స్పోర్ట్స్ జూలై 2013 in Telugu by cnublogger

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                mycareersportal.blogspot.com


                     స్ప ోర్ట్స్ జూల ై 2013
మిటైమ్మెంట్ ప్రకటెంచిన ఇళ఺నబభేరహ

ఴఙచే ఆగష఼లో జమిగే ప్రప్ెంచ అథ్లె టక్స్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ తమహాత క్మీరకు వీడ్క ులు ప్లుకుతేననటల రష్హాకు ఙలెందిన
    స                                        ె

ప్రముఖ తృప లవాల్టస కరడ్ కహమిణి ఎల న ఇళ఺నబభేరహ (31) ప్రకటెంచిెంది. జూల ై 24న మవస్ప ులో జమిగిన రష్హా జాతీయ
           ీ

ఙ ెం఩఺యతుి తృె ప షారణ ప్తకెం గ్లిచిన తమహాత తన మిటైమ్మెంట్ తురణ యవతున రెలెడ్ెంచిెంది.


ఇళ఺నబభేరహ ఘనతలు:

2004 ఏథలన్స్, 2008 తెజెంగ్ ఑లిెం఩఺క్లో షారణ ప్తకహలు. 2012 లెండన్స ఑లిెం఩఺క్లో కహెంషా ప్తకెం.

2005, 2007 ప్రప్ెంచ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ెలో ప్ళ఺డ్.

2005 న఼ెంచి 2009 ఴరకు ప్రప్ెంచ నెంబరాన్స.

2005లో మఴిళల తృప లవాలోలో 5 మీటరె ఎతేన఼ అధిగమెంచిన తొలి కరడ్ కహమిణిగహ గుమిుెంప్ు.
                  ు           ీ


ప్రప్ెంచ వికలవెంగుల ఙలస్ ఙ ెం఩఺యనా జ్తుత

                                                     ె
తమళన డెకు ఙలెందిన జ్తుత ఆెంటో (26) ప్రప్ెంచ వికలవెంగుల ఙలస్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ున గ్లుచ఼కుెంది. ఙలక్స మిప్త౅ె క్

                                   ా
జూల ై 24న ముగిళ఺న తృప టీలె ో జ్తుత విజేతగహ తులఴడెంతోతృహటల మఴియా అెంతమహతీయ మవషస ర్ట్ టైటలున

దక్ుెంచ఼కుెంది. ఈ సో ద తో ఆబెకు ఩఻రమయర్ట్ ఈరెెంట్ మనహా మగత జాతీయ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ె లో నేరకగహ ఎెంటీర

        ా
లతేష఼ెంది. అెంతమహతీయ వికలవెంగుల ఙలస్ షెంఘెం (ఐ఩఻ళ఻ఏ) ఆధ్ారాెంలో జమిగిన ఈ ఈరెెంటో 15 దచఱహల న఼ెంచి 49
  ు                                     ె

మెంది కరడ్ కహరకలు తృహలగన నరక.
    ీ       ా


జూడ్క కరడ్ కహమిణి బరర జేవామి దచవి మాతి
    ీ

              ర
఑లిెం఩఺క్స్ కరడలో ఫారతేు తృహతితుధ్ాెం ఴఴిెంచిన తొలి మఴియా జూడ్క కరడ్ కహమిణి బరర జేవామి దచవి (32) జూల ై 21న
       ీ ె                         ీ

మాతి ఙలెందిెంది. ‘ఎక్స ఩఺క్స ఩రరగ్నతూ్’ కహరణెంగహ ఆబె మరణిెంచినటల రెైద఼ాలు తలలితృహరక. మణిప్ూరకు ఙలెందిన
                                ె

బరర జేవామి 2000 ళ఺డ్నన ఑లిెం఩఺క్లో 52 క్లోల విఫాగెంలో బమిలోక్ దిగి కహారసర్ట్ పరైనల్ట ఴరకు ఙచమిెంది.


