Hent slides - FN-forbundet by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 23

									Våbenhandelstraktaten
- hvordan skal Danmark arbejde
videre for en international traktat?
Debatmøde, FN-forbundet
2. oktober 2012
Maj Rørdam Nielsen
Disposition

¡  Baggrund – dét er sket indtil nu
¡  Traktatudkastet – styrker og
  svagheder
¡  Muligheder for videre arbejde
¡  Situationen lige nu
¡  Debat!
Baggrund – dét er sket indtil nu
Baggrund – indledende arbejde
¡  Pt. ingen internationale regler for handel med
  konventionelle våben
¡  1997: En gruppe nobelprismodtagere kalder for et
  adfærdskodeks for våbenoverførsler
¡  2006: UNGA resolution 61/89 starter arbejdet –
  indhentning af synspunkter, ekspertgruppe.
  l  Kun USA stemmer imod, 24 afstår.
¡  2009, oktober: Obama erklærer at USA nu bakker
  op, på betingelse af arbejdet foregår med
  konsensus.
¡  2009, december: UNGA resolution 64/48 beslutter
  forhandlingskonference i juli 2012 og 4
  forberedende møder.
  l  Kun Zimbabwe imod, 20 afstår.
Betingelser for en effektiv traktat
¡  Styrke: en     ¡  Udbredelse: en
  traktattekst, som    traktattekst, som
  binder lande til    mange lande
  ændret praksis.     accepterer og
              handler efter.
   Afstemning         Konsensus
Konferencen i juli - konsensus
¡  Mange uenigheder
  l  kriterier (hvornår skal handel nægtes?)
  l  omfang (hvilke våben og aktiviteter dækkes?)
  l  internationalt opsyn (hvem skal kontrollere at
    bestemmelserne overholdes?)
¡  Traktatudkast med kompromiser
  præsenteret 26. juli
¡  USA blokerede for vedtagelse d. 27. juli –
  Rusland, Nordkorea, Cuba, Venezuela
  samt andre skeptiske lande bakker op.
Traktatudkastet – styrker og
svagheder
Styrker ved udkastet
¡  Menneskelig sikkerhed skrevet ind i
  formålserklæring og kriterierne
¡  Folkemord, forbrydelser mod menneskeheden
  og grove overtrædelser af
  Genevekonventionerne fra 1949
  à forbud mod at overføre våben (ikke kun
  eksport, også transit/transshipment og import)
  (art. 3.3)
¡  Øvrige krigsforbrydelser og
  menneskerettighedskrænkelser
  à risiko-vurdering: hvis overvejende risiko:
  forbud mod at eksportere våben. (art. 4)
Huller i udkastet - kriterier
¡  Kun eksporterende lande laver
  risikovurderinger
¡  Stater må tage hensyn til om våbeneksporten
  vil ”bidrage til” fred og sikkerhed à kan trumfe
  forbud mod at eksportere, selv hvis betydelig
  risiko for at de bliver brugt til grove
  menneskerettighedskrænkelser eller
  krigsforbrydelser. (art. 4.1)
¡  Forbuddet mod at overføre våben ”med det
  formål” at bidrage til folkemord etc à viden om
  at våben bliver brugt sådan udløser ikke i sig
  selv et forbud. (art. 3.3)
Huller i udkastet – omfanget
¡  Gaver, lån og udlejning er ikke dækket af
  traktaten à i stedet for at eksportere
  våben, der bruges til forbrydelser, kan
  man udleje eller give dem væk (art.
  2.B.3)
¡  Ammunition og våbendele er kun delvist
  dækket, og gælder kun eksporterende
  stater. (art. 6.4 og 6.5)
¡  Andre våben, fx droner og granater er
  ikke eksplicit dækket (art. 2.B.1)
Huller i udkastet – kontrakter

