Vay N__ Mua Nha_

Document Sample
Vay N__ Mua Nha_ Powered By Docstoc
					Tìm hieåu veà vay
 nôï mua nhaø
    Trình baøy bôûi:
 Fidelity National Financial
Noäi dung:
1. Caùc Töø Ngöõ Chính Yeáu
2. Caùc Caâu Hoûi Quan Troïng
3. Tieán Trình Vay
1. Caùc Töø Ngöõ Chính
     Yeáu:
  nQuyeàn Sôû Höõu
  nKhoùa chaët (Lock in)
  nLTV
  nVay Nôï Mua Nhaø
  nNgöôøi Moâi Giôùi
  veà Vay Nôï
  Mua Nhaø
  nPITI
Quyeàn Sôû Höõu
 Trò giaù cuûa taøi saûn tröø ñi
      khoaûn nôï
              Trôû laïi trang veà töø n
 Khoùa chaët (Lock
          in)goïi laø khoùa möùc
Khoùa chaët, cuõng coøn
 giaù hay cam keát möùc giaù, laø lôøi höùa
cuûa ngöôøi cho vay ñeå giöõ nguyeân möùc
giaù nhaát ñònh vaø moät soá point cho quyù
 vò, thöôøng laø trong moät khoaûng thôøi
 gian quy ñònh, trong khi xeùt ñôn xin vay.
                  Trôû laïi trang veà töø n
       LTV
 Loan to Value: Khoaûn Vay So Vôùi
       Giaù Trò
Khoaûn tieàn quyù vò seõ vay so vôùi
    giaù mua toång coäng.
              Trôû laïi trang veà töø ngö
 Vay Nôï Mua Nhaø
Chuyeån nhöôïng quyeàn sôû höõu taøi
 saûn ñeå ñaûm baûo cho khoaûn vay.
Vieäc vay nôï mua nhaø giao quyeàn sôû
 höõu taøi saûn cho ngaân haøng cho
quyù vò vay tieàn döïa treân caên nhaø.

               Trôû laïi trang veà töø n
Ngöôøi Moâi Giôùi veà
 Vay Nôï Mua Nhaø
 Ngöôøi ñöa caùc khoaûn vay, ñeå laáy
 moät leä phí, cho caùc nhaø ñaàu tö,
  nhö caùc ngaân haøng vaø cô sôû
 tieát kieäm vaø cho vay, nhöng khoâng
 caáp ngaân quyõ hoaëc dòch vuï cho
      caùc khoaûn vay ñoù. Trôû laïi trang veà töø ng
      PITI
Toång soá tieàn traû cho khoaûn
 vay nôï mua nhaø, bao goàm:
 Principal (Tieàn Voán), Interest
 (Tieàn Lôøi), Taxes (Thueá) &
  Insurance (Baûo Hieåm)

              Trôû laïi trang veà töø n
 2. Caùc Caâu Quan Troïng Ñeå
   Hoûi Ngöôøi Cho Vay
1. Quyù vò coù caùc giaáy tôø gì chöùng
  minh? Taïi sao toâi neân choïn quyù vò?
2. Coâng ty quyù vò tính soá point cho toâi laø
  bao nhieâu?
3. Tieán trình taøi trôï caàn bao laâu?
4. Toâi hoäi ñuû ñieàu kieän cho möùc lôøi
  naøo?
5. Khi naøo toâi seõ coù theå ‘khoùa chaët’ (lock
  in) möùc lôøi cho khoaûn vay cuûa toâi ?
6. Quyù vò coù theå BAÛO ÑAÛM caùc chi phí
  ñuùc keát thaáp nhaát hay khoâng?
   1. Taïi sao toâi choïn
    quyùvò laøm ngöôøi
    moâi giôùi vay tieàn
         mua nhaø?
Söï thöïc laø TAÁT CAÛ caùc coâng ty cho vay nôï
 mua nhaø seõ cung caáp dòch vuï phaûi chaêng
       cho quyù vò vôùi giaù hạ.
Muïc tieâu cuûa quyù vò: ñeå khaùm phaù "Coâng
ty cho vay nôï mua nhaø naøy coù theå cung caáp
  cho toâi nhöõng gì maø caùc coâng ty khaùc
         khoâng coù ?"

