ျမန္မာ့အလင္း စက္တင္ဘာ ၁၆ by ThitHtooLwin

VIEWS: 0 PAGES: 27

									                                                                                aejynfawmf   pufwifbm    16
                                                                twGJ (52)
                                                                                 S            G
                                                                            2013 ckEpf pufwifbm 16 &ufwif usa&mufaom ruúqudk    D
                                                               trSwf (346)
                                                                         jynfaxmifpkEkdifiH\ ESpfywfvnf vGwfvyfa&;aeYtcgor,ü
                                                           Established in 1914     jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf EkdifiHawmfor®w OD;odef;pdefxHrS
                                                                         ruúqDukdjynfaxmifpkEdkifiH or®w rpöwm tef&pfcf yDnm eDwdkxHokdY
                                     Myanma Alinn Daily                           0rf;ajrmufaMumif; o0PfvTmay;ykdYonf/        (owif;pOf)
  1375 ckESpf? awmfovif;vqef; 12 &uf                          2013 ckESpf? pufwifbm 16 &uf? wevFmaeY/
                           aejynfawmf   pufwifbm    15                           tajctaewGifomru tem*wfwGifvnf; tpOftNrJvkyfaqmif&ef
      jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkiiHawmf EkiiHawmfor®w t*¾r[moa&pnfol t*¾r[moD&ok"r® OD;ode;pdeu ,aeYwGiusa&mufonfh tjynfjynf vdtyfaMumif; owday;onhf &nf&,csursm;jzihf ESppOf pufwifbmv
                   f      d f                d     f f       f                k                G f f      f
 qkdif&m'Drdkua&pDaeY (2013) txdrf;trSwftcrf;tem;odkY o0PfvTmwpfapmif ay;ydkYcJhonf/                                           kd f    kd
                                                                      15 &ufaeYukd tjynfjynfqi&m'Drua&pDaeYtjzpf owfrwí tcrf;  S f
      tqkdyg o0PfvTmtjynfhtpHkrSm atmufygtwdkif; jzpfygonf-                                      tem;rsm; usif;y&ef twnfjyKowfrSwfcJhygonf/
 wdkif;&if;om;jynfoltaygif;wdkYcifAsm;-                vnf;aumif;? tpdk;&rsm;taejzifh 'Drdkua&pDusihfpOfrsm;udk jr§ihfwifay;       dk   kd   S d Ykd       J
                                                                          'Drua&pDqonfrm rdrwvUl abmiftzGUG tpnf;\ tkycsKyrwif  f f I G
                                                                          l        kd     d Ykd   k     f G f
                                                                      jynforsm;tm;vH;k yg0ifEiNf y;D rdrw\ vdtifqE´ukd vGwvwvyfvyf
     2013 ckEp?f pufwifbmv 15 &ufwif usa&mufonfh tjynf &efESifh EdkifiHol? EdkifiHom;rsm;tMum; 'Drdkua&pDpdwf"mwf tpOfEdk;Mum;
           S                G
                                                                         f                       H
                                                                      xkwazmfjyocGijfh yKxm;aom wpfurÇmvH;k uvufcxm;onfh t,ltq
                                          f        kd      § fh
 jynfqi&m 'Drua&pDaeYtcgor,wGif jrefrmjynfojl ynfom;rsm;tae aeap&eftwGuvnf;aumif;? 'Drua&pDpepf jriwifusio;kH rIukd vuf&dS
     dk f  kd                                                    hf
 jzifh 'Drua&pDpepfxe;f um;a&;ESihf 'Drua&pDtajymif;tvJazmfaqmif
       kd       G       dk                                                wpf&yfjzpfygonf/ aexdkif&ma'o? vlrsKd;? Zmwd? udk;uG,f&m bmom?
 a&;vkyief;rsm;udk yl;aygif;aqmif&uí 'Drua&pD\ tESpom&rsm;udk
        f           G f     kd   f                                         &mxl;XmeEÅ&? tqihftwef;? ,Ofaus;rI? trsKd;om;? trsKd;orD;? qif;&J
 tjynfht0&&SdcHpm;EkdifMuygapaMumif; EIwfcGef;qufo qkrGefaumif;                                                             d   l
                                                                      csr;f omudk taMumif;jyKí cGjJ cm;rIr&SapbJ jynforsm; aygif;pnf;aexdifk
 awmif;tyfygonf/ 'Drua&pDpepf usio;kH taumiftxnfazmfEia&;
               kd       hf         kd f                                    Edkifonfh t,ltqwpf&yfvnf;jzpfygonf/ 'Drdkua&pDqdkonfh t,l
 twGuf 2007 ckEpf (62)Burajrmuf urÇmuvor*¾taxGaxGnvmcH
            S     d f       h k      D                                      tqonf vG,fulpGm azmfaqmifEdkifonfh t&mwpfck r[kwfouJhodkY
 tpnf;ta0;wGif 'Drua&pDpepfukd *kPjf yKonfh txdr;f trSwtaejzifh
             kd                 f                                       NyD;jynfhpHkonfh t&mwpfckvnf; r[kwfay/ pmrsufESm 3 aumfvH 1 s

                                                                                             jynfaxmifpk  vTwfawmf
                                                                                          em,u? jynfolYvTwfawmfOuú|
                                                                                          ol& OD;a&Tref; tjynfjynfqkdif&m
                                    aejynfawmf pufwifbm 15                                                       f
                                                                                          'Drkdua&pDaeY 2013 txdr;trSwf
                                                                                          tcrf;tem;wGif    trSmpum;
         d         f                                                d f
     ]]'Drkua&pDxGe;um;a&; jynfolYtoHjr§ihfwifay;}}[laom aqmifyk'jf zifh 2013 ckESpf pufwifbm 15 &ufwGif usa&mufonfh tjynfjynfqki&m 'Drkdua&pDaeY 2013 (International     ajymMum;pOf/    (owif;pOf)
Day of Democracy 2013) txdrf;trSwftcrf;tem;udk ,aeYrGef;vGJ 12 em&DcGJwGif aejynfawmf&Sd vTwfawmftaqmufttHk obifaqmifcef;rü crf;em;odkufNrdKufpGm usif;yonf/
     tqkdyg          tcrf;tem;odkY
jynfaxmifpkvTwfawmf em,u?
       Yl T f
jynfovwawmfOuú| ol&OD;a&Tref;
ESifhZeD;? trsdK;om;vTwfawmfOuú|
OD;cifatmifjrifh? jynfaxmifpk
                d f H
w&m;olBu;D csKy?f EkiiawmfzUJG pnf;yHk
tajccHOya'qdkif&mcHk½kH; Ouú|?
           k
jynfaxmifpa&G;aumufyaumfr&Sif     JG
Ouú|?       jynfaxmifpkvTwfawmf
'kwd,em,uESiZeD;? trsKd ;om; hf
     f
vTwawmf'kwd,Ouú|ESifh ZeD;?
jynfaxmifpk0efBuD;rsm;? 'kwd,
0efBuD;rsm;? tjynfjynfqkdif&m
   kd
'Drua&pDaeY 2013 txdr;f trSwf
tcrf;tem; usif;ya&; A[dkaumf
rwDOuú|ESihftzGUJ 0ifrsm; wdi;f a'o    k
Bu;D ^ jynfe,fvTwfawmfOuú|rsm;?
jynfolYvTwfawmfESifh trsdK;om;
      f
vTwawmfwrS vTwawmfu,pm;Ydk      f   kd f
vS,frsm;?         EkdifiHa&;ygwDrsm;rS
udk,fpm;vS,frsm;? &efukefNrdKU&Sd
 d f
EkiijH cm;oH½;Hk rsm;rS oHtrwfBu;D rsm;
              dS l
ESihf oH½;Hk wm0ef&orsm;? ukvor*¾
vufatmufcH tzGUJ tpnf;rsm;rS
       pmrsufESm 8 aumfvH 1 m
                                                                                                  wevFm? pufwifbm 16? 2013
                                                                                                f G
                                                                             aejynfawmfowåXme teD;ywf0ef;usiwif qufvufwnfaqmuf
                                                                             ylaZmf&ef pwifpDrHaqmif&GufaeNyDjzpf&m 0efBuD;Xmetvkdufaomf
                                                                                            d f
                                                                             vnf;aumif;? tzGUJ tpnf;tvkuaomfvnf;aumif;? wpfO;D csi;f pDaomf
        aps;a&mif;onfqkd&mü tcsKdUa&mif;ukefrsm; vufusef                                                            k l
                                                                             vnf;aumif; yg0ifvLS 'gef;vdorsm;taejzihf OD;uHcRef (aejynfawmf
 r&Satmifa&mif;aumif;aeaomfvnf; tcsKUd rSmrl a&mif;raumif;
     d                                                                       aumifpD0if) zkef;-067-414205? OD;oef;ausmfxl; ('kwd,NrdKUawmf0ef)
                                           aejynfawmf     pufwifbm       15             aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD zke;f -067-432116? OD;0if;aX;
 í t&if;yif jyKwfvkrwwfjzpfMu&onf/ tcsKdUrSmrlum;                              G      dÁ D
                                       a*gwrbk&m;tavmif;awmfzm;jrif&m vkreO,smOf? oAÁnKw             (twGif;a&;rSL;) aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD zkef;-067-
 onftvkyfraumif;í [kdtvkyfajymif;vQif aumif;rvm;[k            ÓPfawmf&&Sdawmfrl&m r[maAm"datmifajr?         "r®pMumw&m;OD;      432107? txl;zGHUNzdK;a&;pDrHudef;½Hk; zkef;- 067-414202? 067-
                                     a[mawmfrl&m rd*'g0kefawmESihf y&dedAÁmefpHawmfrl&m ukodem½Hk                  H                 Yd H
                                                                             414204? pDra&;&mXmerSL; zke;f - 09-6400394 wkxoYkd qufo,f    G
 pOf;pm;cef;zGihfwwfMuao;onf/ aps;a&mif; aps;onfcsif;
                                     tifMuif;awmponfh oHa0Zed,av;XmeteufrS yGifhawmfrl&m              vSL'gef;EdkifaMumif; EdI;aqmfxm;onf/
 twl? ukefypönf;csif;twljzpfaomfvnf; a&mif;aumif;olu           wpfXmeudk wnfaqmufyaZmfNy;D pD;cJNh y;D use&onfh oHa0Zed,oH;k Xmeukd
                                               l           f dS                                           (jrefrmhtvif;)
 a&mif;aumif;NyD; raumif;oluraumif;jcif;wGif jcm;em;csuf
 &Sdonfum; trSefyif&Sd\/
        xkdjcm;em;csufonfum; tjcm;r[kwf/ a&mif;tm;
 aumif;olwkdYonfum; ypönf;rSef? aps;EIef;rSef? pdwfxm;rSef        &efukef   pufwifbm 15         EdkifiHtaeeJY EdkifiHwumESihf ukef     jynfaxmifpk0efBuD;u quf      rIESihfqdkifaom vlYpGrf;tm;t&if;
                                        tpdk;&opfumv EdkifiHa&;?          f      S
                                                          oG,rI jyK&awmhrmjzpfvYkd a'oqdifk  vufí ,cktcg ukepnfueo,f f     k f G  tjrpf zGHUNzdK;apzdkY&nf&G,fí ,ck
 jzifh a&mif;0,fazmufum;jcif;aMumifhyif jzpf\/ ypönf;rSef?               I
                                    pD;yGm;a&;? vlra&;jyKjyifajymif;vJrI    &mqufoG,fwJh vrf;aMumif;rsm;     a&;omru 0efaqmifrqi&m ukef I kd f     oifwef;ESpfcktygt0if oifwef;
 aps;EIef;rSef? pdwfxm;rSefESihf a&mif;0,fazmufum;olrSeforQ                     k f H
                                    rsm;aMumihf tpd;k &opfukd Ediiwum      wnfaqmufaeNyD jzpfygaMumif;     oG,frIrsm;udkyg txl;wdk;wuf                        f
                                                                                                  om; 300 ausmf arG;xkway;cJNh y;D jzpf
                                    u todtrSwjf yKvmí ,aeYtajc         pD;yGm;a&;ESihful;oef;a&mif;0,fa&;  atmif aqmif&Guf&r,hftcsdefjzpf      ygaMumif;? oifwef;NyD;qHk;oGm;wJh
 wjznf;jznf;a&mif;aumif;vmrnfrSm aocsmayonf/ xkd                                  0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD;    aMumif;? pifumylrSmvkyfaqmifae      ausmif;om; ausmif;olrsm;taejzihf
                                    tae[m wpfurÇmvHk;ESihf quf
    f    f            f   d
 rSeokH;rSeteufrS wpfckckcsKUd ,Gi;aernfqkygu a&mif;aumif;       oG,fNyD; pD;yGm;a&;yl;aygif; aqmif     OD;0if;jrihfu ,refaeYeHeuf 9 em&D  aom      0efaqmifrIvkyfief;rsm;   rdrdavhvm wwfajrmufrIrsm;udk
           f     f   f
 rnfr[kw/ aps;EIe;awmhrSeonf/ okYdaomf ypön;ukd ckxm; f     d   &GufrIrsm;    vkyfudkifEdkifrnfjzpf   wGif &efukefNrdKU urf;em;vrf;&Sd   rMumrD jrefrmEdkifiHwGif vkyfaqmif    vufawGUtoHk;csíjzpfap? qihfyGm;
                                    aMumif;? ,cktcsdefwGif tD;,lEdkifiH     pD;yGm;a&;ESihf ul;oef;a&mif;0,f    k f f    fh
                                                                             EdirnhtcGita&;rsm; &&Svmawmh  d                      f G f
                                                                                                  jzefjY zL;jcif;jzihjf zpfap? ukeo,rI wd;k
                      d
 rnf? avQmhxm;rnf?t&nftaoG;ukavQmhvkyrnfqkygu ay;&  f  d       rsm;odkY wifydkYonhfukefypönf;rsm;     a&;0efBuD;Xme     ukefoG,fa&;  rnfjzpfí      vufawGUtaumif              k f hH
                                                                                                  wufapzdYk EdiitusK;d twGuf tkwf
 onfhaiGaMu;wefzkd;ESihf ypönf;wefzkd; rxkdufwefjcif;aMumifh      twGuf taumufcGefoufomcGihf         ñTefMum;rIOD;pD;Xme &efukefwdkif;             kd f
                                                                             txnfazmftoH;k csEionhf t&nf                    G
                                                                                                  wpfcsy?f oJwpfyifh yg0ifEiatmif   kd f
   d
 xkaps;onfxH aemufwpfzef jyefvm0,fMuawmhrnfr[kway/         f  txl;tcGihfta&;pepf (GSP)          a'oBuD;½Hk;ü usif;yonfh tjynf    taoG;rDaom vlYpGrf;tm;t&if;        BudK;yrf;aqmif&GufMuzdkY wdkufwGef;
                                    jyefvnf&&SvmNyjD zpfovkd rMumcif
                                          d                jynfqdkif&mukefoG,frI tajccH     tjrpfzGHUNzdK;zdkY txl;vkdtyfaeyg     ygaMumif; ajymMum;onf/ tqdkyg
              f    f f       d
 wpfzefypön;rSe?f aps;EIe;rSeaomfvnf; csKomaomqufqHrI?         rSm tar&duefjynfaxmifp&UJ GSP  k      oifwef;trSwfpOf(3)ESihf tqihf    aMumif;? xkd&nfrSef;csufrsm; jynhf    oifwef;odYk oifwef;om; oifwef;
 rSefuefaompdwfxm; r&Sdygu azmufonfaysmufaom              vnf; jyefvnf&&Sdatmif BudK;yrf;       jrihf oifwef;trSwfpOf(2)qif;yGJ   rDzdkYtwGuf ukefoG,frIjr§ihfwifa&;    ol 100 wufa&mufcJhMuaMumif;
                                    vsuf&SdygaMumif;? 'gaMumihf jrefrm     tcrf;tem;wGif ajymMum;onf/      wGif ta&;ygqH;k jzpfonhf ukeo,f   f G  owif;&&Sonf/ d        (owif;pOf)
 aps;uGufukdckdifrmatmif wnfaqmufEkdifzkdY vG,fulvdrfhrnf
 r[kwfay/
      ]]rvSLEkdifvQif aps;a&mif;}}[laompum;onf apwem
 xm; a&mif;0,fazmufum;ap&ef today;xm;jcif;jzpfygonf/                          H
                                        anmifO;D NrKd Ue,f vufyajcay:                                           twGuf tcsKdUaus;&Gmol aus;&Gm
                                    tkypk tkEacsmif;aus;&Gm &GmOD;wGif
                                       f      Jé                                                   om;rsm; apwDawmfurf;yg;yJhyg
 ]]aps;onfqkdwm jrwfcsifvkdYa&mif;wm? tvSLvkyfaewm           qkawmif;jynfhapwDawmfESihf tHh                                                  h       f
                                                                                                  rnfta&;udk pdw0ifpm;rI enf;ae
 r[kwfbl;?pD;yGm;a&;vkyfaewm}}[lí ajymqkdoltrsm;tjym;         ausmpmbk&m;ESpql urf;yg;ay:
                                          f G     f                                                 Muonf/
 &Sdygrnf/ rSefygonf/ rnfolurQ ypönf;wpfckukd tvum;          ar;wifvsuf jrpfa&wkdufpm;NyD;                                                   tu,fírsm; urf;yg;yJhNyD;
                                    NyKd us&ef urf;yg;ajrtenf;i,fom                                              apwDESpfqlygoGm;vQif aus;&Gm
 ,lMurnf r[kwfyg/ wef&mwefaMu;ay;0,fvkdMuygonf/            usefawmhonfudk awGU&Sd&onf/                                                wpf&GmvHk;,lusKH;r& ESajrmwo
 ypön;wefzk;ESihxkuwefaom tjrwftpGe;,lNyD;a&mif;Muyg/
       f      d f d f         f               tqkdyg a&S;a[mif;apwDawmf                                             MurSm trSefyifjzpfygonf/ jzpfNyD;
                                    onf yk*rif;rsm;vufxufu wnf
                                            H                                                      rS ,lusKH;r&jzpfaeívnf; tusKd;
               d f     df
 aps;0,folwki;onf tav;csecGi?f wif;awmif; rSeuefrIukd     f                                                                 &Sdrnfr[kwfyg/
                                    xm;udk;uG,fcJhNyD;     {&m0wDjrpf
 av;pm; wefzkd;xm;wwfMuygonf/ aps;rSef? vufrSefaom           aMumif;rS avS? armfawmf,mOf?                                                    odkYtwGufaMumifh   tqkdyg
 qkdifüom a&mif;0,fvkdMuygonf/ tcsKdUaom ukefpkHqkdifBuD;       oabFmBuD;i,frS qvifq&mrsm;         MunfhvQifvnf; ½Icif;ozG,f {&m    ukefusaiGrSmvnf;     tawmf                  k
                                                                                                  a&S;a[mif;apwDjrwfb&m; urf;yg;
                                    todrsm;cJhaom        tkEéJacsmif;  0wDjrpfESihfyPmwifhonf/ tqkdyg    rsm;cJhNyDjzpfonf[k    tqkdyg     NydKrIab;rSuif;a0;&ef aqmif&Guf
          d
 rsm;? a&TqkiBf uD;rsm;wGif tvSLay;aeonfhtvm; wk;rayguf   d                                             aus;&Gmol &Gmom;rsm;xHrS od&       ay;apvdkaMumif;      aus;&Gmae
                                    bk&m;pG,f qdyfurf;[k trnf                  f     Y dS
                                                          aus;&GmwGif tdrajcig;&mcef&onf/
 atmifa&mif;aumif;aeonfukd awGUMuzl;ayvdrhfrnf/ þuJhokYd        wGifac:vsuf&Sdonf/       xkduJhokdY           l
                                                          aus;&Gmaejynforsm;wGif awmifol    onf/                   jynfol jynfom;rsm;xHrS od&
 wkd;raygufatmif a&mif;aumif;aejcif;rSm tjcm;r[kwf/          a&S;a[mif; apwDESpfql jrpfa&        v,form; 150 cefY &SdNyD; usef      ,ckESpfwGifvnf; aus;&Gmu       onf/
                                    wkdufpm;rIjzpfrnfhta&;udk a'ocH       350onf a&vkyfom;tcsKdUESihf     vQyfppfrD;&&Sda&; tm;pkdufaeonfh              ausmfaX;(anmifOD;)
 ypönf;rSef? aps;EIef;rSef? apwemrSefjcif;wkdYaMumifyif jzpfyg     jynfolrsm; pdwfylyefvsuf&Sdonf/                  f
                                                          MuKH &m usyef;tvkyorm;rsm; jzpf
                       d
 onf/ xkYdaMumifh aps;a&mif;aumif;zkYdqkvQif rnfonfh,Mwm                d
                                        tqkyg aus;&Gmonf anmifO;D -     Muonf/ pD;yGm;a&;tqifajyrI enf;
 taqmifaumif;ukdrQ aqmifp&mrvkdyg/ ypönf;rSef? aps;EIef;        jrif;jcHum;vrf;\ vuf0Jbuf          yg;onf/
                                    ab;wGifwnf&Sdvsuf       ausmif;?      aus;&Gmjynfolrsm;u wwfEkdif
 rSef? pdwfxm;rSefqkdonfh taqmifaumif;av;wpfck aqmif          wefaqmif;? jymom'fESihf a&wGif;?      orQ vSL'gef;onfhaiGESihf wpfESpf
            d
 xm;rnfqkvQif tNrJwrf;a&mif;aumif;í BuD;yGm;wk;wufMu    d      a&uefywfcsm0kdif;NyD; tvGeftifr       wpfcg urf;yg;NydKrI umuG,fcJhNyD;
 rnf jzpfygaMumif;/           /                          f  d
                                    wef usuoa&&Saom aus;&GmBu;D                   k f hJ
                                                          a&umwmrsm; jyKvyconfrmvnf; S
                                         G
                                    wpf&m jzpfonf/ {&m0wDjrpfbufrS       q,fESpfwmrQ MumcJhNyD;jzpfonf/

         tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;
        f kH f f         h    kH
 puúLESihf tdro;ypön;vkyief;rS tqifjh rifpuúLpuf½(omaygif;)
twGuf Triggering board, DC Current setting board, UPS,
Fixed Contact insulator, Drain Pump, Chlorine Compressor,
Simatic panel, pH Meter, Valve, Mechanical Seal, Drum
Chipper Fly Knives, Foam Fighting Agent, PAC, Sodium
                  f
Sulphite udk puf½kHta&muf jrefrmusyaiGjzifh 0,f,lvkdygonf/
wif'gykHpHESifh tao;pdwfodvdkygu puúLESifhtdrfokH;ypönf;vkyfief;
(½kH;csKyf)? pufrI0efBuD;Xme? ½kH;trSwf(41)? aejynfawmf? zkef;-
               f    f
067-408194odkU qufoG,pkHprf;Edkiygonf/ wif'gydw&ufrSm  f
26-9-2013&uf nae4;00em&D jzpfygonf/
wevFm? pufwifbm 16? 2013 s a&S UzHk;rS                                                                         zHGUNzdK;vdkygu vlYabmiftzJGUtpnf;udk yHkazmfay;rnfhenf;vrf;rsm;jzpfaom wm0efcHrI? yGihfvif;jrifom&SdrI?
 'Drkdua&pDwGif tNyD;owfyef;wkdifr&Sdyg/ xkdYaMumifh ajymif;vJaeaom tajctaersm;ESihftnD pOfqufrjywf                              'Drkdu&ufwpfpepfwGif&Sd&rnfh vGwfvyfrIrsm;udk [efcsufnDusihfoHk;wwfap&ef uRefawmfwkYdtm;vHk;avhvm
 BuKd ;yrf;tm;xkw&ef vdtyfouJoYdk wpfO;D udwpfO;D tjyeftvSe½aoav;pm;rIEifh aphpyfausat;rIrsm;vnf;
            f    k         h          k               f kd          S                 Mu&rnfjzpfygonf/
 vdktyfygonf/                                                                               kd            I      k f H   kd f H   d
                                                                                     'Drua&pDjzpfay:wd;k wufrrsm;onf EdiiwpfEii\ orki;f aMumif;aemufcH tajctaersm;? vlryprsm;?      I kH H
     jrefrmEdkifiHonf 'Drkdua&pDpepfqDodkY cdkifrmonfh&nfrSef;csufjzihf OD;wnfcsDwufaeaom EdkifiHrsm;xJrS                         "avhxHk;pH,Ofaus;rIrsm;ESihf pHwefzdk;rsm;? EkdifiHtwGif;&SdygwDrsm;? EdkifiHa&;? vlrIa&;? pD;yGm;a&;qdkif&mtpktzJGU
 wpfEiijH zpfygonf/ uReawmfwjYkd refrmjynforsm;onf acwfraom 'Drua&pDEiiawmfwpf&yf wnfaqmuf
       kd f            f                l             D       dk    dk f H                rsm;ESifh jynforsm;tm;vH;k wpfenf;qdaomf oufqiorsm;tm;vH;k (Stakeholders)\ 'Drua&pDazmfaqmif
                                                                                          l            k        kd f l                kd
 &ef pGefYpGefYpm;pm;jzihf pwifavQmufvSrf;aeMujcif;jzpfygonf/ EkdifiHa&;ESihf pD;yGm;a&;jyKjyifajymif;vJrIrsm;rS                         d f I       f l    k H          I                f
                                                                                Ekirtay:wGirwnfum yHptrsK;d rsK;d ? csO;f uyfrtrsK;d rsK;d uJjG ym;aomfvnf; pdwaepdwxm; &ifusujf ynh0rI?
                                                                                                                                f   h       f
 pwifum Nir;f csr;f a&;? Ediiwnfaqmufa&;ESifh trsK;d om;a&;jyefvnfpnf;vH;k nDñwa&; BuKd ;yrf;tm;xkwrI
           d        k f H                                            G f            f  tawG;tac:jrihfrm;rI? pnf;urf;ESihf 'Drkdua&pDwdkYonf cJGjcm;r&aomjzpfpOfrsm; jzpfygonf/
 rsm;jzihf rdrdwdkY\ vlYtzGJUtpnf;udk jyefvnfwnfaqmufaeNyD; uRefawmfwdkY\ 'Drdkua&pDpHEIef;rsm; wdk;wufrI&Sd                              ,aeYjrefrmEdkifiHawmfonf rMuHKzl;cJhonhf toGiful;ajymif;a&;vrf;aMumif;wpf&yfjzihf avQmufvSrf;
                f dS          Yk      kd        kd
 atmifazmfaqmifvsu&ygonf/ odaomf 'Drua&pDqonfrm tpd;k &rsm;uom qH;k jzwfvyui&jcif;r[kwbJ     S                  k f kd f      f     D                                   f d f         Y
                                                                                cswuf&mwGif rsm;jym;vSonhf ra&&mraocsmrIrsm;? Bu;D rm;onhpeac:rIrsm;ESifh t[eftwm;rsm;udk MuKH awGU
 EkdifiHom;rsm;uyg 4if;wdkYudk tkyfcsKyfapvdkonfhpepfrsm;ESihf wefzdk;rsm;udk twlwuG yg0ifqHk;jzwfapjcif;yif                                      f                f     d f H
                                                                                Mu&ygonf/ 4if;pdeac:rIrsm;udk tpd;k &tzJUG ? vTwawmfrsm;? Ekiia&;tiftm;pkrsm;? t&yfbuftzJUG tpnf;rsm;?
             dk f H           f                  k
 jzpfygonf/ jrefrmhEiia&;toGiu;l ajymif;rIonf A[dO;D pD;pepfrS 'Drua&pDtycsKya&;odYk toGiu;l ajymif;rI   kd     k f f         f        wyfrawmfESihf jynfolwpf&yfvHk;\ yl;aygif;yg0ifrIudk tajccHí rSefuefonhf apwemjzihf &ifqdkifajz&Sif;
         h         D kd                   k hf
 jzpfonftwGuf jrefrmh'rua&pD,Ofaus;rIukd ud,enf;ud,[efjzihf wnfaqmuftaumiftxnfazmf&efrm   k hf                            f S  aqmif&GufoGm;&rnfjzpfygonf/ ,aeY MuHKawGUae&onhf y#dyu©rsm;? tcuftcJtusyftwnf;rsm;onf
 uRefawmfwdkYtm;vHk;\ wm0efyifjzpfygonf/                                                            'Drdkua&pDtoGiful;ajymif;a&;umvü rjzpfrae MuHKawGU&rnfh pdefac:rIjyóemrsm;yifjzpfNyD; tvm;wl
     jynfolYtoHudk Mum;&ap&efESihf 4if;wkdYukd rnfokdYtkyfcsKyfapvdkonfqdkonfudk rdrdwdkYbmomqHk;jzwfEdkif                         pdefac:rIrsm;&SdaeouJhodkY tcGifhtvrf;aumif;rsm;vnf; &Sdaeygonf/ xkdtcGifhtvrf;aumif;rsm;udk trdt&
 ap&ef &nfoefum ,ckESpfwGif ]]'Drdkua&pDxGef;um;a&; jynfolYtoHjr§ifhwifay;}} "Strengthening Voices                               qkyfudkifNyD; pdefac:rIrsm;udk MuHhMuHhcHausmfvTm;oGm;&ef vkdtyfygonf/
 for Democracy"[laom OD;wnfcsutESpom&jzihf urÇm'rua&pDaeY tcrf;tem;udk usi;y&jcif;jzpfygonf/
                             f    f            h D kd                    f
 uReawmfwYkd jrefrmjynforsm;onf rdrw\tcGita&;rsm; wd;k wuf&&Sap&ef? rdrw\ toHrsm;udk jynfoa&;&m
    f               l           d Ykd     fh               d       d Ykd            Yl    wdkif;&if;om;jynfoltaygif;wdkYcifAsm;-
 pDrHcefYcJGrIa&;&mrsm;ü yg0ifap&efESihf EkdifiHa&;qHk;jzwfcsufjzpfpOfwGif yg0ifcGihf&&eftwGuf ueOD;aqmif&Guf                              ,aeYusif;yonfh ur Çmh'Drdkua&pDaeY tcgor,ESifhtcGifhtcgMuHKBudKufcsdefwGif jynfolrsm;taejzifh
 &rnftqifrsm;udk aqmif&uEicNhJ yjD zpfygonf/ rdrw\qE´rsm;udk xkwazmfEiNf yjD zpfaomfvnf; xdoxwazmf
      h    h           G f dk f               d Ykd              f  dk            k Ykd k f       kd    G f               h                hf
                                                                                'Drua&pDwiyg0ifaom rwlujJG ym;onftoHrsm;udk av;pm;&ef? yGivif;pGm aqG;aEG;jcif;? azsmif;zswuwe;f       kd f G
 &mwGif tjcm;olrsm;\tcGihfta&;ukd rxdyg;apaomenf;vrf;jzihf xkwfazmfMu&rnfjzpfouJhodkY wpfOD;udk                                jcif;ESifh aphpyfn§dEIdif;aqG;aEG;jcif;vkyfief;rsm;wGif yg0ifMu&efESifh 'Drdkua&pDxGef;um;a&; jynfolYtoHjr§ifhwif
 wpfOD; trkef;yGm;aprnhf a0zefajymqdkrIrsKd;udkvnf; a&Smif&Sm;Mu&rnfjzpfygonf/ 'Drdkua&pDpepf &ihfoef                             ay;Ekdifa&;twGuf tm;ay;wkdufwGef;vkduf&ayonf/
 aejynfawmf pufwifbm 15
             d f H
     jrefrmEkiiü cspMf unfa&;c&D;
a&muf&aeaom wDarmvufpaw
        dS                f                                                                                    aejynfawmf   pufwifbm 16
   dk
'Dru&ufwpfor®wEkiiH 0efBu;D csKyfd f                                                                                      2013 ckESpf pufwifbm 16 &ufwGifusa&mufaom ruúqDukd
rpöwm au &mvm Zmemem *lprmtkd        f                                                                              jynfaxmifpkEdkifiH\ ESpfywfvnf vGwfvyfa&;aeYtcgor,ü
    hf
ESiZeD; rpöpf umpfwD q0'f *lprmtkd     f                                                                                     k      k f H  d f
                                                                                                     jynfaxmifpor®wjrefrmEdiiawmf EkiijH cm;a&;0efBu;D Xme jynfaxmifpk
ESifhtzGJUonf ,aeY eHeuf 8 em&DcGJ                                                                                    0efBuD; OD;0PÖarmifvGifxHrS ruúqDukd jynfaxmifpkEkdifiH EkdifiHjcm;a&;
           k
wGif &efueNf rKd U&Sd a&Tw*apwDawmf d kH                                                                                 0efBuD;Xme 0efBuD; rpöwm [kdaq;tefwkdeD,kdrd'f ul&Db&Dn§mxHokdY
jrwfBu;D tm; oGm;a&mufívSnvnf         hf                                                                             0rf;ajrmufaMumif; o0PfvTmay;ykdYonf/          (owif;pOf)
avhvmMuonf/
          ydkYaqmifEIwfquf
     xkdYaemuf eHeuf 10 em&D 25
rdepfwGif avaMumif;c&D;jzifh jyef
vnfxGufcGm&m &efukefwkdif;a'o                                                                                                  &efukef    pufwifbm 15
BuD;0efBuD;csKyf OD;jrifhaqGESifhZeD;ESifh                                                                                               Y Y     kd l      f J G
                                                                                                          bmomjyefpmayoefoefzwfvorsm;? ESpNf cKd upNJG rpm apmiharQmff
       dS l Ydk
wm0ef&owu &efuetjynfjynf      k f                                                                                      I   f dS
                                                                                                     zwf½vsu&onfh okwya'ompmapmif pufwifbmvxkwukd pmay        f
   k f
qdi&mavqdyü ydaqmifEwquf  f Yk     I f                                                                               AdrmefrS xkwfa0jzefYcsdvdkufNyDjzpfonf/
cJMh uonf/ (,myHk) (owif;pOf)                                                                                                          f h I
                                                                                                          tEÅ&m,fBu;D rm;aom tqdyoifrwpfc?k use;f rmap&efv,ul    G f
                                                                                                                              h
                                                                                                     vsijf refaomenf;vrf; 25 oG,f ponfuse;f rma&;aqmif;yg;rsm;?
                                                                &efukef pufwifbm 15
                                                                                                          d f
                                                                                                     t*Fvypmaqmif;yg;rsm;? pdwfcGeftm;jznfh BuD;yGm;a&;aqmif;yg;rsm;?
                                                        jrefrmEdkifiH rdcifESihfuav;apmifha&Smufa&;toif;(A[dk) Ouú|                tdkifpDwDpdefac:rIrsm;ESihf tcGihftvrf;rsm;&Sdaeaom tmqD,Hponfh
                                                            f G f
                                                      a'gufwmrGereatmifonf pufwifbm 3 &uf eHeuf 9 em&Du ajrmuf                    enf;ynmaqmif;yg;rsm;? e,fvfqifrif'Jvm;\ b0ESihf'óeponfh
                                                      OuúvmytaxGaxGa&m*gukESihf oifMum;a&;aq;½HkBuD;odkYa&muf&SdNyD;                 vlrIa&;? EkdifiHa&;aqmif;yg;rsm;tjyif &o0w¦Kwdk? uAsm? [mo?
                                                      arG;uif;puav;ukoaqmiftwGuf tvSLaiGusyfodef; 50 ay;tyf                     pmtkyfpiftnTef;[lí yg0ifaeus u@pHkpHkvifvif? a&mifpHk^jzLrnf;
                                                      vSL'gef;onf/ (0JyHk)                                      o½kyfazmfyHkrsm; a0a0qmqmxkwfa0vkdufNyDjzpfonf/
                                                                    wufa&muf                                                   k f
                                                                                                          okwya'ompmapmifukd wpftyvQif aiGusyf 1600 EIe;f jzifh
                                                        vSL'gef;yJwif aq;½HtyBf u;D a'gufwmoef;vGiu tvSLaiG vufc,l
                                                             G G   k k          f       H                 aejynfawmf (oajyukef;aps;) pmayAdrmefpmtkyfqkdif zkef;- 067-
                                                      NyD; om;zGm;rD;,yfynmXmerS ygarmu©^XmerSL; ygarmu©a'gufwm                             k                  f
                                                                                                     414681? &efueNf rKd UwGif trSwf (529-531) ukeonfvrf; pmayAdrmef
                                                      cifxm;&D? ygarmu© a'gufwmat;atmif? arG;uif;puav;ukoaqmifrS                   pmtkyfqkdifwdkYtjyif &efukefNrdKU&SdpmtkyfqkdifBuD;rsm;? rEÅav;NrdKUwGif
                                                      txl;ukq&m0efBuD; a'gufwmcifcifESif;ESihf aq;½Hktkyfrsm;? olemjyK                                             kd f  f
                                                                                                     xGe;f OD;pmay? e*g;pmayESiNfh rKd UtoD;oD;&Sd pmayAdrmefu,pm;vS,rsm;xH
                                                      q&mrBuD;rsm; wufa&mufMuonf/                                  wGif 0,f,l&&SdEkdifNyD; vufum;rSm,lvdkygu pmayAdrmefpmtkyfqkdif
                                                                                (usef;rma&;)                zke;f -01-249031? 01-381448 odYk qufo,Eiygonf/ (owif;pOf)
                                                                                                                              G f dk f
                                                                                                 wevFm? pufwifbm 16? 2013
            tkdqmum pufwifbm 15
       dk f H                  H
    *syefEiiu 12 ESpMf umumvtwGi;f yxrqH;k 'H;k ystopfwpfpif;udk
atmifjrifpGm prf;oyfypfvTwfvdkufaMumif; ,if;'Hk;ysHudkpufwifbm 14
&uf rGef;vGJykdif;wGif vTwfwifvkdufjcif;jzpfaMumif; *syeftmumo
at*sifpDu pufwifbm 15 &ufü owif;xkwfjyefonf/
    Epsilon [ktrnfay;xm;aom tqkdyg 'Hk;ysHudk *syefEkdifiH um*dk                                                                 ubl;vf      pufwifbm 15
&SD;rm; pD&ifpktaemufawmifydkif; tlcsDEkd&mtmumo,mOfvTwfwifa&;
pcef;rS vTwfwifvkdufjcif;jzpfonf/ *syefrSvTwfwifvdkufaom tqkdyg                                                                                 dk f H
                                                                                                     tmz*efepöwefEiiajrmufyi;f       kd
'Hk;ysHonf N*dK[fwkwpfvHk;udk o,faqmifoGm;onf/                                                                          qmref*ef jynfe,fü pufwifbm
    tqkdyg N*dK[fwkonf *syefEdkifiH\ H2A 'Hk;ysHt&G,ftpm;xuf                                                                 15 &ufu ausmufrD;aoG;wGif;
xuf0ufcefYrQ t&G,ftpm;&SdNyD; t&Snf 24 rDwm&Sdonf/ ,if;'Hk;ysHonf                                                                wpfwGif; NydKusrIjzpfyGm;&m tenf;
    f           S f d f
vTwwifNy;D rMumrD owfrwcsetwGi;f urÇmywfvrf;aMumif;twGi;f okYd                                                                  qHk;vl 27 OD;aoqHk;NyD; tjcm; 20
a&muf&SdoGm;onf/                                                                                         'Pf&m&&SdoGm;cJhaMumif; qif[Gm
    ,if;'Hk;ysHESihftwl yg&SdoGm;onfh N*dK[fwkonf tmumo&Sd xl;jcm;                                                              owif;wGif azmfjyxm;onf/
aom jzpf&yfrsm;udkavhvmowif;xkwfjyefoGm;rnfjzpfonf/ ,ck 'Hk;ysHudk                                                                    tqdkyg rawmfwqjzpf&yfrSm
NyD;cJhonfh Mo*kwf 27 &ufu vTwfwif&efpDpOfxm;cJhaomfvnf; enf;                                                                   k D kd     df
                                                                                                 ½dt'[wfc½kitwGi;f &Sd tufacg&wf
ynmcRwf,Gif;rIaMumifh pufwifbm 14 &ufu vTwfwifcJhjcif;
                                                                                                 ausmufr;D aoG;wGi;f NyKd usjcif;jzpfNy;D
jzpfonf/                         (qif[Gm)
                                                                                                 pufwifbm 15 &uf aeYcif;ykdif;u
                                      reDvm pufwifbm 15          odrf;,l&ef wkdufyGJ0ifaeMuNyDjzpf    ,if;NrdKUwGif    nrxGuf&trdefY
                                                                                                     G
                                                                                                 jzpfym;cJjh cif;jzpfonf/ tNyKd tysuf
                                       zdvpfykdifawmifykdif;ü tpkd;&                d dk
                                                        aMumif;? ,if;NrKd Uonf rk½trsK;d om;   xkwfjyefvkdufNyDjzpfonf/
                                                        vGwfajrmufa&;wyfOD; (trftifef        zdvpfyi'w,or®w bkiae;
                                                                                   dk f k d     d f    rsm;atmufwGif vl 50 eD;yg;ydwfrd
                                             f    l k f
                                    wyfrsm;ESihf rGwpvifoyewYdk rMum                                             vsuf&Sdonf[k od&onf/NrdKUawmf
                                                            f   f
                                                        t,fvtufz)u vlaygif;100cefuk d    Y  u olykefacgif;aqmifrDqltm&DESifh
                                    ao;rDu typftcwf&yfpJcJhaomf                                                          dk D
                                                                                                 ubl;vfrS uDvrwm 215 rDwmuGm
                                                             J     h
                                                        jyefay;qGxm;onfae&m jzpfaMumif;     typftcwf&yfpJa&;      zkef;jzifh
                                    vnf; wkdufyGJjyefvnfpwifaeNyD        dS
                                                        od&&onf/       ajcmuf&ufMum    qufoG,fajymMum;cJhaomfvnf;         k f
                                                                                                 tdibwfpf NrKd UrS a'ocH &mausmEihf      f S
                                    jzpfaMumif; bDbDpDowif;wGif       tMurf;zuf ppfyGJ twGif;vlaygif;     ratmifjrifcJhay/     zdvpfykdif   &JwyfzUGJ 0ifrsm;? u,fq,fa&;wyfzUGJ
                                    azmfjyonf/               50 ausmfaoqkH;cJhonf/ vlaygif;          dk      d
                                                                             awmifyi;f wGif tqkyg olyewu k f Ydk   0ifrsm;u u,fq,fa&;vkyief;rsm;       f
                                       zdvpfykdiftpkd;&wyfrsm;u Zrf   60000 cefY aetdrfrsm;ukd pGefYcGm    vGwfvyfa&;awmif;qkdaejcif;jzpf     aqmif&Gufay;vsuf&Sdonf/
                                      f
                                    bGr*gNrKd UteD;aus;&Gmrsm;udjk yefvnf  xGufajy;cJh&onf[k       qkdonf/  onf/           (bDbDpD)                  dk f
                                                                                                     tmz*efepöwefEiiH tpk;d &onf
                                                                                                 ausmufr;D aoG;wGi;f NyKd usrtEÅ &m,f  I
                                                                                                              dk
                                                                                                 aMumifh ajrmufyi;f a'o&Sd ausmuf
                                      tdE´d,EkdifiHonf jynfwGif;jzpf EsLuvD;,m; wifEkdifpGrf;aom tuf*sD-5 wkdufcsif;ypf'Hk;usnf wpfpif;ukd         rD;aoG;wGif;rsm;tm; rMumao;rDu
                                     bkd'D;em;jynfe,fta&SUydkif;0D;vm;uRef;rSaeí pufwifbm 15 &ufu prf;oyfypfcwfcJhonf/                    ydwfxm;NyD;jzpfonf/ NyD;cJhonfh
                                      ruúqDukdEkdifiHwGif [m&Dudef; tif*&ufESifh tylykdif;rkefwkdif; refEsL&,faMumifh rkd;rsm;onf;xefpGm          'DZifbmvuvnf;bwfcvef jynfe,f
                                            f dS                        G f       d G
                                     &GmoGe;f vsu&&m obm0ab;MuKH awGUaeonf/ pufwifbm 14 &ufwiaoqH;k ol 14 OD;&Som;Ny;D axmifaygif;              ütvm;wl ausmufrD;aoG;wGif;
                                     rsm;pGm ab;vGwf&m a&TUxm;&onf/                                             NydKusrIjzpfyGm;cJh&m tvkyform;
                                      tmz*efepöwefEdkifiHvwfcsfref; jynfe,ftwGif; pufwifbm 15 &uf eHeuftapmydkif;u aygufuJG                          h
                                                                                                 11 OD;aoqH;k cJ&aMumif; od&onf/
                                     rIwpf&yfjzpf&m &J0efxrf;ESpfOD; aoqHk;NyD; oHk;OD;'Pf&m&cJhonf/
                                                                                                                     (qif[Gm)
wevFm? pufwifbm 16? 2013
   &efukef pufwifbm 15         jrefrmEdkifiH       a&aMumif;ynm   uxdu      a':arpdk;atmifwdkYu
  Learning Management &        wuúodkvfESifh urÇmha&aMumif;        Learning Management and
E- Learning Systems onf                 kd f Ykd
                     ynmwuúovwtMum; em;vnf            E-Learning Systems ESipyfvsO;
                                                      hf  f
a&aMumif;ynm wuúovausmif; kd f      rIpmcRefvTm vufrSwfa&;xdk;yGJ        í o½kyfjy&Sif;vif;Muonf/
         f
om;rsm;twGuomru a&aMumif;        tcrf;tem;ü ydkYaqmifa&;0efBuD;          ,if;aemuf jrefrmEdkifiHa&
    kd f
bufqi&m ynma&;ESihf qufE,f    T    Xme jynfaxmifpk0efBuD; OD;ÓPf                 kd f S
                                           aMumif;ynmwuúovEihf urÇma&  h
aeaom q&m q&mrrsm;twGuyg      f   xGef;atmifu ajymMum;onf/          aMumif;ynmwuúodkvfwdkY yl;aygif;
rsm;pGm taxmuftuljzpfrnf[k          xdkYaemuf urÇmha&aMumif;        í oifMum;a&; pDrHcefYcGJrIESifh
,HkMunfygaMumif;? ydkYaqmifa&;      ynmwuúovf(World Maritime
                            kd              tDvufx&Gefepfqdkif&m ynma&;
0efBuD;Xme\ wpfckwnf;aom         University -WMU) rS President        vkyfief;rsm; yl;aygif;aqmif&Guf
          kd f
a&aMumif;bufqi&m toufarG;        Dr. Bjorn Kjerfve u BudKqdk         a&; em;vnfrIpmcRefvTmudk jrefrm
0rf;ausmif; wuúodkvfjzpfonfh       EIwfcGef;qufpum; ajymMum;NyD;        EdkifiH a&aMumif;ynmwuúodkvf
twGuf aumif;rGefxif&Sm;aom        WMU rS Academic Information                      G f S
                                           ygarmu©csKyf a'gufwmjrwfviEihf
yHk&dyfwpfckjzpfaMumif;jzihf ,refaeY Officer and Lecturer Mr. Johan         WMU President Dr. Bjorn
nae 6 em&DcGJwGif &efukefNrdKU&Sd Bolmsten ESihf jrefrmEdiia&aMumif;
                             k f H            Kjerfve wdkYu vufrSwfa&;xdk;
Sedona Hotel ü usif;yonfh      ynmwuúodkvfrS vufaxmuf             Muonf/ (tay:,myHk) (owif;pOf)

