Rita Didi by unni99

VIEWS: 0 PAGES: 34

									MüWûÉlÉÏ : UÏiÉÉ SÏSÏ

pÉÉaÉ 1
-------

UÏiÉÉ SÏSÏ MüWûiÉå WÒûL xÉleÉÑ lÉå SuÉÉïeÉÉ ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ |
"AÉD| xÉleÉÑ iÉÑqÉ"
xÉleÉÑ MüÉå SåZÉiÉå WûÏ UÏiÉÉ bÉoÉUÉ aÉD AÉåU AmÉlÉÏ xÉsÉuÉÉU MüÉå AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉå mÉU cÉQûiÉÏ WÒûD EPû MüU oÉæPû
aÉD | UÏiÉÉ MüÐ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ xÉå ÌTüxÉsÉ MüU LMü sÉqoÉÉ xÉÉ oÉæÇaÉlÉ UÏiÉÉ MüÐ ZÉÑsÉÏ OûÉÇaÉÉå Måü
xÉÉqÉlÉå ÌaÉU aÉrÉÉ |
"xÉleÉÑ iÉÑ , , , | LxÉå MæüxÉå AlSU AÉ aÉrÉÉ |"
UÏiÉÉ lÉå eÉsSÏ xÉå ZÉÏÇcÉ MüU AmÉlÉÏ xÉsÉuÉÉU AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉå mÉU cÉQûÉ SÏ AÉåU AmÉlÉå MümÉQåû ÌPûMü MüUlÉå
sÉaÉÏ |

xÉleÉÑ bÉÔU bÉÔU MüU UÏiÉÉ MüÐ ZÉÑsÉÏ OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ mÉQåû oÉæÇaÉlÉ MüÉå SåZÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå QûÉlOû MüU MüqÉUå xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ AÉåU AmÉlÉÉ oÉæÇaÉlÉ EPûÉ MüU AmÉlÉÏ ÌMüiÉoÉÉå Måü
mÉÏNåû NÒûmÉÉ ÌSrÉÉ | ÌÄTüU AmÉlÉÏ AÉÇZÉå oÉlS MüU Måü sÉåOû aÉD "lÉ eÉÉlÉå MæüxÉå uÉÉå SuÉÉïeÉÉ oÉlS MüUlÉÉ pÉÔsÉ
aÉD jÉÏ AÉeÉ"|

UÏiÉÉ AoÉ xÉleÉÑ xÉå QûU UWûÏ jÉÏ | AaÉU xÉleÉÑ lÉå qÉÉÆ MüÉå oÉiÉÉ ÌSrÉÉ iÉÉå qÉÉÆ iÉÉå ExÉå ZÉÉ eÉÉLaÉÏ |
UÏiÉÉ lÉå SuÉÉïeÉÉ ZÉÉåsÉ MüU oÉÉWûU SåZÉÉ iÉÉå xÉleÉÑ MüqÉUå qÉåÇ lÉWûÏ jÉÉ | UÏiÉÉ QûU aÉD MüWûÏ xÉleÉÑ qÉÉÆ MüÉå
oÉiÉÉlÉå iÉÉå lÉWûÏ aÉrÉÉ | xÉÉåcÉiÉÏ WÒûL UÏiÉÉ MüqÉUå xÉå ÌlÉMüsÉ MüU xÉUÉåeÉ Måü MüqÉUå qÉåÇ cÉsÉÏ aÉD | xÉUÉåeÉ
UÏiÉÉ MüÐ NûÉåOûÏ oÉWûlÉ jÉÏ AÉåU xÉMÔüsÉ xÉå AÉMüU AmÉlÉÉ WûÉåqÉuÉMïü- MüU UWûÏ jÉÏ | UÏiÉÉ MüÐ qÉÉÆ EqÉÉ
xÉUÉåeÉ Måü xÉÉjÉ oÉæPû MüU xÉUÉåeÉ MüÐ qÉSS MüU UWûÏ jÉÏ | UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉÏ qÉÉÆ MüÉå SåZÉ MüU MÑüNû cÉælÉ
AÉrÉÉ | iÉÉå xÉleÉÑ rÉWûÉÆ lÉWûÏ AÉrÉÉ iÉÉå MüWûÉ aÉrÉÉ WûÉåaÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå oÉÉjÉÃqÉ MüÉ SuÉÉïeÉÉ SåZÉÉ iÉÉå xÉqÉfÉ aÉD | . . . xÉleÉÑ eÉÂU oÉÉjÉÃqÉ qÉåÇ WûÉåaÉÉ |

UÏiÉÉ oÉÉjÉÂqÉ Måü SUuÉÉÄeÉå Måü AÉaÉå MüÉTüÐ SåU iÉMü cÉYMüU sÉaÉÉiÉÏ UWûÏ mÉU xÉleÉÑ oÉÉWûU ÌlÉMüsÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ
WûÏ lÉWûÏ sÉå UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå lÉÏcÉå fÉÑMü MüU oÉÉjÉÃqÉ Måü SUuÉÉeÉå Måü lÉÏcÉå xÉå AlSU fÉÇMülÉå MüÐ
MüÉåÍvÉvÉ MüÐ mÉU xÉleÉÑ MüÐ OûÉÇaÉÉå Måü CsÉÉuÉÉ MÑüNû lÉWûÏ SåZÉ mÉÉrÉÏ | UÏiÉÉ xÉqÉfÉ aÉD jÉÏ MüÐ xÉleÉÑ
oÉÉjÉÃqÉ qÉåÇ YrÉÉ MüU UWûÉ Wæû | uÉÉå AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ AÉMüU oÉæPû aÉD AÉåU xÉleÉÑ xÉå oÉÉiÉ MüUlÉå Måü oÉÉUå qÉåÇ
xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÏ |

UÏiÉÉ 15 xÉÉsÉ MüÐ jÉÏ AÉåU ApÉÏ 11uÉÏ qÉåÇ mÉRû UWûÏ jÉÏ |

UÏiÉÉ lÉå eÉoÉ oÉÉjÉÃqÉ ZÉÑsÉlÉå MüÐ AÉuÉÉÄeÉ xÉÑlÉÏ iÉÉå uÉÉå ÌÄTüU xÉå AmÉlÉå MüqÉUå xÉå oÉÉWûU AÉ aÉD |
xÉleÉÑ xÉÉåÄTåü mÉU AÉkÉÉ sÉåOûÉ WÒûAÉ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ MüqÉU mÉU WûÉjÉ UZÉ MüU xÉleÉÑ MüÉå oÉÑsÉÉrÉÉ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÉå SåZÉ MüU EPû MüU oÉæPû aÉrÉÉ | AUå bÉoÉUÉAÉå lÉWûÏ xÉleÉÑ cÉsÉÉå qÉåUå MüqÉUå qÉåÇ AÉAÉå | qÉÑfÉå
iÉÑqÉ xÉå MÑüNû oÉÉiÉ MüUlÉÏ Wæû | MüWûiÉÏ WÒûD UÏiÉÉ AmÉlÉå MüqÉUå ÌMü iÉUÄTü   cÉsÉ SÏ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü ÌoÉxiÉU mÉU oÉæPû aÉrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå xÉqfÉÉlÉÉ    vÉÑ MüU ÌSrÉÉ |
SåZÉÉå xÉleÉÑ iÉÑqÉ lÉå AÉeÉ eÉÉå pÉÏ SåZÉÉ ExÉå pÉÔsÉ eÉÉAÉå |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ mÉYQû sÉÏrÉÉ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ MüÐ iÉUÄTü SåZÉiÉÏ    WÒûD oÉÉåsÉÏ | " SåZÉÉå xÉleÉÑ xÉpÉÏ
sÉQûMüÐrÉÉÆ rÉå MüUiÉÏ Wæû | rÉå iÉÉå vÉUÏU MüÐ nrÉÉxÉ Wæû AÉåU CxÉå oÉÑfÉÉlÉå   Måü ÍsÉL xÉoÉ sÉÉåaÉ MÑüNû lÉ MÑüNû
MüUiÉå WæûÇ |"
 " iÉÑqÉ pÉÏ iÉÉå oÉÉjÉÃqÉ qÉåÇ ApÉÏ LãxÉÉ WûÏ MÑüNû MüU UWåû jÉå | Wæû lÉ|
Wæû lÉ | xÉleÉÑ QûU aÉrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ WûÇxÉ SÏ| "
DxÉ qÉåÇ vÉqÉÉïlÉå MüÐ YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû | oÉÉåsÉÉå MüU UWåû jÉå lÉ |"

xÉleÉÑ lÉå WûÉÆ qÉåÇ xÉU ÌWûsÉÉ ÌSrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå mÉrÉÉU xÉå jÉmÉ jÉmÉÉrÉÉ | SåZÉÉå xÉleÉÑ qÉÑfÉå xÉå vÉqÉÉïlÉå MüÐ MüÉåD eÉÂUiÉ lÉWûÏ Wæû |
qÉæÇ iÉÑqWûÉUÏ oÉQûÏ oÉWûlÉ WÒûÆ | qÉæÇ MüÐxÉÏ MüÉå lÉWûÏ oÉiÉÉFÇaÉÏ | iÉÑqÉ pÉÏ ÌMüxÉÏ xÉå lÉ MæüWûlÉÉ qÉåUå oÉÉUå qÉæÇ
ÌPûMü Wæû lÉ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ MüWÒûÆaÉÉ | SÏSÏ |
UÏiÉÉ : qÉÉÆ xÉå pÉÏ lÉWûÏ MüWûlÉÉ | lÉWûÏ iÉÉå ÌÄTüU qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüpÉÏ oÉÉiÉ lÉWûÏ MüÂÇaÉÏ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ oÉiÉÉFÇaÉÉ SÏSÏ | ÌMüxÉÏ xÉå lÉWûÏ MüWÒûÆaÉÉ |
" qÉåU AcNûÉ pÉærÉÉ |" UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ xÉOûÉ sÉÏrÉÉ |

xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉÏ NûÉiÉÏ mÉU ÍcÉmÉMüÐ UÏiÉÉ MüÐ aÉUqÉ aÉUqÉ aÉÉåsÉ NûÉiÉÏrÉÉÆ oÉWÒûiÉ AcNûÏ sÉaÉÏ |
uÉÉå ApÉÏ UÏiÉÉ xÉå AÉåU xÉOûlÉÉ cÉÉyiÉÉ jÉÉ mÉU UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå vÉUÏU xÉå yOûÉ ÌSrÉÉ AÉåU oÉÉåsÉÏ |
" AoÉ xÉleÉÑ WûqÉ SÉålÉÉå SÉåxiÉ WæûÇ | ÌPûMü Wæû lÉ | qÉæÇ iÉÑqWûÉUå oÉÉUå qÉåÇ ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏ oÉiÉÉFÇaÉÏ AÉåU iÉÑqÉ qÉåUå
oÉÉUå qÉåÇ ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏ oÉiÉÉAÉåaÉÉå |"

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå ÌoÉxiÉU mÉU xÉå EPû MüU AmÉlÉÉ mÉxÉï SålÉå MüÉå MüWûÉ AÉåU ÌÄTüU mÉxÉï qÉåÇ xÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU
xÉleÉÑ MüÉå 20 ÂmÉrÉ MüÉ lÉÉåOû Så MüU oÉÉåsÉÏ |
sÉå xÉleÉÑ iÉÑqÉ AmÉlÉå ÍsÉL MüÉåD ÌMüiÉÉoÉ rÉÉ MüÉåÍqÉMü oÉÑMü sÉå AÉAÉå, AÉåU cÉÉMåüsÉåOû pÉÏ | rÉå qÉåUÏ iÉUÄTü
xÉå Wæû |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ xÉå lÉÉåOû sÉå MüU ZÉÑvÉ WûÉå aÉrÉÉ | AÉeÉ mÉWûsÉÏ oÉÉU UÏiÉÉ lÉå ExÉå MÑüNû SÏrÉÉ jÉÉ AÉåU xÉleÉÑ
ZÉÑvÉÏ qÉåÇ fÉÑqÉiÉÉ WÒûAÉ MüÉåÍqÉMü sÉålÉå oÉÉeÉÉU pÉÉaÉ aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå MüqÉUå MüÉ SuÉÉïeÉÉ oÉlS ÌMürÉÉ AÉåU ÌoÉxiÉU mÉU sÉåOû aÉD |

 UÏiÉÉ MüÉ kÉrÉÉlÉ oÉÉU oÉÉU xÉleÉÑ MüÐ iÉUÄTü eÉÉ UWûÉ jÉÉ | uÉÉå xÉleÉÑ Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÉåcÉiÉå WÒûL AmÉlÉå WûÉjÉ
MüÉå oÉÉU oÉÉU AmÉlÉÏ NûÉiÉÏ mÉU xÉæWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ AÉåU oÉWÒûiÉ eÉsSÏ WûÏ ExÉMüÉ WûÉjÉ ÌÄTüU xÉå ExÉMüÐ SÉålÉÉå
eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ jÉÉ | UÏiÉÉ AYxÉU AmÉlÉå mÉQûÉåxÉ Måü sÉQûMüÉå rÉÉ AmÉlÉå xÉMÔüsÉ Måü sÉQûMüÉå Måü oÉÉUå qÉåÇ
xÉÉåcÉÉ MüUiÉÏ jÉÏ mÉU AÉeÉ ExÉå AmÉlÉå pÉÉD Måü oÉÉUå qÉåÇ xÉÉåcÉ MüU oÉWÒûiÉ WûÏ AÍkÉMü qÉeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ |

eÉoÉ UÏiÉÉ lÉå ÌÄTüU xÉå AmÉlÉå MüqÉUå MüÉ SuÉÉïeÉÉ ZÉÉåsÉÉ iÉÉå xÉleÉÑ xÉÉqÉlÉå xÉÉåÄTåü mÉU oÉæPûÉ MüÍqÉMü mÉQû UWûÉ
jÉÉ | UÏiÉÉ MüÉå SåZÉ MüU uÉÉå MÑüNû bÉoÉUÉ aÉrÉÉ AÉåU AmÉlÉÏ MüÍqÉMü MüÉå eÉsSÏ xÉå lÉÏcÉå UZÉ MüU vÉUÉUiÉ xÉå
qÉÑxMüUÉ ÌSrÉÉ | UÏiÉÉ pÉÏ qÉÑxMüUÉ SÏ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ Måü mÉÉxÉ AÉ aÉD |
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÏ eÉåoÉ xÉå oÉcÉå WÒûL mÉæxÉå ÌlÉMüÉsÉ MüU UÏiÉÉ MüÉå Så ÌSL | "sÉÉå SÏSÏ rÉå iÉÑqWûÉUå mÉæxÉå"
UÏiÉÉ : "AUå iÉÑ UZÉ sÉå | AoÉ rÉå iÉåUå mÉæxÉå WæûÇ AÉåU rÉå MüÉålÉ xÉÏ MüÉåÍqÉMü Wæû, WÕûÆ xÉmÉÉDQûU qÉælÉ ÌSZÉÉ iÉÉå
"

xÉleÉÑ AmÉlÉå WûÉjÉ qÉåÇ MüÍqÉMü Måü mÉÏNåû MÑüNû NÒûmÉÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ : sÉÉ ÌSZÉÉ iÉÉå rÉå YrÉÉ Wæû |

UÏiÉÉ lÉå AcÉÉlMü WûÏ xÉleÉÑ MüÐ MüÉåÍqÉMü MüÉå ZÉÏÇcÉ ÍsÉrÉÉ AÉåU ZÉÉåsÉ MüU SåZÉÉ iÉÉå xÉleÉÑ MüÐ MüÉåÍqÉMü Måü
mÉÏNåû LMü lÉÇaÉÏ TüÉåOûÉå uÉÉsÉÏ ÌMüiÉÉoÉ jÉÏ|
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü AcÉÉlMü WûÏ AÉ eÉÉlÉå xÉå oÉWÒûiÉ bÉoÉUÉ aÉrÉÉ jÉÉ AÉåU AoÉ iÉÉå ExÉMüÐ AÉuÉÉÄeÉ WûÏ oÉlS WûÉå
aÉD jÉÏ |
UÏiÉÉ WûÇxÉ SÏ " iÉÉå rÉå oÉÉiÉ Wæû cÉsÉ vÉUUiÉÏ MüWûÏÇ MüÉ | "
UÏiÉÉ : uÉÉWû YrÉÉ ÌMüiÉoÉ Wæû, ÌSZÉÉ iÉÉå |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ |
xÉleÉÑ lÉå ÌMüiÉÉoÉ MüÉå MüÉåÍqÉMü Måü AlSU oÉlS MüU SÏrÉÉ |
UÏiÉÉ : AUå ÌSZÉÉ lÉ | qÉæÇ MÑüNû lÉWûÏ MüWÒûÇaÉÏ | oÉxÉ SåZÉlÉÉ cÉÉyiÉÏ WÒûÆ ÌMü MüÉålÉ xÉÏ ÌMüiÉÉoÉ Wæû |
xÉleÉÑ lÉå MüÉåÍqÉMü, ÌMüiÉÉoÉ xÉqÉåiÉ UÏiÉÉ Måü WûuÉÉsÉå MüU SÏ |
UÏiÉÉ lÉå ÌMüiÉÉoÉ MüÉå ZÉÉåsÉ MüU SåZÉÉ, ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ aÉÇSÏ MüWûÉlÉÏrÉÉÆ AÉåU MÑüNû AkÉ lÉÇaÉÏ AÉåUiÉÉå MüÐ iÉxuÉÏUå
jÉÏÇ |
UÏiÉÉ MüÐiÉÉoÉ Måü mɳÉå mÉsÉOû mÉsÉOû MüU iÉxuÉÏUåÇ SåZÉlÉå sÉaÉÏ , AÉåU ÌÄTüU MüÉåÍqÉMü MüÉå uÉÉmÉxÉ Så MüU oÉÉåsÉÏ
AcNûÏ Wæû | sÉå mÉQû sÉå | ÌÄTüU qÉÑfÉå SålÉÉ qÉæÇ pÉÏ mÉQû sÉÑÇaÉÏ |
xÉleÉ : AÉå xÉcÉ SÏSÏ|
UÏiÉÉ : WûÉÆ YrÉÑÆ lÉWûÏ | AoÉ iÉÉå WûqÉ SÉåxiÉ WæûÇ lÉ | iÉÑqÉ mÉQû xÉMüiÉå WûÉå iÉÉå qÉæÇ YrÉÑÆ lÉWûÏ mÉQû xÉMüiÉÏ |
AcNûÉ iÉÑqÉ mÉQûÉå qÉæÇ qÉÉÆ Måü mÉÉxÉ oÉæPûiÉÏ WÒûÆ | AaÉU qÉÉÆ rÉÉ xÉUÉåeÉ AlSU AÉrÉaÉÏ iÉÉå qÉæÇ AÉuÉÉÄeÉ Så MüU
iÉÑqWåûÇ oÉiÉÉ SÕÇaÉÏ| iÉÑqÉ ÌMüiÉÉoÉ NÒûmÉÉ SålÉÉ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü uÉiÉÉïuÉ xÉå WæûUlÉ jÉÉ, ExÉlÉå CxxÉå mÉWûsÉå MüpÉÏ UÏiÉÉ MüÉå LMü SÉåxiÉ MüÐ iÉUWûÉÆ uÉiÉÉïuÉ MüUiÉå
lÉWûÏ SåZÉÉ jÉÉ, AÉeÉ AcÉÉlMü WûÏ ExÉå UÏiÉÉ LMü AcNûÏ SÉåxiÉ sÉaÉÏ, ExÉlÉå AoÉ ÌMüiÉÉoÉ MüÉå ZÉÉåsÉ MüU
mÉQûlÉÉ vÉÑÂ MüU ÌSrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ oÉÉWûU cÉsÉÏ aÉD |