సెంగేమి గహెండ్ ఩఺ విజేత హామలస న్స
     ీ

సెంగేమి గహెండ్ ఩఺ర టైటలున బెమి్డ్లస్ డ్లైఴర్ట్ హామలస న్స గ్లుచ఼కున నడె. లోటష఼ు ఙలెందిన మ్ైక్నన఼ు మ్ెండ్క స్హనెం..
     ీ                                                 ా

రెటలుు మూడ్క స్హనెం లతేెంఙ భ.
        ా                mycareersportal.blogspot.com
                 mycareersportal.blogspot.com


ఉళేనబబలుు షారణ ెం
    స

జబెైకన్స స్హర్ట్ అథ్లె ట్ ఉళేన్స బర ల్టస లెండన్స డ్లైమెండ్ లీగ్ ఈరెెంటో 100 మీటరె ప్రకగులో ఙ ెం఩఺యనా తులిఙ డె.
      స                             ె

లెండనబె జూల ై 20న జమిగిన 100 మీటరె ప్రకగుప్ెందలెంలో బర ల్టస 9.85 ళరకనె లో ప్రకగు ప్ూమిుఙచళ఺ విజేతగహ తులిఙ డె.


       ె
ఆళ఺యవ మ్జెెంగల ఫారతేు టీెంటైటల్ట

ఆళ఺యవ కహాడ్లట్ మ్జెెంగ్ ఙ ెం఩఺యతుి తృపె ఫారతేు టీెంటైటల్ట లతేెంచిెంది. ఈ తృప టీలు జూల ై 27న మెంగలలియవలోతు

    ె
ఉలవన బతమల ముగిఱహభ. ఈ తృప టీలె ో ఫారత్ మొతు ెం 15 ప్తకహలు స్హధిెంచిెంది. ఇెంద఼లో మూడె షారణ, తొమమది

రజత లు, మూడె కహెంషా ప్తకహలున నభ.


దివిజ్-ప్ురరహజా జోడ్క్ తొలి ఏటీ఩఻ టైటల్ట
      ర

                              ె
జెంటగహ బమిలోక్ దిగిన తొలి ఏటీ఩఻ ఴరల్ట్ టృర్ట్ టోరనబెెంట్ కహమల ఒ఩రనె బ దివిజ్ వరణ్-ప్ురవ్ మహజా జోడ్ విజేతగహ

                     ె               ర           ె
తులిచిెంది. జూల ై 21న కొలెంత౅యవలో జమిగిన కహమల ఒ఩రన్స పరైనలో రహళరలిన్స (తౄహన్స్)-ళ఺ళ఺ెెంగ్ (నెదమహెండ్్) జెంటన఼
                             ె

ఒడ్ెంచిెంది. విజేతగహ తులిచిన దివిజ్-ప్ురవ్ జెంటకు 35 రేల డ్ లరె (రౄ. 20 లక్షల 78 రేలు) ఩రైజమతూతోతృహటల 250

ఏటీ఩఻ మహాెంక్ెంగ్ తృహభెంటల లతేెంఙ భ.
             ె


ళ఺ెంగిల్ట్ ఙ ెంప్ స్హభప్రణీత్

ఆలిెండ్యవ ళ఻తుయర్ట్ మహాెంక్ెంగ్ టోరనబెెంటో స్హభప్రణీత్ ళ఺ెంగిల్ట్ ఙ ెం఩఺యనా తులిఙ డె. జూల ై 21న ప్ుణేలో
                     ె

జమిగిన పరైనలో ఆెంధ్రప్రదచఱకు ఙలెందిన క్డ్ ెంత౅ శ్రీకహెంతేన ఒడ్ెంఙ డె. ప్ురకశేల డబుల్ట్ పరైనలో ష఼మీత్ మ్డ్్ , మనఽ
      ె                                        ె

అతిర (ఏఏఐ) జెంట క్న తరకణ్-అరకణ్ విశేల఩రై గ్లిచి టైటల్ట స్హధిెంచిెంది. మఴిళల డబుల్ట్ పరైనలో అశ్వాతు
                  ణ                           ె

తృొ ననప్ో (఩఻ఎళ఻ోతె)-ప్రద నా గహదలర (ఏఏఐ) జోడ్ ళ఺క్ు మ్డ్్ (ఏఏఐ)-అప్రణ బాలన్స (఩఻ఎళ఻ోతె)ల఩రై గ్లిచి మఴిళల

డబుల్ట్ టైటల్ట గ్లుతృొ ెంద రక.