   zsmyHk pufwifbm 15
   {&m0wDwkdif;a'oBuD; zsmyHk
NrdKUe,f usKHwmaus;&GmwGif;&Sd pHjy   OD;0if;jrihf?   c½kdiftkyfcsKyfa&;rSL;  aygif;tiftm; 110 wufa&mufcMhJ u                 ydef;Zvkyf pufwifbm 15
{u 1000 pdkufuGif;twGif;odkY
pufwifbm 12 &uf eHeufu zsmyHk      OD;ausmfpkd;0if;? c½kdifig;vkyfief;OD;pD;           d f
                                           onf/ tvm;wl c½kitwGi;f &Sd a';            pufwifbm 14 &uf nae 2 em&DcGJu
c½kdifig;vkyfief;OD;pD;XmerS BuD;rSL;  rSL;OD;0if;BudKif? NrdKUe,ftkyfcsKyfa&;   '&J? usKdufvwf? bkduav;NrdKUe,f        'dkufOD;NrdKUe,f oajywef;aus;&Gmtkyfpk a&mifeDOD;
í ig;cHk;r? ig;jrpfcsif;aumifa&     rSL; OD;nDnDvif;ESifh Xmeqkdif&m          f    d   G
                                           rsm;wGivnf; tqkygaeYwif ig;om;         aus;&GmtifMuif;pkykdif;ae tz OD;armifvGif? trd
22500 udkrsKd;pkdufxnfhonf/       wm0ef&Sdolrsm;? NGO tzJGUtpnf;       aygufaumifa& 45000 ukd pkduf          a':aX;wdkYrS owårajrmufarG;zGm;aom rdef;uav;
   tqdkygtcrf;tem;odkY wkdif;     rsm;? aus;vufaeawmifolrsm;?         xnfhcJhMuaMumif; od&onf/            udk,ftav;csdef 6 'or 5 aygif&Sd arG;uwnf;u
a'oBuD; vTwfawmfukd,fpm;vS,f                  h h
                     zdwMf um;xm;onf{nfonfrsm; pkpk               atmif0if; (zsmyHk)       ajcav;acsmif;yg0ifaom uav;i,fwpfO;D udk t&yf
                                                                  om;zGm;jzifhaetdrfwGif arG;zGm;cJhNyD; 'dkufOD;aq;½kHodkY
                                              H   k      T
                                           jrif;jcaq;½HoYkd vJajymif;aq;uko        nae 5 em&D 15 rdepfwGif a&muf&SdcJhaMumif; od&
                                           &ef oGm;a&mufpOf vrf;üaoqHk;cJh        onf/
   awmifom pufwifbm 15                Y       S
                     armifNzKd ;cefaemif ajcmufEpf yxr      aMumif; od&onf/ aq;ppfcsursm;     f          k
                                                                      tqdyguav;onf use;f rma&;aumif;rGevsu&dS   f f
   awmifomNrdKUe,f 'gef;wdkif     wef;ausmif;om;onf        wpf&Gm            G
                                           t& OD;acgif;cH½;kd usK;d tufí OD;aESmuf    NyD; cGJpdwfrIjyKEkdifa&;twGuf wkdif;a'oBuD; trsdK;
aus;&GmwGif pufwifbm 12 &uf       wnf;ae tbGm;jzpfol a':a&T0dkif;              k d hf I
                                           wGi;f aoG;,dprraMumihf aoG;cJjcif;?                   S hf     f
                                                                  orD;a&;&mESihf rdcifEiuav;apmiha&SmufrI Bu;D Muyf
nae 5 em&Du uav;i,fwpfOD;        \ qDpufwGif aqmhupm;aepOf          nmbuf vufarmif;½dk;usKd;jcif;?                        f  d   k f
                                                                  a&;tzGUJ u tvSLaiGusywpfoe;f ? c½ditrsKd ;orD;a&;
     S f     d G f
qDpuf&ywef;ESifh Niw,í aoqH;k           S f
                     qDpuf&ywef; 0if½;kd pGe;f ESifh Niw,f
                                      d G         H f
                                           nmbufe½;kd ESpacsmif;usK;d í cE¨m                 S hf     f
                                                                  &mESihf rdcifEiuav;apmiha&SmufrBI u;D Muyfa&;tzGUJ
cJhaMumif; od&onf/            um &Syfwef;ESifhtwl vnfywfNyD;        k f
                                           ud,wGif;       aoG;,dkpdrfhjcif;rsm;  u tvSLaiGusyfig;aomif;? NrdKUe,ftaxGaxG tkyf
   jzpfyGm;yHkrSm 'gef;wdkifaus;&Gm  qDpufab;wdkifESihf ½dkufrdojzihf      ppfaq;awGU&SdcJhaMumif; od&onf/        csKyfa&;OD;pD;XmeESifhXmeqdkif&mrsm;u tvSLaiGusyf
ae OD;jrihfoef;ausmf\ om;jzpfol     'Pf&m&&SdcJh&m awmifomaq;½HkrS            vif;vufMu,f(awmifom)               d                  S hf
                                                                  wpfoe;f ? NrKd Ue,ftrsKd ;orD;a&;&mESihf rdcifEiuav;
                                                                  apmihfa&Smufa&;toif;u tvSLaiGusyf ig;aomif;?
                                                                  apwem&Sifjynfolrsm;u tvSLaiGusyf 76000
                                                                  pkpkaygif;aiGusyf 376000 wdkYudk axmufyHhvSL'gef;
                                                                  cJhNyD; 'dkufOD;jynfolYaq;½kHrS usef;rma&;0efxrf;ESpfOD;vkdufygvsuf &efukefNrdKU uav;aq;½kHBuD;odkY n 7 em&D
                                                                  rdepf 20 wGif okcum&Du½kPmvufrsm;toif;('dkufOD;)\ vlemwif,mOfjzifh vdkufygydkYaqmifay;cJhaMumif;
                                                                  od&onf/                                        ydef;Zvkyf-odef;nGefY
                                                                     jrpfi,f pufwifbm 15
                                                                     pufwifbm 15 &uf nae 5
                                                                  em&Du tr&yl&NrdKUe,f jrpfi,fNrdKU
                                                                  wGif um;wpfp;D ay:odYk opfyifNyKd vJ
                                                                      G h      S
                                                                  rIjzpfym;cJonf/ jzpfpOfrm tr&yl&
                                                                  NrdKUe,f jrpfi,fNrdKU aps;½HkBuD;\
                                                                  rsufESmpmwGif tjzLa&mif vkduf
                                                                  x&yf 8i^...,mOf&yfem;xm;pOf
                                                                  avrwkdufygbJ     jrpfi,f NrdKUr
                                                                  &yfuGufaps;teD;uyfvsuf wrm
                                                                  yifBuD;onf ½kwfw&ufNydKvJus&m
                                                                     k k f
                                                                  tqdyg vdux&yfum;ay:opfui;f    kd
                                                                  rsm;½dkufcwfrIaMumihf um;rSef
    anmifOD; pufwifbm 15       trsK;d om; 431 OD;? trsK;d orD; 499            k f
                                           a'oBu;D pduysK;d a&;ESihf arG;jrLa&;     tenf;i,fxdcdkufí qufoG,f
    anmifOD;wGif {&m0wDjrpfa&    OD; pkpkaygif; 930 ESihf EGm; 266             f
                                           0efBu;D OD;jrihoef;u qeftwf 60?d       a&;(BudK;zkef;)   uGefu&pfwkdif
                     aumifwdkYudk a&TUajymif;u,fq,f       yk*H LND rS xrif;xkyf 422 xkyf?                                  k
                                                                                     u 0ke;f qdtoHBu;D Mum;vdYk ab;udk    rcsKd0if;u ajymqkdonf/ 4if;
  f    I        D
jrihwufraMumihf awmifbaus;&Gm                                                   wpfwdkifESihf vQyfppfrD;BudK;rsm;
                     ae&mcsxm;ay;EkdifcJhNyD jzpfaMumif;     Royal Bagan Foundation rS           tenf;i,f xdckdufysufpD;oGm;cJh     Munfhvdkufawmh tem;u wrm        opfyifNydKvJus&mwGif vlwpfOD;
   f     H
tkypk q,fvaus;&GmrS a&ab;oihf
                     od&onf/                   xrif;xkyf 500? c½dkif trsKd;orD;       onf/ w,fvDzkef;qufoG,fa&;       yifBuD;     vJuswmjrifawmh     wpfa,mufrQ        rxdcdkufbJ
jynfolrsm;udk awmifbDaus;&Gm&Sd
                                                                  wkdifyg vJNydKoGm;ojzihf w,fvD        f Y G
                                                                                     xdwvefom;Ny;D orD;eJY om;i,f      qufoG,fa&;uGefu&pfzkef;wkdif
bkef;awmfBuD;ausmif; ig;ausmif;            ,cif a&TUajymif;ay;xm;onfh   a&;&mtzGJUu acgufqGJxkyf 938
                                                                  zkef;tquftoG,f(vdkif;) tcsKdU       k       k f
                                                                                     udvufqNGJ y;D qdiay:u qif;ajy;     (BudK;zkef;vkdif;)ESihf vQyfppfrD;BudK;
wGif ,m,Du,fq,ffa&;pcef;            f      k      H
                     tdraxmifprsm;ESihf xyfra&TUajymif;     xkyfESifh Win qyfjymrIefY 294 xkyf?
                                                                  jywfawmufoGm;cJhaMumif; od&      &w,f/ wpfckawmfao;wmu          vdkif;wpfck     jywfawmufoGm;cJh
rsm; zGihfvSpfaqmif&Gufxm;&SdcJh&m    vmonhf tdrfaxmifpkaygif; 231                 hH kd f
                                           jynfaxmifpk Mucia&;ESifh zGUH NzKd ;a&;
                                                                  onf/                  tjcm;aps;onfb,folYudkrQ rxd       aMumif; od&onf/
             f
pufwifbm 13 &ufu tdraxmifpk            Ykd  k
                     pkwukd wdi;f a'oBu;D tpDtpOft&       ygwD twGif;a&;rSL;u a&oefYbl;
                                                                     ]]trSwfwrJh aps;a&mif;ae&m    cdkufrdvdkY}} [k opfoD;qkdifydkif&Sif         armifarmifpdk;(jrpfi,f)
100 udk ajymif;a&TUu,fq,f        wpftdrfaxmifvQif qefav;jynf              hf f G     f Ykd kd
                                           66 bl;ESizefcuf 12 cGuwuvnf;
ae&mcsxm;NyD; pufwifbm 14        EIe;f jzihf qeftdwf 56 tdwfudk a0iS     vSL'gef;cJhaMumif; od&onf/
&ufwGif tdrfaxmifpk 231 pk?       ay;cJhNyD;jzpfaMumif;? xdkYtjyif wdkif;     (tay:yHk) (c½dkif jyef^quf)
                                                                                                                              wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                    tmPm&&Saomol wpfO;D ukjd zpfap? trsm;udjk zpfap qkvonf/}} ''The
                                                                                        d                     d kd
                                                                                    word Government denotes the person or persons authorized by
                                                                                    law to administer executive government in any part of the Union
                                                                                    of Burma.''...[kjy|mef;xm;onf/
    rdrwEiiwif ]]1947 ckEp?f zGUJ pnf;tkycsKyytajccHOya'}}? 1974
      d Ydk dk f H G     S    f f Hk                                                                                       f d
                                                                                       xkdYjyif 1973 ckESp?f pum;&yfrsm; teuft"dyÜm,fzGihqka&; Oya'
ckEpwif jy|mef;aom]]zGUJ pnf;yktajccHOya'}}ESihf 2008 ckEpwif jy|mef;
   S f G            H              S f G                                                   yk'fr 5(u)? yk'frcGJi,f (3)wGif ]]tpkd;&qkdaom pum;&yfwGif
aom]]zGJUpnf;ykHtajccHOya'}}[lí jy|mef;usifhokH;cJhonfukd avhvm                                                     qkdif&mudpöESihf pyfvsOf;í tajccHOya'jzihfjzpfap? Oya'wpf&yf&yf
                                              aiGpm&if;ukd tajcjyKvsuf jynfaxmifpk\ b@maiGt&toHk;
awGU&Sd&onf/ uRefawmfhtaejzifh ]]EkdifiHawmf}}[laom pum;&yfESifh                                                    jzihfjzpfap EkdifiHawmf\ pDrHcefYcGJrItmPmtyfESif;jcif;cH&aom tzGJU
                                              qkdif&mOya'Murf;ukd a&;qGJí zGJUpnf;yHktajccHOya'yg jy|mef;
]]tpk;d &}}[laom pum;&yfrsm;qki&m jy|mef;csursm;ukd vuf&usio;Hk
                    d f     f        dS hf          csufrsm;ESihftnD jynfaxmifpkvTwfawmfokdY wifoGif;twnfjyK          tpnf;udk qkdonf/}}...[k jy|mef;xm;onf/ 1973 ckESpf?
aeaom zGJUpnf;ykHtajccHOya'ESifh wnfqJOya'rsm;(Existing Law)                csuff&,l&rnf}} ...[kvnf;aumif;?                       pum;&yfrsm;teuf t"dyÜm,fzGihfqkda&; Oya'jzihf ½kyfodrf;cJhonfh
rsm;tm;avhvmí trsm;jynfoEihf Oya'jyKu,pm;vS,rsm; tcsewdk
                   l S    dk f    f      d f       - yk'fr 225 wGif ]]jynfaxmifpktpkd;&onf wkdif;a'oBuD;tpkd;&          t*Fvdyfbmomjzihf jy|mef;cJhaom The Burma General Clauses Act
twGi;f avhvmEki&ef yuwdtwki;f &Si;f vif;wifjyoGm;ygrnf/ OD;pGm
              d f       d                        okdYr[kwf jynfe,ftpkd;&wkdYuvnf;aumif;? udk,fydkiftkyfcsKyfcGihf&      Oya'\ yk ' f r 2? yk ' f r cG J (26)wG i f ''Gover nment" or ''the
]]Ekiiawmf}}[laom pum;&yfudk 2008 ckEpf zGUJ pnf;yktajccHOya'
  d f H                   S      H                                                       Government" shall mean the person authorized by or under the
                                              wkdif;OD;pD;tzGJU okdYr[kwf udk,fykdiftkyfcsKyfcGifh& a'oOD;pD;tzGJUwkdYu
tcef;(1)? EkdifiHawmf\tajccHrlrsm;tcef; yk'fr 47 wGif atmufyg                vnf;aumif; vkyief;rsm;udk taumiftxnfazmfaqmif&uMf u&m
                                                         f                     G      Constitution of the Union of Burma to exercise the executive
twdkif; jy|mef;xm;onfukd azmfjyygonf-                            wGif xda&mufatmifjrifrI&Sdapa&;twGuf aygif;pyfnd§EdIif;ay;         authority of Burma'' [k jy|mef ; xm;ygonf / þok d Y wnf q J
    ]]þtcef;ygtajccHrlrsm;ESifh tcef; (8)? EkdifiHom;? EkdifiHom;rsm;          onf}}...[kvnf;aumif;?                            Oya'wpf&yfjzpfaom 1973 ckEp?f pum;&yfrsm; teuft"dym,fziqdk  S                                  Ü    G hf
     \ rlvtcGita&;ESiwm0efrsm;tcef;wGif yg&Saom ]] Ekiiawmf}}
              hf hf           d      d f H         - yk'fr 228 wGif]]jynfaxmifpktpkd;&onf-                                                h I S fh
                                                                                    a&;Oya'ukd ud;k um;í azmfjycJrEipyfvsO;f onfh jy|mef;csuudk vuf&dS                               f
     qkdonfrSm a&SUaemufpum;&yfwkdY\ t"dyÜm,fukdaxmufí þzGJU              (u) jynfaxmifpkvTwfawmfu tcgtm;avsmfpGm csrSwfonfh             zGJUpnf;yHktajccHOya' yk'fr 453 wGif ]]þzGJUpnf;yHktajccHOya'yg
     pnf;ykHtajccHOya't& Oya'jyKrI tcGifhtmPmukdaomfvnf;                    tkyfcsKyfa&;qkdif&m qHk;jzwfcsufrsm;udk taumiftxnfazmf        pum;&yfrsm;udk teuft"dyÜm,fzGifhqdk&mwGif wnfqJpum;&yfrsm;
     aumif;? tkyfcsKyfrI tcGifhtmPmukdaomfvnf;aumif; usifhokH;                 aqmif&Guf&rnf/ rdrd\ ta&;,laqmif&Gufcsufrsm;udk           teuft"dyÜm,fzGifhqdka&; Oya'udk udk;um;&rnf/}} ...[k awGU&SdEkdif
     aom tzGJUtpnf; okdYr[kwf yk*¾dKvfukd qkdvkdonf/}}                     jynfaxmifpkvTwfawmfokdY jyefvnftpD&ifcH&rnf/             ayonf/
   "The Basic Principles Set forth in this Chapter, and Chapter              (c) EkdifiHawmf\ tajctaet&yf&yfESihf pyfvsOf;í jynfaxmifpk                     d f
                                                                                       Oya'qki&m tudk;tum;jyKjcif;ESipyfvsO;í tjcm;rnfonfhEkdiiHu     hf        f                       f
   8, Citizen, Fundamental Rights, and Duties of the Citizen,                  vTwfawmfokdY tcgtm;avsmfpGm wifjy&rnf}}[kvnf;aumif;                                f d f d
                                                                                    jy|mef;csu?f t"dyÜm,fzGihqkcsuwkYukdrQ oHk;ír&Ekiay/ rdrEkiiHom;rsm;                d f           d d f
   the term ''Union'' means person or body exercising the                    ponfjzifh jy|mef;csufrsm;udk awGU&SdEkdifonf/            yg0iftwnfjyKxm;aom zGJUpnf;yHktajccHOya'ESihf tjcm;wnfqJOya'
   legislative or executive authority of the Union under this                                                                                    d f
                                                                                    wkYdyg jy|mef;csu?f t"dyÜm,fzGihfqkcsursm;udkom tudk;tum;jyK&rnfukd
   Constitution according as the context may require.''
                                             þjy|mef;csufrsm;onf EkdifiHawmftcsKyftjcmtmPm\ tkyfcsKyfa&;
                                          tzGJUjzpfonfh jynfaxmifpktpk;&ESihf Oya'jyK vTwawmfrsm; aqmif&GuEkdif
                                                           d            f         f   Oya'jzihf bGJUr&vifhupm; omreftodtMum;&Solyif em;vnfEkdionf/                 d                     f
    txufwGifazmfjyxm;aom tcef;(8)? EkdifiHom;? EkdifiHom;rsm;
                                          cGihfudk ydkif;jcm;xm;jcif;twGuf wdusaom t"dyÜm,fzGifhqdkcsufyifjzpf        tukd;tum;jyK&rnfukd rukd;um;bJ? tukd;tum; rjyK&rnfukd tukd;
        fh       hf         d
\ rlvtcGita&;ESiwm0efrsm;tcef;wGif tqkygjy|mef;csutwki;f    f d
                                          ayawmhonf/                                     tum;jyKu Oya'ukd Misleading jyK&m a&mufayonf/
EkdifiHawmfonf...[k pwifNyD; yk'fr 347? 348? 352? 356? 358?
                                             xkdYjyif txufyguJhokdY tkyfcsKyfa&;tzGJUjzpfonfh tpkd;&ESihf Oya'jyK        zJUG pnf;yHktajccHOya' (2008 ckEp) tcef;(5)yg tkycsKyfa&;tmPm S f                        f
359? 361? 362? 363? 368 ESifh 371 wkdYwGif jy|mef;xm;onfukd
                                          vTwfawmfwkdY\ aqmif&GufcGihfykdif;jcm;rIudk jy|mef;xm;aom tcef; (14)        tyfESif;cH&onfhtzJGU okdYr[kwf yk*¾dKvfom tpkd;&jzpfaMumif; rSefuefpGm
     d dk f
awGU&SEionf/ tvm;wl tcef; (15)? taxGaxGjy|mef;csursm;tcef;  f
                                          yg ul;ajymif;a&;umv jy|mef;csursm;tcef;\ jy|mef;csursm;udk &Si;f vif;
                                                              f             f         od&SdMu&ef a0rQvkduf&ygonf/
  f          d f H         f
yk'r 451 wGif ]]Ekiiawmfonf Oya'jyK&mwGivnf;aumif;? tkycsKyf   f
&mwGifvnf;aumif;? EkdifiHawmftajccHrlrsm;ESifhtnD tav;*½kjyK            wifjyvdkygonf-                                      uRefawmf\ &Sif;vif;wifjycsufrsm;\ tESpfcsKyfukd atmufwGif
aqmif&Guf&rnf/ okdY&mwGif xkdokdYaqmif&Gufap&ef rnfonfhw&m;½kH;             - yk'fr 446 wGif ]]wnfqJOya'rsm;onfjynfaxmifpkvTwfawmfu            azmfjyvkduf&ayonf-
   f
wGirQ w&m;pGqcir&Sap&/}}...[k jy|mef;xm;onfudk awGU&ayonf/
          J dk G hf d                               y,fzsufjcif;? jyifqifjcif;rjyKao;rD þzGJUpnf;yHktajccHOya'ESihf         - EkdifiHawmf (State)[laom pum;&yfonf tkyfcsKyfa&;tzJGUESifh
    1947 ckEpf zGUJ pnf;tkycsKyytajccHOya'wGif ]]Ekiiawmf[aom
           S      f f Hk        d f H  l              rqefYusiforQ twnfjzpfonf/}}...[kvnf;aumif;?                       Oya'jyKtzJGUukd ukd,fpm;jyKonf/
          Ü
pum;\t"dym,fudk &Si;f vif;csu}f } acgif;pOfjzifh yk'r 9wGif ]]þtcef;
                          f                      f
                                             - yk'r 447 wGif ]]wnfqenf;Oya'rsm;?pnf;rsO;f rsm;? pnf;urf;rsm;?
                                                            J                          - tpk;& (Government) [laom pum;&yfonf tkycsKya&;tzJUG
                                                                                               d                                                    f f
                   d f
ESifh tcef; 3? tcef; 4 wkdYwGif EkiiHawmf[laompum;\ qkdvkd&if;rSm              trdefYaMumfjimpmrsm;? trdefYrsm;? nTefMum;csufrsm;ESihf vkyfxHk; vkyf          okdYr[kwf tkyfcsKyfa&;tzJGUu wm0ef&Sdaomyk*¾dKvfukd qkdvkdonf/
a&SUaemufpum;wkdY\ t"dyÜm,fukdaxmufí jynfaxmifpkEkdifiH\                  enf;rsm;udk jynfaxmifpktpkd;&tzGJUu y,fzsufjcif;? jyifqifjcif;          - zJGUpnf;yHktajccHOya'ESifh wnfqJOya'wpf&yf&yfyg pum;&yf
okdYwnf;r[kwf oufqkdif&mjynfaxmifpktzGJU0if\ tkyfcsKyfrI tcGifh               rjyKao;rD þzGJUpnf;yHktajccHOya'ESihfrqefYusiforQ twnfjzpf                rsm;ukd teuft"dyÜm,fzGifhqdkvkdvQif 1973 ckESpf? pum;&yfrsm;
tmPmukdaomfvnf;aumif;? Oya'jyKrItcGihftmPmukdaomfvnf;                    onf/}}...[kvnf;aumif;?                                  teuft"dyÜm,fzGifhqdka&;Oya'ukd tukd;tum;jyK&rnf/
aumif; qkdvkdonf/}} ''In this Chapter and in Chapters III and                                                        - w&m;Oya'pkd;rkd;a&; (Rule of Law)[k vlBudKufrsm;aom
IV,the term ''State" means the executive or legislative authority                                                                         d f H
                                                                                           pum;&yfonf Ekiiawmfwif r&Srjzpfvtyfonfrm aocsmonf/ G d           dk             S
of the Union or of the unit concerned according as the context                                                            Rule of Law \ t"dutcsurm Oya'onfomvQif tjrifq;    f S                                    h kH
may require.'' ...[k jy|mef;xm;onfudk awGU&S&onf/ xkaMumifh
                       d      Yd                                                            jzpfNyD; vlwkdif;Oya'ESifhtnD taumiftxnfazmfaqmif&Guf
]]Ekiiawmf}} [laom pum;&yftm; wduspm teuft"dym,fziqxm;
   dfH                      G         Ü G hf dk                                                            l
                                                                                           &rnf[aom oabmw&m;yifjzpfonf/ vlwi;f wnfqOya'ukd                         dk          J
rIt& em;vnf&ef vG,fulNyD; tjiif;yGm;&efr&SdEkdifay/                                                                   d f               J
                                                                                           vkuem&rnf/ wnfqOya' jy|mef;csuwpf&yftay: rSm;,Gi;f                 f
    qufvufí ]]tpk;d &}} [laom pum;&yfEioufqionfh jy|mef;
                             S hf   dk f                                                       pGm taumuft,ljyKí vrf;rSm;odYk a&mufatmif aqmif&ujf cif;                                 G
csufrsm;ukd 2008 ckESpf zGJUpnf;ykHtajccHOya'yg jy|mef;csufrsm;ESifh                                                         rjyKtyfay/
wnfqJOya'rsm;yg jy|mef;csufrsm;tm;tajccHí &Sif;vif;wifjy                                                           - wpfrsKd;om;vHk;&Sd vlxkvlwef;pm; tvTmpHkjzpfonfh tzJGU(8)zJGUrS
oGm;ygrnf/ tcef; (5)? tkyfcsKyfa&;tcef;wGif jynfaxmifpktpkd;&                                                                                   f
                                                                                           vl 2000 cefjY zifh (15) ESpcefY tcse,í a&;qJum jynfv;kH uRwf    d f l              G
tzGJU (The Union Government )acgif;pOfjyKí pwifxm;onfukd                                                                    H l      k f
                                                                                           qE´c,yjGJ yKvytwnfjyKxm;aom zJUG pnf;yHtajccHOya' jy|mef;                  k
awGUEkdifonf/ yk'fr 199 (u) wGif EkdifiHawmftkyfcsKyfa&;tBuD;tuJ                                                           csufwpf&yf&yfukd odíaomfvnf;aumif;? rod[kqdkí vnf;
onf EdkifiHawmfor®wjzpfonf[k jy|mef;xm;onf/ (yk'fr 16 wGif                                                              aumif;? rnfonfhtaMumif;aMumifhrQ rcsKd;azmuftyf/ txl;
]]EkdifiHawmftBuD;tuJESifh EkdifiHawmftkyfcsKyfa&;tBuD;tuJonf                                                            ojzifh EdkifiHawmftkyfcsKyfa&;wGif wm0ef&Sdolrsm;? EkdifiHawmf
EkdifiHawmfor®wjzpfonf}} '' The Head of the Union and the Head                                                                                 dS l
                                                                                           Oya'jyKa&;wGif wm0ef&orsm;ESihf w&m;pD&ifa&;u@rS wm0ef&dS
of Executive of the Union is the President.'' ...[k jy|mef;                                                             olwkdYonf rnfonfhaMumifhrQ zJGUpnf;yHktajccHOya'ukd azmuf
xm;onf/)                                                                                       zsuf&ef rqkdxm;ESifh? pOf;pm;&efyif roifhay/
    quffvufí tcef; (5) yk'fr 200 wGif jynfaxmifpktpkd;&tzGJU                                                       - Oya'ukdrod½kHESifh uif;vGwfcGifhr&Ekdif (Ignorance of Law is
zGJUpnf;jcif;ESifhpyfvsOf;í]]EkdifiHawmfonf jynfaxmifpktpkd;&tzGJUukd                                                        no excuse) [laom Oya'a&;&mtqktrdeudk od&c,tyfonf/             d       Yf         dS H l
atmufazmfjyygyk*¾dKvfrsm;jzifh zGJUpnf;onf-                                                                 - 'Drkdu&ufwpf vlUtzJGUtpnf; atmifjrifcdkifrma&;twGuf
    (u) EkdifiHawmfor®w?                                                                             yGivif;jrifomrI (Transparency)? wm0ef&rI (Responsibility)
                                                                                             hf                                            dS
    ( c ) 'kwd,or®wrsm;?                                                                             ESifh wm0efcHrI (Accountability)wkdYukd r@dKifBuD;(3)&yfwGif
    (*) jynfaxmifpk0efBuD;rsm;?                                                                          t"duwm0ef&Sdolrsm;? wm0ef&Sdolrsm;u odatmifvkyfí trsm;
    (C) jynfaxmifpka&SUaecsKyf/}} ...[k jy|mef;xm;onf/                                                              jynfoltusKd;iSm a&S;½Iaqmif&GufoifhvSayonf/
Oya'jyK vTwawmfEihf w&m;a&;r@dKiwrS ryg0ifonfudk &Si;f vif;pGm
             f  S        f Ydk                    - yk'r 448 wGif ]]þzGJUpnf;yHktajccHOya'tmPm pwifwnfonfh
                                                 f                                      þwifjycsufrsm;onfum; Oya'rsm;\rdcif[kqkdtyfaom zJGU
od&SdEkdifonf/                                        aeYwGif EkdifiHawmfat;csrf;om,ma&;ESifh zGHUNzdK;a&;aumifpD vuf            k                     J
                                                                                    pnf;yHtajccHOya'ESihf wnfqOya'wdyg jy|mef;csursm;t& &Si;f vif;        Yk                  f
    xkjYd yif yk'r 219 wGif ]]jynfaxmifpktpk;&onf EkiiawmfwnfNirf
            f               d    d f H      d      atmufü zGUJ pnf;xm;&Sonfh wyfrawmftygt0if Xmeqki&m tzGUJ
                                                           d               d f         wifjyjcif;omjzpfonf/ xkjYd yif Ekiiawmfwiacwftqufqufü Oya'd f H          G f
a&;? &yf&Gmat;csrf;om,ma&;ESifh w&m;Oya'pkd;rkd;a&;ukd xdef;odrf;              tpnf;rsm;ü trIxrf;&GufqJjzpfMuaom EkdifiHh0efxrf;rsm;onf                        dS l Ykd        k
                                                                                    jyKa&;wm0ef&owu u@pHtwGuf vktyfaom Oya'rsm;ukd jy|mef;              d
apmifha&Smufonf/}} ...[k jy|mef;csuftm; awGU&SdEkdifonf/                          k
                                               jynfaxmifpor®wjrefrmEdiiawmftpk;d &u tjcm;jy|mef;jcif; rjyK
                                                            k f H                      xm;Ny;D tajcckirmonfh Oya'pepf&í wnfqOya'rsm;ukd oufqif
                                                                                                    d f                 dS              J                        dk
ykdrkd&Sif;vif; &ef qufvufwifjyygOD;rnf/                           orQ qufvuftrIxrf;&rnf/}}...[kvnf;aumif; jy|mef;xm;             &m tzJGUtpnf;toD;oD;&Sd wm0ef&Sdolrsm;u od&Sdatmifavhvmí
   - yk'r 220 wGif ]]jynfaxmifpktpk;&onf zGUJ pnf;yktajccHOya'yg
       f               d          H              onf/                                    vkdufemoifhvSayonf/
     jy|mef;csufrsm;ESifhtnD jynfaxmifpktpkd;&\ rl0g'rsm;ukd             xkdYaMumifh ]]EdkifiHawmf}}[laom pum;&yfESifh ]]tpkd;&}}[laom           w&m;Oya'pkd;rkd;a&;vkdvm;olwdkif;ukd,fwkdif Oya'ukdvnf; od&Sd
         S
     csrwf &rnf/ ,if;rl0g'rsm;ESitnD vktyfaom pDrue;f rsm;ukd
                    hf       d        H d              f                 f f       f
                                          pum;&yfoHk;EIe;jcif;udk zGJUpnf;yHktajccHOya'u &Si;&Si;vif;vif; ydki;jcm;              k f       k f     h
                                                                                    atmifvyí vduemoifaMumif; cH,tyfayonf/ Oya'onf vlwi;f          l                                   dk
     a&;qGJí jynfaxmifpkvTwfawmf\ oabmwlnDcsufjzifh              zGihfqkd jy|mef;xm;NyD; jzpfayonf/                         ESifhoufqkdifonf/ Oya'rsm;ukd aocsmpGm zwf½Iavhvmjcif;r&SdbJ?
                      G f
     taumiftxnf azmf aqmif&u&rnf}} ...[kvnf;aumif;?                  wnfqJOya'wpf&yfjzpfaom &mZowfBuD; (The Penal Code)              rdrdxifovkd ajymqkda&;om;jcif;rsm;onf jynfolrsm;tm; todtjrif
   - yk'fr 221 wGif ]]jynfaxmifpktpkd;&onf b@ma&; aumfr                                    d k
                                          yk'r 17 wGif ]]tpk;d &}}[laom pum;&yfudk ]]tpk;&qdonfrm? jynfaxmifpk
                                            f                            S           vJGrSm;aponf/ todrSm;ygu tvkyfygvkdufí rSm;rnfukd owdjyKoifh
        f S fh §d Id d         k     f
     &SiEinEi;f &&Sonfh jynfaxmifp\ ESppOft&tok;H cefre;f ajc     Y S   EkdifiHawmfwpf0ef;vHk;wGif rnfonfht&yfürqkd? Oya't& tkyfcsKyfrI           aMumif; tMuHjyKvkduf&ygonf/                         /
wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                                    BOD rSmExecutive eJnon-Executive
                                                                                                             Y                                  k f
                                                                                                                                             'g½duwmqdNk y;D vkyief;twGi;f   f
                                                                                                    xJxJ0if0ifvkyfwJh 'g½dkufwmawGeJY vkyfief;eJYywfoufvm&if jyifyu
                                                                                                    aetMuHay;wJh 'g½dkufwmawGvnf; &Sdygw,f/ ta&;BuD;qHk;tcsufu
                                                                                                        k f                         f G f
                                                                                                    'g½duwmtzGUJ 0ifawG&UJ vGwvwvyfvyfo;kH oyfq;kH jzwfEir,fh t&nf                          dk f
                                                                                                                            f
                                                                                                    tcsi;f yJ jzpfw,f/ vkyief;&JUwk;d wufrtwGuf rn§mrwmajymEkiqEi?f        I                        d f dk kd
          d f H                 I
     jrefrmEkii&UJ pD;yGm;a&;jyKjyifajymif;vJrawG aqmif&u&mrSm yk*vu  G f      ¾ d                                                     aqmif&GufEkdifoljzpfzkdY vdktyfygw,f/
 u@zGHUNzdK;rI[m tajccHwpf&yfjzpfygw,f/                                                                                     BOD jzpfwJh 'g½dkufwmtzGJU0ifawG[m ykdif&SifawGjzpfwJh tpk&S,f
     EkdifiHwpfEkdifiH&JU pD;yGm;a&;zGHUNzdK;wkd;wufrIrSm yk*¾vdu u@u                                                                              kd f         Ü D
                                                                                                    ,m0ifawGu,pm; ukrPudk Bu;D MuyfO;D aqmifygw,f/ tpk&,,m0if                                 S f
         I dk            H
 OD;aqmifrvtyfwmukd vufc&rSmjzpfygw,f/ jrefrmEkiirm omru          d f H S           (i) 'DZmwfaumifuawmh orm;½k;d usypr[kwygbl;/ vlrp;D yGm;a&;
                                                                                kH H   f      I        wpfOD;&JU&ydkifcGifhu wpfESpfwpfBudrf taxGaxGtpnf;ta0;rSm 'g½dkuf
 wpfurÇmvHk;rSmvnf; pD;yGm;a&;zGHUNzdK;rIrSm EkdifiHawmftpkd;&&JU tcef;                     tzJGUtpnf;[m 0ifaiGukd yk*¾vduvkyfief;enf;wl &SmazG&yg                wmtzGJU0ifawGudk a&G;cs,fay;cGihf&Sdjcif;jzpfw,f/ aemuftcGihfta&;
 u@udk jyefvnfoHk;oyfaewmawGU&ygw,f/ EkdifiHawmfu udpö&yf                            w,f/ tjrwf&atmifBudK;pm;&w,f/ xl;jcm;wmu &&SdvmwJh                         k      d f
                                                                                                    wpfcu 'g½kuwmtzGUJ 0ifawG&UJ tqH;k tjzwftay:rlwnfNy;D tjrwf
                      l      dk
 tm;vH;k ukd tptqH;k wm0ef,&r,fqwhJ t,ltqu wpfcsewe;f u               d f k            tjrwftpGef;udk rdrdtwGuftoHk;cswmrsKd;r[kwfbJ trsm;                 &&Swtcg tjrwfa0pkudk cHpm;cGi&jdS cif;jzpfw,f/ tpk&,,m&SiawG&UJ
                                                                                                       d hJ                              fh                  S f         f
 &SdcJhygw,f/ From Cradle to Grave ykcufwGif;u ocsKØif;ukef;txd?                         twGuf toHk;csjcif;jzpfygw,f/ 'DvlrIpD;yGm;a&;tzJGUtpnf;                     hf
                                                                                                    tcGita&;[m wef;wljzpfygw,f/ tpkwpfcwnf;&SoeYJ tpktrsm;&SwhJ                k     d l                d
 wpfenf;ajym&&if arG;wJhtcsdefupNyD; aowJhtxd EkdifiHawmfu                            [m xl;jcm;rI&Sdw,fvdkY ajymEkdifayr,fh jrefrmEkdifiHrSm&SdwJh or           ol&JU tcGifhta&;[m wef;wljzpfw,f/
        l     kd
 wm0ef,r,fqwhJ tawG;tac:uawmh 'kw,urÇmppftNy;D uGejf rLepf    d                                f
                                                         0g,rvkyief;awG[m trSeawmh vlrp;D yGm;a&;tzJUG tpnf;awG
                                                                           f        I                            S f        f k f S f
                                                                                                         tpk&,,m&Si(ydi&i)u ,HMk unfwm0efay;wJh 'g½duwmtzGUJ [m                       k f
 EkdifiHawGeJY *syefEkdifiHrSm vkdufemusifhoHk;cJhygw,f/                             om jzpfygw,f/ or0g,rtoif;awG[m pD;yGm;a&;tvkyvyf               f k  vkyief;&JUaeYpOfvy&m;rIukd wm0ef,Eir,fh Chief Executive Officer
                                                                                                        f                I f S               l kd f
            S f      dk      d f H
     1990 ckEpaemufyi;f rSmawmh Ekiiawmf&UJ tcef;u@ukd jyefvnf                        Muw,f/ tjrwf&atmifBuKd ;pm;w,f/ 'gayr,f&vmwJh tusK;d    h            (CEO)udk a&G;cs,fcefYxm;NyD; wm0efay;ygw,f/ tvkyf&yfqkdif;cGihf &Sd
 oH;k oyfvmNy;D Ekiiawmf[m Public Goods vdac:wJh trsm;eJY oufqif
             d f H                   Yk            dk         tjrwfukd trsm;tusKd;twGuf toHk;csjcif;jzpfygw,f/                   ygw,f/ CEO trIaqmift&m&ScsKyukd cefxm;Ny;D cseupNy;D 'g½duwm    d f        Y     d f               k f
 wJh ypönf;eJY0efaqmifrIawGtwGufom wm0ef,l&rSmjzpfNyD; Private                     yk*¾vduvkyfief;awGeJYywfoufvm&if tajccHykHpHoHk;&yf&Sdygw,f/                 tzGJU0ifrsm;taeeJY vkyfief;twGif; yg0ifpGufzufcGifhr&Sdawmhygbl;/
 Goods jzpfwhJ wpfO;wpfa,mufcsi;twGuf vktyfcsuuawmh wm0ef
                D         f           d  f kd          yxruawmh rdom;pkwpfOD;wnf;ydkifvkyfief;awGjzpfygw,f/ 'DyHkpH[m                   CEO udk vHk;0wm0efay;NyD; ,Hk,HkMunfMunfeJY vTwfay;zdkYvkdtyfyg
 ,l&efrvdkbJ oufqkdifwJhyk*¾dKvfuom wm0ef,l&rSmjzpfygw,f/                     jrefrmEkdifiHrSmawmh trsm;pkjzpfygw,f/ EdkifiHwkdif;vdkvdkrSm tckvdk rdom;pk            w,f/ ukrÜPD&JU0efxrf;rsm; a&G;cs,fcefYxm;rI[m CEO &JUwm0efom
     OyrmwpfcktaeeJY EkdifiHawmf[m jynfoljynfom;tm;vHk;twGuf                            k f k f             d f S f k f l
                                                  wpfO;D wnf;ydivyief;awG&MdS uygw,f/ yki&ivyo[m pDrcefcrI wm0ef         H Y JG        jzpfNyD; 'g½dkufwmtzGJU0ifrsm;taeeJY 0ifa&mufywfoufcGihfr&Sdygbl;/
 oefY&Sif;wJh aomufa&? oHk;a&ukd ay;aqmif&wJh wm0ef&Sdygw,f/                   udkvnf;,lw,f/ rdom;pkvkyfief;jzpfwJhtwGuf pnf;rsOf;pnf;urf;awG                         trsm;ydkifukrÜPDzGJUpnf;wJhtcg tckvdktaMumif;tcsufawGeJY jynfh
                     h   I
 yPmr use;f rma&;apmifa&SmufrawGudk Ediiawmfrmwm0ef&ygw,f/  k f H   S       dS     enf;NyD; oGufvufrI&Sdw,f/                                       k Ydk kd                      k f k Ü D
                                                                                                    pHzvtyfygw,f/ trsm;ydiurPtjzpf ajymif;vJvuNf y;D wpfO;D wnf;                      dk
 uav;oli,frsm; umuG,fa&;qkdwJhtvkyf[m EkdifiHhwm0efom jzpfyg                      rdom;pkvkyfief;yHkpHuae vkyfief;csJUxGifzdkYtwGuf tpkpyf(Partner-               ydkifvkyfief;yHkpHtaeeJY aqmif&GufvIyf&Sm;vdkYrjzpfygbl;/ jrefrmEdkifiHrSm
                 d
 w,f/ 'gayr,fh rdr&UJ tvStytwGuf yvwfpwpfqm*s&D cJpwuo               G d f k    ship) awGazmfxkwfMuw,f/ ESpfOD;? oHk;OD;uae tpkpyfvkyfvkdwJholawG                           k f k Ü D
                                                                                                    trsm;ydiurPrsm; ay:aygufvmcJwmawGU&ygw,f/ tckvyoP²mef           h                       kd kH
 cH,lrIudkawmh EkdifiHawmfrSm wm0efr&Sdygbl;/ 'gaMumifh Role of the                pkpnf;MuNyD; pD;yGm;a&;awGvkyfMuw,f/ wwd,yHkpHuawmh trsm;ydkif                   t& trsm;ydkifukrÜPDawGjzpfayr,fh vufawGUrSmawmh acguf½dk;
 State EkdifiHawmf&JU tcef;u@ukd jyefvnfoHk;oyfzdkYtvGefta&;BuD;                    Ü D kH              d    hJ
                                                  ukrPypjH zpfw,f/ trsm;ykijf zpfwtwGuf tpkxnfr,foawG[m yki&if     h h l         d f S  usKd;aewJhyHkpHtwdkif; wpfOD;wnf;ydkifukrÜPDyHkpHeJY pDrHtkyfcsKyfaeMuwm
 vSygw,f/ umuG,fa&;? vHkjcHKa&;? tajccHtaqmufttHk? a&? rD;pwJh                  awGjzpfvmw,f/ vdktyfwJh t&if;tESD;yrmPudk ,cifyHkpHESpfckxuf ydkrdk                 awGU&ygw,f/ 'g½dkufwmtzGJUomzGJUpnf;vkdufw,f/ ydkif&SifvkyfwJhol&JU
 0efaqmifrIawG[m EkdifiHhwm0efomjzpfygw,f/ usefwJhwm0ef0wå&m;                   &&Sdatmif vkyfaqmifEkdifw,f/ trsm;ydkifukrÜPD&JU tajccHuydkif&SifeJY pDrH              MoZmtmPm[m t&ifyHkpHtwdkif;jzpfaewm awGU&ygw,f/ 'g½dkufwm
      dk       ¾ d
 awGuawmh yk*vuu@eJY t&yfbufvtzJUG tpnf;rsm;u wm0ef,l   Yl                   cefYcGJrIwm0efudk cGJjcm;vkdufjcif;jzpfygw,f/ trsm;ydkifukrÜPDrSm tykdif;              tzGJU0ifawGtaeeJUvnf; aeYpOfvkyfief;vIyf&Sm;rIawGrSm yg0ifaewm
 &rSmjzpfygw,f/                                          oHk;ykdif;&Sdygw,f/                                         awGU&ygw,f/
     EdkifiHwpfEkdifiHrSm u@oHk;&yf&Sdygw,f/ yxru@u tpkd;&jzpf                         k            S f
                                                     yxrydi;f uawmh tpk&,,mawGtm;vH;k u ,HMk unfpwcsNy;D rdrw&UJ     d f       d Ykd              k        dS        k
                                                                                                         wpfcawmh&ygw,f/ yHoP²meftm;jzihf ajymif;vJvmwm[m BuKd qdk
 NyD;? 'kwd,uawmh yk*¾vdutcef;u@jzpfw,f/ aemufqHk;uawmh                      udk,fpm; ukrÜPDukd wm0ef,lay;Ekdifr,fh Board of Directors (BOD)                   &r,fh wkd;wufajymif;vJrIjzpfygw,f/ 'gayr,fh yHkoP²mefuae tESpf
 t&yfbufvlYtzJGUtpnf;awGjzpfygw,f/ 'geJYywfoufNyD; atmufyg                    jzpfygw,f/ trsm;ydiurPrm BOD ut"dujzpfw,f/ ukrP&UJ a&SUvkyf
                                                                k f k Ü D S                    Ü D         om&jynfhatmif BudK;pm;zkdYvdkygvdrfhr,f/
 Z,m;eJY yHkazmfEkdifrSmjzpfygw,f-                                ief;pOfawGeywfoufNy;D BOD uqH;k jzwf&w,f/ BOD awGukd tpk&,,m
                                                           YJ                                  S f          2015 ckESpfrSm jrefrmEdkifiHrSm tpk&S,f,maps;uGuf ay:aygufvm
                      tusKd;aus;Zl;                      &SifawGteufu t&nftcsif;&Sdol?,HkMunfpdwfcs&ol? odu©morm"d&Sdol                   rSmjzpfw,f/ tckvdk aps;uGuf&SdrS trsm;ydkifukrÜPDawG ,ckxufydkNyD;
                  rdrdtwGuf          trsm;                awGudk a&G;cs,fcefYxm;avh&Sdygw,f/                                 BuD;xGm;vmrSmjzpfygw,f/ tpk&S,f,maps;uGufay:aygufvm&if tpk
                                                     wpfzufrSmvnf; tpk&S,f,m0ifr[kwfwJh jyifyyk*¾dKvfawGudkvnf;                  &S,f,mta&mif;t0,fawGjzpfvmygvdrhfr,f/ tckwavm jrefrmh
             (u)r&Sdoifh        (c) EkdifiHawmftpkd;&             cefYxm;Ekdifygw,f/ jyifyyk*¾dKvfawG[m vGwfvyfwJhtMuHawG ay;Edkifvdrhf                pD;yGm;a&;avmurSm IPO qkwhJ toH;k tEIe;f udk oH;k pGaewmudk awGU&yg
                                                                                                                                 d                      J
      aumufcH                                         r,fvkdY arQmfvifhygw,f/ BOD tzGJU0ifawG[m tvGefta&;BuD;ygw,f/                    w,f/ IPO &JUt"dyÜm,fu Initial Public Offering ueOD; trsm;ydkif
                          (*) t&yfbufvlYtzGJUtpnf;
 0ifaiG                                              tawGUtMuHKrsKd;pHk&SdolawGjzpfzdkYvdkNyD; wpfOD;eJYwpfOD; tay;t,l&SdzkdY ta&;            ukrÜPD tpk&S,f,mrsm; a&mif;csjcif;yJjzpfygw,f/
                                                                   k f      d f k Ü D
                                                  Bu;D ygw,f/ rdom;pkvyief;u trsm;ykiurPtjzpf toGiu;l wJae&mrSm        f    h            pD;yGm;a&;wkd;wufzGHUNzdK;wJhEdkifiHawGu trsm;ydkifukrÜPDazmfxkwfzkdY
                      I
             (C)yk*¾vduu@ (i)vlrp;D yGm;a&;tzGUJ tpnf;rsm;               BOD &JU Ouú|[m rlvydkif&SifawG jzpfMuw,f/                              yxrajcvSrf;aewJh IPO vkyfygw,f/ t"dyÜm,fuawmh wpfOD;wnf;
        &Sm                                            BODrSm Ouú|&,f? twGi;a&;rSL;&,f&zvovkd ta&twGutae
                                                                        f       dS Ydk kd           f       k f k Ü D k f dk f I
                                                                                                    ydiurP&UJ ydiqirukd trsm;ykiqirjI zpfapzkYd tpk&,,mrsm; a&mif;    d f dk f               S f
                                                  eJYr*Pef;&Sd&r,f/ pHk*Pef;jzpf&if rJcGJwJhtcg tcuftcJ&SdEdkifygw,f/                 csjcif;jzpfw,f/ wpfenf;ajym&&if ajrprf;c&rf;ysKd;wJhoabmjzpfw,f/
    vlYtzJGUtpnf;wpfckrSm Zmwfaumifig;rsKd; atmufygtwkdif;&Sdae                                                                   rdrd&JUukrÜPDtay: &if;ESD;jr§KyfEHSolawG pdwf0ifpm;rI&Sdr&Sdukd prf;oyfwm
 wm awGU&ygw,f/                                                                                            jzpfw,f/ IPO aqmif&GufEkdifzkdY ukrÜPDwpfckrSm &Sdoihf&SdtyfwJh t&nf
    'DZmwfaumifig;rsKd;ukd azmfxkwf&mrSm tajccHtm;jzifh 0ifaiGukd                                                                  taoG;rsKd;pHkudk owfrSwfxm;ygw,f/ ukrÜPDwpfck[m cyfvG,fvG,feJY
     Ydk S     h
 rnfo&mazGonftay:rlwnfNy;D wpfzufu tusK;d aus;Zl;rsm;ukd rnf                                                                              k f k Ü D
                                                                                                    trsm;ydiurPtjzpf ajymif;vdrjzpfygbl;/ owfrwcsuawGeYJ nDñwf    Yk               S f f                  G
 olawGtwGuf zefwD;ay;w,fqkdwJhtay:rSm tajcwnfNyD; owfrSwf                                                                       rS trsm;ydkifukrÜPDtjzpf ajymif;vJcGifh&Sdygw,f/
 vdkY&ygw,f/ 'gaMumifh-                                                                                                  f       Ydk kd f H S
                                                                                                         uReawmfwEiirm tckvpepfwusppOfppfaq;rIawG r&SwtwGuf kd          D                  d hJ
    (u) 0ifaiGudkaumufcHNyD;rdrdtwGuf toHk;csjcif;[mr&SdoifhwJh                                                                   pdwfwkdif;ustrsm;ydkifukrÜPDawG zGJUpnf;vmMuw,f/ b,fvkd t&nf
        udpöjzpfygw,f/                                                                                                       h kH        k f k Ü
                                                                                                    tcsi;f awGejYJ ynfprS trsm;ydiurPjD zpfEir,fqwmudk ususeeoabm          dk f    dk
    (c) EkdifiHawmftpkd;&&JU0ifaiG[m jynfolYxHrS tcGeftaumuf                                                                    raygufMubJ aqmif&GufaeMuwmjzpfw,f/
        tjzpf aumufcHNyD; tusKd;tjrwfawGukd trsm;twGuf jzefY                                                                        ta&;BuD;wJhtcsufu yGifhvif;jrifomrI&SdrIeJY tcsuftvufawG
        jzL;ay;jcif;jzpfw,f/                                                                                                h kH kH       k f
                                                                                                    udk jynfjh ynfppazmfxwrjI zpfw,f/ trsm;ykiurPwpfc[m yGivif;               d f k Ü D         k        hf
               Yl         Y   d f H
    (*) t&yfbufvtzJUG tpnf;rsm;taeeJvnf; Ekiiawmftpk;d &vkd                                                                     jrifomrItay: tajcwnfygw,f/ ,HkMunfrI&SdzkdY[m y"meusygw,f/
        aqmif&Gufjcif;om jzpfygw,f/                                                                                    pD;yGm;a&;jyKjyifajymif;vJrIeJY yk*¾vduu@wkd;wufzGHUNzdK;rItwGuf
          ¾ d        S h
    (C) yk*vuu@[m 0ifaiG&m&wJtwGuf &vmwJtusK;d tjrwf   h                                                                             k f k Ü D               k f I
                                                                                                    trsm;ydiurPrsm; azmfxwr[maomhcsujf zpfwmrkYd pepfwus aqmif
        udkvnf; rdrdtwGuf toHk;cscGifh&Sdygw,f/                                                                         &GufEdkifygapvdkY qkawmif;rdygw,f/
 uav; pufwifbm        15        ½k;d &m0wfprsm;udk tjrwfwEk;d wefz;dk
                               kH                  txnfqkdifu ajymjyonf/                                                     &efukef      pufwifbm 15
   jrefrmwdkif;&if;om;wkdY\ ½kd;        xm;um qifjref;aeMuaMumif;               [m;cg;csif;½kd;&m0wfpHkwGif vHk                                                l G f         k      G
                                                                                                       ,aeYjrefrmvli,fv&,rsm;taejzihf wdi;f jynfwif ajymif;vJjzpfay:
&m0wfprsm;um; tqifqef;onf/
     kH                   awGU&Sd&onf/(,mykH)                csnf? tusÐ? vufaumuf? acgif;                                    qJjzpfaom tajctaersm;? tcGihftvrf;e,fy,frsm;pGmwdkYteuf rdrdwdkY
,OfvSonf/ ½kd;&m,Ofaus;rIukd               csif;wkdif;&if;om;0wfpHkwdkY\       ywf? qJGBudK;? cg;ywfBudK;? wbuf                                    k f kd f     f
                                                                                                    ud,witm;xkwum taumif;qH;k a&G;cs,Bf uKd ;pm;jcif;jzifh rdr\aumif;    d
vnf;ay:vGifonf/ wkdif;&if;om;          aps;EIef;ESifhqifjref;rIudk ar;Munfh       tjynftpHqvQif usyoe;f 50 cefY
                                                      h k kd     f d                                        f
                                                                                                    rGeaomtem*wfutoH;k csí cdirmpGmzefw;D EkirnfjzpfaMumif;? tem*wf
                                                                                                                kd        k f       d f
onf wkdif;&if;om;0wfpHk0wfrS           cJh&mwGif      csif;trsKd;orD;0wf      &SdaMumif;? xdktxJrSaps;EIef;rsm;                                  EdiiawmftwGuvnf; tzd;k wefaom vlom;t&if;tjrpfrsm;&&Sum EkiiH
                                                                                                     k f H       f                            d  d f
tvSay: t,Ofqifí yeHwifw,f
          h    h          xDESD;vHkcsnfwpfxnfvQif aiGusyf          taejzifh wbuftBuD;qkdvQif                                      wumwGif &ifaygifwef;EkdifrnfjzpfaMumif;udk pD;yGm;a&;ynm&yfqdkif&m
ayonf/ csif;uvnf; csif;0wfpHk          200000 rS 300000 &SdaMumif;?           aiGusyf 120000? acgif;ywf aiG                                    aqG;aEG;a[majymyJGwGif jrefrmhtvif;ESihfawGUqkHpOf a'gufwmrsKd;ñGefY
0wfrS? ucsifuvnf; ucsif0wfpHk          ½kd;&m'l;em;qkdvQifaiGusyf 45000         usyf 20000? vufaumufaiGusyf                                           d            kd f
                                                                                                    (uxduNir;f -pD;yGm;a&;wuúov)u 4if;\tjrifukd oH;k oyfajymMum;cJonf/      h
0wfrS? rGefuvnf; rGef0wfpHk0wfrS         &SdaMumif;?    tdyfaZmqifqkdvQif       400000? cg;ywfaiGusyf 350000?                                             J       k f H         kd f
                                                                                                       a[majymyGukd jrefrmEdiip;D yGm;a&;wuúovbUGJ &rsm;toif;ESifh pD;yGm;
ykdíMunfhaumif;onf/     ,aeY         aiGusyf ckepfaomif;&SdaMumif;?          wDqJGvfac: cg;ywfBudK; 10odef;?                                          kd
                                                                                                    a&;wuúovf (1994-1995) bJUG &rsm;toif;wduOD;pD;í pD;yGm;a&;ynm Yk
jrefrmrdef;uav;wkdYonf yJGoGm;?         oufrGefjrifh tqifqkdwmvnf;&Sd           qJGBudK;aiGusyf 50000 aps;EIef;rsm;                                     kd f              G     k f    kd
                                                                                                    &yfqi&m aqG;aEG;a[majymyJukd &efuewuúovf (yifr) eDvm&wkcef;rü
yJGvm? yJGwufrsm;wGif rdrdwkdY\         aMumif; [m;cg;NrdKUrS csif;½kd;&m         &SdaMumif; od&onf/ oQifaerif;                                    pufwifbm 5 &ufu usif;ycJhaMumif;od&onf/               jrwfpE´Doif;aZmf
                                                                                                                                                                wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                 ajr§mufay;NyD; udk,fpm;vS,frsm;           rnfjzpfygaMumif;? 2013 ckESpf                                                                                  BuD;rsm;u pGefYvTwfpGefYpm;jcif;
                                                                                            f
                                                                                 u a&G;cs,twnfjyKay;olrsm;ESihf            tjynfjynfqkdif&m 'Drdkua&pDaeY                                                                        t rsdK; om;    BuD;rm;pGmjzihf vGwfvyfa&;ukd
                                                                                 jynfolrsm;\udk,fpm; EdkifiHawmf           twGuf ygvDreftrwfrsm;or*¾                                                                       vTwfawmf Ouú|      t&,lay;cJhygaMumif;? vGwfvyf
                                                                                 pDrcefca&;udk aqmif&uMf u&jcif;
                                                                                     H Y JG             G       (IPU)u csrSwfay;xm;onfh                                                                        OD;cif atmif jrifh    a&;vnf;&NyD;a&m tcsif;csif;
                                                                                 jzpfygaMumif;/                    aqmifyk'frSm ]]Strengthening                                                                      t jynf jynf             h dk     k
                                                                                                                                                                                                            tusK;d rJwuMf u? cduMf uygaMumif;?
                                                                                      jrefrmEkdifiHonf ygwDpHk'Drdk        Voices for Democracy 'Drkd                                                                                   xdkYaMumihf rnfonhftaMumif;
                                                                                                                                                                                                 d f
                                                                                                                                                                                               qki&m 'Drkdua&pD
                                                                                 ua&pDpepfudk nifompGmtoGif              ua&pDxGef;um;a&; jynfolYtoH                                                                      aeY 2013 (Inter-     aMumihf vufeufpuiconf jzpf GJ kd f hJ         aejynfawmf pufwifbm 15               f   kd
                                                                                                                                                                                                                                                              &Gu&efvtyfr?I toif;tzGUJ tae    0goem? apwemt& rdrda'o         tjzpf zGJUpnf;NyD; tm;vHk;yg0ifcGihf
                                                                                 ul;ajymif;cJhaomEkdifiH           jzpfyg       hf
                                                                                                            jr§iwifay;}}jzpfygaMumif;? jynfol                                                                                ap ,cktcsdefwGif vufeufudkif
                                                                                                                                                                                               national Day of                                                       jzihf rSwfyHkwifusvmvQif oif;zGJU  zGHUNzdK;wdk;wufa&;twGuf aqmif          k kd    h
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    &um ydrwuf<uonftoif;tzGUJ
                                                                                 aMumif;? rdrdwdkY udk,fwdkif,HkMunf         rsm;onf                udk,fwkdif&ifqkdif                                                                    vrf;pOfESihf 'Drdkua&pDvrf;pOf                 apwemh0efxrf;vkyfaeonhf
                                                                                                                                                                                               Democracy                                                          pnf;rsOf;t& trIaqmiftzGJUukd    &Gufvdkolrsm;&Sdaeonfudk owd      wpfcktjzpf aqmif&GufoGm;&ef
                                                                                 vufcH usifhoHk;aeNyDjzpfonfh             jzwfoef;vmMu&aom b0tawGU                                                                                    ESpfckteuf 'Drdkua&pDvrf;pOfudk                        k G
                                                                                                                                                                                                                                       tzGUJ tpnf;wpfcwif aiGtm;?
                                                                                                                                                                                               2013) txdrf;                                                         jyefvnf a&G;cs,fwifajr§muf&ef    xm;rdygaMumif;? zGUJ pnf;xm;aom     rSmMum;vdkygaMumif;jzihf aqG;aEG;
                                                                                 ygwDpHk'Drdkua&pDpepf qufvuf             tMuKH ? b0tawGUtMuKH uay;tyf                                                                                  jywfjywfom;om; a&G;cs,&awmh        f      vltm;rsm; yg0ifvmrnfqjkd cif;udk
                                                                                                                                                                                               trSwf tcrf;                                                         vdktyfrIESihf oif;vHk;uRwftpnf;   toif;tzGJUtaejzihf xdkolrsm;udk     ajymMum;cJhonf/
                                                                                    f     kd f
                                                                                 &Sioefcirmatmif? EkiiawmfEihf    d f H   S  vmonfh todw&m;? rSeuefaom           f                                                                         rnfh tcsdefaumif;tcgaumif;               vIdufvIdufvSJvSJ       BudKqdkoifhyg
                                                                                                                                                                                               tem;wGif trSm                                                        ta0;ac:,l&efwdkYESifh pyfvsOf;í   4if;wdkY\pGrf;aqmif&nf? vkyfEdkif       Yk        d f H
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       xdaemuf jrefrmEkiipmMunfh
                                                                                 EkdifiHom;rsm;\ tusdK;pD;yGm;udk           todw&m;rsm;tay: tajcjyK                                                                                     jzpfonf[k ajymMum;vkygaMumif;/   d          aMumif;?    wdk;wuf&mwdk;wuf
                                                                                                                                                                                               pum; ajymMum;                                                        vnf; aqG;aEG;ajymMum;cJhonf/           S      Yk
                                                                                                                                                                                                                                                                                pGr;f &nfEihf apwemwdukd jyoEdif  k  wkdufrsm;azmifa';&Sif; Ouú|?
                                                                                 wdk;wuf azmfaqmifEkdifatmif                    h
                                                                                                            onfqE´rsm; &SaeMu&rnfjzpfyg     d                                                                                jynfaxmifpkvTwfawmfwGif             aMumif; yg0ifaqmif&u&ef tcGifhG f
                                                                                                                                                                                               pOf/                                                                  qufvufí jynfaxmifpk    cGihf ay;oGm;&rnfjzpfygaMumif;/       d           f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    'kw, Ouú|ESifh tvkytrIaqmif
                                                                                  k
                                                                                 0di;f 0ef;BuKd ;yrf;aqmif&uom;Mu    G f G    aMumif;? jynfolrsm;\ qE´?                                                                                    'Drkdua&pDaeY tcrf;tem;udk               ta&;ay;oihfygaMumif;? xkdtcg
                                                                                                                                                                                                  (owif;pOf)                                                       0efBuD;u toif;tzGJU0ifrsm;u         jrefrmEdkifiHpmMunhfwkdufrsm;         f     G f
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    rsm;u vkyief;aqmif&uaerIrsm;
                                                                                 &OD;rnfjzpfygaMumif;? zGJUpnf;yHk             k         f
                                                                                                            vdtyfcsursm;ESihf xifjrifo;kH oyf                                                                                oHk;ESpfajrmufusif;yEkdifNyD jzpf           toif;\ pGrf;aqmif&nfonf
                                                                                                            csufrsm;udk xif[yfonfh jynfolY               onfh jynfolrsm;\ b0? qE´          a&;rsdK;onf ,HkMunfudk;uG,f       qHk;jzwfrIonf trSefw&m;ukd &&Sd                                                          wufwuf<u<ujzihf yg0ifaqmif     azmifa';&Sif;udk tem*wfumv       udk &Sif;vif;wifjyaqG;aEG;cJhMu
                                                                                 tajccHOya'ESifhtnD ay:ayguf                                                                                                             ouJhodkY zJGUpnf;yHktajccHOya'             vnf; ydkrdkjrihfrm;vmrnf jzpfyg                   dS
                                                                                                                                                                                                                                                                  f
                                                                                                                                                                                                                                                              &GuvMkd uonfukd od&&ygaMumif;?   wGif vGwvyfonfh (NGO) wpfck
                                                                                                                                                                                                                                                                                       f            onf/         (owif;pOf)
                                                                                 vmMuaom ygwDrsm;? jynfolrsm;             toHrsm;udk vTwfawmfrsm;ESihf                ESifh vdktyfcsufrsm; rQwpGm&&Sd       aom bmoma&;ESifh ½dk;&m         aprnfjzpfygaMumif;/              avhvmoHk;oyfa&; vkyfief;udk              aMumif;jzihf jynfaxmifpk0efBuD;
                                                                                 u qE´jyKa&G;cs,fay;olrsm;ESifh            tpdk;&rsm;rS od&SdEkdifa&;twGuf               atmif tajctaeay;rItay:           ,Ofaus;rItpOftvmt&rS vJNG y;D            xyfrH wifjycsifonfrSm        aqmif&GufvmEdkifjcif;onfvnf;              OD;atmifMunfu ,aeYeHeuf 9
                                                                                 zGJUpnf;xm;onfh vTwfawmfrsm;?              § hf
                                                                                                            jriwiftm;ay;oGm;Mu&rnfjzpfyg                rlwnfNyD;      0dkif;0ef;BudK;yrf;   r&Sdap&bJ vlom;\arG;&myg         rD'D,mrsm;\ tcef;u@ESihf            jynfaxmifpvwawmf\ &ifusuf
                                                                                                                                                                                                                    k T f            h    em&DwGif &efukefNrdKUodrfjzLvrf;&Sd
    jynfaxmifpkvTwfawmfem,u? jynfolYvTwfawmfOuú| ol&OD;a&Tref; {nhfonfawmfrsm;ESihf oHwref                                   vTwfawmfrsm;u              twnfjyK   aMumif;? jynforsm;\ toHonf     l            aqmif&GufoGm;Mu&ef wkdufwGef;                        d
                                                                                                                                                                wefz;kd udk tav;xm;rIrsKd ;&S&rnf?      d f H
                                                                                                                                                                                    Ekiia&;ygwDrsm;\tcef;u@yif           vmrIyifjzpfygaMumif;?              ,if;
 tzGJU0ifrsm;tm; &if;&if;ESD;ESD;EIwfqufpOf/                  (owif;pOf)                                                                                                                                                                                          jrefrmEdkifiH pmMunfhwkdufrsm;
                                                                                        f
                                                                                 a&G;cs,ay;vkuaom tpd;k &tzGUJ
                                                                                               d f           'Drdkua&pD               usihfpOfESihftnD   ygaMumif;jzifh ajymMum;onf/         ,HMk unfonftwki;f ajymcGiqcihf
                                                                                                                                                                       h d         hf kd G
                                                                                                                                                                                    jzpfygaMumif;? ,if;u@ESpfckudk         vkyfief;onf 'Drkdua&pDwefzdk;udk            azmifa';&Si;f tpnf;ta0;cef;rü
m a&SUzHk;rS                       onfrSm ,ckESpfwGif (6) Budrfwkdif               azmfjyyg&Sdonhf zJGUpnf;yHktajccH                 d f H
                                                                                 rsm;onf EkiiawmfEijhf ynforsm;   S     l   taumiftxnfazmfaqmif&Guf                      Yd
                                                                                                                                             xkaemuftrsKd ;om;vTwawmf  f     &S&rnf/ w&m;Oya'\ a&SUarSmuf
                                                                                                                                                                 d                   aygif;pnf;Ny;D ajym&onfrmrD',m    S D   jr§ifhwifrnfhvkyfief;jzpfygaMumif;?          jrefrmEdkifiH pmMunfhwkdufrsm;
                                          d      d f
                             cJNh yjD zpfygaMumif;? rdrwjYkd refrmEkiiH          Oya'rsm; a&;qJowfrwvmMu
                                                                    G    S f        \ tusdK;pD;yGm;twGuf rdrdwkYd             d f         f
                                                                                                            Ekirnhf rSeuefrQwaom toHrsm;                Ouú| OD;cifatmifjrifhu trSm         wGif vlwdkif;onf wef;wl&nfwl       orm;qdkonfrSmvnf; trnfrcH           xkdvkyfief;rSmvnf; jynfoluyif
yk*Kd¾ vrsm;? tpd;k &r[kwaom tzGUJ
       f             f                                                                                                                                                                                                                   azmifa';&Sif; tvkyftrIaqmif
                             taejzihfvnf; ygwDpHk'Drkdua&pD                aom zJGUpnf;yHktajccHOya'ESihf       tay:usa&mufvmaom wm0ef                jzpf&efvnf; vdktyfygaMumif;?                pum;ajymMum;&mwGif pepfopf         &Sd&rnf/ vGwfvyfpGm touf                   k f H
                                                                                                                                                                                    aomfvnf; Ediia&;orm;Bu;D rsm;         tc&m jzpfygaMumif;? þvkyfief;
tpnf;rsm;? vlra&;toif;tzGUJ 0if
               I                                                                                              d f H
                                                                                                            EkiiawmfEihf jynforsm;\tusK;d
                                                                                                                         S        l        wpfckudk ul;ajymif;cgptcsdef        arG;0rf;ausmif;cGi?hf pD;yGm;&SmazGcihf yifjzpfygaMumif;/
                                                                                                                                                                                    G                                                   tzGJUESihfawGUqHkpOf ajymMum;cJh
                             pepfudk ul;ajymif;usihfoHk;cJhwJh               tnDusihfoHk;aom 'Drdkua&pD                      dk f
                                                                                 rsm;udk wwfEiorQyi;f jcm;aqmif kd                                                                                                          udk vkyfaqmif&mwGif jrefrmEkdifiH           onf/ (,myHk)
rsm;? pD;yGm;a&;vkyfief;&Sifrsm;?                                                                                           pD;yGm;ESifhuif;vGwfNyD; rdrdtusKd;                    l
                                                                                                                                          wGif jynforsm;onf arQmvifcsuff h      &Sd&rnf/ vGwfvyfpGm ,HkMunf             EkdifiHa&;orm; oHk;rsKd;&Sdonf
                             2011 ckESpfrSpNyD; ay:aygufvm                 jzpfxe;f ay:aygufvmcJygaMumif;?
                                                               G        h          &Gufjcif;? rwdrf;rapmif;&av                                                                                                             \ vufawGUb0ESitudunq;kH    fh k f D
aejynfawmf aumifpDe,fajr                                                                                                pD;yGm;twGuf qE´pJG? twåpJG?                rsm; Bu;D Bu;D rm;rm;&Saewwfonf
                                                                                                                                                     d          udk;uG,fcGifh&Sd&rnf/    odkYaomf  [k ajymMuygaMumif;? aqmfMool                                         jynfaxmifp0efBu;D u jrefrm
                                                                                                                                                                                                                                                  k
                             onhf jynfaxmifpkvTwfawmf\                   ,aeYEdkifiHtvkduf usifhoHk;ae       atmif tjyeftvSefxdef;ausmif;                                                                                                             jzpfatmif       aqmif&GufMu&ef
twGif;&Sd NrdKUe,frsm;rS jynfolY                                                                                            tmCmwrsm;jzifh vHIUaqmfrI?                 rSm obm0usygaMumif;? arQmvifh    f                 d
                                                                                                                                                                ta&;tBu;D qH;k rSm rdr\ ud,yif  k f kd (Activist)?         EdkifiHa&;orm;                               k f H    h kd f
                                                                                                                                                                                                                                       EdiipmMunfwursm;azmifa';&Si;f
                                                                                                                                                                                                            vdktyfonf[kwifjy&if; ed*Hk;csKyf
udk,fpm;vS,frsm;? ausmif;om;                                                                                              pnf;½H;k rIrsm;udvnf; jynforsm;u k         l    csufBuD;rm;aeonfh jynfolrsm;        vGwfvyfcGifhrSeforQonf ol        (Politician)ESihf EkdifiHa&;okcrdef                                  tm; oif;zGJUpnf;rsOf;jyKpkí rSwfyHk
                                                                                                                                                                                                            ygaMumif;jzifh ajymMum;onf/
ausmif;olrsm;? jynfwi;f tajcpduf   G      k                                                                                       f
                                                                                                            rSeuefonftodw&m;ESihf pOf;pm; h              onf arQmfawmfaZmESifharmroGm;        wpfzufom;ESifh trsm;pkwkdY\       (Statesman) wdkY jzpfygaMumif;?                                    wifa&;aqmif&uaerI? pmMunfh
                                                                                                                                                                                                                                                 G f
jynfyowif;Xmersm;rS owif;                                                                                                                                                                                                  ,if;aemuf jynfaxmifpk
                                                                                                            csifhcsdef oHk;oyfEkdifpGrf;&SdMu&rnf            &efvdkygaMumif;?      xdkYaMumifh   tusdK;udk rxdcdkufap&ponfh 'Drdk     rD'D,morm;onf trSefw&m;ukd           or®wjrefrmEdiiawmf Ediiawmf
                                                                                                                                                                                                                      k f H       kf f H     wkdufvkyfief; zGHUNzdK;wdk;wufa&;
axmufrsm;? jynfwGif;pme,fZif;                                                                                             jzpfygaMumif;? xdkYaMumihf jynfol              acgif;aqmifrsm;onf yxrOD;pGm        ua&pD tavhtusifhrsm;onf         vHIUaqmfoljzpfygaMumif;? rD'D,m                                            S
                                                                                                                                                                                                                                       twGuf &nfre;f csuxm;&Saqmiff   d
rsm;rS owif;axmufrsm;ESifh                                                                                                                                                                                               or®wxHrSay;ydkYonfh o0PfvTm
                                                                                                            rsm;twGif; yifudkqifjcifEkdifrI                   l      f
                                                                                                                                          jynforsm;\ pd;k &draomursm;udk       jynfolMum;wGif       xrif;pm;   udkvkyf&if;vkyf&if;rS EkdifiHa&;                 S
                                                                                                                                                                                                            udk 2013 ckEpf tjynfjynfqi&m          kd f
zdwfMum;xm;olrsm; wufa&muf                                                                                               t&nftaoG;rsm; wdk;yGm;vmap                 jywfjywfom;om; ajz&Sif;&J&rnf        a&aomufjzpfae&rnf/ þae&m                f   d
                                                                                                                                                                                    okcrdeb0uka&mufNy;D aemifvm
Muonf/                                                                                                                                                                                                         'Drdkua&pDaeY tcrf;tem;usif;y
                                                                                                            a&;ESifh 'Drkdua&pDtavhtxrsm;                jzpfygaMumif;? txl;tm;jzifh         wGif &nfnTef;vkdonfrSm tar        rnfh rsK;d qufrsm;twGuf pOf;pm;ol            d
                                                                                                                                                                                                            a&;A[kaumfrwDOuú| OD;aX;OD;u
     a&S;OD;pGm        jynfaxmifpk                                                                                     &Sifoefaea&;twGuf 0dkif;0ef;                vlrsm;pkjzpfaom awmifolv,f         &duef w&m;vTwfawmfcsKyfu         jzpfvmwwfygaMumif;? jrefrmEdiiH        k f
vTwawmfem,u ol&OD;a&Tref;u
     f                                                                                                                                                                                                       zwfMum;onf/                       aejynfawmf pufwifbm 15                   f
                                                                                                                                                                                                                                                              txdr;f trSwtcrf;tem;usi;f y&    taqmufttHk ZrÁLoD&daqmif        OD;aX;OD;ESihftzGJU0ifrsm;? jynfwGif;
                                                                                                            aqmif&GufMu&ef vdktyfaMumif;                orm;ESihf qif;&Jom;jzpfonfh         w&m;olBuD;      atmfvDAm0if;    u owif;pmq&m? pma&;q&m                xdkYaemuf ukvor*¾twGif;
      hf
tzGitrSmpum; ajymMum;&mwGif                                                                                              ukdvnf; ajymMum;vdkygaMumif;/                atmufajc tvkyform;wkdY\           'Jvf[krf;yifjzpfygaMumif;? 1919     a[mif;BuD;rsm;ukd avhvmvQif                                            S
                                                                                                                                                                                                                                          2013 ckEpf pufwifbm 15         jcif;ESifh pyfvsO;f onfh owif;pm  rD'D,mcef;rüusif;y&m tjynf       tajcpdkuf? jynfyowif;Xmersm;
urÇmay:&Sd tcsKytjcmtmPm     f                            f     f
                                jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkiiHawmf EdkfiiHawmf                     tjynfjynfqdkif&mygvDrefrsm;or*¾ (Inter-                                                                                                               a&;rSL;csKyf rpöwm befuDrGef;\             &ufwGifusa&mufaom tjynf           &Sif;vif;yGJudk ,aeYnaeydkif;wGif  jynfqdkif&m'Drdkua&pDaeY 2013      rS owif;axmufrsm;? jynfwGif;
                                                                                                                          f
                                                                                                                  ed*;kH csKytaejzifh ajymMum;vdk        ta&;udk OD;pm;ay;&rnfjzpfyg         ckESpfwGifjzpfcJhonfh &Sifh(cf)ESifh   ,if;tcsufudk xifxif&Sm;&Sm;          tjynfjynfqdkif&m 'Drdkua&pDaeY
ydkifEkdifiHrsm;teuf EkdifiHaygif;             or®wxHrS ay;ydkYonfho0PfvTmudk 2013 ckESpf?                    Parliamentary Union -IPU) Ouú|\   xkwjf yef              onfrSm jynfoltm;vHk;\ t"du                 aMumif;? rl0g'rSeforQ olwdkY\        tar&duefjynfaxmifpk trIwGif       awGU&rnfjzpfygaMumif;? Politi-                                    jynfqdkif&m 'Drkdua&pDaeY 2013        aejynfawmf&Sd      vTwfawmf  usif;ya&;A[dk aumfrwDOuú|        owif;*sme,frsm;rS        owif;
162 EkdifiHu 'Drdkua&pDpepfudk                     f
                              tjynfjynfqkdi&m 'Drkdua&pDaeY tcrf;tem;usi;y f                   aMunmcsufudk jynfolUvTwfawmf EdkifiHwum                                                                                                                 2013 txdrf;trSwftjzpf ay;ydkY                                                                          axmufrsm;ESifh wm0ef&Sdolrsm;
                                                                                                            &nfrSef;csufonf               EdkifiHawmf  tusdK;pD;yGm;yg&ef vkdygaMumif;?      vGwfvyfpGmajymqdkcGifhESifh ywf     cian rsm;rSm ygwDEkdifiHa&;orm;        aom o0PfvTmudk United
vufcHusifhoHk;vsuf             &SdMuyg    a&;A[kdaumfrwDOuú| OD;aX;OD; zwfMum;pOf/                      qufqHa&;aumfrwDOuú| OD;vSjrihfOD; zwfMum;                wnfNirat;csr;f a&;? w&m;Oya'
                                                                                                                    d f                     'kwd,tm;jzifh      cka&wGif;wl;    oufí ]]vGwfvyfpGm ajymqkdcGifh      rsm;jzpfNyD; wkdif;jynfudk wnf Nations Population Fund                                                                                     wufa&mufMuonf/
aMumif;? ,ckvkd usifhoHk;aejcif;                               (owif;pOf)                    pOf/               (owif;pOf)               pdk;rdk;a&;ESihf EdkifiHom;rsm;\ vlrI            cka&Munfaomuf? ckcsufcsif;         qdkaomfvnf; Zmwf½kHBuD;xJrSm       aqmufcsifí          tmPm&&ef (UNFPA) rS Representative                                                                                  owif;pm &Sif;vif;yGJwGif
udk *kPfjyKonfhtaejzifhvnf;                                                                                                                                                                                                                                                                                      tjynfjynfqdkif&m 'Drdkua&pDaeY
aumif;? tpdk;&rsm;taejzifh 'Drdk             OD;aqmifrjI zihf txdr;f trSwtcrf;        f                                                                                                                                                         Ms. Janet E. Jackson uvnf;                                                                        2013 usif;ya&;A[dkaumfrwD
ua&pDusipOfrsm;udk tm;ay;jrihf
             hf            §   tem;rsm; ESpfpOfusif;yjyKvkyfcJh                                                                                                                                                                              kd f
                                                                                                                                                                                                               aumif;? tjynfjynfqi&mygvDref                                                                       Ouú| OD;aX;OD;u txdrf;trSwf
wifEkdif&efESifh jynfolrsm;tMum;             onfrSm ,cktBudrfqdkvQif (3)                                                                                                                                                                     rsm; or*¾ (Inter- Parliamentary                                                                                     hf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    tcrf;tem; usi;f ya&;ESipyfvsO;f
'Drdkua&pDpdwf"mwf tpOf&Sifoef                 d f        dS
                             Burajrmuf&vmNyD jzpfygaMumif;/                                                                                                                                                                   Union-IPU) Ouú|\ xkwfjyef                                                                         í &Sif;vif;ajymMum;onf/
Ekd;Mum;aeap&eftwGuf vnf;                      urÇmay:ü wkduf½dkuf'Drdk                                                                                                                                                                         f
                                                                                                                                                                                                               aMunmcsuukd jynfoUl vTwawmf    f                                                                      xkYdaemuf Ouú|ESihftzGJU0if
aumif;? 'Drdkua&pDusifhpOfrsm;udk            ua&pDusifhoHk;rIudk vGefcJhaom                                                                                                                                                                   EdkifiHwum qufqHa&;aumfrwD                                                                        rsm;u wufa&mufvmMuonhf
,aeYumvwGiomru tem*wf     f             ESpfaygif; 2500 avmufu *&d                                                                                                                                                                              f
                                                                                                                                                                                                               Ouú| OD;vSjrihO;D u vnf;aumif;                                                                      owif;axmufrsm;\ ar;jref;csuf
umvwGifvnf;                tpOftNrJ           d f H
                             NrKd UjyEkiirsm;rS tpjyKcygaMumif;?     hJ                                                                                                                                                           zwfMum;Muonf/                                                                               rsm;udk jyefvnfajzMum;cJhMu
vkyfaqmif&ef EId;aqmfwdkufwGef;             EdkifiHom;wdkif; owfrSwfae&m                                                                                                                                                                       qufvufí tjynfjynf                                                                          onf/ (0JyHk)      (owif;pOf)
ay;onfh taejzifhvnf;aumif;?               wpfckwGifpka0;MuNyD; MuHKawGU&                                                                                                                                                                   qdkif&m 'Drkdua&pDaeY 2013
aumif;jrwfaom &nf&,csursm;       G f f       aom jyóemrsm;tay: aqG;aEG;                                                                                                                                               f                    f
                                                                                                                                                                               ukvor*¾twGi;a&;rSL;csKyf rpöwmbefuDrGe; txdrf;trSwftjzpf ay;ydkYaom                       zwfMum;Muonf/             u ausmzHk;rS
                             MuygaMumif;? trsm;pkq;kH jzwfonf                                                                                                                               xHrS ay;ydkYaom o0PfvTmudk United Nations pmwrf;rsm;jzpfonhf ausmif;om;                            xkYdaemuf     jynfaxmifpk wm0ef&SdolwdkYu uGif;twGif; tm;upm;orm;rsm;udk vdkufvHEIwfqufcJhMuonf/
        f
jzifh ESppOf pufwifbm 15 &ufukd                                                d
                                                             trsK;om;'Drkdua&pDtzGJUcsKyfygwD\ pmwrf;udk                         d
                                                                                                 wtmif; (yavmif) trsK;om;ygwD\ pmwrf;                          jynfaxmifpkMuHhcdkifa&;ESihf zGHUNzdK;a&;ygwD\
                                       kd f l
                             udk oufqiotm;vH;k u vkuem              d f                                                                                                                   Population Fund (UNFPA) rS Represen-                  vli,frsm;\ pmwrf;? jynfol                f
                                                                                                                                                                                                                                       vTwawmfem,u ol&OD;a&Tref;u
tjynfjynfqkdif&m 'Drdkua&pDaeY                                                                                                                                                                                                                                             ,if;aemuf NydKifyGJrsm;udk qufvufusif;ycJhonf/ NydKifyGJrsm;udk pufwifbm 17 &uftxd usif;y
                                                            oufqdkif&m udk,fpm;vS,fu zwfMum;pOf/                 udk oufqdkif&m udk,fpm;vS,fu zwfMum;pOf/                        pmwrf;udk oufqdkif&mudk,fpm;vS,fu zwfMum;            tative Ms. Janet E. Jackson zwfMum;pOf/                vlxkudk,fpm;jyK udk,fpm;vS,f\          ]] uReawmfoaom wpf&a&mtcg rnfjzpfNyD; qkay;yGJtcrf;tem;udk 4if;aeYwGif usif;yrnfjzpfaMumif; od&onf/
                                                                                                                                                                                                                                            f     d     H
tjzpfowfrSwfNyD; EdkifiHtvdkuf              aqmif&GufMu&ygaMumif;? ,ckvdk
                                                                              (owif;pOf)                            (owif;pOf)                        pOf/                  (owif;pOf)                                (owif;pOf) pmwrf;? tif;trsKd;om; zGHUNzdK;               rsm;}} pmtkyfjzihf 2012 ckESpfwGif
txdrf;trSwf tcrf;tem;rsm;                aqmif&GufMu&mrS EkdifiHom;
jyKvkyf&ef 2007ckESpf (62)Budrf             tm;vHk;udk wpfae&mwnf;wGif                  Muonhf 'Drdkua&pDpepfrsm;onf        jcif;wdkYjzifh 0dkif;0ef;aygif;pnf;         b0       zlvHkjynhfpHkapa&;jzpfyg           ya'omyifaygufvmrnf r[kwf yGJvefYoGm;atmif rD; rD;vdkY r[kwf BudK;yrf;wwfolrsm;jzpfygaMumif;? wd;k wufa&;ygwD? "Ekwi;f &if;om;                    kd          EdkifiHa&;pmay? trsKd;om;pmay k ausmzHk;rS
ajrmuf ukvor*¾taxGaxG                  pkpnf;&ef tcuftcJrsm;MuHKawGU                 rdrdwdkYEkdifiH\    a&ajrobm0?     aqmif&GufoGm;Mu&rnf jzpfyg              aMumif;? tqdyg&nfre;f csursm;udk
                                                                                                                     k     S   f             aomfvnf; jynfolrsm;\ pD;yGm; wef;w&m; atmfwmrsdK;udkawmh ygwDEkdifiHa&;orm;rsm;uvnf; vlrsKd;rsm; 'Drdkua&pDygwD? u&if                                           k kd     k f H           d         f d f   k
                                                                                                                                                                                                                                       qk& OD;uduarmifBu;D ? EdiitusK;d ajymif;a&TUaexkiMf uaom a&ab;oihtraxmifprsm;ESihf aus;&Gmrsm;wpfavQmuf jrpfa&wd;k aerItajctae
nDvmcHu qH;k jzwfcMhJ uygaMumif;?            vmonhftwGuf pkpnf;Edkifonhf                  ,Ofaus;rI"avhxHk;pH? ordkif;        aMumif;? 'Drdkua&pDusifhpOfrsm;           taumiftxnf azmf&mwGif                    a&;? usef;rma&;? ynma&;ESifh xdxa&mufa&muf [efwm;&rSmyJ}} jynfoludk vrf;rSefa&mufatmif jynfe,f 'Drkdua&pDESifh zGHUNzdK;wdk;
                                                                                                                                                                  d           Y
                                                                                                                                                                                                                                                                    d   k f H
                                                                                                                                                                                                                                       jyKpmayrsm; a&;om;rItwGuf rsm;udk aus;&Gmtvkuf vduvppfaq;Ny;D wdi;f a'oBu;D u,fq,fa&;ESihf jyefvnfae&mcsxm;a&;OD;pD;XmerS
                                                                                                                                                                                                                                                                               k
'Drdkua&pDaeYusif;y&ef &uf                ta&twGuuom uk,pm;vS,f    f kd     d f         aMumif; aemufcyx0DEiia&;ESihf
                                                                       H   dk f H    usifhoHk;&mrSm vTwfawmfrsm;\             EdkifiHawmftcsKyftjcmtmPm\                 oufom acsmifcsda&;twGuf qkdNyD; pD&ifcsufwGif twdtvif; jyoay;&ef vdkygaMumif;/                              wufa&;ygwD? trsKd;om;'Drdk            OD;ausm0if;? vTwawmf Channel axmufyHhay;xm;aom &GufzsifwJwkdYjzifh ae&majymif;a&TUaexkdifoltdrfaxmifpkrsm;udk awGUqHkí tm;ay;
                                                                                                                                                                                                                                             f     f
owfrSwfa&G;cs,f&mwGif ygvDref              rsm;tjzpf a&G;cs,fowfrSwfNyD;                 pD;yGm;a&;taetxm;rsm;tay:         t&nftcsif;rsm; jrifhrm;wkd;wuf            cufroHk;jzmjzpfonfh Oya'jyKa&;               jr§ifhwifay;&rnf jzpfygaMumif;? a&;om;cJí ,cktxd tar&duef
                                                                                                                                                                    h                     þae&mwGif ajymcsionfrm ua&pDygwDopfygwD? wtmif;
                                                                                                                                                                                                        f      S                         xkwvirtwGuf Sky Net½kyo?H pum;ajymMum;cJhNyD; a&ab;oifhjynfolrsm;tm; qef? acguffqGJajcmufESifhaomufa&oefYrsm;udk axmufyHh
                                                                                                                                                                                                                                            f T hf I         f
trwfrsm;or*¾ (Inter-Parlia-               aqG;aEG;wdiyif qH;k jzwfMu&onfh
                                        k f                   rlwnfNyD; rdrdEdkifiHESifh jynfolrsm;   vmatmifvnf; zwf½avhvmjcif;? I            tmPmudk        wm0efcH&onfh             xkdrSom jynfolrsm;aysmf&TifMu Oya'ynm&Sirsm; ud;k um;ae&qJ ynma&;pepf? rD',mESifh Ediia&; (yavmif) trsK;d om;ygwD? pnf;vH;k
                                                                                                                                                                         f                         D       k f H                            vTwfawmfowif;rsm; pOfquf ay;tyfonf/ xdkYaemuf wdkif;a'oBuD;0efBuD;ESifhtzGJUonf jrpfa&0ifa&mufrIaMumifh wHwm;OD;NrdKUe,f
mentary Union-IPU)u tjynf                udk,fpm;jyK             'Drdkua&pDpepf      tusdK;pD;yGm;twGuf a&G;cs,fusifh      aqG;aEG;nd§EIdif;jcif;? EkdifiHwum             f        f f
                                                                                                            vTwawmfrsm;? tkycsKya&;tmPm                 rnfjzpfygaMumif;? avmuedAmefukd jzpfygaMumif;? xdkYaMumifh jynfol ygwDrsm; tm;aumif;armif;oef nDñGwfa&;ESihf 'Drdkua&pDygwD?
                                                                                                                                                         Á                                                                              rjywf&,lay;aom jynfwi;f jynfy aus;&GmtwGif; ,m,Da&TUajymif;a&;pcef;rsm;&Sd a&ab;oihftdrfaxmifpkrsm;odkYoGm;a&mufí axmufyhH
                                                                                                                                                                                                                                                       G
jynfqdkif&m'Drdkua&pD aMunm               ajymif;vJjzpfay:vmcJhygaMumif;?                oHk; Mujcif;jzpfygaMumif;? ,aeY      vTwfawmfrsm;odkY oGm;a&muf              udk    udkifwG,ftoHk;jyK&onfh              wjznf;jznf;oGm;ae&if; wpfaeY rsm;u 'Drkdua&pDudk &ifhusuf jzpfygrS EdkifiHhacgif;aqmifaumif; ucsifjynfe,f (p'u) ? ]]0}} 'Drdk                               owif;rD'D,mrsm;tm; *kPfjyK ypönf;rsm; ay;tyfcJhaMumif; od&onf/
pmwrf;xkwfjyefcJhonhf 1997                trsm;pk\qE´onf tm;vHk;\                    EkdifiHa&;ynm&Sifrsm;\ avhvm        avhvmjcif;? oifwef;ESiavhusihf hf          tkycsKya&;tzJUG tpnf;rsm;? w&m;
                                                                                                              f f                          NyD; wpfaeY wpf&ufxufwpf&uf ydkifEkdifpGm usifhoHk;wwf&eftwGuf rsm;                   ay:xGufvmrnfjzpfyg u&ufwpfygwD? ytdk0f;trsdK;om;                  rSwfwrf;vTmrsm; ay;tyfonf/
ckESpf pufwifbm 15 &ufudk                        k H l fh
                             qE´[c,usio;kH cJMh uaomfvnf;                 csut& urÇmay:wGif 'Drua&pD
                                                               f              kd    rIrsm; jyKvyay;vsu&ygaMumif;?
                                                                                        k f     f dS           pD&ifa&;tmPmudk wm0efc&onfh   H              aysmf&TifvmMurnf jzpfygaMumif;? pmoifausmif;rsm;wGif pwif aMumif;? xkdYaMumifh t&nftcsif; tzGJUcsKyf? trsdK;om;'Drkdua&pD                                    ,if;aemuf jynfaxmifpk
*kPfjyKa&G;cs,fcJhMujcif; jzpfyg             tenf;pk\qE´uvnf; ypfy,fí     dk             trsdK;tpm;aygif; 35 rsdK;&Sdae         jynfolrsm;\ tusdK;twGuf             w&m;½Hk;rsm;?      jynfolrsm;u            jynfolrsm;onf 'Drkdua&pDvrf; avhusifhay;&rnf jzpfygaMumif;? jrihrm;aom ynma&;pepf? rD',m tiftm;pkygwD? zvHk-pa0: 'Drdk
                                                                                                                                                                                        f                   D                            vTwfawmfem,u ol&OD;a&Tref;
                             r&onhftwGuf wpfOD;csif;\                                                                                                                                                                                               u ed*Hk;csKyftrSmpum; ajymMum;                     aejynfawmf pufwifbm 15
aMumif;/                                                        onf[k od&Sd&ygaMumif;? rnfodkY       jynfolrsm;udk tajcjyKNyD; jynfol           a&G;cs,fay;vkdufonfh udk,fpm;                aMumif;udk aysmaysm&i&if cswuf jynfolwpfOD;csif;udk 'Drkdua&pD ESihf EdkifiHa&;ygwDrsm; xGef;um;yg u&ufwpfygwD? csif;wdk;wufa&;
                                                                                                                                                  f f T f T D
         kd
     'Drua&pDpepfukd cH,usio;kH    l fh     tajccHvGwfvyfcGihfrsm; rxdyg;                 yif trsdK;tpm;uGJjym;rI&SdMuaomf               f I S hf
                                                                                 rsm;\ a&G;cs,rEiay:aygufvm              vS,frsm;? jynfolrsm;\ tm;ay;                EkdifMu&ef vkdygaMumif;/        vltzJUG tpnf;ESifh vduzufap&ef ap[k qE´jyKygaMumif;/
                                                                                                                                                                Y            k f                                 ygwD? rGefa'ovHk;qdkif&m 'Drkd          onf/                   'k|0wDjrpfa&onf jrpfi,fNrdKUü pufwifbm 9 &uf n 7 em&DcJGrSpí pkd;&drfa&rSwfokdY a&muf&SdcJhNyD;
vsuf&dSMuonfh urÇmhukvor*¾                atmif? vlrsm;pku vlenf;pkudk                        dk
                                                            vnf; 'Drua&pDonf jynforsm;       l  MuonfhtzGJUtpnf;rsm; jzpfMu                   H I S
                                                                                                            axmufcrEihf ay:aygufvmonfh                    'Drdkua&pDpepfwGif jynfol ynma&;pepfuom pGr;f aqmifEif           kd      aemufwpfcsuf wifjycsif ua&pDygwD? &cdkifwdkif;&if;om;                      tcrf;tem;       tNyD;wGif ,aeY rGef;vJG 12 em&DcJGtcsdef wkdif;xGmcsuft& ,if;NrdKU\ pkd;&drfa&rSwftxuf 73 pifwDrDwm (2
           kd f H
tzJUG 0ifEiirsm;onf 2008 ckEpf            S       d f     fh
                             tEkirusi&atmif? Ekiiawmfudk        d f H       twGuf jynforsm;\ ta&;t&m
                                                                    l             onfhtwGuf jynfolrsm;\toH?              ygwDrsm;taejzifh rGefjrwfonfh                onf aomhcsufae&mü &Sdyg ygaMumif;? jynfolrsm;onf ynm onfrSm jynfwGif;Nidrf;csrf;a&; rsm;wd;k wufa&;ygwD? &Sr;f wdi;f &if;                         k        jynfaxmifpkvTwfawmfem,u 'or 4 aycefY) ausmfvGefaeum ,aeYrGef;wnfhrS aemuf 48 em&DtwGif; 30 pifwDrDwm (wpfaycefY)
rSpNyD;          pufwifbm 15 &uf        pDrHcefYcJG&mrSm Oya'ESihftnD                 udpörsm;udk jynfolwdkYu tkyfcsKyf     jynfolrsm;\qE´? jynfolrsm;\             todw&m;? qifjcifwHkw&m;rsm;                 aMumif;? aomhcsufae&mü&Sdaom a&csejf rihonhf vlrywf0ef;usi&rS udpöjzpfygaMumif;?
                                                                                                                                                                  d f       I       f dS                  EdkifiHawmf    om;rsm; 'Dru&ufwpfygwD? trsK;d
                                                                                                                                                                                                                     dk                 ESifh wm0ef&Sdolrsm;onf wuf qufvufusqif;Ekdifí pkd;&drfa&rSwftxufwGif qufvufwnf&SdEkdifonf/
usa&mufwkdif; vTwfawmfrsm;u               vkdufem aqmif&GufEdkifatmif?                 aompepf azmfaqmifjcif;omjzpfyg       arQmfvifhcsufrsm;udk od&Sdatmif           ESifh,SOfNyD;     jynfolYtoHrsm;            jynfolonf 'Drdkua&pDpepfESifh xdkufwefaom udk,fpm;vS,fudk twGif; vufeufudkify#dyu©rsm; om;'Drdkua&pD tzGJUcsKyfygwDESifh                                  a&mufvmMuonhf {nhonfawmf f           G                           GJ S   f  f
                                                                                                                                                                                                                                                            oHvijf rpfa&onf bm;tHNrKd Uü pufwifbm 10 &uf n 7em&Dcrpí pk;d &dra&rSwoYdk ausmvea&muf&dS
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     f G f
OD;aqmifrIjyKum tjynfjynf                     f f l
                             tkycsKyotpd;k &rsm;\ vkyyicifh           f kd f G  aMumif;? jynfolrsm;u jynfolY        BudK;yrf;aeMu&rnf jzpfouJhodkY            ay:xGufvmatmif 0dkif;0ef;jr§ihf               ,Ofyg;NyD;    ae&mwumwGif rSeuefpm a&G;cs,EirnfjzpfouJh &SaeorQumvywfv;kH &mEIe;f jynhf jynfaxmifpkMuHhcdkifa&;ESihf zGHUNzdK;
                                                                                                                                                                 f  G      f dk f         d                                                  rsm;ESihf oHwreftzGJU0ifrsm;tm; cJhNyD; ,aeYrGef;vJG 12em&DcJGtcsdef wkdif;xGmcsuft& ,if;NrKdU\pkd;&drfa&rSwftxuf 37pifwDrDwm (1
   k f
qdi&m'Drua&pDaeY txdr;f trSwf
            kd                tmPmrsm;? tkyfcsKyfcHjynfolrsm;                udk,fpm;vS,frsm;udk tajccH         tajctae tcsdeftcgtvdkuf               wif aqmif&GufoGm;Mu&efESifh                 vufawGUusifhoHk;avh&Sd&rnf jzpf odYk jynfou,pm;vS,rsm; ynm 'Drkdua&pDEkdifiHjzpfrnf r[kwfyg a&;ygwDwdkY\ pmwrf;rsm;udk
                                                                                                                                                                     Yl k d f     f                                                         &if;&if;ESD;ESD;EIwfqufonf/             Y   f G f      G   h              f  f
                                                                                                                                                                                                                                                           'or 2aycef)ausmveaeum ,aeYre;f wnfrS aemuf 48 em&DtwGi;f pk;d &dra&rSwtxufwif qufvuf
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    G
tcrf;tem;rsm;udk usif;ycJhMu               \ &ydkifcGihftcGihfta&;rsm;udk                          hf
                                                            pnf;rsO;f rsm;ESitnD a&G;cs,wif   f   jznfhqnf;aqmif&Gufay;aeMu&              jynfolrsm;\toHu azmfjyae                  ygaMumif;? txufatmufqufqH a&csdefjrihfrSvnf; rsm;&mqE´ESihf aMumif;? tmZmenfacgif;aqmif oufqi&m ud,pm;vS,rsm;u                  kd f    k f    f                      (owif;pOf)  wnf&SdEkdifaMumif; rkd;av0oESifhZvaA'ñTefMum;rIOD;pD;XmerS owif;xkwfjyefxm;onf/ (owif;pOf)
                                                                                                               wevFm? pufwifbm 16? 2013