UÏiÉÉ oÉÉWûU AÉmÉlÉÏ qÉÉÆ AÉåU xÉUÉåeÉ Måü xÉÉjÉ oÉæPûÏ MüÉTüÐ SåU iÉMü AmÉlÉå AÉåU xÉleÉÑ Måü oÉÉUå qÉæÇ xÉÉåcÉiÉÏ
UWûÏ, lÉ eÉÉlÉå AÉeÉ ExÉå YrÉÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ | vÉÉqÉ MüÉå eÉoÉ UÏiÉÉ AlSU AÉD iÉÉå xÉleÉÑ xÉÉåÄTåü mÉU mÉQûÉ
xÉÉå UWûÉ jÉÉ | ExÉMüÐ MüÍqÉMü xÉÉåÄTåü Måü mÉÉxÉ WûÏ UZÉÏ jÉÏ mÉU MüÉåÍqÉMü Måü AlSU uÉÉsÉÏ ÌMüiÉÉoÉ lÉWûÏ jÉÏ,
vÉÉrÉS xÉleÉÑ lÉå ÌMüiÉÉoÉ NÒûmÉÉ SÏ jÉÏ |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå cÉÉrÉ Så MüU EPûÉrÉÉ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ oÉÉWûU AÉ MüU xÉUÉåeÉ Måü xÉÉjÉ ZÉåsÉlÉå sÉaÉÉ |
UÏiÉÉ oÉÉU oÉÉU xÉleÉÑ MüÐ AÉÇZÉÉå qÉåÇ AÉÇZÉå QûÉsÉ MüU SåZÉ UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ ApÉÏ lÉuÉÏ YsÉÉxÉ qÉåÇ mÉQûiÉÉ jÉÉ AÉåU ApÉÏ iÉMü oÉccÉÉ WûÏ ÌSZÉiÉÉ jÉÉ | xÉleÉÑ MüÉ vÉUÏU ÌmÉNûsÉå
MÑüNû WûÏ qÉWûÏlÉÉå qÉåÇ MüÉTüÐ pÉU aÉrÉÉ jÉÉ AÉåU UÏiÉÉ Måü vÉUÏU mÉU iÉÉå rÉÉåuÉlÉ mÉÑUÏ iÉUWûÉÆ xÉå NûÉrÉÉ WÒûAÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ MÑüNû SåU iÉMü xÉleÉÑ AÉåU xÉUÉåeÉ Måü xÉÉjÉ ZÉÉåsÉiÉÏ UWûÏ AÉåU ÌÄTüU AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉD | xÉleÉÑ
MÑüNû WûÏ SåU oÉÉS UÏiÉÉ Måü MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ Måü WûÉjÉ qÉåÇ ÌMüiÉÉoÉ PÕûxÉ SÏ |
UÏiÉÉ lÉå SUuÉÉeÉå MüÉå oÉlS MüU Måü ÌMüiÉÉoÉ sÉå sÉÏ |
xÉleÉÑ : sÉÉå SÏSÏ , qÉæÇ lÉå xÉÉUÏ mÉQû sÉÏ |
UÏiÉÉ lÉå ÌMüiÉÉoÉ Måü mɳÉå mÉsÉOûlÉå vÉÔ MüU ÌSrÉå AÉåU SåZÉlÉå sÉaÉÏ |
UÏiÉÉ : MüÉålÉ xÉÏ MüWûÉlÉÏ AcNûÏ Wæû CxÉqÉå |
xÉleÉÑ : xÉÉUÏ AcNûÏ WæûÇ SÏSÏ, mÉU rÉå iÉÏxÉUÏ uÉÉsÉÏ oÉWÒûiÉ WûÏ AcNûÏ Wæû |
UÏiÉÉ : rÉå uÉÉxÉlÉÉ MüÐ AÉaÉ |
xÉleÉÑ vÉqÉÉï aÉrÉÉ | WûÉÆ SÏSÏ |
MüWûlÉÏ Måü mÉWûsÉå mɳÉå mÉU oÉlÉÏ LMü TüÉåOûÉå qÉåÇ LMü AÉåUiÉ lÉå AmÉlÉÏ SÉålÉÉå NûÉiÉÏrÉÉÆ oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ UZÉÏÇ jÉÏÇ
|
UÏiÉÉ SåZÉ MüU WûÇxÉ SÏ | rÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ ÍcÉMülÉÏ Wæû|
UÏiÉÉ lÉå AaÉsÉÉ mɳÉÉ mÉsOûÉ iÉÉå AÉaÉå Måü MüD mɳÉå aÉÏsÉå WûÉå MüU ÍcÉmÉMü UZÉå jÉå |
xÉleÉÑ WûÇxÉ SÏrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ pÉÏ WûÇxÉ SÏ | cÉsÉ yOû iÉÑlÉå iÉÉå xÉÉUÏ ÌMüiÉÉoÉ aÉÏsÉÏ MüU UZÉÏ Wæû | qÉæÇ YrÉÉ
ZÉÉMü mÉRÒûÇaÉÏ | cÉsÉ AoÉ iÉÑ eÉÉ AÉåU xÉÑlÉ , iÉÑ AÉaÉå xÉå LãxÉÏ ÌMüiÉÉoÉå lÉWûÏ sÉÉlÉÉ |
xÉleÉÑ : YrÉÑÆ SÏSÏ | AÉmÉ MüÉå AcNûÏ lÉWûÏ sÉaÉÏ YrÉÉ |
UÏiÉÉ : qÉåUå mÉÉxÉ LxÉÏ oÉWÒûiÉ xÉÏ ÌMüiÉÉoÉå WæûÇ AÉåU CxÉqÉå iÉÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏ Wæû | AaÉU iÉÑqÉ qÉåUÏ ÌMüiÉÉoÉ
mÉQû sÉÉåaÉå iÉÉå UÉiÉ MüÉå xÉÉå lÉWûÏ mÉÉAÉåaÉå |
xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ Så SÉå lÉ AmÉlÉÏ ÌMüiÉÉoÉ |
UÏiÉÉ : cÉsÉ uÉÉå ÌMüiÉÉoÉ oÉQûÉå Måü mÉRûlÉå uÉÉsÉÏ Wæû |
xÉleÉÑ : SÏSÏ mÉsÉÏÄeÉ Så SÉå lÉ | iÉÑqÉlÉå iÉÉå MüWûÉ jÉÉ MüÐ iÉÑqÉ qÉåUÏ SÉåxiÉ WûÉå |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå iÉÏUNûÏ lÉÄeÉU xÉå SåZÉÉ AÉåU qÉÑWûÆ oÉlÉÉ MüU oÉÉåsÉÏ |
" ÌPûMü Wæû ÍqÉsÉ eÉÉLaÉÏ | mÉU AÉeÉ lÉWûÏ SÒÇaÉÏ | qÉÑfÉå uÉÉå ÌMüiÉÉoÉ LMü eÉaÉWû xÉå ÌlÉMüÉsÉlÉÏ mÉQåûaÉÏ AÉåU
ApÉÏ iÉÉå qÉæÇ ÌÄTüsqÉ SåZÉlÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÏ WÒûÆ |
xÉleÉÑ : iÉÑqÉ xÉÏlÉåqÉÉ eÉÉ UWûÏ WûÉå | SÏSÏ
UÏiÉÉ : WûÉÆ
xÉleÉÑ : SÏSÏ mÉÍsÉÄeÉ qÉæÇ pÉÏ eÉÉFÇaÉÉ | MüÉålÉ xÉÏ ÌÄTüsqÉ SåZÉ UWûÏ WûÉå |
cÉsÉ WûOû qÉåÇ iÉÉå qÉÉkÉÑUÏ Måü xÉÉjÉ eÉÉ UWûÏ WÒûÆ | qÉæÇlÉå iÉÉå qÉÉÆ xÉå pÉÏ mÉÔNû pÉÏ sÉÏrÉÉ Wæû|
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü xÉÉjÉ cÉsÉlÉå Måü ÍsÉL oÉÉU oÉÉU MüWûlÉå sÉaÉÉ |
UÏiÉÉ : cÉsÉ qÉÉÆ xÉå mÉÔNû sÉå , AaÉU qÉÉÆ MüWåûaÉÏ iÉÉå cÉsÉ sÉålÉÉ |
xÉleÉÑ SÉåQû MüU qÉÉÆ Måü mÉÉxÉ aÉrÉÉ ÌÄTüU WûxÉiÉÉ WÒûAÉ AÉ aÉrÉÉ |
xÉleÉÑ : SåZÉÉ qÉÉÆ lÉå pÉÏ oÉÉåsÉ ÌSrÉÉ Wæû |
UÏiÉÉ xÉÉåcÉ UWûÏ jÉÏ ÌMü qÉÉÆ MüpÉÏ lÉWûÏ qÉÉlÉåaÉÏ mÉU AoÉ uÉÉå xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ sÉåeÉÉlÉå Måü DsÉÉuÉÉ MÑüNû
AÉåU MüU pÉÏ lÉWûÏ xÉMüiÉÏ jÉÏ |
UÏiÉÉ : ÌPûMü Wæû xÉleÉÑ iÉÉå ÌÄTüU iÉærÉÉU WûÉå eÉÉAÉå | ÌÄTüU qÉÉkÉÑUÏ Måü bÉU cÉsÉiÉå WæûÇ |

xÉleÉÑ eÉæxÉå WûÏ iÉærÉÉU WûÉå MüU AÉrÉÉ iÉÉå UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ MüÉå mÉYQû MüU oÉÉåsÉÏ |
" SåZÉ xÉleÉÑ AaÉU WûqÉ SÉålÉÉå WûÏ ÌÄTüsqÉ SåZÉ AÉL iÉÉå | qÉÉÆ MüÉå MæüWû SåÇaÉå MüÐ qÉÉkÉÑUÏ pÉÏ xÉÉjÉ jÉÏ MæüxÉÉ
UWåûaÉÉ |"
xÉleÉÑ : WûÉÆ SÏSÏ | rÉå iÉÉå AÉåU pÉÏ AcNûÉ Wæû | qÉÑfÉå iÉÑqWûÉUå xÉÉjÉ AMåüsÉå qÉåÇ oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû |

" ÌPûMü Wæû iÉÉå ÌÄTüU qÉÉÆ MüÉå lÉWûÏ oÉiÉlÉÉ | "

xÉleÉÑ : ÌPûMü Wæû SÏSÏ |
UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ lÉå oÉÉsÉMüÉålÉÏ MüÐ SÉå xÉÏOåû cÉÑlÉ sÉÏ eÉÉå xÉoÉ xÉå AsÉaÉ WûOû MüU jÉÏÇ |
AÉeÉ ÌÄTüsqÉ SåZÉlÉå uÉÉsÉå pÉÏ oÉWÒûiÉ MüqÉ jÉå AÉåU DxÉÏ ÍsÉrÉå ElWåû ÌOûMüOû pÉÏ AÉxÉÉlÉÏ xÉå qÉÏsÉ aÉD jÉÏ |ÌÄTüsqÉ vÉÑ WÒûL ApÉÏ AÉkÉÉ bÉhOûÉ WûÏ WÒûAÉ jÉÉ MüÐ UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ MüÉå mÉYQû MüU AmÉlÉÏ iÉUÄTü
ZÉÏÇcÉÉ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ Måü MüÉlÉ qÉåÇ oÉÉåsÉÏ | SåZÉ xÉleÉÑ rÉå sÉQûMüÐ YrÉÉ qÉxÉiÉ Wæû | AcNûÏ Wæû lÉ |
xÉleÉÑ mÉåWûsÉå iÉÉå PûÉåQûÉ vÉqÉÉïrÉÉ AÉåU ÌTüU ExÉlÉå WûÉÆ qÉåÇ xÉU ÌWûsÉÉ SÏrÉÉ | oÉWÒûiÉ AcNûÏ Wæû SÏSÏ |
UÏiÉÉ : SåZÉ CxÉMüÐ oÉsÉÉFeÉ TüOûlÉå MüÉå WûÉå UZÉÏ Wæû | Wæû lÉ
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü WûÉjÉ MüÉå mÉMüQû MüU kÉÏUå xÉå SoÉÉiÉÉ WÒûL oÉÉåsÉÉ |
" WûÉrÉ SÏSÏ oÉWÒûiÉ qÉÉåOåû WæûÇ lÉ CxÉMåü "
UÏiÉÉ : iÉÑlÉå uÉÉå SåZÉÏ jÉÏ eÉÉå ApÉÏ ApÉÏ aÉÉlÉå qÉåÇ lÉÉcÉ UWûÏ jÉÏ ÌlÉsÉå UÇaÉ MüÐ xÉÉQûÏ uÉÉsÉÏ |

xÉleÉÑ : MüÉålÉxÉÏ uÉÉsÉÏ SÏSÏ|
UÏiÉÉ : ApÉÏ AÉLaÉÏ iÉÉå iÉÑfÉå SÏZÉÉ SÒÇaÉÏ uÉÉå pÉÏ oÉWÒûiÉ qÉxÉiÉ jÉÏ|
UÏiÉÉ xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ AmÉlÉå WûÉjÉ qÉåÇ mÉMüQû MüU kÉÏUå kÉÏUå xÉæWûsÉÉiÉÏ WÒûD oÉÉåsÉÏ |
UÏiÉÉ Måü MüÉåqÉsÉ WûÉjÉ Måü xÉmÉvÉï xÉå xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû Måü AlSU ExÉMüÉ AÇaÉ iÉlÉ MüU ZÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ |
eÉoÉ pÉÏ UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü MüÉlÉ qÉæÇ oÉÉåsÉiÉÏ xÉleÉÑ Måü aÉÉsÉ MüÉå UÏiÉÉ Måü WûÉåÇPû NÕû eÉÉiÉå AÉåU xÉleÉÑ MüÉ eÉÏ
cÉÉyiÉÉ MüÐ UÏiÉÉ ExÉå cÉÑqÉ sÉå |
xÉleÉÑ pÉÏ UÏiÉÉ Måü qÉÑWûÆ mÉU AmÉlÉå aÉÉsÉÉå MüÉå UaÉQû SåiÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ xÉleÉÑ MüÐ eÉÉbÉÉåÇ mÉU UZÉ SÏrÉÉ AÉåU cÉÑmÉcÉÉmÉ ÌÄTüsqÉ SåZÉlÉå sÉaÉÏ |

MÑüNû WûÏ SåU qÉåÇ lÉÏsÉå UÇaÉ MüÐ xÉÉQûÏ uÉÉsÉÏ sÉQûMüÐ ÌÄTüU xÉå ÌSZÉÉD SÏ | UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå ÌSZÉÉiÉå WÒûL
MüWûÉ SåZÉ xÉleÉÑ
uÉÉå SåZÉ | CxÉlÉå AmÉlÉÏ xÉÉQûÏ ÌMüiÉlÉÏ lÉÏcÉå oÉlkÉ UZÉÏ Wæû | SÉålÉÉå MÑüsWåû MæüxÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ AÉL WæûÇ |
xÉleÉÑ sÉQûMüÐ Måü MÑüsWûÉå MüÉå SåZÉ UWûÉ jÉÉ |
SÏSÏ SåZÉÉå eÉoÉ rÉå cÉsÉiÉÏ Wæû iÉÉå MæüxÉå ÌWûsÉiÉå WæûÇ
UÏiÉÉ : rÉWûÏ iÉÉå ÍcÉÄeÉ Wæû | AaÉU CxÉMüÐ xÉÉQûÏ jÉÉåQûÏ xÉÏ AÉåU lÉÏcÉå AÉ eÉÉL iÉÉå CxÉMåü oÉÉsÉ ÌSZÉlÉå
sÉaÉåÇaÉå |
xÉleÉÑ: WæûUÉlÉ WûÉå MüU UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ SoÉÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÉ | SÏSÏ YrÉÉ sÉQûMüÐrÉÉåÇ Måü pÉÏ rÉWûÉÆ lÉÏcÉå oÉÉsÉ
WûÉåiÉÉå WæûÇ|
UÏiÉÉ : WûÉÆ WûÉåiÉå YrÉÑÆ lÉWûÏ | oÉWÒûiÉ xÉÉUå WûÉåiÉå Wæû | iÉÑqÉlÉå AÉeÉ qÉåUå MüÉå SåZÉÉ lÉWûÏ jÉÉ YrÉÉ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ | qÉæÇ PûÏMü xÉå SåZÉ lÉWûÏ mÉÉrÉÉ |
UÏiÉÉ : AUå MüD AÉåUiÉÉå Måü lÉÏcÉå iÉÉå mÉÑUÉ eÉÇaÉsÉ EaÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû | UÏiÉÉ lÉå WûxÉiÉå WÒûL MüWûÉ |UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉÑqÉlÉå MüpÉÏ sÉQûMüÐ MüÐ lÉÏcÉå uÉÉsÉÏ eÉaÉWû lÉWûÏ SåZÉÏ YrÉÉ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ |
UÏiÉÉ : ÌMüxÉÏ ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ MüWûÏÇ pÉÏ lÉWûÏ |
UÏiÉÉ : ÌPûMü Wæû | qÉæÇ iÉÑqWåûÇ LMü ÌMüiÉÉoÉ SÒaÉÏÇ ÎeÉxÉ qÉåÇ sÉQûMüÉå AÉåU sÉQûMüÐrÉÉåÇ
MüÉå xÉoÉ MÑüNû MüUiÉå WÒûL mÉÑUÉ SÏZÉrÉÉ Wæû AÉåU ExÉqÉå MüWûÉlÉÏrÉÉÇ pÉÏ oÉWÒûiÉ AcNûÏ WæûÇ |UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ TüÐU xÉå SoÉÉiÉå WÒûL mÉÑNûÉ "xÉleÉÑ iÉåUå lÉÏcÉå Måü oÉÉsÉ iÉÉå EaÉ AÉL Wæû lÉ "| xÉleÉÑ
lÉå vÉqÉÉïiÉÉå WÒûL MüWûÉ WûÉÆ SÏSÏ qÉåUå iÉÉå oÉWÒûiÉ xÉå oÉÉsÉ WæûÇ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉåUÉ qÉÉåOûÉ pÉÏ oÉWÒûiÉ Wæû | qÉæÇlÉå AÉeÉ SåZÉÉ jÉÉ iÉåUÏ mÉælOû qÉåÇ ÄTÔüsÉ MüU ZÉQûÉ WûÉå UZÉÉ jÉÉ |

xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ AmÉlÉå WûÉjÉ qÉå sÉåiÉå WÒûL MüWûÉ "WûÉÆ SÏSÏ AÉeÉ iÉÑqWåûÇ SåZÉ MüU qÉåUÉ oÉÉU oÉÉU ÄTÔüsÉ
UWûÉ jÉÉ | SÏSÏ qÉåUÉ ApÉÏ pÉÏ ÄTÔüsÉ UZÉÉ Wæû |"

UÏiÉÉ : WûxÉiÉÉå WÒûL| " LãxÉÉ YrÉÑÆ "
xÉleÉÑ : SÏSÏ eÉoÉ pÉÏ iÉÑqÉ qÉåUå mÉÉxÉ WûÉåiÉÏ WûÉå iÉÉå qÉåUÉ ZÉQûÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå jÉÉåQûÉ xÉUMüÉ MüU xÉleÉÑ MüÐ mÉælOû Måü AÉaÉå ZÉQåû QûhQåû MüÉå NÕû sÉÏrÉÉ AÉåU ÌÄTüU
WûÉjÉ WûOûÉ SÏrÉÉ | xÉleÉÑ ÍxÉWûU EPûÉ |
xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ | EÄTü

UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉåUÉ iÉÉå mÉÑUÏ iÉUWûÉÆ ZÉQûÉ WûÉå UZÉÉ Wæû | WûÉrÉ ÌMüiÉlÉÉ xÉZiÉ Wæû |
xÉleÉÑ : WûÉÆ SÏSÏ oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû ÌÄTüU xÉå mÉMüQûÉå lÉ mÉsÉÏÄeÉ
UÏiÉÉ : lÉWûÏ xÉleÉÑ MüÉåD SåZÉ sÉåaÉÉ |
xÉleÉÑ : MüÉåD lÉWûÏ SåZÉåaÉÉ SÏSÏ | mÉsÉÏÄeÉ
UÏiÉÉA : AcNûÉ ÌÄTüU iÉÑ qÉåUÏ vÉÉsÉ AmÉlÉå EmÉU sÉå sÉå ÌÄTüU MüÐxÉÏ MüÉå mÉiÉÉ lÉWûÏ cÉsÉåaÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÏ AÉkÉÏ vÉÉsÉ xÉleÉÑ MüÐ aÉÉåS qÉåÇ QûÉsÉ SÏ AÉåU xÉleÉÑ lÉå vÉÉsÉ MüÉå ZÉÏÇcÉ MüU AmÉlÉå
eÉÉÇbÉÉåÇ MüÉå RûMü sÉÏrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉ qÉÉåOûÉ AÇaÉ AmÉlÉÏ yjÉåsÉÏ xÉå SoÉÉ SÏrÉÉ | xÉleÉÑ MüÉå oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉrÉÉ | " WûÉÆ SÏSÏ
LxÉå WûÏ "
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉåUÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû | iÉÑ ÎeÉxÉ sÉQûMüÐ MüÉå cÉÉåSåaÉÉ uÉÉå ZÉÑvÉ WûÉå eÉÉLaÉÏ |
xÉleÉÑ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü qÉÑWûÆ xÉå cÉÉåSlÉå MüÉ vÉoS xÉÑlÉ MüU cÉÉåÇMü aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉÑqWåûÇ qÉåUÉ LxÉå oÉÉiÉ MüUlÉÉ AcNûÉ lÉWûÏ sÉaÉiÉÉ YrÉÉ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ | qÉÑfÉå iÉÉå oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû | SÏSÏ LxÉå WûÏ oÉÉiÉ MüUÉå lÉ |
UÏiÉÉ : qÉæÇ iÉÉå MüU UWûÏ WÒûÆ | iÉÑ vÉqÉÉï UWûÉ Wæû | SåZÉ qÉæÇ iÉÉå iÉåU sÉhQû MüÉå
mÉMüQû MüU SoÉÉ UWûÏ WÒûÆ AÉåU iÉÑ sÉQûMüÐrÉÉåÇ MüÐ iÉUWûÉÆ vÉqÉÉïL eÉÉ UWûÉ Wæû | iÉÑlÉå iÉÉå qÉåUå qÉqqÉÉå iÉMü MüÉå SoÉÉ
MüU lÉWûÏ SåZÉÉ AoÉ iÉMü |
xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ YrÉÉ qÉæÇ NÒû xÉMüiÉÉ WÒûÆ |
xÉleÉÑ lÉå vÉqÉÉïiÉÉå WÒûL mÉÑNûÉ |
UÏiÉÉ WûxÉ SÏ | WûÉÆ AÉåU YrÉÉ rÉå ÍxÉUÄTü SåZÉlÉå Måü ÍsÉL WæûÇ | qÉåUÏ vÉÉsÉ Måü lÉÏcÉå xÉå mÉYQû MüU SoÉÉ Så |

xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü aÉUqÉ aÉUqÉ vÉUÏU mÉU WûÉjÉ sÉaÉÉ MüU UÏiÉÉ MüÐ LMü aÉÉåsÉ oÉQûÏ xÉÏ NûÉiÉÏ MüÉå mÉYQû
sÉÏrÉÉ |

WûÉårÉ SÏSÏ ÌMüiÉlÉÏ oÉQûÏ Wæû |
UÏiÉÉ AmÉlÉÏ yjÉåsÉÏ xÉå kÉÏUå kÉÏUå xÉleÉÑ Måü AÉaÉå EPåû WÒûL EpÉÉU MüÉå xÉæWûsÉÉiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ |
eÉoÉ pÉÏ UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ xÉleÉÑ Måü xÉÇuÉåSlÉ vÉÏsÉ AÇaÉ mÉU sÉaÉiÉÉ iÉÉå uÉÉå ÍxÉWûU EPûiÉÉ AÉåU AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉåÇ
MüÉå EmÉU EpÉÉU MüU AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ yjÉåsÉÏ mÉU SoÉÉ SåiÉÉ |
xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ UÏiÉÉ Måü aÉÉåsÉ aÉÉåsÉ iÉlÉå WÒûL qÉqqÉÉå mÉU jÉÉ | uÉÉå UÏiÉÉ Måü SÉålÉÉå qÉqqÉÉå MüÉå oÉÉUÏ oÉÉUÏ xÉå
SoÉÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå MüqÉÏÄeÉ Måü AÉaÉå Måü oÉOèlÉ ZÉÉåsÉ MüU AmÉlÉÉ LMü qÉÉåOûÉ xÉiÉlÉ AmÉlÉÏ oÉëÉ xÉå ZÉÏÇcÉ MüU
oÉÉWûU MüU SÏrÉÉ AÉåU ÌÄTüU xÉiÉlÉ MüÐ cÉÉåÇcÉ mÉU xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ UZÉ MüU SoÉlÉå MüÉå MüWûÉ |
xÉleÉÑ lÉÇaÉå qÉqqÉå MüÉå NÒû MüU qÉxÉiÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ: xÉleÉÑ rÉå AÉaÉå xÉå qÉåUÏ bÉÑhQûÏ SoÉÉ Så oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ SåiÉÏ Wæû | xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü ÌlÉmmÉsÉ MüÉå mÉMüQû
MüU eÉÉåU xÉå qÉxÉsÉ ÌSrÉÉ|
UÏiÉÉ : WûÉrÉ CiÉlÉÏ eÉÉåU xÉå lÉWûÏ AÉUqÉ xÉå | WûÉÆ oÉxÉ LxÉå WûÏ SoÉÉ | oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû |

xÉleÉÑ : SÏSÏ qÉåUÉ ÌÄTüU xÉå SoÉÉ SÉå | UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû MüÉå xÉWûsÉÉrÉÉ |
UÏiÉÉ: xÉleÉÑ iÉÑ rÉå AmÉlÉÉ oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ lÉ | sÉÉ qÉæÇ ÌlÉMüÉsÉ SåiÉÏ WÒûÆ |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû MüÐ ÎÄeÉmÉ ZÉÉåsÉ SÏ AÉåU ÌÄTüU ExÉMüÐ mÉæhOû qÉæÇ WûÉjÉ QûÉsÉ MüU
xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû oÉÉWûU ZÉÏÇcÉ sÉÏrÉÉ|
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ cÉÔccÉÏ MüÉå eÉÉåU xÉå qÉxÉsÉ SÏrÉÉ |
UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü sÉhQû MüÉ AÉlSÉÄeÉÉ sÉaÉÉ MüU oÉÉåsÉÏ " WûÉrÉ xÉleÉÑ iÉåUÉ sÉhQû iÉÉå oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ Wæû | "
xÉleÉÑ : WûÉÆ SÏSÏ, mÉsÉÏÄeÉ SoÉÉ SÉå SÏSÏ| oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ Wæû |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉÑ qÉåUå SÉålÉÉå qÉqqÉÉå MüÉå LMü xÉÉjÉ SoÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû | xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå UÏiÉÉ Måü SÒxÉUå
qÉqqÉå MüÉå WûÉjÉ xÉå mÉMüQû MüU SoÉÉrÉÉ |

xÉleÉÑ : SÏSÏ iÉÑqWûUÉå qÉqqÉå , xÉleÉÑ vÉqÉÉï MüU cÉÑmÉ WûÉå aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû mÉYQû MüU ÌWûsÉiÉå   WÒûL MüWûÉ xÉleÉÑ oÉÉåsÉ lÉ qÉåUÉå qÉqqÉå YrÉÉ | pÉærÉÉ UÉeÉÉ qÉÑfÉå xÉå
vÉqÉÉï YrÉÑÆ UWåû WûÉå |
iÉÑqÉ qÉÑfÉxÉå MæüxÉÏ pÉÏ oÉÉiÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå  cÉÉWåû ÌMüiÉlÉÏ pÉÏ aÉÇSÏ WûÉå |
xÉleÉÑ lÉå xÉÇMüÉåcÉ NûÉåQû MüU MæüWûÉ | SÏSÏ   iÉÑqWûÉUå qÉqqÉå qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ AÉcNåû sÉaÉ UåWåûÇ WæûÇ |
eÉÏ cÉÉWûiÉÉ Wæû ÌMü qÉqqÉÉåÇ MüÉå cÉÑxÉ sÉÑÇ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ bÉU eÉÉ MüU qÉæÇ iÉÑqWåûÇ AmÉlÉå  SÉålÉÉå qÉqqÉåÇ Så SÒÇaÉÏ AÉUÉqÉ xÉå SoÉÉlÉÉ AÉåU cÉÑxÉlÉÉ |