దక్షణ ళ఺యవ టీటీలో ఫారతేు ప్ళ఺డ్

దక్షణ ళ఺యవ జూతుయర్ట్ టేబుల్ట టతునస్ ఙ ెం఩఺యతుి తృె ప మహష్హతుక్ ఙలెందిన ఆకుల శ్రీజ తృహతితుధ్ాెం ఴఴిెంచిన ఫారత
                             సా             ర

                                          ి
కహాడ్లట్ బాలికల జటల టోమీనలో ఙ ెం఩఺యనా తులిచిెంది. జూతుయర్ట్ బాలబాలికల టైటళె న఼ ష఼ధ న఼ గలీఴర్ట్, ష఼తీరా
         స

                                              ె
ముఖమీాలు ఙచజక్ుెంచ఼క్గహ, అతురబన్స ఘోష్, స్హగమిక ముఖమీా కహాడ్లట్ బాలబాలికల విఫాగెంలో ఙ ెం఩఺యన఼గహ

తులిఙ రక. దెంతో ఫారత్ ప్ది బెంగహరక ప్తకహలతో అగీస్ా హనెంలో తులిచిెంది. ప్లు రజత లతో షమి఩రటస లకునన శ్రీలెంక

   ా
రననరతృహ తులిచిెంది. ఈ ఇరక జటల దక హాలో జమిగే ఆళ఺యవ జూతుయర్ట్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ుు అరహత షెంతృహదిెంఙ భ.
              ె

జూతుయర్ట్ బాలికల డబుల్ట్ టైటలున మవతుక బాతర -ష఼తీరా జోడ్ గ్లుచ఼క్గహ, బాలుర డబులోలో అతేలేక్స యవదవ్-

   ి
ష఼ధ న఼ గ్లుతృొ ెంద రక.                 mycareersportal.blogspot.com
                 mycareersportal.blogspot.com


ఆరేమీలో ఫారత మఴిళల టీముు షారణ ెం

ఆరేమీ ప్రప్ెంచ కప్ టోరనబెెంటో ద఩఺క కుమవమి, మిమల్ట బురకలీ, బ ెంబేలవ దచవిలతో క౅డ్న ఫారత జటల మికర్ట్ా టీమ్
              ె                              స

విఫాగెంలో షారణ ప్తకహతున స్ొ ెంతెం ఙచష఼కుెంది. జూల ై 21న టాప్ ళ఻డ్ ఙలైన జటలతో జమిగిన పరైనలో ఫారత్ విజేతగహ
                                     స        ె

తులిచిెంది. 2011లో ష్హెంఘై ఴరల్ట్ కప్ తమహాత ఫారతేు బెంగహరక ప్తకెం లతేెంచడెం ఇదచ తొలిస్హమి.


కహమనెాల్టు ఙలస్ె ప ఫారతేు షారణ ెం

              ు
గహెండ్ మషస ర్ట్ అతేజత్ గుతృహ కహమనెాల్టు ఙలస్ ఙ ెం఩఺యతుి తృె ప షారణ ప్తకెం స్హధిెంఙ డె. జూల ై 14న దక్షణ ప఺రకహలోతు తృప ర్ట్స
 ీ

ఎలిజబెతె ో ముగిళ఺న తృప టీలె ో ఒ఩రన్స విఫాగెంలో అతేజత్ షారణ ెం స్హధిెంచగహ, మమల గహెండ్ మషస ర్ట్ దిరేాెంద఼ బారకరహ రజత
                                        ీ

