Arabic_Sword_and_Serpent

Document Sample
Arabic_Sword_and_Serpent Powered By Docstoc
					                 ‫اىسٞف ٗاىضؼجبُ‬
                ‫‪The Sword and the Serpent‬‬

                                                   ‫ا‬
                         ‫ُػط١ذ اٌشؤ٠ب اٌزبٌ١خ اٌٝ ف١ش ئٌ١ٛد فٟ أٚاخش اٌغجؼ١ٕبد‬

  ‫فٟ ٘زٖ اٌشؤ٠ب سأ٠ذ ٔفغٟ ٚعط لبػخ ئجزّبع وج١شح (شجٗ وبرذسائ١خ ّٔٛرج١خ أٚ وٕ١غخ). وبٔذ جذسأٙب‬
 ‫ٚعمفٙب ِغطبح ثأدجبس وش٠ّخ ٚصخبسف، ٚٔٛافز٘ب ِصٕٛػخ ِٓ صجبج ٍِْٛ. وبٔذ اٌمبػخ ِّزٍئخ ثبٌٕبط،‬
            ‫ٌ‬
 ‫اٌجؼط ُِٕٙ أغٕ١بء ٚاٌجؼط فمشاء، اٌجؼط ِشظٝ ٚاٌجؼط ِمؼذ٠ٓ، اٌجؼط صُ ٚاٌجؼط ػّ١بْ، ٌىٓ‬
                       ‫ً ا‬                ‫ً‬
 ‫وً ٚادذ ُِٕٙ وبْ ِم١ذا فٟ ٠ذ٠ٗ ثغٍغٍخ، ٌُٚ ٠ىٓ أدذا دشً، (ئٔٙب صٛسح ٌٍىٕ١غخ فٟ ٠ِٕٛب ٘زا، ئُٔٙ فٟ‬
                  ‫ِ‬       ‫ص‬              ‫ا‬
 ‫وٕ١غخ ٌىُٕٙ ٌ١غٛا أدشاسً). ٚوبْ فٟ ِمذِخ اٌمبػخ ِٕ ّخ وج١شح، ِغ ِٕجش ٌٍٛػظ فٟ جٙخ ٚلفص وج١ش فٟ‬
                ‫ب‬     ‫ً‬   ‫ً‬
   ‫اٌجٙخ األخشٜ رٛاجذ ف١ٗ ثؼجبْ أخعش ظخُ. وّب أْ ع١فب وج١شا وبْ ِؼٍم ً فٛق اٌّىبْ اٌزٞ ٠مف ف١ٗ‬
                           ‫ً ً‬                ‫ّ‬
                       ‫اٌّزىٍُ ػٍٝ اٌ ِٕجش ِجبششح، ٚوبْ اٌغ١ف ِؼٍمب أفم١ب ثخ١ط١ٓ.‬

                                            ‫ص‬
                        ‫ٚوبْ ػٍٝ إٌّ ّخ ػذح وٕٙخ ٔذٛ ثّبٔ١خ اٌٝ ػششح وب٘ٓ،‬
                                  ‫ً‬
                       ‫ِشرذ٠ٓ أسد٠خ وٕٙٛر١خ، ٚجبٌغ١ٓ ٚادذا خٍف األخش ثبٌززبثغ‬
                                    ‫ال‬
                        ‫ػٍٝ ِمبػذ، ٚوً ِمؼذ ِشرفغ لٍ١ ً ػٓ اٌّمؼذ اٌزٞ أِبِٗ.‬
                         ‫ٚوبْ اٌذعٛس ٠زطٍغ ثزشٛق اٌٝ ٘إالء اٌىٕٙخ، ٚاٌىٕٙخ‬
                           ‫ثذٚسُ٘ ٠زطٍؼْٛ اٌٝ اٌىٕ١غخ. وبْ ٕ٘بن ٘ذٚء ٌجؼط‬
                               ‫ّ‬    ‫ً‬          ‫ع‬
                          ‫اٌٛلذ، ثُ ُّغ صٛد وبٌشػذ خبسجب ِٓ اٌ ِٕجش، ٚوأٔٗ‬
                                ‫ٍ ٞ‬     ‫ال‬       ‫ٍ‬
                       ‫صٛد أد ِٓ ػٕذ اهلل، ٚلبئ ً، " َِ س ُؼيِ ٍش٘سح اهلل‬
                                               ‫مبٍيخ؟"‬