"xÉcÉ SÏSÏ"
xÉleÉÑ lÉå ZÉÑvÉ WûÉåiÉå WÒûL MüWûÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû mÉU xÉå sÉlQû MüÐ ZÉÉsÉ ZÉÏÇcÉ MüU lÉÏcÉå MüU SÏ AÉåU xÉleÉÑ Måü aÉÏsÉå xÉÑmÉÉQåû MüÉå
ÌlÉMüÉsÉ MüU ExÉMåü sÉÉåQåû MüÉå MüxÉ MüU mÉMüQû sÉÏrÉÉ |
qÉeÉÉ AÉrÉÉ lÉ xÉleÉÑ |
EÄTü WûÉrÉ SÏSÏ | oÉWÒûiÉ OûÉDOû sÉaÉ UWûÉ Wæû | LxÉå WûÏ SoÉÉ SÉå|

UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÏ ElaÉsÉÏ AÉåU AlaÉÑPåû xÉå aÉÉåsÉ bÉåUÉ oÉlÉÉ MüU xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû MüÉå ExÉqÉå MüxÉ UZÉÉ jÉÉ AÉåU
oÉÉU oÉÉU uÉÉå eÉÉåU xÉå
sÉÉåQåû MüÉå MüxÉ sÉåiÉÏ | xÉÉæmÉQåû Måü NåûS xÉå aÉUqÉ aÉUqÉ sÉåxÉSÉU mÉÉlÉÏ MüÐ oÉlSå ÌlÉMüsÉ MüU UÏiÉÉ Måü WûÉjÉ
MüÉå aÉÏsÉÉ MüU UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ ElaÉsÉÏ Måü bÉåUå xÉå oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ | uÉÉå oÉÉU oÉÉU UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉÉ
WûÉjÉ eÉÉåU eÉÉåU xÉå cÉsÉÉlÉå MüÉå MæüWûiÉÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ|
xÉleÉÑ MüÉ LMü WûÉjÉ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü qÉqqÉÉå MüÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ MüÐ OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ
uÉÉsÉÏ eÉaÉWû ÄTÔüsÉ MüU
MüQûÏ WûÉå aÉD jÉÏ, cÉÔiÉ Måü mÉÉlÉÏ xÉå LMü SqÉ aÉÏsÉÏ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ AÉåU UÏiÉÉ oÉÉU oÉÉU AmÉlÉÏ qÉÉxÉsÉ eÉÉÇbÉÉå
MüÉå pÉÏcÉ pÉÏcÉ MüU AmÉlÉÏ aÉUqÉ cÉÔiÉ MüÉå SoÉÉ UWûÏ jÉÏ |
UÏiÉÉ MüÉå xÉleÉÑ xÉå qÉqqÉå SoÉuÉÉlÉå qÉåÇ oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü qÉqqÉÉå MüÐ bÉÑhQûÏ MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ sÉå MüU eÉÉåU eÉÉåU xÉå qÉxÉsÉ UWûÉ jÉÉ|
UÏiÉÉ Måü SÉålÉÉå ÌlÉmmÉsÉ LMü SqÉ xÉå ZÉQåû WûÉå aÉL jÉå |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå eÉÉåU xÉå ÌlÉmmÉsÉ qÉxsÉlÉå MüÉå MüWûÉ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ MüÉå sÉÉåQåû MüÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå ÌWûsÉlÉå
sÉaÉÏ | xÉleÉÑ MüÉå UÏiÉÉ Måü WûÉjÉ xÉå CiÉlÉÉ qÉeÉÉ AÉrÉÉ MüÐ uÉÉå AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉå MüÉå EPûÉ EPûÉ MüU AmÉlÉÉ
sÉhQû AmÉlÉÏ oÉQûÏ oÉWûlÉ Måü WûÉjÉ qÉåÇ SålÉå sÉaÉÉ |
xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ | qÉåU ÌlÉMüsÉ eÉÉrÉaÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå eÉoÉ SåZÉÉ MüÐ xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû mÉÉlÉÏ EaÉsÉlÉå MüÉå iÉærÉÉU Wæû iÉÉå UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü sÉhQû xÉå AmÉlÉÉ
WûÉjÉ ZÉÏÇcÉ sÉÏrÉÉ AÉåU xÉleÉÑ MüÉå ÂMülÉå MüÉå MüWûÉ |
xÉleÉÑ lÉå oÉQûÏ qÉÑvÉÌMüsÉ xÉå AmÉlÉå AÉmÉ MüÉå fÉQûlÉå xÉå UÉåMüÉ |

xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ cÉÔccÉÏ MüÉå qÉxÉsÉiÉå WÒûL MüWûÉ SÏSÏ |      "qÉÑfÉå oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ iÉÑqlÉå WûÉjÉ YrÉÑÆ
yOûÉ sÉÏrÉÉ | "
"xÉleÉÑ ApÉÏ ClOûuÉåïsÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÉ Wæû | xÉÉUÉå MümÉQåû aÉlSå WûÉå eÉÉiÉå | cÉsÉ iÉÑ AmÉlÉÏ oÉlSÒMü MüÉå ÌÄTüU xÉå
AmÉlÉÏ mÉæhOû qÉåÇ QûÉsÉ sÉå oÉÉS qÉåÇ ÌÄTüU xÉå qÉeÉÉ SÒÇaÉÏ | "
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÉå oÉQûÏ qÉÑvÉÌMüsÉ xÉå AmÉlÉÏ mÉæhOû qÉåÇ QûÉsÉÉ AÉåU ÌÄTüU cÉÑmÉcÉÉmÉ ÌÄTüsqÉ SåZÉlÉå sÉaÉÉ
| UÏiÉÉ MüÐ cÉÔccÉÏ ApÉÏ pÉÏ xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ qÉåÇ pÉÏ mÉU uÉÉå AoÉ ExÉå AÉUÉqÉ xÉå xÉæWûsÉÉ UWûÉ jÉÉ |

ClOûuÉåïsÉ WûÉåiÉå WûÏ UÏiÉÉ lÉå eÉsSÏ xÉå AmÉlÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå qÉqqÉÉå MüÉå uÉÉmÉÏxÉ oÉëÉ qÉåÇ NÒûxÉ SÏrÉÉ AÉåU AmÉlÉÏ
vÉÉsÉ MüÉå xÉqWûÉsÉ MüU
EPûiÉÏ WÒûL oÉÉåsÉÏ | xÉleÉÑ qÉÑfÉå oÉQûÏ eÉÉåU xÉå mÉævÉÉoÉ AÉ UWûÉ Wæû | iÉÑqÉlÉå oÉÉWûU AÉlÉÉ Wæû qÉåUå xÉÉjÉ |
xÉleÉÑ : WûÉÆ SÏSÏ qÉÑfÉå pÉÏ eÉÉlÉÉ Wæû |
xÉleÉÑ mÉævÉÉoÉ MüUlÉå MüÉ oÉÉS AÉåUiÉÉå Måü oÉÉjÉÃqÉ Måü xÉÉqÉlÉå ZÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉåU SuÉÉïeÉå xÉå AlSU oÉÉWûU
eÉÉiÉÏ AÉåUiÉÉå MüÉå SåZÉlÉå sÉaÉÉ |
UÏiÉÉ MüÉå oÉÉWûU AÉiÉå MüÉÄTüÏ SåU sÉaÉÏ |
eÉoÉ xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉå oÉÉWûU AÉiÉå SåZÉ iÉÉå qÉÑxÉMüUÉ SÏrÉÉ | UÏiÉÉ pÉÏ qÉÑxÉMüUÉ SÏ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ Måü
mÉÉxÉ AÉ aÉD |
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉå SåZÉiÉå WûÏ MüWûÉ " SÏSÏ iÉÑqÉlÉå ÌMüiÉlÉÏ SåU sÉaÉÉ SÏ | YrÉÉ MüU UWûÏ jÉÏ AlSU "
UÏiÉÉ WûxÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ " qÉÔiÉ UWûÏ jÉÏ AÉåU YrÉÉ MüU xÉMüiÉÏ WÒûÆ | "
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉå kÉÏUå xÉå MüWûÉ SÏSÏ iÉÑqÉ rÉWûÉÆ oÉæÇaÉlÉ iÉÉå lÉWûÏ sÉå AÉD lÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü ÍxÉU mÉU jÉmÉQû qÉÉUiÉå WÒûL MüWûÉ iÉÑ oÉWÒûiÉ oÉÉåsÉlÉå sÉaÉ aÉrÉÉ Wæû|

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå mÉæmxÉÏ sÉå MüU SÏ AÉåU ÌÄTüU SÉålÉÉå AÉmÉxÉ qÉåÇ LMü WûÏ aÉÏsÉÉxÉ xÉå mÉÏlÉå sÉaÉå | xÉleÉÑ
UÏiÉÉ Måü oÉQûÉå oÉQûÉå qÉqqÉÉå MüÉå oÉÉU oÉÉU bÉÔU UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ xÉleÉÑ xÉå oÉÉÇiÉå MüU UWûÏ jÉÏ AÉåU AmÉlÉÏ vÉÉsÉ
lÉÏcÉå MüU Måü xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå ÄTÔüsÉå WÒûL qÉqqÉå pÉÏ ÌSZÉÉ UWûÏ jÉÏ|

ÌÄTüsqÉ vÉÑ WÒûL ApÉÏ MÑüNû WûÏ SåU WÒûD jÉÏ MüÐ UÏiÉÉ lÉå ÌÄTüU xÉå AmÉlÉÏ vÉÉsÉ ZÉÉåsÉ MüU
xÉleÉÑ MüÉå SåiÉå WÒûL mÉÑNûÉ xÉleÉÑ iÉÑfÉå qÉæÇ MæüxÉÏ sÉaÉiÉÏ WÒûÆ |
oÉWÒûiÉ AcNûÏ SÏSÏ xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü qÉqqÉå mÉU WûÉjÉ UZÉiÉå WÒûL MüWûÉ | UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ xÉå ÌÄTüU
mÉÑNû " AcNûÉ eÉÏ | iÉÉå rÉå oÉiÉÉAÉå iÉÑfÉå qÉÑfÉå qÉåÇ xÉoÉxÉå AcNûÉ YrÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû |
xÉleÉÑ : xÉoÉ MÑüNû |
UÏiÉÉ : lÉWûÏ MÑüNû uÉÉå oÉiÉÉAÉå ÎeÉxÉ xÉå iÉÑqÉ MüÉå xÉoÉxÉå eÉrÉÉSÉ qÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû |
xÉleÉÑ : SÏSÏ eÉoÉ iÉÑqÉ xÉMÔüsÉ MüÐ xÉMüOïû mÉWûlÉMüU AÉiÉÏ WûÉå iÉÉå iÉÑqWûUÏ qÉÉåOûÏ aÉÉåUÏ OûÉÇaÉå AÉåU oÉQûÏ oÉQûÏ
aÉÉåsÉ eÉÉÇbÉå SåZÉiÉå WûÏ qÉåU fÉOûMåü sÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû |
UÏiÉÉ : WûÉrÉ xÉleÉÑ iÉÑfÉå qÉåUÏ eÉÉÇbÉå CiÉlÉÏ xÉæYxÉÏ sÉaÉiÉÏ WæûÇ YrÉÉ |
xÉleÉÑ : WûÉÆ SÏSÏ | qÉæÇ iÉÉå MüD oÉÉU lÉÏcÉå fÉÑMü MüU iÉÑqWûÉUÏ eÉÉÇbÉÉå Måü AlSU SåZÉlÉå MüÐ MüÉåÍvÉvÉ MüUiÉÉ WÒûÆ
|
UÏiÉÉ : EÄTü iÉÑqWåûÇ LxÉå cÉÉåUÏ xÉå SåZÉlÉå MüÐ YrÉÉ eÉÂUiÉ Wæû | qÉÑfÉå MæüWûiÉå iÉÉå qÉæÇ AmÉlÉÏ xMüOïû EmÉU EPûÉ
MüU ÌSZÉÉ SåiÉÏ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ qÉæÇ MüsÉ sÉWûÇaÉÉ mÉWûlÉ sÉÔaÉÏ iÉÑqÉ AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå EmÉU EPûÉ MüU SåZÉ sÉålÉÉ |
xÉleÉÑ : xÉcÉ SÏSÏ |
"WûÉÆ xÉcÉ " UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü MüÉlÉ Måü mÉÉxÉ qÉÑWûÆ sÉå eÉÉ MüU xÉleÉÑ MüÉ aÉÉsÉ cÉÑqÉ sÉÏrÉÉ | UÏiÉÉ Måü
aÉUqÉ aÉUqÉ WûÉåÇPûÉå MüÉ cÉÑqoÉlÉ ÍqÉsÉlÉå xÉå xÉleÉÑ MüÉå lÉvÉÉ xÉÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉåU ÌÄTüU ExÉlÉå pÉÏ UÏiÉÉ Måü aÉÉsÉ
MüÉå cÉÑqÉ sÉÏrÉÉ |xÉleÉÑ : SÏSÏ iÉÑqWûÉUÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ uÉÉsÉÏ eÉaÉWû MüÉå NÒûlÉÉ Wæû|
UÏiÉÉ WûÇxÉ SÏ | AUå oÉÑ®Ò iÉÑqÉ iÉÉå ÌoÉsMÑüsÉ sÉQûMüÐ WûÉå | lÉÉqÉ sÉå MüU oÉiÉÉAÉå ExÉå YrÉÉ MæüWûiÉå WæûÇ |
xÉleÉÑ lÉå kÉÏUå xÉå MüWûÉ cÉÔiÉ | UÏiÉÉ lÉå ÌÄTüU xÉå WûxÉ MüU MüWûÉ | " WûÉÆ iÉÉå LxÉå MæüWûÉå lÉ ÌMü SÏSÏ iÉÑqWûÉUÏ
cÉÑiÉ cÉÉWûÏL "

xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ eÉoÉ iÉÑqÉ LxÉå oÉÉåsÉiÉÏ WûÉå iÉÉå qÉåUÉ fÉOûMåü sÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû SåZÉÉå MæüxÉå ZÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû |

UÏiÉÉ : SåZÉÉå xÉleÉÑ qÉæÇ iÉÑqWûUÏ oÉWûlÉ WÒûÆ mÉU qÉåÇ LMü eÉuÉÉlÉ sÉQûMüÐ pÉÏ WÒûÆ | iÉÑqÉ AaÉU qÉåUå xÉÉjÉ ZÉÑsÉ MüU
oÉÉiÉ MüUÉåaÉå iÉÉå WûqÉ SÉålÉÉå MüÉå qÉeÉÉ AÉLaÉÉ UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû Måü AlSU iÉlÉå sÉhQû MüÉå mÉYQû MüU
cÉÑOèMüÏ MüÉOû SÏ |
xÉleÉÑ MüÉ xÉÉUÉ vÉUÏU fÉlfÉlÉÉ aÉrÉÉ |
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü qÉqqÉå MüÉå WûÉjÉ qÉåÇ sÉå MüU SoÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ SÏSÏ qÉÑfÉå iÉÑqWûÉUÏ cÉÑiÉ SåZÉlÉÏ Wæû| qÉæÇlÉå
MüpÉÏ lÉWûÏ SåZÉÏ oÉxÉ xÉÑlÉÉ Wæû MüÐ oÉWÒûiÉ aÉUqÉ WûÉåiÉÏ Wæû|
UÏiÉÉ : ÌPûMü Wæû iÉÑqWåûÇ cÉÔiÉ ÍqÉsÉ eÉÉLaÉÏ mÉU ÌMüxÉÏ xÉå MæüWûlÉÉ lÉWûÏ |
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ vÉÉsÉ Måü lÉÏcÉå WûÉjÉ bÉÑxÉÉ MüU qÉqqÉÉå MüÉå mÉMüQû sÉÏrÉÉ | UÏiÉÉ lÉå ÌÄTüU xÉå AmÉlÉå EmÉU
Måü oÉOèlÉ ZÉÉåsÉ MüU AmÉlÉå qÉqqÉÉå MüÉå oÉëÉ xÉå oÉÉWûU MüU ÌSrÉÉ AÉåU xÉleÉÑ xÉå SoÉuÉÉlÉå sÉaÉÏ |

UÏiÉÉ : cÉsÉ AoÉ iÉÑ qÉUÏ cÉÑccÉÏ MüÉå eÉÉåU eÉÉåU xÉå qÉxÉsÉ |
xÉleÉÑ : SÏSÏ iÉÑqWåû qÉåUÉ YrÉÉ AcNûÉ sÉaÉiÉÉ Wæû|
UÏiÉÉ WûÇxÉ SÏ AÉåU oÉÉåsÉÏ "rÉå iÉåUÉ sÉhQû Wæû lÉ |"
"qÉæÇ eÉoÉ pÉÏ CxÉå iÉÑqWûUÏ ÌlÉMüU qÉåÇ iÉlÉå WÒûL SåZÉiÉÏ WÒûÆ qÉåUÏ cÉÑiÉ qÉåÇ ZÉÑeÉsÉÏ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ Wæû | LMü oÉÉU
iÉÑqÉ xÉÉå UWåû jÉå AÉåU iÉÑqWûUÏ ÌlÉMüU Måü AlSU xÉå iÉÑqÉWûÉUå sÉhQû Måü lÉÏcÉå uÉÉsÉå AÉhQåû xÉÉÄTü ÌSZÉÉD Så UWåû
jÉå | ExÉ ÌSlÉ qÉæÇlÉå ZÉÑoÉ oÉæÇaÉlÉ cÉsÉÉrÉÉ |"
UÏiÉÉ , xÉleÉÑ Mü sÉÉåQûÉ qÉxÉsÉlÉå sÉaÉÏ |
xÉleÉÑ : SÏSÏ qÉÑfÉå iÉÑqWûÉUÏ cÉÔiÉ MüÉå NÒûlÉÉ Wæû | mÉsÉÏÄeÉ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ Så SÉå |
UÏiÉÉ : mÉU rÉWûÉÆ iÉÑqÉ ÌPûMü xÉå lÉWûÏ NÒû mÉÉAÉåaÉå |
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå MüÉå TæüsÉÉ MüU xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉå qÉåÇ WûÉjÉ SålÉå MüÉ MüWûÉ |
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ SÉålÉÉå aÉUqÉ aÉUqÉ eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ WûÉjÉ QûÉsÉ MüU SoÉÉrÉÉ |
UÏiÉÉ : AÉåU lÉÏcÉå xÉleÉÑ | WûÉÆ AÉåU lÉÏcÉå sÉQûMüÐrÉÉåÇ MüÐ sÉQûMüÉå xÉå MÑüNû lÉÏcÉå WûÉåiÉÏ Wæû |
SÏSÏ rÉå Wæû YrÉÉ |
"lÉWûÏ xÉleÉÑ AÉåU lÉÏcÉå MüÐ iÉUÄTü WûÉÆ rÉå WûÏ Wæû | "
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ TÔüsÉÏ WÒûD eÉaÉWû MüÉå SoÉÉ SÏrÉÉ |
WûÉrÉ SÏSÏ rÉå iÉÉå aÉÏsÉÏ sÉaÉ UWûÏ Wæû | xÉsuÉÉU cÉÑiÉ uÉÉsÉÏ eÉaÉWû xÉå aÉÏsÉÏ WûÉå aÉD Wæû|
UÏiÉÉ : cÉsÉ WûOû xÉleÉÑ LxÉå iÉÑfÉå xÉsÉuÉÉU Måü oÉÉWûU xÉå cÉÑiÉ MüÉ qÉeÉÉ lÉWûÏ AÉLaÉÉ | iÉÑ qÉåUå qÉqqÉå WûÏ
SoÉÉ Så oÉxÉ |
xÉleÉÑ lÉå lÉ cÉÉWûiÉå WÒûL pÉÏ AmÉlÉÉ WûÉjÉ UÏiÉÉ MüÐ eÉÉÇbÉÉå xÉå WûOûÉ sÉÏrÉÉ AÉåU ÌTüU xÉå UÏiÉÉ Måü qÉqqÉÉå MüÉå
SoÉÉlÉÉ vÉÑÂ MüU SÏrÉÉ |

UÏiÉÉ : " AUå iÉÑ iÉÉå ESÉxÉ WûÏ WûÉå aÉrÉÉ | sÉå qÉæ iÉÑfÉå cÉÔiÉ SåiÉÏ WÕûÆ |"
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ AmÉlÉÏ xÉsÉuÉÉU qÉåÇ QûÉsÉ MüU AmÉlÉÏ ElaÉsÉÏ xÉå AmÉlÉÏ cÉÑiÉ MüÐ TÑüsÉÏ WÒûD ÄTüÉÇMüÉå MüÉå
SoÉÉ SÏrÉÉ AÉåU ÌÄTüU WûÉjÉ oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ MüU
xÉleÉÑ MüÐ lÉÉMü Måü mÉÉxÉ sÉå aÉD | sÉÉå xÉleÉÑ qÉåUÏ cÉÔiÉ MüÐ ZÉÑvÉoÉÑ sÉå MüU SåZÉÉå | UÏiÉÉ MüÐ ElaÉsÉÏ xÉå
cÉÔiÉ MüÐ iÉÏZÉÏ aÉlkÉ AÉ UWûÏ jÉÏ | xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÉ LMü WûÉjÉ xÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÉå mÉMüQû sÉÏrÉÉ AÉåU eÉÉåU
eÉÉåU xÉå sÉhQû fÉOûMülÉå sÉaÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå UÉåMüiÉå WÒûL MüWûÉ YrÉÉ "YrÉÉ MüUiÉå WûÉå xÉleÉÑ MüÉåD SåZÉ sÉåaÉÉ iÉÑqÉ sÉhQû MüÉå fÉÉåQû
SÉå | sÉÉå CxÉå qÉæÇ SoÉÉiÉÏ WÒûÆ | iÉÑqÉ cÉÔiÉ Mü xÉuÉÉS cÉZÉ sÉÉå |" MüWûiÉÏ WÒûD UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÏ ElaÉsÉÏ xÉleÉÑ
Måü WûÉåÇPûÉå qÉåÇ QûÉsÉ SÏ |
UÏiÉÉ : sÉå cÉÑxÉ sÉå cÉÔiÉ MüÉå qÉåUÏ |
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ ElaÉsÉÏ MüÉå cÉÉOû sÉÏrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå AoÉ AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå xÉleÉÑ MüÉ ÄTÑüsÉÉ WÒûAÉ sÉÉåQûÉ mÉMüQû sÉÏrÉÉ AÉåU xÉÑmÉÉQûÉ ÌlÉMüÉsÉ MüU ÌÄTüU xÉå
SoÉÉlÉå sÉaÉÏ |
xÉleÉÑ : WûÉrÉ SÏSÏ iÉÑqÉ oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ Så UWûÏ WûÉå|
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå SÒxÉUå WûÉjÉ MüÉå ÌÄTüU xÉå AmÉlÉÏ cÉÑiÉ qÉåÇ QûÉsÉ MüU SoÉÉrÉÉ AÉåU ÌÄTüU AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå
ÌlÉMüÉsÉ MüU xÉleÉÑ Måü qÉÑWûÆ qÉåÇ Så SÏrÉÉ |
UÏiÉÉ MüÐ ElaÉsÉÏ mÉU CxÉ oÉÉU cÉÑiÉ MüÉ mÉÉlÉÏ MüÉÄTüÏ erÉÉS jÉÉ AÉåU xÉleÉÑ Måü qÉÑWûÆ MüÉ xÉuÉÉS lÉqMüÏlÉ WûÉå
aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ xÉå mÉÑNûÉ " AcNûÉ sÉaÉÉ" xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû AoÉ fÉQûlÉå Måü MüaÉÉU mÉU jÉÉ |
UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû mÉU ÌÄTüU xÉå MüxÉ aÉrÉÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü sÉhQû MüÉå eÉÉåU xÉå fÉOûMüÉ iÉÉå xÉleÉÑ UæWû lÉWûÏ mÉÉrÉÉ | ExÉMåü sÉhQû Måü NåûS xÉå ÌuÉrÉï
oÉQûÏ iÉåeÉÏ xÉå ÌlÉMüsÉ MüU vÉÉsÉ mÉU AÉ aÉÏUÉ | ÌÄTüU sÉhQû fÉOûMåü sÉå sÉå MüU ÌuÉrÉï EaÉsÉlÉå sÉaÉÉ | ÌuÉrÉï
UÏiÉÉ Måü WûÉjÉ mÉU xÉå oÉWû MüU xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû mÉU ÌaÉU UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå sÉhQû MüÉå iÉoÉ iÉMü lÉWûÏ fÉÉåQûÉ
eÉoÉ iÉMü
fÉOûMåü AÉlÉå oÉlS lÉWûÏ WûÉå aÉL | ÌÄTüU sÉhQû MüÉå AmÉlÉÏ vÉÉsÉ xÉå mÉÉålcÉ MüU AmÉlÉÉ WûÉjÉ WûOûÉ sÉÏrÉÉ |
sÉlQû AoÉ NûÉåOûÉ xÉÉ WûÉå MüU ÍxÉMÑüQû aÉrÉÉ jÉÉ |
xÉleÉÑ lÉå sÉlQû MüÉå mÉæhOû qÉåÇ QûÉsÉ MüU ÎÄeÉmÉ oÉÇS MüU SÏ |
SÏSÏ qÉåUÏ mÉæhOû aÉÏsÉÏ WûÉå aÉD Wæû |
UÏiÉÉ : MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏ, xÉÑlÉ iÉÑ vÉÉsÉ sÉå sÉå| bÉU iÉMü eÉÉiÉå eÉÉiÉå uÉæxÉå pÉÏ xÉÔZÉ eÉÉrÉaÉÏ |
UÏiÉÉ lÉå vÉÉsÉ xÉleÉÑ MüÉå Så SÏ AÉåU ÌÄTüU ÌÄTüsqÉ SåZÉlÉå sÉaÉÏ|
xÉleÉÑ : SÏSÏ iÉÑqWûÉUÉ lÉWûÏ WÒûAÉ lÉ |
UÏiÉÉ : MüÉåD oÉÉiÉ lÉWûÏ qÉåUå mÉÉxÉ oÉæÇaÉlÉ Wæû lÉ | MæüWû MüU UÏiÉÉ qÉÑxÉMüUÉ SÏ |