ప్తకెం గ్లుచ఼కున నడె. ఆెంధ్రప్రదచవుు ఙలెందిన గహెండ్ మషస ర్ట్ ఎెం.ఆర్ట్.లలిత బబు కహెంషా ప్తకెం గ్లుతృొ ెంద డె.
                       ీ


ఐతెఎల్ట రేలెం

తొలిస్హమి తురాఴిషు ఼నన ఇెండ్యన్స బాాడ్మెంటన్స లీగ్ క్షెం జూల ై 22న జమిగిన రేలెంలో ళరైన నెహాాలున 71 లక్షల

67,000 రౄతృహయలకు ఴైదమహబాద్ హాటాట్్ స్ొ ెంతెం ఙచష఼కుెంది. రేలెంలో అతాధిక ధ్ర మవతరెం ప్ురకశేల ళ఺ెంగిల్ట్
               ి

ఴరల్ట్ నెంబరాన్స లీ ఙలెంగ్ వీకే ప్లిక్ెంది. ముెంబెై మవషస ర్ట్ టీమ్ ద ద ప్ు రౄ. 80 లక్షల 63 రేలు రెచిేెంచి ఙలెంగ్ వీతు

                        ర
తమ జటల క్షెం ఎెంచ఼కుెంది. ఐతెఎల్ట క్షెం ఑క్ు తౄహెంఙలైజీ తమ జటలలో 10 మెంది ఙొప్ుోన ఆటగహళె న఼ ఎెం఩఺క
   స                            స

ఙచష఼కుెంది.


ఫారతరతనకు ధ ానేెంద్ ఩ేరక ళ఺తౄహరక్

దచవ అతేాననత తృౌర ప్ురస్హురెం ఫారతరతనకు న ట ప్రముఖ హాకర కరడ్ కహరకడె ధ ానేెంద్ ఩ేరకన఼ కేెందర కరడ్
                             ీ                  ీ

మెంతిరతాఱహఖ కేెందర ప్రభుత ాతుక్ ళ఺తౄహరక్ ఙచళ఺ెంది. ధ ానేెంద్ ప్రతిభతో 1928 ఆమలటమ్ హమ్, 1932 లవస్ఏెంజ్ల్ట్,

1936 బెమె ిన్స ఑లిెం఩఺క్లో ఫారత్ హాకరలో మూడె షారణ ప్తకహలు స్హధిెంచిెంది. 1979లో ఆయన మరణిెంఙ రక.


ళరమ్న కు 53ఴ ళ఺ెంగిల్ట్ టైటల్ట

అబెమికహ టతునస్ స్హర్ట్ ళరమ్న విలియమ్్ క్మీమె ల 53ఴ ళ఺ెంగిల్ట్ టైటల్ట స్హధిెంచిెంది. జూల ై 21న జమిగిన ళ఻ాడ్ష్ ఒ఩రన్స
         స

పరైనలో ళరమ్న ళ఻ాడన఼ు ఙలెందిన జోన లవమ్్నెైో విజయెం స్హధిెంచిెంది.
   ె


మసృతేు హాల్ట ఆఫ్ పేమ్ టతునస్ టైటల్ట

 ర
తౄహన఼్ు ఙలెందిన తుక్లస్ మసృత్ హాల్ట ఆఫ్ పేమ్ టతునస్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ టైటల్ట గ్లుచ఼కున నడె. నఽాతృప ర్ట్స

(అబెమికహ)లో జూల ై 14న జమిగిన పరైనలోలో లీటన్స ఴవిటలన మసృత్ ఒడ్ెంఙ డె.
                 mycareersportal.blogspot.com
                  mycareersportal.blogspot.com

తృహమహ అథ్లె టక్లో దచరేెందరకు షారణ ెం

తౄహనబలోతు లియోనబె జరకగుతేనన ఐ఩఻ళ఻ అథ్లె టక్స్ ప్రప్ెంచ ఙ ెం఩఺యతుి తృపె ఫారతేు ఙలెందిన తృహమహ అథ్లె ట్ దచరేెందర
 ర

