Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Faktori vliqe6ti varhu dvijenieto na GBP

VIEWS: 1,416 PAGES: 3

  • pg 1
									Фактори, влияещи върху движението на GBP Bank of England / BoE / - Централна банка на Англия Централната банка е независим орган който определя монетарната политика. BoE осигурява ценовата стабилност и действа в подкрепата на правителството за постигане на икономически растеж. Правителството определя таван на инфлацията/ RPIX / 2.5% и BoE сатбилизира цените в тези граници. MPC - Monetary Polici Committee -Комитет за монетарна политика Tози комитет взема решения относно лихвените проценти и промяната им според монетарната политика. Основен лихвен процент Промяна в основния лихвен процент е важен сигнал за промяна във водената монетарна плитика и пряко влияе върху GBP. Gilts - Държавни облигации Известни също като ценни книжа с позлатени краища, т.е. надеждни. Разликата в доходността между английските и американските десетгодишни държавни облигации влияе на GBP/USD. Увеличаването на лихвата на държавните облигации, спрямо американските води до засилване на GBP и отслабване на USD, същата е зависимостта им и спрямо германските облигации. 3 - month Eurosterling Deposits -Тримесечни депозити в евростерлинги Tова е лихвата върху тримесечните депозити в стерлинги в банки извън Обединеното Кралство. Тя служи за база при определяне на разликите между основните лихвени проценти и за изчисление на обменните курсове. Един теорeтичен пример за съотношението GBP/USD: колкото е по-голяма разликата между лихвите в полза на евродоларовите депозити спрямо тези в евростерлинги, толкова по-вероятен е спадът при GBP/USD. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори. Treasury - Английска хазна (отговаря на министерство на финансите в повечето страни) Ролята на Хазната при определяне на монетарната политика е намалена значително след приемането на закона за Централната банка на Англия от Юни 1997 г., когато се дават правомощия на BoE да определя монетарната плитика. Мин. на Финансите определя тавана на годишната инфлацията, който Централната банка трябва да съблюдава. GBP и членството в Европейския Mонетарен Съюз/ EMU / Изказванията на британския премиер Тони Блеър относно евентуалното присъединяване на Великобритания към единната европейска валута често оказват влияние върху английската лира. За да се осъществи това присъединяване, лихвите на Обединеното Кралство ще трябва да бъдат понижени до нивата на Еврозоната. Ако населението гласува в полза на еврото, стерлингата ще трябва да поевтинее спрямо еврото, за да се осигури достатъчно търговско предимство за английската икономика. Ето защо всяко изказване или проучване в полза на присъединяването към еврото ще предизвиква понижение на стерлинга.

Икономически данни Най-важните икономически данни за Обединеното Кралство са, които оказват влияние върху GBP са: равнище на безработицата, средни доходи, RPI-X, продажби на дребно, PPI, индустриално производсство, растеж на БВП, проучвания (в сферата на производството и услугите), количеството на пари в обращение (М4), платежен баланс и цени на жилищата. Тримесечни фючърсни контракти в евростерлинги (къси стерлинги) Те отразяват пазарните очаквания според цената на тримесечните фючърсни контракти в евростерлинги. Разликата между фючърсните контракти по депозити в евродолари и евростерлинги, влияе за определяне на очакванията спрямо GBP/USD. FTSE-100 Водещият борсов индекс на Великобритания. За разлика от САЩ или Япония, този индекс има относително по-слабо влияние върху валутата. Независимо от това, правата пропорционалност между FTSE-100 и Dow Jones Industrial Index е едно от най-силните на световните пазари. Влияние на кръстосания курс Съотношението GBP/USD понякога се влияе от движенията на кръстосаните курсове (в които не участва доларът), като например EUR/GBP. Един пример: повишението при EUR/GBP (понижение на стерлингата), предизвикано от очаквания за присъединяване на Великобритания към еврото, може да доведе до спад при GBP/USD. Както и обратния вариант - доклади, сочещи че Великобритания няма да се присъедини към еднинната еврпейска валута, ще навреди на EUR/GBP.

Фактори, влияещи върху движението на CHF SNB - Swiss National Bank - Швейцарска национална банка Швейцарската централна банка има максимална свобода за определяне на монетарната политика и насоките на обменния курс на CHF. За поддържане на ликвидността и стабилността на курса банката извършва директни интервенции на пазара като се включва като купувач или продавач на долари за швейцарски франкове. Изказванията на управителите на SNB също оказват директно влияние върху движението на CHF. Основен лихвен процент Швейцарската централна банка използва сконтов процент. При промяна във водената монетарна политика SNB променя лихвения процент и това се отразява пряко върху Швейцарския франк. 3-month Euroswissfranc Deposits -Тримесечни депозити в еврошвейцарски франкове Лихвения процент по депозити в швейцарски франкове държани в банки извън Швейцария, служи като база за определяне на разликите в лихвите, и на тяхна база се изчислява стойността на валутния курс.Един теоретичен пример за съотношението USD/CHF: колкото е по-голяма разликата между лихвите в полза на евродоларовите депозити спрямо тези в еврошвейцарски франкове, толкова по-вероятно е повишението на USD/CHF. Понякога това правило се нарушава от намесата на други фактори.

Швейцарският франк като спасително убежище CHF от дълги години има ролята на 'валута-убежище' благодарение на това че: SNB има пълна независимост при запазване на монетарната стабилност, дискретност на банковата система и неутралната политическа позиция на Швейцария. Освен това, относително големят златен резерв на банката също е допринесъл за стабилността на валутата. Дори след по-слабата роля на франка след средата на деветдесетте години (заради засилването на долара и поевтиняването на златото), швейцарската валута остава ценна алтернатива за Forex пазарите. Икономически данни Най-важните икономически данни за Швейцария са: М3 (най-обхватния измерител на количеството на парите в обращение), CPI, равнище на безработицата, платежен баланс, БВП и индустриално поизводство. Влияние на кръстосания курс Съотношението USD/CHF понякога се влияе от движенията на кръстосаните курсове (в които не участва доларът), като например EUR/CHF или GBP/CHF. Пример: повишението при GBP/CHF предизвикано от увеличение на основния лихвен процент във Великобритания може да доведе до поевтиняване на франка спрямо други валути, включително и долара. 3-month Euroswiss Futures Contracts -Тримесечни фючърсни контракти в еврошвейцарски франкове Tози контракт отразява пазарните очаквания по тримесечните депозити в еврошвейцарски франкове. Разликата между фючърсните контракти по депозити в евродолари и еврошвейцарски франкове е основната променлива за определяне на очакванията спрямо USD/CHF. Други фактори Поради близостта на швейцарската икономика до Еврозоната (особено до Германия) швейцарскията франк показва много положително съотношение спрямо еврото. Това взаимоотношение е най-явно при изключително негативното съотношение USD/CHF и EUR/USD. Например: внезапното движение при EUR/USD (породено от фундаментален фактор) най-вероятно ще предизвика също толкова рязко движение при USD/CHF в обратната посока. Взаимовръзката между тези две валутни двойки е една от най-силните на валутните пазари.


								
To top