eÉoÉ xÉleÉÑ AÉåU UÏiÉÉ AÉOûÉå xÉå EiÉUå iÉÉå UÉiÉ Måü 10 oÉeÉ cÉÑMåü jÉå |
bÉU qÉåÇ EqÉÉ SÉålÉÉå oÉccÉÉå MüÉ CliÉÄeÉÉU MüU UWûÏ jÉÏ |
EqÉÉ : "EÄTü AÉ aÉL | qÉåÇ iÉÉå bÉoÉUÉ UWûÏ jÉÏ |
UÏiÉÉ : iÉÑqÉ LxÉå WûÏ bÉoÉUiÉÏ WûÉå qÉÉÆ | qÉåUå xÉÉjÉ xÉleÉÑ jÉÉ iÉÉå xÉWûÏ |
EqÉÉ : mÉU rÉå pÉÏ iÉÉå ApÉÏ oÉccÉÉ WûÏ Wæû lÉ |
UÏiÉÉ : AUå lÉWûÏ qÉÉÆ xÉleÉÑ AoÉ oÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû| YrÉÑÆ Wæû lÉ xÉleÉÑ
MæüWû MüU UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ WûxÉlÉå sÉaÉå |
ÌÄTüU EqÉÉ lÉå UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ MüÉå ZÉÉlÉÉ ZÉÏsÉÉrÉÉ |

xÉÉålÉå eÉÉlÉå xÉå mÉWûsÉå UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå LMü oÉQûÉ xÉÉ cÉÑqqÉÉ ÌSrÉÉ AÉåU ÌÄTüU SuÉÉïeÉÉ oÉlS MüUMåü xÉleÉÑ
MüÐ ÌMüiÉÉoÉ mÉRûlÉå sÉaÉÏ | xÉleÉÑ AmÉlÉå mÉÉxÉ xÉÉåiÉÏ WÒûD AmÉlÉÏ qÉÉÆ AÉåU xÉUÉåeÉ Måü QûU xÉå UÏiÉÉ Måü MüqÉUå
qÉåÇ lÉWûÏ eÉÉ xÉMüiÉÉ jÉÉ | AÉÎZÉU xÉleÉÑ lÉå AÉmÉlÉå sÉÉåQåû MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉ qÉæ sÉå ÍsÉrÉÉ AÉåU SoÉÉlÉå sÉaÉÉ |
----------
oÉÉMüÐ AÉaÉsÉå pÉÉaÉ qÉåÇ
AiKr sanjau nao Apnaa laaoDa haqa mao lao laIyaa
Aaor dbaa dbaa kr mauz maarnao lagaa.

MüWûÉlÉÏ : UÏiÉÉ SÏSÏ

pÉÉaÉ 2

xÉleÉÑ MÑüxÉÏï mÉU oÉæPûÉ OûÏ uÉÏ SåZÉ UWûÉ jÉÉ, eÉoÉ UÏiÉÉ lÉWûÉ MüU oÉÉjÉÃqÉ xÉå ÌlÉMüsÉÏ AÉåU iÉÉåsÉÏrÉå xÉå
AmÉlÉå oÉÉsÉ xÉÑZÉÉlÉå sÉaÉÏ |

UÏiÉÉ Måü ZÉÑsÉå MüÉsÉå oÉÉsÉ AÉåU xÉÑlSU cÉåWûUÉ , xÉÑoÉWû MüÐ kÉÔmÉ qÉåÇ cÉqÉMü UWåû jÉå | xÉleÉÑ lÉå eÉoÉ UÏiÉÉ Måü
ÌlÉZÉUå WÒûL cÉåWûUå MüÉå SåZÉÉ iÉÉå ExÉ mÉU eÉÉSÕ xÉÉ WûÉå aÉrÉÉ uÉÉå LMü OûMü AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÉå SåZÉå eÉÉ UWûÉ jÉÉ
| UÏiÉÉ lÉå AÉeÉ ÌlÉsÉå UÇaÉ MüÐ xMüOïû mÉæWûlÉÏ WÒûD jÉÏ AÉåU EmÉU xÉÄTåüS UÇaÉ MüÐ OûÏ vÉOïû jÉÏ |
UÏiÉÉ MüÐ vÉOïû qÉåÇ xÉå ExÉMüÐ NûÉiÉÏrÉÉåÇ Måü EpÉÉU oÉWÒûiÉ oÉQåû AÉåU iÉlÉå WÒûL sÉaÉ UWåû jÉÏ |

xÉleÉÑ MüÐ lÉÄeÉU UÏiÉÉ Måü cÉåWûUå xÉå ÌTüxÉsÉiÉÏ WÒûD ExÉMüÐ NûÉÌiÉrÉÉåÇ Måü EpÉÉUÉåÇ mÉU PæûWûU aÉD,
UÏiÉÉ MüÐ vÉOïû Måü MümÉQåû qÉåÇ xÉå ExÉMåü SÉålÉÉå ÌlÉmmsÉ MüQåû WûÉåMüU oÉÉWûU EpÉU AÉL jÉå |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ NûÉiÉÏrÉÉåÇ mÉU EPåû WÒûL SÉålÉÉå ÌlÉmmsÉÉåÇ Måü AÉMüÉU MüÉå SåZÉlÉå sÉaÉÉ, UÏiÉÉ lÉå eÉoÉ xÉleÉÑ MüÉå
AmÉlÉÏ iÉUÄTü SåZÉiÉå mÉrÉÉ iÉÉå qÉÑxMüUÉ SÏ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ Måü mÉÉxÉ AÉ MüU ZÉQûÏ WûÉå aÉD |
 " YrÉÉ SåZÉ UWåû WûÉå xÉleÉÑ ? "
MæüWûiÉÏ WÒûD UÏiÉÉ lÉå xÉÑleÉÑ Måü MülkÉå mÉU mÉU WûÉjÉ UZÉ ÌSrÉÉ |
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉå mÉÉxÉ ZÉQåû mÉrÉÉ iÉÉå kÉÏUå xÉå oÉÉåsÉÉ | iÉÑqÉ oÉQûÏ xÉæYxÉÏ sÉaÉ UWûÏ WûÉå SÏSÏ |
UÏiÉÉ : "WûÉrÉ xÉcÉ | UÏiÉÉ ÎZÉsZÉÏsÉÉ MüU WûxÉ SÏ | "

UÏiÉÉ , xÉleÉÑ MüÐ MÑüxÉÏï Måü ÌoÉsMÑüsÉ mÉÉxÉ AÉ MüU xÉleÉÑ xÉå xÉOû MüU ZÉQûÏ WûÉå aÉD | AoÉ UÏiÉÉ MüÐ
MüqÉU xÉleÉÑ Måü MülkÉå xÉå xÉOû UZÉÏ jÉÏ, UÏiÉÉ MüÐ lÉÇaÉÏ OûÉÇaÉå xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ xÉå NÕû UWûÏ jÉÏ, xÉleÉÑ lÉå
AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå UÏiÉÉ Måü bÉÑOûlÉå mÉU UZÉ ÌSrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ MüÐ aÉÉåUÏ xÉÑQûÉåsÉ OûÉÇaÉÉå MüÉå SåZÉlÉå sÉaÉÉ |
MÑüNû SåU oÉÉS xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÉ WûÉjÉ UÏiÉÉ MüÐ aÉUqÉ qÉÉxÉsÉ OûÉÇaÉÉå mÉU TåüUlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ |

uÉÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü xMüOïû MüÉå EmÉU EPûÉ MüU lÉÏcÉå xÉå SåZÉlÉÉ cÉÉWûiÉÉ jÉÉ | MÑüNû SåU uÉÉå UÏiÉÉ MüÐ OûÉÇaÉÉå
mÉU AmÉlÉÉ WûÉjÉ TåüUiÉÉ UWûÉ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü bÉÑOûlÉÉå Måü EmÉU sÉå eÉÉ
MüU UÏiÉÉ Måü xMüOïû Måü AlSU MüU SÏrÉÉ | UÏiÉÉ lÉå eÉoÉ xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉåÇ MüÐ iÉUÄTü oÉQûiÉÉ
mÉrÉÉ iÉÉå ExÉlÉå AmÉlÉÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå MüÉå jÉÉåQûÉ ZÉÉåsÉ ÌSrÉÉ | xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ AoÉ UÏiÉÉ MüÐ qÉÉåOûÏ ÍcÉMülÉÏ
eÉÉÇbÉÉå mÉU cÉsÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ MüÐ ÍcÉMülÉÏ qÉZÉqÉsÉÏ eÉÉÇbÉÉåÇ MüÉå NÕûlÉÉ xÉleÉÑ MüÉå oÉWÒûiÉ AcNûÉ sÉaÉ UWûÉ
jÉÉ | xÉleÉÑ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ eÉÉÇbÉÉå MüÉå xÉæWûsÉÉiÉÉ WÒûAÉ AmÉlÉÉ WûÉjÉ AÉåU EmÉU sÉå aÉrÉÉ | xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ
eÉoÉ UÏiÉÉ MüÐ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ uÉÉsÉÏ TÔüsÉÏ WÒûD eÉaÉWû mÉU sÉaÉÉ iÉÉå UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ SÉålÉÉå WûÏ ÍxÉWûU
EPåû |
UÏiÉÉ MüÉ SÏsÉ eÉÉåU eÉÉåU xÉå kÉQûYlÉå sÉaÉÉ | xÉleÉÑ lÉå MüÉqmÉiÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ pÉÏaÉÏ WÒûD mÉæhOûÏ
Måü oÉÏcÉ uÉÉÍsÉ eÉaÉWû MüÉå ElaÉsÉÏ xÉå NÒûMüU SåZÉÉ | UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÏ aÉUqÉ cÉÔiÉ MüÉå xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ mÉU
UZÉ MüU WûsÉMüÉ xÉÉ SoÉÉ ÌSrÉÉ | xÉleÉÑ AoÉ UÏiÉÉ MüÐ mÉæhOûÏ MüÉå LMü iÉUÄTü MüU Måü AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ cÉÔiÉ
MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå NÕûlÉÉ cÉÉyiÉÉ jÉÉ, mÉU UÏiÉÉ lÉå AcÉÉlMü WûÏ AmÉlÉÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉå oÉlS MüU sÉÏ AÉåU xÉleÉÑ
xÉå mÉÏNåû WûOû MüU ZÉQûÏ WûÉå aÉD |
xÉleÉÑ lÉå SåZÉÉ iÉÉå MüqÉUå qÉåÇ xÉUÉåeÉ AÉ MüU oÉæPû aÉD jÉÏ AÉåU OûÏ uÉÏ MüÉ UÏqÉÉåOû RÒûÇQû UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ MÑüNû SåU iÉMü xÉUÉåeÉ MüÉå qÉlÉ WûÏ qÉlÉ MüÉåxÉiÉÉ UWûÉ, ExÉMüÉå xÉUÉåeÉ mÉU oÉWÒûiÉ aÉxxÉÉ AÉ UWûÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ mÉÉxÉ qÉåÇ mÉQûÏ MÑüxÉÏï ZÉÏÇcÉ MüU xÉleÉÑ xÉå MÑüNû WûÏ SÕU oÉæPû aÉD, uÉÉå xÉÉåcÉ UWûÏ jÉÏ ÌMü xÉUÉåeÉ MüÉå
MæüxÉå pÉaÉÉL MüqÉUå xÉå AÉåU ApÉÏ MÑüNû WûÏ SåU WÒûD jÉÏ MüÐ EqÉÉ lÉå OåûoÉsÉ mÉU lÉÉvÉiÉÉ UZÉ SÏrÉÉ |

UÏiÉÉ lÉÉvÉiÉÉ MüUiÉå MüUiÉå AmÉlÉå mÉæU MüÉå xÉleÉÑ Måü mÉæU mÉU UZÉ MüU xÉleÉÑ xÉå qÉeÉå sÉå UWûÏ jÉÏ | LMü
oÉÉU iÉÉå UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû Måü AÉaÉå uÉÉsÉå pÉÉaÉ MüÉå AmÉlÉÏ WûjÉåsÉÏ xÉå CiÉlÉÏ eÉÉåU xÉå SoÉÉrÉÉ ÌMü
xÉleÉÑ Måü sÉhQû xÉå MÑüNû aÉUqÉ mÉÉlÉÏ MüÐ oÉÑlSå ÌlÉMüsÉ AÉD |
xÉleÉÑ xÉÉåcÉ UWûÉ jÉÉ ÌMü xÉUÉåeÉ AÉåU qÉÉÆ Måü bÉU qÉåÇ WûÉåiÉå WÒûL UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ ÍqÉsÉlÉÉ oÉWÒûiÉ WûÏ qÉÑvMüÏsÉ Wæû|EbÉU UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû MüÉå SåZÉlÉå Måü ÍsÉL iÉQûmÉ UWûÏ jÉÏ | uÉÉå oÉcmÉlÉ xÉå WûÏ xÉleÉÑ MüÉå oÉWÒûiÉ cÉÉWûiÉÏ
jÉÏ AÉåU AoÉ iÉÉå xÉleÉÑ pÉÏ ExÉMåü vÉUÏU Måü xÉÉjÉ ZÉåsÉlÉå Måü ÍsÉL iÉærÉÉU jÉÉ |

UÏiÉÉ eÉoÉ pÉÏ xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû mÉU WûÉjÉ QûsÉiÉÏ ExÉMüÐ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉå aÉUqÉÉ aÉUqÉ mÉÉlÉÏ AÉlÉå sÉaÉiÉÉ |
UÏiÉÉ eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ MüÐ xÉleÉÑ pÉÏ ExÉMüÐ cÉÔiÉ Måü ÍsÉL uÉæxÉå WûÏ iÉQûmÉ UWûÉ Wæû eÉæxÉå
uÉÉå xÉleÉÑ Måü sÉhQû Måü ÍsÉrÉå |
UÏiÉÉ ÌMüxÉÏ oÉWûÉlÉå xÉå xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ oÉÑsÉÉ MüU SuÉÉïeÉÉ oÉlS MüUlÉå MüÐ xÉÉåcÉlÉå sÉaÉÏ | mÉU ExÉå
MüÉåD oÉWûlÉÉ lÉWûÏ ÍqÉsÉ mÉÉ UWûÉ jÉÉ | ExÉMüÐ qÉÉÆ AÉåU xÉUÉåeÉ Måü bÉU xÉå oÉÉWûU eÉÉlÉå MüÐ pÉÏ MüÉåD EqqÉÏS
lÉWûÏ jÉÏ | AÉZÉÏU UÏiÉÉ qÉlÉ qÉÉU MüU oÉÉWûU kÉÔmÉ qÉåÇ eÉÉ MüU oÉæPû aÉD |

SÉåmÉWûU Måü ApÉÏ 12 oÉeÉå jÉå AÉåU EqÉÉ lÉå xÉÉUå bÉU MüÐ xÉÄTüÉD MüU SÏ jÉÏ | UÏiÉÉ mÉRûlÉå Måü oÉWûÉlÉå ApÉÏ
pÉÏ kÉÔmÉ qÉåÇ oÉæPûÏ ÌMüiÉÉoÉ Måü mɳÉå mÉsÉOû UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ AmÉlÉÏ qÉÉÆ AÉåU xÉUÉåeÉ Måü oÉÉWûU kÉÔmÉ qÉåÇ oÉæPûlÉå eÉÉlÉå MüÉ ClieÉÉU MüU UWûÉ jÉÉ, mÉU xÉUÉåeÉ AÉeÉ OûÏ
uÉÏ Måü xÉÉjÉ ÍcÉmÉMü UZÉÏ jÉÏ | AÉåU oÉÉWûU eÉÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ lÉWûÏ sÉå UWûÏ jÉÏ |

xÉleÉÑ lÉå eÉoÉ oÉÉWûU UÏiÉÉ MüÉå kÉÔmÉ qÉåÇ AMåüsÉå oÉæPåû SåZÉÉ iÉÉå uÉÉå pÉÏ AmÉlÉÏ ÌMüiÉÉoÉ sÉå MüU oÉÉWûU kÉÔmÉ qÉåÇ
AÉ aÉrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ Måü mÉÉxÉ AÉMüU ZÉQûÉ WûÉå aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ : YrÉÉ oÉÉiÉ Wæû xÉleÉÑ oÉQûÏ mÉRûÉD WûÉå UWûÏ Wæû AÉeÉ |
xÉleÉÑ : "SÏSÏ qÉæÇlÉå AÉmÉ MüÉå mÉRûiÉå SåZÉÉ iÉÉå xÉÉåcÉÉ ÌMü qÉÑfÉå pÉÏ mÉRûÉD MüU sÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå ", MæüWûiÉå WÒûL
xÉleÉÑ lÉå WûÉjÉ oÉQûÉ MüU UÏiÉÉ MüÐ EPûÏ WÒûD cÉÔccÉÏ MüÉå WûÉjÉ qÉåÇ sÉå MüU SoÉÉ SÏrÉÉ |

UÏiÉÉ bÉoÉUÉ aÉD | ÌTüU xÉleÉÑ MüÉå QûÉÇOûiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ " xÉleÉÑ iÉÑ mÉÏNåû WûOû " ÌTüU xÉleÉÑ xÉå SÕU AmÉlÉÏ
MÑüxÉÏï ZÉÏÇcÉ MüU oÉÉåsÉÏ | "AaÉU qÉÉÆ lÉå SåZÉ sÉÏrÉÉ iÉÉå WûqÉ SÉålÉÉå MüÉå YccÉÉ ZÉÉ eÉÉLaÉÏ |"xÉleÉÑ WûxÉiÉå WÒûL oÉÉåsÉÉ mÉU qÉÉÆ iÉÉå AlSU UxÉÉåD xÉÉÄTü MüU UWûÏ Wæû |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ iÉÑ AMåüsÉå qÉåÇ qÉåUå xÉÉjÉ MÑüNû pÉÏ MüU xÉMüiÉå WûÉå | qÉæÇ MüpÉÏ qÉlÉÉ lÉWûÏ MüUiÉÏ | mÉU LxÉå ZÉÑsÉå
qÉåÇ lÉWûÏ |
xÉleÉÑ cÉÑmÉ WûÉå MüU AmÉlÉÏ MÑüxÉÏï ZÉÏÇcÉ MüU UÏiÉÉ Måü xÉÉqÉlÉå MÑüNû SÕUÏ mÉU oÉæPû aÉrÉÉ |
UÏiÉÉ eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ MüÐ xÉleÉÑ lÉÉUeÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû | uÉÉå xÉleÉÑ MüÉå mrÉÉU xÉå qÉlÉÉlÉÉ cÉÉWûiÉÏ jÉÏ mÉU ApÉÏ xÉleÉÑ
Måü bÉÑxxÉå MüÉå SåZÉ MüU cÉÑmÉcÉÉmÉ AmÉlÉÏ ÌMüiÉÉoÉ mÉQû UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ oÉÉU oÉÉU UÏiÉÉ MüÉå SåZÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ pÉÏ oÉÉU oÉÉU xÉleÉÑ MüÉå bÉÑUiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ |

AÉeÉ qÉÉåxÉqÉ oÉWÒûiÉ WûÏ AcNûÉ jÉÉ, eÉrÉÉSÉ PûlQû lÉWûÏ jÉÏ, AÉåU WûsÉMüÐ WûuÉÉ xÉå UÏiÉÉ Måü oÉÉsÉ oÉÉU oÉÉU
EQû MüU ExÉMåü cÉåWûUå mÉU AÉ UWåû jÉå |
kÉÔmÉ qÉåÇ cÉqÉMüiÉå UÏiÉÉ Måü sÉqoÉå MüÉsÉå oÉÉsÉ AÉåU xÉlSU qÉÑZÉQûÉ SåZÉiÉå WûÏ xÉleÉÑ ÌÄTüU xÉå UÏiÉÉ MüÐ
xÉlSUiÉÉ qÉåÇ QÕûoÉ aÉrÉÉ |
xÉleÉÑ AÉÇZÉå TüÉQû TüÉQû MüU UÏiÉÉ Måü EPåû Wåû aÉÉåsÉ qÉqqÉÉå MüÉå SåZÉlÉå sÉaÉÉ | UÏiÉÉ eÉoÉ pÉÏ xÉleÉÑ MüÉå LxÉå
bÉÑUiÉå WÒûL SåZÉiÉÏ iÉÉå AmÉlÉÏ NûÉiÉÏ MüÉå RûÉåQûÉ AÉåU EpÉÉU sÉåiÉÏ |
xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû AoÉ ÌÄTüU xÉå iÉlÉ aÉrÉÉ jÉÉ AÉåU mÉæhOû qÉåÇ xÉå xÉÉÄTü ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ AmÉlÉå pÉÉD Måü
AMüQåû WÒûL sÉhQû MüÉ AÉMüÉU SåZÉ MüU qÉxÉiÉ WÒûL eÉÉ UWûÏ jÉÏ uÉÉå pÉÏ oÉÉU oÉÉU xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû MüÉå bÉÔU
bÉÔU MüU SåZÉlÉå sÉaÉÏ |
xÉleÉÑ lÉå eÉoÉ UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÉå bÉÔUiÉå SåZÉÉ iÉÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÉå mÉæhOû Måü EmÉU xÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå
mÉMüQû MüU qÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ |
xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉÉ sÉhQû qÉxÉsÉiÉå SåZÉ UÏiÉÉ Måü ÌSsÉ MüÐ kÉQèYlÉ ÌÄTüU xÉå oÉQûlÉå sÉaÉÏ | ExÉå sÉaÉÉ eÉæxÉå uÉÉå
MüÉåD xÉmÉlÉÉ SåZÉ UWûÏ WûÉå |
UÏiÉÉ ÌMüxÉÏ sÉQûMåü MüÉå WûÉjÉ xÉå MüUiÉå WÒûL SåZÉlÉå Måü ÍsÉrÉå MüD xÉÉsÉÉå xÉå iÉUxÉ UWûÏ jÉÏ AÉåU AÉeÉ xÉleÉÑ
ExÉå uÉÉå xÉoÉ MÑüNû ÌSZÉÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ AÉÇZÉÉå qÉåÇ AÉÇZÉå QûÉsÉ MüU SåZÉÉ AÉåU ÌÄTüU AmÉlÉå WûÉåÇPûÉå MüÉå EcMüÉ MüU xÉleÉÑ MüÉå
WûuÉÉ qÉåÇ mÉmmÉÏ Så SÏ |

xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÐ iÉUÄTü DvÉÉUÉ ÌMürÉÉ iÉÉå UÏiÉÉ qÉÑxÉMüUÉ SÏ AÉåU AmÉlÉÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå MüÉå
ZÉÉåsÉ MüU AmÉlÉå xÉÉqÉlÉå mÉQåû xÉOÕûsÉ mÉU UZÉ SÏrÉÉ |
UÏiÉÉ MüÐ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ xÉå xMüOïû EmÉU EPû aÉrÉÏ jÉÏ AÉåU SÉålÉÉå eÉÉÇbÉå kÉÔmÉ qÉåÇ eÉaÉqÉaÉÉ UWûÏ jÉÏ |
xÉleÉÑ MüÐ E¨ÉåeÉlÉÉ AoÉ oÉWÒûiÉ oÉQû aÉD | uÉÉå SÉålÉÉå qÉÉåOûÏ eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ xÉÄTåüS
mÉæhOûÏ MüÉå xÉÉÄTü SåZÉ xÉMüiÉÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ MüÐ xÉÄTåüS mÉæhOûÏ ExÉMåü qÉÉåOåû cÉÑiÉQûÉåÇ mÉU MüxÉ UZÉÏ jÉÏ | SÉålÉÉå ZÉÑsÉÏ OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ mÉæhOûÏ Måü
AlSU cÉÔiÉ MüÐ SÉålÉÉå ÄTüÉÇMüÉå MüÉ AÉMüÉU xÉÉÄTü ÌSZÉ UWûÉ jÉÉ | xÉleÉÑ MüÉå sÉaÉÉ eÉæxÉå ExÉå lÉvÉÉ WûÉå aÉrÉÉ
WûÉå |

uÉÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ aÉUqÉ aÉUqÉ eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ MüxÉÏ WÒûD mÉæhOûÏ MüÉå SåZÉå eÉÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ MüÐ mÉæhOûÏ cÉÔiÉ uÉÉsÉÏ eÉaÉWû xÉå MÑüNû qÉæsÉÏ WûÉå MüU mÉÏsÉå UÇaÉ MüÐ WûÉå UZÉÏ jÉÏ AÉåU ÌaÉsÉÏ WûÉålÉå Måü
MüÉUhÉ mÉæhOûÏ MüÉ MümÉQûÉ cÉÔiÉ xÉå ÍcÉmÉMü UZÉÉ jÉÉ |

xÉleÉÑ AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå AmÉlÉå sÉhQû MüÉå mÉMüQû MüU eÉÉåU eÉÉåU xÉå SoÉÉlÉå sÉaÉÉ |
| UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå DvÉÉUå xÉå ÂMülÉå MüÉå MüWûÉ AÉåU ÌÄTüU EPû MüU xÉleÉÑ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÏ aÉD | YrÉÉ MüUiÉå
WûÉå xÉleÉÑ LxÉå xÉoÉ Måü xÉÉqÉlÉå MüUÉåaÉå iÉÉå mÉMüQåû eÉÉLaÉå WûqÉ SÉålÉÉå |
xÉleÉÑ : iÉÑqÉ oÉWÒûiÉ xÉYxÉÏ WûÉå SÏSÏ |
UÏiÉÉ : cÉsÉÉå qÉåUå xÉÉjÉ AÉAÉå |
MæüWûiÉÏ WÒûD UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå EPûlÉå MüÉå MüWûÉ | xÉÑleÉÑ MüÉ sÉhQû AoÉ pÉÏ mÉÑUÏ iÉUWûÉÆ ZÉQûÉ jÉÉ AÉåU
xÉleÉÑ oÉQûÏ qÉÑvÉÌMüsÉ xÉå cÉsÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå ÌMüiÉÉoÉ xÉå AmÉlÉÉ RûMü MüU cÉsÉlÉå MüÉå MüWûÉ | AÉåU ÌÄTüU AlSU MüqÉUå qÉåÇ AÉ aÉD |
 EqÉÉ AÉåU xÉUÉåeÉ MüqÉUå qÉåÇ oÉæPåû OûÏ uÉÏ SåZÉ UWåû jÉå|UÏiÉÉ  lÉå EqÉÉ MüÉå SåZÉiÉå WûÏ MüWûÉ " qÉÉÆ SåZÉÉå lÉ xÉleÉÑ eÉoÉ SåZÉÉå ZÉåsÉiÉÉ WûÏ UæWûiÉÉ Wæû | MüpÉÏ lÉWûÏ mÉQûiÉÉ
| qÉåÇ  CxÉå mÉQûlÉå MüÉå MüWûiÉÏ WÒûÆ iÉÉå oÉÑUÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû |"
EqÉÉ   lÉå xÉleÉÑ MüÉå aÉÑxxÉå xÉå SåZÉÉ AÉåU ÌÄTüU QûÉOûiÉå WÒûL oÉÉåsÉÏ " xÉleÉÑ CxÉ oÉÉU AaÉU iÉåUå lÉqoÉU AcNåû
lÉWûÏ  AÉL iÉÉå qÉæÇ iÉåUÉ xMÔüsÉ NÒûQûuÉÉ SÒÇaÉÏ AÉåU iÉÑfÉå iÉåUå qÉÉqÉÉ Måü mÉÉxÉ aÉÉuÉ pÉåeÉ SÕÇaÉÏ xÉqfÉÉ lÉ"
xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉqfÉ lÉWûÏ mÉÉrÉÉ jÉÉ AÉåU ExÉMüÐ AÉÇZÉÉå Måü xÉÉqÉlÉå ApÉÏ pÉÏ UÏiÉÉ Måü ZÉÑsÉå cÉÑiÉQû
bÉÑqÉ UWåû jÉå |
UÏiÉÉ : cÉsÉÉå lÉ qÉÉÆ AÉmÉ OûÏ uÉÏ oÉlS MüUÉå, qÉåÇ xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå MüqÉUå qÉåÇ mÉRûÉlÉå sÉå eÉÉ UWûÏ WÒûÆ , AÉåU
qÉæÇ pÉÏ mÉQû sÉÔÇaÉÏ |
rÉWûÉÆ OûÏ uÉÏ oÉWÒûiÉ ÌQûxOûoÉï MüUiÉÉ Wæû , DxÉå oÉlS MüU SÉå mÉsÉÏÄeÉ |
EqÉÉ UÏiÉÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉÑlÉ MüU ZÉÑvÉ WûÉå aÉD AÉåU xÉUÉåeÉ MüÉå sÉå MüU oÉWûU kÉÔmÉ qÉåÇ oÉæPûlÉå cÉsÉ SÏ |

AoÉ xÉleÉÑ MüÉå UÏiÉÉ MüÐ oÉÉiÉ xÉqÉfÉ qÉåÇ AÉ aÉD jÉÏ AÉåU ExÉMüÉ ÌSsÉ UÏiÉÉ xÉå ÍqÉsÉlÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ xÉå
fÉÑqÉ UWûÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ : qÉÉÆ , xÉleÉÑ qÉåUå MüqÉUå qÉåÇ Wæû AÉåU qÉåÇ SuÉÉïeÉÉ oÉlS MüU UWûÏ WÒûÆ|
EqÉÉ : ÌPûMü Wæû UÏiÉÉ | iÉÑqÉ SÉålÉÉå AÉUÉqÉ xÉå mÉRû sÉÉå qÉæÇ AÉåU xÉUÉåeÉ SÉålÉÉå oÉÉWûU eÉÉ UWûÏ WæûÇ|
SuÉÉïeÉÉ oÉlS WûÉåiÉå WûÏ xÉleÉÑ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü vÉUÏU xÉå cÉÏmÉOû aÉrÉÉ |

"ETü xÉleÉÑ SåZÉ AoÉ qÉæÇ iÉÑfÉå AmÉlÉÏ ÌMüiÉÉoÉ xÉå mÉRûÉiÉÏ WÕûÆ "

" AÉåÄTü SÏSÏ " xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü xÉÉjÉ ÍsÉmÉOûiÉå WÒûL UÏiÉÉ MüÉå cÉÑqÉ sÉÏrÉÉ |

UÏiÉÉ MüÉå AmÉlÉå xÉå ÍcÉmOûÉ WÒûAÉ xÉleÉÑ oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ Så UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ MüÉ MüS xÉleÉÑ xÉå sÉqoÉÉ jÉÉ AÉåU
AoÉ xÉleÉÑ MüÉ qÉÑWûÆ UÏiÉÉ Måü SÉålÉÉå qÉqqÉÉå Måü oÉÏcÉ uÉÉsÉÏ eÉaÉWû mÉU OûÏMü UZÉÉ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ
xÉå xÉleÉÑ Måü mÉÏPû MüÉå xÉæWûsÉrÉÉ AÉåU ÌTüU kÉÏUå xÉå oÉÉåsÉÏ sÉå xÉleÉÑ , sÉå MüU sÉå eÉÉå MüUlÉÉ cÉWûiÉÉ Wæû |

xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ UÏiÉÉ MüÐ mÉÏPû mÉU ExÉMüÐ oÉëÉ Måü xOíæûmÉ xÉå ZÉåsÉ UWûÉ jÉÉ | AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü aÉUqÉ vÉUÏU
xÉå ÍcÉmOûÉ WÒûAÉ uÉÉå LMü SqÉ lÉvÉå qÉåÇ QÒûoÉ aÉrÉÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ : xÉleÉÑ xÉleÉÑ | AÉåWû qÉåUå UÉeÉÉ |

 "AÉåWû mÉÑccÉ mÉÑccÉ"

UÏiÉÉ lÉå xÉÑleÉ Måü WûÉåÇPûÉå MüÉå AmÉlÉå WûÉåÇPûÉå xÉå cÉÑqÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ |

xÉleÉÑ MüÉ LMü WûÉjÉ AoÉ UÏiÉÉ Måü qÉÉåOåû UoÉQû eÉæxÉå qÉqqÉå MüÉå AÉOåû MüÐ iÉUWûÉÆ aÉÑlkÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü SÉålÉÉå WûÉjÉÉåÇ MüÉå AmÉlÉå qÉqqÉÉå mÉU UZÉ ÌSrÉÉ
" sÉÉå SoÉÉsÉÉå ClMüÉå "
xÉleÉÑ lÉå SÉålÉÉå qÉqqÉÉå MüÉå SoÉÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ MüÉå sÉaÉÉ eÉæxÉå ExÉMüÐ cÉÔiÉ ÄTÔüsÉ MüU MüxÉ
aÉD WûÉå |
UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ AoÉ AmÉlÉå pÉÉD MüÐ mÉæhOû Måü oÉOûlÉ ZÉÉåsÉ UWûÉ jÉÉ | uÉÉå eÉsSÏ xÉå xÉleÉÑ Måü vÉUÏU MüÉå
xÉÉUÉ SåZÉ sÉålÉÉ cÉÉWûiÉÏ jÉÏ |
LMü LMü MüUMåü UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ mÉæhOû AÉåU vÉOïû Måü xÉÉUå oÉOûlÉ ZÉÉåsÉ ÌSL AÉåU ÌÄTüU ExÉMåü MümÉQåû
EiÉÉUlÉå sÉaÉÏ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü qÉÑWûÆ MüÉå cÉÑqÉiÉÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ Måü aÉÑsÉoÉÏ WûÉåÇPû AoÉ ZÉÑsÉå jÉå AÉåU xÉleÉÑ AmÉlÉÏ eÉÏpÉ
MüÉå oÉÉU oÉÉU UÏiÉÉ Måü qÉÑWûÆ qÉåÇ QûÉsÉ MüU AlSU xÉå cÉÉOû UWûÉ jÉÉ AÉåU UÏiÉÉ xÉleÉÑ MüÐ eÉÏpÉ MüÉå AmÉlÉå
WûÉåÇPûÉå xÉå cÉÔxÉ UWûÏ jÉÏ |
UÏiÉÉ pÉÏ oÉÉU oÉÉU AmÉlÉÏ eÉÏpÉ MüÉå xÉleÉÑ Måü qÉÑWûÆ qÉåÇ QûÉsÉ SåiÉÏ | SÉålÉÉå MüÐ xÉÉÇxÉå iÉåeÉ jÉÏ AÉåU ÌSsÉ
eÉÉåU eÉÉåU xÉå kÉQèMü UWåû jÉå |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå AÉmÉ xÉå AsÉaÉ MüU ÌSrÉÉ AÉåU ÌÄTüU ExÉMüÐ AÉÇZÉÉå qÉåÇ SåZÉiÉÏ WÒûD oÉÉåsÉÏ | "
cÉsÉ ÌSZÉÉ qÉÑfÉå AmÉlÉÉ sÉhQû xÉleÉÑ "
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉå MümÉQûÉåÇ MüÉå AsÉaÉ MüU Måü AmÉlÉÉ ÄTÑüsÉÉ WÒûAÉ 7 DlcÉ MüÉ sÉhQû AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ yjÉåsÉÏ
mÉU UZÉ ÌSrÉÉ |
"AÉåÄTü xÉleÉÑ rÉå ÌMüiÉlÉÉ qÉÉåOûÉ Wæû | AÉåÄTü qÉåUå UÉeÉÉ "
UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü xÉÉqÉlÉå bÉÑOûlÉÉå Måü oÉsÉ oÉæPû aÉD AÉåU sÉhQû MüÐ oÉlÉÉuÉOû SåZÉlÉå sÉaÉÏ | uÉÉå xÉleÉÑ Måü sÉÉåQåû
MüÐ qÉÉåOûÉD SåZÉ MüU oÉWÒûiÉ qÉxÉiÉ WûÉå aÉD jÉÏ |
xÉleÉÑ Måü xÉÉuÉsÉå UÇaÉ Måü sÉhQû mÉU bÉlÉå MüÉsÉå oÉÉsÉ jÉå AÉåU sÉhQû Måü lÉÏcÉå SÉå oÉQåû oÉQåû pÉÉUÏ AhQåû
sÉOûMü UWåû jÉå |
UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü AhQûÉå MüÉ AÉMüÉU SåZÉiÉÏ WÒûD jÉÉåQûÉ AÉaÉå fÉÑMüÐ AÉåU ÌÄTüU AmÉlÉå WûÉåÇPûÉå xÉå sÉÉåQåû MüÉå
WûsÉMüÉ xÉÉ cÉÑqÉ sÉÏrÉÉ |

UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå xÉleÉÑ Måü sÉhQû MüÉå mÉMüQû MüU WûsÉMüÉ xÉÉ SoÉÉ ÌSrÉÉ AÉåU ExÉMüÐ aÉUqÉ WûjÉåsÉÏ
Måü xÉmÉvÉï xÉå xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû kÉÏUå kÉÏUå EcMülÉå sÉaÉÉ |

xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ NûÉiÉÏ mÉU xÉå AoÉ LMü LMü MüUMåü MümÉQåû EiÉÉU UWûÉ jÉÉ | mÉWûsÉå xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÐ vÉOïû
MüÉå EiÉÉUÉ AÉåU ÌÄTüU ExÉMüÐ oÉëÉ MüÉå ZÉÉåsÉ MüU SÉålÉÉå qÉqqÉÉåÇ MüÉå oÉÉWûU MüU ÌSrÉÉ |
"AÉåWû SÏSÏ " xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü aÉÉåsÉ aÉÉåsÉ iÉlÉå WÒûL qÉqqÉå SåZÉ MüU WæûUlÉ UæWû aÉrÉÉ |
"AÉåÄTü SÏSÏ rÉå ÌMüiÉlÉå oÉQåû WæûÇ | AÉåWû "
UÏiÉÉ Måü qÉqqÉå AÉqÉÉå MüÐ iÉUWûÉÆ ÄTÔüsÉ UZÉÉå jÉå | SÉålÉÉå qÉqqÉÉå mÉU oÉQåû oÉQåû MüÉsÉå ÌlÉmmsÉ iÉlÉ MüU oÉÉWûU
ÌlÉMüsÉ AÉL jÉå | xÉleÉÑ ApÉÏ AÉmÉlÉÏ oÉQûÏ oÉWûlÉ Måü qÉqqÉÉå MüÉå ÌlÉWûÉU WûÏ UWûÉ jÉÉ ÌMü UÏiÉÉ lÉå
xÉleÉÑ Måü sÉhQû MüÐ ZÉÉsÉ MüÉå mÉÏNåû ZÉÏÇcÉ MüU ExÉMüÉ aÉÏsÉÉ xÉÑmÉÉQûÉ oÉÉWûU MüU ÌSrÉÉ |

"AÉD SÏSÏ | AÉåÄTü AÉå SÏSÏ"
xÉleÉÑ MüÉ sÉÉsÉ ÄTÑüsÉÉ WÒûAÉ xÉÑmÉÉQûÉ aÉÏsÉåmÉlÉ Måü MüÉUhÉ cÉqÉMü UWûÉ jÉÉ |
AoÉ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ LMü SqÉ xÉå aÉÏsÉÏ WûÉå cÉÑMüÐ jÉÏ AÉåU cÉÑSÉD Måü sÉÏL iÉærÉÉU jÉÏ |

xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ SåZÉlÉå Måü ÍsÉL AÉiÉÑU jÉÉ AÉåU ExÉlÉå AmÉlÉå LMü WûÉjÉ MüÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ Måü qÉqqÉÉåÇ xÉå
WûOûÉ MüU ExÉMüÐ cÉÔiÉ iÉMü sÉå aÉrÉÉ |
"AÉåÄTü xÉleÉÑ"
UÏiÉÉ lÉå qÉÑWûÆ bÉÑqÉÉ MüU SUuÉÉeÉå MüÐ iÉUÄTü SåZÉÉ, SuÉÉïeÉÉ AlSU xÉå oÉlS jÉÉ mÉU UÏiÉÉ ÌÄTüU pÉÏ LMü oÉÉU
ÌPûMü xÉå SåZÉ sÉålÉÉ cÉÉyiÉÏ jÉÏ | ÌÄTüU UÏiÉÉ lÉå sÉÉDOû eÉsÉÉ SÏ AÉåU AmÉlÉÏ xMüOïû xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ qÉåÇ SåiÉÏ
WÒûD oÉÉåsÉÏ cÉsÉ SåZÉsÉå CxÉMåü lÉÏcÉå | xÉleÉÑ lÉå lÉÏcÉå fÉÑMü MüU AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ xMüOïû EmÉU EPûÉ SÏ AÉåU
lÉÏcÉå ExÉMüÐ aÉUqÉ eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ SåZÉlÉå sÉaÉÉ |
"AÉåWû SÏSÏ | rÉå "
"WûÉÆ xÉleÉÑ sÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå qÉåUÏ mÉæhOûÏ EiÉÉU MüU SåZÉ sÉå, qÉåUÏ"
xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ MüqÉU Måü xÉÉqÉlÉå oÉæPû aÉrÉÉ AÉåU UÏiÉÉ MüÐ mÉæhOûÏ MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå mÉMüQû MüU lÉÏcÉå
xÉUMü ÌSrÉÉ |

"SÏSÏ | AÉåÄTü SÏSÏ "
"AcNûÏ sÉaÉÏ lÉ | AcNûÏ Wæû lÉ qÉåUÏ xÉleÉÑ"
’WûÉÆ SÏSÏ | rÉå iÉÉå EÄTü SÏSÏ’

xÉleÉÑ AoÉ AÉÇZÉå TüÉQû TüÉQû MüU AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ lÉÇaÉÏ cÉÔiÉ MüÉå SåZÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå
mÉMüQû MüU ÌoÉxiÉU mÉU ZÉÏÇcÉ sÉÏrÉÉ AÉåU ÌTüU SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå MüÉå ZÉÉåsÉ MüU ÌoÉxiÉU mÉU sÉåOû aÉD | xÉleÉÑ Måü
xÉÉqÉlÉå ExÉMüÐ oÉWûlÉ MüÐ TÑüsÉÏ WÒûD cÉÔiÉ LMü SqÉ xÉå ZÉÑsÉ UZÉÏ jÉÏ | cÉÔiÉ MüÉ sÉqoÉÉ xÉÉ NåûS LãxÉå sÉaÉ
UWûÉ jÉÉ eÉæxÉå cÉÔiÉ qÉÑxMüUÉ UWûÏ WûÉå |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ MüÐ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå Måü oÉÏcÉ qÉåÇ fÉÑMü aÉrÉÉ AÉåU cÉÔiÉ MüÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå qÉxÉsÉ MüU SåZÉlÉå sÉaÉÉ
| UÏiÉÉ EÄTü EÄTü MüUiÉÏ xÉleÉÑ MüÉå cÉÉåSlÉå MüÉå MæüWûlÉå sÉaÉÏ |
xÉleÉÑ : SÏSÏ iÉÑqWûUÏ cÉÔiÉ oÉWÒûiÉ mrÉÉUÏ Wæû |

UÏiÉÉ : cÉsÉÉå xÉleÉÑ mÉWûsÉå qÉÑfÉå cÉÉåS sÉÉå ÌÄTüU eÉÏ pÉU MüU cÉÔiÉ xÉå ZÉåsÉ sÉålÉÉ |

xÉleÉÑ MüÐ AÉÇZÉå ApÉÏ pÉÏ UÏiÉÉ MüÐ TÔüsÉÏ WÒûD cÉÔiÉ mÉU eÉqÉ UZÉÏ jÉÏÇ | UÏiÉÉ MüÐ qÉÉåOûÏ eÉÉÇbÉÉå Måü oÉÏcÉ
qÉåÇ ExÉMüÐ ÄTÔüsÉÏ WÒûD ÄTÑüSSÏ AÉåU ÄTÑüSSÏ Måü ÌlÉcÉå aÉWûUå pÉÑUå UÇaÉ MüÉ aÉÉhQû MüÉ NåûS , ExÉlÉå AmÉlÉå WûÉjÉ
xÉå cÉÔiÉ MüÐ aÉUqÉ TüÉÇMüÉå MüÉå xÉæWûsÉÉrÉÉ |

"AÉåWû xÉleÉÑ | AÉåWû"
UÏiÉÉ xÉleÉÑ MüÉ WûÉjÉ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ mÉU sÉaÉiÉå WûÏ xÉÏxMülÉå xÉÏ sÉaÉÏ | uÉÉå oÉÉU oÉÉU xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå EmÉU
AÉ MüU cÉÉåSlÉå Måü ÍsÉL MæüWû UWûÏ jÉÏ |
"cÉÉåS lÉ xÉleÉÑ | cÉsÉ cÉQû eÉÉ qÉåUå EmÉU xÉleÉÑ"

xÉleÉÑ cÉÔiÉ Måü lÉvÉå qÉåÇ xÉoÉ MÑüNû pÉÔsÉ aÉrÉÉ jÉÉ AÉåU AmÉlÉå WûÉjÉ MüÉå cÉÔiÉ MüÐ TæüsÉÏ WÒûD TüÉÇMüÉå mÉU SoÉÉiÉÉ
WÒûAÉ EmÉU xÉå lÉÏcÉå iÉMü UaÉQûiÉÉ eÉÉ UWûÉ jÉÉ | UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ xÉleÉÑ Måü WûÉjÉ xÉå SoÉ MüU oÉÉU oÉÉU ZÉÑsÉ
eÉÉiÉÏ AÉåU AlSU MüÉ aÉÑsÉoÉÏ pÉÉaÉ ÌSZÉÉD Så eÉÉiÉÉ |