జజామియవ జారెలిన్స తోరలో షారణ ెం స్హధిెంఙ డె. తద ామహ ఈ బెగహ టోమీనలో ఈ ఘనత స్హధిెంచిన తొలి ఫారతీయుడ్గహ

   ్            ్
మికహరకలక్కహుడె. దచరేెందర మికహరక఩రై ఫారత తృహమహలిెం఩఺క్స్ కమటీ సరిెం ఴాకుెం ఙచషు ఽ రౄ.5 లక్షల నగద఼ బసృమతితు

                      ్
ప్రకటెంచిెంది. దచరేెందర 2012లో ప్దమశ్రీ అరహరక అెంద఼కున నడె.


         ె
ప్రప్ెంచకప్ శూటెంగల ఫారతేు రజతెం

           ా
ళరోభనబె ముగిళ఺న అెంతమహతీయ శూటెంగ్ కరడ్ షమవఖా (ఐఎస్ఎస్ఎఫ్) ప్రప్ెంచ కప్ టోరనబెెంటో జూల ై 9న జమిగిన
                  ీ                      ె

మఴిళల 50 మీటరె మ్ైప఺ల్ట తీర తృొ జశన్స ఈరెెంటో ఫారతేు ఙలెందిన లజా గలస్హామ రజత ప్తకెం స్హధిెంచిెంది.
                      ె         ా


ఆళ఺యవ జూతుయర్ట్ రెభటె ఫ఺సెంగ్ ఙ ెంప్

                                               ా ె
ఆళ఺యవ జూతుయర్ట్ రెభటె ఫ఺సెంగ్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్ మఴిళల టీమ్ టైటలున ఫారత జటల గ్లుచ఼కుెంది. క్మా ిజస్హనబ
                                   స

ముగిళ఺న ఈ టోరనబెెంటో ఫారత జూతుయర్ట్ మఴిళల జటల మూడె రజత లు, న లుగు కహెంషా ప్తకహలు నెగా ి
          ె            స

అగీస్ా హన తున షెంతృహదిెంచిెంది. ఙలైన మ్ెండ్క స్హనెంతో షమి఩రటస లక్గహ క్మా ిజస్హన్స మూడ్క స్హనెంలో తులిచిెంది.
                        ా               ా      ా


ముక్ుణప్ు ళ఺మీస్ విజేత ఫారత్

రెళస ఺ెండ్నస్ె ప ఫారత్, శ్రీలెంక, రెళస ఺ెండ్నస్ జటె మధ్ా జమిగిన ముక్ుణప్ు క్క్ట్ టోరనబెెంటలన ఫారత జటల గ్లుచ఼కుెంది.
                                      ీ            స

జూల ై 11న జమిగిన పరైనలో శ్రీలెంకన఼ ఒడ్ెంచిెంది. మవాన్స ఆఫ్ ది మవాఙా మఴెందర ళ఺ెంగ్ ధక తు (ఫారత్), మవాన్స ఆఫ్ ది
           ె

ళ఺మీస్ా హ భుఴనేవార్ట్ కుమవర్ట్ (ఫారత్) తులిఙ రక.


హాల్ట ఆఫ్ పేమ్ల రహర్ట్న
       ె

                 ఻
ఇెంటమేనశనల్ట క్క్ట్ కౌతు్ల్ట (ఐళ఻ళ) హాల్ట ఆఫ్ పేమ్ల ఆళేసాలియవ ల గ్ ళ఺ోననర్ట్ లేన్స రహరకను ఙలటల దక్ుెంది. ఈ
        ీ                 ె

ఏడ్ ది ఇప్ోటకే త౅రయవన్స లవమహ (రెళస ఺ెండ్నస్), బేక్ాల్ట, గ్ెన్స బెకా హత్ (ఆళేస ాలియవ)లన఼ హాల్ట ఆఫ్ పేమ్ జాత౅త లో

ఙచమహేరక.