  ‫ٔٙط اٌىب٘ٓ األٚي ِٓ ِمؼذٖ ٚفٟ ٠ذٖ اٌىزبة اٌّمذط. ٚدبي‬
            ‫ز‬             ‫ّ‬
    ‫فؼٍٗ رٌه، فه اٌثؼجبْ األخعش ئٌزفبفٗ ِٚ ّد ٔفغٗ ٚصبس‬
       ‫ً‬      ‫ـ‬
   ‫٠ٙغٙظ لذاَ اٌىب٘ٓ ٚ٠ٕظش ئٌ١ٗ ثؼ١ْٛ رُطٍك ششسا ٚأٔ١بثٗ‬
                  ‫٠‬       ‫ّ‬
 ‫ثبسصح، فخش سجً اهلل اٌّض ّف ػٍٝ ِمؼذٖ ثبٔ١خ ٚٚظغ اٌىزبة‬
                 ‫ّ‬
  ‫اٌّمذط رذذ ِمؼذٖ. ٚػٕذِب ِذ اٌثؼجبْ سأعٗ ٌّٚظ اٌغ١ف،‬
‫لبي ٌزٌه اٌىب٘ٓ، "سأقزو ثٖزا اىسٞف مو ٍِ ٝطٞغ ص٘د اهلل"‬
   ‫ِعٝ ثؼط اٌٛلذ ٚصبس ٘ذٚء ثبٔ١خ. ثُ خشج صٛد ِٓ‬
                  ‫ٍ ٞ‬    ‫ال‬
‫اٌ ِٕجش ثبٔ١خ لبئ ً، " َِ س ُؼيِ ٍش٘سح اهلل مبٍيخ؟ " فٕٙط‬  ‫ّ‬
        ‫ً‬    ‫ً‬                   ‫ّ‬
   ‫اٌىب٘ٓ اٌثبٟٔ ٌٚىٓ لجً أْ ٠خطٛ خطٛح ِذ اٌثؼجبْ ٔفغٗ رجب٘ٗ، فزؼثش اٌشجً ساجؼب ٚخبئفب ٚجٍظ فٟ‬
      ‫ذ ً‬                       ‫ً‬
   ‫ِذٍٗ ٚٚظغ اٌىزبة اٌّمذط رذذ ِمؼذٖ (ِخجئب وٍّخ اهلل). ٌّٚظ اٌثؼجبْ اٌغ١ف ثبٔ١خ ٚلبي ِم ِّب راد‬
                                 ‫اٌّالدظخ، "سأقزيل ئُ أطؼذ ص٘د اهلل."‬
                                      ‫ّ ِ ً‬
    ‫ٚجبء اٌصٛد ِٓ اٌ ِٕجش ُشػذا ٌٍّشح اٌثبٌثخ، فٕٙط اٌىب٘ٓ اٌثبٌث ثُ جٍظ ػٍٝ ِمؼذٖ ثبٔ١خ وّب فؼً‬
                         ‫ً‬
 ‫اٌشجالْ لجٍٗ. ٚ٘ىزا خشج اٌصٛد ِشح ثؼذ أخشٜ عبٔذب اٌفشصخ ٌىً وب٘ٓ ٌّمبِٚخ اٌثؼجبْ، ٌىٓ اٌخٛف‬
                                               ‫ً‬
               ‫لٙشُ٘ جّ١ؼب ِثٍّب فؼً ثبٌشجبي اٌثالثخ األٌٚ١ٓ. فبثزغُ اٌثؼجبْ ئثزغبِخ شش٠شح.‬

