Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Vedecke a nevedecke metody VP 2007 08 JH

VIEWS: 42 PAGES: 13

									Vedecké a nevedecké metódy
druhy, charakteristika, príklady
Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc

VP-September 2007

Spôsoby získavania objektívnych informácií o svete
• V dávnej minulosti – zmysly, „zdravý rozum“,
a jednoduchý pokus • V novoveku – postupný vývoj

Všeobecnej vedeckej metódy
Čo to je?

• Je to návod, ako získavať pravdivé informácie
o javoch vonkajšieho sveta: - zisťuje, čím získané údaje skutočne sú, V tomto procese používa: - princíp systematickej pochybnosti

Čo znamená princíp systematickej pochybnosti?
Vychádza z predpokladov, že: - interpretácia získaných výsledkov je chybná (príklad od Dr. Langera – štítna žľaza a sympaticus) - pôvodné predpoklady(hypotézy) boli chybné (expir. reflex z hlasiviek-z trachei)

- pokus bol chybne naplánovaný a/alebo uskutočnený
(pokus robený v noci u zvierat s bdelosťou cez deň) - nebol použitý vhodný materiál a dostatočne citlivé metódy zberu informácií

Čo sú to metódy vedy ?
– je to systém regulačných princípov platných a používaných vo vedeckej práci

Čo je to vedecká metóda?
Je to metóda s nasledujúcimi charakteristikami:

1) je vedome(uvedomele) kritická
a preveruje samú seba)

(neustále skúma

2) je objektívne oznámiteľná

(dá sa presne popísať

jej obsah a možno ho prezentovať slovom aj písmom)

3) je objektívne overiteľná
validita)

(dá sa preveriť jej

Elementárne prvky vedeckej metódy 1) Všeobecné – sú platné v širšom spektre vedných
disciplín

2) Špeciálne – sú platné pre jednotlivé, špeciálne
vedné disciplíny alebo skupiny takýchto disciplín

Metóda a metodika
Metodika – náuka o metódach vedeckej práce – súhrn postupov použitých pri riešení konkrétneho vedeckého problému

Druhy vedeckých metód
• Empirické metódy – sú používané v empirickej fáze výskumu - pozorovanie, rozhovor, dotazník, meranie, experiment, klasifikácia, korelácia • Teoretické metódy – sú používané v teoretickej fáze výskumu - hypotéza, hypoteticko-deduktívna metóda, modelovanie, axiomatizácia, formalizácia,

• Elementárne myšlienkové postupy – používajú sa vo
všetkých fázach výskumu - komparácia, analýza, syntéza, dedukcia, indukcia,

analógia, abstrakcia, idealizácia, konkretizácia

Etapy všeobecnej vedeckej metódy
1) Identifikácia vedeckého problému
2) Zhromažďovanie, triedenie a vyhodnocovanie existujúcich informácií o riešenom vedeckom probléme 3) Vytvorenie hypotézy, ktorá ukazuje smer riešenia vedeckého problému 4) Vypracovanie návrhu plánu riešenia problému a jeho realizácia 5) Zber a hodnotenie získaných výsledkov, ich interpretácia

Nevedecké metódy
Popper: - hlavný rozdiel medzi vedeckou a
nevedeckou metódou je v tom, že vedecká metóda má empirický obsah, ktorý dáva možnosť empirickej skúšky

Druhy nevedeckých metód
Sú súčasťou pseudovied: - astrológia, ufológia, špiritizmus, kreacionizmus, komplementárna (alternatívna) medicína

Nevedecké metódy v medicíne
- komplementárne (alternatívne) diagnostické a terapeutické metódy (nekonvenčná, komplementárna, alternatívna medicína)

Príklady alternatívnych metód používaných v medicíne - Homeopatia - Psychotronika - Naturálna medicína - Chiropraktika - Aromatoterapia

- Akupunktúra
- Iné

Homeopatia
- vznikla koncom 18. stor. – zakladateľ: S. Hahneman - pôvod slova: homoios (podobný) a pathos (utrpenie) Základné princípy: - chorobu možno liečiť tým agensom, ktorý ju vyvolal (similia similibus curentur) - homepatické preparáty možno urobiť účinnejšími zrieďovaním účinnej látky v roztoku – princíp potenciácie - potenciácia je účinná len vtedy, keď sa roztok po každom zriedení mieša špecifickým spôsobom Výsledok: - nakoniec je roztok taký zriedený, že nemusí obsahovať ani jedinú molekulu účinnej látky

Argument homeopatov zdôvodňujúci domnelú účinnosť takto pripraveného preparátu:
- Takýto preparát si udržuje svoju účinnosť aj pri neprítomnosti pôvodnej účinnej látky, pretože voda (rozpúšťadlo) si „zapamätá“ vitálne (terapeutické) vlastnosti účinnej látky.

Súčasný postoj vedy k homeopatii
• Committee on Science of UK Parliament odporúča používať v medicíne len „ liečebné metódy spĺňajúce požiadavku preukázateľnosti väčšieho liečebného účinku ako má placébo“ (r. 2000)

• Švajčiarska vláda - zrušila poistné ručenie za terapiu uskutočňovanú
homeopatiou a ďalšími komplementárnymi terapeutickými postupmi, pretože tieto nespĺňali kritérium efektívnosti ani kritérium „cena-terapeutický efekt“ • Shang A et al. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homeopathy and allopathy. Lancet 2005;366:726-732 - „there is weak evidence for a specific effect of homoeopathic remedies, but strong evidence for

specific effect of conventional interventions“

Formálne vedecké - reálne nevedecké metódy
• Všetky vedecké metódy, ktoré môžu mať všetky znaky vedeckej metódy, ale niektoré jej prvky nie sú uskutočnené správne:
- nesprávne východiská (hypotézy) - zlý výber experimentálnych zvierat, resp. skupín pacientov - nesprávny postup pri uskutočňovaní výskumu - použitie nevhodných štatistických metód - nesprávna interpretácia výsledkov


								
To top