      ్
ఎగర్ట్ మికహరక

                                        హ
యవలరస్ ళ఺మీస్ె ప ఫాగెంగహ ఆళేసాలియవ-ఇెంగె ెండ్ జటె మధ్ా జూల ై 10-14 తచదలో న టెంగహమ్ (ఇెంగె ెండ్)లో జమిగిన తొలి
                                    ె

టస్ప లో ఆళేసాలియవ తొలి ఇతునెంగ్లో ఆ జటల ఆటగహడె ఆషస న్స ఎగర్ట్ 98 ప్రకగులు స్హధిెంఙ డె. తద ామహ టస్స క్క్ట్
                   స                               ీ

                                       ్
చమితరలో 11ఴ స్హనెంలో బాాటెంగుు ఴచిే అతాధిక స్ప ుర్ట్ స్హధిెంచిన ఆటగహడ్గహ మికహరక షాల఺సెంఙ డె.
       ా


‘హాల్ట ఆఫ్ పేమ్’లో ఴిెంగిస్                  mycareersportal.blogspot.com
                   mycareersportal.blogspot.com

   ా
అెంతమహతీయ టతునస్పె అతేాననత గౌరఴెంగహ ఫావిెంఙచ ‘హాల్ట ఆఫ్ పేమ్’ లో మఴిళల టతునస్ మవజీ నెంబరాన్స

మవమిసన ఴిెంగిష఼ు స్హనెం లతేెంచిెంది. ఴిెంగిస్ు ప తృహటల థలలవమ క్న్స లవెంగ్ (ఆళేస లియవ), క్ెఫ్ డ్లైళే్ల్ట (దక్షణ ప఺రకహ), ఙ మీె
          ా                              ా

తృహషమ్ల్ట (అబెమికహ)లన఼ క౅డ్ ‘హాల్ట ఆఫ్ పేమ్’లోక్ ఎెం఩఺క ఙచఱహరక.


కబడ్న్లో ఫారతేు ప్ళ఺డ్

దక్షణ కొమియవలోతు ఇెంచియవనబె జమిగిన న లుగల ఆళ఺యవ ఇెండ్క ర్ట్ కరడల కబడ్న్లో ఫారత ప్ురకశేల, మఴిళల జటల
                               ీ                 ె

షారణ ప్తకహలు స్హధిెంఙ భ. ప్ురకశేల, మఴిళల జటల మ్ెండఽ పరైనలో ఇమహనెైో విజయెం స్హధిెంఙ భ.
                      ె       ె


ఆళ఺యవ అథ్లె టక్స్ ఙ ెం఩఺యతుి ప్

ఐద఼ మలజుల తృహటల ప్ుణేలోతు శ్వవ్ ఛతరప్తి ళేసడ్యెంలో జమిగిన ఆళ఺యవ అథ్లె టక్స్ తృప టీలు జూల ై 7న ముగిఱహభ.

                 ణ
ఒఴమహలవ ఫారత్ ఈ ఈరెెంటో మ్ెండె షామహలు, ఐద఼ రజత లు, ప్ది కహెంషా ప్తకహలు స్హధిెంచి ఆమల స్హనెంలో
   ా        ె                                ా

తులిచిెంది. ఙలైన అగీస్ా హనెం తృొ ెందిెంది.


రెటలుు జరమతూ గహెండ్రి టైటల్ట
       ీ

జూల ై 7న జమిగిన జరమతూ గహెండ్రిలో మ్డెబల్ట డ్లైఴర్ట్ ళరబాళ఺సయన్స రెటల్ట విజేతగహ తులిఙ డె. ఈ కీమెంలో ‘శేమవకర్ట్
            ీ

                                         ా
బరదర్ట్్’ బెైకేల్ట, మహల్ట్ తమహాత జరమతూ గహెండ్రి టైటల్ట నెగా ిన మూడ్క జరమన్స డ్లైఴమహ రెటల్ట గుమిుెంప్ు తృొ ెంద డె. క్మీ
                    ీ