 ‫ً‬           ‫ا‬   ‫ً‬             ‫ال‬   ‫ّ‬
 ‫ثُ خشج اٌصٛد ِشح أخشٜ ِٓ اٌ ِٕجش لبئ ً، " أٗٓ ى٘ مبُ ْٕبك سجال ٗادذً، أٗٓ ى٘ مبُ ْٕبك سجال‬
               ‫ٝ ش‬              ‫ٝ‬     ‫ً‬           ‫ا‬
 ‫ٗادذً، أٗٓ ى٘ مبُ ْٕبك سجال أٍنْٔ أُ ُؼيِ ٍش٘سح اهلل مبٍيخ، ىنٜ ُذ ّس ٕإالء اىشجبه اىَقٞذِٝ، ٕو‬
                                            ‫ٌ‬
                                        ‫ْٕبك سجو ٗادذ؟"‬
                ‫ّص‬
  ‫ثُ صؼذ سجً رٚ اػزجبس ثغ١ط (ٌ١ظ رٚ شأْ أِبَ ٔظش اٌؼبٌُ) ػٍٝ اٌ ِٕ ّخ ٚٚلف رذذ اٌغ١ف، ٚسفغ‬
  ‫ع‬
 ‫ػ١ٕ١ٗ ٔذٛ اٌغّبء ٚلبي، " ثِٞ ٝذٝل ٝب اهلل، أسز٘دع سٗدٜ ." ثُ فزخ اٌىزبة اٌّمذط ٚثذأ ٠مشأ. ٌُ ٠ ِف‬
                                  ‫ب‬               ‫ً‬
       ‫ش١ئب ٌىٍّخ اهلل، وّب ٌُ ٠ذزف ش١ئ ً ِٓ وٍّخ اهلل، لبي اٌىٍّخ وّب ٟ٘، لبٌٙب وشجً رٚ عٍطبْ.‬
                                     ‫ّ‬
  ‫ٚػٕذِب أزٙٝ ِٓ اٌىالَ، ِذ اٌثؼجبْ دبفخ اٌغ١ف فبٔمطغ أدذ اٌخ١ط١ٓ اٌّبعى١ٓ ثبٌغ١ف فزأسجخ اٌغ١ف‬
                 ‫ً‬
 ‫ٌىٕٗ أخفك فٟ ئصبثزٗ ٚػجش ِٓ ػٕذ سأط اٌشجً، ألٔٗ ٌُ ٠ىٓ ئال سجال رٚ اػزجبس ثغ١ط. ٌىٓ ثمً اٌغ١ف‬
    ‫ً‬                    ‫ً‬
  ‫ع ّت فٟ أمطبع اٌخ١ط اٌثبٟٔ فزأسجخ اٌغ١ف ثبٔ١خ ِخزشلب لٍٛة ٘إالء اٌىٕٙخ اٌز٠ٓ اصطفٛا ٚادذا ثؼذ‬  ‫ج‬
           ‫ً‬          ‫ّ‬
 ‫األخش ٚع ّشُ٘ ػٍٝ اٌجذاس، فخشج صشار ٠أط ػظ١ُ ِٓ اٌ ِٕجش، ٌىٕٗ خشج أ٠عب صشار فشح أػظُ ِٓ‬  ‫ّ‬
                 ‫ً دش‬       ‫ِ ش ً‬
          ‫جّٙٛس اٌذبظش٠ٓ، ئر رفىىذ ل١ٛد وً شخص ُذ ّسا ئ٠بُ٘ جّ١ؼب ( ُ ّسٚا ثبٌىٍّخ).‬