                 rEÅav;ESifhtxufjrefrmjynfowif;
                                                                  a&;nTefMum;rIOD;pD;XmeESifh n§dEIdif;
                                                                     f dS      h
                                                                  vsu&aMumif;jzifvnf; 0efBu;D u
  rEÅav; pufwifbm 15             ,mOfrsm;? qdkifu,frsm;udk ,m,D      aqmif&uom;&efjzpfaMumif;? xdoYkd
                                                  G f G         k     xnfhoGif;ajzMum;oGm;onf/
                       3 &ufrS 5 &uftxd xde;f odr;f xm;     ta&;,laqmif&u&mwGif trIjzifh
                                                        G f           armfawmf,mOfOya'rsm;t&
   rEÅav;wdkif;a'oBuD;twGif;                                                  ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;azmuf
,mOfpnf;urf; vrf;pnf;urf;           cGifhjyKay;yg&ef tpDtpOf&Sd^r&Sd     odr;f qnf;xm;aom ,mOfarmif;                                             rEÅav; pufwifbm 15
                       ar;cGe;f tay: wdi;f a'oBu;D 0efBu;D
                                k             k f
                                            vdipif? ,mOfvipifrsm;tm; trI
                                                       kd f           f I
                                                                  zsurrsm;tm; ppfaq;tjypfay;&ef
azmufzsufolrsm;pGm&Sdaeí pnf;                                                   twGuf tcsKUd aom jzpfpOfrsm;wGif       á pOfuiNf rKd Ue,f eef;eDaus;&Gmtkypk uGi;f trSwf 99-u? 99-c &Sd pduysK;d
                                                                                              h kd               f               k f
urf;ydkrdkaumif;rGefapa&;? ,mOf        u jyefvnfajzMum;jcif;jzpfonf/          dk      d
                                            &ifqifjcif;r&Sí trIvufusefrsm;
                                                                  ,mOfESifharmfawmfqdkifu,frsm;udk       {&d,mrsm;udk a&&&Sda&;aqmif&Gufxm;cJhaom t&yfac: ausmufazm?
wdurtEÅ&m,frsm; avsmyg;apa&;
  k f I           h            zrf;qD;ta&;,lrIrsm;udk ½Hk;    jzpfay:aeNy;D &ufaygif; 90 twGi;f
                                                                  ,m,D 3 &ufrS 5 &uftxd odrf;          Xmetac: Check Tate rSm t&G,tpm;ao;i,fí ysup;D aejcif;aMumifh
                                                                                                            f             f
twGuf wdkif;a'oBuD;tpdk;&tzGJU        zGifhonfhaeY&ufrsm;wGif aeYcsif;NyD;   &JrIvma&muf&ifqdkifjcif;r&Sdonfh
                                                                  qnf;cGi&ojzifh ½H;k ydw&ufrsm;wGif
                                                                       hf dS      f         jyifqifay;&efvdktyfaMumif;? ausmufazmjyifqifjcif;ESihf wl;ajrmif;
taejzifh ,mOfpnf;urf;rsm; vduem k f     w&m;½H;k rsm;rS ta&;,ltjypfay;&ef    ,mOfarmif;ESifh ,mOf^qdkifu,fwdkY
                                                                  ppfaq;zrf;qD;xm;&Sd&ef vdktyf         wl;azmfjcif;vkyfief;twGuf cefYrSef;ukefusrnfhaiGrSmusyfodef; 50 jzihf
        k f S
apa&; c½diEihf NrKd Ue,ftaxGaxG                       f
                       jzpfNy;D ? pae? we*FaEG½;kH ydw&ufrsm;  udk vdkifpifoufwrf;wdk;aqmif&Guf
                                                                  onfh jzpfpOfrsm;twGuf tqdkyg                          f G    kH
                                                                                         2014-2015 b@ma&;ESpwif &efyaiGwifjyawmif;cHNy;D aqmif&uay;      G f
   f f
tkycsKya&;rSL;rsm;\ OD;aqmifrjI zifh     wGif tqdkygzrf;qD;ta&;,lonfh       ygu &JrI&SdaeaMumif;? &JrIqdkifNyD;
                                                                  ,mOfEihf qdiu,frsm;udk xde;f odr;f
                                                                      S k f                 oGm;rnf/
,mOfpnf;urf;xdef;odrf;a&;aumf         trIudpörsm;twGuf w&m;olBuD;            S
                                            jywfrom oufwrf;wd;k aqmif&uf  G
                                                                  xm;&Sd ppfaq;aqmif&Gufvsuf&Sd                                       H d
                                                                                         á jrpfom;NrKd Ue,f uefawmf? EGm;vsm½d;k ? vufyqy?f AsiBf u;D ? anmif*sp?f
rwDEihf ,mOfxe;f wyfzUJG rsm; yl;aygif;
    S        d           rsm;tm; oD;jcm;tpDtpOfjzifh pDpOf             kd f    Yk
                                            ay;&ef oufqi&m uke;f vrf;ydaqmif
                                                                  aMumif; ajzMum;cJhonf/            wrmyif? EGm;jzLi,f? at;pdefYaus;&Gmrsm;ESifh v,fajr{u 2544 cefY
í zrf;qD;ppfaq;ta&;,lrIrsm;                                                       rEÅav;NrdKUawmfwGif armfawmf       a&epfjrKyfrIrS umuG,f&ef oifykef;acsmif;twGif; a&vrf;aMumif;vTJ&ef
aqmif&GufapcJhaMumif;? rEÅav;                                                   ,mOfEihf armfawmfqiu,frsm;
                                                                      S          kd f      aqmif&u&rnfvyief;yrmPrSm cefre;f wGucsurt& a&umwmaygif
                                                                                             G f     h k f            Y S  f f I
wdkif;a'oBuD; tpdk;&tzGJUvrf;yef;                                                 wpfaeYwjcm;ydrrsm;jym;vmNy;D ,mOf
                                                                          k kd             wnfaqmufjcif; ajrBuD;usif; 200000 usif;? a&vrf;aMumif;vTJjcif;?
qufoG,fa&;0efBuD;Xme 0efBuD;                                                    rawmfwqrI? ,mOfpnf;urf;azmuf         ajrBuD;usif; 1450000 usif;jzpfNyD; vkyfief;yrmPBuD;rm;ygojzihf
     f
OD;ausmqef;u pufwifbm 13 &uf                                                    zsufrIrsm; aeYpOfjzpfyGm;vsuf&Sd             l                    D I
                                                                                         awmiforsm;ESihf aqG;aEG;oabmwlnr&&SNd y;D ygu 2014-2015 b@m
u ajymMum;vdkufonf/                                                        ojzifh ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;          f G    kH     d I
                                                                                         a&;ESpwif &efyaiG&&Srtajctaeay:rlwnfí OD;pm;ay;aqmif&uom;      G f G
   usif;yqJwdkif;a'oBuD;vTwf                                                  xdef;odrf;a&;udk ,ckxufydkrdkí         k f                      G f    f
                                                                                         Edi&eftwGuf v 30 twGi;f aqmif&urnfh vkyief;rsm;pm&if;wGivnf;      f
awmf 'kw,aeYwif vTwawmfu,f
       d      G f     kd                                              Muyfrwfaqmif&Guf&ef vdkvm;          OD;pm;ay;xnhfoGif;a&;qGJxm;aMumif; od&onf/
pm;vS,f OD;oef;aX;\ ,mOfpnf;                                                    aMumif; rEÅav;a'ocHrsm;xHrS                                   f k
                                                                                         á jrpfom;NrKd Ue,f a*GUaus;&Gmtkyp&dS &Gmomat;aus;&Gm? ausmuf
urf;? vrf;pnf;urf;aqmif&Guf&m                                                   od&onf/                    aqmufukef;aus;&GmESifh tjcm;aus;&Gmrsm;rS jynfolrsm;oGm;vma&;?
wGif jypfrawGU&Sí ta&;,lc&aom
      I     d     H                                                              'DpDtD;(rEÅav;)           f k f      l
                                                                                         v,f,mxGuueo,f,a&;twGuf opfom;wHwm;wpfpif;udk 2014-
                                                                                                      f G    kH  d        G
                                                                                         2015 b@ma&;ESpwif &efyaiG&&Sa&;aqmif&uNf y;D vkyief;aqmif&uf    f    G
  rEÅav; pufwifbm 15                                                                              oGm;rnf/
          k
    rEÅav;wdi;f a'oBu;D 0efBu;D
csKyfzvm; NrdKUe,faygif;pHk ppfwk&if     trSmpum;ajymMum;NyD; rEÅav;       Ouú|u *kPfjyKrSwfwrf;vTmrsm;               k  f
                                                                  toif;vduNf yKd iy?JG jrefrmh½;kd &mppfwk
NydKifyGJ? oufwrf;tvdkuf vli,f          k          k
                       wdi;f a'oBu;D ppfw&ifqyfaumfrwD     ay;tyfcsD;jr§ifhonf/     xdkYaemuf   &iftoif;vdkufNydKifyGJESifh tjynf
   G f kd f    k
wHcepuppfw&ifNyKd iyEihf owår f JG S     Ouú|ygarmu©a'gufwmpd;k xGe;f ESihf    NrdKUe,faygif;pHkppfwk&ifNydKifyGJ ouf   jynfqdkif&m ppfwk&iftoif;vdkuf
     d f
tBurajrmuf rEÅvmtd;k yif; ppfwk        jrefrmEdkifiH ppfwk&iftzGJUcsKyfOuú|   wrf;tvdkuf ppfwk&ifwHcGefpdkuf       NydKifyGJwdkYü wdkif;wHcGefpdkuf yxr
&ifNydKifyGJESifh qkcsD;jr§ifhyGJudk pufwif           G f Ykd
                       OD;armifarmifviwu trSmpum;        NydKifyGJESifh rEÅav;tdk;yif;ppfwk&if    qkESifh toif;vdkufNydKifyGJwGif ckepf
bm 14&ufu rEÅav;NrKd U 31 vrf;        ajymMum;onf/               NydKifyGJwdkYü qk&&SdMuolrsm;udk jrefrm   ESpfqufwdkuf yxrAdkvfpGJcJhaom
ESifh vrf; 70 axmifh&Sd jrefrmEdkifiH             csD;jr§ifh       EdkifiHppfwk&iftzGJUcsKyfOuú|? wdkif;    csrf;jrompnfNrdKUe,ftoif;tm;
q&m0eftoif;(rEÅav;) ydawmuf             ,if;aemuf ppfwk&ifNydKifyGJ    a'oBuD; ppfwk&ifaumfrwDOuú|           k
                                                                  wdi;f a'oBu;D 0efBu;D csKyf ud,pm; k f
cef;rü usif;yonf/                      G
                       atmifjrifpm usi;f yEdia&;twGuf
                                     k f     ESifhwm0ef&Sdolrsm;u qkwHqdyfESifh        I
                                                                  vlra&;0efBu;D a'gufwm 0if;vdif     I
    tcrf;tem;wGif rEÅav;wdkif;       yHhydk;vSL'gef;ulnDay;Muaom tm;     aiGom;qkrsm; csD;jr§ifhay;tyfMu       u wHcGefpdkufqkzvm;udk csD;jr§ifhcJh
a'oBuD; 0efBuD;csKyfudk,fpm; vlrI       upm;0goem&Sif tvSL&Sifrsm;tm;      onf/                    aMumif; od&onf/
a&;0efBuD; a'gufwm0if;vdIifu         wdi;f a'oBu;D ppfw&ifqyfaumfrwD
                         k          k           ,if;aemuf trsKd;orD;ppfw&if  k         wifarmif(rEÅav;udk,fyGm;)


                                              uav; pufwifbm 15                  dS l
                                                                  wm0ef&orsm; wufa&mufMuonf/
                                                     d
                                               uav;c½kif uav;NrKd U jynfoYl        uav;NrdKU jynfolYaq;½kHtkyf                      refpD pufwifbm 15
                                            aq;½kHBuD; rl;,pfaq;pJGa&m*guk       BuD; a'gufwmñGefYoef;u EIwfcGef;          Aef;armfc½dkif refpDNrdKUe,ftwGif; w&m;r0ifopfazmfxkwfzrf;qD;a&;
                                            XmeESifh rl;,pfaq;pJGolvlemrsm;       quftrSmpum;ajymMum;Ny;D rl;,pf        udk t&Sdeft[kefjr§ifhaqmif&Gufvsuf&Sd&m refpDNrdKU arm&0wD&yfuGuf v0
                                            tm; rufom'H;k (Methadone) aq;0g;           G
                                                                  aq;pJa&m*gukoa&;ESihf okawoe                  k f        f             fh
                                                                                         u½H;k teD;ü qdiu,frsm;jzihwifaqmifvmonfh uRe;f ESiwrvef;opfrsm;
                                            tpm;xkd; wkdufauR;ukorIESifh        Xme? pdwfusef;rma&;aq;½kHBuD;         zrf;qD;&rdcJhonf/
                                            pyfvsO;f í today;n§Ei;f aqG;aEG;yJG
                                                         d dI       &efukefrS wm0efcHq&m0efBuD;             jzpfpOfrSm pufwifbm 12 &uf n 11 em&Du refpD&Jpcef;rS 'k&Jtkyf
                                            ukd pufwifbm 10 &uf rGef;vGJ 2       a'gufwmvSaX;u rufom'H;k aq;          ode;f xl;atmif OD;pD;onfh &JwyfzUJG 0ifrsm;? refpND rKd Ue,fopfawmOD;pD;XmerS
                                            em&D u uav;NrdKU jynfolYaq;½kH       0g;tpm;xdk;wdkufauR;ukorIESifh        awmtkyfOD;0if;ckdifESihf opfawm0efxrf;rsm;? NrdKUe,ftaxGaxGtkyfcsKyf
                                            Bu;D     MuufajceDcef;raqmifü      pyfvsOf;í &Sif;vif;wifjyonf/         a&;OD;pD;XmerS0efxrf;rsm;? wyfrawmfom;rsm;yg0ifaom yl;aygif;tzGUJ onf
                                            usif;yonf/                    ,aeYtxd jrefrmEkdifiHwGif                    kd f
                                                                                         w&m;r0ifopfwifqiu,frsm; jzwfoef;oGm;vmwwfaom v0u½H;k ab;
                                               NrKd Ue,fprcefcraumfrwDOuú|
                                                    D H Y GJ I         rufom'Hk;tpm;xkd;aq;0g; wkduf                  fh dk
                                                                                         teD;wGif apmifqi;f aepOf opfrsm;wifaqmifvmonfh qkiu,frsm;onf   d f
                                            ESifh oufqkdif&mwm0ef&Sdolrsm;?                    G hf S f
                                                                  auR;a&;Xme 18 ckzivpcNhJ y;D xyfrH      yl;aygif;tzGJUudk jrifawGU&onfESihfwpfNydKifeuf qkdifu,frsm;udk vSJcsxGuf
                                            rufom'Hk;tpm;xdk;aq;0g; wdkuf        wdk;jr§ifhzGifhvSpf&efXme 10 ckESifh pkpk        h           S fh    d f
                                                                                         ajy;oGm;cJaMumif;? jzpfpOfEiywfoufí qkiu,fav;pD;ESitwl uRe;f ESifh fh
                                            auR;a&;pDrcsuwif ud,wiyg0if
                                                   H f G      k f dk f  aygif;Xme 28 ck&vmrnfjzpf&m dS                   k f
                                                                                         wrvef;om;qdupkH 44 acsmif; 0 'or 545 wefukd ydi&iror;f qnf; k f S f hJ d
 ppfudkif; pufwifbm 15            aom      wm0ef&Sdolrsm;jzpfonfh                         2013 ckESpfukefwGif rufom'Hk;
                                            aqmif&Gufvsuf&SdMuaom aq;½kH                               cJhaMumif; od&onf/                          vlykd;(refpD)
   ,mOfpnf;urf; vrf;pnf;urf;                     l
                       twGuf vrf;toH;k jyKoausmif;om;
                                            tkyfBuD;rsm;? txl;ukq&m0efrsm;?       tpm;xkd;aq;0g;wdkufauR;onfh
todynmay;a[majymyJGESifh qkdif        ausmif;olrsm; ,mOfpnf;urf;?
                                            NrdKUe,fusef;rma&;OD;pD;XmerSL;rsm;?    vlemOD;a&; 3700 owfrSwfxm;
u,fOD;xkyfrsm; ay;tyfvSL'gef;yJG       vrf;pnf;urf;ukd twdtusvuem   dk f
                                            pdwfusef;rma&;q&m0efrsm;? olem        h         d f G
                                                                  cJ&mrS ,cktcsewif vsmxm;csuf
tcrf;tem;ukd pufwifbm 14           Mu&ef &Sif;vif;todynmay;a[m                                                                Aef;armf pufwifbm 15
                                            jyKq&mrrsm;? aq;vlrIqufqHa&;           h D    f G
                                                                  jynfrausmveNf y;D jzpfaMumif; od&
&uf rGef;vJG 2 em&Du ppfukdif;NrdKU      ajymNy;D ausmif;om; ausmif;olrsm;                                                   pufwifbm 13 &uf eHeuf 11 em&DcGJcefYu Aef;armfc½kdif(rIcif;)
                                            rSL;rsm;ESifh vlrIa&;toif;tzJGUrS      onf/                  d f
                                                                                   *sLEki;
e,f tk;H awm&GmtajccHynmtxuf                d f
                       twGuf qkiu,fp;D &mwGif touf                                                    txl;ESdrfeif;a&;tzGJUrS 'k&JtkyfatmifatmifESifhtzGJU Aef;armfNrdKUr&Jpcef;
wef;ausmif; ar,kcef;rü usif;y         tEÅ&m,fuif;ap&ef qkdifu,fpD;                             ief;taMumif;? NrdKUe,fjyefMum;        rS e,fxdef;wyfMuyfBuD;jrifhEkdifwkdYonf oufaorsm;ESifhtwl Aef;armfNrdKU
onf/                     OD;xkyftvHk; 150 ukd &Jtkyfrif;                           a&;ESifh jynfolYqufqHa&;OD;pD;Xme       e,f rH&Gwfaus;&Gmawmifbuf av;zmvkHcefYtuGm csKHawmtwGif;wGif
   tcrf;tem;wGif ppfui;f c½kif
              kd    d    atmifu ay;tyfvLS 'gef;&m ausmif;       azmif;jyif pufwifbm 15         rSL; OD;aZ,sm0if;u ta&SUawmif         awGU&ol vSnGefY(c)ukdykd (30 ESpf)? wl;rkdif (c) oif;aqG (18ESpf)? aevif;
ukef;vrf;ydkYaqmifa&; ñTefMum;rI       tkyfq&mBuD;     OD;pef;atmifu           dk d
                                                 ppfui;f wki;f a'oBu;D armfvufdk  tm&Stm;upm;NydKifyGJ? pmzwf&Sdef       xGwf(c)om;i,f (20ESpf)? t'l;bkdif(c)t'l;uvif; (36 ESpf)? rsKd;rif;(c)
OD;pD;XmerS ppfaq;a&;rSL;(2) OD;       vufcH,lNyD; (tay:yHk) aus;Zl;      c½kdif azmif;jyifNrdKUe,f armufpzm     jr§ifhwifa&;taMumif;ESifh NrdKUe,f      om;i,f (24 ESpf)wkdYtm;ppfaq;&SmazG&m vSnGefY (c) ukdyk (30ESpf)
ausmfckdifxGef;u   ,mOfwkdufrI       wifpum;ajymMum;onf/           tkypk armufpzmaus;&Gmtkyptyf
                                                f             f k k  qufo,a&; w,fvze;f wm0efcH
                                                                      G f       D k                                       l
                                                                                         0wfqifxm;onfh twGi;f cHabmif;bDtwGi;f ü bde;f jzL[k,q&aom jzL0g
tEÅ&m,frjzpfapa&;twGuf odrwf    S        ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;        f
                                            csKya&;rSL;½k;H ü pufwifbm 12 &uf      OD;wifaiGu NrKd Ue,ftwGi;f jrpfa&                    S           D D   k   f k
                                                                                         usm;rIeYf 0 'or 3 *&rfEihf 0'or 4 *&rfyg yifeqvifyvif;ESpyvif;ESihf
p&mrsm;udvnf;aumif;? ppfui;f NrKd U
      k          kd      todynmay;yJG tcrf;tem;odkY        rGef;vJG 1 em&Du pmzwf&Sdefjr§ifhwif    0ifa&mufonfh &yfuu^aus;&Gm G f        rl;,pfaq;0g;a&mif;cs&aiG[k,lq&aom aiGpuúLa&m&m 48000 usyfudk
trSw(63) ,mOfxe;f wyfzUGJ pkrLS ;½k;H
    f     d             q&m q&mr 17OD;ESihf ausmif;om;      a&;a[majymyJGusif;yonf/           tkyfpkrsm;\ pkdufysKd;a&;? ynma&;?                d f         f
                                                                                         vnf;aumif; ? wl;rki(c)oif;aqG(18ESp) 0wfqifxm;onfh *si;f abmif;bD
rS &Jtkyfrif;atmifu ,mOfxdef;         ausmif;ol 457 OD; wufa&mufMu            tcrf;tem;wGif NrdKUe,fpDrHcefY         d f    ö
                                                                  use;f rma&;qki&mudp&yfrsm;twGuf        b,fbuftdwfuyftwGif;ü yifeDqDviftvGwfokH;ykvif;ESifh aiGpuúL
wyfzUGJ 0ifrsm;onf vrf;toH;k jyKol      NyD; c½kdifukef;vrf;ykdYaqmifa&;ñTef    G I
                                            cJraumfrwDtwGi;f a&;rSL;? NrKd Ue,f     jynfolrsm; vkyfaqmif&rnfhenf;         a&m&m 135000 awGU&Sdodrf;qnf;cJhonf/
jynforsm;? ausmif;om; ausmif;ol
     l                  Mum;rIO;D pD;XmerS ynmay;vufurf;     (v-0-u)OD;pD;XmerSL; OD;Ekdif0if;      vrf;rsm;ukd     &Sif;vif;aqG;aEG;       jzpfpOfESifhywfoufí Aef;armf&Jpcef;u rl;,pfaq;0g;ESifhpdwfukd
            d dk f I
rsm; touftEÅ&m,fxcurrjzpf                       hJ
                       pmapmifrsm; a0iScaMumif; od&       ausmfu 2014 ckESpf jynfvHk;uRwf       a[majymMuonf/                 ajymif;vJapaomOya'yk'frjzifh zrf;qD;ta&;,lxm;aMumif; od&onf/
ap&ef xdef;odrf;umuG,fay;xm;         onf/             (137)   oef;acgifpm&if;aumuf,la&;vkyf                (NrdKUe,f jyef^quf)                                   rif;wHwm;om;
wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                  k f    d            f
                                                                 Edia&;ukd 0ki;f 0ef;BuKd ;pm;vkyaqmif
                                                                 oGm;&rSmjzpfaMumif;? puf½kHBuD;
                                                                 tBuD;pm;jyifqif&ef em;xm;pOf
                                                                              hH dk f
                                                                 umvtwGi;f pufBucia&;vkyief;      f
                                                                 rsm; pOfqufrjywfjyKvkyf&efvkdtyf                      ajrmufOD; pufwifbm 15
 aejynfawmf pufwifbm 15               ¾ d     f   f S f S
                       yk*vuokYd ESpw?kd ESp&nim;&rf;jcif;?   pmtay:rlwnfNyD; vkyfoifhvkyf        aMumif;? vkdtyfonfhukefMurf;BuH                 G f            k f h      f
                                                                                            jrefrmhvwvyfa&;rsK;d aphukd pduysK;d cJaom vGwvyfa&;rD;½SL;wefaqmif
     pufr0efBu;D Xme jynfaxmifpk
       I               yk*¾vduESifh zufpyfaqmif&Gufjcif;?    xkdufonfrsm;ukd     Rule and      rsm;&&Sda&; BuHpkdufawmifolrsm;ESifh            G f     f      kd f    Yk G f
                                                                                        tm&Swpfcic&D;ESium tm&Swuom;wdvwvyfa&;&&Sa&;ESifh trsK;d om;    d
0efBu;D OD;armifjrihonf pufwifbm
             f          yk*¾vduokdY vTJajymif;a&mif;csjcif;   Regulation rsm;ESitnD tjrefq;
                                                      hf        Hk  wkduf½dkufxdawGUum ukrÜPDESifh        pdwf"mwfwuf<ua&;twGuf vrf;jyay;cJhaom tm&Sae0ef;eDq&mawmf
13&uf eHeufydkif;wGif rGefjynfe,f               G f hJ
                       rsm;aqmif&uc&m puf½Hk 70 ausmf      aqmif&Gufay;oGm;rSmjzpfaMumif;?       yl;aygif;í rsKd;aumif; rsKd;oefYESifh                f k    k                k f l
                                                                                        OD;OwåraMu;½kywukd &cdijf ynfe,fajrmufO;D NrKd UwGif pduxrnfjzpfonf/
usKdufxdkNrdKUe,f&Sd    puúLpuf½kH    NyDjzpfaMumif;? puúLpuf½kH (ppf     rnfokdYyifaqmif&Gufapumrl 0ef        enf;ynmrsm;ukd yhHykd;ulnDay;            aMu;½kyfwkt&G,ftpm;rSm tjrihfajcmufay? atmufcH ausmufcHkrSm
(ppfawmif;)okYd oGm;a&muf&m puf½Hk             d       Ü D
                       awmif;)ukvnf; ukrPoYdk iSm;&rf;     xrf;rsm;twGuf tmrcHcsu&aprSm f dS     oGm;&rSmjzpfaMumif;? oufqkdif&m                                     f kd f
                                                                                        av;ayywfvnfjzpfNy;D q&mawmfO;D Owår oydwyuvsu&yfaeyHk oGe;f     f
tpnf;ta0;cef;rü puúLESifh tdrf         h
                       cJojzifh 0efBu;D Xmetaejzifh rnfuhJ   jzpfaMumif; ajymMum;onf/          jynfe,ftpkkd;&rS wm0ef&Sdolrsm;?       avmif;rnfjzpfonf/ atmufcHausmufcHk\ a&SUrsufESmwGif q&mawmf\
ok;H ypön;f vkyief; OD;aqmifñeMf um;
        f          T    okYd yhy;dk ulnaqmif&uay;&rnfudk
                            H    D    G f         xkaemuf bD;vif;oMum;puf½Hk
                                                Yd                 Xmeqkdif&mrsm;ESifh qufoG,fNyD;        tw¬KyÜwåd? ab;wpfzufwpfcsufpDwGif q&mawmfajymMum;cJhaom pum;
           G f S  Hk
a&;rSL; OD;&nfreEihf puf½rS wm0ef          dS dk
                       od&ví vma&mufjcif;jzpfaMumif;?      okdYoGm;a&muf&m wm0ef&Sdolrsm;\       rdrdwkdY\aqmif&Gufcsufrsm;? rdrdwdkY                    G      f
                                                                                        rsm;ESifh aemufbufwif tvSL&Sirsm;\pm&if;ukd urÜn;f xk;d xm;ay;rnfjzpf
&Sdolrsm;u puf½kHqkdif&mtcsuf                    h
                       awGU BuKH ae&onftcuftcJrsm;ukd      wifjycsursm;tay: jynfaxmifpk
                                                 f                   d    f
                                                                 \vktyfcsursm;ESihf tcuftcJrsm;        onf/
tvufrsm;ukrÜPDokdY iSm;&rf;rI              hJ
                       rnfuoYdk ajz&Si;f ausmvm;oifonff T  h  0efBuD;u jynfwGif;pm;okH;rIvkdtyf      ukwifjy aqmif&uMf u&ef rSmMum;
                                                                   d        G                    f k     d f        f
                                                                                            aMu;½kywxm;&Srnhae&mrSm oQpaomif;bk&m;\ab;buf&dS taemfrm
tajctaersm;ESifhywfoufí &Sif;        ukd 0dkif;0ef;pOf;pm;MuzkdY vdktyf    csufrsm;ukd jznfhqnf;Edkifa&;BudK;     NyD; puf½kHtwGif; vSnfhvnfMunfh½I           H G            f d         f
                                                                                        yef;jcwijf zpfonf/ aiGusyoe;f 200 cefY ukeusrnfjzpfNy;D rwnfaiGusyf
vif;wifjyMuNy;D jynfaxmifp0efBu;D k     aMumif;? vkyfief;rsm; tqifajy      yrf;Mu&rSmjzpfaMumif;? rGejf ynfe,f     ppfaq;onf/                  odef; 20 udk armifarmifpdk;ESihf ZeD;rdom;pk (jr&wem a&Tqdkif) ajrmufOD;
u rdrdwkdY 0efBuD;Xmeonf State                      f
                       atmifjrifap&ef vkyief;&Sirsm;ESihf f   ESifhu&ifjynfe,ftwGif;&Sd wpfck          ,if;aemuf pufrI0efBuD;Xme                            f k    k f
                                                                                        NrKd Uu vSL'gef;xm;onf/ aMu;½kywukd &cdiaMu;oGe;f ynm&SiO;D ausmom   f  f
Own Enterprise (SOE) vkyief;       f  0efxrf;rsm;tMum; Industrial       wnf;aom oMum;puf½kHjzpfNyD;         ESifh zufpyfaqmif&Gufvsuf&Sdaom        ñGefYu oGef;vkyfoGm;rnfjzpfonf/
140 ausmf ykiqionfh 0efBu;D Xme
         d f dk f          Relation aumif;rGefzkdYvnf; vdk     ESpaygif; 40 ausmf &Sioef&yfwnf
                                             f          f         bD;vif;pufrI           t&ufjyef      q&mawmfOD;OwåraMu;½kyftwGuf vSL'gef;aiGrsm; vSL'gef;vdkygu
wpfckjzpfaMumif;? ajymif;vJvm        tyfaMumif;? puf½kHjyKjyifajymif;vJ    vmcJhonfh tpOftvm&dSonfh             f kf    Ü D D d
                                                                 xkwvya&;ukrPvrwuf (pufrI                 I
                                                                                        OD;xGe;f vdif anmifyifaps; zke;f -09-421733855? OD;armifarmifp;kd (jr&wem
onfh acwfpepfESifhtnD SOE          a&;ESifh pufrIZkef wnfaqmufa&;                       d f
                                           puf½jHk zpfaMumif;? bD;vif;? usKux?dk    okH;t&ufjyefpuf½kH)okdY oGm;a&muf       a&Tqdkif) zkef;-09-8522182? OD;cifarmif0if; anmifyifaps; zkef;-09-
    f       f
vkyief;rsm; &Sioef&yfwnfEia&;     dk f    Yk
                       wdudk aumfrwDwpf&yfudk pepfwus      oxkHoHk;NrdKUe,f&Sd BuHawmifolrsm;?     ppfaq;cJhaMumif;         owif;&&Sd  421740066? OD;ausmfomñGefY yef;ykq&mBuD; anmifyifaps; zkef;-09-
twGuf tcsKdUpuf½kHrsm;ukd yk*¾vdu      zJGUpnf;NyD; aumfrwD\awGU&Sdcsuf?    puf½kH&Sd 0efxrf;rsm;ESihf ukrÜPD      onf/                     49670661 wdkYodkY qufoG,fvSL'gef;EkdifaMumif; od&onf/
ESitusK;d wl yl;aygif;aqmif&ujf cif;?
   hf             G      tBujH yKo;Hk oyfwifjycsuf tpD&ifcH    wdkYtwGuf puftjrefqkH;vnfywf                        (owif;pOf)                                  av;0wDxGef;apmcdkif
                       aejynfawmf pufwifbm 15
                          u&ifjynfe,f &JwyfzGJUrSL;½kH;rS
                       wyfzGJU0ifrsm;yg0ifaom yl;aygif;
                       tzGUJ onf rl;,pfaq;0g;owif;t&      twGif;rS WY pmwef;yg tkwfcJ         Czecholovakia    wHqdyfyg tdwf
                       oufaorsm;ESifhtwl pufwifbm        usKd;a&mifpdwf<uaq;jym; 130?        aqmifypöwkd wpfvuf? 4if;usnf
                       14 &ufu usKH'kd;NrdKU trSwf(2)      tpdrf;a&mifwpfjym; pkpkaygif; pdwf     tdrfwpfck? 2 'or 5 Auto usnf
                          G f
                       &yfuuae av;vl(c) ÓPfxe;f     G   <uaq;jym; 177 jym;? tav;csdef        ig;axmifh? Mabangkok pmwef;yg
                           f    f
                       (40ESp) aetdrudk 0ifa&muf&mazGS     17 'or 7 *&rf pkpkaygif; wefzkd;      teufa&mifcsKdif;pvG,f aoewf
                            f
                       &m tdra&SUcef;ü yef;Eka&miftat;     aiGusyf 708000? aiGusyf 53000?       tdwfwpfckESifh uwfaMu;wpfvuf
                       pkyfykdufjzifh xnfhxm;onfhWY       09-... eHygwfyg EkduD&mzkef;wpf       wkdYukd awGU&Sdodrf;qnf;&rdcJhojzifh
                       pmwef;yg tkwfcJusKd;a&mifpdwf<u     vkH;? csDum*kdwHqdyfyg vufxdyfwpf      av;vl(c) ÓPfxGef;udk usKH'kd;
                       ½l;oGyfaq;jym; 46 jym;? tjym       pk?H Icon wHqyf pum;ajympufwpf
                                                   d                          G hf
                                                                 e,fajr&Jpcef;u trIzita&;,l
                       a&mif yvwfpwpfuyfcGmtdwf         vkH;? tm;oGif;ckHwpfck? Made in       xm;aMumif; od&onf/ (&JjyefMum;)
                                                                                                                              wevFm? pufwifbm 16? 2013
       &efukef pufwifbm 15                       EU     u GSP cGifhjyKxm;NyDjzpfí ykdY
    jrefrmEkiiH a&xGuypön;f rsm;
                 d f         f            ukefrsm;ukd ,cifxuf ykdrkdwdk;wuf                               15-9-2013
                                       wifykdYEkdifrnf[k jrefrmEkdifiHig;vkyf                                                         atmufwdef; 95       wpfvDwm 1090 usyf
     h
urÇmtqiftwef;rD xkwvywifyYkdh               f k f
                                                f
                                       ief;ynm&Sirsm;u arQmre;f Muonf/    f S                           &efukefa&Taps; wpfusyfom; 698500-657000         y&DrD,H'DZ,f       wpfvDwm 940 usyf
a&;twGuf t&nftaoG;jrifh xkwf
   f dk f
vkyEi&ef &nf&,Nf y;D jrefrmEkiiH    G                d f                Yk
                                            ]]'Doifwef;ydcsay;zdYk pDpOf&wJh   a&vkyfief;ykdif;qkdif&m puf½kHaygif;      rEÅav;a&Taps; wpfusyfom; 698200-657100
a&xGufypönf; xkwfvkyfolrsm;ESifh                       &nf&,csuuawmh EU Inspector
                                             G f f               128 ½kH&Sdonf/ xkdpuf½kHrsm;teuf         (tcsdefESifhtrQ aps;EIef;tajymif;tvJ&SdEdkifygonf)
                                       awGu uReawmfwEiiudk oH;k ESpf
                                                 f      Ydk dk f H   EU EkdifiHrsm;okdY wifydkYcGifh&onfh
                                                                                                                   1/ ig;Muif;    wpfydóm 3500-4800      usyf
ydkYukefvkyfief;&Sifrsm;toif; EU
Inspection u OD;aqmifí oifwef;                        wpfBudrfvma&muf ppfaq;Muyg           puf½kH 14 ½kHrS puf½kHwpf½kHvQif                                     2/ ig;jrpfcsif; wpfydóm 2500-3700       usyf
rsm; zGivpycsom;rnf jzpfaMumif;
          hf S f Ykd G                        w,f/ ,ckvmr,fh 2014 rSmvnf;                   Yk
                                                               0efxrf;wpfO;D odr[kwf ESpO;D ukom f d     tar&duef  wpfa':vm     969-971       usyf  3/ ig;&HU     wpfydóm 3200-6000      usyf
tqkdyg oifwef;BuD;MuyfrIaumf                         vma&mufppfaq;zkYd &SdwJhtwGuf            h        G hf
                                                               tcrJwufa&mufciay;rnf jzpfNy;D
                                       Food Safety Regulation rsm;eJY
                                                                                       Oa&my    wpf,l½kd     1285-1302      usyf  4/ ig;z,f     wpfydóm 5000-12000 usyf
rwD\ wm0ef&SdolwpfOD;xHrS od&                                                EU Inspector rsm;ESihf jrefrmEkiirS   d f H
onf/                                                Hk
                                       tnD 'Dpuf½awGrm&Sw0efxrf;awG S d hJ      ynm&SiBf u;D rsm;u oifMum;ydcsay;  Yk     pifumyl   wpfa':vm     761-771       usyf  5/ ykpGef(ausmh) wpfydóm 3000-6000      usyf
    jrefrmEkiirS a&xGuypön;f rsm;
                 d f H         f                        k f
                                       taeeJY tpOfwpdu*½kjyKaqmif&uf       G  oGm;rnfjzpfonf/ tqdygoifwef;  k        xkdif;   wpfbwf      30.15-30.5      usyf
                                                                                                                   6/ ykpGefwkyf   wpfydóm 9000-21000 usyf
EU Ekiirsm;odYk wifyEi&ef 2009
         d f H            Ydk dk f              d f Ykd        f
                                       Ekizukd ig;vkyief;OD;pD;Xme Bu;D Muyf     ukd pufwifbm 16 &ufrS pufwif          tdEd´,   wpf½lyD;     15-15.17       usyf
ckESpfu EU Inspector rsm; vm                         rItaejzifh 'D QA/QC oifwef;rsm;                     k
                                                               bm 28 &uftxd pkpaygif;oifwef;                                      7/ ig;oavmuf wpfydóm 7200-27000 usyf
                                                                                       w½kwf    wpf,Grf     157-158       usyf
a&mufppfaq;cJhonf/ tqkdyg                           ydkYcsay;zdkY pDpOfjzpfwmjzpfygw,f}}                    hf S f
                                                               umv 13 &ufMum zGivprnfjzpfNy;D                                      8/ Muuf      wpfydóm 5000-10000 usyf
ESpfwGif Wild Caught a&xGuf                          [k EU Inspection BuD;MuyfrI          jrefrmEkdifiH ig;vkyfief;tzJGUcsKyf½kH;     rav;&Sm;  wpf&if;*pf    291-296       usyf
                                                                                                                   9/ 0uf      wpfydóm 4500-8000 usyf
ypönf;rsm;ukd jyKjyifxkwfvkyfcJhí                       aumfrwDrS OD;rsK;d ñGeu ajymjyonf/Yf      wGif ydkYcsay;oGm;rnfjzpfaMumif;
urÇmtqifrojzifh EU Ekiirsm;okYd
      h          h D            d f H            jrefrmEkdifiHwGif arG;jrLa&;ESifh  od&onf/        (jrefrmhtvif;)                                  10/trJ      wpfydóm 3500-7000      usyf
                                                                                       "mwfqD           wpfvDwm 814 usyf       11/qdwf      wpfydóm 11000-15000 usyf
       Ykd G hf
wifyciudk jrefrmEkii&dS arG;jrLa&;    d f H
ESifh a&vkyfief;puf½kHrsm;rS puf½kH                                                                     'DZ,f           wpfvDwm 920 usyf
&Spf½kH cGifhjyKcsuf&NyD; tom;? ig;rsm;                                                                   atmufwdef; 92       wpfvDwm 930 usyf               cif&wem-pkpnf;onf/
               f
ESihf a&xGuypön;f rsm;ukd wifyEichJ                Ydk dk f
ojzifh EkdifiHjcm;0ifaiG tajrmuf                                                                                                     &efukef   pufwifbm    15
tjrm; &&SdcJhonf/ ig;vkyfief;OD;pD;
Xme\ OD;aqmifpDpOfrIESifh puf½kH                                                                                                f G f                f k f
                                                                                                              ukeo,a&;nTeMf um;rIO;D pD;Xme oGi;f ukevyief;XmecGJ armfawmf
rsm;\ pnf;urf;wus vkdufem                                                                                               ,mOf ygrpfxkwfay;a&;Xmepdwf &efukefwkdif;a'oBuD;½kH;u vlwpfOD;
aqmif&GufrIaMumifh jrefrmEkdifiH&Sd                                                                                               d         G   f        f
                                                                                                           csi;f tvkuf armfawmf,mOfoi;f ukeygrpfrsm; xkway;vsu&&m 2012 f dS
puf½kHajcmuf½kH              xyfrHwdk;ojzifh                                                                               ckESpf Mo*kwf 1 &ufrS 2013 ckESpf pufwifbm 12 &uftxd 1350
jrefrmEdkifiHrS EU EkdifiHrsm;okdY pkpk                                                                                        CC atmuf,mOfrsm;tygt0if Saloon, Van, Pick Up, Light
            Ykd
aygif;wifyonfh puf½rsm;rSm ,ck         Hk                                                                                  Truck ? Mini Truck ESifh Box Truck wdtygt0if pkpaygif; armfawmf
                                                                                                                               Yk        k
tcg 14 ½kHtxd wdk;wufrsm;jym;                                                                                                          f     f
                                                                                                           ,mOf 25431 pD;udk oGi;f ukeygrpf xkway;Ny;D jzpfaMumif;ESifh tar&duef
vmcJonf/ ,ckaemufyi;f wGivnf;
    h                     dk      f                                                                                               d
                                                                                                           a':vm 177 'or 618 oef;cefY wefz;kd &SaMumif; ,if;XmerS xkwjf yef
                                                                                                           aompm&if;t& od&onf/
                                                                                                                                      at;ukd(owif;pOf)
wevFm? pufwifbm 16? 2013
  yJcl;  pufwifbm      15     trSmpum;ajymMum;cJhNyD; wkdif;      wyfzUJG 0ifrsm;? ausmif;om; ausmif;
  yJcl;wkdif;a'oBuD;   yJcl;NrdKU           f
                      tqifh tvGwwef;ESihf tajccHynm       olrsm;ESifh    zdwfMum;xm;aom
                            d hJ l
                      tqifh qk&&Scorsm;ukd wm0ef&ol   dS      h        k
                                           {nfonfawmfrsm; pkpaygif;tiftm;
        G f
[Hom0wD&yfuu&dS NrKd Uawmfcef;rü      rsm;u qkrsm;csD;jr§ifhay;cJhonf/           f
                                           500 ausmcefY wufa&mufconf/  hJ
pufwifbm 13 &uf eHeuf 9 em&D          tqkdyg tcrf;tem;okdY wkdif;          wufa&mufvmaom ausmif;
u jrefrmEkdifiHvlukeful;rI wkduf               d f
                      tqifh Xmeqki&mwm0ef&orsm;?  dS l     om; ausmif;olrsm;udk 0efBuD;csKyf
zsufa&;aeYtcrf;tem;ukd tpD         rdcifESifhuav; apmifha&Smufa&;      ESifh wm0ef&Sdolrsm;u vkdufvHEIwf
             h
tpOf(10)&yfjzifh usi;f ycJ&m wki;fd     toif;tzGJUrsm;?     olemjyKrsm;?   qufcMhJ uaMumif;od&onf/ (,myHk)
a'oBu;D 0efBu;D csKyf OD;ÓPf0if;u      MuufajceDwyfzGJU0ifrsm;? rD;owf                    oefYpif
                                                                   rEÅav; pufwifbm 15
                                                                        d
                                                                   rEÅav;wki;f a'oBu;D abmvk;H
                                                                tzGJUcsKyfu BuD;rSL;í tem*wf
                                                                jrefrmhvufa&G;pif abmvkH;toif;         atmuf vli,fausmif;om;rsm;       yPmr abmvkH;toif;twGuf
                aejynfawmf    pufwifbm     15                             taxmuftul jzpfap&eftwGuf            pkpkaygif; 104 OD;wdkYudk tkyfpk    vnf;    rsKd;qufopftm;upm;
              d
   tm;upm;0efBu;D Xme 'kw,0efBu;D OD;aomif;xduonf ,aeY eHeuf 9 em&Dcwif aejynfawmf tm;upm;
                        k f            JG G                         rsK;d qufopf touf 14 ESpatmuf   f      ajcmuftkyfpkcGJí ,SOfNydKifapcJhNyD;  orm;rsm;udk pufwifbm 21 &uf
avhusia&;pcef; (Training Center-1)ü (27)Burajrmuf ta&SUawmiftm&S tm;upm;NyKd iytwGuf jrefrmhvuf
     hf                 d f                f JG                      vli,fyPmrvufa&G;pif abmvk;H          yPmrvli,fabmvk;H vufa&G;pif      ESifh 22 &uf eHeufydkif;wdkYü Axl;
a&G;pif bwfpuufabmtm;upm;orm;rsm;avhusifhaerI? yDwef;(ausmuf'dk;ypf) tm;upm;NydKifyGJusif;yrnfh                tm;upm;orm;rsm; a&G;cs,yukd       f JG  tm;upm;orm; 46 OD;udk a&G;cs,f     uGif;ü a&G;cs,fay;rnfjzpf&m ykHpH
tm;upm;uGif; jyifqifxm;&SdrI? tm;upm;avhusifha&;pcef;      (Gold Camp) yDwef;avhusifha&;uGif;ü              pufwifbm 14 &uf eHeufyi;f u     kd    í pufwifbm 15 &ufwGif 30 OD;      rsm;udk Axl;uGif;txl;wef;½kH;cef;
tm;upm;orm;rsm;avhusifhaerIESifh Gym and Fitness Center ü tm;upm;orm;rsm;avhusifhaerI                     rEÅav;NrdKU Axl;tm;upm;uGif;ü         tNyD;pdppfa&G;cs,frnf jzpfonf/     ü pufwifbm 14 &ufrSpí 0,f
wkdYudk vSnfhvnfppfaq;um enf;pepfrSefrSefavhusihfEdkifa&; enf;jyrsm;u pepfwusoifMum;avhusifhay;&ef               usif;yonf/                   (atmufyHk)               ,lEkdifaMumif; od&onf/
rSmMum;cJh aMumif; owif;&&Sdonf/                           (owif;pOf)                       k     f JG G
                                                                   tqdyg a&G;cs,ywif rEÅav;           touf 16 ESpatmuf vli,f
                                                                                                 f                  wifarmif(rEÅav;)
                                                                wdkif;a'oBuD; abmvkH;tzGJUcsKyfrS
                                                                     dS l
                                                                wm0ef&orsm;? txufjrefrmjynf
                                                                vufa&G;pif abmvk;H orm;a[mif;
  &efukef pufwifbm 15           qufvufusif;yonf/                                  rsm;toif;em,u OD;pdef0if;BuD;?
 jrefrmEdkifiHu tdrf&Siftjzpf               yxryJG              k dk S f
                                           rsm;ydr&ioefvmMuonf/ a*sm'ef  f    toif;Ouú| OD;aZmf0if;ESifh jrefrmh
vufcH usif;yaeonfh 2013           AD,uferf    4-0 a*smf'ef                  k S
                                           toif;\ upm;yHrmyxryJpOfrsm; G      vufa&G;pifa[mif;rsm;?        wdkif;
tmqD,H trsKd;orD;csefyD,H&Spf         vuf&SdcsefyD,H AD,uferf        udk rrDbJ AD,uferftoif;\ ta0;      a'oBuD; vufa&G;pifa[mif;rsm;?
abmvHk;NydKifyGJtkyfpk(u)yJGpOfrsm;udk   toif;rSm ,ckyJGudktEdkif&&SdcJhaom    uefcsufrsm;udk cGihfjyKcJh&onf/ 18    jrefrmh abmvk;H tu,f'rD(rEÅav;)
,aeYnaeydkif;u ok0PÖuGif;wGif             f k      f h
                      aMumihf tkypwufa&;arQmvifcsuf            G
                                           rdepfwif vDo;D aomifu AD,uferf                     Yf S
                                                                ausmif;tkyBf u;D OD;pd;k nGeEifh enf;jy
                                                      G
                                           twGuf *d;k pwifoi;f ,lNy;D 28 rdepf   q&mrsm;u rEÅav;NrdKUay:ESihf
                                           wGif vDoloefa[mifu 'kwd,         tr&yl&NrdKUe,f jrpfi,f? pOfhudkif
                                           *dk;xyfrHoGif;,lcJhonf/ 'kwd,ydkif;              d
                                                                NrKd Ue,f yvdy?f ykorBf u;D ? ausmuf
                                           wGifvnf; AD,uferftoif;uyif        qnfNrdKUe,fwdkYrS touf 14 ESpf
                                           qufvufzdupm;oGm;NyD; tEdkif
                                           *dk;rsm;udk rdepf 70 wGif vDol
                                           oefa[mif? 84 rdepfwGif ik,if
                                           oDrdkwdkYu oGif;,lay;cJhonf/
                                                     'kwd,yJG           tm;upm;0wfpHk? tm;upm;ypönf;? qkwHqdyf? aq;0g;ponfh aMumfjimrsm;udk tywfpOf
                                           MopaMw;vs,l-19 3-2 xkdif;                f  f               f       f
                                                                 aomMumaeYwkdi;xkwa0onfh jrefrmhtvif; tm;upm;tcsyykdwGif xnfhoGi;jcif;jzifh atmifjrifrI&,l
                                                  (,aeY) yxryJG         yg/
                                              jrefrm - tif'dkeD;&Sm;
 AD,uferfESihf a*smf'efwdkY                                     'kwd,yJG
   ,SOfNydKifpOf/                                    vmtdk - *syef,l-23
      zciftrnfrSef               zciftrnfrSef                                  um;a&mif;rnf
   usKHaysmfNrdKUe,f? txu(aomifBuD;)?      yJcl;wdkif;a'oBuD;? anmifav;yif
wuúodkvf0ifwef;(B)rS armif&J0if;xuf     NrdKUe,f? jyGefwefqmNrdKU? txu-1?                            PRADO- TZ ?   usyf 315odef;
\ zciftrnfrerm pyD0if;qifh 14^uye
          Sf S          wuúodkvf0ifwef;(F)rS armif½Idif;a0VK\                           ypönf;pHk? ausmufpdrf;a&mif
(Edkif)115675 jzpfygonf/          zciftrnfrSefrSm OD;wifhaqG 7^nvy                              1p^8---- ? Sunroof
               pyD0if;qifh  (Edki)008137 jzpfygaMumif;/ OD;wifhaqG
                         f                                           zkef;-09-31353394