¡  Traktaten kan trumfes, hvis lande
  har ”andre kontraktlige
  forpligtelser” til at levere våben à
  lande kan indgå
  forsvarssamarbejder og omgå
  traktaten, både bi- og multilateralt.
  (art. 5.2).
Andre ting, der kunne styrkes
¡  Det internationale sekretariat, der
  oprettes, har ikke mulighed for at
  gennemgå de nationale rapporter à intet
  uvildigt opsyn (art. 12).
¡  Rapporterne må udelade ”sensitiv
  information” og er ikke offentlige à
  begrænset mulighed for kontrol (art. 10.4
  og 10.5).
¡  Ændringer af traktaten kræver vedtagelse
  ved konsensus à svært at forbedre den
  (art. 20).
Hvorfor faldt udkastet?
¡  USA: hovedpunkter igennem, men gun-
  lobby-kampagne og forestående valg.
¡  51 senatorer havde erklæret at de ikke
  ville lade traktaten blive ratificeret i
  Senatet (2/3-flertal nødvendigt).
¡  Derudover: mange skeptikere havde truet
  med at blokere og måske gjort det:
  Rusland, Pakistan, Nord-Korea, Cuba,
  Algeriet, Egypten, Hviderusland og
  Indien.
Muligheder for videre arbejde
Muligheder for videre arbejde
¡  UNGA: Man kan vedtage en ny
  forhandlingskonference
  l  med konsensus
  l  eller flertal
¡  UNGA: Traktat kan vedtages som resolution –
  kræver 2/3-flertal
  l  Ikke i år, men måske i 2013
  l  Fortilfælde: Atomprøvestoptraktaten (1996)
¡  Udenfor FN
  l  Interesserede lande kan gå sammen udenfor FN –
    det skete fx i Ottawa-(landmine-traktaten - 1997)
    og Oslo-processerne (klyngebombe-traktaten -
    2008)
Konsensus – styrker og svagheder
Styrker:            Svagheder:
¡ Bevarer legitimitet fra    ¡ Alle skeptikere vil igen
  forhandlingskonferencen    kunne
¡ Flere potentielle         l  presse for en svag
  medunderskrivere           traktattekst
                  l  blokere processen
                ¡  Valg i USA: hvis Romney
                  vinder, er en ny
                  konference tabt på
                  forhånd (uden USA:
                  svært at få Kina,
                  Rusland og Indien m.fl.
                  med.)
 Under alle omstændigheder:
 Stater, der deltager i forhandlingerne er ikke forpligtet
 til at underskrive en traktat bagefter.
Flertal – styrker og svagheder
Styrker:            Svagheder:
¡ Nemmere at få en stærk    ¡ Effektiv traktat uden
  tekst, der kan ændre     store eksporterende
  praksis            stater?
                ¡ Vil blive kritiseret som
                 illegitim af skeptiske
                 stater
 Dog, selv hvis uden store stater: Kodificering af normer
 om menneskelig sikkerhed, muligheden for udvikling af
 sædvanelov.
Situationen lige nu
Situationen lige nu

¡  Formentlig vedtages en ny
  konference i UNGA (inden 7.
  november) – budget besluttes i
  december.
¡  Muligvis med konsensus-regler.
¡  Hvis en ny konference fejler kan
  man vedtage traktat-tekst i UNGA
  næste år.
Danmarks officielle position

1. oktober i UNGAs generelle session:
Debat!Hvordan skal Danmark arbejde videre
for en våbenhandelstraktat?
Videre læsning…
¡  Traktat-udkastet:
  http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/
  Documents/PrepCom4%20Documents/PrepCom%20Repor
  t_E_20120307.pdf – FN-dokumentnummer
  A/CONF.217/CRP.1
¡  ATT Monitor med daglige referater:
  http://reachingcriticalwill.org/disarmament-
  fora/att/negotiating-conference/att-monitor
¡  Amnesty DK: http://www.amnesty.dk/vaaben - link til
  blog om kampagnen og traktatforhandlingerne
¡  Control Arms-kampagnen: (Oxfam, Amnesty, IANSA
  m.fl.): http://www.controlarms.org/home
¡  …og jeg har mange flere links til specifikke artikler, og er
  selv ved at skrive et paper og som jeg gerne sender til
  interesserede: skriv til majrordamnielsen@gmail.com
Mange tak!

								
To top