BELEGGINGSBON FIX UPSIDE COUPON 18 by ra4tt4il

VIEWS: 97 PAGES: 2

									BELEGGINGSBON
FIX UPSIDE COUPON 18
         Start sterk met een mooie coupon !
    Kwaliteit
    U volgt de evolutie van een korf met 20 internationale topaandelen. Gekende namen zoals
    General Electric, Novartis, Nokia en Toyota.

    Ingebouwde veiligheid
    In 2009, 2010 én 2011 bent u verzekerd van een coupon en dus een regelmatig inkomen.

    Rendement *

      Periode 1:        Vaste bruto coupon van 6%

      Periode 2 en 3:      Variabele bruto coupon tot maximum 8% en minimum 2%


    De 2 variabele coupons zijn afhankelijk van de prestaties van de aandelen in de korf.
                                         9%
    - Voor elk aandeel dat op het einde van de                         Coupons          max. 8%
                                         8%
                                                                (bruto)
     deelperiode gestegen is t.o.v. zijn                  7%
     startwaarde, wordt een stijging van 8% in               6%
     aanmerking genomen.
                                         5%
    - Voor elk aandeel met een negatieve of
                                         4%
     nulprestatie t.o.v. zijn startwaarde, wordt de
                                         3%     6%
     werkelijke prestatie in aanmerking genomen.                                     min. 2%
                                         2%
    - De bruto coupon is gelijk aan het gemiddelde                                     (bruto)
                                         1%
     van deze weerhouden prestaties, met een
     minimum van 2%.                            0%
                                              2009     2010      2011


    ∗   In het minst positieve scenario zou, rekening houdend met de toekomstige couponbetalingen, de belegger een brutorendement
        (na kosten) behalen van 2,10%. In het meest positieve scenario (na kosten) bedraagt dit brutorendement 5,36%.


    Kapitaalbescherming
    U bent zeker dat u 100% van uw aanvankelijk belegd netto-kapitaal terugkrijgt op de
    eindvervaldag.
Deze productvoorstelling is slechts compleet met de bijhorende productmodaliteiten (zie blz. 2)


                                                                      1/2
Beleggingsbon
Fix Upside Coupon 18                                                         28-04-08

Samenstelling van de korf (elk aandeel heeft hetzelfde gewicht)
         ALLIANZ                    BARCLAYS                   GENERAL ELECTRIC
      EMU - Verzekeringen              Rest Europa - Banken                VS - Kapitaalgoederen
       BNP PARIBAS                    NESTLE                        INTEL
       EMU - Banken            Rest Europa - Voeding, dranken & tabak      VS - Halfgeleiders & Halfgeleideruitrusting
                                NOVARTIS
          ENI                                            JP MORGAN CHASE
                           Rest Europa - Farma-industrie &
        EMU - Energie                                      VS - Diverse financiële diensten
                               Biotechnologie
                                 ROCHE
          ING                                               MERCK
                           Rest Europa - Farma-industrie &
   EMU - Diverse financiële diensten                                VS - Farma-industrie & Biotechnologie
                               Biotechnologie
         NOKIA                      AT&T INC                     VERIZON
  EMU - Hardware & Telecomuitrusting          VS - Telecomoperatoren               VS - Telecomoperatoren
        SIEMENS                     CHEVRON                      TOYOTA
     EMU - Kapitaalgoederen                VS - Energie            Japan - Autoconstructeurs & Toeleveranciers
       TELEFONICA                    CITIGROUP
    EMU - Telecomoperatoren           VS - Diverse financiële diensten

Gestructureerde obligatie met kapitaalbescherming op de eindvervaldag
Emittent           Arcade Finance p.l.c. (Arcade Finance heeft geen rating)
Verdeler            KBC Bank
Inschrijvingsperiode     Van 28 april 2008 tot en met 30 mei 2008 (behoudens vervroegde afsluiting).
Betaaldatum         6 juni 2008 (met valutadatum 5 juni 2008 voor inschrijvingen via de zichtrekening).
Looptijd           Van 6 juni 2008 tot 30 december 2011.
Uitgifteprijs        100%
Makelaarsloon        2,5%
Coupures           1 000 EUR
Terugbetaling op de
               De uitgifte wordt terugbetaald op 30 december 2011.
eindvervaldag
Coupons           Betaalbaar de laatste Belgische bankwerkdag van juni 2009 en 2010 en van december 2011; RV van 15%.
Startwaarde van een     Voor elk aandeel in de korf het gemiddelde van de Koers van de eerste vijf evaluatiedagen vanaf en met inbegrip
aandeel           van dinsdag 3 juni 2008.
Eindwaarde van de
               Voor elk aandeel in de korf het gemiddelde van de Koers van de eerste vijf evaluatiedagen van juni 2010 (voor
aandelen voor
               deelperiode 2) en december 2011 (voor deelperiode 3).
deelperiode 2 en 3
               Vooraleer te beleggen, doen potentiële beleggers er goed aan kennis te nemen van de volledige inhoud van het
               uitgifteprospectus dat de bijzondere voorwaarden ("Final Terms") bevat. Dit document werd opgesteld in het
               Engels en is goedgekeurd door de Ierse autoriteiten (IFSRA) op [25 april 2008]. Dit document, het basisprospectus
Prospectus
               opgesteld in het Engels en goedgekeurd door de Ierse autoriteiten (IFSRA) op 28 Maart 2008, de samenvattingen
               in het Nederlands en Frans zijn kosteloos verkrijgbaar in elk KBC-kantoor. Bij twijfel over het risico dat aan de
               uitgifte verbonden is, moeten potentiële beleggers zich wenden tot hun adviseur in het kantoor.
               I op een schaal van Ø (laag risico) tot VI (hoog risico)
Risicoklasse         Met het oog op een grotere transparantie aangaande de risico’s van de beleggingsproducten, heeft KBC een
               synthetische risico-indicator uitgewerkt, met een risicoschaal van Ø (laag risico) tot VI (hoog risico).
               Aan de gestructureerde obligaties zijn risico’s verbonden, zoals het renterisico (renteschommelingen, helling van
               de rentecurve enz.), het prijsrisico (de tussentijdse prijzen kunnen onder pari liggen als gevolg van wijzigingen in
               de economische- of de marktomstandigheden), het kredietrisico (solvabiliteit van de emittent) en het
               liquiditeitsrisico. De aanvraag tot notering van de effecten op de ‘Irish Stock Exchange’ werd ingediend. De
               emittent kan niet garanderen dat er een betekenisvolle secundaire markt in de Notes tot stand zal komen. De
Risico’s
               aandacht van de beleggers wordt erop gevestigd dat de Notes naar alle waarschijnlijkheid illiquide zullen zijn, zoals
               vermeld onder de titel 'Market, Liquidity and Yield Considerations' van pagina 8 van het uitgifteprospectus. De
               volledige beschrijving van deze risico’s vindt u in het prospectus. Bij twijfel over het risico dat aan de uitgifte
               verbonden is of indien u wenst te weten of deze uitgifte in overeenstemming is met uw beleggersprofiel, raden wij u
               aan uw adviseur te raadplegen.
Bewaring           Gratis bewaring op een effectenrekening van de KBC Groep.
ISIN-code          XS0360214463

Diverse voorbeelden zijn beschikbaar in het prospectus. De informatie in deze commerciële fiche houdt géén beleggingsadvies in. De obligatie
mag niet overgedragen, aangeboden of verkocht worden in het buitenland.
                                                                       2/2

								
To top