                                            aysmufqHk;   uRefawmf armifaomfZif\ Edkiiu;vufrwpmtkytrSwf M-228028
                                                                 f H l   S f   f
                                                                         d
                                                  onf c&D;oGm;&if; aysmufqHk;oGm;ygojzifh awGU&Su taMumif;Mum;ay;
                                            aMumif;   yg&ef/ (aus;Zl;qyfygrnf/)    zkef;-01-549278? 09-5082925

                                                 om;tjzpfrS tarGjywfpGefYvTwfjcif;
                                              uRefawmf uRefrwdkY\om; armifausmfxif 12^wre(Edkif)102334 onf
                                           rdbudk pdwfqif;&Jatmif trsKd;rsKd;jyKvkyfaeygojzifh ,aeYrSpí (oGmEkwå)om;
                                                     f f f          f
                                           tjzpfrS tarGjywfpGeYvTwvkduygonf/ 4if;ESihywfoufonfh rnfonfhupöukdrQ  d
                                           wm0ef,lrnfr[kwfyg/                 OD;jrifhodef;-a':cifcifaX;

                                                orD;tjzpfrS tarGjywfpGefYvTwfjcif;
                                              yJcl;wdkif;a'oBuD;? tif;waumf? om,mukef;? crdwf? tdrftrSwf-7?
                                           4 vrf;ae OD;rdk;ausmfcdkif-a':0if;wdkY\'kwd,orD; rZifoDwmrdk; 7^yce(Edkif)
                                           333321onf rdbrsm;tm; trsKd;rsKd;? tBudrfBudrf pdwfqif;&Jatmif jyKvkyfyg
                                           ojzifh 7-9-2013&ufrSpí orD;tjzpfrS tarGjywfpGefYvTwfvdkufygonf/
                                           aemufaemif 4if;ESifhywfoufonfhudpörsm;tm;vHk;udk (vHk;0) wm0ef,lajz&Sif;
                                           ay;rnfr[kwfawmhyg/
                                                        (pHkprf;ar;jref;jcif;onf;cHyg/)
                                                                OD;rdk;ausmfcdkif 12^vue(Edkif)090995
                                                                    a':0if; 13^wue(Edkif)031626
                                                                                                   wevFm? pufwifbm 16? 2013
                                              f             f                     f                   d f
                                       y&DrD,mvd*yGJpOf (4)rSmawmh xdywef;uvyftoif;tcsKUd &v'fawG rxifrSwp&mjzpfcJhygw,f/ ref,leJYtmqife,fwkYd trSwjf ynfh&,lEkicJhayr,fh
                                     cs,fvfqD;wkdY ½IH;yGJMuHKNyD; refpD;wD;wkdYoa&yGJjzpfcJhwmrkdY armf&if[kdtouf½SLusyfp&mjzpfcJhygw,f/
                                        qef;'g;vef;ESifh tmqife,f                                                           D
                                                                                                  &mrD&ufp?f w,f&pwJh upm;orm;
                                         tmqife,f[m'DyGJrSm tEkdif                                                    J G f hJ
                                                                                                  awGeYJ yGxucayr,fh tEki&v'fukd  d f
                                     &&Sa&; ½ke;f uefc&ygw,f/ tmqif
                                       d       hJ                                                   cs,fvfqD;wkdY razmfaqmifEdkifcJhyg
                                     e,fu topfac:,lxm;wJh uGi;f                                                 bl;/ tJAmwef[m atmhpref? *svm     D
                                     v,f upm;orm;tkaZ;vf yxrqk;H
                                                 d                                                            dY
                                                                                                  Apf? bmuavwktiftm;eJY yGJxGuf
                                     yGJ xGufvmcJhNyD; *kd;&&Sda&;twGuf                                                    k S f      d
                                                                                                  vmNy;D yHreajcpGr;f &&SaewmrkYd yGcsef  J d
                                     taumif;qkH;zefwD;ay;rIawG yHhykd;                                             46 rdepfrSm ae;prpfu acgif;wkduf
                                     ay;EkdifcJhygw,f/ yGJcsdef 11 rdepfrSm                                           oGif;,lcJhwmrkdY tJ'D*dk;eJYyJ tJAmwef
                                     tkdaZ;vf       zefwD;ay;vdkufwJh                                          wdkY EdkifyGJ&&SdcJhwmjzpfygw,f/
                                     abmvHk;udk *Da&mh'fu uefoGif;,l                                                     pwkwfESihf refpD;wD;
                                     cJhvkdY tmqife,fwkdY tzGifh*dk;&&SdcJhyg                                             pwkwf&JUtdrfuGif;rmausmrIudk
                                     w,f/ 'gayr,fh yGJcsdef 48 rdepfrSm                                             refpD;wD;wkdY MuHKawGU&ifqdkifcJh&yg
                                     qef;'g;vef;wkdY y,fe,fwD&&SdcJh                                              w,f/ emq&D? a&mh'f0Jvf? ,m,m
                                     Ny;D *wf'emuefoi;f ,lcwmaMumihf
                                           f     G   hJ      tmqife,ftwGuf wwd,*d;k udk          tJAmwefESihf cs,fvfqD;       wkda&;? *sKdADwpf? eD*&D'kdwkdYeJY yGJxGuf
                                     qef;'g;vef;wkYd acsy*d;k &&Scygw,f/
                                                     d hJ    awmh yGJcsdef 76 rdepfrSm &rfaq;      'DyGJrSm cs,fvfqD;wdkYu *dk;oGif;  vmwJh refpD;wD;[m *dk;oGif;cGihf
                                     tmqife,ftwGuf OD;aqmif*dk;udk       uyJ uefoGif;,lcJhwmrkdY yGJtNyD;rSm cGifhawG tBudrfBudrf&&SdcJhayr,fh          d f d hJ
                                                                                                  oH;k Bur&&Scayr,fh *d;k tjzpfrajymif;
                                     yGJcsdef 67 rdepfrSm &rfaq;u ajr                        d
                                                          tmqife,fu oH;k *d;k -wpf*;kd eJY tEkif *dk;tjzpf rajymif;vJEkdifcJhygbl;/    EdkifcJhvkdY oHk;rSwfr&bJ *dk;r&Sdoa&yGJ
                                     rusabmuefoGif;cJhvkdY *dk;&&SdcJhNyD;   &cJhwmjzpfygw,f/            [mZuf? tDwl;? rmwm? rD;ac;vf?            S f D JG    hJ
                                                                                                  eJY wpfrwpca0,lcwm jzpfygw,f/


   pydefvmvD*gyJGtjzpf bmpDvkdemESifh qDADvmwdkY ,SOfNydKifupm;MupOf                                                                    f
                                                                                tar&duef vufa0SUorm; ar0Jom;ESihf pdeac:olruúqudk vufa0SU D
bmpDvkdemu oHk;*kd;-ESpf*kd;jzifh tEkdif&&SdoGm;onf/ bmpDvkdemtwGuf                                                       f     f        f
                                                                              orm; atmA&ufZwYdk vufpA;D *wfNrKd Uü ,SONf yKd ix;dk owfMf u&m ar0Jom;u
tEkdif*kd;ukd vlpm;0ifvmol qefcsufZfuavvGifhcsdefwGif oGif;,lcJhonf/                                            trSwjf zifEiNf y;D ¤if;\csey,cg;ywfrsm;jzpfonfh WBC ESihf WBA vkuf
                                                                                   h dk       f D H                   d
rufqDESifh tJvfAufwkdYuvnf; tapmykdif;wGif bmpDvkdemtwGuf *kd;rsm;                                             rpf',f0dwf cg;ywfrsm;ukdumuG,f xkd;owfEkdifcJhonf/ touf 36 ESpf&Sd
                                                                                          G     G   d f dk    dk f hJ
                                                                              ar0Jom;onf 45 yJajrmuf ½H;I yJr&Sd pHcseuwifEiconf/ ar0Jom;onf
oGif;,lcJhonf/
                                                                              ,if;yJGwGif tEkdif&vkdufonfhqkaMu;a':vm 45 oef; qGwfcl;oGm;onf/
    wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                                                                                                15
                                                                                                             hf
                                                                                                     owif;aqmif;yg;ESie,fowif;
     ppfudkif;NrdKUa&TawmifOD;armfawmif {w'*Fukef;ajrüwnfxm;ylaZmfxm;onfh umrmul&*syefbk&m;BuD;                                                      ,mOfrawmfwqjzpfrIrsm;wGif
          ppfui;f NrdKU ompnf&yf {&m0wDjrpftaemufbuf&Sd a&TawmifO;D
            kd                                                                                        ta&;ay:u,fq,fEdkifa&;tm;enf;csufrsm;&Sdae
     armf {w'*Fue;f ajray:wGif wnfxm;ud;k uG,xm;aom umrmul&
                k                     f                                                                                      rauG; pufwifbm 15
     *syefbk&m;BuD; ,cktcg wnfxm;NyD;pD;aeNyDjzpfonf/                                                                           ,cktcg rauG;NrdKUonf wuúovfaygif;pH&&m NrdKUjzpfvmonfEifh           dk        k dS                      S
                      ¨ k f G
          þumrmul& Ak'½yym;qif;wkawmfBuD;udk vGecaom ESpaygif;        f hJ     f                                                                  k f
                                                                                                   tnD um;? qdiu,fponhf ,mOfrsm; rsm;jym;vm&m ntcsdersm;wGif                                         f
     750 ausmf ouú&mZf at'D (1252)u *syeftrsKd;orD;BuD; tDem'gEdql                  k                                                           kd f      G
                                                                                                   ,mOfwurjI zpfym;ygu armif;ESixuajy;olrsm;jym;vmaMumif;? jyif;          f G f
      k           k                 kd f k
     bdeUJ ESihf *syefbe;f awmfBuD;wpfyg;u *syefEiiH wdusKdNrdKU\awmifbuf                                                             xefpGm 'Pf&m&&Sdyguvnf; ta&;ay:u,fq,fukorIay;Edkifa&;wdkY
     umrmul& t&yfa'oae&mrSm yifv,fursufEmjyKNyD; pdr;f vef;aomkd    S                                                             wGif tm;enf;csufrsm;&SdaeaMumif; od&onf/pufwifbm 8 &uf n
                   k
     awmifwef;wpfcukd aemufcjH yKí wnfxm;tyfaom Ak'½yym;awmf              ¨ k f G                                                  8 em&DcefYu rauG;NrdKU jynfawmfomvrf;twdkif; armif;ESifvmaom
                  ¨ k f G
     BuD;jzpfonf/ Ak'½yym;awmfBuD;onf vuf&maumif;rGeNf yD; tcsKd;tpm;                                                                 k f
                                                                                                   qdiu,fwpfp;D udk vrf;Mum;wpfcxrS xGuvmaomqdiu,fwpfp;D u            k J          f             k f
     useMunfndKzG,f oyÜm,fvSaom ygom'Du zl;r0Edkifonfh *kPfESifh                                                                          dk f              f G f
                                                                                                   0ifwurNd yD; armif;ESixuajy;oGm;onf/ twduc&aom qdiu,fEifh                         k f H            k f         S
        h kH    l            Yk     kd f H
     jynfpawmfrayonf/ xdaMumifh *syefEiiol Ediiom; *syefvrsKd;       k f H          l                                               pD;eif;vmolrsm;rSm vJusoGm;aomfvnf; yGe;f yJ'Pf&mavmufom&&SchJ                        h                         d
                       f l
     rsm;u tNrJwrf; *kP,tav;xm;ylaZmfu;kd uG,aom ½kyym;awmf           f      f G                                                 ojzihf teD;0ef;usifrS vlrsm;\ tultnDay;rIaMumifh jyefvnfp;D eif;
     BuD; wpfqljzpf½Hkomru *syefa&muf jrefrmvlrsKd;rsm;ESifhurÇmt&yf                                                               oGm;EdkifcJhaMumif; od&onf/
               kd f H
     &yfu *syefEiioYkd vma&mufMuaom urÇmvSn{nfonfawmfrsm;           hf h            'di-Bu;D rm;aom? bGwp-bk&m;[k t"dym,f&onf/ xdaMumifh a&Tawmif
                                                        k f           f k         Ü        Yk                            k     f   S
                                                                                                        ]]nydi;f tcsdeawGrm ,mOfrawmfwqjzpfc&if wuwoutwkucH                     hJ        kd f hJ l          d f
     onfyif þbk&m;BuD;odkY rjzpfraeta&mufoGm;í zl;ajrmfMunfndK                                          k f G f
                                                       OD;armf q&mawmfu aZ,smyl& 'dibwpk (aZ,smNrdKUu BuD;rm;aom                                       h l
                                                                                                   &vdYk 'Pf&m&oGm;wJoukd rMunhawmhbJ armif;ajy;oGm;wmawGtawmf        f
     vmMuonf/                                                   k                     k       k
                                                       *syefb&m;BuD;)[k qE´jyKvsuf bk&m;BuD;\ yHawmftwdi;f ppfui;f NrdKUol  kd        rsm;rsm;awGUvm&w,f/ ½kww&ufqawmh ,mOfeygwfvnf; rSwom;     f           kd                H              f
          þAk'¨½kyfyGm;awmfBuD;onf ÓPfawmftjrifh 44aycefU&dSNyD;                                   k f H   k f H
                                                       NrdKUom;rsm; omru jrefrmEdiiol Ediiom;rsm; ylaZmfMunfnKd Edi&ef       k f     xm;ol&SdcsifrS&Sdr,f/ NyD;awmh,mOfwkdufrIwpfckjzpf&if vlawGu 0dkif;tHk
     tav;csdef 121 wefaomaMu;jzifh jyKvkyxm;onfh aMu;oGe;f ½kyym;
                                f                   f G     kd                          k
                                                       ppfui;f NrdKU ompnf&yf a&TawmifO;D armfausmif;wduf q&mawmf bE´EÅ            MunhaewmyJ&w,f/ b,forS 'Pf&m&wJoukd rudi&MJ ubl;? tJ'veYJ
                                                                                                           f          dS               l               h l           k f        h D kd
     awmfBuD;wpfqljzpfonf/tjypfqdk&efr&dSavmufatmiftcsKd;tpm;use                     ynmeE´ (omoe"Z? "r®mp&d,) trSL;jyKí ordif;0if {w'*Fue;f   k          k                             k f
                                                                                                   ta&;ay:ukorIray;EdibJ tcsdeawG MumoGm;&if aoG;xGuvewmwdYk           f                           f G f
     MunfndKzG,foyÜm,fvSí Ak'¨\yg&rDawmfwefcdk;awmfudk xl;jcm;pGm                     ajray:ü 31 bH?k ckepf&uf om;orD;rsm; aumif;usKd;csrf;omtjzmjzm                        Yk YJ                h
                                                                                                   bmwdetoufrqH;k ½H;I oifbJ qH;k ½H;I &wmawGjzpfEiw,f/ NrdKUe,fwi;f rSm                     dk f              dk
     ay:vGifapygonf/ þ*syefAk'¨½kyfyGm;qif;wkawmfBuD;onf ouFef;                      &&Sdap&ef &nfoefqE´jyKí ÓPfawmftjrifh 31 ay&Sd umrmul&                 ta&;ay:u,fq,fa&;tzJGUawG xm;&Sdoihfw,f/ ,mOfwkdufrIwpfckck
     awmftaetxm;? vufawmftaetxm; rkj'mwdkYum; jrefrmjynf&Sd                             k
                                                       *syefb&m;BuD;udk wnfxm;ylaZmfNyD;pD;NyDjzpfonf/ bk&m;BuD;\ 0ef;usif                hJ
                                                                                                   jzpfc&if ta&;ay:u,fq,fa&;udk zke;f qufNyD; taMumif;Mum;? csufcsif;
     ½kyfyGm;qif;wkawmfrsm;ESifhrwl wpfrlxl;jcm;aeonf/ vufnd§K;awmf                                          f   h S
                                                       wGif &[EÅm 41 yg;0ef;&Hxm;um yv’itjrifrm ckepfay&SNd yD; jrefrmjynf           a&mufvmNyD; aq;½Hutjrefq;kH ydoifw,f/ 'gayr,fh aq;½HutcsderD
                                                                                                                          k kd             Yk h                           k dk        f
     ESpfacsmif;udk vufrawmfESpfacsmif;ESifhuGif;NyD;xduyfí puf0dkif;ESpfck                wGif xl;jcm;aom½kyfyGm;awmfBuD;jzpfí Ak'¨bmom0ifolawmfaumif;              a&mufjyefawmhvnf; wwfoem;vnfwoawG &Sygvsuf &Jta&;ydiwhJ        d            hJ l        d                k f
     jzpfay:apjcif;onf (u)oHo&mpufvnfyHkudkvnf;aumif;? (c) vlU                                l               f   k f
                                                       rsm; vma&mufyaZmfMunfnKd Mu&ef zdwac:vduygonf/ aumvif;NrdKU               trIjzpfaewmaMumihf rnfolrS rxdrudkifbJ &Ja&mufvmatmiftxd
     avmuESihf ewfavmuwdukd n§Ei;f aphpyfaomoabmudk aqmifonf
                        Yk  d dI                                   f            h
                                                       rS tvSL&SiwpfO;D wnf;u vSL'gef;cJaom bk&m;BuD;wnfxm;rINyD;pD;NyD;            apmifaeMuw,f/ wu,fvom xdcu'Pf&m&wJou aoG;xGuvef
                                                                                                             h                      Ykd            kd f             h l             f G
                       f      hf
     [kvnf;aumif;? (*) ½kyavmuESiemrfavmuESp&yf aygif;pyfNyD;jzpf      f                      f G        dS
                                                       jzpfí ½kyym;awmfBuD; wnf&&m awmifay:odYk wufa&mufz;l ajrmf&ef                                 Yk
                                                                                                   aew,f? ukozdaemufxyftcsdeawG xyfNyD;apmihae&r,fq&if tcsderD       f                    f        kd             f
     ay:aewJh owåavmuudk vnf;aumif;? (C) 'kutm;vH;k qdwoO;f &m      ©          f k                hf   G
                                                       pwD;vfvuf&ef;ESiatmufwif a<ujym;rsm;cif;&efusef&aeygívSL'gef;    dS         rukoEdkifwmeJYbJ aooGm;wmrsKd;jzpfEkdifw,f/ 'grsKd;awGrjzpfoihfbl;/
     okn t"d|mefudk &nfnTef;onf[laomt"dyÜm,fudkvnf;aumif;                         vdkaom tvSL&Sifrsm;onf a&TawmifOD;armfausmif;wdkufq&mawmf                               kd
                                                                                                   NrdKUe,fwi;f rSm ,mOfrawmfwqrIawGtwGuf ta&;ay:u,fq,f uko
     ay:vGifaponf[k qdk&rnfjzpfonf/ xdkbk&m;BuD;udk *syefwdkYu                                 kd
                                                       ompnf&yf ppfui;f NrdKU zke;f 072-22156? 09-2131402odYk qufo,f          G     k
                                                                                                   Edifa&; tm;enf;csufawG&aew,f}}[k ,mOfwurwif 'Pf&m&olukd  dS                       dk f I G
     ]]umrmul& 'dibwfpk}} [kac:qdMk uonf/ umrmul&t&yfa'oü
                k f G                                            k f
                                                       vSL'gef;EdiaMumif; od&onf/                        (137)     ulnay;olwpfOD;u 4if;\tjrifukd ajymjyonf/ 0óefxGef;(rauG;)
                                                                                                          D
             v,f,mpdkufysdK;a&;ESifhqnfajrmif;0efBuD;Xme
        pufrIoD;ESHzGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme? weoFm&Dwdkif;a'oBuD;? xm;0,fNrdKU
                                                                   f f
                                                                  tdwzGihwif'gac:,ljcif;                                        tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;
                    f G f
                   tdwzihwif'gac:,ljcif;                                   S hf         f          S hf
                                                           [dkw,fEic&D;oGm;vma&;vkyief;0efBuD;Xme? [dkw,fEic&D;oGm;nTeMf um;rI        1/ rauG;wdkif;a'oBuD;? a&eHacsmif;NrdKUe,f? &efukef-jynf-rEÅav;vrf;ay:
     1/ ½kH;taqmufttkHESpfvkH;aqmufvkyfjcif;                                                    f
                                                                       f S f H
                                                        OD;pD;XmetwGuf vufawmhyEpvk;? uGeysLwmav;pk?H zufpEpvk;? y&dabm*f S f H                            f     f
                                                                                                     &Sd yif;acsmif;wHwm;(ta[mif;)\ uGeu&pfwkdirsm; zsujf cif;vkyief;tm; (jrefrm
                                                                                                                                   f
     2/ 0efxrf;tdrf&mwpfvkH;aqmufvkyfjcif;                                 &SpfrsdK;udk 0,f,lvdkygojzifh tdwfzGifhwif'gay;oGif;&efzdwfac:ygonf-           usyfaiG)jzifhay;acsí iSm;&rf;aqmif&Gufvdkygonf/
       H H         H H     d d
     3/ ½k;ok;y&dabm*ESihf ½k;ok;pufu&,mrsm;0,f,jl cif;wdkUtwGuf tdwziwif'gac:,l
                                         f G hf                                                                G f h f
                                                                                                        aqmif&urnfvkyief;trsK;tpm; d           ta&twGuf
      tyfygonf/                                                 (u) wif'gykHpHa&mif;csrnfh&uf - 18-9-2013 &uf
     4/ tdwfzGifhwif'gykHpHudk 18-9-2013 &ufrSpí aeYpOf eHeuf 10 em&DrS nae                    (c) wif'gydwfrnfh&uf        - 17-10-2013 &uf                   oHuluGefu&pf(X)Beam, Shaft, Diaphragm 7 Nos
      3 em&D½;Hk zGi&ufrsm;twGi;f wdki;f a'oBuD;OD;pD;rSL;½k;H wGif vma&muf0,f,Ekdiygonf/
             hf                               l f                                                          rsm;zsufodrf;jcif;                (63.59)usif ;
     5/ 10-10-2013 &uf nae 3 em&DaemufqkH;xm;wifoGif;&efjzpfygonf/                               G f
                                                           (*) qufo,&efzke;  f        - 067-406462? 406136
                                                                                                                T f h       d
                                                                                                        wif'gavQmufvmydwrnf&uf^tcsef - 1-10-2013 &uf?
     6/ wif'gpnf;urf;rsm;ESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk wif'gwifoGif;&rnfh                                             wif'gac:,la&;tzGJU                                16;00 em&D
      wdkif;a'oBuD;½kH; zkef;-059-21021odkU qufoG,fpkHprf;Edkifygonf/                                      [dkw,fESifhc&D;oGm;nTefMum;rIOD;pD;Xme
                  wif'gac:,lppfaq;a&;tzGJU? pufrIoD;ESHzGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme                                                         wif'gpdppfa&G;cs,frnfh&uf^tcsdef    - 2-10-2013&uf? 9;30 em&D
                              weoFm&Dwdkif;a'oBuD;? xm;0,fNrdKU                                 aejynfawmf? ½kH;trSwf (33)           wif'gpdppfa&G;cs,frnfhae&m           H df
                                                                                                                           - txl;pDrue;BuD;tzGUJ (3)?
                                                                                                                             vufyefajcay:? anmifOD;NrdKU
              tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;                                       f f
                                                                tdwzGihwif'gac:,ljcif;                                     T H H S hf      f
                                                                                                     2/ wif'gavQmufvmykpEipnf;urf;csursm;udk 16-9-2013&ufrpí atmuf  S
                                                                                                     azmfjyygXmewGif ½kH;csdeftwGif;0,f,lEdkifygonf/
     1/ aqmufvkyfa&;0efBuD;Xme? {&m0Pf? &wemtxyfjrifhtdrf&m pDrHudef;wGif ,m,D                   d f
                                                        1/ usKi;wHktaxGaxGa&m*gukaq;½HkBuD;wGif vdktyfaom aq;0g;rsm;0,f,l
     ESihf tNrJwrf;vQyppf"mwftm; toHk;jyK&eftwGuf 66^11auAG?D (2_30)trfAat (G.I.S)
               f                              GD          rnfjzpfygí tdwfzGifhwif'grsm;wifoGif;&ef ac:,ltyfygonf/
                                                                                                                                                      wif'gpdppfa&G;cs,fa&;tzGJU
          J
     "mwftm;cG½kH (2)½Hkwnfaqmufa&;vkyief; aqmif&u&ef jrefrmusyaiGjzifh wif'gac:,l
                         f        G f      f               2/ wif'gyHkpHpwifa&mif;csrnfh&uf      - 13-9-2013&uf                                                                        H d
                                                                                                                                                       txl;pDruef;BuD;tzGJU(3)
     vdkygonf-                                                 wif'gydwfrnfh&uf           - 14-10-2013&uf                                                                   Yl     f
                                                                                                                                                     jynfoaqmufvkya&;vkyief; f
     2/ wif'gyHkpHa&mif;csrnfh&uf        - 17-9-2013&uf (t*FgaeU)                         f h d
                                                          wif'gydwrnftcsef           - nae 4em&D                                                                   vufyefajcay:? anmifOD;NrdKU
     3/ wif'gydwfrnfh&uf             - 26-9-2013&uf (Mumoyaw;aeU)
                                                                 f              f
                                                        3/ wif'gpnf;rsO;^pnf;urf;rsm;ESihf ypön;pm&if; tao;pdwtcsutvuff  f                                                                zkef;-09-8304593
     4/ wif'gydwfrnfhtcsdef           - 16;00em&D
                                                              Sd        d   f          d
                                                        rsm;udk od&vdkygu aeUpOf½Hk;cseftwGi; vma&mufpHkprf;Ekifygonf/
     5/ wif'gyHkpHESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk atmufygvdyfpmrsm;wGif vma&muf
     pHkprf;0,f,lEkdifygonf/                                                  aq;½HktkyBf uD;½Hk;? usKi;wHktaxGaxGa&m*gukaq;½HkBuD;
                                                                              d f
                                                                               zkef;-084-21511? 084-22514
                                                                                                                      f f
                                                                                                                    tdwzGihwif'gac:,ljcif;
        {&m0Pf? &wemtxyfjrifhtdrf&mpDrHudef;aumfrwD½Hk;? trSwf (62)&yfuGuf?
                                                                                                                          f   f
                                                                                                        ucsijf ynfe,f? jynfoUl aqmufvkya&;vkyief;? vrf;aqmufvkya&;pDrue;  f    H df
     jynfaxmifpkvrf;ESihf tru (3)ausmif;vrf;axmifh ({&m0Pfvrf;? aqmufvkya&;rSwf     f
                                                                 vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme                        txl;tzGJU(14)rS 2013-2014 b@ma&;ESpf jynfaxmifpkcGifhjyK&efyHkaiGjzifh
     wdkifteD;)?'*HkNrdKUopf(awmifydkif;)? &efukefNrdKU? zkef;-01-590088/
                                                             a&tm;vQyfppftaumiftxnfazmfa&;OD;pD;Xme                     vrf;vkyfief;rsm;aqmif&Guf&ef vdktyfonfh atmufazmfjyygvrf;cif;ypönf;rsm;
                                   wif'gpdppfa&G;cs,fa&;aumfrwD
                                                                                                     udk(jrefrmusyfaiG)jzifh 0,f,lvdkygonf-
         ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;ESifh opfawma&;&m0efBuD;Xme                              (tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;)                           tdwfzGifhwif'gtrSwf              trSwf(2)
                  ajrwdkif;OD;pD;Xme                             1/ a&tm;vQyfppftaumiftxnfazmfa&;OD;pD;XmerS atmufygypönf;rsm;tm;                                       (2013-2014 b@ma&;ESp)      f
                                                        *dka'gifa&mufwefzdk; D.D.P (Shwe Li-3) jrefrmusyfaiGjzifh 0,f,lvdkygonf-
                  f f
                tdwzGihwif'gac:,ljcif;                             Tender No. 18/DHPI/ Concrete Pole/2013-2014
                                                                                                     (1) a&Tbdk-jrpfBuD;em;vrf;(ausmuf&G,fpHk)        9214 usif;
                                                                                                     (2) jrpfBuD;em;-qGrfy&mbGrf-ylwmtdkvrf;         2374 usif;
     1/ ajrwdkif;OD;pD;XmewGif tokH;jyK&eftwGuf atmufyg½kH;okH;pma&;ud&d,mrsm;ESifh            pOf      f d
                                                             ypön;trsK;trnf           ta&twGuf
                                                        1.     Concrete Pole (12m)        780 Nos
                                                                                                       (ausmuf&G,fpkH)
       f               f                  f
     uGeysLwmok;H Toner/Cartridge ypön;rsm;tm; Xme(aejynfawmf^&efuke)ta&mufykdUpepf?
                                                        2/       f           df H Tf
                                                            ypön;rsm;\ enf;ynmpHcsepne;tqdkjyKvTm (Technical Proposal)                          T
                                                                                                     (3) wif'gavQmufvmpwif&,lEkdionf&uf   f h        16-9-2013&uf
     jrefrmusyfaiGjzifh 0,f,lvdkygonf/
                                                        tm; 2-10-2013&uf 12;00em&DwGif aemufqHk;xm;í wifoGif;&rnf/                                                df
                                                                                                                                 (½Hk;csetwGi;) f
        pOf ypönf;trsdK;trnf                     ta&twGuf
        (u) ½kH;okH;pma&;ud&d,mrsm;                 53 rsdK;              3/ enf;ynmpHcsdefpHnTef; udkufnDaomukrÜPDrsm;tm; jyefvnftaMumif;                          T
                                                                                                     (4) wif'gavQmufvmwifoi;&rnfh    G f          26-9-2013&uf
                                                        Mum;ay;rnfjzpfNyD; aps;EIef;tqdkjyKvTm (Price Proposal) tm; 2013ckESpf             aemufqkH;&uf
        (c) uGefysLwmokH; Toner/Cartridge ypönf;           12 rsdK;
                                                        atmufwdkbm 16&uf rGef;wnfh 12;00em&DwGif aemufqHk;xm; wifoGif;&efESifh                   f h
                                                                                                     (5) wif'gzGihrnf&uf^tcsef    d            27-9-2013&uf
     2/ tdwfzGifhwif'grsm;udk 24-9-2013&uf nae 15;00 em&DaemufqkH;xm;í
                                                        13;00em&DwGif trsm;a&SUarSmufü zGifhazmufaMunma&G;cs,fygrnf/                                            (rGef;vGJ-2;00em&D)
     vufcHrnfjzpfygonf/
                                                            f G hf    H S      f    f
                                                        4/ tdwziwif'gyHkpEihf tao;pdwtcsutvufukd owif;pmwGif aMumfjim
     3/ tdwziwif'gykpEihf 0,f,rnfypön;trsKd ;trnf? tao;pdwtcsutvufrsm;udk
         f G hf   H H S   l h   f             f   f                                                                        f
                                                                                                     (6) wif'gwifoGi;&rnfhae&m                'k-tif*sifeD,mrSL;BuD;½Hk;?
                                                        ygonfh&ufrSpwifí ½Hk;csdeftwGif; atmufygXmewGif vma&mufpHkprf;0,f,l
     atmufygvdyfpmwGif &,lEdkifygonf/                                   Edkiygonf/
                                                          f                                                                           vrf;txl;tzGUJ (14)?
                         vkyfief;okH;ypönf;rsm; 0,f,lrIpdppfa&;tzGJU                     wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD                                                    jrpfBuD;em;NrdKU?
                               ajrwdkif;OD;pD;Xme? NrdKUywfvrf;?                 a&tm;vQyfppftaumiftxnfazmfa&;OD;pD;Xme                           f     f     hf
                                                                                                     (7) tao;pdwtcsutvufrsm;ESiwif'gavQmufvm zkef;-074-22367 T
                               Owå&oD&dNrdKUe,f? aejynfawmf?                        ½Hk;trSwf 38? aejynfawmf?                      yHkpHudk ½Hk;csdeftwGif;'kwd,tif*sifeD,mrSL;BuD;½Hk;wGif
                                       f
                                     zke;-067-413433                     zkef;-067-411415? zufpf-411081                                     l f
                                                                                                       vma&mufpkHprf;0,f,Edkiygonf/
16-9 (15).pmd                   1                                                               9/14/2013, 7:49 AM
    16                                                                                                            wevFm? pufwifbm 16? 2013

                          f S hf  f
                    armfvNrKd iEi0ef;usiowif;rsm;
     oxHNk rdKU twGif; wpfvrf;armif;pepf pwifusifhoHk;                                           tao;pm; jzpfajynfolukdA[kdjyKNyDpmaya&csrfsm;tm;sm;ukd armfnmay;0efaqmifusKdIvkyoff iw;f
                                                                                 om tao;pm;
                                                                                          ; jynfolr
                                                                                                  ;pifr
                                                                                                       tody             r
                                                                                                           vNrdKifNrdKUay:&Sd u k
                                                                                                                         ef

      oxHk pufwifbm 15                                                                 bk&m;? olemjyKoifwef;ausmif; taxGaxGa&m*gukaq;½kHBuD;? ta0;ajy;
       rGejf ynfe,f   oxHNk rdKUe,f                                               pmaya&csrf;pifrsm; a&;bPf?,NrdmOf&wemav;xyfaaps;BuD;ponf?f h ynma&;aumfv&muformG mh;vmrI;
                                                                               armfawmf    &yfem;pcef;? Zuf &,mOfqy
                                                                                     Kif
                                                                                                       d
                                                                                                         jynforsm;0ifa
                                                                                                              l
                                                                                                                  d
                                                                                                                  y?f jref p;D yGm
    twGif; c&D;oGm;jynfolrsm;ESihf
                                                                               trsm;qkH;ae&mrsm;ukd a&G;cs,fNyD; NrdKUay: 25 ae&mwGif zGifhvSpfxm;NyD;
    ,mOfarmif;? ,mOfaemufvursm;    dk f
    ab;tEÅ&m,fuif;&Si;f NyD; NrdKUwGi;f
                                                                      zGifhvSpfay;xm; NrdKUe,fnf15pmaya&csrf;ipifzGrism;ukxm;NyDvNrdKifNrdoUwGsm;;f ae&m 25nmA[koiwoxkH
                                                                               jzpfo /
                                                                                     ae&mwkwG f vpf
                                                                                         Yd     hf S
                                                                                                 d armf     K i
                                                                                                     ; jynf r tody
                                                                                                          l
                                                                                                                  ae&mES hf
                                                                                                                       k rsm;
    vrf;rsm;ay:ü ,mOfaMum&Si;f vif;                                                    armfvNrdKif pufwifbm         d dk f        G f    dS
                                                                                        &&SEi&ef pDpOfaqmif&uvsuf&&m usefNrdKUe,frsm;rSmvnf; tvm;wl pmay
    ap&eftwGuf pufwifbm9&ufrS                                                            15                    hf S f   d dk f    G f   dS    dS
                                                                                        a&csrf;pifrsm; zGivpxm;&SEi&ef pDpOfaqmif&uvsuf&aMumif; od&&onf/
    pwifum wpfvrf;armif;pepfudk
                                                                                                                (jynfe,f jyef^quf)
    pwifusifhoHk;NyD; oHk;bD;qdkifu,f
                                                                      oxkH pufwifbm 15
    ESihfab;wGJqdkifu,fr0if& ae&m
    rsm;vnf; owfrSwfxm;&SdaMumif;                                                      oxkNH rdKUe,f 0if;yaus;&Gm      qifajcaxmufa&m*gumuG,fa&; 0if;yaus;½Gmü vlukefaq;auR;
    od&onf/                                                                f
                                                                     tkypk 0if;yaus;&Gmü pufwifbm        rsm;ukd usef;rma&;aq;ppfay;jcif;?     Mum;cJhaMumif; od&onf/
       vltpnfum;qH;k ae&mrsm;jzpf                                                  10 &uf eHeuf 10 em&Du qifajc        ig;ESpfatmuf      uav;rsm;ukd      aygif;pnf;usef;rma&;pDrHcsuf
                          urf;xdef;odrf;a&;     BuD;MuyfrI    um tzGUJ ajcmufzUJG jzihf ae&mtESH Y    axmufa&m*gumuG,a&; vluef f    k
    onfh NrdKUraps;teD; vrf;rsm;udk                                                                              f      f
                                                                                           aygifcsdeay;í rSwwrf;wifjcif;       t& 0if;yaus;&Gmüpufwifbm11
                          aumfrwDtwGi;f a&;rSL; OD;apmjrifh      ynmay; vrf;nTejf yojcif;rsm;udk      aq;auR;jcif; vkyfief;pDrHcsuf
    wpfvrf;armif;pepfusifo;kH NyD; NrdKU
                  h                                                                         ESihf usef;rma&;aq;ppfay;jcif;      &ufwif qifajcaxmufa&m*g
                                                                                                                    G
                            f
                          vGiu ajymMum;onf/              us,fus,fjyefjY yefY   aqmif&uf G                J
                                                                     todynmay;&Si;f vif;yGusi;f yonf/      wkdYukdaqmif&Gufonf/ a'gufwm
    wGi;f t0if    &efue-armfvNrdKif
               k f             tqkdyg vkyfief;udk NrdKUe,f     vsuf&SdNyD; 4if;&uf ausmfveyguG f                                                umuG,faq; D.E.Caq;rsm;ukd
                                                                     jynfe,fusef;rma&; OD;pD;XmerS        oDwm0if;ESihf usef;rma&;0efxrf;
    vrf;rBu;D ay:wGio;kH bD;qkiu,fEifh
             f     d f   S  ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;         ,mOfpnf;urf;? vrf;pnf;urf;                                                    ESpf ESpfatmufuav;rsm;ESihf
                                                                     a'gufwmoDwm0if; OD;aqmif          rsm;u      aygif;pnf;usef;rma&;
        J dk f
    ab;wGqiu,frsm; jzwfoef;                       I
                          xde;f odr;f a&;BuD;MuyfraumfrwDu      Oya't&ta&;,laqmif&uom;    G f G     aom usef;rma&;0efxrf;rsm;u         vkyief; pDrcsuft& umuG,aq;
                                                                                               f    H         f      d f     d
                                                                                                                uk,0efaqmifrcifrsm;rSty use&dS    f
                 Y
    armif;ESijf cif;udk uefowfxm;&Sd      pufwifbm 9 &ufrS 11 &uftxd         rnfjzpfaMumif;vnf; od&onf/         aus;&GmtwGif;     ywf0ef;usif     xk;d jcif;? rdcifEiuav;use;f rma&;?
                                                                                                    S hf          aom jynfolrsm;ukd vlukefaq;
    jcif;jzpfonf[k NrdKUe,f,mOfpnf;       ynmay;umvtaejzihf owfrwf    S              (c½dkif jyef^quf)     oefY&Sif;a&;ukd Munfh½Ippfaq;NyD;      tm[m&zGUH NzdK;a&;? ywf0ef;usif                d
                                                                                                                auR;jcif;pDrHcsuftwkif; wpftrf   d
                                                                     aus;&Gm"r®m½kHü     aus;&Gmae     oefY&Sif;a&;? usef;rma&;ynmay;      wufqif;uGi;f qif;í aq;wkuf    d
       Zufa&,mOfay:rS pdwfa0'em&SifwpfOD;a&xJckefcs                                         jynfolrsm;ukd usef;rma&;aq;         jcif;? taxGaxGa&m*gukojcif;                   G f J
                                                                                                                auR;jcif;ukd aqmif&uchonf/
                                                                     ppfay;jcif;? uk,0efaqmifrcif
                                                                               d f     d      A[kokwrsm;ukd &Sif;vif;ajym                    cGef(0if;y)
                       armfvNrdKif pufwifbm 15
      rGefjynfe,f acsmif;qHkNrdKUe,f ewfarSmfaus;&Gm qdyfurf;rS oHvGifjrpfaMumif;twdkif; armfvNrdKifNrdKUodkY
    xGufcGmvmonfh jynfwGif;a&aMumif; ydkYaqmifa&;vkyfief;ydkif Zufa&,mOftrSwf(103)wGif vkdufyg                                             owday;csuf
    vmolc&D;onf OD;pdef0if;onf pufwifbm 10 &uf eHeuf 6 em&D 10 rdepfcefYu ewfarSmfaus;&GmESihf                      1/ rD;avmifrIjzpfyGm;vQif xGufrajy;ygESihfywf0ef;usifudk tultnDawmif;yg/
    oauúmaus;&GmtMum; a&,mOfay:rSckefcscJhaMumif;od&onf/ xdkodkYckefcscJhojzihf a&,mOf0efxrf;rsm;u                                     f G §    dk f             k f
                                                                      2/ rD;pwifavmifuRrf;aomtcsdewif Nidr;f owfEivQif rD;avmifq;kH ½H;I rI rrsm;Ediyg/
    csufcsif;q,f,EicNhJ yD; 7 em&D 15 rdepfcefwif armfvNrdKifqyurf;oda&muf&um acsmif;qHNk rdKUae 4if;\
           l dk f            Y G       d f   Yk   dS                            3/ tdrfwkdif;? taqmufttHkwdkif;? ,mOfwkdif;wGif D.C.P (Dry Chemical Power Extin guisher)
             G f J      h        f
    rdom;pkxH qufo,ívTajymif;ay;cJaMumif;ESifh OD;pde0if;onfpwa0'emonfwpfO;D jzpfaMumif; od&onf/
                                   d f                                             Yf                               §
                                                                        "mwkaA'aygif'grIeajcmufr;D owfaq;bl;rsm; aqmifxm;jcif;jzifh tvsiftjref rD;Nidr;f owfEiNf yD;
                                                                                                                     kd
                                                   v^012                               f dk f
                                                                        rD;ab;tEÅ&m,frS umuG,Eiygonf/                         rD;owfOD;pD;Xme