  Phaûi coù ñöôïc dòch vuï "Ngoaïi haïng".
  2. Coâng ty quyù vò
    tính soá point cho
   toâi laø bao nhieâu?
 Ngöôøi cho vay thích hôïp phaûi traû lôøi chaân
thöïc vaø khoâng caàn phaûi do döï. Ñôn giaûn laø,
  points laø leä phí vay nôï mua nhaø ñöôïc traû
tröôùc ñeå giaûm möùc lôøi luùc ñaàu. Hoûi ngöôøi
 cho vay cho roõ raøng veà vieäc ngöôøi naøy tính
 point veà khoaûn vay maø ngöôøi naøy coù cho
        quyù vò laø bao nhieâu.
   3. Tieán trình taøi trôï
     caàn bao laâu?
  Moät khi quyù vò ñaõ laøm ñôn xin vay vaø ñöôïc
 chaáp thuaän, söï thöïc laø tieán trình vay ñaõ vöøa
 môùi baét ñaàu. Giöõa giai ñoaïn naøy vaø khoaûng
 thôøi gian ñuùc keát, ñöôïc goïi laø "dieãn tieán cuûa
söï cho vay". Trong thôøi gian naøy caùc taøi lieäu vay
 seõ ñöôïc soaïn thaûo, chöùng thöïc, baûo keâ vaø
 sau cuøng ñuùc keát. Thôøi gian "ñang dieãn tieán"
       trung bình khoaûng 30 ngaøy.
 4. Toâi hoäi ñuû ñieàu
    kieän cho möùc
     lôøi naøo?
Phaûi coi chöøng veà caùc quaûng caùo veà
 caùc möùc lôøi cöïc thaáp! Maëc duø moïi
  thöù ñeàu coù theå xaûy ra, quyù vò seõ
  phaûi traû moät giaù, vôùi tö caùch laø
 ngöôøi vay. Ngöôøi cho vay thích hôïp seõ
coù theå traû lôøi "laø ngöôøi chuyeân moân,
  ngöôøi naøy seõ phaân tích moät caùch
 saùng suoát troïn quaù trình cuûa quyù vò".
 Hôn nöõa, möùc lôøi seõ hoaøn toaøn phuï
 thuoäc vaøo caùc söï kieän veà taøi chaùnh
5. Khi naøo toâi seõ coù
  theå "khoùa chaët"
 (lock in) möùc lôøi cho
  khoaûn vay cuûa toâi?
 Moät ñieåm thöïc söï quan troïng: thò tröôøng seõ
 tieáp tuïc troài suït cho tôùi khi quyù vò ñoàng yù
 khoùa chaët möùc lôøi. quyù vò caøng soát saéng
 noäp ñôn xin vaø laøm troïn moïi yeâu caàu cuûa
ngöôøi cho vay, quyù vò caøng ñöôïc "khoùa chaët"
nhanh choùng hôn. Thöôøng thì, khoùa chaët trong
 voøng 30 ngaøy keå töø ngaøy öôùc löôïng ñuùc
     keát seõ khoâng toán keùm theâm. caâu hoûi
                     Trôû laïi trang
  6. Quyù vò coù theå
  BAÛO ÑAÛM caùc chi
   phí ñuùc keát thaáp
           khoâng?
   nhaát hay nhaø coù hieåu
 Laø moät ngöôøi mua
 bieát vaø töï tin, ñöøng queân yeâu caàu
 "öôùc löôïng vôùi loøng thaønh tín" – ñoù
laø luaät! Theo kieåu caùch naøy, quyù vò
  coù theå so saùnh taát caû nhöõng
  ngöôøi cho vay hieän ñang ñöôïc xem
           xeùt.    Trôû laïi trang caâu hoûi
 3. Toùm löôïc tieán trình vay
n Phoûng vaán nhöõng ngöôøi cho vay hieän
 ñang ñöôïc xem xeùt
n Choïn ngöôøi cho vay naøy döïa treân söï thoûa
 maõn veà caùc tieâu chuaån cuûa quyù vò
n Ñieàn ñôn xin (ñöôïc goïi laø 1003)
n Döïa treân thoâng tin ñöôïc cung caáp treân
 maãu ñôn naøy, ngöôøi cho vay coù theå cung
 caáp tình traïng chaáp thuaän tröôùc, cuõng nhö
 coù caùc chöông trình vay khaùc nhau
n Choïn khoaûn vay naøo tieän lôïi nhaát so vôùi
 caùc muïc tieâu veà hoaøn tieàn laïi
 Tieán Trình Vay Tieáp Theo…
Quyù vò seõ ñöôïc yeâu caàu thu thaäp moät loaïi
caùc taøi lieäu ñeå chöùng thöïc (tieán trình naøy
    ñöôïc goïi laø thu thaäp taøi lieäu)
Sau ñaây laø caùc taøi lieäu thöôøng gaëp nhaát:
  n Giaáy khai thueá cuûa 2 naêm sau cuøng
  n Maãu W2 cuûa 2 naêm sau cuøng
  n Giaáy khai thueá kinh doanh
  n Caùc cuoáng löông trong 30 ngaøy qua
  n Caùc tôø khai cuûa gaân haøng veà kinh
   doanh caù nhaân trong 3 thaùng qua
  n Thö caáp döôõng höu trí
  n V.v...
  Tieán Trình Vay Tieáp Theo
nNgöôøi cho vay baây giôø ñaõ xaùc nhaän moïi
 taøi lieäu ñaõ noäp vaø vieäc cho vay seõ qua
 tieán trình baûo keâ (tieán trình naøy trung bình
 laø 30 ngaøy)
nSeõ coù CHAÁP THUAÄN cho vay
nCoù theå ñeà nghò khoùa chaët (lock in) möùc
 lôøi cuûa quyù vò. Tuy nhieân, quyù vò coù
 traùch nhieäm yeâu caàu khoùa chaët möùc
 lôøi .
nNgöôøi cho vay ñuùc keát "vaên kieän cuûa
 Tieán Trình Vay Tieáp Theo

nNgöôøi cho vay göûi vaên kieän cho
 coâng ty veà quyeàn sôû höõu
nCoâng ty veà quyeàn sôû höõu
 soaïn taøi lieäu cuoái cuøng, theo
 caùc chæ daãn cuûa ngöôøi cho vay
nQuy ñònh ngaøy vaø giôø ñuùc keát
nÑuùc keát dieãn ra
 Chuùc Möøng!
Giao dòch vay cuûa quyù vò ñaõ
     keát thuùc

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:8/19/2013
language:Vietnamese
pages:21