AÉÎZÉU UÏiÉÉ AoÉ AÉåU xÉWûlÉ lÉ MüU mÉÉD ExÉlÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå xÉleÉÑ Måü MüÇkÉÉå MüÉå mÉMüQû MüU ExÉå
AmÉlÉå EmÉU ZÉÏÇcÉ sÉÏrÉÉ AÉåU AmÉlÉÏ SÉålÉÉå OûÉÇaÉÉå MüÉå EmÉU EPûÉ MüU AmÉlÉÏ cÉÔiÉ MüÉ NåûS ÌPûMü sÉÉåQåû Måü
xÉÉqÉlÉå MüU ÌSrÉÉ |
xÉleÉÑ MüÉ aÉÑsÉoÉÏ xÉÑmÉÉQûÉ AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÐ cÉÔiÉ Måü xÉÉqÉlÉå LMü SqÉ xÉå iÉærÉÉU jÉÉ | xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÏ MüqÉU
MüÉå jÉÉåQûÉ EPûÉ MüU AmÉlÉÉ xÉÑmÉÉQûÉ cÉÔiÉ MüÐ SUÉU mÉU UZÉ ÌSrÉÉ |
UÏiÉÉ : "AÉåWû UÉeÉÉ | WûÉÆ bÉÑxxÉÉ Så xÉleÉÑ | SoÉÉ MüU AlSU QûÉsÉ Så CxÉå mÉsÉÏÄeÉ"
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉå WûÉjÉÉåÇ xÉå AmÉlÉå vÉUÏU MüÉå EmÉU EPûÉ MüU sÉhQû MüÉå cÉÔiÉ mÉU SoÉÉ ÌSrÉÉ |

"AÉåWû xÉleÉÑ | WûÉÆ LxÉå WûÏ"
"sÉÉå SÏSÏ |"
"AÉWû | AÉåWû xÉleÉÑ AÉUÉqÉ xÉå, mÉsÉÏÄeÉ | AÉWû xÉleÉÑ kÉÏUå xÉå|"
"sÉÉå SÏSÏ | AÉAÉAWû sÉÉå"
"WûÉrÉ xÉleÉÑ oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ Wæû | AÉWû rÉå . . . iÉÉå qÉåUå oÉæÇaÉlÉ xÉå SÒaÉlÉÉ qÉÉåOûÉ Wæû | AÉåÄTü "
xÉleÉÑ MüÉ xÉÑmÉÉQûÉ UÏiÉÉ MüÐ OûÉDOû cÉÔiÉ Måü NåûS qÉåÇ cÉsÉÉ aÉrÉÉ jÉÉ |

"xÉleÉÑ , , , , , xÉleÉÑ AÉåWû | ÂMü eÉÉ xÉleÉÑ qÉåUÏ TüOû eÉÉLaÉÏ |"
xÉleÉÑ bÉoÉUÉ MüU ÂMü aÉrÉÉ | "SÏSÏ oÉWÒûiÉ SUS WûÉå UWûÉ Wæû YrÉÉ"
"WûÉÆ xÉleÉÑ iÉåUÉ oÉWÒûiÉ qÉÉåOûÉ Wæû | "
"AÉUÉqÉ xÉå kÉÏUå kÉÏUå MüU | "
"LxÉå SÏSÏ | LxÉå ÌPûMü Wæû lÉ SÏSÏ"
"WûÉÆ xÉleÉÑ , , , WûÉÆ LãxÉÉ WûÏ kÉÏUå kÉÏUå | sÉaÉiÉÉ Wæû mÉÑU cÉsÉÉ aÉrÉÉ , Wæû lÉ "

" lÉWûÏ SÏSÏ ApÉÏ AÉåU Wæû | sÉÉå "

"AÉåWû xÉleÉÑ AÉåU Wæû | FEEcÉ qÉÉÆ"

" WûÉrÉ SÏSÏ | oÉWÒûiÉ OûÉDOû Wæû iÉÑqWûUÏ "
" WûÉÆ | AÉå WûÉÆ xÉleÉÑ iÉÑ oÉxÉ AoÉ mrÉÉU xÉå MüUlÉÉ lÉWûÏ iÉÉå qÉåUÏ TüOû eÉÉLaÉÏ"
" SÏSÏ qÉæÇ AÉUÉqÉ xÉå WûÏ iÉÉå MüU UWûÉ WÒûÆ . sÉÉå "
xÉleÉÑ AoÉ AmÉlÉÏ MüqÉU ÌWûsÉÉiÉÉ WÒûAÉ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ qÉÉUlÉå sÉaÉÉ AÉåU UÏiÉÉ AmÉlÉå pÉÉD MüÉ sÉhQû AmÉlÉÏ
cÉÔiÉ qÉåÇ sÉåiÉÏ WÒûD kÉÏUå kÉÏUå MüUWûÉlÉå sÉaÉÏ |

MÑüNû WûÏ SåU qÉåÇ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ MÑüNû ZÉÑsÉ aÉD AÉåU sÉhQû AÉUÉqÉ xÉå AlSU oÉÉWûU WûÉålÉå sÉaÉÉ |
"WûÉÆ xÉleÉÑ AoÉ oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ Så UWûÉ Wæû iÉåUÉ sÉÉåQûÉ, AÉåÄTü AoÉ eÉÉåU eÉÉåU xÉå cÉÉåS qÉÑfÉå | "

"WÕûÆ AÉWû | WûÉÆ WûÉÆ WûÉÆ | AÉåWû MüU WûÉÆ"
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå EmÉU fÉÑMåü WÒûL xÉleÉÑ Måü cÉæWûUå MüÉå cÉÑqÉiÉå WÒûL xÉleÉÑ MüÉå AmÉlÉå qÉqqÉå SoÉÉlÉå MüÉå MüWûÉ |
xÉleÉÑ AmÉlÉÏ MüqÉU cÉsÉÉiÉÉ WÒûAÉ UÏiÉÉ Måü qÉqqÉÉå MüÉå mÉMüQû MüU qÉxÉsÉlÉå sÉaÉÉ |
UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ LMü SÒxÉUå Måü vÉUÏU MüÉ mÉÑUÉ qÉeÉÉ sÉå UWåû jÉå | uÉÉå LMü SÒxÉUå Måü vÉUÏU qÉåÇ mÉÑUÏ iÉUWûÉÆ xÉå
QÕûoÉ cÉÑMåü jÉå |
WûU oÉÉU , eÉoÉ pÉÏ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû eÉÉiÉÉ iÉÉå UÏiÉÉ AmÉlÉÏ eÉÉÇbÉÉå MüÉå EmÉU MüÐ iÉUÄTü
EPûÉ MüU AmÉlÉÏ cÉÔiÉ MüÉå sÉhQû mÉU SoÉÉ SåiÉÏ | LãxÉÉ MüUlÉå xÉå sÉhQû mÉÑUÏ iÉUWûÉÆ cÉÔiÉ MüÐ iÉæWû iÉMü eÉÉ
MüU OûMüUiÉÉ AÉåU ÌÄTüU UÏiÉÉ qÉeÉå xÉå MüÉqmÉ EPûiÉÏ | "WûÉrÉ WûÉrÉ xÉleÉÑ | qÉeÉÉ AÉ aÉrÉÉ xÉleÉÑ | WûÉÆ LxÉå
WûÏ MüU "
MÑüNû WûÏ SåU oÉÉS xÉleÉÑ MüÉå sÉaÉÉ MüÐ ExÉMüÉ xÉÑmÉÉQûÉ LMü SqÉ xÉå cÉÔiÉ qÉåÇ MüxÉ aÉrÉÉ Wæû | UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ
MüÐ TüÉÇMåü sÉÉåQåû Måü cÉÉUÉå iÉUÄTü OûÉDOû WûÉå MüU MüxÉ aÉD jÉÏ AÉåU UÏiÉÉ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ MüÉå sÉhQû mÉU SoÉÉiÉÏ
WÒûD | cÉÉåS , cÉÉåS vÉoS AsÉÉmÉiÉÏ eÉÉ UWûÏ jÉÏ |
"cÉÉåS cÉÉåS cÉÉåS cÉÉåS cÉÉåS | xÉleÉÑ cÉÉåS"
ÌÄTüU AcÉÉlMü WûÏ UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ mÉÉlÉÏ MüÉ EoÉÉsÉ xÉÉ EPûÉ AÉåU uÉÉå fÉQûlÉå sÉaÉÏ |

"AÉAWû xÉDxxxxxÉçxxÉ| AÉAÉåÄnÄnÄnÄnÄTü xÉxxxxÉ"
xÉleÉÑ MüÉ AmÉlÉÉ sÉhQû LMü SqÉ xÉå fÉQûlÉå Måü MüaÉÉU mÉU jÉÉ | uÉÉå UÏiÉÉ Måü fÉQûlÉå xÉå AleÉÉlÉ AmÉlÉå
vÉUÏU MüÐ mÉrÉÉxÉ oÉÑfÉÉlÉå qÉåÇ sÉaÉÉ jÉÉ |
xÉleÉÑ lÉå AmÉlÉÏ MüqÉU EPûÉ EPûÉ MüU SÉå eÉÉåUSÉU kÉYMåü sÉaÉÉL AÉåU ÌÄTüU ExÉMüÉ sÉhQû pÉÏ fÉOûMåü sÉåiÉÉ
WÒûAÉ AmÉlÉÉ aÉUqÉ ÌuÉrÉï UÏiÉÉ MüÐ cÉÔiÉ qÉåÇ EQåûsÉlÉå sÉaÉÉ |

"AÉåÄTü SÏSÏ | AÉåÄTü SÏSÏ"
xÉleÉÑ WûÉÇTü UWûÉ jÉÉ, ExÉlÉå AmÉlÉÉ xÉU UÏiÉÉ Måü aÉUqÉ qÉqqÉÉå mÉU UZÉ ÌSrÉÉ jÉÉ AÉåU ExÉMüÉ sÉhQû ApÉÏ
pÉÏ UÏiÉÉ MüÐ aÉÏsÉÏ cÉÔiÉ qÉåÇ WûsÉMåü fÉOûMåü sÉå UWûÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÉå cÉÑqÉ sÉÏrÉÉ |
"AÉ aÉÉrÉÉ lÉ qÉeÉÉ xÉleÉÑ | qÉeÉÉ AÉrÉÉ"
"WûÉÆ SÏSÏ | oÉWÒûiÉ qÉeÉÉ AÉrÉÉ | AÉåÄTü"
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü LMü qÉqqÉå MüÐ bÉÑhQûÏ MüÉå mÉYQû MüU qÉxÉsÉiÉå WÒûL MüWûÉ AÉåU ÌÄTüU AmÉlÉå qÉÑWûÆ qÉåÇ sÉå MüU
cÉÑxÉlÉå sÉaÉÉ|

UÏiÉÉ AÉåU xÉleÉÑ eÉoÉ MüqÉUå xÉå oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå iÉÉå SÉålÉÉå Måü cÉåWûUå ZÉÏsÉå WÒûL jÉå uÉÉå SÉålÉÉå lÉ eÉÉlÉå ÌMüiÉlÉÏ
SåU kÉÔmÉ qÉåÇ oÉæPåû LMü SÒxÉUå xÉå oÉÉiÉåÇ MüUiÉå UWåû | EqÉÉ lÉå MüpÉÏ SÉålÉÉå MüÉå CiÉlÉå mÉrÉÉU xÉå uÉiÉÉïuÉ MüUiÉå lÉWûÏ
SåZÉ jÉÉ | WûqÉåvÉÉ xÉå SÉålÉÉå sÉQûiÉå eÉrÉÉS jÉå AÉåU oÉÉiÉ MüqÉ MüUiÉå jÉå mÉU AÉeÉ xÉoÉ MÑüNû oÉSsÉ aÉrÉÉ jÉÉ |

xÉSÏïrÉÉåÇ MüÐ vÉÉqÉ qÉåÇ AÇkÉåUÉ eÉsÉSÏ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉåU RûsÉiÉå xÉÑeÉï MüÐ sÉÉsÉ UÉåvÉlÉÏ AÉMüÉvÉ qÉåÇ ÌoÉZÉUÏ
WÒûD jÉÏ |
UÏiÉÉ xÉleÉÑ Måü mÉÉxÉ AÉMüU oÉæPû aÉD |
"xÉleÉÑ YrÉÉ xÉÉåcÉ UWåû WûÉå iÉÑqÉ " UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ MüÐ AÉÇZÉÉå qÉåÇ AÉÇZÉå QûÉsÉ MüU SåZÉiÉå WÒûL mÉÑNûÉ |
"MÑüNû lÉWûÏ SÏSÏ oÉxÉ iÉÑqWûÉUå oÉÉUå qÉåÇ xÉÉåcÉ UWûÉ jÉÉ |"
UÏiÉÉ WûÇxÉ SÏ "qÉåUå oÉÉUå qÉåÇ | AcNûÉ iÉÉå iÉÑqÉ qÉåUå oÉÉUå qÉåÇ pÉÏ xÉÉåcÉiÉå WûÉå"
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ MüÉ WûÉjÉ mÉYQû AmÉlÉå WûÉjÉ qÉåÇ sÉå sÉÏrÉÉ AÉåU ÌÄTüU SoÉÉiÉå WÒûL MüWûÉ | "SÏSÏ AÉåU ÌMüiÉlÉÏ
SåU iÉMü CliÉÄeÉÉU MüUlÉÉ mÉQåûaÉÉ qÉÑfÉå"
UÏiÉÉ : "SåZÉ xÉleÉÑ qÉæÇ pÉÏ ExÉÏ iÉUWûÉÆ xÉå CliÉÄeÉÉU MüU UWûÏ WÕûÆ , eÉæxÉå ÌMü iÉÑ AÉåU AoÉ UÉiÉ MüÉå iÉÉå MÑüNû
pÉÏ WûÉålÉÉ qÉÑvÉMüÐsÉ Wæû |"
xÉleÉÑ : "lÉWûÏ SÏSÏ SåZÉÉå qÉåUÉ ApÉÏ xÉå LMü SqÉ ZÉQûÉ Wæû |"
UÏiÉÉ : "AÉåWû rÉå iÉÉå LMüSqÉ xÉå ZÉQûÉ Wæû | iÉÑ WûÉjÉ xÉå YrÉÑÆ lÉWûÏ MüU sÉåiÉÉ"
xÉleÉÑ : "lÉWûÏ SÏSÏ | cÉÔiÉ SÉå lÉ"
UÏiÉÉ : "lÉWûÏ xÉleÉÑ qÉÉÆ Måü bÉU mÉU WûÉåiÉÉå WÒûL iÉÑfÉå cÉÔiÉ lÉWûÏ ÍqÉsÉ xÉMüiÉÏ"
xÉleÉÑ : "lÉWûÏ SÏSÏ | iÉÑqWûUÉå MüqÉUå qÉåÇ ÌTüU xÉå MüU xÉMüiÉå WæûÇ |"
UÏiÉÉ : " WûOû, qÉÉÆ ÌoÉsMÑüsÉ SUuÉÉeÉå Måü oÉÉWûU oÉæPûÏ Wæû | eÉoÉ iÉMü uÉÉå lÉWûÏ ÌWûsÉiÉÏ MæüxÉå MüU xÉMüiÉå WæûÇ |
xÉleÉÑ : "mÉÍsÉÄeÉ SÏSÏ, mÉÍsÉÄeÉ"
UÏiÉÉ : "LMü MüÉqÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû | mÉU iÉåUå oÉxÉ MüÐ oÉÉiÉ lÉWûÏ sÉaÉiÉÏ "
xÉleÉÑ : "uÉÉå YrÉÉ SÏSÏ | xÉleÉÑ lÉå ZÉÑvÉ WûÉåiÉÉå WÒûL mÉÑNûÉ "
ApÉÏ AÉD MüWûiÉÏ WÒûD UÏiÉÉ MüqÉU qÉOûMüÉiÉÏ WÒûD MüqÉUå qÉåÇ cÉsÉÏ aÉD AÉåU eÉoÉ uÉÉå uÉÉÌmÉxÉ AÉD iÉÉå ExÉMåü
WûÉjÉ qÉåÇ ÌMüiÉÉoÉ AÉåU LMü vÉÉsÉ jÉÏ |
UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü mÉÉxÉ oÉæPû MüU AmÉlÉÏ vÉÉsÉ MüÉå xÉleÉÑ MüÐ eÉÉÇbÉÉå mÉU ÌÄTüU xÉå ÄTæüsÉÉ ÌSrÉÉ AÉåU AmÉlÉÏ
ÌMüiÉÉoÉ MüÉå ZÉÉåsÉ xÉleÉÑ Måü xÉÉjÉ LxÉå oÉæPû aÉD eÉæxÉå ExÉå mÉRûÉ UWûÏ WûÉå |
xÉleÉÑ pÉÏ UÏiÉÉ MüÐ vÉÉsÉ SåZÉiÉå WûÏ xÉqfÉ aÉrÉÉ ÌMü YrÉÉ WûÉå xÉMüiÉÉ Wæû AÉåU ExÉlÉå mÉsÉ pÉU qÉåÇ WûÏ AmÉlÉÉ
sÉhQû oÉÉWûU ÌlÉMüÉsÉ ÌSrÉÉ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ AoÉ AÉUÉqÉ xÉå qÉeÉÉ sÉålÉÉ erÉÉSÉ ÌWûsÉlÉÉ lÉWûÏ AÉåU MüÉåD AÉ eÉÉL iÉÉå bÉoÉUlÉÉ lÉWûÏ | "
xÉleÉÑ : AÉåWû SÏSÏ | WûÉÆ iÉÑqÉ eÉæxÉÉ MüWûÉåaÉÏ uÉæxÉÉ WûÏ MüÂÇaÉÉ |"
UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå lÉUqÉ WûÉjÉ xÉå xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû mÉMüQû MüU ÌÄTüU xÉå qÉxÉsÉlÉÉ vÉÑ MüU ÌSrÉÉ |
UÏiÉÉ : xÉÉåUÏ xÉleÉÑ iÉÑfÉå qÉæÇ AmÉlÉÏ cÉÔiÉ lÉWûÏ Så mÉÉD | AoÉ WûÉjÉ xÉå WûÏ MüÉqÉ cÉsÉÉ sÉÉå | "
xÉleÉÑ : SÏSÏ qÉæÇ pÉÏ iÉÉå iÉÑqWåûÇ AmÉlÉÉ sÉhQû lÉWûÏ Så mÉÉrÉÉ AÉåU qÉæÇ iÉÉå iÉÑqWûUÏ cÉÔiÉ MüÉå qÉxÉsÉ pÉÏ lÉWûÏ
xÉMüiÉÉ |"
xÉleÉÑ lÉå WûÉjÉ oÉQûÉ MüU UÏiÉÉ Måü LMü qÉqqÉå MüÉå mÉMüQû MüU SoÉÉ ÌSrÉÉ |
UÏiÉÉ : WûÉÆ xÉleÉÑ oÉÉUÏ oÉÉUÏ xÉå SÉålÉÉå qÉqqÉÉåÇ MüÉå SoÉÉ Så | qÉåUå iÉÉå SÉålÉÉå ÌlÉmmsÉ ZÉQåû WûÉå aÉL WæûÇ |
xÉleÉÑ UÏiÉÉ Måü qÉqqÉÉå MüÉå SoÉÉiÉÉ WÒûAÉ UÏiÉÉ xÉå oÉÉiÉåÇ ÌMürÉå eÉÉ UWûÉ jÉÉ |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü xÉÑmÉÉQåû MüÉå mÉMüQû MüU AmÉlÉÏ WûjÉåsÉÏ qÉåÇ SoÉÉ ÌSrÉÉ AÉåU ÌÄTüU AÉaÉå mÉÏNåû ÌWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ |
UÏiÉÉ : xÉleÉÑ LMü oÉÉiÉ oÉÉåsÉÑ iÉÑ oÉÑUÉ iÉÉå lÉWûÏ qÉÉlÉåaÉÉ lÉ |
xÉleÉÑ : lÉWûÏ SÏSÏ | YrÉÉ Wæû|
UÏiÉÉ : iÉÑ qÉÉÆ MüÉå mÉOûÉ sÉå xÉleÉÑ | AaÉU iÉÑ qÉÉÆ MüÉå mÉOûÉ sÉåaÉÉ iÉÉå xÉÉUÉ UÉxÉiÉÉ xÉÉÄTü WûÉå eÉÉLaÉÉ |
xÉleÉÑ : SÏSÏ mÉU | AÉåWû iÉÑqWûÉUÉ qÉisÉoÉ Wæû ÌMü qÉÉÆ Måü xÉÉjÉ | lÉWûÏ SÏSÏ |
UÏiÉÉ : WûÉÆ xÉleÉÑ | qÉÉÆ iÉÑfÉå oÉWÒûiÉ mrÉÉU MüUiÉÏ Wæû AÉåU ÌMüiÉlÉå xÉÉsÉÉå xÉå ÌMüxÉÏ qÉSï Måü xÉÉjÉ pÉÏ lÉWûÏ
xÉÉåD Wæû |
AaÉU iÉÑ LMü oÉÉU ExÉå LãxÉÉ qÉeÉÉ Så SåaÉÉ eÉæxÉÉ qÉÑfÉå ÌSrÉÉ jÉÉ iÉÉå oÉxÉ xÉoÉ MÑüNû ÌPûMü WûÉå eÉÉLaÉÉ |
xÉleÉÑ : mÉU SÏSÏ |
UÏiÉÉ : iÉÑlÉå AmÉlÉÏ oÉWûlÉ MüÉå pÉÏ iÉÉå cÉÉåSÉ Wæû AaÉU qÉÉÆ xÉå MüU sÉÉåaÉå iÉÉå YrÉÉ WûÉå eÉÉLaÉÉ | AÉåU iÉÑfÉå iÉÉå
bÉU qÉåÇ WûÏ SÉå cÉÔiÉå qÉÏsÉ eÉÉLaÉÏ qÉÉUlÉå MüÉå "
xÉleÉÑ : SÏSÏ mÉU qÉæÇ MæüxÉå MüÂÇaÉÉ, qÉÉÆ xÉå |
UÏiÉÉ : xÉÉåcÉ xÉleÉÑ ÌÄTüU iÉÑqÉ MüpÉÏ pÉÏ qÉåUå xÉÉjÉ rÉÉ qÉÉÆ Måü xÉÉjÉ MæüxÉå pÉÏ MüU xÉMüiÉå WûÉå | MüpÉÏ cÉÔiÉ
qÉåÇ QûÉsÉ SÉå iÉÉå MüpÉÏ aÉÉhQû qÉåÇ rÉÉ qÉÑWûÆ qÉåÇ | xÉÉUå NåûS WûqÉåvÉÉ iÉærÉÉU ÍqÉsÉåÇaÉå |
xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû ExÉMüÐ qÉÉÆ Måü oÉÉUå qÉåÇ oÉÉÇiÉå MüUiÉå WÒûL MÑüNû RûÏsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ mÉU AoÉ UÏiÉÉ MüÐ oÉÉiÉÉå
xÉå ExÉMåü sÉhQû qÉåÇ ÌÄTüU xÉå AYQûÉuÉ AÉlÉå sÉaÉÉ |