                &xm;ykdUaqmifa&;0efBuD;Xme                                                                                         zciftrnfrSef
                  ukef;vrf;ykdUaqmifa&;                                                                                      ppfudkif;wdkif;a'oBuD;? uav;NrdKU?
                                                                                                                            f
                                                                                                                 txu(3)? wuúokdv0ifwef;(J)rS rrsKd;
                  tajcpkduftvkyf½Hk(1)                                                                                         f       Sf S
                                                                                                                 oEÅmEG,\zciftrnfrerm OD;ausmfxe;   Gf
               tajccH,mOfarmif;oifwef;ausmif;                                                                                   atmif 5^uvx(Edkif)051864 jzpfyg
     -   tajccH,mOfarmif;oifwef;tywfpOf 252 ukd 8-10-2013 &ufESifh                                                                            aMumif;/       OD;ausmfxGef;atmif
     -   pae^we*FaEGtxl;oifwef;ukd 5-10-2013 &ufwGif zGifhygrnf/                                                                                            f
                                                                                                                          5^uvx(Edki) 051864
     -             f                     G hf S f
        tif*sif? *a[? wGickH azmufckH oifwef;ukd 9-10-2013 &ufwif zGivpygrnf/
     -   oifwef;om;OD;a& uefUowfxm;ygojzifh tjrefqHk;pm&if;ay;oGif;Ekdifygonf/                                                                            trnfajymif;
     -   oifarmif;vkdifpifESifh ]c}vkdifpif&&Sda&; ulnDaqmif&Gufay;onf/                                                                                     f
                                                                                                                  OD;MumcsD\orD; usKdi;wkNH rdKU? txu
     -                Gf          d
        vrf;nTef(1) atmufykZeawmifvrf;? xif;yHkqy?f AE¨KvwHwm;atmuf? cy(12)0if;?                                                                     (4)? wuúodkvf0ifwef;(C)rS rem'gOD;
               a&T{nfhonf(1)*dwfqHk;                                                                                       tm; rtmwmOD; 13^uwe(Edki)044463 f
             (2) r[mAE¨KvwHwm;? Ocean Center teD;? 34? 35? 57 oefvsifum;                                                                       [k ajymif;vJac:qdkyg&ef/
               rsm;pD;í Ocean rSwwkiqif;yg/ zke;-01-291353? 01-291313?
                          f d f    f                                                                                              rtmwmOD;
               01-291314

                 vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme
                                                                                                                      zciftrnfrSef
                                                                                                                   d
                                                                                                                  usKi;f wkNH rdKUe,f? uwfawmif? txu?
              vQyfppf"mwftm;jzefYjzL;a&;vkyfief;                                                                                  wuúodkvf0ifwef;rS armifpdkif;vkHwDG\
                          h
           (ypönf;rsm;0,f,l&ef tdwfzGifwif'gac:,ljcif;)                                                                                zciftrnfrSefrSm      OD;eefqefoef;
                                                                                                                          f
                                                                                                                 13^uwe(Edki)026159 jzpfygaMumif;/
       vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme vQyfppf"mwftm;jzefUjzL;a&;vkyfief;vufatmuf&Sd
     "mwftm;cGJ½Hkrsm;twGuf Testing Equipment ESifh "mwftm;vkdif;oHk; taxmuftuljyK
                                                                  f
                                                                 tdwzGihfwif'gac:,ljcif;                                                  OD;eefqefoef;

     ypönf;rsm;ukd jrefrmusyfaiG(Kyat)jzifh 0,f,lvkdygonf/                  1/ jynfolUaqmufvkyfa&;vkyfief;? txl;pDrHudef;BuD;tzGJU(3)rS 2013-2014 b@ma&;ESpf wdkif;a'oBuD;aiGvHk;aiG &if;toHk;p&dwf              S
                                                                                                                      zciftrnfref
     wif'gydwfrnfh&uf - 30-9-2013&uf                                               f                             h  f        f
                                                &efykHaiGjzifh rauG;wdki;f a'oBuD;twGi; wnfaqmufrnfh atmufazmfjyyg wHwm;(5)pif;twGuf vdktyfonfypön;rsm;udk(jrefrmusyaiG)jzifh     d
                                                                                                                  usKi;f wkNH rdKUe,f? uwfawmif? txu?
     wif'gydwfrnfhtcsdef - 12;00 em&D                            0,f,lvdkygonf/                                                               f          f
                                                                                                                 wuúokdv0ifwef;rS armifpdki;atmifMum
                                                pOf    NrdKUe,f     wHwm;trnf                  0,f,lvdkonfhypönf;rsm;                 \ zciftrnfrSefrSm OD;pdkif;,Dwef;
            H S      f                 f
       wif'gyHkpEihf tao;pdwtcsuftvufrsm;ukd atmufygvdypmwGif vma&mufpkHprf;                              bdvyfajr        ausmufp&pf oJ      oHacsmif;      opf
     0,f,lEkdifygonf/                                                                                                              f
                                                                                                                 13^uwe(Edki)063878 jzpfygaMumif;/
                                                                         (wef)         (usif;)  (usif;)   (wef)       (wef)
                                                                                                                              OD;pdkif;,Dwef;
                      vQyfppfpGrf;tm;0efBuD;Xme? wif'gBuD;Muyfa&;tzGJU                          (jrif;acgif;? BuH? qif)             (Deformed     (tjcm;om;)
                    vQyfppf"mwftm;jzefUjzL;a&;vkyfief;? ypönf;pDrHa&;Xme                                                  Bar Singapore,
                                                                                                Korea)
                                                                                                                           S
                                                                                                                      zciftrnfref
                                 ½Hk;trSwf(38)? aejynfawmf                                                                      d
                                                                                                                  usKi;f wkNH rdKUe,f? uwfawmif? txu?
                                                1/   ayguf    &ScGav;wHwm;          353          303     152     133       88
                                  zkef;-zufpf-067-411067                                                                          f
                                                                                                                 wuúokdv0ifwef;rS roDwmat;\ zcif
                                                           (yckuúL-rif;wyf
                                                           vrf;ydkif;)                                                    Sf S
                                                                                                                 trnfrerm OD;usmaumf 13^uwe(Edki)  f
                 k      d f H
            jynfaxmifpor®wjrefrmEkiiawmftpk;& d                             (rdkif 40^6-40^7)                                              041076 jzpfygaMumif;/
            b@ma&;0efBuD;Xme? jrefrmhpD;yGm;a&;bPf                  2/   ayguf     rprf;acsmif;wHwm;        188          162     81      71        45                   OD;usmaumf
                                                                       f
                                                           (yckuúL-rif;wyfvrf;ydki;)
              f       G f   fG
       wnfaqmufa&;vkyief;rsm;aqmif&u&ef tdwzih fwif'gac:,ljcif;                        (rdkif 55^2-55^3)                                                        S
                                                                                                                      zciftrnfref
    1/ b@ma&;0efBuD;Xme? jrefrmhpD;yGm;a&;bPfwGif atmufazmfjyyg wnfaqmufa&;         3/   ayguf     EGm;vefwufwHwm;         235          202     101     88        58      usKi;f wkNH rdKUe,f? uwfawmif? txu?
                                                                                                                   d
         f          G f dS      d f H   f
      vkyief;rsm; aqmif&u&ef&ygojzifh jrefrmEkiiom;vkyief;&Sirsm;xHrS tdwziwif'g
                                    f     f G hf              (yckuúL-rif;wyfvrf;ydki;) f                                         wuúodkvf0ifwef;rS ravmrD*g\ zcif
      wifoGif;&ef zdwfac:ygonf/
      (u) rEÅav;wki;a'oBuD; oydwusi;bPfcJG taqmufttHkopfaqmufvkyjf cif;/
                 d f      f f                                 (rdkif 55^7-56^0)                                              trnfrSefrSm OD;tm;,dk; 13^uwe(Edkif)
      (c) oydwfusif;bPfcGJ aiGokdavSmifcef; (Vault)topfaqmufvkyfjcif;/          4/   a&eHacsmif; wHwm;trSwf(1^8)          448          364     264     164       104     101742 jzpfygaMumif;/
    2/ tdwfzGifhwif'gavQmufvTmyHkpHrsm;ukd 18-9-2013 &ufrSpwifa&mif;csrnfjzpfNyD;                  hf
                                                           ESi(1^9)                                                                 OD;tm;,dk;
      tdwfzGifhwif'grsm;ukd 18-10-2013&uf 16;00 em&DaemufqHk;xm;í wifoGif;&ef                 a&eHacsmif;NrdKUa&Smif
      jzpfygonf/                                                vrf;ay:&Sd ,if;rm                                               wpfOD;wnf;jzpfygaMumif;
    3/ wif'gwifoGif;vkdolonf oufqkdif&mvkyfief;twGuf owfrSwfxm;aom wif'g                     acsmif;-,mBuD;jyif
      tmrcHaMu;ay;oGif;NyD;rS owfrSwftdwfzGifhwif'gyHkpHwifoGif;&rnf/                     vrf;(rdkif 7^7-8^4)                                              rif;bl;NrdKU? txu(1)? wuúokdvf
          f G hf        h d f   f G hf     G f
    4/ tdwziwif'ga&mif;csrnfvypmESihf tdwziwif'gwifoi;&rnfvypmrSm atmufyg
                                     h d f          wif'gavQmufvTmta&mif;Xme        - txl;pDrHudef;BuD;tzGJU(3)? jynfolUaqmufvkyfa&;vkyfief;? vufyefajcay:?         0ifwef;(D)rS rrk;jrifxufEihf q|rwef;
                                                                                                                          d h    S
      twkdif;jzpfygonf/                                                        anmifOD;NrdKU(16-9-2013 &ufrSpí ½Hk;csdeftwGif;)
      wkdif;a'oBuD;refae*sm jrefrmhpD;yGm;a&;bPf(wdkif;a'oBuD;½Hk;) trSwf 186?                                                                                  f
                                                                                                                 (A)rS armifaZmfrif;zke;wkUd \zcif OD;oef;
      83vrf;? 25 vrf;ESifh 26vrf;Mum;? atmifajrompHNrdKUe,f? rEÅav;NrdKU? zkef;-02-     wif'gavQmufvTmydwfrnfh&uf^tcsdef - 1-10-2013&uf? 12;00em&D                                   aZmfrif;ESifh OD;oef;aZmfvif;rSm wpfOD;
      35643? 02-24943?                                   wif'gpdppfa&G;cs,frnfh&uf^tcsdef    - 2-10-2013&uf? 9;30em&D
                                                                                                                 wnf;jzpfygaMumif;/
    5/ tao;pdwo&vkygu txufazmfjyygvdypmESihf zke;eHygwfrsm;okUd qufo,pkHprf;
              f d dS d           f   f          G f     wif'gpdppfa&G;cs,frnfhae&m       - txl;pDrHudef;BuD;tzGJU(3)? vufyefajcay:? anmifOD;NrdKU/
      Ekdifygonf/                                                                                     wif'gpdppfa&G;cs,fa&;aumfrwD     OD;oef;aZmfrif;(c)OD;oef;aZmfvif;
                               wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD                                                         zke;-09-8304593
                                                                                                       f                         d f
                                                                                                                          8^rbe(Eki)068094
16-9 (16).pmd                1                                                          9/14/2013, 6:48 AM
    wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                                                          17
                                                                                                jynfwGif;owif;ESifhaMumfjim
        ynma&;                                                              avSmifMuufoGefrsm;               rkd;rdwfNrdK Y ü ortoif;ckepfoif;okdY t&if;ESifh rwnfaiGay;
    jrihfrm;wkd;wufapa&;                                                            aps;wufí
                                                                                                           rkd;rdwf pufwifbm 15
                                                                                                               dk     J d
                                                                                                  &Sr;f jynfe,f(ajrmufyi;f ) ausmufrc½kif rk;d rdwNf rdKUe,f aus;vuf
     tvkyf½HkaqG;aEG;                                                           awmifolrsm; 0ifaiGwkd;
                                                                                                         hf    I     f
                                                                                               a'ozGUH NzdK;a&;ESiqif;&JravQmhcsa&;vkyief;pOfwpf&yftjzpf or0g,r
                                                                                               zGHUNzdK;a&;tzGJU zGJUpnf;NyD; or0g,rtoif;opf ckepfoif;okdY &if;ESD;
     yifavmif; pufwifbm 15                                                                                rwnfaiGay;tyfyGJ tcrf;tem;usif;y&m tcrf;tem;wGif NrdKUe,f
        &Srf;jynfe,f ytdk0f;udk,fydkif                                                    rvIdif pufwifbm 15           tkyfcsKyfa&;rSL; OD;jrifhOD;ESifh or0g,rOD;pD;t&m&Sd a':vSvSwifhwkdYu
    tkyfcsKyfcGihf&a'o yifavmif;NrdKU                                                       rvIiNf rdKUe,fonf yJ? ESr;f ? 0g?
                                                                             d                 trSmpum;ajymMum;NyD; toif;ckepfoif;&Sd toif;om; 287 OD;twGuf
    e,f 2013-2014 ynmoifESpf                                                        MuufoGef? i½kwfponfwkdYukd          rwnf&if;ESD;aiGusyf 287 odef;ukd NrdKUe,f or0g,rtoif;pkOuú|
           kd f
    wuúov0ifpmar;yGJ atmifcsuf                                                       t"du OD;pm;ay;pkdufysKd;Muovkd        OD;oef;atmifaX;u oufqkdif&m &yfuGuf? aus;&Gmor0g,rtoif;
      h
    jrifrm;a&;?ynm&nfw;kd wufapa&;                                                     ZGe?f ZlvivtwGi;f rk;d r&Gmojzifh
                                                                              dk f               rsm;okdY tkyfcsKyfa&;rSL;rsm;rSwpfqifh ay;tyfcJhaMumif; od&onf/
    tvky½aqG;aEG;yGudk pufwifbm
          f kH
    11&uf eHeuf 9em&Du yifavmif;
                   J          aus;vufaejynfolrsm; todynmzGH Y NzdK;wkd;wufa&;                   ESrf;pkdufawmifolrsm; ESrf;aps;                                      aZmfvGif(vm;½Id;)
                                                                        aumif;aomfvnf; ESrf;t&enf;
    NrdKUe,f tajccHynm txufwef;
                                       Y       J
                               anmifwkef;NrdK e,fü a[majymyGrsm; usif;y                     ojzif0ifaiGenf;cJonf/ od&mwGif
                                                                            h         h     Yk     jrefrm-*syef ausmif;om;ausmif;olrsm; ,Ofaus;rIzvS,f
              J
    ausmif;(cG)ü usif;yonf/ tqkyg          d                                                     G f
                                                                        aEG Muufoersm; avSmifxm;ojzifh                   vufyHwef; pufwifbm 15
    tvkyf½HkaqG;aEG;yGJwGif NrdKUe,f           anmifwkef; pufwifbm 15        NrdKUe,fynma&;Xme vufaxmuf          4if;wkdY rSef;xm;onfhaps;xuf
    ynma&;rSL; a':MunfMunfrmu                                                                                     H
                                                                                                  vufywef;NrdKUe,f txu(1) e0a';cef;rü pufwifbm 12
                                  {&m0wDwdkif;    a'oBuD;  ynma&;rSL; OD;pdefMunfOD;u          ykda&mif;&í 0ifaiGykdrdk&&Sdovkd                   JG Y    dk f
                                                                                               &uf rGe;f vGJ 1 em&Dccefu *syefEiiH (JUNKO) vli,fcspfMunfa&;
           d f H
    jrefrmEkiiynma&;jrifrm;wk;d wuf h                            uav;rsm;ynma&;udtav;xm;   k
                              anmifwkef;NrdKUe,f aus;vufae                                 G f JG Hk
                                                                        Muufoey½qif; tvkyorm;         f   tzGUJ rS Mr.Masahiko Ebashi OD;aqmifaom ausmif;om;ausmif;olrsm;
         H d       J
    a&;pDrue;f a&;qG&mwGiyifavmif;    f                          aqmif&Guf&ef acgif;pOfjzifhvnf;
                              jynfolrsm; todynmrsm; zGHUNzdK;                           trsKd;orD; wpfOD;vQif aiGusyf                                d f        d
                                                                                               tzGUJ 0if 19OD;ESihf jrefrmpum;jyef ok;H OD; vkuygvsuf wki;f a'oBuD;
    NrdKUe,ftwGif;            wuúodkvf                       aumif;? NrdKUe,fusef;rma&;Xme
                              wdk;wufa&;      a[majymyGJudk                         2000? 3000 &&SdNyD; ukefwif                                       h
                                                                                               ynma&;rSL; OD;0if;jrif?h NrdKUe,fynma&;rSL; a':jrifjh rifoef;? txu(1)
                  h
    0ifatmifcsufjrifrm;a&; ausmif;                              oHBudK;aus;&Gm usef;rma&;rSL;
       f
    tkyq&mq&mrrsm;vnf; tkycsKyf        f    pufwifbm 6 &uf eHeufu                                ukefcstrsKd;om; wpfOD;vQif ukef        ausmif;tkyfq&mBuD;OD;jrifhatmif? NrdKUrdNrdKUzrsm;? q&mq&mrrsm;?
                              anmif0dkif;aus;&Gm bkef;awmfBuD;   a':oDwm0if;u qifajcaxmuf           csdef ay:rlwnfNyD; aiGusyf 5000?                     k k          Y S hf
                                                                                               ausmif;om;ausmif;olppaygif; tiftm; 150 cefEiawGUqkum jrefrm    H
    rIaumif;atmif pnf;½H;k aqmif&uf        G
                              ausmif;"r®m½Hkü usif;yonf/      a&m*grjzpfyGm;ap&ef BudKwifum         6000aeYpOf0ifaiG &&Sonfudk od&d                                     h D dk
                                                                                               ausmif;om;ausmif;olrsm;u jrefrmhausmif;oDcsif;jzifoqazsmfajzjcif;?
    NyD; ydkrkdBudK;pm; tm;xkwfMu&ef
                                  tcrf;tem;wGif arG;jrLa&;       f
                                                 uG,a&;acgif;pOfjzifvnf;aumif;?
                                                             h           onf/ Mo*kwvtwGi;f Muufoef
                                                                                   f         G  txu(1)ausmif;tkyq&mBuD;u trSmpum;ajymMum;jcif;? oMuFer;dk
                                                                                                            f                       f
    ausmif;om;rdbrsm;? a'oqdi&m        k f
                              ESifh ukoa&;OD;pD;rSL; a'gufwm    NrdKUe,fopfawmOD;pD;Xme NrdKUe,f       wpfydómvQif aiGusyf 700 &Sd          oDcsif;jzifh oDqkdazsmfajzjcif;? *syefausmif;om; ausmif;olrsm;ESifh
    tzGJUtpnf;rsm;ESihfn§dEIdif;aqG;aEG;
    aqmif&GufMu&ef ajymMum;onf/             cifoef;at;u arG;jrLa&;udpö&yf                  k
                                                 OD;pD;XmerSL; OD;ode;f uduw&m;r0if      onf[k rvIdifNrdKUe,f&SdyGJ½kHrsm;xHrS     txu(1) ausmif;om; ausmif;olrsm; ,Ofaus;rI zvS,fjcif;rsm;
        qufvufí ausmif;tkyq&m     f      rsm; acgif;pOfjzifhvnf;aumif;?    opfxwvyrI avsmhenf;yaysmuf
                                                     k f k f               od&onf/         ausmfausmf (rvIdif)       G
                                                                                               aqmif&uMf uaMumif; od&onf/               (NrdKUe,f jyef^quf)
    q&mrrsm;u od&Sdvdkonfrsm;udk                            Yl
                              NrKd Ue,fjyefMum;a&;ESihf jynfoquf  a&;ESifh obm0ywf0ef;usifxdef;
    aqG;aEG;wifjyMuNyD; NrdKUe,fynm
    a&;rSL;u vdktyfonfrsm;udk jyef
                              qHa&;OD;pD;rSL;a':oEÅmOD;u 2014
                              ckEpf oef;acgifpm&if; aumuf,l
                                 S
                                                 odr;f a&;taMumif;rsm;udaus;vuf
                                                 aejynfolrsm;tm; todynmay;
                                                                k
                                                                                    a&T ajymif;oGm;vm ab;uif;uGm
                                                                                      Y
    &onf/
             h G f
    vnfjznfpuaqG;aEG;cJaMumif; od   h
                (NrdKUe,f jyef^quf)
                              a&;ESivueu;l rIwm;qD;umuG,f
                                  hf l k f
                              a&; acgif;pOfjzifhvnf;aumif;?
                                                 a[majymMuaMumif; od&onf/
                                                    (tay:yHk) (NrdKUe,f jyef^quf)
                                                                                     odrSwfp&m BudKwifavhvmyg
                     &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD                                                 &efukeNf rdK Uawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD
                               df         G f
               pD;yGm;a&;taqmufttkHrsm;pDrHue; taumiftxnfazmfaqmif&u&ef                                          d          f  df          G f
                                                                                   'kw,A[dkpD;yGm;a&;ZkepDrHue; taumiftxnfazmfaqmif&u&ef
                     ajriSm;&rf;jcif;twGuf wif'gac:,ljcif;                                                ajriSm;&rf;jcif;twGuf wif'gac:,ljcif;
                                                              f
     1/ jrefrmEdkifiH? &efukefNrdKUwGif atmufazmfjyygae&mü pD;yGm;a&;taqmufttkHrsm; pDrHudef;taumiftxnfazmfaqmif&Gu&ef ajriSm;&rf;      1/ jrefrmEdkifiH? &efukefNrdKUwGif atmufazmfjyygae&mü 'kwd,A[dkpD;yGm;a&;Zkef pDrHudef;taumiftxnfazmfaqmif&Guf&ef ajriSm;&rf;
     jcif;twGuf EdkifiHjcm;ukrÜPDrsm;? jynfwGif;ukrÜPDESifh EdkifiHjcm;ukrÜPDwdkUyg0ifaom zufpyfvkyfief;rsm;(Joint Ventures)rS wif'g     jcif;twGuf EdkifiHjcm;ukrÜPDrsm;? jynfwGif;ukrÜPDESifh EdkifiHjcm;ukrÜPDwdkUyg0ifaom zufpyfvkyfief;rsm;(Joint Ventures)rS wif'g
     wifoGif;Edkifa&; zdwfac:tyfygonf/                                                    wifoGif;Edkifa&; zdwfac:tyfygonf/
        wnfae&m - Adkvfrif;a&mifvrf;ESifh jrefrmh*kPf&nfvrf;? r*FvmawmifnGefUNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD;/                  wnfae&m - rif;"r®vrf;ESifh awmf0ifvrf;axmifh? r&rf;ukef;NrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD;/
        ajr{&d,m - 8 'or 518 {u                                                         ajr{&d,m - 36 'or 551 {u
     2/ tqdkygajrae&mwGif &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwDu twnfjyKonfhtpDtpOfrsm;ESifhtnD wnfaqmufvkyfudkif&ef             2/ tqdkygajrae&mwGif &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwDu twnfjyKonfh tpDtpOfrsm;ESifhtnD wnfaqmufvkyfudkif&ef
     jzpfygonf/                                                               jzpfygonf/
        H df           f   f               H   f S f H                  f
     3/ pDrue;wGif [dkw,f? uGeAif;&Si;pifwm? jycef;BuD;rsm;? uZmwf½krsm;? ½ky&i½krsm;? pm;aomufqkdiBf uD;rsm;? tDvufx&Geepfpifwmrsm;?    3/ pDrue;wGif [dkw,f? uGeAif;&Si;pifwm? jycef;BuD;rsm;? uZmwf½krsm;? ½ky&i½krsm;? pm;aomufqkdiBf uD;rsm;? tDvufx&Geepfpifwm
                                                                            H df           f  f                H    f S f H                  f
     ta&mif;cef;rBuD;rsm; (Shopping Mall)ESihf ½k;cef;taqmufttkrsm; (Office Appertment)ESihf vlaewdkucef;rsm;(Condo) wnfaqmuf
                            H        H                   f                 rsm;? ta&mif;cef;rBuD;rsm; (Shopping Mall)ESifh ½kH;cef;taqmufttkHrsm; (Office Appartment) wnfaqmufvkyfudkifjcif;wdkU
     vkyfudkifjcif;wdkU yg0ifEdkifygonf/                                                   yg0ifEdkifygonf/
     4/ wif'grsm;udk aiGaMu;qdkif&mtqdkjyKvTmESifh uRrf;usifrIenf;ynmqdkif&m tqdkjyKvTm[lí pmtdwfESpfckjzifh wifoGif;&efESifh wif'g     4/ wif'grsm;udk aiGaMu;qdkif&mtqdkjyKvTmESifh uRrf;usifrIenf;ynmqdkif&mtqdkjyKvTm[lí pmtdwfESpfckjzifh wifoGif;&efESifh wif'g
     wifoGif;olrsm;vdkufem&ef nTefMum;csufrsm; (Instructions to Tenders)ESifhtnD jyKpkazmfjy&efjzpfygonf/                  wifoGif;olrsm;vdkufem&ef nTefMum;csufrsm; (Instructions to Tenders)ESifhtnD jyKpkazmfjy&efjzpfygonf/
     5/ wif'gwifoGif;olrsm;onf wif'gqdkif&m od&Sdvdkaomtcsuftvufrsm;udk tif*sifeD,mXme(taqmufttkH) &efukefNrdKUawmfpnfyif          5/ wif'gwifoGif;olrsm;onf wif'gqdkif&m od&Sdvdkaomtcsuftvufrsm;udk tif*sifeD,mXme(taqmufttkH) &efukefNrdKUawmf
     om,ma&;aumfrwDodkU ½kH;csdeftwGif; qufoG,far;jref;Edkifygonf/                                      pnfyifom,ma&;aumfrwDodkU ½kH;csdeftwGif; qufoG,far;jref;Edkifygonf/
     6/ wif'gpm&Gufpmwrf;rsm;tjynfhtpkHudk &efukefNrdKU jrefrmhEdkifiHjcm;ukefoG,frIbPf? aiGpm&if;trSwf-1-DA-06-91886 (MFTB)odkU       6/ wif'gpm&Gufpmwrf;rsm;tjynfhtpkHudk &efukefNrdKU jrefrmhEdkifiHjcm;ukefoG,frIbPf? aiGpm&if;trSwf-1-DA-06-91886 (MFTB)odkU
     jynfyaiGpm&if;vTJajymif;rI (Overseas account transfer)enf;vrf;jzifh tar&duefa':vmwpfaxmif (USD 1000)ay;oGif;í              jynfyaiGpm&if;vTJajymif;rI (Overseas account transfer)enf;vrf;jzifh tar&duefa':vmwpfaxmif (USD 1000)ay;oGif;í
               f            S       ld f         f         f
     txufazmfjyygvdypmü 19-9-2013 &ufrpwifí 0,f,Ekiygonf/ (odkUr[kw) usyf 1000000(usywpfoef;wdw)udk tif*sie,mXme  d     fD       txufazmfjyygvdypmü 19-9-2013 &ufrpwifí 0,f,Ekiygonf/ (odkUr[kw) usyf 1000000(usywpfoef;wdw)udk tif*sie,mXme
                                                                                  f           S      ld f           f         f      d     fD
     (taqmufttkH)½kH;wGif aiGoGif;csvef&,lNyD; &efukefNrdKUawmfbPf aiGpm&if;trSwf DY-9 odkUay;oGif;í 0,f,lEdkifygonf/ ay;oGif;        (taqmufttkH)½kH;wGif aiGoGif;csvef&,lNyD; &efukefNrdKUawmfbPfaiGpm&if;trSwf DY-9 odkUay;oGif;í 0,f,lEdkifygonf/ ay;oGif;aiG
     aiGtwGuf rnfonfhtaMumif;ESifhrQ aiGjyeftrf;rnfr[kwfyg/                                         twGuf rnfonfhtaMumif;ESifhrQ aiGjyeftrf;rnfr[kwfyg/
     7/ wif'grsm;udk 2013 ckESpf 'DZifbm 2 &uf 15;00 em&DrwdkifrD txufazmfjyyg½kH;odkU wifoGif;&ygrnf/ aemufuswifoGif;aom          7/ wif'grsm;udk 2013 ckESpf 'DZifbm 2 &uf 15;00 em&DrwdkifrD txufazmfjyyg½kH;odkU wifoGif;&ygrnf/ aemufuswifoGif;aom
     wif'grsm;udk vufcHpOf;pm;rnfr[kwfyg/                                                  wif'grsm;udk vufcHpOf;pm;rnfr[kwfyg/
     8/ wif'gESifhtwl wif'gwifoGif;rItmrcHtjzpf tar&duefa':vmwpfoef; (USD 1,000000)wefzdk;&Sd oufwrf;ajcmufv&Sdaom              8/ wif'gESifhtwl wif'gwifoGif;rItmrcHtjzpf tar&duefa':vmwpfoef; (USD 1,000000)wefzdk;&Sd oufwrf; ajcmufv&Sdaom
             d                  G f       f     f G f I         f
     bPftmrcHyg&S&rnfjzpfNyD; ,if;bPftmrcHukd jynfwi;(odkU)jrefrmhEkdiijH cm;ukeo,rbPf\ tquftoG,bPfjzpfaom jynfybPfrS            bPftmrcHyg&Sd&rnfjzpfNyD; ,if;bPftmrcHudk jynfwGif;(odkU)jrefrmhEdkifiHjcm;ukefoG,frIbPf\ tquftoG,fbPfjzpfaom jynfy
     xkwfay;jcif;jzpf&ygrnf/                                                         bPfrS xkwfay;jcif;jzpf&ygrnf/
     9/ wif'gzGifhvSpfjcif;tcrf;tem;udk &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD½kH;ü wif'gwifoGif;oludk,fpm;vS,frsm;a&SUarSmufwGif       9/ wif'gzGifhvSpfjcif;tcrf;tem;udk &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD½kH;ü wif'gwifoGif;oludk,fpm;vS,frsm;a&SUarSmufwGif
     jyKvkyfrnfjzpfygonf/ wif'gzGifhvSpfrnfh&ufESifhtcsdefudk wif'gwifoGif;olrsm;odkU taMumif;Mum;ygrnf/                   jyKvkyfrnfjzpfygonf/ wif'gzGifhvSpfrnfh&ufESifhtcsdefudk wif'gwifoGif;olrsm;odkU taMumif;Mum;ygrnf/
                                  wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD                                 wif'gac:,la&;vkyfief;aumfrwD? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

                   usef;rma&;0efBuD;Xme                        (3)  ESpfcef;wGJ oHk;xyf0efxrf;tdrf&mwnfaqmufjcif;(om;zGm;)                       S
                                                                                                     zciftrnfref                      S
                                                                                                                            zciftrnfref
                   aq;odyÜHynmOD;pD;Xme                           (tcef;wpfcef;vQif pwk&ef;ay 500? tjrifh 9ay)                    usKd i;wkNH rdKUe,f? uwfawmiftxu?
                                                                                                    f                       f
                                                                                                                        usKd i;wkNH rdKUe,f? uwfawmiftxu?
           awmifBuD;NrdKU? olemjyKESifh om;zGm;oifwef;ausmif;                 (4) tkwfwHwkdif;ay: bvdwfoHql;BudK;um&Hjcif; (om;zGm;)                wuúodkvf0ifwef;rS eef;aqmifazmif;\      wuúodkvf0ifwef;rS eef;vmwGD\ zcif
                                                                                               zciftrnfrSefrSm OD;pdkif;,Dausmuf       trnfrSefrSm OD;tdkufrkefU 13^uwe(Edkif)
                   f f
                 tdwzGihwif'gac:,ljcif;                           (326' +290' +270' +150' )
                                                     (5) uGefu&pfa&pif (10' _10' _20' )ESifh *gvef 400 qHh pwD;a&wdkifuD         13^uwe(Edkif)093138jzpfygaMumif;/       095539jzpfygaMumif;/
    1/ &Srf;jynfe,f? awmifBuD;NrdKU? olemjyKESifhom;zGm;oifwef;ausmif;rS atmufazmfjyyg          oHk;vHk;jyKjyifwyfqifjcif; (om;zGm;oifwef;ausmif;)                            OD;pdkif;,Dausmuf                 OD;tdkufrkefU
                  f f           f      f
    taqmufttHkrsm;aqmufvkyEkdia&;twGuf oufqkdi&m aqmufvkya&;vdkipif& aqmuf f         2/ wif'gyHkpHrsm;pwifa&mif;csrnfh&uf - 20-9-2013&uf
    vkyfa&;ukrÜPDrsm;rS tdwfzGifhwif'grsm;ay;oGif;&ef ac:,ltyfygonf/                 wif'gydwfrnfh&ufESifhtcsdef      - 20-10-2013&uf nae 4;00 em&D
                                                                                                    zciftrnfrSef                       S
                                                                                                                            zciftrnfref
       (1) ESpfcef;wGJ av;xyf0efxrf;tdrf&mwnfaqmufjcif;(olemjyK)                                                             usdKif;wkNH rdKUe,f? uwfawmiftxu?       usdKif;wkNH rdKUe,f? uwfawmiftxu?
                                                            f             f h        H H
                                                 3/ wif'gpnf;rsO;pnf;urf;rsm;ESihf aqmufvkyrnftaqmufttkykHprsm; tao;pdwukd     f
                                                                                               wuúodkvf0ifwef;rS eef;crf;ysJef;\ zcif    wuúodkvf0ifwef;rS eef;crf;zwf\ zcif
          (tcef;wpfcef;vQif pwk&ef;ay 600? tjrifh 9ay)                 od&dSvdkygu aeUpOfatmufygvdyfpmrsm;wGif vma&mufpHkprf;Edkifygonf/              trnfrSefrm OD;pdkif;oef; 13^uwe(Edkif)
                                                                                                    S                  trnfrSefrSm OD;tdkufEGH 13^uwe(Edkif)
       (2) oHk;xyftkyfcsKyfa&;aqmif^pmoifaqmifwnfaqmufjcif;(olemjyK)                        olemjyKESifhom;zGm;oifwef;ausmif;&Srf;jynfe,f? awmifBuD;NrdKU?   043118jzpfygaMumif;/             056955 jzpfygaMumif;/
          (tvsm;ay 60_teHay 30_rsufESmMuuftjrifh 34ay)                                                    f
                                                                                   zke;-081-2122720                   OD;pdkif;oef;                  OD;tdkufEGH

           trnfref
              S                  trnfajymif;jcif;             zciftrnfrSef             ,mOfrwywifpmtkyrwLå avQmufxm;jcif;
                                                                           S f Hk  fd                                  G T
                                                                                                        orD;tjzpfrStarGjywfpeUf vwjf cif;
       vm;½d I ; Nrd K U?   txu(6)?          armfvNrdKif txu(7)wGif            Aef;armfNrdKU? txu(2)?         ,mOftrSwf 1[^8830 Lifan LF             f                 f
                                                                                                  uRer\orD; roufpNH zdK; 12^tpe(Edki)224654onf rdcif\ajymqdkoeoifqk;rrIukd
                                                                                                                                  Gf    H
                                                                                    dS
                                                                        175 ZH2 ,mOfvuf0,f&ol Traple 'C'       remcHbJ pdwfqif;&JatmiftBudrfBudrfjyKvkyfcJhonfhtjyif uG,fvGefolzcif OD;pHvSNzdK;ESifh
     wuúodkvf0ifwef;(F)rS rvDoef;\           ynmoifMum;aeaom wuúokdvf       wuúodkvf0ifwef;(D)rS rcifpef;OD;                     kH
                                                                        Co., Ltd. u (ur-3) aysmufq;í rdwåL      rdom;pkaqGrsdK;rsm;\*kPfodu©mnd§K;EGrf;atmifjyKvkyfcJhojzifh ,ckaMunmonfh&ufrSpí
     trnf r S e f r S m rvD o ef E-KLG-                            ES i f h tvu(2) q|rwef ; (i)rS        xkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/                    G T f f                  h   h d ö
                                                                                               orD;tjzpfrS tarGjywfpeUf vwvkduygonf/ 4if;ESihf ywfoufonfrnfonfupt00udkrS
                              0ifwef;ausmif;ol rjzLjzLrm\
     073537 jzpfNyD; rdbtrnfrSefrSm                                    f f
                                                 armifNidr;csr;atmifwkdU\ zciftrnf       uefUuGufvdkygu cdkifvkHaomtaxmuf       wm0ef,lajz&Sif;ay;rnfr[kwfyg/ (pHkprf;ar;jref;jcif;onf;cHyg/)
     OD;a&m[ef       13^uvw(Edkif)              Sf S
                              zciftrnfrerm OD;*sifbl r[kwf     rSefrSm OD;jrifharmif 1^Are(Edkif)      txm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS                                         a':odef;odef;a&T
                              yg/ OD;jrifhvGif 9^nOe(Edkif)                            15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU                                           f
                                                                                                                              12^A[e(Edki)054175
                 D
     016038 ESihf a':0rfr;armif KLG-                             020570jzpfygonf/               vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifyg                                   trSwf(576 A)? edAdÁE´vrf;?
     065870 jzpfygonf/                 128706 jzpfygonf/                       OD;jrifharmif     onf/ une? c½kdif½kH; (rdwD¬vmNrdKU)                              eHYuomukef;&yfuGuf? tif;pdefNrdKUe,f
16-9 (17).pmd                    1                                                          9/14/2013, 7:50 AM
    1  z                                                                                                                  wevFm? pufwifbm 16? 2013

                       rIcif;owif;ESifhaMumfjim
          pdwf<u½l;oGyfaq;jym; 16770 jym; zrf;qD;&rd                                            awmxJü                      uRef;vS pufwifbm 15
                                                                                           ppfukdif;wkdif;a'oBuD; uRef;vSNrdKUe,f tifwkdif;aus;&Gmtkyfpk
    aejynfawmf pufwifbm 15                                                          trsKd;orD;wpfO;D        uRJwJaus;&Gm wwGif;avaMumif; awmwkduf tifvSaus;&Gmta&SU
                                                                                              kd f
                                                                                        bufwpfricefY um;vrf;a[mif;ESifh ay 80 tuGmvSn;f vrf;teD;wGif
       &Srf;jynfe,f rlq,frl;,pf                                                     'Pf&mrsm;ESihfaoqHk;      trsKd;orD;wpfOD;'Pf&mrsm;jzihf aoqkH;aeaMumif; od&onf/
    (txl;)tzGJ YrS wyfzGJU0ifrsm;onf                                                            S                         f          k f
                                                                         jzpfpOfrm pufwifbm 11 &uf nae 3 em&D 45 rdepfu ozef;qdye,fajrpcef;rSL; &Jty0if;Edionf   k f
    rl;,pfaq;0g;owif;t& pufwif                                                           d       S   f   f             J
                                                                        pcef;ü&SaepOftifvaus;&Gmtkypk tkycsKyfa&;rSL; OD;qefeDu uRJwaus;&GmtaemufajrmufbufawmxJwif     G
    bm 10 &uf n 7 em&Du rlq,f                                                       trsKd;orD;wpfOD; 'Pf&mrsm;jzihfaoqHk;aeaMumif; owif;ay;csuft& tcif;jzpf&mokdY oufaorsm;ESifh
        k G f     G
    NrdKU [dre&yfuuf NzdK;armuf pm;                                                                     S                   f
                                                                        twl oGm;a&mufppfaq;&m aoqH;k olrm yufvuftaetxm; 'Pf&mrsm;jzihaoqH;k aeaMumif; awGU&S&NyD;     d
           kd f G
    aomufqiwif oufaorsm;ESihf                                                              S    J               f            d
                                                                        aoqH;k olrm uRJwaus;&Gmae rat;rif;ol (31 ESp)jzpfaMumif; ppfaq;awGU&S&í w&m;cHtm; ta&;,l
    twlapmifhqdkif;aepOf rlq,fNrdKU                                                    aqmif&uEi&ef pHprf;vsuf&aMumif; od&onf/
                                                                             G f kd f k   dS                          (NrdKUe,f jyef^quf)
             kd      f
    e,f yefqi;f (MuLukw) NrdKUe,fcJG
    &yfuGuf(10)aexkaxmif(36ESpf)                                                           G        f
                                                                          azmufxi;f ck;d ,lol ESpO;D tm; zrf;qD;&rd                          aq;jym;xkwfpufrsm;ESifh
              G f
    ESihf wpf&yfuuwnf;ae aZmfqrf                                                                       jrpfBuD;em; pufwifbm 15
    (18ESp)wdYk ESpO;D a&muf&vm
         f       f    dS
                                                                            jrpfBuD;em;c½dkif wEkdi;f NrdKUay: &yfuGuaus;&Gmrsm;twGif; azmuf
                                                                                                     f
                                                                                                                        rl;,pfaq;rsKd;pkHzrf;rd
    ojzifh &SmazGppfaq;cJonf/ xdoYkd
                   h   k    16770? wefzdk;aiGusyf 335 pdwfudkajymif;vJapaom aq;0g;
                                                                        xGif;ckd;,lrIjzpfyGm;aeojzihf c½dkif&JwyfzGJUrSL;\pDpOfrIjzihf jynfe,f              wmcsDvdwf pufwifbm 15
    &SmazG&m xkaxmifuiaqmifxm;kd f                    d d
                           'or4ode;f udk awGU&Sor;f qnf; rsm;qdkif&mOya't& trIzGifh
                                                                        &JrSL;(OD;pD;) armifarmif0if;teD;uyf BuD;Muyfí jrpfBuD;em;c½dkiftxl;
    onfh trnf;a&mif<uyf<uyftdwf            hJ    Yk S f
                           &rdcojzifh 4if;wdEpO;D tm; rlq,f ta&;,lxm;aMumif; od&onf/                 rIcif;ESreif;a&;XmerS &Jtyatmif jroef;ESiwyfzUGJ 0ifrsm;u azmufxi;f
                                                                                              k f
                                                                              d f                       fh               G     &Srf;jynfe,f (ta&SUykdif;)
    twGif;rS pdwf<u½l;oGyfaq;jym;        NrdKUr&Jpcef;u rl;,pfaq;0g;ESifh          &JjyefMum;               cd;k ,lrEiywfoufí pufwifbm 10 &uf eHeuf 3 em&Du wEki;f NrdKU
                                                                             I S fh                                   d     wmcsDvdwfNrdKUe,f rkdif;ukd;tkyfpk
                                                                                                                        rvdygaumf(txuf)&Gm&Sd tm;e
                                              Sf
                                 rk;d BudK;ypfcH&í om;trdEpOD; aoqk;H                               G
                                                                        eefjAL&yfuuf tdrtrSw(145)&Sd tifbwfaZmfri\ aetdroYkd a&Smif
                                                                        wcif0ifa&muf&mazG&m cd;k &maiGpuúLaiG usyf335000? ck;d &mygaiGjzihf
                                                                                    S
                                                                                        f     f           kd f       f
                                                                                                                                   f
                                                                                                                        (c)apme\ aetdrukd pufwifbm
     Oya'abmiftwGi;f               aejynfawmf pufwifbm 15
                               pufwifbm 11 &uf rGe;f vGJ
                                                           f
                                                 ausmfaX;(37 ESp)wdYk    jzpfNyD;
                                                 'Pf&mrsm;jzifh aoqH;k aeaMumif;
                                                                        0,fxm;aom a&Tem;uyfo;kH &ef? a&TvufpyEpui;f ? GSM w,fvD  G f S f G
                                                                        zkef;wpfvHk;? tifbwfaZmfrkdif\ xGufqdkcsuft& twlyg0ifol wpf
                                                                                                                        10 &uf nae 5 em&Dcu
                                                                                                                        wmcsDvdwfrl;,pf(txl;) tzGJUu
                                                                                                                                          JG

                           12 em&D 45 rd e pf u rEÅ a v;        awGU&Sd&ojzihf aoqHk;olrsm;tm;             G f J                    H
                                                                        &yfuuxae tifbm;aZmfzef;tm; xyfrzrf;qD;&rdNyD; 4if;xHrS cd;k &myg                0ifa&muf&SmazG&m pdwf<u½l;oGyf
         aexdkifjcif;            wdi;f a'oBuD; ausmufyef;awmif;
                              k
                           NrKd Ue,f bif*&mwGif vlEpO;D rd;k BudK;
                                  G G    S f
                                                 ausmufyef;awmif; aq;½kHodkY
                                                 ydkYaqmifcJhonf/
                                                                        aiGusyf 1390000? ck;d &mygaiGjzihf 0,f,xm;aom a&TqBJG udK; wpfu;kH ?
                                                                        ausmufpr;f vufpywpfui;f ? GSMESifh CDMA ESpuwfyg w,fvze;f
                                                                                 d     G f       G
                                                                                                    l
                                                                                                           f        D k
                                                                                                                        aq;jym; 143 jym;? bdef;jzL 6
                                                                                                                        'or 3*&rf? bde;f pdr;f 270 *&rf
                               H
                           ypfc&NyD; aoqH;k aMumif; owif;           pHkprf;ppfaq;csuft& 4if;wkdY      wpfvHk; xyfrHzrf;qnf;&rdNyD; a&T?aiGypönf; pkpkaygif;wefzkd;aiGusyf                hf d      f
                                                                                                                        ESipw<f u½l;oGyaq;jym; ½kuEyf  d f dS
        ab;uif;&efuGm             t& ausmufyef;awmif; NrdKUr
                           &Jpcef;rS wyfzUJG 0ifrsm;onf ouf
                                                 ESpfOD;onf bif*G&Gmta&SUajrmuf
                                                 buf&dS ,mcif;wGif EGm;vSn;f ay:
                                                                                            d     hJ
                                                                        4042000 cefjY yefvnfor;f qnf;&rdconf/ 4if;wdEpO;D tm; ppfaq;&m
                                                                        ,ckzrf;qD;&rdonfoufaocHypön;f rsm;rSm pufwifbm 1 &uf eHeuf
                                                                                       h
                                                                                                          Yk S f               f
                                                                                                                        &mwGitok;H jyKaomqufpyfypön;f
                                                                                                                        rsm; zrf;qD;cJaMumif; od&onf/
                                                                                                                               h
                                 fh
                           aorsm;ESitwlom;a&mufppfaq;
                                     G            odkY EGm;pmrsm;wifaepOf rd;k BudK;      11em&Dcu wEdi;f NrdKU vrkeaus;&Gm a':a*snD\aetdrtay:xyftcef;
                                                                                JG   k             f             f             trIrS zrf;qD;&rdol tm;e(c)
        pdwfcsrf;om             cJhonf/ xkdodkYppfaq;&m aoqHk;
                           olrsm;rSm 4if;&Gmae a':0if;ar
                                                 ypfcH&NyD; aoqHk;jcif;jzpfaMumif;
                                                 od&Sd&onf/
                                                                        wGi;f &Sd oHaowåmtwGi;f rS aiGusyf 4990000 udk aowåmaomh
                                                                        ½duzsufí ck;d ,lcaMumif; ppfaq;ay:aygufojzihf wEki;f NrdKUr&Jpcef;u
                                                                          k f          hJ                        d
                                                                                                                        apmeukd wmcsDvdwfNrdKUr&Jpcef;u
                                                                                                                        ta&;,laqmif&Gufxm;&SdaMumif;
                           (c)a':pdk;(54ESpf)ESihf om;jzpfol                  &JjyefMum;          G fh
                                                                        trIzita&;,lxm;aMumif; od&onf/                     rdkCf;us(jrpfBuD;em;)  od&onf/     jrifhrkd&f(wmcsDvdwf)