                        ‫ش ّ ـ‬
                       ‫ثؼذ ئخزفبء ٘زٖ اٌشؤ٠خ، سأ٠ذ سؤ٠خ أخشٜ ػٓ اٌ ّة اٌ ُخٍّص‬
                    ‫ٚ٘ٛ ٚالف ػٍٝ عذبثخ فٛق سأعٟ ِجبششح. لبي اٌشة، " ئسَغ ٝب‬
                     ‫ُْٜ ٍؼْٚ ٕزٓ األشٞبء. قبػخ اإلجزَبع اىزٜ سأٝزٖب ٕٜ اىنْٞسخ‬ ‫ث‬
                      ‫ً‬
                      ‫اىذّٞ٘ٝخ، ىٖب ٕٞئخ اىزق٘ٙ ىنْٖب رْنش ٍصذس اىق٘ح. ئٌّٖ جَٞؼب‬
                                              ‫ذ‬
                        ‫ٍنسِ٘ٝ ث ِيٚ ٍزؼخ ٕزا اىؼبىٌ، ٗىٞس ْٕبك ّٖبٝخ ىفضزٌٖ‬
                         ‫ُذ‬
                       ‫ٗرٕجٌٖ. أٍب اىَجزَؼِٞ اىزِٝ سأٝزٌٖ فٌٖ أؤىئل اىزِٝ ٍ ُ ٍِ‬
                                       ‫ٍُ‬
                     ‫أجيٌٖ، ٗىنِ شؼجٜ قذ د ّش ىفقذأّ اىَؼشفخ: ىٌٖ ػُٞ٘ ىنٌْٖ ال‬
                             ‫ً‬
                       ‫ُجصشُٗ، ىٌٖ أراُ ىنٌْٖ ال ٝسَؼُ٘. ئٌّٖ فؼال فٜ ػج٘دٝخ‬ ‫ٝ‬
     ‫٘‬                           ‫ذ‬     ‫َص‬
 ‫ْٗٝجغٜ أُ ٝزذشسٗا! اى ِْ ّخ اىزٜ سأٝ َ دٞش جيس اىنْٖخ فاّٖب رشنٞو أفنبس، ٍصذسٕب ٍِ ٕ ّح اىجذٌٞ.‬
                                                 ‫َ‬
 ‫أٍب اى ِْجش فٖ٘ ػشش اهلل، ٗاىضؼجبُ ٕ٘ ى٘سٞفش اىقذٌٝ ثْفسٔ. اىسٞف اىزٛ سأٝذ ٕ٘ ميَخ اهلل، ٗاىخٞطِٞ‬
       ‫ا‬                                 ‫ً‬
  ‫اىيزِٝ مبُ اىسٞف ٍؼيقب ثَٖب فَٖب ق٘ح اىنيَخ ىَْخ دٞبح أٗ ق٘ح اىنيَخ ىسيت دٞبح. ٗاىذٞبح ُػطٞذ اىٚ‬
                                     ‫س‬
   ‫اىشجو رٗ اإلػزجبس اىجسٞط ٗ ُيجذ اىذٞبح ٍِ اىنْٖخ اىزِٝ ىٌ ٝؼظ٘ا ثبىنيَخ! ٗاىنْٖخ اىزِٝ سأٝذ ٌٕ‬
           ‫ً‬        ‫ٝ ـ‬
  ‫سجبه (ّٗسبء) ٍِ مو مْٞسخ ٝزظبٕشُٗ ئٌّٖ ٝؼشفّْٜ٘ ىنٌْٖ ُؼيَُِ٘ شؼجٜ أٍ٘سا ىٞسذ ٍنز٘ثخ فٜ‬
                                          ‫ش‬
     ‫سفش اىذٞبح، ٗأجج ٌَٕ ئفزخبسٌٕ ٗئفزشاضٌٖ ٗسٗدٌٖ اىذّٞ٘ٛ ئطبػخ اىشٞطبُ، اىزٛ ٕ٘ اىنزاة‬
  ‫ٗأث٘اىنزة، مَب ٝذبٗه مو مبِٕ اىزف٘ق ػيٚ األخش فٜ اإلّبقخ ٗر٘سٞغ اىنزبثبد ٗاىَجبدالد ٍٗب شبثٔ‬
  ‫رىل، ٗىنِ مو ٍب ٝفنشُٗ ثٔ ٕ٘ (دشف) اىنيَخ ربسمِٞ (سٗح) اىنيَخ. ٗسٞأرٜ اىًٞ٘ ٕٗ٘ قشٝت دَْٞب‬
                                             ‫ب‬
                                   ‫ٝجبدُٗ جَٞؼ ً، مَب دذس ىٖإالء."‬

