MARKETING INFORMACIONI SISTEM_ MARKETING by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 11

									MARKETING
INFORMACIONI SISTEM,
MARKETING ISTRAŽIVANJE I
ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
MARKETING ISTRAŽIVANJE I MIS
 ODNOS MARKETING ISTRAŽIVANJA I MIS
  › MIS (marketing istraživanje)
  › MARKETING ISTRAŽIVANJE (mis)
 Kotler: “MIS čini kontinuirana i
 interakcijska struktura ljudi, opreme i
 postupaka radi prikupljanja, sređivanja,
 analize, procene i distribucije prikladnih,
 pravovremenih i tačnih informacija koje
 koriste donosioci odluka u marketingu
 radi poboljšanja marketing-planiranja,
 izvršenja i kontrole”.
  KOMPARATIVNE RAZLIKE
Marketing istraživanje                MIS
1. Istraživanje i prognoza problema  Prate se ex post tržišna kretanja
koji se javljaju na području     kojima se obezbeđuje ulazini tok
marketing funkcija i instrumenta   informacija
2. Diskontinuiran proces       Kontinuiran proces

3. Otkirivanje uzročno-posledičnih  “Preventivno” delovanje da ne
veza i rešavanje problema       dođe do problema
4. Eksterne informacije        Interne i eksterne informacije

5. Realizuje se po projektima     Realizuje se kontinuirano

6. Rezultati =>Sadašnjost i      Rezultati =>Prošlost i sadašnjost
budućnost
7. Isključuju upotrebu računara    Podržan računarima
 MARKETING ISTRAŽIVANJE I
 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
AMA :” Istraživanje tržišta predstavlja
 sakupljanje, beleženje i analizu
 činjenica vezanih za problem
 transfera i prodaje roba i usluga
 između proizvođača i potrošača”.
Dva pristupa istraživanju tržišta
 › Primena naučnih metoda
 › Postavljanje određenog cilja
 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA
 1. Primena naučnoistraživačkih metoda
 2. Sagledavanje tržišnih varijabli
 3. Projekcija varijabli i uticaj na prodaju
 Marketing istraživanje je kompleksniji
 pojam od istraživanja tržišta
 › Istraživanje tržišta (predviđanje tražnje i
  prodaje)
 › Marketing istraživanje (upravljanje
  instrumentima marketing miksa kako bi se
  realizovali ciljevi preduzeća)
 MARKETING ISTRAŽIVANJA

OBJEKTIVNOST
LIČNI I POLITIČKI MOTIVI
DOKUMENTOVANOST
PLANIRANJE
 ULOGA I ZNAČAJ
 MARKETING ISTRAŽIVANJA
 MI usmereno je na sledeće aktivnosti:
 › Utvrđivanje karakteristika tržišta ili segmenata
 › Merenje i utvrđivanje tržišnih potencijala
 › Analiza tržišnog udela
 › Analiza prodaje
 › Istraživanje trendova poslovanja
 › Istraživanje potrošača i tražnje
 › Istraživanje proizvoda
 › Istraživanje cena
 › Istraživanje distribucije
 › Istraživanje promocije
 › Istraživanje konkurentskih proizvoda
MARKETING ISTRAŽIVANJA-
razlozi
ISTRAŽIVANJA ZA     ISTRAŽIVANJA ZA
OTKRIVANJE PROBLEMA   REŠAVANJE PROBLEMA

Tržišni potencijal    Segmentacije
Tržišni udeo       Proizvodi
Imidž          Cene
Karakteristike tržišta  Promocija
Analiza prodaje     Marketing kanali
Poslovni trendovi
Prognoziranje
  MARKETING ISTRAŽIVANJA-
  tipovi
AD HOC ISTRAŽIVANJA    KONTINUIRANA
              ISTRAŽIVANJA
Istraživanja prilagođena  Informacioni paneli
korisnicima
Omnibus istraživanja    Paneli televizijskih
              gledalaca
              Maloprodajna revizija

              Marketing baze podataka

              CRM

              Analiza WEB sajtova
 MERKETING ISTRAŽIVANJE
Rezultati doprinose:
 › Uspešnoj adaptaciji instrumenata
  marketing miksa složenim uslovima
  na tržištu
 › Usavršavanju komunikacionog
  procesa između preduzeća i tržišta
 › Poboljšanju marketing strategije
  preduzeća
 › Boljim rezultatima koje ostvaruje
  marketing menadžment
HVALA NA PAŽNJI!

								
To top