                 tdwzihfwif'gac:,ljcif;
                   f G                                                        arG;aeYqkrGef                                          rdciftrnfrSef
    1/ rauG;wdkif;a'oBuD;twGif;&Sd av,mOfuGif; txl;tzGJU(5)? vrf;txl;tzGJU(3)?                                                                                vm;½Id;NrdKU? tvu(3)? txu(cGJ)
    vrf;txl;tzGJU(5)? vrf;txl;tzGJU(7)ESifh o&ufc½dkif? jynfolYaqmufvkyfa&;vkyfief;rS                 orD;av;-va&mifaoG;(txu-9? armfvNrdKif)                                        wuúokdvf0ifwef;rS rkd;rkd;at;\ rdcif
                       S hf          H           f
    2013-2014 b@mESpf jynfaxmifpkEiwkdi;f a'oBuD;cGijhf yK&efykaiGjzifh vrf;^wHwm;vkyief;
                                                     16-9-2013 &ufwGifusa&mufaom (8)ESpfjynfh arG;aeYrS aemifESpfaygif;rsm;pGmwdkif udk,fpdwf                          Sf S
                                                                                                                        trnfrerm a':a&Smuf,kH 13^v&e(Eki)d f
    rsm; aqmif&Guf&ef vdktyfonfhypönf;rsm;udk vrf;tvdkuf? tydkif;tvdkuf(jrefrmusyfaiG)
                                                  ESpjf zmuse;rmcsr;ompGmjzifh trsm;tusK;? wdki;jynftusK; o,fykd;Edkiaom vdrm,Ofaus;NyD; xl;cRef
                                                        f  f          d   f    d      f   ®                                 057003 jzpfygonf/
    jzifh 0,f,lvdkygonf/
      pOf    ypönf;trsKd;tpm;              ta&twGuf
     (1)    ajreDausmufp&pf              23160 usif;
                                                  xufjrufonfh orD;aumif;&wemav; jzpfygap-                                                         trnfrSef
      (2)    6"-9" ausmuf                632 usif;                 cspfazaz - a'gufwmwdk;wdk;atmif(pnfyifom,ma&;0efBuD;Xme 0efBuD;? rGejf ynfe,ftpdk;&tzGUJ )                       vm;½Id;NrdKU? tvu(3)? txu(cGJ)
     (3)    2"-4" ausmuf                1224 usif;                                                                                   wuúokdvf0ifwef;rS armifpef;atmif\
     (4)    3" atmufausmuf               4331 usif;
                                                      cspfarar - a':cifav;od*Fg
                                                                                                                              Sf S
                                                                                                                        rdbtrnfrerm OD;atmifoef;ESifh a':pef;
     (5)    1"-2" ausmuf                4214 usif;                 cspfrr - vS,Ofaus;(txu-9? armfvNrdKif)                                                wihf jzpfygonf/
           1 3
     (6) 2 "- 4 " ausmuf                  1054 usif;
           1   3
     (7) 4 " - 8 " ausmuf
     (8)
     (9)
           jrpfausmufp&pf
           acsmif;ausmufp&pf
                                 424 usif;
                                 250 usif;
                                 330 usif;
                                                            arG;aeUqkawmif;                                   d f
                                                                                                  oD[-76 Akvoifwef;qif; oli,fcsi;rsm;okUd
                                                                                                                 f
                                                                                                   Akdvfoifwef;qif;(25)ESpfajrmuf aiG&wktxdrf;trSwftjzpf &efukef
     (10)    jrpfoJ                   220 usif;               ykodrfNrdKU? urf;em;vrf;? xHk;bdk&yfuGufae [m*sDOD;cif0if;\               NrdKU? urÇmat;ukef;ajr? r[mem,uausmif;awmfBuD;wGif 29-9-
     (11)    acsmif;oJ                  279 usif;             16-9-2013&ufwGif usa&mufaom touf(60)jynfharG;aeU                       2013&uf (we*FaEGaeU) eHeuf 10 em&DrS rGef;wnfh 12 em&DtwGif;
     (12)    awmopfcGJom;(xl)               85 wef
                                                          S f         f      S
                                                  rSonf aemifEpaygif;rsm;pGmwdkif cspaomrdom;pkEihf om,maysm&if f T               EkiiawmfoCr[mem,utzGUJ q&mawmfBuD;rsm;tm; 0gqkouFe;ESihf
                                                                                                  d f H     H                    d   f
     (13)    awmopfcGJom;(ysOf)              15 wef
    wif'gyHkpHa&mif;csrnfh&uf     - 19-9-2013 &uf                     csrf;ajrhpGm b0vrf;c&D;udk avQmufvSrf;EdkifygapaMumif;/                         f        S       f
                                                                                                 aeUqGr;qufuyfvL'gef;yGJ usif;yjyKvkyrnfjzpfygí oli,fcsif;rsm;ESihf
    wif'gyHkpywrnf&uf
          H d f h         - 25-9-2013 &uf 16;30em&D                  cspfZeD;    - a':pde0kdi;(c)a':pdepef0if;
                                                                f f      f d                        rdom;pkrsm; rysufruGuf <ua&mufMuyg&ef EId;aqmfzdwfMum;tyfyg
    wif'gzGiyusif;yrnf&uf
         hf JG      h    - 1-10-2013 &uf                                                                    onf /
    2/ wif'gyHkpHESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk o&ufc½dkif? jynfolYaqmufvkyfa&;           om;BuD; - [m*sD a'gufwm oufvGifNzdK;-
                                                                                                 qufoG,f&ef-
       f     f
    vkyief;? c½dkitif*sie,mrSL;½Hk;wGif 19-9-2013 &ufrpí ½Hk;csetwGi;f 0,f,Eiygonf/
                fD              S     df      l kd f                [m*sr rat;0if;armf(0if;a&T0gukrP-ykor)
                                                               D             Ü D   d f              AkdvfrSL;pkd;Ekdif(Nidrf;)(aejynfawmf)   zkef;-09-5106275
        (tdwfzGifhwif'gavQmufvTmrsm;ESifh yHkpHrsm;tm; zGifhyGJtcrf;tem; usif;ycsdefwGif                        f
                                                    om;vwf - udkaevif;-rrdkUrkdU(pde0if;{&ma&,mOf)
    trsm;a&SUarSmufü wifoGif;yg&ef)                                                                             AkdvfBuD;0if;jrifh(Nidrf;)(aejynfawmf)   zkef;-09-49664110
                                wif'gpdppfa&G;cs,fa&;aumfrwD      orD;      - ra[Zm0if; Second Year (English)                    AkdvfBuD;wifaX;(Nidrf;)(aejynfawmf)    zkef;-09-8306077
                                      f
                                    zke;-068-21023? 21089      cspfajr;av;- armifEdIif;a0,HNzdK;                            AkdvfrSL;rsKd;0if;(Nidrf;) (&efukef)    zkef;-09-8616557
                                                                                                 AkdvfBuD;at;jrifh(Nidrf;)(&efukef)     zkef;-09-43031755
         zciftrnfrSef                      S
                                 rdbtrnfref                            G f f
                                                              uef YuuEkdiygaMumif;                         AkdvfBuD;wif0if; (Nidrf;)('v)       zkef;-09-5184113
       0dkif;armfNrdKU? txu(2) wuúodkvf                      d
                             jrpfBuD;em;NrdKU? txu(1) wuúokvf         &efukefNrdKU? awmifOuúvmyNrdKUe,f? (9)&yfuGuf? ol&vrf;? trSwf 385^u [k
                           0ifwef;(A7)rS armif&ef[G\ rdbtrnf      ac:wGifaom awmifOuúvmyNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 9? vlae&yfuGuf 9?
                                                                                                 AdkvfBuD;jrihfpkd;(Nidrf;)(rEÅav;)     zkef;-09-91013305
     0ifwef;(B)rS armifaejrihfatmifESihf rrkd;                         ajruGuftrSwf 385(u)? {&d,m 0 'or 027 {u ESpf 60 *&efajrESifhtusKd;cHpm;
                             f S    f f D     d f
                           rSerm OD;xGe;jrihO; 1^rre(Eki)017224?
     rkd;at;wdkY\ zciftrnfrSefrSm OD;tkduf    a':wifwifpdef 1^rue(Ekdif) 001543        hf      kYd
                                                  cGit&yf&yfw\ trnfaygufyki&if OD;0if;EdkiO;D 12^Ouw(Edki)030048 ESihf a':pef;pef;OD;
                                                            f
                                                  12^Ouw(Edki)024121 wdrS vTajymif;a&mif;csykici&aMumif; 0efcajymqdkojzifh uREywkYd
                                                                   d fS
                                                                  kY J
                                                                          f
                                                                           d f G hf dS
                                                                                  f
                                                                                   H       kf f
                                                                                                            uefUuGufEdkifygaMumif;
     cefU(c)OD;armifaxG; jzpfygonf/        jzpfygonf/                     f        l        d
                                                  rdwaqGu 0,f,&efp&efaiGwpfpwfwpfa'o ay;acsNyD;jzpfygí tusKd;oufqkdici&ol  f G hf dS        &efukewkdi;a'oBuD;? wmarGNrdKUe,f? ykorneUf (pHjy)&yfuu?f "r®pEÅmvrf;? trSwf
                                                                                                        f f                 d f G      G d
                                                  rnfolrqdk cdkifvkHaompm&Gufpmwrf; taxmuftxm;rl&if;rsm;ESifhwuG uREkfyfwdkYxHodkY       83? ckepfvTm(ajc&if;cef;)? {&d,mcefUrSef;ajc (15ay_55ay) wdkufcef;ESifh tusKd;cHpm;
          trnfajymif;                 rdciftrnfrSef            ckepf&uftwGif; uefYuGufta&;qdkEdkifygonf/ uefYuGufjcif;r&Sdygu Oya'ESifhtnD           hf          f d f                     f
                                                                                                 cGit&yf&yfwkUd ukd ydkiqkionf[k tqdkjyKol OD;[ef0if;atmif 12^oCu(Edki)162360xHrS
      OD;xGef;jrihfOD;\om; jrpfBuD;em;NrdKU    jrpfBuD;em;NrdKU?  txu(refcdef)      ta&mif;t0,f qufvufjyKvkyfoGm;rnfjzpfaMumif; odaptyfygonf/
                                                                    vTJtyfnTefMum;csuft&-                  uREfkyf\rdwfaqGu 0,f,l&eftwGuf 11-9-2013&ufwGif p&efaiGay;uwdpmcsKyfjzifh
     txu(1) wuúokdvf0ifwef;(A7)rS         wuúokv0ifwef;(B)rS rvkwavG\rdcif
                               d f         f                                                        p&efaiG ay;acsxm;NyD;jzpfygonf/
                                                  OD;oef;OD;                  OD;oefYaZmf
     armif&ef[Gtm; armif&efEkdifvif;[k                             txufwef;a&SUae(pOf-32335)           w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-7341)                                   f     d f
                                                                                                    odkUjzpfygí ta&mif;t0,ftm; uefUuGuvkdygu ckivkHaompmcsKyfpmwrf;rl&if;ESihf
     ajymif;vJac:yg&ef/              trnfrSefrSm a':vzdkifaumh(c) a':rm&d
                                                              trSwf 46? yxrxyf(0J)? r[mAE¨Kvyef;jcHvrf;?                     f H           f         f d f
                                                                                                 wuG uREfkyxokdU ckepf&uftwGi; vma&mufuefUuGuEkiygaMumif;ESihf uefUuGurnfol  f h
                armif&efEkdifvif;   ,m jzpfygonf/                                ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU               r&dSygu ta&mif;t0,ftm; Oya'ESifhtnD qufvufaqmif&GufoGm;rnfjzpfygaMumif;
                                                                                                 aMunmtyfygonf/
         rdciftrnfrSef                      S
                                 rdciftrnfref                     f     f d
                                                        ,mOfrSwyHkwifpmtkyrwåLavQmufxm;jcif;                                         vTJtyfnTefMum;csuft&-
     jrpfBuD;em;NrdKU? txu(refcdef)         OD;wl;vGrf\orD; 0dkif;armfNrdKU?        ,mOftrSwf 5c^2953? MITSUBISHI FUSO 4165 DUMP TRUCK (6x4)R                                    a':wifZmvGif
     wuúokdv0ifwef;rS rv,fr;\rdcif
         f       D                    d f
                           txu (1) wuúokv0ifwef;(C1)rS         ,mOfvuf0,f&Sdol jrefrmhpD;yGm;a&;OD;ykdifvDrdwufu (ur-3) aysmufqHk;í rdwåLxkwf                        txufwef;a&SUae (pOf-33917)
                                                  ay;&ef avQmufxm;vmygonf/ uefUuGufvkdygu ckdifvHkaomtaxmuftxm;rsm;jzifh                            trSwf 710? 25 vrf;? (5)&yfuGuf?
     trnfrSefrSm a':awmrDwm; jzpfyg                   Sf S
                           r*smEl;yef\rdciftrnfrerm a':&G,f       aMumfjimonf&ufrS 15&uftwGi; atmufazmfjyyg½Hk;okUd vluk,wkivma&muf uefUuuf
                                                        h         f           d f d f          G                      awmifOuúvmyNrdKUe,f? &efukefNrdKU?
     onf/                     zef jzpfygonf/                Ekdifygonf/            une? wkdif;a'oBuD;½Hk;cGJ(&GmomBuD;)? &efukefNrdKU                f
                                                                                                          zke;-09-8622327? 09-421082474? 01-571154
16-9 (18).pmd                  1                                                            9/14/2013, 6:59 AM
    wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                                                                                                            19
                                                                                                                        jynfwGif;owif;ESifhaMumfjim
          k f dk         U
       &efuewi;f a'oBuD;tpd;k &tzGJ 0efBuD;csKyf\ZeD;                                                                                                                      f
                                                                                                                                                  vkyief;pGr;f aqmif&nf
                                                                                                                                                     jr§iUfwifa&;
     vIdifom,m rdk;ukwfbkef;awmfBuD;oif ynma&;ausmif;odkY                                                                                                                     oifwef;zGivpfUf S
       0gqdkouFe;f ESifU oifaxmufulypön;f rsm;vSL'gef;                                                                                                                       rlq,f pufwifbm 15
                                                                                                                                                                     dk
                                                                                                                                                       &Sr;f jynfe,f(ajrmufyi;f )rlq,f
                                                                                                                                                   k
                                                                                                                                                c½dif jyefMum;a&;ESijfh ynfoquf         Yl
     &efukef pufwifbm 15                       Bu;D oif ynma&;ausmif;üpufwif                         S hf
                                                                     ESifh rdcifEiuav;apmiha&SmufrIf                                                            qHa&;OD;pD;Xmeü pufwifbm 9
     &efukefwdkif;a'oBuD; vIdif                   bm10&uf eHeuf 10em&Du wdi;f   k                BuD;Muyfa&;tzGUJ em,u a':cif                                                             &uf eHeuf 9em&Du XmewGi;f
    om,mNrdKUe,f trSw(3) &yfuuf
              f   G                    a'oBuD;tpd;k &tzGUJ 0efBuD;csKyf\                       hf
                                                                     oufaX;ESitpd;k &tzGUJ 0efBu;D rsm;\
                                                                                                                                                      f
                                                                                                                                                vkyief;pGrf;aqmif&nf jr§ifhwif
               f k
    e0a';vrf;&Sd rd;k ukwbe;f awmf                      k
                                     ZeD;?wdi;f a'oBuD;trsKd;orD;a&;&m                ZeD ; rsm;u     0gqd k o uF e f ; ES i h f
                                                                     oifaxmufulypönf;rsm; vSL'gef;                                                             a&; oifwef;udzivpf&m c½dif   k G fh S          k
      oD&dNrdKifblwmteD; &efukef-jynf tqef&xm;oHvrf;ab;wGif                                     cJhaMumif; od&onf/                                                                  twGi;f &Sd NrdKUe,f½;kH rsm;rS0efxrf;
                                                                                                                                                rsm;udk ½H;k vkyief;aqmif&uf   f           G
           vlwpfOD; &xm;BudwfcH&
                                                                        tcrf;tem;udk earmwó
                                                                     oH;k Bur&wqízGivpcNJh y;D rd;k ukwf
                                                                         d f G f kd fh S f              oef;acgifpm&if;aumuf,la&;? pmzwf &Sd efjr§ ifUwifa&;ESifU                     &mwGif uRrf;usifr?I jynfoA[kjd yK       l
                                                                                                                                                        Yl
                                                                                                                                                jynfoqufqa&; uRrf;usifpm   H               G
      &efukef pufwifbm 15
      pufwifbm 5 &uf rGe;f vGJ 2
                                     GD 934 pufacgif;armif;
                                                 J
                                     axG;(pdppfq) armif;ESivmaom         f
                                                              OD;oef;    bke;f awmfBu;D oif ynma&;ausmif;
                                                                     q&mawmf b'´EÅeE´rmvmxHrS                wkdif;&if;aq; tcrJUukoay;a&;aqmif&Guf                             aqmif&uwwfap&ef&nf&,í G f             G f
    em&D c G J yd a wmuf a csmif ; e,f a jr              rD;&xm;rSm oD&dNrdKifblwmteD;                  ig;yg;oDvcH,lí q&mawmfrsm;                              NrdKUopf pufwifbm 15                           hf S
                                                                                                                                                zGivpjf cif;jzpfonf/ oifwef;
    &Jpcef;rSwm0efrSL;'k&JtkyfnGefY0if;                rkiwitrSw(6^16)ESihf (6^17)
                                      d f dk f         f                  tm; wdkif;a'oBuD; trsKd;orD;              rauG;c½kif NrdKUopfNrdKUe,f a&jynfaus;&Gmokom;a&mufí jyefMum;
                                                                                                       d                h    Yd G                   wGif c½dkifOD;pD;t&m&Sd OD;t,fvf
    wm0efaqmif&GufaepOf vIdifNrdKU                   Mum;ta&muf vrf;jzwful;ol                    a&;&mtzGJUem,u a':cifouf              a&;ESijhf ynfoqufqa&;OD;pD;XmeESihf wdi;f &if;aq;OD;pD;d Xmewdy;l aygif;í
                                                                                                        Yl     H          k            Yk           pk;d wl;u ½H;k vkyief;qki&m pDrHf    d f
               G
    e,f? (14)&yfuuf oD&Nd rdKifbwm    l                        dk
                                     rsK;d aZmfu&xm;ESiwurojzifh 4if;
                                                     hf dk f d                      k
                                                                     aX;u 0gqdouFe;f ESihf vSLzG,f                                                             cefcrI bmom&yfrsm;udk vnf;
                                                                                                                                                    Y JG
                                                                                                          f            h dk f
                                                                                               aus;&Gm&Sd bkwacsmif;a&pifpmMunfwuü oef;acgifpm&if; aumuf,l
    teD; rkdifwkdiftrSwf(6^16)ESifh                       f      f
                                     wGiezl;xdyaygufNyJ'Pf&m?,majc                  ypönf;rsm;udk qufuyfvSL'gef;                                                             aumif;? NrdKUe,fO;D pD;rSL; a':au
                                                                                                  d f            dS § hf
                                                                                               a&;qki&mESihf pmzwf&ejf riwifa&; todynmay;a[majym aqG;aEG;yJEihf        G S
    (6^17)tMum;        &efue-jynf
                    k f                usif;0wfjywf?0J'l;qpfjywf'Pf&m                 onf/ (tay:,mykH)                                                                          f
                                                                                                                                                oG,[efu pmMunfwuynm          h dk f
                                                                        qufvufí q&m q&mr               wkdif;&if;aq;0g;rsm; tcrJhukoay;jcif;rsm;ESifh a[majymaqG;aEG;yJGukd
    tqef&xm;oHvrf;ab;wGivwpf     f l                rsm;&&S d í         &ef u k e f a q;½k H B uD ;                                                                                           k
                                                                                                                                                &yfrsm;udvnf;aumif;ykcsonf/         Yd
    OD;&xm;BudwfcH&aMumif; owif;                    ta&;ay:XmeokYd ykaqmifuopOf    Yd        k      rsm;udk vufaqmifypön;f rsm; ay;          pufwifbm 7 &uf rGe;f vJG 1 em&Du usif;yonf/
                                                                                                 a&S;OD;pGm NrdKUe,fjyefMum;a&;ESihf jynfoqufqa&;OD;pD;d XmeOD;pD;rSL;
                                                                                                                          Yl   H                        tqkdygoifwef;udkpufwif
    t&oufaorsm;ESitwl oGm;a&muf
                hf                     eHeuf 5 em&DcGJwGif aoqkH;oGm;                 tyfNyD; ynmoifMum;aeaom om
                                                                                                     k d
                                                                                               a':,k,oe;f u aus;&GmwGi;f vlBuD; vli,frsm;twGuf pmzwfjcif;\                    bm 2&ufrS 6 &uftxd zGivpf              fh S
    ppfaq;&m aoqkH;olrSm rsKd;aZmf                   ojzifh "r®wmtwki;f aoqk;H jcif;   d                         fh
                                                                     raP 12 yg;ESitwl ausmif;
                                                                                                                                                              k f
                                                                                                                                                cJNh yD;rlq,fc½ditwGi;f &Sd NrdKUe,f?
    (28ESpf) (pkHprf;qJ) jzpfaMumif;                         f
                                     [kw^r[kwppfaq;Eki&ef'&tyff       d f k J k        om; ausmif;ol 203OD; twGuf                        d kH S                   f
                                                                                               tusK;d w&m;&&SyEihf oef;acgifpm&if;aumuf,jl cif;vkyief;rsm;taMumif;
    od&NyD; eHeuf 2 em&D 57 rdepfwif    G                   Yf
                                     nGe0if; w&m;vkjd yKvkywiwef;          f dk f      ausmydk;tdwf? xD;? ausmif;0wfpHk                                                                     JG
                                                                                                                                                NrdKUe,fcrsm;rS oifwef;om; 20
                                                                                                k             d            d
                                                                                               udvnf;aumif;? wki;f &if;aq;OD;pD;Xme wki;f &if;aq;rSL; a':oef;oef;Ekif      d
    Munfjh rifwibwmbufrS tif;pdef
           dk f l                           dk d
                                     rIuyawmufacsmif;e,fajr&Jpcef;u                 ESihf oifaxmufuypön;f rsm; ay;
                                                                                  l                                                              wufa&mufMuaMumif; od&
                                                                                                     h k           hf
                                                                                               u tcrJuoay;jcif;ESia[majymjcif;rsm; usi;f yay;vsu&&m aus;&Gm&Sd    f dS
    blwmbufoYdk armif;ESivmaom  f                          G
                                     trIziNhf y;D ppfaq;vsu&aeaMumif;    f dS           tyfvSL'gef;cJhaMumif; od&onf/                                                             onf/
                                                                                               jynforsm; wufa&mufaMumif; od&onf/
                                                                                                    l                           (NrdKUe,fjyef^quf)
    qDwGJrD;&xm;pufacgif; trSwf                    od&onf/                 pkd;0if;(SP)            oef;xdkuf(vIdifom,m)                                                                        t,fvfpkd; (Iprd)
                                                                              OD ; xG e f ; &\om; armif p k d ; pd k; 9^ybe(Ek d i f ) 111460ES i h f               &efukeNf rdKU? prf;acsmif;NrdKUe,f? tvu(4)Grade(9)rS armifZifudkOD;\
                                            zciftrnfrSef                    wpfOD;wnf;
                                                                            udkatmifMunfpkd;wkonf wpfO;wnf;jzpfygonf/
                                                                                       Yd    D
                                                                                                                        zcif
                                                                                                                              zcif trnfrSefrSm OD;jroef;xGef;(c)OD;aZmfOD; jzpfygaMumif;/
                                              D f
                                         txu ykw;uke; wuúokdv0if f                jzpfygaMumif;
                                                                                                 armifpkd;pdk;(c)armifatmifMunfpkd;
                                                                                                                       trnfrSef                OD;jroef;xGef;(c)OD;aZmfOD; 12^wue(Ekdif)076319
                                      wef;rS r0if;0if;xkduf\ zciftrnf
                                        f S
                                      rSerm OD;ausmrif;Ekif 7^oue(Eki)
                                             f   d      d f                    'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif; xkacsap&ef                         'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif; xkacsap&ef
                                      099368 jzpfygaMumif;/                                     taMumif;Mum;pm                                          taMumif;Mum;pm
                                                                           (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)                          (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)
              pmcRefawmftrdefUxkwfqifh&ef or®efpm                                                 &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;                                 &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;
               jynfaxmifpkor®wjrefrmEkdifiHawmf                                            2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-86 ESifhqufoG,fonfh                         2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-89 ESifhqufoG,fonfh
                jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf                                                 2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-37                                  2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-40
          2013ckESpf? w&m;rtaxGaxGavQmufxm;rItrSwf-62                                        a':at;at;jrwf           ESihf       OD;ausmfjrifhvGif              a':at;at;jrwf           ESihf         OD;pdk;Munf
      a':jrihf               ESifh 1/ 'kwd,c½dkifw&m;olBuD;(8)                               (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol                                    (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol
      (4if;\tcGifh&ukd,fpm;vS,f             &efukeftaemufydkif;c½dkifw&m;½Hk;                        OD;aZmfrif;xGef;)                                         OD;aZmfrif;xGef;)
      a':cifrmMunf)                         f d f
                               &efukewki;a'oBuD;/                                                                                 'Du&DtEdki&ol f                     w&m;½HI;
                            2/ wGJzufNrdKUe,fw&m;olBuD;
                                                                        'Du&DtEdki&ol f                   w&m;½HI;
                                                                         w&m;½IH; OD;ausmfjrifhvGif? tuGuftrSwf 1619? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 5? vlae                H          f          f     G f
                                                                                                                          w&m;½I; OD;pdk;Munf? tuGutrSwf 1621? ajrwdki;&yfuutrSwf 5? vlae&yfuuf       G
                                         d       H     f d f
                               Munfjh rifwkiNf rdKUe,fw&m;½k;?&efukewki;a'oBuD;/
                            3/ OD;jrifhaZmf                                   &yfuGuftrSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD;odap&rnf/          trSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD;odap&rnf/
                               trSwf 79?5vrf;? o&ufawm(awmif)&yfuu?f           G                 S
                                                                         2012ckEpf w&m;rBuD;rItrSw-86wGif us&onfh 'Du&DuktwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmf
                                                                                        f    dS       d       f                   S          f      dS      d
                                                                                                                          2012ckEpf w&m;rBuD;rItrSw-89wGif us&onfh 'Du&DuktwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmff
                                          d
                               Munfjh rifwkiNf rdKUe,f? &efukewki;a'oBuD;/
                                                  f d f                  wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u             wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u
                            4/ a':cifcifpdk;                                  avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyfap&ef trdefYrxkwf               avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyfap&ef trdefYudk
                               213^bD? e0a';vrf;? '*kNH rdKUe,f?&efukewki;f a'oBuD;/
                                                        f d            oifaMumif;? taMumif;wpfckck&vQif jyíacsqkd&ef oifukd,wkdijf zpfap? ½Hk;awmftcGitrde&
                                                                        h               dS          f            hf Yf       rxkwfoifhaMumif;? taMumif;wpfckck&SdvQif jyíacsqdk&ef oifudk,fwdkifjzpfap? ½Hk;awmf
                            5/ a':jrihjf rihpkd;  f                              a&SUaejzifhjzpfap? taMumif;jyacsqdkEdkifol tcGifh&udk,fpm;vS,fjzifhjzpfap 2013ckESpf          hf Yf                  d d f   hf     f
                                                                                                                       tcGitrde& a&SUaejzifjh zpfap? taMumif;jyacsqkEkiol tcGi&udk,pm;vS,jf zpfap 2013ckEpf    S
                               21^&wemrGef 2vrf;? (4)&yfuGuf?                                        S         h         f
                                                                      pufwifbm 26&uf (1375ckEpf awmfovif;vjynfausmf 7&uf) rGe;rwnfrD 10em&Dwif   h   G                      S          h         f
                                                                                                                       pufwifbm 26&uf (1375ckEpf awmfovif;vjynfausmf 7&uf) rGe;rwnfrD 10em&Dwif    h     G
                               vIifNrdKUe,f? &efukewkif;a'oBuD;/
                                  d           f d                       þ½Hk;awm fa&SUvma&mufap/                                      þ½Hk;awmfa&SU vma&mufap/
                            6/ a':jrihfjrihfoef;(c)oef;oef;jrihf                            2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyfvufrSwf              2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyfvufrSwf
                                                         f
                               213^bD? e0a';vrf;? '*kNH rdKUe,f?&efukewkdi;f a'oBuD;/                                                             a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                           (wifwifaX;)
                                                                      a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                          (wifwifa|;)
                            7/ {&mvGif                                                                                                                         d  f
                                                                                                                                                       'kw,c½dkiw&m;olBuD;(4)
                               79^bD? o&ufawm 5vrf;?
                                                                                                      d    f
                                                                                                    'kw,c½dkiw&m;olBuD;(4)
                                                                                                 &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;                                   &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;
                                           d      f d f
                               Munfjh rifwkiNf rdKUe,f? &efukewki;a'oBuD;/
                            8/ rat;jr'gvD
                            9/ armifaZmfvif;xuf                                     'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif; xkacsap&ef                          'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif; xkacsap&ef
                               (armifESr)? 213^bD? e0a';vrf;?
                                             f d f
                               '*kNH rdKUe,f? &efukewki;a'oBuD;/
                                                                                     taMumif;Mum;pm                                          taMumif;Mum;pm
      avQmufxm;ol                    avQmufxm;cH&olrsm;                                   (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)                           (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)
         txufyg avQmufxm;rIrS avQmufxm;cH&ol (4)a':cifcifpkd;? (5)a':jrihjf rihpkd;? (6)a':jrihf     f                      &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;
    jrihoef;(c)oef;oef;jrih?f (7){&mvGi?f (8)rat;jr'gvD? (9)armifaZmfvif;xuf (,ckae&yfvypm
      f                                                       d f                                                                   &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;
    rod)wdkU odap&rnf/                                                             2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-87 ESifhqufoG,fonfh                          2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-91 ESifhqufoG,fonfh
         avQmufxm;ol\ w&m;vTwfawmfa&SUae OD;pdk;wihf&nf wifoGif;onfhavQmufvTmtm;                                  2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-38                                  2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-41
    Mum;emNyD;aemuf yl;wGJygrdwåLrsm;ESifhwuG usrf;usdefvTmrsm;udk zwf½I&í avQmufxm;cH&olrsm;u                       a':at;at;jrwf              ESihf        OD;BudKif0if;
    ajyvnfatmif taMumif;rjyEdkifygu twnfjzpfrnfhqHk;jzwfcsufudk xkwfay;oifhonf[k ,lq                                                                             a':at;at;jrwf             ESihf      OD;ao;0if;
    aomaMumifh Munfjh rifwkiNf rdKUe,fw&m;½Hk;? w&m;rBuD;rItrSwf 16^2011wGif OD;jrihaZmfu a':jrihf
                    d                                   f                (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol                                     (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol
    yg-7OD;tay: w&m;rusihfxkH;Oya'trdefU 21? enf;Oya' 103t& avvHqGJ0,f,lxm;aom                               OD;aZmfrif;xGef;)                                         OD;aZmfrif;xGef;)
       f S fh       dS        f d f G fh dS
    tdrEiajrtm; vuf&vufa&mufykdiqkici&aMumif; >ruf[aMunmay;apvdkrpqkd&m w&m;NydKif          I JG                 'Du&DtEdki&ol  f                    w&m;½HI;                 'Du&DtEdki&ol  f                   w&m;½HI;
                             JG       hf
    jyoufaorsm; ppfaq;pOf 5-11-97&ufpyg ajrESi*kda'gif ta&mif;t0,fp&efay; uwdpmcsKyfukd                                 H
                                                                         w&m;½I; OD;BudKi0if;? tuGutrSwf 1610? ajrwdki;&yfuutrSwf 5? vlae&yfuuf
                                                                                  f      f           f      G f         G
                   G f
    oufaocHtjzpf wifoi;&m y,faMumif;trdeUf csrwonf/ ,if;trdeUf ukd (1)w&m;NydKif a':jrihu
                                    S f                           f
                                                                                                                           w&m;½I; OD;ao;0if;? tuGutrSwf 1613? ajrwdki;&yfuutrSwf 5? vlae&yfuuf
                                                                                                                                H          f          f    G f          G
              f
    rauseyfí &efuketaemufykdi;f c½dkiw&m;½k;H odkY w&m;rjyifqifrtrSwf 63^2012jzifh avQmufxm;&m
                        f                    I
                                                                      trSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD; odap&rnf/             trSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD; odap&rnf/
    yvyfvkdufojzihf jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyfodkY jynfaxmifpkw&m;pD&ifa&; Oya'yk'fr                                  S          f      dS        d
                                                                         2012ckEpf w&m;rBuD;rItrSw-87wGif us&onfh 'Du&DuktwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmf    f          2012ckEpf w&m;rBuD;rItrSw-91wGif us&onfh 'Du&DuktwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmf
                                                                                                                                 S          f      dS     d       f
    16(u) (5)t& trIac:pmcRefawmftrdeUf xkwqifay;&ef avQmufxm;vmonf/ ,if;avQmufvm
                                  f h                                T  wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u             wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u
    tay: jyefMum;tpD&ifcpmESitwl jyefveusr;usevmrsm; wifoi;&efEifh avQmufxm;ol a':jrihf
                  H   hf      Sf f df T              G f S                     avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyfap&ef trdefYrxkwf               avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyfap&ef trdefYrxkwfoifh
    uG,fvGefjcif;twGuf 4if;\om;orD;rsm;jzpfaom a':cifoufrm yg-11OD;wdkYu w&m;0ifukd,f                            h              dS              f
                                                                      oifaMumif;? taMumif;wpfckck&vQif jyíacsqkd&ef oifukd,wkdijf zpfap? ½Hk;awmftcGitrde&   hf Yf  aMumif;? taMumif;wpfckck&SdvQif jyíacsqdk&ef oifudk,fwdkifjzpfap? ½Hk;awmftcGifhtrdefY&
    pm;vS,ftjzpfxnfhoGif;ay;yg&ef avQmufxm;jcif;wdkYudk aqmif&Guf&ef jynfaxmifpkw&m;                                            d d f     hf  f
                                                                      a&SUaejzifjh zpfap? taMumif;jyacsqkEkiol tcGi&udk,pm;vS,jf zpfap 2013ckEpf pufwifbmS                            f    hf  f          S
                                                                                                                       a&SUaejzifjh zpfap? taMumif;jyacsqkdEkdiol tcGi&udk,pm;vS,jf zpfap 2013ckEpf pufwifbm
        f                              S
    vTwawmfcsKyf? w&m;rw&m;pD&ifa&;XmeodkU 2013ckEpf pufwifbm27&uf eHeuf10;00em&Dwif                      G
    vma&muf&ef taMumif;Mum;ygonf/
                                                                                 S         h        f     h
                                                                      26&uf(1375ckEpf awmfovif;vjynfausmf 7&uf) rGe;rwnfrD 10em&Dwif þ½Hk;awmfa&SU   G         26&uf (1375ckESpf awmfovif;vjynfhausmf 7&uf) rGef;rwnfhrD 10em&DwGif
         2013ckEpf Zlvkdif 24&ufwif jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf w&m;olBuD;\ todtrSwf
             S          G                                               vma&mufap/                                             þ½Hk;awmfa&SUvma&mufap/
         f
    jyKcsut& 2013ckEpf pufwifbm 6&ufwif jynfaxmifpkw&m;vTwawmfcsKyf wHqycwfEyf
                S                 G                 f        d f     dS        2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyfvufrSwf              2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½kdufESdyfí uREfkyfvufrSwf
    xkwfay;vdkufonf/                                         trdefUt&- (jrjr)         a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                               (wifwifaX;)  a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                          (wifwifaX;)
                                                vufaxmufnTefMum;a&;rSL;                                                 d f
                                                                                                         'kw,c½dkiw&m;olBuD;(4)                                      d  f
                                                                                                                                                       'kw,c½dkiw&m;olBuD;(4)
                       w&m;rw&m;pD&ifa&;Xme? jynfaxmifpkw&m;vTwfawmfcsKyf½Hk;                                                   &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;                                &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;
16-9 (19).pmd                          1                                                                            9/14/2013, 6:48 AM
    20                                                                                                    wevFm? pufwifbm 16? 2013

                 tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm;
                                                           0efxrf;           ta&mif;jr§ifhwifa&; + ta&mif;0efxrf;      r (10) OD;
                                                                            f
                                                                          ypön;ykUd ol                  r (10) OD;
                                                               Sd
                                                          tjreftvdk&onf                                           G f
                                                                                                         qufo,&ef zkef;-09-73240699

                                                                               0efxrf;tjreftvkd&Sdonf
                                                          1/ ta&mif;0efxrf;                                r (4) OD;
                                                           -  (10)wef;atmifjrifNyD;oljzpf&rnf/
                                                           -  ½kyf&nftoifhtwifh&Sdí oGufvufcsufcsmoljzpf&rnf/
                                                           -  touf 16 ESpfrS 22 ESpftwGif;
                                                           -  Shopping Centre wkdif;wGif tvkyfqif;Ekdifoljzpf&rnf/
                                                           -  Shopping Centre tvkyfcsdeftwdkif; qif;Ekdifoljzpf&rnf/
                                                          2/ armfwmpufcsKyfuRrf;usifol                           r (30) OD;
                                                           -  awmif'*HkpufrI(1)wGif tvkyfqif;Ekdifoljzpf&rnf/
                                                           -  tvkyfcsdef eHeuf 9 em&DrS nae 6 em&DtwGif;
                                                           -  e,frSvmolrsm;tm; aea&;? pm;a&; pDpOfay;rnf/                           qufoG,f&efvdyfpm-
                                                                                                  trSwf (45^B)? a&wm&Snfvrf;opf? A[ef;NrdKUe,f
                                                                                                         f
                                                                                                        zke;-01-543306? 09-73161046
                            d
                     0efxrf;tvdk&Sonf
                    (jynfwGif;üom cefUxm;&ef)
      1/ Sale Executive            - r (5) OD;
             f     S      d   S               D   d
       wuúokdvwpfckckrbUJG &NyD; t*Fvy?f ½k&m;? *smref? jyifopf? *syef? udk&;,m;? ,k;',m;? w½kwbmom f
       pum;wpfrsKd;udk uRrf;usifpGmajymqkdEkdifol/ (txufazmfjyyg bmompum;wpfrsKd;rsKd;ESifhwGJzufí
       t*Fvdyfbmompum;udkyg uRrf;usifpGmajymqdkEkdifoltm; OD;pm;ay;rnf/)
      2/ Senior Accountant           - r (1) OD;
       B.Com (odkY) LCCI Level III vufrSwf&xm;oljzpf&rnf/ vkyfief;tawGUtMuHK tenf;qkH;(5)ESpf
       &SdNyD; uGefysLwmuRrf;usifpGm tokH;jyKEkdifol/
      3/ Senior Accountant           - usm;^r (1) OD;
              kY           S f              f
       B.Com (od) LCCI Level III vufrw&xm;oljzpf&rnf/ Hotel vkyief;tawGUtMuHK tenf;qk; (5)ESpf   H
       &SdNyD; aejynfawmfwGif wm0efxrf;aqmifEkdifol/ Hotel vkyfief;pm&if;rsm; a&;qGJEkdifol OD;pm;ay;rnf/
       uGefysLwmuRrf;usifpGmtokH;jyKEkdifNyD; Financial Account a&;qGJEdkif&rnf/
      4/ Sale & Marketing           - usm; ^ r (2) OD;
       Sale & Marketing vkyfief;ydkif;wGif tawGUtMuHK&Sdol jzpf&rnf/ trSwfpOf(1)ESifh (4)twGuf touf
            f     f   f
       (18)ESprS (27)ESptwGi; jzpf&rnf/ ½ky&nftoiftwif&í qufqa&;ajyjypfaumif;rGeol jzpf&rnf/
                            f      h  h dS  H         f
       txufygt&nftcsif;ESihfjynfhpkHolrsm;onf ajcmufvtwGif;½dkufxm;aom Passport Size "mwfykH
                fh     f        G f S fh J  kY   H
       (2)yk?H tusipm&dwåaumif;rGeaMumif; &yfuuEi&pcef;wdrS axmufcpmrl&if;? ynmt&nftcsi;taxmuf f
                   f   f H  l                  Yd l J
       txm;rdwåL? tvkyorm;rSwykwifr&if;ESifh rdwåL? oef;acgifpm&if;rdwåLwkukdy;wGí atmufygvdypmodkY  f
       þaMumfjimygonfh&ufrS ESpfywftwGif; vma&mufavQmufxm;Ekdifygonf/
                          Treasure Land Gems & Jewellery and Souvenior
                 trSwf (11)? rBuD;BuD;vrf;? prf;acsmif;NrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-01-526286
                                                                                   0efxrf;tvdk&Sdonf
                                                                                  (jynfwGif;üom cefUxm;&ef)
                                                          1.   Site Assistant Engineer(S.A.E)             M(3)Posts
                                                             - BE(Civil), AGTI(Civil), B.Tech(Civil) bGJU&&SdNyD;oljzpf&rnf/ vkyfief;tawGUtBuHK tenf;qHk;(5)ESpf&Sd&rnf/ Material
                                                             Requirement wGufcsufEdkif&rnf/ Surveying Instrument oHk;wwfol OD;pm;ay;rnf/
                                                          2.   Sub Assistant Engineer(Q.S)               F(1)Post
                                                             - AGTI(Civil)jzpfvQif vkyfief;tawGUtBuHK (5)ESpf&Sd&rnf/ BE(Civil)jzpfvQif vkyfief;tawGUtBuHK(3)ESpf&Sd&rnf/ Building
                                                             Estate rsm;udk wGufcsufEdkif&rnf/ Auto CAD 3D Max qGJEdkif&rnf/ Site Building ESifh Design rsm;udk aumif;pGmjyifqif
                                                               f           hf l        G f f  H        f              d     f
                                                             Edki&rnf/ tzGUJ tpnf;ESiy;aygif;aqmif&uEkdir?I qufqa&;ajyjypfaumif;rGer?I taumif;jrifoabmxm;&Sr?I wuf<upGmvkyaqmif
                                                             EdkifrI? OD;aqmifOD;&GufjyKEdkifrIpGrf;&nfrsm;&Sd&rnf/
                                                          3.   Site wm0efcH(BuD;Muyf)                  M(2)Posts
                                                             - bGJU&jzpf&rnf/ vkyfief;tawGUtBuHKtenf;qHk;(3)ESpfjzpf&rnf/ rdrdqdk'ftm; BuD;MuyfEdkifoljzpf&rnf/
                                                          4.   Admin Manager                      M(1)Post
                                                             - bGJU&jzpf&rnf/ touf   35ESpfrS45ESpftwGif; jzpf&rnf/ uGefysLwmuRrf;usifoljzpf&rnf/ ½Hk;vkyfief;pDrHcefUcGGJrItawGUtBuHK
                                                                f S hf               f   f      f f I     dS l    I              f
                                                             (5)ESpEitxuf jzpf&rnf/ (odkU)aqmufvkya&;vkyief;rsm;wGif tkycsKyrtawGUtBuHK&orsm;? ppfrxrf;^tpdk;&0efxrf;tNidr;pm;rsm;
                                                             OD;pm;ay;rnf/ ½Hk;Xmeqdkif&mrsm;udk 0ifxGufoGm;vmEdkif&rnf/
                                                          5.   Chief Accountant                   F(1)Post
                                                                                             f  dSpm&if;ESiywfoufaom Software wwfuRr;
                                                             - B.Com or CPA bGUJ &jzpf&rnf/ Chief Accountant &mxl;jzifh 3ESptxuf&&rnf/   hf                 f
                                                             &rnf/ touf 30 txuf&Sd&rnf/ pm&if;Z,m;rsm;udk aumif;pGmudkifwG,fEdkif&rnf/ vcsKyf^ESpfcsKyfpm&if;rsm;udk uRrf;usifpGm
                                                             a&;qGJEdkif&rnf/
                                                          6. Accountant                       M/F(2)Posts
                                                            - B.A(Eco) or LCCI I, II, III atmifjrifNyD;oljzpf&rnf/ uGefysLwmuRrf;usifol OD;pm;ay;rnf/
                                                          7. Cashier                         F(2)Posts
                                                            - B.A(Eco) or LCCI I, II, III atmifjrifNyD;oljzpf&rnf/ uGefysLwmuRrf;usifolOD;pm;ay;rnf/
                                                          8. Admin Staff                       F(2)Posts
                                                            - bGJU&jzpf&rnf/
                                                          9. Staff                          M /F(3)Posts
                                                            - 9wef;? 10wef;jzpf&rnf/
                                                          10. Maintenance                       M(3)Posts
                                                            - Hotel &Sd Aircon rsm;udk txl;uRrf;usifpGm wyfqifEdkifol? jyKjyifEdkifol jzpf&rnf/ a&vdkif; ydkufquf?  ydkufjyif uRrf;usifol
                                                             OD;pm;ay;rnf/
                                                          11. Driver                           M(2)Posts
                                                                  ,mOfarmif;vdkifpifoufwrf;(5)ESpfESifhtxuf&Sd&rnf/ um;BuD;^ao; uRrf;usifpGmarmif;Edkif&rnf/ e,frSvmolrsm;
                                                            - vpmnd§EIdif;/
                                                             twGuf taqmifpDpOfay;rnf/
                                                          12. Family Driver                        M(1)Post
                                                            - vpmnd§EIdif;/ ,mOfarmif;vdkifpifoufwrf;  (5)ESpfESifhtxuf&Sd&rnf/ um;armif;uRrf;usif&rnf/
                                                                                 l            f f      f      f  d
                                                             txufyg&mxl;rsm;twGuf avQmufxm;vdkorsm;onf oHk;vtwGi;½dkuxm;aom vdkipifykHokH;yHk? rSwykHwifrwåL? oef;acgifpm&if;
                                                             rdwåL? tvkyform;rSwfyHkwif? ynmt&nftcsif;axmufcHcsuf? &Jpcef;axmufcHpm? &yfuGuftkyfcsKyfa&;rSL;axmufcHpmwdkUESifhtwl
                                                             7-10-2013 &uf aemufqHk;xm;í vma&mufavQmufxm;Edkifygonf/               Regal Construction Co., Ltd.
                                                            trSwf (35)? omoemh&dyfomvrf;? A[ef;NrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-01-554993? 01-8603152? 01-8603153? 01-8603154
16-9 (20).pmd             1                                                  9/14/2013, 6:49 AM
    wevFm? pufwifbm 16? 2013                                                                      21
                                                tvkyftudkiftcGifhtvrf;ESifh vlrIa&;aMumfjim
     zcif        txu ykwD;ukef;? wuúodkvf0ifwef;rS rrsKd;oEÅmxGef;\                                      S
                                                                        zciftrnfref
            zciftrnfrSefrSm OD;armif0if; 7^yww(Edkif)064008 jzpfyg                                vm;½dI;NrdKU? tvu (2)? t|rwef;
    trnfrSef    aMumif;/                                                   (c)atmifjrifcJhonfh roufxm;\zcif
                                                                   trnfrSefrSm OD;tdkufaygif;wm 13^v&e
                                                                   (Edkif)021938 jzpfygaMumif;/
                                                                               OD;tkdufaygif;wm

                                                                       arG;ouú&mZftrSef
                                                                      OD;aZmf0if;Edkif\om;? vm;½dI;NrdKU?
                                                                   txu (7)? wuúodkvf0ifwef;(c)wGif
                                                                   ynmoifMum;aeaom jynfhjynfh (c)
                                                                   xl;atmifvif;\ arG;ouú&mZftrSefrSm
                                                                   24-4-1997 jzpfygonf/

                                                                       zciftrnfrSef
                                                                                    d
                                                                     vm;½d;I NrdKU? txu (1)? wuúokvf
                                                                   0ifwef;(G)rS armifarmifMuL\zcif
                                                                   OD;vDa&Smuft,f\     trnfrSefrSm
                                                                   OD;vDa&SmufcsKH; jzpfygonf/

                                                                             S
                                                                        zciftrnfref
                                                                          d
                                                                      vm;½I;NrdKU? tvu(3)? txu(cJ)? G
                                                                   wuúodkvf0ifwef;rS roEÅm0if;\zcif
                                                                       Sf S    df
                                                                   trnfrerm OD;&efte;yef 13^rqw(Edki)  f
                                                                   005995 jzpfygaMumif;ESihf arG;ouú&mZf
                                                                   trSefrSm 8-4-1998 jzpfygonf/

                                                                        trnfajymif;
          trSwf (19-at)? Adkvf&mnGefUvrf;? '*kHNrdKUe,f? &efukefNrdKU
             zkef;-01-249573? zufpf-01-385044                                         OD;aZmfaZmfatmif\orD;? ajrmif;jr
                                                                               ¬
                                                                   NrdKU? txu (6)? pwkwwef; (u)rS
        usef;rma&;ESifh vlrItusdK;jyKvkyfief;rsm;vkyfudkifaeaom a&Tyg&rD usef;rma&;
     azmifa';&Sif;rS atmufazmfjyygt&nftcsif;&Sd 0efxrf;rsm;tm; cefUtyf&ef &Sdygonf/                        rcspfpEdk;tm; rarva&mifNzdK;[k
        tkyfcsKyfa&;rSL; (Admin Manager)                usm;? r (1) OD;                     ajymif;vJac:yg&ef/
        - touf 30rS 50twGif;
        - bGJU&jzpf&rnf/                                                             S
                                                                        zciftrnfref
        - Management ESifh oufqdkifaom vufrSwf&&Sdxm;ol OD;pm;ay;rnf/                               uomNrdKU? txu(2)? wuúodkvf
        - vkyfief;tawGUtBuHK (5)ESpf &Sd&rnf/                                         0ifwef;(B) rS armifZif0if;oef;\zcif
        - refae*smtqifh (pDrHtkyfcsKyf)vkyfouftenf;qkH; 3 ESpf &Sd&rnf/
        Cashier                            usm;? r (2) OD;                     trnfrSefrSm OD;wifnGefU 5^uoe(Edkif)
        - bGJU&jzpf&rnf/                                                    004655 jzpfygonf/
        - LCCI level (1,2) atmifjrifxm;ol jzpf&rnf/                                                   OD;wifnGefU
        - vkyfouftenf;qkH; 3 ESpf &Sd&rnf/
        - touf (25-30)ESpftwGif; jzpf&rnf/
        ½kH;0efxrf; (Office Staff )                  usm;? r (2) OD;
                                                                    wpfOD;wnf;jzpfygaMumif;
        - bGJU&jzpf&rnf/                                                      a&wm&SnfNrdKUe,f? qGmNrdKU? txu?
        - vkyfouftenf;qkH; 3 ESpf&Sd&rnf/                                                d f
                                                                   wuúokv0ifwef;(A)rS armif&xufaomf
                                                                                   J
        - touf (25-30)ESpftwGif;jzpf&rnf                                            \zciftrnfrSefrSm OD;&Jxuf(c)OD;ausmf
        - tvkyfudk aphpyfaocsmaomoljzpf&rnf/
        avQmufxm;vdkorsm;onf udk,a&;&mZ0iftjynftpk?H "mwfyk?H ynmt&nftcsif;
                 l        f        h                                  pdk;vdIif jzpfygaMumif;/
     axmufcHpm? oufqdkif&m&Jpcef;? &yfuGufaxmufcHpmrsm;? tvkyform;rSwfykHwifrdwåL?
     oef;acgifpm&if;rdwåLESifhtwl aMumfjimygonfh&ufrS wpfywftwGi; trSwf (19-at)?
                                      f                                      S
                                                                        zciftrnfref
     Adkvf&mnGefUvrf;? '*kHNrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-01-249573 odkU tjrefqkH;vma&muf                        jrif;NcHNrdKU txu(1)? wuúodkvf0if
     avQmufxm;Edkifygonf/                                                     wef;(I)rS armifatmifnDnDaqG\zcif
                                                                   trnfrSefrSm OD;atmifausmfEdkif 9^rce
                                                                   (Edkif)024052 jzpfygaMumif;/
                                                                    OD;atmifausmfEdkif 9^rce(Edkif)024052

                                                                        zciftrnfrSef
                                                                     txu(2) usdKufxdk? wuúodkvf0if
                                                                   wef;(u)wGif ynmoifMum;aeaom
                                                                   armifcsrf;ajrUatmif\ zciftrnfrSefrSm
                                                                   OD;odef;jrifh jzpfygaMumif;/
                                                                               zcif-OD;odef;jrifh

                                                                             S
                                                                        zciftrnfref
                                                                     usdKufxdkNrdKU? txu(1)? wuúodkvf
                                                                   0ifwef;(IC)rS rtdcdkifESifh t|rwef;(B)
                                                                   rS armifatmifudkOD;\zciftrnfrSefrSm
                                                                   OD;armif0if; jzpfygaMumif;/
                                                                                  OD;armif0if;

                                                                       zciftrnfrSef
                                                                     rGefjynfe,f? usdKufra&mNrdKUe,f
                                                                        f
                                                                   vTpifuke;aus;&Gmae txu(rk';)rS  l
                                                                   wuúodkvf0ifwef;ausmif;om;jzpfol
                                                                   armifjynfhNzdK;atmif\zciftrnfrSef
                                                                   rSm OD;armifoef; 10^ur&(Edkif)
                                                                   049349 jzpfygonf/
                                                                              OD;armifoef;

                                                                   wpfO;D wnf;jzpfaMumif;ESifh trnfrSef
                                                                      rGefjynfe,f? usdKufra&m
                                                                              f
                                                                   NrdKUe,f? vTpifuke;aus;&Gmae
                                                                   OD;armifoef;\om; uRefawmf
                                                                   jynfhNzdK;atmif (c) jynfhNzdK;OD;
                                                                         D
                                                                   rSm wpfO;wnf;jzpfaMumif;ESihf
                                                                   ausmif;0ifpm&if;t& uRefawmf
                                                                   \trnfrSefrSm jynfhNzdK;atmif
                                                                   jzpfygonf/
                                                                          armifjynfhNzdK;atmif16-9 (21).pmd                 1                           9/14/2013, 6:59 AM
    22                                                                                                                                  wevFm? pufwifbm 16? 2013

                        pD;yGm;a&;ESifhvlrIa&;aMumfjim
                 jiif;csufxw&efor®epm
                      k f   f                                               txl;aus;Zl;wif&jSd cif;                                         0rf;enf;aMuuGjJ cif;
          (w&m;rusifhxHk; udk"Oya'trdefU-5? enf;Oya'-20)                          4-9-2013&uf (Ak'¨[l;aeU) eHeuf 6em&DwGif uG,fvGefoGm;aom rdcifBuD;a':vS                         bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;'g,umBuD;
             &efukefta&SUydkif;c½dkif w&m;r½Hk;awmfü                      touf (95)ESpf\ ema&;udpöt00tm; rdom;pkozG,f udk,fa&mpdwfyg ulnDaqmif                                        OD;jraomif;
                                                       &Gufay;cJhMuaom AdkvfrSL;pdk;rdk;atmif (Nidrf;)? udkcifaZmf? udkodef;[ef? udkcifarmifOD;?
              2013ckESpf w&m;rBuD;rItrSwf-131                                                                                                   touf (87)ESpf
                                                                       f S  df
                                                       udkarmifarmifausmf? udk0if;xdeEihf udkpe0if;at;wdkUtm;vnf;aumif;? vdktyfaom ulnD
        a':cifrdrdpdk;            1/ trfa*sar&D
                         ESihf                                                                                                   G    S f
                                                                                                                  awmifiNl rdKU? (20)&yfuu?f quf&ivrf;? trSwf 54ae (OD;arT;-a':yk)wdkU\
                                                          h         G f          D         f
                                                       jznfqnf;rIrsm; aqmif&uay;cJMh uaom jrefrmhr;&xm;ESihf uke;vrf;ydkUaqmifa&;(&efukef
                           2/ rpöwmrdk[ef                                                                              om;? (OD;cspfwif-a':i,f)wdkU\om;oruf? a':a&T\cifyGef;? OD;jrpdk;-
                                                         f
                                                       wdki;a'oBuD;)rS t&mxrf;^trIxrf;rsm;tm;vnf;aumif;? 0rf;enf;aMumif; vlukd,wkdi^     f f
                           3/ OD;atmifjr(c)OD;jrBuD;                w,fvDzkef;jzifh ESpfodrfhtm;ay;Muaom OD;aqmifnTefMum;a&;rSL; (jrefrmhrD;&xm;)ESifhZeD;?              a':pE´ m OD ; ( National Sales Manager, Royal Ruby Co., Ltd.)?
       w&m;vdk                    w&m;NydKifrsm;                 ½Hk;csKyf&dS taxGaxGrefae*smESifht&mxrf;^trIxrf;rsm;? rEÅav;? aejynfawmfESifh
       trSwf 18? atmifr*Fvmvrf;? (c)&yfuGuf? oCFef;uRef;NrdKUe,f(,ckae&yf                                                                        OD;aX;atmif-a':a&TjrBuD;? OD;jrifhaZmfOD;-a':0if;0if;aomif;wdkUzcif? tdoOÆm
                                                       &efukefwdkUrS aqGrsKd;rdwfo*F[oli,fcsif;rsm;tm;vnf;aumif;? vSLzG,fypönf;ESifh
    vdyfpmrod)ae (1)w&m;NydKif trfa*sar&D odap&rnf/
                                                       vGrf;olUyef;jcif;ay;ydkUMuolrsm;tm;vnf;aumif;? ema&;tcrf;tem;odkU rtm;vyfonfh
                                                                                                                        f S f
                                                                                                                atmif? ZlvkdiEi;wdkU\tbdk;onf 12-9-2013&uf (Mumoyaw;aeU) n 8;05
                      JG
       w&m;vdku (2-2-2012)&ufpyg ta&mif;t0,fy#dnmOftwdki;f useaiGukd vufcí     f   H                                                               em&Dwif txufygaetdrü uG,veaMumif; Mum;od&ygojzifh rdom;pkEixyfwl
                                                                                                                   G          f  f Gf                 S hf
    ajrESifhtdrfta&mif;t0,frSwfyHkwif pmcsKyfcsKyfqdkay;NyD; vufa&mufay;tyfapvdkrI                   f             f S f      Gf      f hf
                                                       Mum;u vdkuygydkUaqmifay;Muaom AdkvrL;csKywifxe;atmif(Nidr;)ESiZeD;? pwo(16)rS
    &vdkaMumif;ESifh avQmufxm;pGJqdkcsuf&Sdonfjzpfí oifudk,fwdkifjzpfap? odkUwnf;r[kwf          ausmif;qif;zuf oli,fcsif;rsm;? &efukefwkdif;a'oBuD;&dS jrefrmhrD;&xm;ESifh ukef;vrf;               xyfrQ 0rf;enf;aMuuGJ&ygonf/
         S hf                              d f
    4if;trIEipyfvsOf;í ta&;BuD;onfh pum;t&yf&yfwkdUudk acsyajymqkEkdiol oifukd,pm;    h f                                       f
                                                       ydkUaqmifa&;rSt&mxrf;^trIxrf; rsm;? pufacgif;puf½kH(tif;pde)rS t&mxrf;^trIxrf;rsm;?                                          Royal Ruby Co., Ltd.
    vS,f ½Hk;tcGitrdeUf &a&S Uaejzpfap? odkUwnf;r[kwf 4if;trIEipyfqkdifonfhtcsufrsm;udk
               hf                    S hf                 rdcifBuD;emrusef;jzpfonfhtcsdefrSpí arwåm? u½kPm? apwemtjynfhjzifh txl;apmifh                                a&T&D0if;ywåjrm;wdkif;&if;aq;0g;xkwfvkyfa&;rdom;pk
    acsyajymqkEkdiol wpfO;wpfa,muf 4if;a&S UaeESiygapíjzpfap 2013 ckEpf atmufwkdbm
            d f     D        hf               S            a&SmufjyKpkukoay;cJMh uaom yifvkHaq;½HkBuD;rS q&m0efBuD;ESihf q&m0ef^q&mr rsm;tm;
    9&uf (1375ckESpf oDwif;uRwfvqef; 5&uf) rGef;rwnfhrD 10em&DwGif txufu
                  d  JG   f     S f
    trnfa&;om;yg&Sol w&m;vdkpqkdcsuukd xkacs&i;vif;&ef ½k;odkvma&muf&rnf/ 4if;jyif
                                   H Y
                                                       vnf;aumif; usef&pfolrdom;pkrS vGefpGmrSyifaus;Zl;wif&dSygaMumif;/
                                                                                AdkvfrSL;BuD;odef;aqG(Nidrf;)-a':cifrmOD;
                                                                                                                            U G
                                                                                                                        (6)vjynfvr;f qGwowd&jcif;
                                                                                                                                f
    oifodap&rnfrSm txufu qdkcJhonfhaeY&ufwGif oifrvmra&muf ysufuGufcJhvQif                                                      opömrGefrdom;pk                      OD;cifatmif (ppfukdi;f )
    oifhuG,f&mwGif jiif;csufrsm;udk xkwfay;vdrfhrnf/ 4if;jyif w&m;vdku Munfh½Ivdkonfh                                                                            v^xnTefMum;a&;rSL;(Nidrf;)
           h
    vdktyfonfpm&Gupmwrf;rsm;ESihf oifuxkacswifjytrSjD yKvkdonfh pmcsKypmwrf; tp&Sonf
                 f                        f      d                              Sd
                                                                      txl;aus;Zl;wif&aMumif;                                    u,fq,fa&;ESifhjyefvnfae&mcsxm;a&;0efBuD;Xme
      Y       S hf          Y         h f
    wdkukd oifEitwl ,laqmifvm&rnf/ odkwnf;r[kwf oifukd,pm; vS,a&SUaevufwif      f     G
    xnfhtyfydkYvdkuf&rnf/ oifuxkacsvTmwifoGif;vdkvQif trIrqdkifrDav;&ufu wifoGif;                                      kd f
                                                                            OD;atmifEioif;                                   awmif'*kHpufrIZkef(1)½kH;tzGJU(tMuHay;? Nidrf;)
    &rnf/                                                                      touf (51)ESpf                                      f       YJ JG G            G
                                                                                                                  aus;Zl;&SizcifBuD; rdom;pkeccmoGm;wm 16-9-2013 &ufwif (6)vjynfh
       2013ckESpf pufwifbm 10&ufwGif þ½kH;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREkfyfvufrSwf               10-9-2013&ufwGif uG,fvGefoGm;aom &efukefwdkif;a'oBuD;? arSmfbD                       oGm;aomfvnf; wpf&ufrSrarhEdkifyg/ zcifBuD;twGuf&nfpl;í jyKorQukodkvf
    a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                                                                                                  H          H         f
                                                                                                                tm;vk;udk jrifjh rwfaombkb0rS om"kac:qdkEkdiygap/
                                                       NrdKUe,f? ukvm;ukef;aus;&Gm? arcMuufNcHvrf;ae a':odef;wef\cifyGef;
                                        (a':vSjrifh)                                                                                            cspfZeD;-a':cifaX;ESifh
                                                       OD;atmifEdkifoif; uG,fvGefpOfu tppt&m&m vdkavao;r&Sd ulnDcJhMuaom                                                 cspfom;orD;rsm;? ajr;rsm;
                                       d     f
                                    'kw,c½dkiw&m;BuD;(6)         ukvm;ukef;aus;&Gm tkyfcsKyfa&;rSL;ESifh &Gmol&Gmom;rsm;tm;vnf;aumif;?
                                   &efukefta&SUydkif;c½dkifw&m;½Hk;                                                                                       &efuif;? 12 vkH;wef;
                                                       ajrmif;wumaus;&Gm tkyfcsKyfa&;rSL;ESifh ajrmif;wum ema&;ulnDrItoif;