UÏiÉÉ lÉå xÉleÉÑ Måü sÉhQû MüÉå ÌWûsÉÉiÉå WÒûL mÉÑNû "iÉÑlÉå MüpÉÏ xÉÉåcÉÉ iÉÉå WûÉåaÉÉ qÉÉÆ Måü oÉÉUå qÉåÇ "
xÉleÉÑ qÉÑxMüUÉ ÌSrÉÉ| "xÉÉåcÉlÉå xÉå YrÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû | mÉU qÉÑfÉå mÉiÉÉ Wæû qÉÉÆ MüpÉÏ lÉWûÏ SåaÉÏ |"
UÏiÉÉ : lÉWûÏ SåaÉÏ iÉÉå lÉ xÉWûÏ mÉU MüÉåÍvÉvÉ iÉÉå MüUÉå lÉ "
xÉleÉÑ lÉå UÏiÉÉ Måü qÉqqÉå Måü EmÉU EPûÏ WÒûD MüQûÏ ÌlÉmmsÉ MüÉå qÉxÉsÉå WÒûL mÉÑNûÉ |
"iÉÑqÉ oÉÉiÉÉAÉå qÉÑfÉå YrÉÉ MüUlÉÉ WûÉåaÉÉ"
UÏiÉÉ : ExÉå mrÉÉU xÉå qÉlÉÉAÉå | AaÉU ÌÄTüU pÉÏ lÉ qÉÉlÉå iÉÉå PûÉåQûÏ eÉoÉSïxÉiÉÏ MüU sÉålÉÉ , iÉÑ iÉÉå sÉQûMüÉ Wæû,
MÑüNû pÉÏ MüU xÉMüiÉÉ Wæû |
MÑüNû iÉÉå MüUlÉÉ WûÏ mÉQåûaÉÉ lÉ |

UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå LMü WûÉjÉ xÉå ÌMüiÉÉoÉ MüÉå ZÉÉåsÉ MüU xÉleÉÑ MüÉå ÌSZÉÉrÉÉ | ÌMüiÉÉoÉ qÉåÇ LMü mÉiÉsÉÏ xÉÏ NûÉåOûÏ
ÌMüiÉÉoÉ jÉÏ ÎeÉxÉ mÉU LMü ÌoÉsMÑüsÉ lÉÇaÉÏ AÉåUiÉ sÉhQû cÉÑxÉ UWûÏ jÉÏ |
"AÉåWû SÏSÏ rÉå YrÉÉ Wæû| "
qÉåÇ iÉÑfÉå SÏZÉÉ lÉWûÏ mÉÉD jÉÏ rÉå | sÉå qÉæÇ ÌSZÉiÉÏ WÒûÆ , MæüxÉå qÉeÉÉ sÉåiÉå Wæû sÉÉåaÉ |
"SÏSÏ DxÉ qÉæÇ iÉÉå cÉÔiÉ iÉMü ÌSZÉÉ UZÉÏ Wæû"
UÏiÉÉ mɳÉå mÉsÉOû mÉsÉOû MüU xÉleÉÑ MüÉå sÉhQû cÉÑxÉiÉÏ WÒûD AÉåUiÉå AÉåU cÉÔiÉ cÉÉOûiÉå WÒûL qÉSÉåï MüÉå ÌSZÉÉ UWûÏ
jÉÏ |
"SÏSÏ rÉå SåZÉÉå SÉå AÉSqÉÏ LMü AÉåUiÉ MüÉå cÉÉåS UWåû Wæû LMü xÉÉjÉ"
UÏiÉÉ : "WûÉÆ LxÉå WûÏ iÉÉå qÉeÉÉ sÉåiÉå Wæû xÉoÉ | rÉå SåZÉ rÉWûÉÆ SÉå sÉQûMüÐrÉÉÆ AÉåU LMü sÉQûMüÉ Wæû | eÉæxÉå ÌMü
iÉÑqÉ AÉåU qÉæÇ AÉåU qÉÉÆ | " UÏiÉÉ lÉå sÉhQû MüÉå eÉÉåU xÉå fÉOûMü ÌSrÉÉ |

xÉleÉÑ WûsMüÉ xÉÉ WûxÉ ÌSrÉÉ |
xÉleÉÑ : "SÏSÏ YrÉÉ xÉcÉ qÉåÇ rÉå sÉÉåaÉ qÉÑWûÆ qÉåÇ sÉåiÉå Wæû YrÉÉ" xÉleÉÑ lÉå mÉÑNûÉ |
UÏiÉÉ : WûÉÆ AÉåU lÉWûÏ iÉÉå YrÉÉ | DxÉ qÉæÇ oÉÑUÉ YrÉÉ Wæû | qÉæÇ iÉÉå AÉUÉqÉ xÉå sÉÉåQûÉ qÉÑWûÆ qÉåÇ sÉå xÉMüiÉÏ WÕûÆ | iÉÑ
oÉiÉÉ iÉÑlÉå iÉÉå qÉåUÏ cÉÔiÉ SåZÉÏ Wæû | YrÉÉ iÉÑ AmÉlÉå qÉÑWûÆ xÉå ExÉå cÉÉOû lÉWûÏ xÉMüiÉÉ |"

"AÉåU rÉå SåZÉ xÉleÉÑ rÉå SÉå sÉQûMüÐrÉÉÆ LMü SÒxÉUå MüÐ cÉÔiÉ cÉÉOû UWûÏ WæûÇ |"
AÉåWû SÏSÏ | AÉåWû rÉå | qÉåUÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉLaÉÉ SÏSÏ |
UÏiÉÉ lÉå LMü oÉÉU qÉÑWûÆ MüÉå bÉÑqÉÉ MüU bÉU MüÐ iÉUÄTü SåZÉÉ AÉåU xÉleÉÑ MüÐ aÉÉåS mÉU fÉÑMüiÉÏ cÉsÉÏ aÉD |
xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû LMü mÉsÉ qÉåÇ WûÏ UÏiÉÉ Måü WûÉåÇPûÉå qÉåÇ jÉÉ | UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉå aÉUqÉ qÉÑWûÆ xÉå sÉhQû MüÉå eÉÉåU xÉå
cÉÑxÉÉ
"FqqqqqÉçqÉ" xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû UÏiÉÉ Måü aÉUqÉ qÉÑWûÆ qÉåÇ LMü mÉsÉ pÉÏ PûWûU lÉWûÏ mÉÉrÉÉ AÉåU ExÉlÉå ÌuÉrÉï
EaÉsÉlÉÉ vÉÑÂ MüU ÌSrÉÉ |
AÉkÉå qÉÏlÉOû iÉMü xÉleÉÑ AÉåU UÏiÉÉ DxÉÏ iÉUWûÉÆ UWåû | UÏiÉÉ Måü qÉÑWûÆ qÉåÇ xÉleÉÑ MüÉ sÉhQû ÌuÉrÉï Måü sÉcNåû
NûÉåQûiÉÉ UWûÉ AÉåU UÏiÉÉ ÌuÉrÉï MüÉå AmÉlÉå aÉsÉå xÉå lÉÏcÉå EiÉUiÉÏ UWûÏ |
ÌTüU UÏiÉÉ lÉå AmÉlÉÉ qÉÑWûÆ xÉleÉÑ xÉå sÉhQû xÉå AsÉaÉ MüU sÉÏrÉÉ AÉåU AmÉlÉå WûÉåÇPû cÉÉOûiÉÏ WÒûD oÉÉåsÉÏ |
"AÉrÉÉ lÉ qÉeÉÉ"
xÉleÉÑ MüÉå DiÉlÉÉ qÉeÉÉ AmÉlÉå eÉÏuÉlÉ qÉåÇ mÉWûsÉÏ oÉÉU AÉrÉÉ jÉÉ | ExÉå UÏiÉÉ MüÉ aÉUqÉ qÉÑWûÆ AÉåU ExÉMüÉ
CiÉlÉÏ eÉÉåU xÉå cÉÑxÉlÉÉ xÉoÉ xÉmÉlÉÉ xÉÉ sÉaÉ UWûÉ jÉÉ |
UÏiÉÉ : "xÉleÉÑ iÉÑfÉå mÉiÉÉ Wæû| rÉå ÌMüiÉÉoÉ qÉÑfÉå MüWûÉ xÉå qÉÏsÉÏ | "
xÉleÉÑ : "lÉWûÏ SÏSÏ | iÉÑqÉ oÉiÉÉAÉå |"
UÏiÉÉ : qÉÉÆ lÉå AsqÉÉUÏ qÉåÇ NÒûmÉÉ UZÉÏ jÉÏ mÉU qÉælÉå ÌlÉMüÉsÉ sÉÏ AoÉ qÉæÇ SåZÉlÉå Måü oÉÉS uÉWûÏ UZÉ SåiÉÏ WÕûÆ|
qÉÉÆ Måü mÉÉxÉ AÉåU pÉÏ oÉWÒûiÉ xÉÏ WæûÇ | oÉsÉÑ ÌÄTüsqÉå pÉÏ WæûÇ |
xÉleÉÑ : AcNûÉ SÏSÏ | iÉÉå qÉÉÆ pÉÏ |
UÏiÉÉ : iÉpÉÏ iÉÉå MüWûiÉÏ WÒûÆ | iÉÑqÉ MüU xÉMüiÉå WûÉå |
MÑüNû WûÏ SåU oÉÉS xÉleÉÑ AÉåU UÏiÉÉ uÉÉÌmÉxÉ bÉU qÉåÇ AÉ aÉL |

ExÉ UÉiÉ xÉleÉÑ , EqÉÉ MüÉå AeÉÏoÉ iÉUWûÉÆ xÉå SåZÉ UWûÉ jÉÉ | ExÉMüÐ AÉÇZÉå AmÉlÉÏ qÉÉÆ MüÐ NûÉiÉÏrÉÉåÇ MüÉå
lÉÉmÉ UWûÏ jÉÏ | eÉoÉ pÉÏ EqÉÉ cÉsÉiÉÏ iÉÉå xÉleÉÑ MüÐ AÉÇZÉå EqÉÉ MüÐ qÉOûMüiÉÏ WÒûD aÉÉhQû mÉU eÉqÉ eÉÉiÉÏ |
UÏiÉÉ lÉå eÉoÉ xÉleÉÑ MüÉå EqÉÉ MüÐ aÉÉhQû MüÉå SåZÉiÉå mÉÉrÉÉ iÉÉå qÉÑxÉMüUÉ SÏ AÉåU ÌÄTüU xÉleÉÑ Måü MülÉ qÉåÇ
ÄTÑüxÄTüxÉÉ SÏ " qÉÄeÉåSÉU Wæû lÉ "

Baaga 4
]maa itrJaI najar sao sanjau kao mauz maarto doK rhI qaI.
sanjau baar baar Apnao laaoDo kao haqa sao pkD kr ihlaata Aaor ifr
laND kao saupaDo ko inacao sao pkD kr Apnao haqa sao dbaa dota. saupaDo
ko CaooTo sao Cod sao garma garma panaI kI baundo Tpk rhI qaI.
sanjau ibanaa iksaI Sarma ko ApnaI maa^ ko saamanao kmar ihlaa ihlaa kr
mauz maar rha qaa.
sanjau nao jaba ]maa kao Apnaa laND doKto hue doKa tao Aagao baD kr
Apnaa maaoTa laaoDa ]maa ko haqa mao do idyaa. ]maa nao Gabara kr Apnaa
haqa ipCo iKMca laIyaa Aaor ipCo hTto hue icallaa[- . @yaa krto hao
sanjau.
sanjau : laao na maa^ . doKao kOsaoo JaTko lao rha hO. doKao na.
]maa : nahI sanjau tuma mauJao JaaoD dao. eosao nahI krto plaIja
sanjau : AaAao na maa^ . tuma tao Sarmaa rhI hao. calaao ApnaI caUt
dao. maora laND bahut garma hO.
]maa : Apnao baoTo ko mauh^ sao ASlaIla Sabd sauna kr Sarmaa rhI qaI.
vaao ABaI sanjau ko saamanao KDI saaoca hI rhI qaI ik sanjau nao haqa
baDa kr ]maa ko balaa}ja mao ksao hueo maaoTo mammao kao pkD kr
naaoca ilayaa Aaor ifr inambau kI trha^ inacaaoDnao lagaa. nahI nahI khtI
hu[- ]maa nao ifr sao ipCo hTnao kI kaoSaISa kI pr ]maa kI pIz ko
ipCo saaofa pDa qaa vaao laDKDa kr saaofo pr gaIr ga[-
"Aa]ca . Aaoh"
jaOsao hI Amaa nao Apnao Aap kao samhalaa Aaor ]z kr baOznao lagaI tao
sanjau ka laaoDa ]maa ko mau^h sao Tkra gayaa. sanjau nao laaoDo kao
]maa ko haozao pr rK idyaa. ]maa nao samhlato hue Apnao mau^h kao ek
trf kr idyaa. sanjau ko laaoDo sao tIKI ganQa Aa rhI qaI. . sanjau baar
baar ApnaI maa^ kao laaoDo kao mauh^ mao laonao ko ilayao kh rha qaa.

sanjau ka haqa ABaI BaI ApnaI maa^ ko ek mammao sao Kola rha qaa. ]maa
kI caUcaIyaaoM pr iksaI mard ka haqa pDo bahut idna hao gae qao vaao
sanjau ko sap-Sa sao mastanao lagaI. sanjau ka haqa ]maa ko inapPla
kao KIMca rha qaa. ]maa kao Acank hI AaBaasa huAa ik ]sakI pONTI igalaI
hao ga[- hO. ]maa nao sanjau sao baat krnao ko ilayao sar Gaumaa kr
mauh^ Kaolaa tao sanjau nao Apnaa laala TmaaTr jaOsaa saupaDa ApnaI maa^
ko haozaMo mao do idyaa. ]maa ko mau^h ka svaad saupaDo sao namkIna
hao gayaa. ]maa nao ApnaI ijaBa sao Acaanak hI laaoDo ko saupaDo kao
caaTa ilayaa Aaor ifr ApnaI hrkt pr Kud hI Sarmaa ga[-. sanjau kao ApnaI
maa^ ko garma mauh^ mao bahut majaa Aa rha qaa vaao Apnao laaoDo kao
]maa ko mauh^ mao Aaor AiQak Qakolanaa cahta qaa pr ]maa nao Apnao haqa
sao laaoDo kao pkD kr Apnao mauh^ sao baahr kr idyaa Aaor sanjau kao
DanTto hue baaolaI "@yaa krto hao sanjau. esao krto hO @yaa "
" maOM nahI laUMgaI mauh^ maoM "
sanjau ApnaI maa^ ka garma mauh^ caaodnaa caahta qaa. jaba ]maa nao
laND pkD kr baahr inakala idyaa tao sanjau baaoKlaa gayaa Aaor ifr ApnaI
kmar Aagao ipCo ihlaa ihlaa kr Apnaa laND ApnaI maa^ ko haqa mao donao
lagaa.. ]maa nao Apnao haqa sao laaoDo kao pkD kr ApnaI ]ngalaI Aaor
Angauzo ko Gaor mao ksa ilayaa Aaor sanjau ka laala saupaDa Gaoro ko
Andr baahr haonao lagaa. sanjau kao lagaa ik vao iksaI javaana caUt kao
caaod rha hao . vao jaaor jaaor sao kmar ihlaanao lagaa. . sanjau nao
ek haqa sao ApnaI maa^      ko bala}ja maoM sao KIMca kr ]maa ko ek BaarI
mammao kao baahr inakala laIyaa. ]maa ko zaosa mammao ka Aakar doK kr
sanjau kI kamauk<aa Aaor BaI baD ga[-. ]maa ko mammao irta ko mammao
sao dganao baDo qao. mammao ko ]pr kI GaNDI iksaI baccao kI laUlaI kI
trha^ lambaI qaI Aaor tna rKI qaI. sanjau nao ApnaI maa^ ko mammao kI
GauNDI kao haqa sao masalanaa Sau$ kr idyaa. ]maa ko mammao doKnao ko
karNa sanjau ko caaodnao kI rftar kuC kma hao ga[- qaI ]sakI AaMKo
ApnaI maa^ ko CatIyaaoM pr jama rKI qaI . vaao ]maa ko inpPla kao naaoca
naaoca kr KIMca rha qaa. Agar ]maa garma na haotI tao Saayad drd sao
icaK ]ztI pr ABaI tao ]maa ko SarIr mao garmaI baDtI jaa rhI qaI. sanjau
ko haqaao sao yao naaoca KsaaoT ]sao bahut majaa do rhI qaI.. ]maa ka
haqa Aba sanjau ko laND kao pkDo he Agao ipCo ihlaanao lagaa.
 sanjau nao Apnao dusaro haqa sao ]maa ko balaa}ja ko Andr sao dusaro
mammao kao pkD ilayaa Aaor daonaao mammaao kao inacaaoDnao lagaa.
]maa ka haqa laaoDo pr jaaor jaaor sao cala rha qaa.
" haya maa^ . ha^ majaa Aa gayaa. esao hI . ha^ jaaor sao ihlaaAao."
]maa caup caap laaoDo kao haqa sao rgaDo jaa rhI qaI. .
Aba sanjau ka saupaDa ]maa kI ]ngalaI ko Gaoro sao Andr baahr haota
huAa ]maa ko garma mammao sao Tkranao lagaa. sanjau kao bahut majaa
Aayaa.
"haya maa^ majaa Aa gayaa . ha^ mammaO pr krao " khto hue sanjau nao
]maa kI AaKao mao doKa..
]maa nao Apnao nangao mammao kao Aagao krko saupDo ko ]pr rgaDnaa
Sau$ kr idyaa qaa.
sanjau    kI najar jaba ]maa kI najar sao maIlaI tao ]maa nao sanjau
kao doK kr ApnaI AaMKo inacaI kr laI Aaor Apnao dusaro haqa sao sanjau
kI jaGaao ko baIca vaalaI jagah kao sahlaanao lagaI. sanjau nao ]maa
ko dsaro haqa ka sap-Sa pato hI ApnaI daonaao TaMgao Kaola dI Aaor ]maa
nao sanjau ko ANDao kao pkD kr saOhlaanaa Sau$ kr idyaa. sanjau kao
lagaa ik vaao sava-ga mao hao. Aba ]sakI maa^ ek haqa sao ]sako laND kao
ihlaa ihlaa kr Apnao maKmalaI mammao pr rgaD rhI qaI Aaor dusaro haqa
sao ]sako ANDao kao saOhlaa rhI qaI.
sanjau kamauk hao krta baknao lagaa.
"haya maa^ ha^ esao hI ihlaaAao ."
"haya maora laND . haya jaaor sao ."
"majaa Aa gayaa. haya haya. saI saI."
"tuma tao bahut saO@saI hao maa^ haya "
]maa kI ApnaI caUt sao panaI Tpk rha qaa Aaor ]sakI jaaMGaao kao
gaIlaa kr rha qaa. ]maa kao laga rha qaa ik ]sakI caUt fUla kr kDI hao
ga[- hO Aaor vaao baar bar ApnaI KujalaatI caUt kao Aarama donao ko
ilae Apnao cautD BaIca rhI qaI.

sanjau ko laaoDo sao inakla kr laosadar panaI sao pura saupaDa
gaIlaa hao cauka qaa Aaor laaDo ko ]pr vaalaI Kala saupaDo ko ]pr naIcao
iKsak rhI qaI. ]maa nao sanjau ko laaoDo kao phlaI baar [tnaI pasa sao
doKa qaa. haya iktanaa maaoTa hO [saka laND saaoca kr ]maa kI caudasa
baDtI jaa rhI qaI. sanjau ABaI 13 saala ka hI tao hO. ABaI tao ]saka laND
Aaor maaoTa Aaor lambaa haogaa ifr tao yao bahut majaa dogaa. ]maa
sanjau ka laND caUt mao laonao ko ivacaar sao hI Sarma sao laala hao ga[-
Aaor caudasaI haokr Apnao ek haqa sao laaoDo kI Kala kao ipCo KIMca kr
dusaro haqa sao saupaDo ko inacao ksa ksa kr rgaDnao lagaI. sanjau
kao esa majaa phlao kBaI nahI Aayaa qaa. ]saka laND Aba ApnaI maa^ ko
haqaao maoMo p%qar kI trha saKt hao gayaa qaa. laND ka saupaDa Kala pICo
KIMcanao sao pUrI trha^ fula kr baahr inaklaa huAa qaa Aaor JaTko lao
rha qaa . ]maa Apnao dusaro haqa sao laND kao ksa ksa kr Agao ipCo rgaD
rhI qaI. ]maa kI ]ngalaI ka Gaora bahut Ta[-T qaa. Aaor sanjau kao
bahut majaa do rha qaa. ]maa Apnaa mauh^ Aagao krko Apnao haoMz saupaDo ko
pasa lao ga[- Aaor Apnaa qaaoDa saa qaUk ]sanao Apnao mauh^ sao saupaDo
ko ]pr ]Zola idyaa.
sanjau Aba ApnaI carma saImaa ko kgaar pr ph^uca gayaa. ]maa ko haqa ka
majaa Aba sanjau ko basa sao baahr hao gayaa qaa. vaao icallaa pDa
haya maa^
"maO gayaa. Aaoh maa^ inakla jaaegaa." khto hue sanjau ko laND sao
ivaya- kI Qaar tojaI sao CUT pDI Aaor ]maa ko mammao pr pDI Aaor ifr
sanjau ko laND sao JaTko lao lao kr ivaya- CUTnao lagaa.
sanjau Aba purI trha^ Jar gayaa qaa. ]sanao ApnaI maa^ kao doKa tao
]maa ko balaa}ja sao lao kr mauh^ tk ]sako ivaya- ko CITo pD rKo qao.
]maa ko baahr inaklao mammao pr sanjau ko ivaya- ka baDa saa Zor
[@kza hao gayaa qaa Aaor ]maa ApnaI ]ngalaI sao laosadar ivaya- kao   Apnao
mammao sao ]tar ]tar kr    inacao f-Sa pr JaTk rhI qaI. sanjau nao ApnaI
pONT kao ]pr caDa ilayaa Aaor ifr ]maa ko SarIr sao ivaya- kao saaf
krnao maMo madd krnao lagaa.]maa : tu rhnao do . maOM saaf kr laUMgaI.
sanjau : nahI maa^ maO krta hu^.
]maa : nahI tu rhnao dao maOM saba kr laMugaI.

sanjau : maa^ tumhara tao saara balaa}ja ganda hao gayaa hO.
]maa : sanjau jaa tu AlmaarI sao maora kalaa balaa}ja lao Aa maO tba kr
baqa$ma mao saaf kr ko AatI h^u.

sanjau jaba balaa}ja lao kr Aayaa tao ]maa baqa$ma mao AQa nangaI KDI
qaI. sanjau nao ApnaI maa^ kI nangaI pIz doKI tao       baqa$ma mao
Gausa kr ApnaI maa^ ko nagana SarIr kao inaharnao lagaa . ]maa ko daonaao
mammao Aagao tna rKo qao Aaor vaao panaI Dala Dala kr ]nho Qaao rhI qaI
. sanjau kao doK kr ]maa nao balaa}ja lao ilayaa Aaor ifr taoilayao
sao Apnao mammao paoncatI hu[- baaolaI . Aro maO tao BaUla hI ga[- yao
maorI b`aa BaI tao gandI hao ga[- hO.
sanjau : maa^ tuma esao hI jayaada sandr lagatI hao .
]maa : Qat maO @yaa esao hI baInaa ba`a ko , , ,.
sanjau nao ]maa kI baat kao kaTto hue kha "nahI maa^ saca. eosao hI
rhao na."

]maa : Aro nahI sanjau tora tao [nho doK kr ifr sao KDa hao jaaegaa.
]maa nao haqa Aagao baDa kr sanjau kI TaMgaao ko Aagao dbaa kr doKa
Aaor ifr baaolaI. doK rhI qaI ik khI tora ifr sao tao nahI KDa hao
gayaa.khtI hu[- ]maa hsa dI .
sanjau ka laND ABaI BaI isakDa huAa qaa vaao laND kao Apnao haqa sao
dbaa kr baaolaa ABaI hao jaaegaa maa^.
]maa : Aro nahI plaIja sanjau Aba nahI.calaao yaha^ sao .
sanjau : maa^ kuC dor tk esao hI rhao na .jaba tk maora KDa nahI hao
jaata. ifr tumho AsalaI majaa dugaa.

]maa : Qat SarartI khI ko. nahI sanjau maJao kpDo phna laonao do. cala
tu khta hO tao maO ba`a nahI phnatI khto hue ]maa nao Apnaa ptlaa
balaa}ja Apnao mammaao pr caDa ilayaa.

sanjau : nahI maa^ pilaja
]maa : doKao saraoja Gar Aanao vaalaI hO. calaao hTao khtI hu[- ]maa
rsaao[- kI trf cala dI.