              ‫ال‬
    ‫ٚثؼذ اٌزفى١ش فٟ ٘زٖ اٌّشب٘ذ اٌّشػجخ، رىٍُ اٌشة ٠غٛع ثبٔ١خ ثٙزٖ اٌىٍّبد لبئ ً، "ً٘ رززوش ِب رمٌٛٗ‬
                              ‫ٛ‬               ‫ٛ‬
                    ‫اٌىٍّخ فٟ ٔج ّح ئسِ١ب 32 ٚوزٌه وٍّزٟ فٟ ٔج ّح دضل١بي 43؟" ئلشأ٘ب.‬
  ‫َ ٍى َ ٠ ذ َ َ‬       ‫ٌ ش ِ‬
  ‫ففزذذ اٌىزبة اٌّمذط ٚلشأد ِب ٘ٛ ِىزٛة فٟ ئسِ١ب 32:1، "ٚ٠ً ٌٍ ُػبح اٌز٠ٓ ٠ِٙ ُْٛ ُٚج ِدْٚ غُٕ‬
   ‫ش‬                                        ‫ُ شة‬     ‫س ١‬
 ‫َػّزٟ ٠مٛي اٌ َ ُ. ٚسأ٠ذ ِب فؼٍٗ األٔج١بء ِٓ أش١بء س٘١جخ، ٌمذ اسرىجٛا اٌضٔٝ ٚعبسٚا فٟ اٌىزة: د ّفٛا‬
 ‫وٍّخ اهلل، ٚلٛٚا أ٠ذٞ فبػٍٟ اٌشش (ئسِ١ب 32:41). ٚلبي ٠غٛع، "فٟ ٔٙب٠خ األ٠بَ عزفُٙ ِؼٕٝ اٌىالَ: ٚ٠ً‬
            ‫ـ‬                           ‫َ‬
 ‫ٌٍشػبح اٌز٠ٓ وبٔٛا ٠شػْٛ أٔفغُٙ، أال ٠شػٝ اٌشػبح اٌغُٕ! " (دضل١بي 43:2). ٌُ رُمٛٚا اٌعؼ١ف، ٌُ رشفٛا‬
‫(دضل١بي‬                                        ‫جش‬
         ‫اٌّش٠ط، ٌُ رج ُ ُٚا اٌّىغٛس، ٌُٚ رجذثٛا ػٓ اٌّفمٛد ثً ع١طشرُ ػٍ١ُٙ ثبٌمغٛح ٚاٌصشاِخ‬
                                             ‫بِ‬
‫43:4). عُد ّش اٌشػبح األلٛ٠بء ٚاٌغّٕبء ٚعأطّؼُٙ ثبٌذ٠ٕٛٔخ (دضل١بي 43:61). ثُ لبي ٌٟ اٌشة، " ىِ‬
      ‫ٝ‬
  ‫ٝزَنِ ٕإالء اىشػبح اىنزثخ ثذنَزٌٖ اإلفالد دَْٞب ٝسقط اىسٞف ػيٌٖٞ. ىنِ خشافٜ ْٝجغٜ أُ ُْزسٗا،‬
                        ‫٘‬                     ‫ٝ ش‬
‫ْٝجغٜ أُ ُذ َسٗا! صٌ قبه ىٜ صبّٞخ، ٕو رززمش ميَبرٜ فٜ ّج ّح ئسٍٞب فٜ اىجزء األخٞش ٍِ اإلصذبح 52؟‬
                                                ‫ئقشإٔب!"‬

‫(ئسِ١ب 52:33).‬   ‫فمشأد ٘زٖ اٌىٍّبد، فٟ رٌه اٌ١َٛ ع١ىْٛ رثخ اٌشة ِٓ ألصٝ األسض اٌٝ ألصب٘ب‬   ‫ُ‬
       ‫ٞ‬   ‫ب‬
 ‫ٌٌٚٛٛا أ٠ٙب اٌشػبح ألْ ٠َٛ رثذىُ لذ جبء ! ثُ لبي ٌٟ اٌشة، "ٕزٓ األٝبً سزأرٜ سشٝؼ ً، ٗس ُ٘ى٘ه اىشػبح،‬
  ‫سٞنُ٘ ْٕبك ثنبء ٗصشٝش أسْبُ، ٗىنِ دَْٞب ٝسقط اىسٞف فاُ اى٘قذ سٞنُ٘ قذ ٍضٚ اىٚ األثذ.‬
‫اىشجو اىزٛ سأٝذ رٗ اإلػزجبس اىجسٞط ٕ٘ مو سجو ٗئٍشأح ٝزضغ ثْفسٔ أٗ ثْفسٖب، ٗٝطٞغ دزٚ ٗى٘ ٍ٘د‬
                  ‫ً‬        ‫ب‬                ‫ب‬
         ‫اىصيٞت، ٗاضؼ ً صقزٔ أٗ صقضزٖب فٜ اهلل، ٍٗزقذٍ ً اىٚ األٍبً ٍؼيْب ٍش٘سح اهلل مبٍيخ!‬
                     ‫ه‬
 ‫أٗٓ ئُ ئسزطؼذ أُ أجذ ٕنزا شخص، ٕو رسزطٞغ أُ رق٘ َ ىٜ ػِ ر٘اجذ ٕنزا شخص؟ ثٖنزا شخص‬  ‫ُ‬
                                            ‫ز‬
                                  ‫أسزطٞغ أُ إٔ ّ اىسَبء ٗاألسض."‬


‫‪The Sword and the Serpent‬‬
‫‪By L. Vere Elliott‬‬
‫‪Translated by Samir Sada‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:9/16/2013
language:Unknown
pages:3