                  a&mif;cs&efaMumfjimpm
                                                       tm;vnf;aumif;? aqGrsKd ;rdwo*F[rsm;tm;vk;ESihf aus;Zl;wifxkuotm;vk;udk
                                                       txl;aus;Zl;wif&SdygaMumif;/
                                                                     f       H        d f l   H                                   0rf;enf;aMuuGjJ cif;
              (w&m;rusifhxHk; Oya'trdefY-21? enf;Oya'-66)                                                  f
                                                                                   use&pforom;pk
                                                                                       l d                                            Gf
                                                                                                                                OD;atmifxe;
                  &efuketa&SUykdi;c½kiw&m;½Hk;
                      f   f d f                                                                                          r[maAm"dy&d,wdåomoemjyKtoif;trIaqmif
                                                       aysmuf         uRefawmf armifvdIifOD; 12^oCu(Edkif)045044\ P.P pmtkyf
                2013 ckESpf w&m;rZm&D rItrSwf-96                                                                                            touf(75)ESpf
                                                                 eHygwf 188834rSm aysmufqkH;oGm;ygojzifh awGU&SdutaMumif;Mum;
       or0g,rbPf                ESifh       a':prf;prf;0if;            qkH;       ay;yg&ef/                 zkef;-09-31053190
                                                                                                                  &efukefwdkif;a'oBuD;? &efuif;NrdKUe,f? rdk;aumif;vrf;? r[maAm"dy&d,wdå
       (4if;\vufaxmuftaxGaxG                                                                                              pmoifwdkuf r[maAm"dy&d,wdåomoemjyKtoif;trIaqmif a':jrifhjrifhoef;\cifyGef;
       refae*sm a':abbDcifjroef;)                                                                                                Gf            G         H   f Gf G
                                                                                                                OD;atmifxe;onf 12-9-2013 &ufwif tm&Sawmf0ifaq;½kü uG,veom;aMumif;od&dS
          f     d   f               f
       &efuketa&SUyki;f c½dkiw&m;½Hk;? w&m;rBuD;rItrSw-290^2012 trIwif tEdki'u&DukdG     fD
                                                                ,mOfrSwfykHwifpmtkyf rdwåLavQmufxm;jcif;                                  f   l d  S hf
                                                                                                                &ojzifh use&pforom;pkEitwl xyfwxyfrQ0rf;enf;aMuuG&ygaMumif;/ trIaqmiftzGUJ
                                                                                                                                  l         J
             G f
    twnfjyKaqmif&u&eftwGuf atmufwiazmfjyxm;aomypön;f udk 2013ckEpf pufwifbm
                         Gf                    S           ,mOftrSwf 5u^1833 Toyota Hilux, P/U ,mOfvuf0,f&Sdol OD;rif;aZmfoefY                                            r[maAm"dy&d,wdåomoemjyKtoif;
    27&uf eHeuf 10em&DwGif 4if;ypönf;wnf&Sd&mt&yf ü avvHwifa&mif;csvdrfhrnf/               12^&ue (Edkif)013414 u (ur-3) aysmufqkH;í rdwåLxkwfay;&ef avQmufxm;
    udk,fwdkifaomfvnf;aumif;? w&m;0ifvTJtyfonfh udk,fpm;vS,fjzifhaomf vnf;aumif;                      f      f H
                                                       vmygonf/ uefUuGuvdkygu cdkivkaomtaxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS                                bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,dumrBuD;
    avvHqGJ0,f,lEdkifaMumif; aMunmvdkufonf/                               15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkif vma&mufuefUuGufEkdifygonf/                                   a':vSMunf (awmifpGef;)
                        ypönf;pm&if;                                           une? c½kdif½kH;(&efukefta&SUydkif;)? &efukefNrdKU
       &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopfawmifydkif;NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf (24)?                                                                         (OD;jrifhESifhorD;rsm; txnfqdkif? r*Fvmaps;)
    ajruGuftrSwf(266)? {&d,m(0'or055){u&Sd ajruGufESifh,if;ajruGufay:wGif                         ,mOfrSwfykHwifpmtkyf rdwåLavQmufxm;jcif;                                              touf(75)ESpf
    aqmufvkyfxm;aom '*HkNrdKUopf(awmifydkif;)NrdKUe,f? (24)&yfuGuf? oD*Ð1vrf;? trSwf                                                                      &efukefwdkif;a'oBuD;? awmifOuúvmyNrdKUe,f? (9)&yfuGuf? arwåmvrf;? trSwf
    266[kac:wGifaom(RC)ESpfxyftaqmufttHk/                                                             dS
                                                         ,mOftrSwf 11,^40917? Kenbo 125 M/C ,mOfvuf0,f&ol OD;ausmvif;armif f
                                                       13^w,e(Edkif)041794u (ur-3) aysmufqkH;í rdwåLxkwfay;&ef avQmufxm;                         1017ae OD;jrifh\ZeD;? rGefjynfe,f? awmifpGef;NrdKUae (OD;pH&if-a':pdefwif)wdkY\orD;?
                                   Murf;cif;aps;usyfodef;-800/                                                               wGHaw;NrdKUae (OD;vSatmif-a':at;)wdkY\acR;r? (udkcifarmif0if;)-rcsKdrm(OD;jrifhESifh
                 avvHwifa&mif;csrnfhpnf;urf;csufrsm;                    vmygonf/ uefUuGufvdkygu cdkifvHkaomtaxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjimonfh&ufrS
                                                       15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifygonf/                     orD;rsm;txnfqdkif)? udkausmfEdkifaxG;-rat;at;jrifh(jynfhjynfh uwåDyga&mif;0,fa&;)?
     (1) ypönf;pm&if;wGif azmfjyxm;aomtcsuftvufrsm;rSm w&m;Edkifu w&m;½kH;odkY                               une? c½kdif½kH;(rEÅav;awmifydkif;)?rEÅav;NrdKU                          f f h Y                         Y
                                                                                                                udkatmifrif;-rpdr;pdr;jrifwkd\rdcif? armifa0,Hjrif?h armifausmfeE´atmifwkd\tbGm;onf
              f                f       f
       wifjycsut& od&orQjzpfonf/ rSm;,Gi;jcif;? MuGi;usejf cif; wpfckckay:ayguf
       ygu w&m;½Hk;u wm0ef,lrnfr[kwfyg/                                                                                         11-9-2013&uf (Ak'¨[l;aeY) rGef;vGJ 2em&DwGif a&T*Hkwdkiftxl;ukaq;½Hkü uG,fvGefoGm;
                                                           ,mOfrSwfykHwifpmtkyf                  ,mOfrSwfykHwifpmtkyf               ygojzifh 13-9-2013&uf (aomMumaeY) rGef;vGJ 2em&DwGif a&a0;tat;wdkufrS
     (2) avvHwifa&mif;csonfhenf;pepfudk a&mif;csolt&m&Sdu owfrSwfonfhtwdkif;
       a&mif;csrnfjzpfonf/                                          rdwåLavQmufxm;jcif;                   rdwåLavQmufxm;jcif;                a&a0; okomefodkY ydkYaqmifrD;oN*KØ[fjyD;jzpfygaMumif;/
     (3) aps;EIe;tjrifqkH;ay;0,f,otm; avvHq0,f,otjzpf owfrwrnf/ odkUaomf
           f     h     l l         JG  l l        S f             ,mOf t rS w f  17,^41849?              ,mOftrSwf 1u^7516?Toyota                  uG,fvGefoltm;&nfpl;í 17-9-2013&uf (t*FgaeY) eHeuf 7em&DrS 11em&Dtxd
       tjrifhqHk;ay;onfhaps;EIef;rSm a&mif;csonfhypönf;twGuf vufcH&efroifhaMumif;           Jialing 125 M/C   ,mOfvuf0,f&Sdol          Dyna Bu 85, Truck(4x2)® ,mOfvuf
                                                                                                                txufygaetdrfodkU &ufvnfqGrf;auR;w&m;awmfem <ua&mufyg&ef zdwfMum;tyf
       a&mif;csolt&m&Sdu xifjrifvsuf vufrcHbJ jiif;y,fydkifcGifh&Sdonf/                OD;cspfudkudk 8^rue(Edkif)247262 u           0,f&Sdol OD;pdkif;cspfxl; 13^v&e(Edkif)
                                                                                                                ygonf/                                usef&pfolrdom;pk
     (4) avvHwifa&mif;csNyD; ra&TUrajymif;Edkifaomypönf;twGuf avvHqGJ0,f,lolu              (ur-3) aysmufqkH;í rdwåLxkwfay;&ef           038211u(ur-3)aysmufqkH;í rdwåL
                 f   f      JG        S hf
       aiGusyf 100vQi25usyukd avvHq0,f,Nl yD;onfEiwpf NydKieuf aeUcsi;ay;oGi;
                                         f        f   f  avQmufxm;vmygonf/ uefUuGufvdk              xkwfay;&ef avQmufxm;vmygonf/
       &rnf/ xdkodkUay;oGif;jcif;rjyKvQif wpfzefjyefvnf avvHwifa&mif;csvdrfhrnf/           ygu cdkivkaomtaxmuftxm;rsm;jzifh
                                                            f H                          f        f
                                                                                   uefUuGuvkdygu cdkivkHaomtaxmuf                           0rf;enf;aMuuGjJ cif;
     (5) avvHqGJ0,f,lolrsm;onf a&mif;csonfht&m&Sdu owfrSwfom;onfh pay:aiG                aMumfjimonf&ufr15&uftwGi; atmuf
                                                              h  S      f             txm;rsm;jzif h aMumf j imonf h & uf r S                       a':vSMunf (awmifpGef;)
       udk wifoGif;rSom avvHqGJ0,f,lcGifh&Sd&rnf/                           azmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkifvma&muf          15&uftwGif; atmufazmfjyyg½kH;odkU
     (6) avvHqGJ0,f,l&&Sdolonf 25&mcdkifEIef; aeUcsif;ay;oGif;NyD;aemuf usefaiGrsm;udk                                                                                ykno[m,toif;0if
                                                       uefUuGufEkdifygonf/                   vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifyg
       avvHwifa&mif;csonfaeUukdy,fí 15&ufajrmufonfaeUonf ½Hk;ydw&ufjzpfvQif
                   h                   h         f         une? c½kdif½kH; (rEÅav;awmifydkif;)         onf/ une? c½ki½;Hk (rEÅav;awmifyki;f )
                                                                                            df       d
                                                                                                                               touf(75)ESpf
       yxr½Hk;zGifhonfh&ufwGif tajytausay;oGif;&rnf/                                                                                     udkatmifrif;-rpdrf;pdrf;jrifhwdkY\rdcifonf 11-9-2013 &uf rGef;vGJ 2 em&DwGif
                                                                     rEÅav;NrdKU                       rEÅav;NrdKU
     (7) avvHuseaiGrsm;udk txufygaeU&ufrsm;wGif ay;aqmif&efysuuuygu ypön;f udk
             f                            f G f
                                                                                                                uG,fvGefoGm;aMumif;od&Sd&ygojzifh usef&pfolrdom;pkESifhxyfwlxyfrQ 0rf;enf;aMuuGJ&
       wpfzef avvHwifa&mif;csvdrfhrnf/ ay;oGif;xm;onfh avvHaiGrsm;udk b@m                        ,mOfrSwfykHwifpmtkyf rdwåLavQmufxm;jcif;
       tjzpf odrf;qnf;jcif;cH&rnf/                                                                                           ygaMumif;/                              ykno[m,
       2013ckESpf pufwifbm 6&ufwGif þ½Hk;wHqdyf½dkufESdyfí avvHwifa&mif;cs&ef               ,mOftrSwf 12,^85741? Luojia 110,M/C,mOfvuf0,f&Sdol a':oD&d'Hk                                               omoemhtusKd;aqmifapwem&Sifvli,frsm;
       aMumfjimpm xkwfay;vdkufonf/                           (&if&ifoef;)       f                     f
                                                       9^trZ(Edki)018918u (ur-3) aysmufq;Hk í rdwåLxkway;&ef avQmufxm; vmygonf/
                                        d
                                      'kw,c½kiw&m;olMuD;(1)
                                           d f           uefUuGuvkdygu cdkivkHaomtaxmuftxm;rsm;jzifh aMumfjimonf&ufrS 15&uftwGi;
                                                          f       f                    h          f                            f G
                                                                                                                          cspvSpmaomtpfr(rwk;wdk;)okUd
                                                                                                                                   d
                                    &efukefta&SUydki;c½kiw&m;½Hk;
                                               f d f      atmufazmfjyyg½kH;odkU vludk,fwdkifvma&muf uefUuGufEkdifygonf/
                                                                         une? c½kdif½kH;(rEÅav;ajrmufydkif;)?rEÅav;NrdKU                         S   U G   f
                                                                                                                        wpfEpjf ynfvr;f qGwowd&jcif;
                     uefYuGufEdkifygaMumif;                           uefUuGufEkdifygaMumif;                 uefUuGufEkdifygaMumif;                          (16-9-2012)rS (16-9-2013)
                    f         f  G f  f        f
        '*kNH rdKUopf(awmifykdi;)NrdKUe,f? ajrwdki;&yfuutrSw-20? ajruGutrSwf 1587^u?                                                                      tpfr(rwdk;wkd;)a&
         f
     ajruGuwnfae&mtrSwf 1587^u? armif;ruefurf;omvrf;? (20)&yfuu?f awmif'*kH OD;nGea&T
                                        G         Yf          aejynfawmf? ysOf;rem;NrdKUe,f? a&TcsD         aejynfawmf? v,fa0;NrdKUe,f?
                                                       &yfuu?f ajrwdki;f &yfuutrSw10? rpk;d &drf
                                                           G           G f    f       trSw4&yfuu?f ajrwdki;f &yfuutrSwf
                                                                                        f       G          G f         tpffr uG,fvGefcJhwm wpfESpfjynfhcJhNyDqkdayr,fh... rdom;pktm;vHk;&JU
     O/RGN-010436trnfayguf ESp60*&efajrtm; trnfayguf OD;nGea&T uG,veojzifh
                         f                Yf    f Gf
          l                                  df T
                     f
     a':wifrqifh 12^A[e(Edki) 054228u w&m;0ifZeD; awmfpyfaMumif; usr;f usevm? uwdopöm          taemuf? OD;ykitrSw4c? {&d,m0 'or
                                                                  d f   f            15^&efatmif&yf? ajruGuf^OD;ykiftrSwf      d     &ifxJrSmawmh raeUwpfaeUuvkdbJ emusifpGmcHpm;ae&qJygtpfr&,f...
     jyKvTmwifjyí tarGqufcykdiqkdiaMumif;pmcsKyf&ef ajryHku;avQmufxm;vm&m 14&uftwGi;
                   H f f            l                f    187 {u&Sd OD;jrifhaqG? a':,Of,OfaqG           63u? {&d,m0'or069{u&Sd a':a&T&D
                                                                                                                   tpfrxm;&pfcJhwJh 'Drdom;pkav;xJu rdom;pk0iftm;vHk;u tpfrukd
     uefuuEkiygonf/NrdKUjypDrue;ESifh ajrpDrcefUcGrXme?&efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD
       Y G f d f           H df    H J I                         trnfjzifhykdifqkdifaom bdk;bykdifajruGuf                                     ,aeUxdwkdif wpfaeUwpf&ufrQ arhr&cJhygbl;...
                                                                                              d f d f
                                                                                   trnfjzifh ykiqkiaom bdk;bykiajruGuf    d f
                                                       tm; OD;vTr;rk;ausmf9^yre(Eki)001831?
                                                               f d          d f                                        i,fi,f&G,f&G,feJU tpfrcspfwJh'Drdom;pkav;ukd apmapmpD;pD;pGefYcGmoGm;&
                    uefUuGufEkdifygaMumif;                                                    tm; a':½Icif9^v0e(Eki) 111307(b) df
                                                       OD ; nD n D a tmif 9^yre(Ek d i f ) 001834                                    avmufatmif tpfrcHpm;cJh&wJh 'Da&m*ga0'emqkd;BuD;awGeJU 'DvdktjzpfrsKd;awG
        aejynfawmf? Owå&oD&dNrdKUe,f? a&TeHUom&yfuGuf? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf                                              h Gf       d f f
                                                                                   OD;jrifxe;u ykiqkdiaMumif; taxmuf
                                                       (b)OD;ausmperykiqkdiaMumif; taxmuf
                                                                f df S d f f                                          tm;vHk;ukd aemifb0om&Sd&if tpfrxyfNyD; rawGUBuHK? rcHpm;&ygapeJU? 0#fa<u;
     7^a&TeHUom taemuf&yf? ajruGuftrSwf 238 4if;ajruGufay:&Sd tusKd;cHpm;cGifh                                          txm;rsm;wifjyNyD; bdk;bykdif ajruGuf
                                                       txm;rsm;wifjyNyD; bdk;bykdifajruGuf                                         d hJ                   f hJ   d
                                                                                                                &Sc&ifvnf; 'Db0'DrQeJU ausygapvkUd tpfrcspcwhJ 'Drom;pku bk&m;trSL;&Saom   d
     t&yf&yftm; a':tkef;&if trnfayguf ykdifqkdifygonf/                                                      trnfajymif; avQmufxm;vmygojzifh
        tqkygajruGuESihf ajruGuay:&Sd tusKd;cHpm;cGit&yf&yftm; vuf0,f&&Sykiqkif
           d     f        f           hf            d d f d   trnfajymif; avQmufxm;vmygojzifh                                                   f
                                                                                                                oHCmawmft&Siojl rwfrsm;? oDv&Siq&mav;rsm;tm; aeUpOf? tywfpOf? vpOf
                                                                                                                                  f
                                                                                   uefUuGufvkdolrsm;taejzihf w&m;0if             tvSL'gersKd;pHkjyKvsuf tpfrtwGuf qkawmif;ay;aeygw,f tpfr&,f....
     xm;ol a':tkef;&ifrS txufazmfjyygajruGuftm; ykdifqdkifaMumif; 0efcHuwdjyKonfh            uefUuGufvkdolrsm;taejzihf w&m;0if
     twGuf tNyD;tydkif0,f,l&ef uRefawmfOD;jrwfrif;odef;rS aiGay;acsNyD;jzpfygonf/                                        pmcsKyfpmwrf;rsm;? w&m;½Hk;trdefU'Du&D                 d f    d              h     d f
                                                                                                                   tpfrukcspwhJ 'Drom;pk0ifawGtm;vHk; jyKjyKcJorQ 'Dukokvaumif;rItpkpk&UJ
                                                       pmcsKyfpmwrf;rsm;? w&m;½Hk;trdefU'Du&D
        okUd jzpfygí tqkygajruGuEiywfoufjyD; ajrpDrcefcrqki&mudp&yfrsm; aqmif&uf
                 d     f S hf         H Y JG I d f    ö       G   rsm;jzifh taxmuftxm;ckivkHpmwifjyí d f G        rsm;jziftaxmuftxm;ckivkHpmwifjyí
                                                                                         h            d f G                           kd     kd   d       d kd f
                                                                                                                tzkUd bm*ukd tpfra&muf&mbHkb0rS odEi?f jrifEi?f Mum;EkiNf yD; om"kac:qkEiygap
               G f d         S        f
     rnfjzpfygí uefUuuvkygu ,aeYrpí 28&uftwGi; w&m;0ifrwykHwifpmcsKypmwrf;   S f    f       aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD?             aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD?              tpfr&,f...
                                 f d f
     rsm;? w&m;½Hk;trdeUf 'Du&Drsm;jzifh vma&mufuefUuGuEkiaMumif;ESihf owfrw&uftwGi; S f      f                                    H d hf      H JG I
                                                                                   NrdKUjypDrue;f ESiajrpDrcefUcrXmeokUd 14&uf
                   d
     vma&mufuefUuGujf cif;r&Sygu ½Hk;vkyief;udp&yfrsm;ukd Oya'ESitnD qufvufaqmif
                           f  ö           hf             NrdKUjypDrHudef;ESifh ajrpDrHcefUcGJrIXmeokdU                                                   tpfr(rwdk;wkd;)a&
     &GufoGm;rnfjzpfaMumif; trsm;odap&ef today;aMunmtyfygonf/                      14&uftwGif; uefUuGufEkdifygonf/             twGif; uefUuGufEkdifygonf/                              trQ-trQ-trQyg tpfr&,f
                               OD;jrwfrif;odef; 7^&w&(Ekdif)072054             NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefYcGJrIXme         NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefYcGJrIXme                 (om"k-om"k-om"k)3
                            trSwf 238? a&TeHUom&yfuGuf? Owå&oD&dNrdKU      aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD             aejynfawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD                                                f  l d
                                                                                                                                               use&pforom;pk
16-9 (22).pmd                    1                                                                        9/14/2013, 8:00 AM
wevFm? pufwifbm 16? 2013       bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,umBuD;                     OD;ausmfpdk;(c)OD;ayoD;  (pm&if;ppfrSL;? Nidrf;)               tHkxefvGDU(c)a':cifar                          OD;odef;jrifh
       'kwd,AdkvfrSL;BuD;atmifwif (Nidrf;)                     refae*sm(Nidrf;)? AE¨Kvo,f,lydkYaqmifa&; Co.,Ltd.                     touf(90)                       (a&TykpGef oufBuD;uefawmhcH)
                                                       touf(75)ESpf                         &efukefNrdKU? vrf;rawmfNrdKUe,f? 15
          Munf;^7573 (tywfpOf-18)                                                                                                pDrHpD;yGm;-3? pm;^axG(Nidrf;)
                                             trSwf 28^591? atmif&wem 3vrf;? '*HkNrdKUopf(ajrmufykdi;)NrdKUe,f?
                                                                          f          vrf;? trSwf 102ae (tHkzDuRef-
             (OuúH? oHk;q,f)                     &efukefNrdKUae (OD;bdk;oif-a':zGm;&ef)wdkY\om;? (OD;c-a':Muifvdef)wdkY\        vifbif[m)wdkY\orD;? OD;jrifha0\                      touf(86)ESpf
             touf(81)ESpf                      om;oruf? a':cifav;\cifyGef;? OD;oef;0if;(aqmufvkyfa&;? Nidr;)-a':  f        ZeD;? OD;oef;OD;-a':oef;oef;,Of?                   f                 d f d f
                                                                                                              &efukeNf rdKU? oCFe;uRef;NrdKUe,f? 16^2&yfuGu?f oD&*kPtr&m? wdkuf
        f f
   &efukewkdi;a'oBuD;? OuúHNrdKUae (OD;jrarmif-a':apmwif)wdkU\om;?       cifpdk;pdk;0if;(tru-16)? (OD;atmifausmfaZm)-a':at;at;armf? a':a&T               f f
                                                                                    (OD;ode;vGi)-a':cifoe;armf?OD;xGe;
                                                                                                  df     f   3? tcef; 006ae (OD;xGe;OD;-a':at;wif)wdkU\om;? a':cifwifh\cifyGe;?
                                                                                                                         f                        f
                 f
oHk;q,fNrdKUae (OD;aumif;uG,-a':at;Munf)wdkU\om;oruf? &efukeNf rdKU?                   f      f     f     f
                                         0wfrIH? a'gufwmpde0wfrIH(&efuketaemufykdi;wuúokdv)? OD;aZmfoefY-a':
                        d
tif;pdeNf rdKUe,f? azmhuef&yfuGu?f trSwf 6? oD&vrf;ae a':oef;oef;csK\   d                                               vGif-a':pE´mcif? OD;jrifhvGif-a':          f df        f f df            f
                                                                                                          OD;ausmpeoef;-a':EG,EG,oe;(tvu-4? oCFe;uRef;)? OD;jrifhatmif-
                                         jr0wfrIH(e0&ufwnf;cdkcef;)? OD;jynfpk;rdk;(JSN Shipping Co.,Ltd.-(a':cdkif
                                                             d                       ,k,kvGif? a':wif&D? a':a0a0vGif?      a':rmvmcdkif? (OD;udkudkEdkif)? (OD;nDnDEdkif)-a':eDvmcdkifwdkU\zcif? ajr;
cifyGef;? OD;&JxGef;atmif? OD;aZmfxGef;atmif (tJyk*H? av,mOfrSL;BuD;)-      cdkif0if;)? OD;jynfEdkifpdk;(HAS, Shipping Co.,Ltd.)-a':cif&J0ifhwdkY\zcif?
a'gufwmoDwmat;(om;zGm;rD;,yf^ajrmufOuúvmyaq;½Hk)? a':eDvmcsKd               f
                                         ajr;&Spa,mufwkdY\tbdk;onf 15-9-2013&uf(we*FaEGaeY) eHeuf 00;45            a':jrifhjrifhpef;? OD;jr0if;-a':cifat;   ajcmufa,mufwkdU\tbdk;onf 14-9-2013&uf n 8;45em&Dwif aetdrü     G    f
(MRTV-3 OD;pD;t&m&Sd? Nidrf;)? a':oDwmcsKd ('k-nTefrSL;? EdkifiHjcm;pD;yGm;            f f
                                         em&DwGif uG,vGeoGm;ygojzifh 17-9-2013&uf(t*FgaeY)rGe;vGJ 1em&DwGif
                                                                        f            vGifwdkY\rdcif? ajr; 14a,muf? jrpf        f Gf G                        G
                                                                                                          uG,veom;ygojzifh 16-9-2013&uf eHeuf 10em&Dwif a&a0;okomefokUd
qufoG,a&;nTeMf um;rSL;OD;pD;Xme? pDrH^pD;yGm;0efBuD;Xme? FERD)? 'kw,
       f                             d     a&a0;tat;wdkufrS a&a0;okomefokdY ydkYaqmifoN*KØ[frnfjzpfygaMumif;           av;a,mufwkdY\ bGm;bGm;BuD;onf        ydkUaqmifrD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif; &yfeD;&yfa0;rSrdwfaqGo*F[taygif;
 d f       f               d
AkvrSL;BuD;ausmoD[(wyfrawmf-a&)-a':pE´mcsKwkdU\zcif? rtifMuif;yGihf        &yfa0;&yfe;rS aqGrsK;rdwo*F[rsm;tm; odaptyfygonf/ (aetdrrum;rsm;
                                                D     d f                    f S         15-9-2013&uf eHeuf1;32em&DwGif                                   f
                                                                                                          wdkUtm; today;taMumif;Mum;tyfygonf/ (aetdrrSum;rsm; eHeuf 8em&D
(aq;-1)? ra'vD,myGih(aq;-1)?roZifoif;oefU(urm&Gw-TTC)? armif
             f                f           eHeuf 11;30em&DwGif xGufcGmygrnf/)            usef&pfolrdom;pk      uG,fvGefoGm;ygojzifh 19-9-2013       wGif xGufcGmygrnf/)                      usef&pfolrdom;pk
atmifjrwfausmf (urm&Gwf? TTC)wdkU\tbdk;onf 15-9-2013&uf                                                         &uf (Mumoyaw;aeY) eHeuf 11em&D
(we*FaEGaeU)eHeuf 7;05em&Dwif tm&Sawmf0ifaq;½Hkü uG,veom;ygojzihf
                G            f Gf G                     a':wif0if;  (ajreDukef;)                    wGifaetdrfrSa&a0;okomefodkYydkYaqmif                    OD;at;jrifh
<uif;usef&pfaom½kyfuv,yftm; uG,fvGefol\qE´t& ,if;aeUwGifyif                                                       *loGi;oN*KØ[rnfjzpfygaMumif; tod
                                                                                       f     f                  tkyfcsKyfa&;rSL;? r[mpnfomoemh&dyfom(A[ef;)
wyfrawmfaq;wuúokdvokdU ay;ydkUvSL'gef;NyD;jzpfygaMumif; &yfeD;&yfa0;ae
              f                                         touf(72)ESpf
aqGrsKd;rdwfo*F[taygif;wdkUtm; today;taMumif;Mum;tyfygonf/               &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrKdUe,f? (43)&yfuGuf?     ay;tyfygonf/ use&pfolrom;pk f  d                    upv(Nidrf;)
   uG,fvGefoltm;&nfpl;í 21-9-2013&uf (paeaeU) eHeuf 7em&DrS                                 f
                                         okcvrf;? trSwf 280ae (OD;a&Tatmif-a':ode;Munf)?(OD;pH0if;-a':wifyk)           a':cifrr (jyifOD;vGif)
                                         wdkU\orD;? (OD;wifarmifOD;)\ZeD;? a':cifvS&D-(OD;aZmf0if;)? a':wifwif                                             touf(71)ESpf
               f       G f
10em&Dtxd txufygaetdrokdU &ufvnfqr;auR;w&m;awmfem <ua&muf                                                        v^x uxdu(t*FvdyfpmXme?
yg&ef zdwfMum;tyfygonf/                 usef&pfolrdom;pk     at;wdkU\tpfr? OD;oefUZifOD;-a':MunfMunf0if;?(OD;nDnDOD;)-a':pE´maZmf                                   &efukefNrdKU? '*HkNrdKUopf(qdyfurf;)NrdKUe,f? ,kZeO,smOfNrdKUawmf? tcef;
                                         axG;? OD;[efpdk;-a':ZifrmOD;? OD;oufEdkifOD;-a':ausmf&wemxGef;? a':          pD;yGm;a&;wuúodkvf? Nidrf;)                              f df
                                                                                                          203? wdkuf 18^at? 3vrf;ae (OD;csppe-a':wifvS)wdkY\om;? (a':vSvS?
       bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif; 'g,umBuD;                ouf0gOD;? OD;Edkivif;OD;-roEÅmvif;? armifNidr;csr;atmif-rvJhvJhEkdiwkdU\
                                                  f               f f          f             XmerSL;                              f         f
                                                                                                          v^x nTeMf um;a&;rSL;? Nidr;? upv)\cifyGe;? udkrkd;jrifh0if;(xl;ukrÜPD)-
       'kwd,AdkvfrSL;BuD;atmifwif (Nidrf;)                 rdcif? ajr;&Spa,mufwkdU\tbGm;onf 15-9-2013&uf rGe;vJG 12;30em&D
                                                f                        f           (pufrIpDrHudef;OD;pD;Xme? Nidrf;)      a':0if;0if;csKd? udk[def;jrihf0if;(c)opfxG#f(Eleven Media Group)-a':
                                         wGif uG,fvGefoGm;ygojzihf 17-9-2013&uf (t*FgaeU) nae 5em&DwGif                touf(89)ESpf            wifZmatmif(Mizzima Media)wkdY\zcif? OD;vIdifxGef; (v^x nTefMum;
          Munf;^7573 (tywfpOf-18)                    a&a0;okomefodkU ydkUaqmifoN*KØ[frnfjzpfygaMumif; &yfa0;&yfeD;rS aqGrsKd;                                     f                       f f
                                                                                                          a&;rSL;? Nidr;? jyefMum;a&;0efBuD;Xme)-a':jrifhjrifhcif(ukeoG,^v,f,m?
                                                                                       &efukefwdkif;a'oBuD;? r&rf;ukef;
             (OuúH? oHk;q,f)                     rdwfo*F[taygif;wdkUtm; taMumif;Mum;tyfygonf/ (43&yfuGuf? okc             NrdKUe,f? (9)&yfuGuf? trSwf 65         f                 f        f
                                                                                                          Nidr;)? OD;jrifhatmif(jynfe,ftkycsKyfa&;rSL;? csi;jynfe,f)-a':pef;pef;0if;
             touf(81)ESpf                      vrf;? trSwf 280 aetdrfrSum;rsm; nae 3;45em&DwGif xGufcGmygrnf/)            (B/2C)?     urÇmat;bk&m;vrf;ae     wdkY\tpfudk? a'gufwmausmfausmfOD;-a'gufwmprf;prf;vGif? rcifrsKd;aqG
        f f
    &efukewkdi;a'oBuD;? OuúHNrdKUae (OD;jrarmif-a':apmwif)wdkU\om;?                                    usef&pfolrdom;pk     tNidrf;pm;oHtrwfBuD; OD;at;az\       (ig;^OD;pD;)? udkrsKd;ol? udkausmfjrifhat;(jyef^quf)-raroEÅm(jyef^quf)
                f
oHk;q,fNrdKUae (OD;aumif;uG,-a':at;Munf)wdkU\om;oruf? (OD;cifvS-                                                                          wdkY\OD;av;? r0ifh0grdk;jrifh(Grade III, ICEC)\bdk;bdk;BuD;onf 15-9-
                                                                                    ZeD;? a':oDwmat;az-OD;ausmfa&T?
a':at;Munf)wdkU\armif? OD;xGef;&if-(a':eDeDaqG)? OD;jrifhodef;-(a':apm
  f        G       df      f             f
jrih)? OD;cifarmifneUf -(a':nGeUf pe)?OD;oef;xGe;-a':wifoef;? OD;ausmjf rih-
                                                    OD;ausmfaZmvS    (ppfawG)                  uyÜwdefol&at;az(Nidrf;)? bdkeD(c)      2013&uf (we*FaEGaeY) eHeuf 4;45em&DwGif a&T*Hkwdkiftxl;ukaq;½Hkü
a':at;at;oef;wdkU\tpfudkonf 15-9-2013&uf (we*FaEGaeU) eHeuf                        jyef^quf OD;pD;rSL;(Nidrf;)                  ausmfpdk; (Chief Officer, Marinec      uG,fvGefoGm;ygí 17-9-2013&uf (t*FgaeY) nae 3em&DwGif a&a0;
                                                        touf(66)ESpf                       Shipping, Chief Mate, F.G Mpa,       okomefokdY ydkYaqmifrD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/ ([mrpfwpfESifh r[mpnf
       G              f Gf G
7;05em&Dwif tm&Sawmf0ifaq;½Hkü uG,veom;ygojzihf <uif;use&pfaom  f
½kyfuvmyftm; uG,fvGefol\qE´t& ,if;aeUwGifyif wyfrawmfaq;                                 f
                                             ppfawGNrdKU? rdZH&yfae (OD;xGe;jr-a':apmjr)wdkU\om;vwf? (OD;aomif;      Singapore)wdkY\rdcifonf 15-9-              d f           f           f
                                                                                                          omoemh&yomwdkYrSum;rsm; rGe;vGJ 1;30em&DwGif xGucGmrnfjzpfNyD; ,kZe
wuúodkvfodkU ay;ydkUvSL'gef;NyD;jzpfygaMumif; aqGrsKd;rdwfo*F[taygif;wdkU     Munf-a':rbk)wdkU\om;oruf? &efukefNrdKU? trSwf 12(A)? acrmvrf;?            2013&uf (we*FaEGaeY) eHeuf 5em&D      aetdrfrSum;rsm; rGef;vGJ 12;30em&DwGif xGufcGmygrnf/)
tm; today;taMumif;Mum;tyfygonf/              usef&pfolrdom;pk    (8)&yfuGuf? urm&GwfNrdKUe,f? vSnf;wef;ae a':cifESif;Munf(SAT. Nidrf;)         wGif aetdrfü uG,fvGefoGm;ygojzifh                                    usef&pfolrdom;pk
                                              Gf       f
                                         \cifye;?OD;omxGe;-a':jra&T? a':jrar?(OD;vSazmfol)-a':cifjrOD;? OD;oef;        17-9-2013&uf (t*FgaeY) nae 4
              0rf;enf;aMuuGJjcif;                  a&T-a':ciftke;? a':pdepe?f OD;pdexGe;-a':toef;(acwå-USA) (OD;jrom
                                                  f     f d     f f                     em&DwGif a&a0;okomefokdY ydkYaqmif     bk&m;? &[ef;? odrf? ausmif;        bk&m;?odrf?ausmif;'g,umBuD;
                                         xGef;)wdkU\armif^nD^tpfudk? armifxGef;vif;atmif? rvIdifNzdK;oD? armifpdk;                                'g,dumrBuD;
       'kwd,AdkvfrSL;BuD;atmifwif         (Nidrf;)         xdkuatmif(acwå-pifumyl)? ryGihckdiZif?rat;Nidr;pH(acwå-pifumyl)wdkU\
                                            f                  f f   f                 oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/                                OD;pHvSabmf (ppfawGNrdKU)
                                         zcifonf 15-9-2013&uf(we*FaEGaeU) eHeuf 10;15em&DwGif r*Fvm'kH                      usef&pfolrdom;pk         a':usifodef;             (a&Tyef;xdrfq&mBuD;)
               touf(81)ESpf
                                                          f Gf G
                                         wyfrawmfaq;½kHBuD;üuG,veom;ygojzifh 16-9-2013&uf (wevFmaeU)                a':cifrr   (jyifOD;vGif)        (bDvl;uRef;? r&rf;jcHwef;)           touf(82)ESpf
   Air Bagan Ltd. \ Training Manager  av,mOfrSL;BuD; OD;aZmfxGe; f       rGef;vGJ 2em&DwGif r*Fvm'kHwyfrawmfaq;½kHrS a&a0;okomefodkU ydkUaqmif
atmifESifh ZeD; a'gufwmoDwmat;wdkY\ arG;ozcif 'kwd,AdkvfrSL;BuD;                                                    v^x uxdu(t*FvdyfpmXme?              touf(81)ESpf              &cdkijf ynfe,f? ppfawGNrdKU? ausmif;
                                         rD;oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/ (aetdrfrSum;rsm; rGef;vGJ 12;30em&DwGif
atmifwif(Nidrf;) touf(81)ESpfonf 15-9-2013&uf eHeufydkif;wGif           xGufcGmygrnf/)                      usef&pfolrdom;pk       pD;yGm;a&;wuúodkvf? Nidrf;)          bDvl;uRef;? r&rf;jcHwef;ae (OD;b   BuD;vrf;&yfuGuf? aumvdyfvrf;ae
uG,fvGefoGm;aMumif; od&Sd&ygojzifh rdom;pkESifhxyfwl 0rf;enf;aMuuGJ                                                        XmerSL;             qif-a':axG;ar)wdkY\orD;? &efukef     (OD;OD;ausmf - a':rapm)wdkU\om;?
&ygonf/                                                     OD;ausmfjrifh                                           wdkif;a'oBuD;? vIdifNrdKUe,f? (7)     (OD;armifvGef;OD; - a':odef;wefjzL)
                                                                                    (pufrIpDrHudef;OD;pD;Xme? Nidrf;)
              Ouú|? refae*sif;'g½dkufwmESifh 0efxrf;rsm;                                                                       &yfuGuf? oHvrf;? trSwf 57ae        wdkU\nD? a':apmEk\cifyGef;? a':
                                           B.E (EP) (197), Dip. E.E.(FRG), D.M.A Asian Engg;                     touf(89)ESpf
                             Air Bagan Ltd.                                                                      (OD;xGef;&Se)\ZeD;? rvSvS&Se?f OD;0if;
                                                                                                               df        d      oef;oef;OD;-OD;atmifxGef;pdef? OD;pH
                                            Dy Exec; Director, Elite Tech Group Co., Ltd.                         f       D
                                                                                      rEÅav;wdki;a'oBuD;? jyifO;vGiNf rdKU                         f
                                                                                                                               xGe;vS-a':roef;aX;? a':oef;oef;
                                                                                                           df        df        d
                                                                                                          &Se-a':nGeYfnGeYf&Se(tx?jy)?r&D&D&Se?f
              0rf;enf;aMuuGJjcif;                            (Retd. S.E, MEPE)                         ae (OD;tkef;armif-a':wifwif)wdkY\                          at;-OD;xGef;vif;? roef;oef;pdef?
                                                                                                          OD;rif;atmif (v0u? OD;pD;t&m&Sd)-
                                                        touf(65)ESpf                       orD;? rEÅav;NrdKUae (OD;ausmfat;-
      'kwd,AdkvfrSL;BuD;atmifwif          (Nidrf;)                                                    a':rdrBd uD;)? (Mr. awm&ifhp-a':rdrd
                                                                                                  f
                                                                                                          a':cifcif&Sdef? (armifpdefaomif;)-            f    f
                                                                                                                               a':pef;pef;cdki-OD;xGe;vif;? a':pef;
                                            &efukefNrdKU? vIdifNrdKUe,f? (4)&yfuGuf? at;&dyfrGefvrf;rBuD;? trSwf                            rESif;ESif;at;wdkY\rdcif? ajr;udk;    pef;Edkif-OD;vSa&TwdkU\zcif? ajr; 10
               touf(81)ESpf                                                                av;)wdkY\nDr? (OD;cifarmifjrifh)-a':
                                         25(c)ae (OD;csp)-a':oef;arwdkU\om;? a':xm;xm;vGi(Retd. S.A.T)\
                                                   f                    f                                   a,muf? jrpfESpfa,mufwdkY\tbGm;      a,mufwdkU\tbdk;&Sifonf 14-9-
  Air Bagan Ltd \ Training Manager av,mOfrSL;BuD; OD;aZmfxGe; f                                                   cif pdefwdkY\tpfr? 'kwd,AdkvfrSL;BuD;
                                         cifyGef;? a'gufwmrmvmausmfjrifh(Australia)\zcif? Emerald Saung                                  onf 14-9-2013&uf (paeaeY)         2013&uf(paeaeU) n 8;55em&DwGif
atmifESifh ZeD; a'gufwmoDwmat;wdkY\ arG;ozcif 'kwd,AdkvfrSL;BuD;                                                    MunfxGef;(Nidrf;) - a'gufwmoDwm
atmifwif(Nidrf;) touf(81)ESpfonf 15-9-2013&uf eHeufydkif;wGif           Madi (Australia)\tbdk;onf 15-9-2013&uf(we*FaEGaeU) eHeuf 5;15                                     f           f f
                                                                                                          rGe;vGJ 2;30em&DwGif uG,vGeoGm;yg     a&T*Hkwdkifaq;½Hkü uG,fvGefoGm;ygí
                                                                                    at; (tqkwftxl;uk q&m0efBuD;)?                            16-9-2013&uf (wevFmaeU) nae
uG,fvGefoGm;aMumif; od&Sd&ygojzifh rdom;pkESifhxyfwl 0rf;enf;aMuuGJ        em&DwGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 17-9-2013&uf(t*FgaeU) eHeuf 11em&D                                 ojzifh 16-9-2013&uf (wevFmaeY)
                                                                                    (a':aqGaqGat;)wdkY\ ta':onf                             5em&DwGif a&a0;tat;wdkurSa&a0;  f
&ygonf/                                      wGif a&a0;tat;wdkufrS a&a0;okomefodkU ydkUaqmifrD;oN*KØ[frnf jzpfyg                               rGef;vGJ 1em&DwGif xdefyifokomefokdY
                                                                                    15-9-2013&uf (we*FaEGaeY) eHeuf                           okomefokdU ydkUaqmifrD;oN*KØ[ygrnf/f
               a'gufwmaZ,smnGefYESifhZeD;a':tdoEÅmbdk        aMumif; &yfa0;&yfeD;rS aqGrsdK;rdwfaqGrsm;tm; taMumif;Mum;tyfygonf/                               ydkYaqmifrD;oN*KØ[fygrnf/ (aetdrfrS
                                                                                    5em&DwGif aetdrfüuG,fvGefoGm;yg                           (trSwf 122?ig;vTm? 93vrf;? r*Fvm
                      Asia Luxury Group Co.,Ltd.                                usef&pfol nD? nDrrsm;                             um;rsm; eHeuf 11;30em&DwGif xGuf
                                                                                    ojzifh 17-9-2013&uf (t*FgaeY)                            awmifnGefUNrdKUe,f aetdrfrSum;rsm;
                                                                                                          cGmygrnf/)        f   d
                                                                                                                     use&pfolrom;pk
                                                                                    nae 4em&DwGif a&a0;okomefodkY
             0rf;enf;aMumif;                                   OD;ausmfpdk;0if;                     ydkYaqmifoN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/      a':jraoG;(c)tMunf            nae 3em&DwGif xGufcGmygrnf/)
                                                                                                                                          usef&pfolrdom;pk
   udkatmifausmfOD; (&JwHcGef  FSO)-a':csKdcsKdwdkY\zcif  OD;awZed,(c)                  B.Sc (Zoology)                                usef&pfolrdom;pk          (yJcl;NrdKU)
                                                        touf(51)ESpf
                                                                                      OD;cifarmifndK (ykodrf)              touf(77)ESpf                 a':apmEGJU
              f
q&mBuD;OD;wifaiG touf(68)ESponf 9-9-2013&uf(wevFmaeY) nae               &efukefNrdKUae (OD;apmarmif-a':MuifvIdif)? &efukefNrdKU? trSwf 249?                               &efukefNrdKU? ausmufwHwm;NrdKUe,f?       touf(66)ESpf
                                                                                        B.A (Geography)
                                         ik0gvrf;ae (OD;0if;az-a':cifapm)wdkU\ajr;OD;? trSwf 62? yef;vIdifvrf;?                              qdyurf;omvrf;?trSwf 138? ajrnD
                                                                                                            f                    &efukefNrdKU? wmarGNrdKUe,f? ausmuf
3em&Dwif uG,veom;ygojzifh rdom;pkESihtwl Yetagun FSO rS 0efxrf;
   G   f Gf G          f                                                                      touf(68)ESpf
                                         MunfhjrifwdkifNrdKUe,fae (OD;Munf0if;? ñTefMum;a&;rSL;? jynfwGif;tcGef)-                             xyf(,m)? rdbarwåmoGm;aq;cef;ae      ajrmif;BuD;&yfuGu?f oDwmvrf;?trSwf
rsm;uvnf; xyfwlxyfrQ 0rf;enf;aMuuGJ&ygaMumif;/                  a':cifjraqGwdkU\om;BuD;? OD;nDnDvGif-a':tdtd0if;? OD;armifarmifa0-             {&m0wDwdkif;a'oBuD;? ykodrfNrdKU?             f
                                                                                                          (yJcl;NrdKU OD;csitcD-a':rd)wdkY\orD;?  41ae (OD;cJarmif-a':wifvS)wdkU\
                                         a':aqGaqG0if;? OD;oD[0if;? a':tdaqG0if; (V.P.PRIDE. I.S.M)wdkU\            trSwf 5(u)? yef;NcHvrf;ae (OD;cefU-    (OD;atmifpdk;)\ZeD;? a'gufwmjyHK;csKd   orD;? (OD;wifhatmif)\ZeD;? udkaZmfrkd;
                     Yetagun FSO     rS 0efxrf;rsm;   tpfukdBuD;? qkjrwfEkd;(Grade -11, E ? TTC)? armifcefUwnfMunf(Grade-6,         a':ao;ao;)? (OD;bdk;vS-a':aiG&if)     (oGm;ukXme? xm;0,fjynfolUaq;½Hk      atmif-rcifav;oG,f? udkvkH;acs-
                                         PRIDE. I.S.M)wdkU\bBuD;onf 15-9-2013&uf (we*FaEGaeU)eHeuf
                                                                                    wdkU\ajr;? «AkdvfBuD;cifvS (Nidrf;)?    BuD;)? a':rDrDatmif? a'gufwm       r,Of,Ofrkd;? udkaZmfrif;atmif-rwif
            txl;0rf;enf;aMuuJGjcif;                  10;05em&DwGif uG,fvGefoGm;ygojzifh 17-9-2013&uf (t*FgaeU) eHeuf            Munf;^7655(c)udkukdav;-a':nGeUf      ausmfjrifhatmif(rdbarwåm oGm;aq;     eDvm0if;? udkaZmf0if;atmif-ra0a0
                                                                                    ar»wdkU\om;? a':pef;pef;EG,f\       cef;)? OD;cifarmifoef;-a':rif;rif;
                a':oef;Ek                     10em&DwGif a&a0;okomefodkU ydkUaqmifrD;oN*KØ[fygrnf/ (aetdrfrSum;rsm;
                                                                                    cifyGef;? armifodef;xGef;atmif(c)     atmifwdkY\rdcif? rjrwfolZm0if;?
                                                                                                                               vGifwdkU\rdcif? wl?wlr av;a,muf
               touf(81)ESpf                     eHeuf 8em&DwGif xGufcGmygrnf/)             usef&pfolrdom;pk                                                  wdkU\ta':? ajr; 20a,mufwdkU\
                                                                                    i,fi,f-rodrhfoEÅmndK? armifatmif               l
                                                                                                          armifNzdK;pnfoatmif? raraoG;atmif     tbGm;onf 14-9-2013&uf (pae
                 f        f    f
   jrefrmhMu,fig;yGihfoabFmvkyief;rS refae*si;'g½dkuwm OD;0if;azESihf                               &[ef;'g,dumr                                  wdkY\tbGm;onf 15-9-2013&uf
                                         OD;cifarmifjrifh (awmifom)                                  f f
                                                                                    ausmxGe;-ryHkUMunfrmndK?armif[e;  df
                                                                                                          (we*FaEGaeY) eHeuf 4;25em&DwGif
                                                                                                                               aeU)n 7em&DwGif txufygaetdrfü
ZeD; a'gufwma':pef;pef;vGifwdkU\ aus;Zl;&SifarG;ordcif a':oef;Ek
                                          MOGE   b@ma&;(Nidrf;)          a':usifa&T(c)ra&T            xufnKd -rZifEG,OD;wdkU\zcif? OD;cif
                                                                                              f
                                                                                                          tm&Sawmf0ifaq;½Hkü uG,vGeoGm;yg
                                                                                                                        f f
                                                                                                                               uG,fvGefoGm;ygojzifh 16-9-2013
touf(81)ESpfonf 10-9-2013&uf (t*FgaeU) eHeuf 11;55em&DwGif                                     pHjy zqyvaps;            armifaZmf«v^xpuf½HkrSL;? oHrPd(3)                          &uf (wevFmaeU) nae 4;30em&Dwif      G
                                              touf(78)ESpf                                 &Gmr»-a':cifav;nGeUf (x-1?tif;pde?f    ojzifh 17-9-2013&uf (t*FgaeY)
uG,fvGefoGm;aMumif; od&Sd&ygojzihf rdom;pkESihfxyfwl 0rf;enf;aMuuJG         rkH&GmNrdKUe,f? awmifomaus;&Gmae     (a&Toajy vufzufqdkif)                                eHeuf 11em&DwGif a&a0;okomefodkY               f
                                                                                                                               a&a0;tat;wdkurS a&a0;okomefokUd
&ygonf/           tkyfcsKyfrI'g½dkufwmESihf 0efxrf;rdom;pkrsm;    (OD;apmarmif-a':cifav;)wdkY\ om;?                           Nidrf;)? a':cifav;ar (x-2? r&rf;                                      f
                                                                                                                               ydkUaqmifrD;oN*KØ[rnf jzpfygaMumif;
                                                                  touf(59)ESpf             uke;)?[J[kd;NrdKUae OD;azqef;-a':NyHK;?
                                                                                       f                  ydkYaqmifoN*KØ[frnf jzpfygaMumif;
              ASIA WORLD       PORT    TERMINAL      (OD;pHyk - a':odef;jrifh)wdkY\ armif?     trSwf 12? 88vrf;? uef^aemuf                                        d f
                                                                                                          &yfeD;&yfa0;ae aqGrsK;rdwo*F[rsm;     &yfa0;&yfeD;rS rdwo*F[taygif;tm;
                                                                                                                                           f
                                         (OD;ref;eD; - a':aiGMunf)wdkY\ om;    &yfuGuf? r*FvmawmifnGefUNrdKUe,f?       a':wifwifEk (x-1? tif;pdef)wdkU\                           taMumif;Mum;tyfygonf/ (aetdrrS     f
                                                                                                          tm;     taMumif;Mum;tyfygonf/
               &[ef;'g,dumr                    oruf? &efukefNrdKU? trSwf 49? OD;b    &efukefNrdKUae (OD;atmifodef;-a':zGm;     tpfudkBuD;?armif[def;jrwfol\tbdk;     (aetdrfrSum;rsm; eHeuf 9em&DwGif     um;rsm; nae 3em&DwGif xGufcGmyg
                                         [efvrf;oG,f? (2)&yfuGuf? ordkif;?    NrdKif)wdkU\pwkw¬ajrmuforD;?(OD;&Se-  df   onf 15-9-2013&uf (we*FaEGaeU)                            rnf/)
            a':usifa&T(c)ra&T                    r&rf;ukef;NrdKUe,fae a':&D&Doef;\    a':[efNidrf;)wdkU\orD;acR;r? OD;wif        f         G
                                                                                    rGe;vJG 12;05em&Dwif &efukejf ynfoUl
                                                                                                          xGufcGmygrnf/)
                                                                                                                                 uG,fvGefoltm;&nfpl;í 20-9-
       pHjy zqyvaps; (a&Toajy vufzufqdkif)                                                                                     uG,fvGefoltm;&nfpl;í 21-9-
                                         cifyGef;? (OD;xGef;Munf)-a':nGefY&D?   &Sdef «aqmufvkyfa&;½Hk;csKyf? ynm       aq;½HkBuD;ü uG,fvGefoGm;ygojzihf      2013&ufwGif eHeuf 8em&DrS 10em&D     2013&uf(aomMumaeU)eHeuf 7em&DrS
            touf(59)ESpf                       a':MuLMuL? OD;jrifhpdk;(M.T.M)? a':             f
                                                             (onf)OD;pD;(Nidr;)»\ZeD;?udkausm0if; f    17-9-2013&uf (t*FgaeU) rGef;vJG      txd txufygaetdrfodkY &ufvnf        11em&Dtxd      txufygaetdrfodkU
    trSwf 12? 88vrf;? uef^aemuf&yfuGu?f r*FvmawmifnGeUf NrdKUe,f?       cifpef;jrifhwdkY\tpfudk? rcifoEÅmjrifh  &Sdef? rpef;pef;&Sdef;? armifausmfrif;Edkif  2em&DwGif a&a0;okomefodkU ydkUaqmif    qGrf;auR;w&m;awmfem MuGa&mufyg      &ufvnfqGrf;auR;w&m;awmfem <u
&efukefNrdKUae (OD;atmifodef;-a':zGm;NrdKif)wdkU\orD;? (OD;&Sdef-a':[efNidrf;)  (x^jy)? armifpkd;jrifh? rcifoDwmjrifh  wdkU\rdcif? armifrif;oefUausmf\        oN*KØ[frnfjzpfygaMumif;/          &ef zdwfMum;tyfygonf/           a&mufyg&ef zdwfMum;tyfygonf/
wdkU\orD;acR;r? OD;wif&Sdef«aqmufvkyfa&;½Hk;csKyf? ynm(onf)OD;pD;? Nidrf;»    (MOGE)? rcifxufxufjrif(a&Tw*kHh   d  tbGm;onf 15-9-2013&uf eHeuf
\ZeD;? OD;wifa&T-a':MunfMunfaiG(jrefrmhoabFmusi;vkyief;?b@ma&;?
                            f f           apwDawmf?b@ma&;?aiGa&)? rcifEkEk                                       usef&pfolrdom;pk              usef&pfolrdom;pk               usef&pfolrdom;pk
                                                             5;05em&DwGif &efukefjynfolUaq;½Hk
Nidrf;)? (OD;cifMunf)-a':ciftkef;jrihf? (OD;wifaX;-a':vJhvJh0if;)wdkU\nDr?    wdkY\zcifonf 15-9-2013&uf               f f
                                                             BuD;ü uG,vGeoGm;ygojzihf 17-9-
OD;axG;atmif? OD;at;ode;(rEÅav;&wemyHkwuúokdv?f ocsFmXme)-a':at;
             f                           (we*FaEGaeY) eHeuf 2;10em&DwGif     2013&uf nae 3em&DwGif a&a0;                            U
                                                                                       jyefMum;a&;0efMuD;Xme? owif;ESifpme,fZif;vkyfief;? jrefrmhtvif;owif;pmwkduf? &efukef-
at;qifh? OD;atmifausmvif; (jrefrmhrD;&xm;wJG? vQyfppf)-a':prf;prf;xl;
            f                            uG,fvGefoGm;ygí 17-9-2013&uf       okomefokdU ydkUaqmifrD;oN*KØ[rnfjzpf
                                                                              f       rEÅav;vrf;a[mif;? ca&yifvrf;cGJ? aZ,smoD&dNrdKUe,f? aejynfawmfwGif xkwfa0onf/ aejynfawmf-
wdkU\tpfronf 15-9-2013&uf eHeuf 5;05em&DwGif uG,fvGefoGm;ygí           (t*FgaeY) rGef;vGJ 2em&DwGif xdefyif   ygaMumif; &yfa0;&yfeD;rS aqGrsKd;rdwf     pmwnf;rSL; 067-36142? pmwnf;tzGJU 067-36145? zufpf 067-36146? ar;vf mmalin.npt
17-9-2013&uf nae 3em&DwGif a&a0;okomefokdU ydkUaqmifrD;oN*KØ[rnf     f    okomefokdY ydkYaqmifrD;oN*KØ[fygrnf/   o*F[taygif;tm; today;tyfyg           @ gmail.com? &efukef½Hk;cGJ-trSwf(53)? ewfarmufvrf;oG,f(1)? AdkvfcsKd(2)&yfuGuf? A[ef;NrdKUe,f?
                  d f
jzpfygaMumif; &yfa0;&yfeD;rS aqGrsK;rdwo*F[taygif;wdkUtm; today;tyf       (aetdrfrSum;rsm; rGef;vGJ 12;30em&D           f       f
                                                             onf/(aetdrrSum;rsm; rGe;vJG 1em&D
ygonf/(aetdrfrSum;rsm; rGef;vJG 1em&DwGif xGufcGmygrnf/)                                                         &efukefNrdKU? pmwdkufaowåmtrSwf-40? pmwnf;tzGJU 01-544309? refae*sm 01-544314? pDrH
                                         wGif xGufcGmygrnf/)           wGif xGufcGmygrnf/)
                              usef&pfolrdom;pk              usef&pfolrdom;pk              usef&pfolrdom;pk
                                                                                     01-544315? aiGpm&if; 01-544316? jzefUcsda&; 01-544317? aMumfjim 01-545834/ R /488
                                                                                                     wevFm? pufwifbm 16? 2013
                                                                                    aejynfawmf pufwifbm 15
                                                                    wyfrawmfumuG,fa&;OD;pD;csKyf AdkvfcsKyfrSL;BuD;rif;atmifvIdif OD;aqmifaom jrefrmhwyfrawmf
                                                                 udk,fpm;vS,ftzGJUonf xdkif;EdkifiHü usif;yrnhf 1st Thailand-Myanmar High Level Committee
                                                                 Meeting wufa&muf&eftwGuf ,aeYrGef;wnhf 12 em&DwGif aejynfawmfavqdyfrS jrefrmhwyfrawmf
                                                                 txl;av,mOfjzihf xGufcGm&m 'kwd,wyfrawmfumuG,fa&;OD;pD;csKyf umuG,fa&;OD;pD;csKyf(Munf;)
                                                                 'kwd,AdkvfcsKyfrSL;BuD;pdk;0if;ESihf umuG,fa&;OD;pD;csKyf½Hk;rS wyfrawmft&m&SdBuD;rsm;u aejynfawmf
                                                                 avqdyfwGif ydkYaqmifEIwfqufMuonf/
                                                                                f                            § dI
                                                                    wyfrawmfumuG,a&;OD;pD;csKyf OD;aqmifaomtzGUJ wGif tzGUJ 0ifrsm;tjzpf ndEi;f uGyua&;rSL;f J
                                                                 (Munf;? a&? av) AkdvfcsKyfBuD;vSaX;0if;ESihf umuG,fa&;OD;pD;csKyf½Hk;rS wyfrawmft&m&SdBuD;rsm; vdkufyg
                                                                 oGm;MuaMumif; owif;&&Sdonf/                                (owif;pOf)
                                                                                  AdkvfcsKyfrSL;BuD;rif;atmifvIdif xdkif;EdkifiHü usif;yrnhf
                                                                     wyfrawmfumuG,fa&;OD;pD;csKyf
                                                                  1 Thailand- Myanmar High Level Committee Meeting wufa&muf&ef aejynfawmfavqdyfrS
                                                                  st


                                                                     f     d      f          f             d  f
                                                                  xGucGm&m 'kw,wyfrawmfumuG,a&;OD;pD;csKyf umuG,a&;OD;pD;csKyf(Munf;) 'kw,AdkvcsKyfrSL;BuD;
                                                                  pdk;0if; ydkYaqmifEIwfqufpOf/                          (owif;pOf)

                                                                                   wif0if;av;(Munfhjrifwdkif)

    aejynfawmf pufwifbm 15                 aumfrwDOuú|? tm;upm;0efBuD;Xme
                               jynfaxmifpk0efBuD; OD;wifhqef;? 'kwd,
    vufa0SUtm;upm;orm;aumif;rsm;
                                         d f S
                               0efBu;D OD;aomif;xkuEifh vufa0SUtrIaqmif
      f kd f   k f H
a&G;cs,Eia&;ESifh EdiiwumtqihrD jrefrmh       f
                               rsm;? Xmeqdkif&mrsm;? vufa0SUtm;upm;
vufa0SU'divBl u;D rsm; ay:xGuEia&;twGuf
         k f             f kd f                                                                                      pm - 4
                                     f
                               0goem&Sirsm; wufa&muftm;ay;cJMh uonf/
tm;upm;0efBu;D XmeESifh jrefrmEdiivufa0SU     k f H       a&S;OD;pGm jynfaxmifpk0efBuD; OD;wifh
       f
tzGUJ csKywYkd yl;aygif;usi;f yaom trsK;d om;         qef;u tzGihftrSmpum;ajymMum;NyD; NydKifyGJ
  G f kd           f JG G fh JG
wHcepuf vufa0SUNyKd iyziytcrf;tem;udk             udk zGihfvSpfay;cJhonf/ xdkYaemuf 'dkifvlBuD;
pufwifbm 15 &uf eHeufu aejynfawmf               rsm;ESihf tm;upm;orm;rsm;u tm;upm;
0PÖod'¨dtm;upm;½Hk (pD)aqmifü usif;y             t"d|mef&GwfqdkMuonf/
onf/                                qufvufí       jynfaxmifpk0efBuD;?
        f JG
    NyKd iyoYkd (27)Burajrmuf ta&SUawmif
              d f                'kw,0efBu;D ESihf jrefrmEdiiH vufa0SUtzGUJ csKyf
                                 d           k f                                                        aqmif;yg;      pm - 6
            f JG
tm&Stm;upm;NyKd iyusi;f ya&;OD;pD;aumfrwD           Ouú| OD;&ef0if;? taxGaxGtwGif;a&;rSL;
Ouú|? jrefrmEdkifiH trsKd;om;tm;upm;             OD;wifvIdifESihf pmrsufESm 9 aumfvH 5 u
    rEÅav;wdkif;a'oBuD; pDrHudef;ESifhpD;yGm;a&;0efBuD; OD;atmifZH a&ab;oifhjynfolrsm;tm; axmufyHh
 ypönf;rsm; ay;tyfpOf/                        owif;ESifh"mwfyHk-wifarmif(rEÅav;)

                                                                                                               pm - 12
                                                             owif;-zkd;aomfZif? "mwfyHk-pdk;nGefY
                                                                         &efukef pufwifbm 15
                                                                  (27)Budrfajrmuf qD;*drf;NydKifyGJtBudK tmqD,Hzdwfac:urfydkNydKifyGJ
                                                             aemufqHk;aeYyGJpOfrsm;udk ,aeYeHeufydkif;u qufvufusif;y&m tdrf&Sif
                                                             jrefrmurfydktzGJUu a&ToHk;ck? aiGwpfck? aMu;oHk;ck qGwfcl;&&SdcJhonf/
                                                                  NydKifyGJyxraeYwGif a&TwHqdyfESifh vGJacsmfcJh&onfh jrefrmtoif;rSm            pm - 14
                                                             ,ckaemufqHk;aeYwGif a&TwHqdyfrsm; &,lEkdifcJhonf/ trsdK;orD; 48 uDvkd
                                                             wef;twdkufNydKifyGJwGif p0fjrwfoDwm? trsdK;om; 50 uDvdkwef; twkduf
                                                             NydKifyGJwGif oef;0if;? trsdK;om; av;a,mufwGJ o½kyfjyNydKifyGJwdkYwGif
                                                                  H d f    k   f d hJ
                                                             a&TwqywpfcpD qGwc;l &&Sconf/ trsKd ;orD; 60 uDvdk twduNf yKd iywif k f JG G
                                                             pdk;rdk;vGifu aiGwpfck&&SdcJhNyD; trsdK;orD;ESpfa,mufwGJNydKifyGJwGif aMu;
                                                             wpfck &&SdcJhonf/ NydKifyGJtNyD;wGif tif'dkeD;&Sm;toif;u a&Tav;ck? aiG
                                                             ajcmufckjzifh yxr? wDarmtoif;u a&ToHk;ck? aiGESpfck? aMu;oHk;ckjzihf
                                                                 d
                                                             'kw,? jrefrmtoif;u a&To;kH ck? aiGwpfc?k aMu;oH;k ckjzifh wwd,? vmtdk
                                                             toif;u aiGwpfck? aMu;ESpfckjzifh pwkw¦? AD,uferftoif;u aMu;ESpfck
                         pOfhudkif    pufwifbm     15                   wdkY &&SdcJhMuonf/                                         pm - 15
    rEÅav;wdkif;a'oBuD; pDrHudef;ESifhpD;yGm;a&;0efBuD; OD;atmifZHonf ausmufqnfc½dkif tkkyfcsKyfa&;rSL;
OD;tkef;oef;? NrdKUe,fESihf &yfuGufaus;&GmtkyfcsKyfa&;rSL;rsm;? Xmeqdkif&m wm0ef&Sdolrsm;ESifhtwl pufwifbm
        J kd     h kd                 h      H     S f kd
14 &uf rGe;f vGyi;f u pOfuiNf rKd Ue,ftwGi;f 'k|0wDjrpfa&wd;k jrifvmí jrpfa&vQum q,fEpui;f aus;&GmtwGi;f
a&0ifa&mufNyD; jrpfi,fwHwm;teD; ,m,DzGifhvSpfxm;&Sdaompcef;ü            pmrsufESm 9 aumfvH 5 k