మ్ైక్నెన్స (లోటస్) మ్ెండ్క స్హనెంలో, గలీళరాన్స (లోటస్) మూడ్క స్హనెంలో తులిఙ రక.
               ా                 ా


విెంబుల్ న్స విజేతలు

ప్ురకశేల ళ఺ెంగిల్ట్: లెండనబె జూల ై 7న జమిగిన విెంబుల్ న్స ప్ురకశేల ళ఺ెంగిల్ట్ పరైనలో మ్ెండ్క ళ఻డ్ ఆెండ్న ముమేీ (త౅రటన్స)
                                          ె

విజేతగహ తులిఙ డె. ప్రప్ెంచ నెంబరాన్స నొరహక్స జొక్విచ్ (ళరమిబయవ)఩రై గ్లిచి క్మీమె ల మ్ెండ్క గహెండ్ లోమ్ టైటలున స్ొ ెంతెం
                                              ీ

                          ె
ఙచష఼కున నడె. విజేతగహ తులిచిన ముమేీకు 16 లక్షల తృౌెండె (రౄ.14 క్టె 36 లక్షలు) ఩రైజమతూగహ లతేెంఙ భ. ఈ

కీమెంలో 1936లో పరరడ్ ఩రమీ తమహాత త౅రటన్స న఼ెంచి విెంబుల్ న్స ప్ురకశేల ళ఺ెంగిల్ట్ టైటల్ట నెగా ిన కరడ్ కహరకడ్గహ ముమేీ
                                                 ీ

తులిఙ డె.


మఴిళల ళ఺ెంగిల్ట్:

                              ు
విెంబుల్ న్స మఴిళల ళ఺ెంగిల్ట్ ఙ ెం఩఺యనా 15ఴ ళ఻డ్ మమియన్స బమలలీ (తౄహన్స్) తులిచిెంది. జూల ై 6న జమిగిన పరైనలో
                                 ర                    ె

ఆబె జరమతూక్ ఙలెందిన షబెైన్స లిళ఺క్఩రై గ్లిచి క్మీమె ల తొలి గహెండ్ లోమ్ టైటలున స్హధిెంచిెంది. ఈ కీమెంలో అబెలీ మౌమ్స్ప మ
                              ీ

                               ు                 ు
తమహాత గహెండ్ లోమ్ టైటల్ట నెగా ిన తొలి తౄహన్స్ కరడ్ కహమిణిగహ బమలలీ తులిచిెంది. విజేతగహ తులిచిన బమలలీక్ 16 లక్షల
    ీ                ర    ీ

   ె                                         ె
తృౌెండె (రౄ. 14 క్టె 36 లక్షలు) ఩రైజమతూ లతేెంచిెంది. రననరప్ లిళ఺క్ ఖవత లో 8 లక్షల తృౌెండె (రౄ. 7 క్టె 18

లక్షలు) ఙచమహభ.                   mycareersportal.blogspot.com
                mycareersportal.blogspot.com


ప్ురకశేల డబుల్ట్: ప్ురకశేల డబుల్ట్ టైటలున టాప్ ళ఻డ్ బాబ్ బరయవన్స-బెైక్స బరయవన్స (అబెమికహ) జోడ్

ఙచజక్ుెంచ఼కుెంది. పరైనలో బరయవన్స బరదర్ట్్.. డ్క డ్గ్ (కొీ భేల఺యవ)-బెలో (బెరజల్ట) జెంట఩రై గ్లిఙ రక.
            ె


మఴిళల డబుల్ట్: విెంబుల్ న్స మఴిళల డబుల్ట్ టైటలున ష఼ఴుయ్ (తలైరహన్స)- ఩రెంగ్ (ఙలైన ) జెంట క్ైఴషెం

ఙచష఼కుెంది. పరైనలో ఈ జోడ్న యవల఻ె బమీస- కహళర డ్లలె వకహా (ఆళేస ాలియవ) జెంటన఼ ఒడ్ెంచిెంది.
         ె
                mycareersportal.blogspot.com

								
To top