]maa baccaao kao Kanaa praosanao ko baad baaqa$ma calaI ga[-. ]maa kI
caUt ABaI tk gaIlaI qaI Aaor caudasa ko karNa ]maa ka baura hala qaa.
baar baar ]sao sanjau Aaor Apnao baIca hu[- GaTnaa yaad Aa jaatI Aaor
]maa ka SarIr tmatmaa jata.
]maa nao Apnao pOTIkaoT kao ]pr ]za kr ApnaI kalaI pOnTI inacao sarka
dI Aaor pOr fOlaa kr flaSa pr baOz ga[-. ]maa nao inacao Jauk kr doKa
tao ]sakI KulaI TaMgaao ko baIca maoM kalao baalaao ka baDa saa gaucCa
dIK rha qaa.
]maa kI caUt kI drar sao gaaDo laosa kI laar Tpk rhI qaI. ]maa nao
Apnao haqa sao Apnao gauPt AMga kao CuAa tao isarhr ]zI. .
]maa kI caUt kI daonaao faMko ibalkula gaIlaI qaI Aaor ]<aojanaa sao
]sakI caUt ka danaa fula kr faMkao ko maQya sao baahr inakla Aayaa qaa.
]maa nao Apnao haqa sao Apnao fulao hue danao kao pkD kr dbaa idyaa
Aaor ifr AaKo band kr ko pOSaaba CaoDnao lagaI.
]maa kI fuddI sao pOSaaba baDI tojaI sao CUT rha qaa. ]maa Apnao danao
kao Apnao haqa sao masalato hue sanjau ko laND ko baaro maoM saaoca rhI
qaI.
]maa saaocanao lagaI ik Agar sanjau Apnaa maaoTa saupaDa ]sako iBatr
Gausaa do tao. saaocato hI ]maa kI caUt fDknao lagaI.
]maa jaanatI qaI ik saraoja sao Kolanao ko baad sanjau ]maa sao fIr sao
caUt donao kao khogaa Aaor [sa baar ]maa ]sao AiQak dor tk raok nahI
payagaI. ]maa saaocanao lagaI ik Agar sanjau kao ]sakI Tagao ko baIca
mao ]gao baala sandr nahI lagao tao vaao flaSa sao ]zI ifr rojar ]za kr
ApnaI JaaToo banaanaI Sau$ kr dI. ]maa baDo Qyaana sao ApnaI caUt kI ek
ek faMk kao pkD kr ]pr sao JaaT saaf krnao lagaI. ]maa ka rojar
]sakI
naaBaI sao laokr inacao daonaao fakao ko pICo tk cala rha qa. basa ]maa
ApnaI gaaND vaalao Cod pr sao baala nahI saaf kr pa rhI qaI. kuC hI dor
maoM ]maa nao panaI sao ApnaI caUt kao Qaao idyaa. caUt kI daonaao
faMko Aba saaf hao ga[- qaI Aaor raoSanaI mao camak rhI qaI. ]maa nao
SaISao mao jaba ApnaI nagna caUt kI banaavaT kao doKa tao maskra dI.
sanjau kao Aba ja$t maorI psand Aa jayagaI Aaor ifr vaao [samao Dala dogaa
saaocatI hu[- ]maa nao taolaIyao sao ApnaI caIknaI caUt kao saaf ikyaa
Aaor ApnaI pOnTI caDa kr Apnao kmaro mao Aa ga[-.


kmaro mao sanjau TaMgao fOlaa kr baoza qaa Aaor ek gandI iktaba ko
pnnao plaT rha qaa.
]maa kao doK kr sanjau nao Apnao haqa sao ApnaI pONT ko ibaca mao ]zo
hue Baaga kao pkD kr dbaayaa Aaor ifr ]maa kI AaMKao mao AaMKo Dala
kr doKnao lagaa.
]maa : mauskra dI . baoTo saraoja kha^ hO .
puCtI h[-u ]maa nao sanjau ka haqa pkD kr pONT ko ]pr sao ]za kr
Apnao haqa maoM pkD laIyaa.
sanjau : vaao kaimak pD rhI hO maa^. khto hue sanjau nao ]maa ko
balaa}ja mao sao ek satna kao pkD kr dbaayaa.
]maa ipCo hTto hue baaolaI "calaao CaoDao sanjau".
sanjau : maa^ tumharo mammao bahut maaoTo hO. .
]maa : sanjau doKao esao jaaor sao nahI dbaaAao plaIja drd haota hO.
sanjau : maa^ tumharo mammao [tnao maaoTo kOsao hao gae.
]maa : Sarma sao laala haotI hu[- baaolaI. tumharo jaOsao baccaao kao
duQa iplaanao sao.
sanjau nao ApnaI maa^ kao doKto hue kha Aaor dbavaanao sao.
]maa Sarmaa kr hsa dI . ha^ dbavaanao sao . yahI saunnaa caahta hO na.
SarartI khI ka.
sanjau : maa^ calaao balaa}ja Kaola kr baahr inakala dao.
]maa : Aro sanjau ABaI tao maonao tumho idKae qao Aba @yaa ifr sao
doKnao hMO.
sanjau : ha^ maa^ . dao na
sanjau : ]maa nao sanjau sao drvaaja band krnao kao kha tao sanjau nao
drvajao pr
isaTknaI caDa dI.
jaba tk sanjau nao drvaajaa band ikyaa ]maa nao balaa}ja Kaola dI qaI
Aaor ]sako daonaao BaarI mammao baahr Aa gae qao.
]maa : laao doK laao Aaor dbaa BaI laao.
sanjau ko haqa ApnaI maa^ kI caUccaIyaaMo kao dbaanao lagao. ]maa
masatI maoo krhanao lagaI.]sakI pONTI ifr sao gaIlaI hao ga[- qaI.
sanjau nao mammao dbaato hue ApnaI maa^ ko pOTIkaoT ka naaDa KIMca
dIyaa.
]maa : ]f sanjau yao @yaa krto hao.
sanjau : maa^ dao na .
]maa: @yaa caahIyao baoTo.
sanjau : maa^ ApnaI caUt dao na.
]maa : Qat sanjau . eosao nahI khto.
sanjau : dao na maa^ . yao caUt hI tao hO. [sao Aaor @yaa khto hO.
]maa : maO janatI hu^ [sao AiQaktr laaoga esao gando Sabdao sao
baulaato hMO.pr tuma tao maoro Apnao baoTo hao.
sanjau : tao @yaa kh^u maa^   , , ,fuddI yaa BaaosaD
]maa : Qat yao gando Sabd tumanao iksa sao saIKo.
sanjau : irta dIdI sao. vaao BaI [sao caUt yaa fuddI kh kr baulatI hO.
]maa nao sanjau kao doKto hue khaa izk hO tumho jaOsaa AcCa lagao vaao
kh kr baulaaAao maO kuC nahI khtI.kh kr kr ]maa nao sanjau ko gaala
kao pyaar sao caUma laIyaa.
sanjau nao ]maa ko pOTIkaoT ka naaDa KIMca kr Kaola idyaa Aaor ]maa
nao Apnao gaaola cautDao kao ]pr ]za kr pOTIkaoT kao ApnaI jaaMGaao sao
naIcao sarka kr inakala dIyaa. ]maa kI maaoTI gaaola jaaMGaao pr pONTI
doK kr sanjau pONTI kao iKcanoa lagaa vaao ApnaI maa^ kI caUt ko
dSa-na krnaa caahta qaa.
]maa ka Sarma sao baura hala qaa. vaao Apnao baoTo sao bahut pyaar krtI
qaI Aaor ]sao Apnaa SarIr donao kao tOyaar qaI pr ]sako saamanao
ibalakula nagna haonao sao Sarmaa BaI rhI qaI.

AaiKr ]maa nao ApnaI pOTI kao Kaola kr sanjau kao Apnaa gauPt AMga
idKa idyaa. sanjau ApnaI maa^ kI cauknaI caUt doK kr mast hao gayaa.
sanjau : haya maa^ @yaa maaoTI gaaola gaaola fako hO. yao tao dIdI kI
caUt sao BaI AiQak garma hO.
]maa : ha^ maoro rajaa. yao bahut garma hO. laao Aba [sa sao Kola laao.
sanjau : maa^ yao bataAao maora laaoDa kh^a Gausaogaa.
]maa : Aro tu jaanata tao hO. irta kO kha^ Gausaata hO.
sanjau : nahI maa^ bataAao na. majaa Aata hO.
]maa SarmaatI hu[- ApnaI jaaGao Kaola kr sanjau kao idKnao lagaI.
]maa : doKao baoTo maoro inacao yao dao Cod hO. yao ipCo vaalaa Cod
maorI gaaND hO. doK rho hao naa yao.
sanjau : ha^ ma^a. yao jaao kalao rMga ka Cod hO.
]maa : ha^ baoTo . tmhara [sa Cod mao BaI Gausa sakta hO pr ABaI tao
tuma yao Aagao vaalao lambao Cod mao Dala kr caaod laao.
kh kr ]maa Apnoa Aap sao Sarmaa ga[- pr sanjau bahut garma qaa ]saka
laND Aba pONT sao bahr qaa Aaor ApnaI maa^ kI caut doK kr JaTko lao rha
qaa.
]maa nao laND kao Apnao haqa mao laokr dbaayaa Aor ifr naIcao Jauk kr
laND ka saupaDa Apnao haoMzao mao lao kr causanao lagaI. laND ]maa ko
garma mau^h mao JaTko laonao lagaa ifr ]maa nao sanjau kao ApnaI caUt
maarnao kao kha.
]maa : laao baoTo . Aba mauJa pr caD kr maorI caUt maar.

]maa ibastr pr Tagao fOlaa kr laOT ga[-. sanjau ApnaI maa^ ko nagna
SarIr pr caD kr gaaola gaaola mammaao kI GaNDIyaa^ masalanao lagaa. ]maa
nao Apnaa haqa inacao laojaa kr laND ka saupaDa pkD kr ApnaI caUt pr
rK idyaa Aaor sanjau nao ek hI JaTko maoM Apnaa laND ApnaI maa^ kI
ma@Kna jaOsaI caUt maoM Gausaa idyaa. ]maa isask ]zI Aaor Apnao cautDao kao
hvaa mao ]zato hue baaolaI " haya baoTo . bahut maaoTa hO "
sanjau : ]f maa^ . tumharI caUt BaI tao bahut Ta[-T hO. majaa Aa gayaa.
]maa : ha^ jaaor sao caaod do baoTo.
sanjau : laao maa^ maora laND   . laao Aaor jaaor sao laao.
]maa : ha^ baoTo majaa Aa rha hO. esao hI jaaor jaaor sao caaod kr
inakala do.
sanjau : maa^ caUt tao rsa sao Bar rKI hO.
]maa : baoTo maorI caUt bahut garma hO. tuJao irta kI caUt sao KulaI
laga rhI haogaI .
sanjau : nahI maa^ KulaI nahI hO. maora tao fsa rKa hO.
]maa : lao sanjau Aba maOM tuJao Aaor Ta[-T kr ko idKatI hU^. laao
]maa nao ApnaI caUt kao iBaca kr Ta[-T kr laI.
sanjau : haya maa^ yao tao bahut Ta[-T hao ga[- . haya majaa Aa gayaa.
]maa : Aayaa na majaa sanjau.
sanjau : ha^ maa^ maora tao Aba ibalakula fsa gayaa. haya majaa Aa
gayaa.
sanjau lambao lambaoo Qa@ko do kr ApnaI maa^ kao caaodnao lagaa.]maa
Apnao cautDao kao ]za ]za kr laND ApnaI caUt ko Andr lao rhI qaI .
kmaro mao ]maa Aaor sanjau kI ]<aoijat Aavaajao Aaor ivastr ko
carmaranao kI Aavaaja gaMja rhI qaI.

]maa nao sanjau  ko mauh^ maMo ApnaI ijaBa do kr sanjau ka mauh^ Andr
sao caaTnaa Sau$ kr idyaa . sanjau ApnaI maa^ ko garma SarIr Aaor
]<aojak Sarartao sao Apnao Aapo maMo nahI rha Aaor ApnaI maa^ kao
baothaSaa caodnao lagaa.

]maa ko fOlao hue Baga maoM ]sako baoTo ka maaoTa laND tojaI sao
caaod rha qaa. ]maa kI caUt ko baahr inaklao hue danao pr laND ko saupaDo
kI rgaD baDtI jaa rhI qaI.
]maa ApnaI kmar ihlaa ihlaa kr laND kao Apnao danao pr rgaDvaa rhI
qaI. vaao ApnaI ]<aoijat caUt   kao jaaor jaaor sao laND pr Qaklao rhI
qaI.
]maa kI caUt Aba laND ko caarao Aaor ksa ga[- qaI Aaor Apnao baoTo
ko laaoDo kao inacaaoD rhI qaI. . ]maa hr Qa@ko ko saaqa ApnaI carma
isamaa kI trf baD rhI qaI. sanjau ApnaI maa^ kao jaaor jaaor sao caaod
rha qaa. .
]sakI maa^ baar baar sanjau ka ]%saah baDa rhI qaI Aaor ]sao Aaor jaaor
sao caaodnao kao kh rhI qaI. sanjau AnaI maa^ kao caodto hue ]maa ko
gaaola mammao kao masala rha qaa Aaor ]maa ko Baro haozao ka caumbana
lao rha qaa. ]maa baar baar sanjau ko mauh^ mao ApnaI ijaBa Dala dotI
Aaor sanjau ko mauh sao rsa pI laotI. irta nao sanjau ko saaqa kBaI eosaa
nahI ikyaa qaa Aaor sanjau kao ApnaI maa^ kI fuddI sao irta sao BaI
AiQak majaa Aa rha qaa.
sanjau nao ApnaI maa^ ko caoohro kao doKa . ]maa kI AaMKao ko Daoro
]Bar Aeo qao ]sakI AaMKo naSaIlaI hao ga[- qaI Aaor lagata qaa vaao inand
maoM hao. vaao baar baar Apnao baoTo kao caumto hue ASlaIla baato bak
rhI qaI . ]maa ko mauh^ sao caUt laND laaoDa Aaor gaaND jaosao Sabd
sauna kr sanjau masat hao gayaa ]maa BaI Apnao baoTo ko SarIr sao purI
trha^ mast hao ga[- qaI Aaor daonaao TaMgao Kaola kr caudvaa rhI qaI.

sanjau nao Apnao haqaao sao Apnao SarIr kao ApnaI maa^ ko SarIr sao
]pr ]pr ]za ilayaa Aaor inacao Jauk kr Apnao laND kao caUt mao Gausato
doKnao lagaa. ]saka maaoTa laND ]maa kI caUt kI faMkao ko maQya mao
Andr bahr cala rha qaa. sanjau ApnaI maa^ kI caUt Aaor Apnao laND ko
imalana kao doK kr ]maa kao caaodto hue baknao lagaa.
lao caudvaa lao maa^. lao maoro laND ka saupaDa ApnaI maaoTI fuddI
maoM.
]maa : ha^ baoTo caaod do ApnaI maa^ kao. ha^ caaod .
sanjau : lao ApnaI fuddI mao laND kao . caudvaatI jaa. JaaD do caut
ka panaI. cala caudvaa maa^
]maa : esao hI caaod rajaa. maar rajaa ApnaI maa^ kI fuddI caaod kr
faD do.haya kOsaa baolana jaOsaa maaoTa laND hO . caaod ApnaI maa^ kao
baoTo .
sanjau : ha^ maa^ , , , , lao maora baolana ApnaI caUt maoM. Aayaa
majaa , , , Aayaa na.
sanjau Aaor ]maa ASaIlaIla baato krto hue Aapsa maoM pyaar kr rho qao .

"baoTo maorI caut kI pyaasa bauJaa do rajaa. ha^ ksa ksa ko caaod.
" lao . yao lao pura lao"
]maa icallaa pDI "A}}vvva" Aaor ifr ]maa kI caUt JaTko lao lao kr
JaDnao lagaI.
]maa kao lagaa jaOsao vaao sava-ga mao hao.
]maa kI caUt ko Cod sao Kuba saara panaI inakla kr laND Aaor faMkao
kao gaIlaa krnao lagaa.
sanjau ABaI BaI ApnaI maa^ kao ksa ksa ko caaodo jaa rha qaa.
"Aaoh baoTo maorI JaD ga[-. tu BaI inakala do "
"Aaoh maa^ basa maora BaI inakla rha hO. Aaoh"
sanjau ApnaI maa^ kI caUt maoM JaDnao lagaa. "Aaoh maa^ Aaoh , , , , ,
"

sanjau Aaor ]maa daonaao Aba SaaMt qao . kuC dor baad sanjau sanjau ka
laND maurJaa kr Apnao Aap caUt sao baahr inakla kr laTknao lagaa. ]maa
nao sanjau kao caumato hue Apnao ]pr sao ]zayaa "]z baoTa saba hao
gayaa " khtI hu[- ]maa Apnao kpDo phnanao lagaI.

]maa caudvaanao sao qak caukI qaI Aaor ibastr pr laOTto hI ]sao inand
Aa ga[-. sanjau dusaro kmaro maoM TIvaI doK rha qaa ik irta Gar maoM Aa
ga[-.
sanjau nao jaba irta kao doKa tao ]z kr irta ko saamanao KDa hao gayaa.
irta : kuC huAa @yaa . irta nao sanjau sao iQaro sao puCa
sanjau : dIdI maonao maa^ ko saaqa saba kuC kr ilayaa vaao tao Aarama
sao maana ga[-.
irta : saca maoM tuma JauT tao nahI kh rho na. Aaoh lao mauJao cauma
lao.
sanjau nao irta ko haoMzao kao caaT ilayaa Aaor ifr baaolaa. maOnao
maa^ kao hmaaro baaro maoM bata idyaa hO.
irta : vaao gaussaa tao nahI hu[- na
sanjau nahI kuC Kasa nahI . maOM maa^ kao ifr sao caaodnao jaa rha hu^
. tuma dKaogaI.
irta sanjau ko saaqa ]maa ko kmaro maoM calaI ga[- Aaor ]maa kao saaoto
doK kuC inaraSa hao ga[-.
sanjau nao ]maa kao caupcaap kusaI- pr ibaza idyaa Aaor ibastr pr caD
kr ]maa ko mammaao kao masalanao lagaa.
]maa sanjau ka haqa lagato hI caaoMk kr ]z ga[- Aaor ifr sanjau kao doK
kr mauskra dI.
"tu ifr sao Aa gayaa. iktnaI jaldI hao jaata hO tora KDa"
"caUt dao na maa^ " sanjau nao ]maa kI jaaMGaao pr haqa fOrato hue kha.
Aaoh ifr sao caUt . cala Aa tu maoro mauh^ maoM Dala do. Aaor ifr
sanjau nao Apnaa laaoDa inakala kr ApnaI maa^ ko haoMzao pr rK idyaa.


Aaor ]maa nao mauh^ Kaola kr laND kao haoMzao mao lao ilayaa Aaor
sanjau ApnaI maa^ ko mauh^ kao caut kI trha^ caaodnao lagaa. ]maa ko garma
mauh^ mao ]sao caUt sao BaI AiQak majaa Aa rha qaa . ]maa baar baar
ApnaI jaIBa sao laND ko saupaDo kao    Andr sao caaTtI jaa rhI qaI.

irta caupcaap baOzI maa^ Aaor baoTo kao inahar rhI qaI ]sakI ApnaI caUt
gaIlaI hao caukI qaI Aaor vaao baar baar ApnaI caUt kao Apnao haqa sao
kurod rhI qaI.
]maa ka ek haqa sanjau ko Kulao cautDao ko baIca laTkto hue ANDao kao
saOhlaata jaa rha qaa Aaor dusara haqa sanjau kI gaaND ko Cod sao Kola
rha qaa. baar baar ]maa Apnao baoTo kI gaaND ko Cod kao ApnaI ]ngalaI
sao kurod dotI.

sanjau Aba ApnaI maa^ kao ApnaI gaaND mao ]ngalaI donao kao khnao
lagaa.
]maa nao ApnaI ]ngalaI kao ApnaI caUt mao Dala kr gaIlaa ikyaa Aaor ifr
]ngalaI kao sanjau kI gaND ko Cod mao Dala idyaa.
sanjau : ]f maa^ majaa Aa gayaa.
]maa ApnaI ]ngalaI kao gaaND ko Andr baahr ihlaa ihlaa kr laND caUsao
jaa rhI qaI. sanjau kao ]maa ko mauh^ Aaor haqaao sao gajaba ka majaa Aa
rha qaa. vaao Apnao cautDao kao Aagao pICo ihlaata huAa ApnaI maa^ ko
mauh^ kao caaod rha qaa. sanjau ka saupaDa ]maa ko mauh^ maoM fula kr
ApnaI carma saImaa tk phu^ca gayaa .
sanjau ko hr Qa@ko ko saaqa sanjau ka laND ]sakI maa^ ko galao tk ipCo
tk Tkrata. ]maa ko galao sao Aijaba Aijaba Aavaajao inakla rhI qaIM.
Aaor sanjau ApnaI maa^ ko baala pkD kr Apnaa laND ]sako mauh^ mao polao
jaa rha qaa.
 sanjau yao majaa AiQak dor nahI sah payaa Aaor ifr JaTko lao lao kr
]maa ko mauh^ mao Jarnoa lagaa. ]maa nao laND kao Apnao mauh^ mao hI
rhnao idyaa Aaor laND ko Cod soa CUTto ivaya- kao Apnao galao sao inacao
]tarnao lagaI. ]maa nao bahut saI balaU iflmaao mao Aaortao kao mardao
ka ivaya- o ipto doKa qaa Aaor vaao hmaoSaa sao eosaa krko doKnaa
caahtI qaI Aaoja ]sa Apnao baoTo ko ivaya- kao ipnao ka maaoka imala gayaa
qaa Aaor vaao [sa maaoko ka pura fayada ]za rhI qaI.

sanjau ka laND jaba ]maa ko mauh^ mao Jar kr CaoTa Aaor kaomala hao
gayaa tao ]maa nao laND kao mauh^ sao baahr inakala kr    laND ko saupaDo
ka pkD kr caUma ilayaa Aaor ifr sanjau ko ANDao kao pyaar krnao lagaI.
sanjau nao ]maa ko gaalaao kao cauma laIyaa.
]maa : AcCa qaa na baoTo . majaa Aayaa.
sanjau : ha^ maa^ bahut majaa Aayaa. tuma bahut saO@saI hao maa^ . dIdI
sao BaI jyaada saO@saI.
]maa hsa dI. Aro irta kI javanaI ApnaI jagah hO Aaor maorI ApnaI
jagaha tuma daonaao ka majaa laao . hO na. kh k ]maa nao sanjau ka laND
Apnao haqa sao dbaa idyaa.

sanjau nao ApnaI maa^ kI caUt kao Gaurto hue kha maa^ tumharI caUt
bahut pyaarI hO . doKao kOsao fulaI hu[- hO.

]maa : yao maoro rajaa baoTo ko ilaeo hI tao fula jaatI hO . kh kr ]maa
nao sanjau kao ifr sao cauma laIyaa
maoro baoTo ka laaoDa iktnaa maaoTa hO. doKao tuma mauJao raoja
caaodoagao na sanjau.
sanjau : ha maa^ maOM raoja tumharI caut maa$^gaa.
]maa : tuma iksaI kao bataAaogao tao nahI na. doKao maOM tumharI maa^
hu^. Agar iksaI kao pta calaa tao bahut badnaamaI haogaI.
sanjau : nahI maa^ maOM iksaI kao kBaI nahI bata}gaa^. saca.
]maa nao sanjau ko haoMzao kao ifr sao cauma laIyaa.
]maa : tuma irta kao bata sakto hao Aaor Agar caahao tao maJao Aaor
irta kao ek saaqa caaod BaI sakto hao.
kh kr ]maa nao sanjau kao doKa. sanjau ka caohra iKla gayaa. saca maa^
@yaa tuma Aaor irta daonaao ek saaqa ek hI ibastr pr .
]maa : ha^ Agar tuma caahao tao. [samao buara @yaa hO.Aaor Saayad
saraoja BaI . Agar tumho psand hao tao.

								
To top