                            ,aeY rGef;vGJ 12 em&DcGJtcsdef rdk;av0owdkif;xGmcsufrsm;t&                                                      pm - 17
                           D      S               kd Yk G
                        uyÜvyifv,fjyifEihf b*Fvm;yifv,fatmfawmifyi;f wdwif rkwoav    f kH
                        tm;aumif;&mrS tm;tvGefaumif;aejcif;aMumifh ,aeYrGef;wnhfrS
                        aemuf 72 em&DtwGif; yJcl;wdkif;a'oBuD;? &efukefwdkif;a'oBuD;?
                        {&m0wDwdkif;a'oBuD;? weoFm&Dwdkif;a'oBuD;? &cdkifjynfe,f? u&if                                                ,aeYxkwf jrefrmhtvif;
                        jynfe,fESifh rGefjynfe,fwdkYwGif ae&mpdyfpdyfrS ae&mtESHYtjym; rdk;
                        xpfcsKef;&GmNyD; a'otvdkufrdk;BuD;jcif;ESifh ae&muGufí rdk;BuD;jcif;rsm;                                          owif;pmwGif aMumfjim
   aejynfawmf pufwifbm 15          jzpfay:EdkifaMumif; rdk;av0oESifhZvaA'ñTefMum;rIOD;pD;XmerS owif;                                               f     f S  d
                                                                                                     tcsyykd av;rsuEm yg&Syg
                                                                         d    f        d f d
                                                                trsKd ;om; 50 uDvkwef; AdkvvkyGJwGif a&TwHqy&&ScJhonfh oef;0if;
                        xkwfjyefxm;onf/                     (owif;pOf)     (jrefrm)\vufoD; vmtkdupm;orm;udk xdrSefaepOf/                 onf/
    jynfaxmifpkor®wjrefrmEdkifiHawmftpdk;&
         ynma&;0efBuD;Xme
    tqifhjrifhynmOD;pD;Xme(atmufjrefrmjynf)
       &efukefynma&;wuúodkvf
    (46)BudrfajrmufbGJUESif;obifusif;yjcif;
                   SfS
    2011-2012 ynmoifEpEihf 2012-2013 ynmoifEpwif &efueynma&;              Sf G            kf
wuúokdvrS Ph.D? M.Ed? M.Phil? M.A(TEFL)? B.Ed (pmay;pm,l)? B.Ed
       f
(pwkwEp) trSwpOf(13)? B.Ed (pwkwEp) 2008 atmif? PGDMA trSwpOf
     ¬ S f  f                     ¬ S f                               f
(13)ESihf Dip(ELTM) oifwef;atmifjrifcJhMuolrsm;twGuf bGJUESi;obiftcrf;                    f
tem;udk atmufygtpDtpOftwdkif; usif;yrnfjzpfygonf-
usif;yrnfh&uf       - 18-1-2014&uf(paeaeY)ESifh
                19-1-2014&uf(we*FaEGaeU) eHeufydkif;
usif;yrnfhae&m       - bGJUESif;obifcef;r? &efukefwuúodkvf
usif;yrnfhtcsdef      - paeaeY? eHeufydkif; 9;00em&D
              - paeaeU? rGef;vGJydkif; 14;00em&D
              - 19-1-2014&uf (we*FaEGaeU) eHeufydkif;
tprf;avhusifhrnfh&uf - 17-1-2014&uf (aomMumaeU)
tprf;avhusifhrnfhtcsdef - eHeuf 11;00em&D
                Ph.D? M.Ed? M.Phil? M.A(TEFL)? B.Ed?
                Dip(ELTM)? PGDMA(13)? B.Ed(pmay;pm,l)
                bGJUrsm;
                                f
              - tprf;avhusihonfh&ufwif wufa&muf&rnfhbJGUESi;       G                      f
                obiftpDtpOfudk today;aMunmygrnf/
bGJUESif;obifaMu;     - 1500d^-(usyfwpfaxmifhig;&mwdwd)
ta0;a&mufbGJUaMu; - 1000d^-(usyfwpfaxmifwdwd)
avQmufvTmydwf&uf - 8-11-2013 &uf (aomMumaeY)
rSwfcsuf / / (1) avQmufvTmyHkpHrsm;udk &efukeynma&;wuúokvf pmar;yGJESihf   f             d
          bGJUESif;XmewGif &,lí jynfhpHkpGmjznhfpGufNyD; bGJUESif;obif
                         Y
          wufa&muf&ef(odkr[kw)ta0;a&mufbUJG ,&eftwGuf (1)v f              l
                               h kd f l
          twGi;f jrefrm0wfpjkH zif½uu;xm;aom (2_1ƒ)vufr "mwfyHk
             f
          ESpyHk yl;wGJavQmufxm;&rnf/ aemufcHtjymEkjzpf&rnf/
                S f f S hf D G f
          owfrwcsuEinnwaom "mwfykHEpykH\aemufausmwGif               S f
          trnf? cHktrSwf? rSwfyHkwiftrSwf yDopGma&;í EdkifiHom;
                       d      hf
          pdppfa&;uwfrwåLESitwl owfrwaom avQmufvmyHkpjH zifh        S f                 T
          avQmufxm;&rnf/
        (2) ESpfa[mif;rS atmifjrifolrsm;onf ta0;a&mufbGJUtwGuf                                            'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif;                       tarGqufcH&ef oufaocHvufrSwf&apjcif;iSm
                  f          S
          (46)Budrajrmuf bGUJ Ei;f obifwif rysuruGuaemufqk;xm;     G      f      f        H
          í avQmufxm;&rnf/                                                           xkacsap&eftaMumif;Mum;pm                               avQmufxm;aMumif;taMumif;Mum;pm
        (3) bGJUESif;obifwufa&mufrnf(odkUr[kwf)ta0;a&mufbGJU,l                                        (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)                  (tarGqufcH&efoufaocHvufrSwfpmtufOya'yk'fr-373)
          rnfukd wduspGmazmfjy&rnf/ wufa&mufbGJUavQmufxm;NyD;                                             &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;                          rEÅav;c½dkifw&m;½Hk;awmfü
               f
          bGJUESi;obiftcrf;tem;udk wufa&muf&efysuuGuolrsm;                      f f                 2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-83 ESifhqufoG,fonfh
          \ bGUJ vufrwrsm;udk ta0;a&mufbUJG vufrwrsm;xkway;
                     S f                              S f          f               2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-34
                                                                                                                       2013ckESpf w&m;rtao;tzGJrItrSwf-91
          onfhtcsdefrSom xkwfay;rnfjzpfygonf/                                           a':at;at;jrwf            ESifh      OD;Edkifxl;            a':cifat;MuL                         avQmufxm;ol
        (4) e,fravQmufxm;olrsm;onf bGUJ Ei;f obifaMu;rsm;udk &efukef
              S                            S                            (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol                                                               f
                                                                                                                      rEÅav;NrdKU? tr&yl&NrdKUe,f? eef;awmf&m&yf? pHjyuGuopfae a':cif
          ynma&;wuúokvf aiGvufcXmeodkY pmwdkuaiGykvm(Postal
                        d                H          f Yd T                 OD;aZmfrif;xGef;)                                             f Gf          f Sd
                                                                                                                  at;MuLu uG,veol OD;atmifrif;ü use&&pfaom ypön;rsm;taMumif;/  f
          Money Order)jzifh ay;ydkYEkdiygonf/ aiGykdYvm\ atmufajc f             T                   'Du&DtEdkif&ol                    w&m;½HI;                                               f
                                                                                                                      rEÅav;NrdKU? tr&yl&NrdKUe,f? eef;awmf&m&yf? pHjyuGuopfae a':cif
          wGif bGJUESi;obifaMu;[k azmfjy&rnfhtjyif avQmufxm;ol
                    f                                                  w&m;½IH; OD;Edkifxl;? tuGuftrSwf 1612? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 5? vlae&yfuGuf                 f f
                                                                                                                  at;MuLu uG,vGeol OD;atmifrif;\ZeD;jzpfonf[lí tr&yl&NrdKUe,f?
                                                                    trSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD;odap&rnf/
                           J
          \ trnf? pmar;yGatmifjrifonfckEp?f v? pmar;yGckHtrSw?f       h S                J          2012ckEpf w&m;rBuD;rItrSw-83wGif us&onfh 'Du&DuktwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmf
                                                                           S         f       dS      d       f                       f f
                                                                                                                  eef;awmf&m&yfae 4if;uG,vGeol OD;atmifrif;rSm use&S&pfaom ypön;
                                                                                                                                               f d        f
          txl;jyKbmom&yf? ae&yfvypmtjynftpHponfwukd wduspm  df        h k           Yk d      G   wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u           f     d
                                                                                                                  ydkieuf&&ef&Saoma<u;NrDrsm;udk aumufcH&ef? tarGqufcH&ef oufaocH
          azmfjy&ygrnf/                                                                                    f
                                                                    avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyap&ef trdeYukrxkwoifh    f d f         f              f   d
                                                                                                                  vufrSwpmtufOya't& vufrSwpm&vkaMumif; þ½kH;ü avQmufxm;
        (5) tprf;avhusihyJGESihf bGJUESi;obiftcrf;tem;wufa&muf,l
                      f               f                                             d             f
                                                                    aMumif;? taMumif;wpfckck&SvQif jyíacsqkd&ef oifukd,wkdijf zpfap? ½Hk;awmftcGihftrdeYf&
                                                                    a&SUaejzifhjzpfap? taMumif;jyacsqdkEdkifol tcGifh&udk,fpm;vS,fjzifhjzpfap 2013ckESpf
                                                                                                                  csuf&Sdonfjzpfí xkdodkYavQmufxm;aMumif;udk trsm;vlwdkY odMum;ap
          rnfhtrsKd;om;rsm;onf jrefrm0wfpHk? wdkif;&if;om;0wfpHk?                                                                                         S     f Gf
                                                                                                                  jcif;iSm aMumfjimonfrm 4if;uG,veol OD;atmifrif;rSm use&pfaomypön;  f     f
                                                                                   S          h         f
                                                                    pufwifbm 26&uf (1375ckEpf awmfovif;vjynfausmf 7&uf) rGe;rwnfrD 10em&Dwif   h    G
                   kd              fS
          taemufwi;f 0wfpjkH ynhEihf trsK;d orD;rsm;onf jrefrmh,Ofaus;rI                           þ½Hk;awmfa&SUvma&mufap/                                   rsm;tay:ü &&ef&Sdolvl[lorQwdkYonf þ½kH;awmfodkY 2013ckESpf
            f f
          ESihukdunDaom jrefrmxbD? tusÐESihf wdki;&if;om;0wfpHkukd           f                     2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyfvufrSwf         pufwifbm 24&uf (1375ckESpf awmfovif;vjynfhausmf 5&uf)wGif
          0wfqifcGifhjyKonf/                                                 a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                          (wifwifaX;)
        (6) bGUJ 0wfpkim;&rf;cGiaxmufcpmudk 13-1-2014 &uf (wevFm
                 H S        hf          H                                                             'kwd,c½dkifw&m;olBuD;(4)     vma&mufMu&rnf/ 4if;&ufwGif avQmufxm;ol a':cifat;MuL\
                                 f
          aeY) rSpwifí &efukeynma&;wuúokdvf bGJUESi;obifXme                      f                                        &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;  avQmufxm;csufudkMum;emí vufrSwf&oifh r&oifhonhftaMumif;udk
          pdwfwGif xkwfay;ygrnf/                                                                                             pD&ifqkH;jzwfvdrfhrnf/
        (7) tao;pdwfudkbGJUESif;obifXmepdwfwGif pHkprf;Ekdifygonf/                                          'Du&DtwnfjyK&eftrdefYrxkwfoihfaMumif;                     2013ckESpf pufwifbm 13 &ufwGif þ½kH;awmfwHqdyf½kdufESdyfí
          zkef;-534273                                                             xkacsap&eftaMumif;Mum;pm                          uREkfyfvufrSwfa&;xdk; xkwfay;vdkufonf/
                                                            wifcsKdOD;          (w&m;rusifhxHk;udk"Oya'trdefY-21? enf;Oya'-22)                                                    (xm;xm;)
                                             armfuGef;xdef;tqifh(1)                        &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½Hk;                                          'kwd,c½dkifw&m;olBuD;(3)
                                           &efukefynma&;wuúodkvf                     2012ckESpf? w&m;rBuD;rItrSwf-96 ESifhqufoG,fonfh                                           rEÅav;c½dkifw&m;½kH;
                                                                               2013ckESpf? w&m;rZm&DrItrSwf-46
    uefUuGuf&efaMumfjim                           uefUuGuf&efaMumfjim                     a':at;at;jrwf           ESifh       a':0wkwf                                        uefYuGufEdkifygaMumif;
    &efukefwkdif;a'oBuD;? ausmufwef;                    &efukefwdkif;a'oBuD;? ausmufwef;               (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol                                                      '*HkNrdKUopf(awmifydkif;)NrdKUe,f? ajrwdkif;
NrdKUe,f? wyf&mukef;uGufopf? ajruGuf                  NrdKUe,f? NrdKifom,muGufopf? ajruGuf                                                                                        f
                                                                                                                                        &yfuGutrSwf 71? ajruGutrSwf 1850?    f
                                                                      OD;aZmfrif;xGef;)                                                                f
                                                                                                                                        ajruGuwnfae&mtrSwf 1850? avSmum;           f
trSwf 1316 trnfayguf OD;xdevif;\       f             trSwf 1147 trnfayguf OD;jrifhaZmf
                                    KTN -080848\ ajruGufudk vuf&dS
                                                                      'Du&DtEdkif&ol                   w&m;½HI;                                                 G
                                                                                                                                        vrf;? (71)&yfuu?f '*HkNrdKUopf(awmifyki;)       d f
ajruGufudk vuf&Sd vuf0,fydkifqdkifol                                                                  f          f      f
                                                                      w&m;½IH; a':0wkw?f tuGutrSwf 1609? ajrwdki;&yfuGutrSwf 5? vlae&yfuGuf
                                    0,f,lydkifqkdifol OD;rif;rif;atmif 12^                                                                                 NrdKUe,f a':pdefpdefav;(c)a':ukvm;r
a':aqGrmoef; 12^vrw(Edkif)022673                                                    trSwf wefzdk;enf;tdrf&m? vdIifom,mNrdKUe,f? &efukefwdkif;a'oBuD; odap&rnf/
                                    ove (Edkif)082270u ajruGufpvpf                                                                                     12^wre(Edkif)053306 trnfayguf ESpf
         f
u ajruGupvpf(rl&if;)rsm;ESihf ta&mif;                                                                                                                     60*&efajrtm; trnfayguf a':pdepeav;       f df
t0,fpmcsKyf(rl&if;)rsm;wifjyNyD; ajrcs                 (rl&if;)? aiGoi;csvef(rl&if;)ESihf ta&mif;
                                              G f                                     f     Sd              f
                                                                      2012ckESpf w&m;rBuD;rItrSw-96wGif us&onfh 'Du&DukdtwnfjyKvky&ef þ½Hk;awmf
                                    t0,f pmcsKyf(rl&if;)rsm;wifjyNyD; ajrcs             wGif w&m;Edkif a':at;at;jrwf (4if;\udk,fpm;vS,fpm&&Sdol OD;aZmfrif;xGef;)u                               (c)a':ukvm;r uG,fvGefojzifh a':wif
       f
ygrpfxkway;yg&ef avQmufxm;vmojzifh                           f
                                    ygrpfxkway;yg&ef avQmufxm;vmojzifh                                                                                   wif&D 12^wre(Edkif)081386? a':oef;
aMumfjimygonfh&ufrSpí 14&uftwGif;                                                                                  f
                                                                    avQmufxm;onfjzpfí rnfonfhtaMumif;aMumifh twnfjyKvkyap&ef trdeYukrxkwoifh   f d  f
                                    aMumfjimygonfh&ufrSpí 14&uftwGif;                aMumif;? taMumif;wpfckck&SvQif jyíacsqkd&ef oifukd,wkdijf zpfap? ½Hk;awmftcGihftrdeYf&
                                                                                  d             f                                         oef;OD;12^wre(Edkif)100220wdkYu tarG
taxmuftxm;rl&if;rsm;wifjyí uefU                    taxmuftxm;rl&if;rsm;wifjyí uefU                                                                                     pm;tarGcH udwådrorD;tjzpf arG;pm;jcif;
uGuvTmwifoGi;EkiaMumif;ESihfowfrSwf
    f       f d f                                                      a&SUaejzifhjzpfap? taMumif;jyacsqdkEdkifol tcGifh&udk,fpm;vS,fjzpfap 2013ckESpf                                    3953
                                        f         f f
                                    uGuvTmwifoGi;EdkiaMumif;ESihf owfrSwf                             S
                                                                    pufwifbm 26&uf (1375ckEpf awmfovif;vjynfausmf 7&uf) rGe;rwnfrD 10em&Dwif
                                                                                            h         f     h     G                         pmcsKyf 24-12-93 t& udwådrorD;rsm;awmf
&uf a usmf v G e f o nf t xd u ef U uG u f j cif ;           &ufausmfvGefonftxd uefUuGufjcif;                                                                                    pyfaMumif; usrf;usdefvTmwifjyí tarG
r&Sygu ajrcsygrpfxkway;&ef qufvuf
   d             f                    r&dygu ajrcsygrpfxkway;&ef qufvuf
                                      S              f               þ½Hk;awmfa&SUvma&mufap/                                                        qufcHydkifqdkifaMumif;pmcsKyf&ef ajryHkul;
aqmif&Guom;rnfjzpfygaMumif; today;
        f G                           aqmif&uom;rnfjzpfygaMumif; today;
                                          G f G                          2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyfvufrSwf                              avQmufxm;vm&m 14&uftwGi;uefYuuf       f      G
aMunmtyfygonf/                             aMunmtyfygonf/                          a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/                          (wifwifaX;)                         Ekdifygonf/
     ajr,m½kH;cGJ(2)? ajrESihftcGefXmecGJ                  ajr,m½Hk;cGJ (2)? ajrESifhtcGefXmecGJ                                      'kwd,c½dkifw&m;olBuD;(4)                                   NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme
     NrdKU&GmESihftkd;tdrfzGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme                NrdKU&GmESifhtdk;tdrfzGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme                                 &efukefajrmufydkif;c½dkifw&m;½kH;                        &efukeNf rdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD
                                                                                             trnfajymif;                  trnfajymif;
                                                                                           vGdKifaumfNrdKU? a'gEdk;ul;&yfuGuf?      vGdKifaumfNrdKU? a'gEdk;ul;&yfuGuf?
                                                                                        a'g(7)ae a':at;at;atmif \ om;         a'g(7)ae a':at;at;atmif\orD;
                                                                                        txu(1) e0rwef;(C)rS armiftmum         txu(1)? pwkw¬wef;(c)rS reE´mvif;
                                                                                        armiftm; armif&Jokwatmif[k ajymif;vJ     tm; rat;jre'Dvif;[k ajymif;vJac:yg
                                                                                        ac:yg&ef/                   &ef/

 t&G,fra&mufao;aomoli,fudk tkyfxdef;olvlBuD;tjzpf cefYxm;&ef                                                                      uefUuGufEkdifygaMumif;
    avQmufxm;aMumif;taMumif;Mum;pm                                                                                            d          f  f
                                                                                            aejynfawmf Owå&oD&Nd rdKUe,f? Z0eod'¨&yfuGu?f ajrwdki;&yfuGutrSwf 2^Owå&
                                                                                        oD&dtv,f&yf? ajruGuftrSwf O-7207 ajruGufESifh4if;ajruGufay:&Sd tusKd;cHpm;cGifh
(tkyfxdef;olvlBuD;wdkYESifh tkyfxdef;cH&olvli,fwdkYtufOya'yk'fr-11)                                                       t&yf&yftm; OD;ausmfpkd;rif;trnfayguf ykdifqkdifygonf/
        &efukefta&SUydkif;c½dkifw&m;r½kH;awmfü                                                                     d     f       f    d                d d f d
                                                                                            tqkygajruGuESihf ajruGuay:&Sd tusK;cHpm;cGihft&yf&yftm; vuf0,f&&Sykiqkif
      2013 ckESpf? w&m;rtaxGaxGrItrSwf-160                                                                xm;ol OD;ausmfpkd;rif;rS txufazmfjyygajruGuftm; ykdifqdkifaMumif; 0efcHuwdjyKonfh
                                                                                        twGuf tNyD;tydkif0,f,l&ef uRefawmfOD;jrifhodef;rS aiGay;acsNyD;jzpfygonf/
  OD;a&T0if;                        avQmufol                  NrdKUe,ftaxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme                              d     f f          G d f
                                                                                            okUd jzpfygí tqkygajruGuESihywfoufí ajrpDrHcefYcJrIqki&mudpö&yfrsm; aqmif&uf G
       f f       f
   &efukewkdi;a'oBuD;? oCFe;uRef;NrdKUe,f? ok0PÖ? (30)&yfuGu?f pyg,fjzL                                                               f d              f      f
                                                                                        rnfjzpfygí uefUuGuvkygu ,aeYrSpí 14&uftwGi; w&m;0ifrSwyHkwifpmcsKyfpmwrf;
vrf;? trSwf 54 ae t&G,fra&mufao;aomvli,fESifh 4if;ydkifaom ypönf;                           vJcsm;NrdKU
                                                                                                                  f d f         f
                                                                                        rsm;? w&m;½Hk;trdeUf 'Du&Drsm;jzifh vma&mufuefUuGuEkiaMumif;ESihf owfrSw&uftwGi;   f
taMumif;/                                                 (tdwfzGifhwif'gac:,ljcif;)                      vma&mufuefUuGufjcif;r&Sdygu ½Hk;vkyfief;udpö&yfrsm;ukd Oya'ESifhtnD qufvuf
   txufygae&yfae(1)OD;a&T0if;u tay:utrnfa&;om;yg&Sdaom t&G,f                                                         aqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif; trsm;odap&ef today;aMunmtyfygonf/
ra&mufao;aomoli,f rqkjynfheE´m jzpfonf[lí 4if;oli,f\ udk,fESifh               vGdKifvifc½kdif? vJcsm;NrdKUe,ftaxGaxGtkyfcsKyfa&;OD;pD;Xme? vufaxmuf                                OD;jrifhodef; 12^voe(Ekdif)004152
ypönf;udk (1)tkyfxdef;oltjzpfcefYxm;ygrnfhtaMumif;ESifh avQmufxm;csuf         nTefMum;a&;rSL;aetdrf (43ay_37ay_12ay) oGyfrkd;? tkwfn§yf(wpfxyf)
&Sonfjzpfí xdkokaomavQmufxm;jcif;udk vltrsm;Mum;odapjcif;iSm þaMumfjim
 d        Yd                                  aqmufvkyf&eftwGuf tdwfzGifhwif'gtm; 23-9-2013 &uf aemufqHk;xm;í              30-8-2013&ufpGJyg trsm;odap&ef aMunmcsuftay:
pmudk xkwfqifhawmfrlonf/ xdkavQmufcsufudkvnf; 2013 ckESpf pufwifbm           wif'gay;oGif;Ekdifygonf/         wif'gpdppfa&G;cs,fa&;tzGJU? vJcsm;NrdKU
27 &uf(1375ckESpf awmfovif;vjynfhausmf 8 &uf)wGif NydKifqkd&ef cse;csurl
                                    df f                                                          jyefvnf&Sif;vif;aMunmjcif;
onf/                                                                                          uREfkyf\trIonfjzpfol armifarmifxdef0if; 12^wre(Ekdif)104376?
   2013 ckESpf pufwifbm 4 &ufwGif þ½Hk;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREfkyf                  jiif;csufxkwf&efor®efpm                        trSwf 79? usKduúqHvrf;? ewfarmuf&yfuGuf? wmarGNrdKUe,faeol\ vTJtyf
vufrSwfa&;xdk;xkwfay;vdkufonf/                                  (w&m;rusifhxHk; udk"Oya'trdefU-5? enf;Oya'-20)                 nTefMum;csuft& atmufygtwdkif; jyefvnf&Sif;vif;aMunmtyfygonf-
                                 (cifpdk;[ef)                 uav;NrdKUe,fw&m;½Hk;                                     d f
                                                                                            ,mprif;(c)r'gvDpr;\ tdkvrm-tpövmrfomoemhynm&Sirsm;tzGJUcsKyf f
                         wGJzufc½dkifw&m;olBuD;(1)              2013 ckESpf w&m;rBuD;rlvrItrSwf-50                    "r®owfcHk½Hk;odkU pmjzifhuGm&Sif;vdkrIudk 17-1-2011&ufwGif avQmufxm;cJh&m
                        &efukefta&SUydkif;c½dkifw&m;½kH;       a':ndKndK           ESifh    1/ rtJaxG;                                f
                                                                                        tdkvrmtpövmrfomoemhynm&Sirsm;tzGJUcsKyf "r®owfcHk½Hk;rS 21-9-2011&ufpJyg    G
                                                                    2/ roef;aX;               pmtrSwf tz^"r®owf^ ckH^037^2011jzifh "r®owfcHk½Hk;qHk;jzwfcsuf csrSwcJhNyD; f
    11-9-2013&ufpGJyg jrefrmhtvif;owif;pmyg jrpE´maq;cef;ESifh                                                        jzpfygonf/ 21-8-2013&ufu jrefrmhtvif;owif;pmwGif aMumfjimcJhjcif;onf
  pyfvsOf;í a':jrifhjrifhodef;(c)a':jrifhjrifhcif? OD;ae0if;? a':vSvS0if;ESifh                            3/ a':jrMunf
                                                                    4/ OD;aZmf0if;vIdif                             f
                                                                                        tdkvrmtpövmrfomoemhynm&Sirsm;tzGJUcsKyf "r®owfcHk½Hk;rS qHk;jzwfcsuf csrSwcJh   f
a':oef;oef;aX;wdkU\ w&m;vTwfawmfa&SUaersm; OD;vSa&T? OD;pdk;Munf? OD;armifarmif?
  a':tdvwfNzdK;wdkY\(jrpE´maq;cef;)tm; uefUuGuf&Sif;vif;aMunmjcif;rS m           w&m;vdk                  w&m;NydKifrsm;                    f                G       f
                                                                                        jcif;r[kwyg/ vlBuD;rif;\azmfjyyg&ufpJESihf aMunmcsutm;vHk;onf vdrnmí   f
                                                uav;NrdKUe,f? ausmif;wkduftkyfpk? qnfawmfOD;aus;&Gmae (,ckae&yfvdyfpmrod)    azmfjyxm;jcif;jzpfygonf/
  rSefuefrIr&SdaMumif; jyefvnf&Sif;vif;aMunmjcif;                  rtJaxG; odap&rnf/                                                          f
                                                                                            tdkvrmtpövmrfomoemhynm&Sirsm;tzGJUcsKyf "r®owfcHk½Hk;qHk;jzwfcsuwGif  f
1/ uREkfyf\rdwfaqG a':at;at;jrifhtm; 4if;\zcif ouf&Sdxif&Sm;&SdpOfuwnf;u            oifhtay:ü a':ndKndKu umvaygufaps;jzifh pyg;wif; 200 twGuf usyf 12        cifyGef;jzpfol armifarmifxdef0if;ESifh ZeD;jzpfol r'gvDpdrf;wdkUonf ZeD;^armifESH
ta':jzpfol a':jrpdefu a':at;at;jrifhtm; trSwf(314)? ajrnDxyf? a&TbHkom         odef;&vkdrI(okdUr[kwf)ESpfOD;oabmwl uwdpmcsKyft& tdrf0if;ajrvufa&muf&vkdrI        jzpfygonf/ ZeD;armifESHuGm&Sif;vdkrIqkdif&m wifjycsufrsm;onf w&m;awmft&
vrf;(,ckjrpE´maq;cef;)&Sd tcef;udk a':at;at;jrifhtrnfjzifh ydkifqdkifrIxm;&Sdaom           J d f dS        d f d                S hf
                                            avQmufxm;pGqkcsu&onfjzpfí oifuk,wkijf zpfap? odkUwnf;r[kwf 4if;trIEipyfvsO;í    f   uGm&Sif;ay;&rnfh csKdU,Gif;csufrsm;r[kwfyg[kom yg&dSygonf/ ,mprif;(c)
tcef;jzpfaMumif;? a':at;at;jrifh trnfjzifh tdrfvcudk ajr&SifrSaumufcHaMumif;?                             d f     d f
                                            ta&;BuD;onfh pum;t&yf&yfwkdUukd acsyajymqkEkdiol oifhuk,pm;vS,½kH; tcGitrdeUf &
                                                                                f   hf        d f                          f f
                                                                                        r'gvDpr; aMunmouJhokdU oGvm[fauAmtif aMunmydkicGihvnf; vHk;0r&dSyg/
a':at;at;jrifhtrnfrSvGJí ajr&Sifu rnfol\trnfudkrQ ajymif;vJjcif;rjyKaMumif;                            f
                                            a&S Uaejzpfap? odkUwnf;r[kwf 4if;trIESihpyfqkdifonfh tcsufrsm;udk acsyajymqkdEdkifol
a':cifcifjrifhu trnfajymif;&ef vma&muf ajymMum;onfudk ajr&SifrSvufrcHaMumif;
                                                                                        tdkvrmtpövmrfomoemhynm&Sifrsm;tzGJUcsKyf "r®owfcHk½Hk;rS ckHorm"dvlBuD;
                                               D            hf          S
                                            wpfO;wpfa,muf 4if;a&S UaeESiygapíjzpfap 2013ckEpf pufwifbm 24&uf (1375ckEpf     S  rsm;uvnf; vifr,m;jywfpJcGifh&dSaMumif; vHk;0qHk;jzwfxm;jcif;r&dSyg/
a':at;at;jrifhtm; ajr&SifrS ajymqdkNyD;jzpfygonf/                                     f
                                            awmfovif;vjynfhausmf 5&uf) rGe;rwnfhrD 10;00em&DwGif txufu trnfa&;om;
2/ OD;jroif;\om;orD; udk;OD;&Sdonfhteuf av;OD;rSm EdkifiHjcm;wGif tNyD;aexdkifMuol                                                                    d f
                                                                                            odkUjzpfygí ,mprif;(c)r'gvDpr;\ 30-8-2013&ufpGJyg trsm;odap&ef
                                            yg&Sdol w&m;vdkpGJqdkcsufudk xkacs&Sif;vif;&ef ½kH;awmfodkYvma&muf&rnf/ 4if;tjyif
rsm;jzpfNyD; om;orD;wpfOD;pDukd vkyukdipm;aomufaexdkiEkdi&ef toD;oD;aqmif&Guay;
                  f f         f f           f                                                aMunmcsufudk þaMunmpmygNyD; ckepf&uftwGif; jyefvnf½kyfodrf;ay;&ef
                                            oifodap&rnfrSm txufuqdkcJhonfhaeY&ufwGif oifrvmra&muf ysufuGufcJhvQif
xm;NyD;jzpfygonf/ rdbESihom;orD;rSeuefaomfvnf; OD;jroif;u ZeD;ESihwuG om;orD;
             f     f                f                                                     uREfkyf\trIonfrS awmif;qdktyfygonf/ þawmif;qdkcsuftm; vdkufemjcif;
                                            oifhuG,f&mwGif jiif;csufrsm;udk xkwfay;vdrfhrnf/ 4if;tjyif w&m;vdku Munfh½I
udk;OD;pvHk;tm; oD;jcm;pDtoD;oD; aqmif&Gufay;NyD;jzpfygonf/                                                                                   f
                                                                                        r&dSygu Oya'ESihftnD qufvufaqmif&GuoGm;rnfjzpfaMumif; trsm;odap&ef
                                            vdkonfrsm;ESifh oifuxkacswifjytrSDjyKvdkonfh pmcsKyfpmwrf;tp&SdonfwdkYudk oifESifh
           G                 G f   hf
3/ 11-9-2013&ufwif txufygom;orD;av;OD;u uefUuu&ef tcGita&;r&SaMumif;?   d                                                  jyefvnf&Sif;vif;aMunmtyfygonf/
,ckupö&yfrsm;wGif 0ifa&mufpuzufyg0ifcihr&SaMumif; trsm;odap&ef jyefvnf&Si;vif;
    d          G f     G f d                f    twl ,laqmifvm&rnf/ odkYwnf;r[kwf oifhudk,fpm;vS,fa&SUaevufwGif xnfhtyf
                                            ydkYvdkuf&rnf/ oifuxkacsvTmwifoGif;vdkvQif trIrqdkifrDav;&ufu wifoGif;&rnf/         vTJtyfnTefMum;ol-           vTJtyfnTefMum;csuft&-
aMunmtyfygonf/                                                                                   armifarmifxdef0if;          OD;pdefxGef;(c)OD;oef;a&T
           a':at;at;jrifh\vTJtyfnTefMum;csuft&-                                         d f f d f    f f
                                                 2013ckESpf pufwifbm 12&ufwGif þ½kH;wHqy½kduESyí uREkyvufrSwf a&;xdk;
                               OD;cifarmifjzL(oHk;cG)  xkwfay;vdkufonf/                                      12^wre(Edkif)104376          w&m;vTwfawmfa&SUae
                               w&m;vTwfawmfa&SUae                                          (cifoDwm)    trSwf 79? usKduúqHvrf;?        trSwf 68(oHk;vTm)? 122vrf;?
                           79? yxrxyf? usdKuúqHvrf;?                                  'kwd,NrdK Ue,fw&m;olBuD;    ewfarmuf&yfuGuf?           a&wGif;ukef;&yfuGuf?
                          ewfarmuf&yfuGuf? wmarGNrdKUe,f                                   uav;NrdK Ue,fw&m;½kH;    wmarGNrdKUe,f/            r*FvmawmifnGefUNrdKUe,f
        jrwf'geaumif;rIjyKvkyfvSL'gef;Edkif
    &cdkifjynfe,f? ppfawGNrdKUonf Ak'¨bmom omoema&;qdkif&m? bmoma&;
   f
qdki&m omoedu taqmufttHkrsm;pGmwnf&Sdaom NrdKUppfawGjzpfonf/ &cdkijf ynfe,f
wG i f aMu;oG e f ; bk & m;aemif a wmf B uD ; wpf q l j zpf a om twk v rm&Zd e f j ynf v H k ;
csrf;ombk&m;BuD;onf ouú&mZf 1261 ckESpfwGif pwifoGef;vkyfMuNyD; NrdKUvHk;uRwf
ylaZmfvmonfrSm ESpfaygif; (114) ESpf ausmfcJhNyD;jzpfygonf/ ESpfpOfESpfwdkif;
oDwif;uRwfyJGawmf? wefaqmifwdkifyJGawmfrsm;udk usif;yí oHCmawmft&Sifjrwf
wdkUtm; qGrf;awmfBuD;avmif;vSLyJGudk jyKvkyfMuygonf/ ,ckESpfwGif twkvrm&Zdef                                                                                     uefYuGufEdkifygaMumif;
jynfvHk;csrf;ombk&m;BuD;udk udk,fvHk;jynfha&TouFef;uyfvSLMu&ef pwkw¬tBudrf                                                                                  ajrmufOuúvmyNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf
                                                                                                                      trSwf(X^wdk;csJU)? ajruGuftrSwf 42?
a*gyutzJGUrSOD;aqmifNyD; a&TouFef;qufuyfvSL'gef;&efpDpOfxm;ygonf/ o'¨g                                                                                   ajruGufwnfae&mtrSwf42? ok"r®mvrf;?
Munfvifyg&rD&Sifrsm;? rdrd&&Sdxm;aom vlUb0cPwmudk tv[o vGefajrmuf                                                                                      (X)&yf u G u f ? ajrmuf O uú v myNrd K Ue,f
roGm;&atmif bk&m;&Sif\tqHk;tromoemESihfawGUBuHKaeonfh cPrSm wefzdk;xm;í                                                                                   a':wif E G J U 12^wre(Ed k i f ) 033562?
ukodkvfaumif;rIjyKMuyg&ef edAÁmeftusKd;ajrmfudk;í wdkufwGef;EdI;aqmftyfygonf/                                                                                OD;atmif j rif h at^tm&f * sDtef -
                                                                                                                      012470trnf a yguf ES p f 6 0 *&ef a jr
1/ a&T 2' ywfvnf       10 qdkif; 250000d^-                                                                                              tm; trnfaygufa':wifEGJU? OD;atmif
2/ a&T 2' ywfvnf       5 qdkif; 125000d^-                                                                                              jrif h w d k U xH r S ud k , f p m;vS , f v T J p mtrS w f
3/ a&T 2' ywfvnf       1 qdkif; 25000d^-                                                                                               (16409^8-9-2011)jzif h SP &&S d o l
4/ a&T 2' ywfvnf       ƒ qdkif;     12500d^-                                                                                           OD ; rif ; [ef 12^vre(Ed k i f ) 012839u
5/ a&T 2' ywfvnf       1 csyfudk 500d^-                                                                                                2011 ckESpf ta&mif;ajrykHaysmufqkH;aMumif;
                                                                                                                      usrf ; usd e f v T m wif j yjcif ; ? yg0gay;ol
                                                                                                                      ouf&Sdxif&Sm;&SdaMumif;? yg0gr½kyfodrf;
½Hk; zkef;-043-21336                                                                                                            aMumif; usrf;usdefvTmwifjyí ta&mif;
Ouú| zkef;-043-22367                                                                                                            t0,fpmcsKyf&ef ajryHkul;avQmufxm;vm&m
twGif;a&;rSL;-zkef;-043-22135                                                                                                        14 &uftwGif; uefYuGufEdkifygonf/
b@ma&;rSL;- zkef;-043-21854? 09-421715569                                                                                                         NrdK UjypDrHudef;ESihf ajrpDrHcefUcGJrIXme
           txufygtwdkif; qufoG,fvSL'gef;Edkifygonf/                                                                                        &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD
                                      a*gyutzJGU
                        twkvrm&Zdef jynfvHk;csrf;ombk&m;BuD;                   jiif;csufxkwf&efor®efpm                                 jiif;csufxkwf&efor®efpm
                               ppfawGNrdKU? &cdkifjynfe,f          (w&m;rusifhxHk; udk"Oya'trdefU-5? enf;Oya'-20)                   (w&m;rusifhxHk; udk"Oya'trdefU-5? enf;Oya'-20)
                                                            awmifBuD;c½dkifw&m;½Hk;
                                                        2013 ckESpf w&m;rBuD;trItrSwf 128
                                                                                                  '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)w&m;½Hk;awmfü
                                                   a':&D&Dcif(c)ravm0l;      ESifh      1/ a':csKdcsKdouf
                                                                                                  2013 ckESpf w&m;rBuD;rItrSwf-97
                                                                          2/ a':csKdcsKd0if;              OD;zdk;oifarmif        ESifh  1/ OD;atmifrdk;odef;
                                                   w&m;vdk                     w&m;cHrsm;                 (4if;\txl;ukd,fpm;vS,fvJTpm&ol         trSwf-586? jrwfrGefvrf;
                                                   awmifBuD;NrdKU? &wemoD&&yf? ykvvrf;? e,fajr(5)?trSwf &^370(,ckae&yfvypm
                                                                d     J                    d f      OD;jr0if;)                   36-&yfuGuf?ajrmuf'*Hk
                                                 rod)ae a':csKdcsKd0if;ESifha':csKdcsKdouf odap&rnf/                       trSwf 859?OD;&mZwfvrf;
                                                               d                  f
                                                   oifhtay:ü w&m;vkupkaMu;aiGusyf 79659350ESihf EdkiiHawmfrS owfrSwaom    f        (35)&yfuGuf? ajrmuf'*Hk
                                                 twdk;EIef;&vdkaMumif;ESihf avQmufxm;pJGqdkcsuf&Sdonfjzpfí oifudk,fwdkifjzpfap?odkU       w&m;vdk                     w&m;NydKif
                                                 wnf;r[kwf 4if;trIESifhpyfvsOf;onfh ta&;BuD;onhf pum;t&yf&yfwdkUudk acsy
                                                                                                 w&m;NydKifjzpfaom OD;atmifrdk;odef;? '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,f? 36&yfuGuf?
                                                       f      f     f
                                                 ajymqdkEkdiol oifhukd,pm;vS,½Hk;tcGihftrdeUf &a&SUaejzpfap? odkYwnf;r[kwf 4if;trIESihf
                                                 pyfqdkifonfh tcsufrsm;udk acsyajymqdkEdkifol wpfOD;wpfa,muf 4if;a&SUaeESifh       jrwfrGefvrf;? trSwf 586 (,ckae&yfvdyfpmrodol) odap&rnf/
                                                 ygapíjzpfap 2013 ckESpf pufwmbmv 23&uf (1375 ckESpf awmfovif;vjynfh                  h     d                f    f    f
                                                                                                 oiftay:w&m;vku armfawmfum;jyKjyifcukeusp&dwaiGusy13ode; 5aomif;ESifh   f
                                                 ausmf 4&ufrGef;rwnfhrDwGif txufutrnfa&;om;yg&Sdol w&m;vdkpJGqdkcsufudk                  f            f     df
                                                                                             taxGaxGukeusp&dwf epfemaMu; usyajcmufoe; ig;aomif;? pkpkaygif; usyf ode; 20       f
                                                      f                        d
                                                 xkacs&Si;vif;&ef ½Hk;odkUvma&muf&rnf/ 4if;tjyif oifoap&rnfrSm txufqkdcJhonfh                    f Sd           f            f
                                                                                             &vdkrI avQmufxm;pJGqkdcsu&onfjzpfí oifukd,wkdijf zpfap (odkUr[kw)4if;trIESihf pyf
                                                 aeU&ufwGif oifrvmra&muf ysufuGufcJhvQif oifhuG,f&mwGif jiif;csufrsm;udk            f       f         f
                                                                                             vsO;onfhtcsursm;udkacsyajymqdkEkdiol wpfOD;wpfa,muf 4if;a&SUaeESihfygapíjzpfap
                                                 xkwfay;vdrfhrnf/ 4if;jyif w&m;vdku Munfh½Ivdkonfrsm;ESifh oifuxkacs trSDjyKvdk      2013 ckESpf atmufwdkbmv10&uf (1375ckESpf oDwif;uRwfvqef; 6 &uf
                                                 onfh pmcsKyfpmwrf;tp&SdonfwdkYudk oifESifhtwl ,laqmifvm&rnf/ odkYwnf;          Mumoyaw;aeU) rGef;rwnfhrD 10em&DwGif txuftrnfa&;om;yg&Sdol w&m;vdk\
                                                 r[kwf oifhudk,fpm;vS,fa&SUaevufwGif xnfhtyfydkYvdkuf&rnf/ oifu xkacsvTm
                                                                                             pJGcsufudk xkacs&Sif;vif;&ef ½Hk;odkUvma&muf&rnf/ 4if;tjyif oifodap&rnfrSm
                                                 wifoGif;vdkvQif trIrqdkifrDav;&ufu wifoGif;&rnf/
                                                    2013ckESpf pufwifbm 12&ufwif þ½kH;wHqy½kduEyí uREkyvufrSwf a&;xdk;
                                                                      G     d f f Sd f   f f        txufuqdkcJhonfh aeU&ufwGif oifrvmra&muf ysufuGufcJhvQif oifhuG,f
                                                 xkwfay;vdkufonf/                                     &mwGif jiif;csufrsm;udk xkwfay;vdrfhrnf/ w&m;vdkuMunfh½Ivdkonfh pm&Guf
                                                                                      ([efodef;)   pmwrf;rsm;ESifh oifuxkacs wifjytrSDjyKvdkonfh pmcsKyfpmwrf;tp&SdonfwdkYudk
                                                                     'kwd,c½dkifw&m;olBuD;? awmifBuD;c½dkifw&m;½Hk;  oifESifhtwl ,laqmifvm&rnf/ odkYwnf;r[kwf oifh\udk,fpm;vS,fa&SUaevufwGif
                                                                                             xnfhtyfydkYvdkuf&rnf/ oifu xkacsvTmwifoGif;vdkvQif trIrqdkifrDav;&ufu
                                                                                             wifoGif;&rnf/
                                                                                                  2013ckESpf pufwifbm 11&ufwGif þ½kH;awmfwHqdyf½dkufESdyfí uREkfyfvufrSwf
                                                                                             a&;xdk; xkwfay;vdkufonf/
 aysmufqHk;       uRefawmf armifatmifEdkif 12^oCu(Ekdif)020841\ EdkifiHul;                                                                                            (pcdkifausmfaX;)
           vufrSwftrSwf (eHygwfrrSwfrd)rSm c&D;oGm;&if; aysmufqHk;oGm;                                                                                    'kwd,NrdK Ue,fw&m;olBuD;(2)
 aMumif;                            f
           ygojzihf awGU&Su taMumif;Mum;ay;yg&ef/ zke;-09-73019065
                   d                                                                                                    '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,fw&m;½Hk;
 &efukefwdkif;a'oBuD;? AdkvfwaxmifNrdKUe,f? 42 vrf;(atmufqHk;bavmuf)?                                                                       uefYuGufEdkifaMumif;aMunmjcif;
   trSwf(51)? yxrxyf(2D)[kac:wGifaom wdkufcef;ESifhywfoufí                                                                   &efukefwdkif;a'oBuD;? omauwNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf(1)? vlae
      uefYuGufEdkifaMumif;trsm;od&Sdap&ef today;aMunmjcif;                                                             &yfuGuf trSwf(1)? ajruGuftrSwf(641^u)? tus,ft0ef;(ay20_ay 60)&Sd ESpf
   txufazmfjyyg (tvsm;ay 20_teH ay 50)tus,ft0ef;&Sdwdkufcef;wpf                                                                     f         f         f
                                                                                             60 *&efajruGuESihf ,if;ajruGuay:wGif aqmufvkyxm;aom &efukewkdi;a'oBuD;?f f
cef;ESifh wkdufcef;twGif;wGif wyfqiftoHk;jyKvsuf&Sdaom a&? rD;ESifhwdkufcef;wGif;&Sd                                                   omauwNrdKUe,f? 1 &yfuGuf? taemfrmta&SU 15 vrf;? trSwf 641^u [kac:wGif
pGJuyfypönf;rsm;tygt0if tusKd;cHpm;cGifhrsm;tm;vHk;wdkYudk 0,f,lí vuf0,f                                                         onfh ESpfxyftkyfn§yfwdkuftdrftygt0if tusKd;cHpm;cGifht&yf&yftm;vHk;wdkYudk ,ck
&&Sdydkif qdkifxm;ol a':oif;oif;vIdif 10^r'e(Edkif)006528 u a&mif;csydkifcGifh                                                      tquftpyfpmcsKyfjzifh a&mif;csydkifcGifh&Sdol OD;wdk;atmif 12^ouw(Edkif)110659
&SdaMumif; 0efcHuwdjyKonfhtwGuf tNyD;tydkif0,f,l&ef uREfkyf\rdwfaqGu p&efaiG                                                       udkifaqmifolxHrS uREfkyfwdkY\rdwfaqGu tNyD;tydkif0,f,l&eftwGuf a&mif;zdk;aiG\
ay;tyfxm;NyD;jzpfygonf/ txufazmfjyygwdkufcef;tm; ta&mif;t0,f jyKvkyf                                                           wpfpdwfwpfa'oudk ay;acsxm;NyD;jzpfygonf/
jcif;udk uefYuGufvdkygu ,aeYrSpí ckepf&uftwGif; uREfkyfxHokdY w&m;0if pm&Guf                                                           uefYuGufvdkygu cdkifvHkaompmcsKyfpmwrf;rl&if;rsm;jzifh ,aeYrSpí 14 &uf
pmwrf;? taxmuftxm;cdkifvHkpGm,laqmifNyD; vma&mufawGUqHkEdkifaMumif; today;                                                        twGif; uREfkyfwdkYxH vma&mufuefYuGufEdkifygonf/ owfrSwf&uftwGif; vma&muf
taMumif;Mum;tyfygonf/ owfrSwf&uftwGif; vma&mufjcif;r&Sdygu ta&mif;                                                            uefYuGufjcif;rjyKygu Oya'ESifhtnD ta&mif;t0,fudpöNyD;ajrmufatmif qufvuf
t0,fjyKvkyfjcif;udk Oya'ESifhtnD qufvufaqmif&GufoGm;rnfjzpfaMumif; trsm;                                                         aqmif&GufoGm;rnfjzpfygaMumif; trsm;odap&ef aMunmtyfygonf/
odap&ef today; taMumif;Mum;tyfygonf/                                                                                             vTJtyfnTefMum;csuft&-
                vTJtyfnTefMum;csuft&-                                                                     OD;xGef;vif;atmif                  a':jzLjzLcdkif
       a':at;at;&D(LL.B)           a':vSvScdkif(LL.B)                                                            (LL.B, D.B.L, D.M.L)                (LL.B, D.B.L, D.M.L)
    w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-4373)     w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-5410)                                                                        w&m;vTwfawmfa&SUaersm;
    trSwf 9^11? tcef;trSwf (201 A)? 'kwd,xyf? 36 vrf;(atmufqHk;)?                                                                      a':Nidrf;csrf;pk&nf(LL.B) txufwef;a&SUae
             ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU                                                                   trSwf 27(bD)? r[mAE¨Kvyef;jcHvrf;? ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU

                uefYuGufEdkifygaMumif;                                                                             uefYuGufEdkifaMumif;aMunmjcif;
    &efukefwdkif;a'oBuD;? '*HkNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf                                                      uRefawmf\rdwfaqGjzpfol a':pef;pef;0if; 12^tpe(Edkif)151653 onf
41? ajruGuftrSwf 642? jynfvHk;arT;vrf;? {&d,mtus,ft0ef; pwk&ef;ay 2700 ?                                                         &efukefwdkif;a'oBuD;? tif;pdefNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf(NrdKUopf-*)? ajruGuf
0 'or 062 {u&Sd ESpf 60 *&efajruGufudk a':jrMunf 12^oCu(Edkif)013767                                                           trSwf(277^u)? (tvsm;ay 20_teHay 60) tus,ft0ef;&Sd *&efajruGufESifh
\ trnfaygufvsuf&SdNyD; ,if;ajruGufESihf aqmufvkyfxm;aom tdrftygt0if                                                            4if;ajruGufay:&Sd taqmufttHkwdkYtygt0if ajr\w&m;0if tusKd;cHpm;cGifh
tusKd;cHpm;cGifht&yf&yfudk a&mif;csydkifcGifh&Sdol OD;atmif0if; S/OKA-089667 xHrS                                                     t&yf&yftm;vHk;wdkYudk qufpyfpmcsKyftaxmuftxm;rsm;jzifh vuf&Sdxm;ydkifqdkifol
uREfkyf\rdwfaqGOD;ausmf0if; 9^wue(Edkif)005327 u tNyD;tydkif0,f,l&ef                                                           a':pE´mjrwf 12^tpe(Edkif)032428 xHrS tNyD;tydkifvufa&muf0,f,l&ef ajrESifhtdrf
p&efaiGwpfpdwfwpfa'oudk ay;acsxm;NyD;jzpfygonf/ azmfjyygudpöESifhpyfvsOf;í                                                        a&mif;zdk;aiGwpfpdwfwpfydkif; ay;acsonfh pmcsKyfcsKyfqdkí 0,f,lxm;&Sdygonf/
tusKd;oufqdkifcGifh&Sdol rnfolrqdk cdkifvHkaom taxmuftxm;rl&if;rsm;ESifhwuG                                                        tqdkyg ajrESihftdrfwdkYtay: ydkifqdkifrIESifhtusKd;cHpm;cGifh wpfpHkwpf&m&SdolwdkYonf
uREfkyfxHodkY ckepf&uftwGif; uefYuGufta&;qdkEdkifygonf/ owfrSwf&uftwGif;                                                         uefYuGufvdkygu 2013ckESpf? pufwifbmv 27&uf aemufqHk;xm;NyD; uREfkyfxHodkY
uefYuGufjcif;r&Sdygu Oya'ESifhtnD ta&mif;t0,f qufvufjyKvkyfoGm;rnf                                                            pm&Gufpmwrf;taxmuftxm; cdkifvHkpGmjzifh uefYuGufEdkifygaMumif;ESifh uefYuGufol
jzpfaMumif; aMunmtyfygonf/                                                                                r&Sdygu ajrESifhtdrftNyD;tydkifa&mif;csonfhpmcsKyfudk Oya'ESifhtnD qufvufcsKyfqdk
               vTJtyfnTefMum;csuft&-                                                                    oGm;rnfjzpfygaMumif; aMunmtyfygonf/
                 OD;armifarmifqef;                                                                                a':pef;pef;0if;\vTJtyfnTefMum;csuft&-
        B.A (Law) , LL.B w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-6697)                                                                       OD;pdk;0if;(LL.B) w&m;vTwfawmfa&SUae(pOf-7680)
  wdkuf(3)? D-1 ? r[mNrdKiftdrf&m? 41 wdk;csJU&yfuGuf? '*Hk(ajrmuf)? &efukefNrdKU?                                                           wdkuf(9/11)? tcef;(102^E)? yxrxyf? 36 vrf;wdk?
               zkef;-09-310581559                                                                                   ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU
                                                                               uefUuGufEdkifygaMumif;                                 trnfajymif;
                                                                    oCFe;uRef;NrdKUe,f? om"ktr&m? wkuf (B) ? tcef; 302udk rlvtrnfaygufyki&if
                                                                      f          d f  d                         d f S        OD;&Ja'G;\om; txu-4? tvHk
                                                                       f
                                                                a':OoOÆmausmxHrS pmcsKyfpmwrf;rsm;jzifh 0,f,lxm;ol a':eef;jrav; 13^rue(Edki)          f
                                                                                                                     Grade-5 B  rS armifatmifacwfydkif
                                                                000096u ydkif&Siftrnfajymif;vJcGifhavQmufxm;vmygonf/ cGifhjyK&efroifhaMumif;
                                                                uefUuGuvkdygu aMumfjimonfh&ufrS 14&uftwGi; taxmuftxm;rsm;jzifh wifjyuefU
                                                                     f                   f                             tm; armif½Idif;bkef;jrwf0if;[k trnf
                                                                uGufEkdifygonf/ tdrf&mtkyfcsKyfa&;XmecGJ(&efukef) NrdKU&GmESifhtdk;tdrfzGHUNzdK;a&;OD;pD;Xme       ajymif;vJac:qdkyg&ef/
  OD;ausmfat; 12^oCu(Edkif) 087587 (odkYr[kwf)                   ap&ef rSwfyHkwifpmcsKyf csKyfqdkvdkonfhtwGuf OD;ausmfat; (odkYr[kwf) 4if;\                zciftrnfrSef                   uefUuGufEkdifygaMumif;
                                           tarGpm;tarGcHrsm;taejzifh þaMumfjimygonfh&ufrSpí ckepf&uftwGif; uREfkyfESifh          txu-1 rk'Hk? wuúodkvf0ifwef;rS             '*kHNrdKUopf(ajrmufydkif;)NrdKUe,f? ajrwkdif;
       4if;\ tarGpm;tarGcHrsm; odap&ef                     qufoG,faqmif&Guf&ef taMumif;Mum;tyfygonf/ vdkufemaqmif&Gufjcif;r&Sdygu            rzl;oOÆm0if;\ zciftrnfrSefrSm OD;aiG         &yfuGuftrSwf30? vlae&yfuGuf trSwf
    &efukefwdkif;a'oBuD;? oCFef;uRef;NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf &efukefopf                                                                            30? aqmif ; a[rmef t d r f & m? wd k u f
                                           Oya'ESifhtnD qufvufaqmif&GufoGm;rnfjzpfygaMumif; odaptyfygonf/                0if; 10^r'e(Edkif)117118 jzpfyg            trSwf 12? tcef;28tm; a':csrf;ajrh
ajruGuftrSwf 13 [k ac:wGifaom {&d,mpwk&ef;ay 2400? ay (40_60)&Sd ESpf                                                        aMumif;/                       oEÅ m OD ; 14^zye(Ek d i f ) 152276 xH r S
60 *&efajruGufESifh ,if;ajray:&Sd aetdrftaqmufttHkrsm;tygt0if tusKd;cHpm;cGifh                  vTJtyfnTefMum;csuft&-
                                                                                                       OD;aiG0if;         ta&mif ; t0,f u wd p mcsKyf tqih f q ih f
t&yf&yfudk uREfkyf\rdwfaqG a':wdk;Munf 10^oxe (Edkif)091290 u 0,f,l                      a':cifoef;0if; B.A(Law), LL.B                                                jzihf 0,f,lxm;ol a':NzdK;0g0gxGef; 14^
vufa&muf&&Sd tusKd;cHpm;vsuf&Sdygonf/
    ,cktcg uREfkyfrdwfaqGonf OD;ausmfat; *&eftrnfayguf ydkifqdkifcJhonfh
                                                       w&m;vTwfawmfa&SUae (pOf-7085)
                                                      trSwf 83? tcef; 11? yef;qdk;wef;vrf;?
                                                                                               zciftrnfrSef                rre(Ekdif)149551 u taqmufttkH
                                                                                                                     aexdkifcGihfpmcsKyfwifjyí wdkufcef;trnf
                                                                                            uefYbvlNrdKU txu-2 wuúokdvf            aygufajymif;vJay;yg&ef avQmufxm;vm
tdrfjcHajr tusKd;cHpm;cGifht&yf&yfESifh ywfoufí ta&mif;t0,f w&m;0if txajrmuf             ausmufwHwm;NrdKUe,f? &efukefNrdKU? zkef;-09-73157132             0ifwef;(A)rS r0if;oDwm\ zciftrnf           jcif;tm; cdkifvkHaom taxmuftxm;
                                                                                          rSefrSm OD;jrifhatmif 5^ubv(Edkif)                       f
                                                                                                                     rsm;jzifh14&uftwGi; uefUuuEiygonf/  G f kd f
                                                                                          032674 jzpfygonf/                        NrdK UjypDrHudef;ESihf ajrpDrHcefUcGJrIXme
                                                                                                       OD;jrifhatmif         &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

                                                                                              uefUuGufEdkifygaMumif;                 uefUuGufEdkifygaMumif;
                                                                                             omauwNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf           '*Hkqdyfurf;NrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuf
                                                                                          trSwf 7^a&SU? ajruGuftrSwf 1022^c?           trS w f 148? ajruG u f t rS w f 1054?
                                                                                          ajruGufwnfae&mtrSwf1022^c? NrdKUywf          ajruGufwnfae&mtrSwf 1054? 148
                                                                                          (1)vrf ; ? 7^a&S U &yf u G u f ? omauw         &yfuGuf? '*Hkqdyfurf;NrdKUe,f a':pef;pef;
                                                                                          NrdKUe,f a':wifvdIiftrnfayguf ESpf 60         0if;trnfayguf ygrpfajrtm; trnf
                                                                                          *&efajrtm; trnfayguf a':wifvdIif            ayguf a':pef;pef;0if; 12^urw(Edkif)
                                                                                          (ZeD;)uG,fvGefojzifh wpfOD;wnf;aom                    f d f
                                                                                                                     046824udk,wkiu ajrcsygrpf aysmufqHk;
                                                                                          cifyGef;jzpfol OD;cifat; 12^ouw(Edkif)         aMumif;? &yfuGuftkyfcsKyfa&;rSL;axmufcH
                                                                                          104619u aopm&if;? usrf;usdefvTm            csuf? &Jpcef;axmufcHcsuf? usrf;usdefvTm?
                                                                                          wifjyí ta&mif;t0,fpmcsKyf&efESifh tarG         0efcHcsufwdkUwifjyí ygrpfaysmufjzifh ESpf
                                                                                          qufcHydkifqdkifaMumif; pmcsKyf&ef ajryHkul;      60 ajriSm;pmcsKyf(*&ef)avQmufxm;vm&m
                                                                                          avQmufxm;vm&m14&uftwGi; uefUuGuf    f
                                                                                          Ekdifygonf/                      14&uftwGif; uefUuGufEdkifygonf/
                                                                                                NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme        NrdKUjypDrHudef;ESifhajrpDrHcefUcGJrIXme
                                                                                          &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD          &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

                                                                                                             uefYuGufEdkifygaMumif;
                                                                                              AkdvfwaxmifNrdKUe,f? ajrwdkif;&yfuGuftrSwf 9t,fvf ? ajruGuftrSwf 208?
                                                                                          ajruGufwnfae&mtrSwf 314? oHvsufpGef;vrf;? (3)&yfuGuf? AkdvfwaxmifNrdKUe,f
                                                                                          (1)a':cifMunfpdk; 12^Awx(Ekdif)015508? (2)OD;ausmfpkd; 12^Awx(Ekdif)016903?
                                                                                          (3)OD;vSpdk; 12^uww(Ekdif)007042? (4)a':cifjrihfpdk; 12^pce(Ekdif)008824? (5)
                                                                                          OD;pdk;rif; 12^Awx(Ekdif)016968 trnfayguf ESpf 90*&ef (oufukef) ajrtm;
                                                                                          trnfayguf a':cifMunfpdk;+4 udk,fwkdifu *&efaysmufqkH;aMumif; &yfuGuf? NrdKUe,f
                                                                                          tkyfcsKyfa&;rSL; axmufcHpm? &Jpcef;axmufcHpm? usrf;usdefvTmrsm;wifjyí *&ef
                                                                                          oufwrf;wkd;avQmufxm;vm&m 14 &uftwGif; uefYuGufEdkifygonf/
                                                                                                NrdK UjypDrHudef;ESihf ajrpDrHcefUcGJrIXme? &efukefNrdKUawmfpnfyifom,ma&;aumfrwD

								
To top