Docstoc

వ్యక్తులు జూలై 2013 in Telugu

Document Sample
వ్యక్తులు జూలై 2013 in Telugu Powered By Docstoc
					                   mycareersportal.blogspot.com


                       ు
                     వ్యక్తలత జూల ై 2013
గ్ైేటెస్ట్ ఫాలీవ్ుడ్ స్఺ర్ అమిణాబ్
            ్

ఫాలీవ్ుడ్ సా఩భ఺టార్ అమిణాఫబచ్చనఽు గ్ైేటెస్ట్ ఫాలీవ్ుడ్ స్఺ర్ కిభీటం దకిుంథి. పాయతీమ ల఻నిభా వ్ంథేళ్ు ల ఩ూభతు
                             ్

చేసఽక్తనన సందయభంగ్఺ నృిటనఽు చంథిన ఈస్ ర్న ఐ య఺య ఩త్రిక్ ఑క్ సభైే నియేళంచంథి. ఈ సభైేలో నృగ్ నౄ

అమిణాబ్ ముదటిస్ా ఺నంలో నిలవ్గ్఺, భభో నటుడు థిలీ఩ుుభార్ భెండో స్఺నంలో, ష఺యుఴాన్ భూడో స్఺నంలో
                                ా      ా     ా

నిలిచాయు. ళీభోబను లో భాధఽభీథీక్షిత్ ణొలి స్఺నంలో నిలిచంథి.
                      ా


జీవ్ ర఺సు రయేత్ు ఑ఫాబద్ ల఻థి ఖీ భిత్ర

఩ిభుఖ జీవ్ర఺సు రయేత్ు, ఩దమ విబూషణ్ ఑ఫాబద్ ల఻థి ఖీ (81) జూల ై 26న ఫంగళ్ూయులో భయణంచాయు. ఆమన

                                     ా
టాటా ఇనిటాటయయట్ ఆఫ్ పండఫంటల్ భీలెర్చ జాతీమ జీవ్ర఺స్఺ల కైందింలో నుర ి ఩ెసభ఺ ఩నిచేసు ఽధానయు. ఆమన జనఽయ
                          ుా

ర఺స్఺నికి సంఫందించ గ్ొ఩ప ఩భతరోధనలత చేర఺యు.
  ుా


ల఻నీ నటి భంజుల క్నఽనభూత్

అలధాటి అంథాల నటి భంజుల (59) అధాభోగయంణో జూల ై 23న చధ౅ైనలో క్నఽనభూర఺యు. 1969లో జెమినీ గణేశన్

                               ా
ళీభోగ్఺ యూనుర ంథిన ర఺ంత్రనిలమం భంజుల ణొలిచత్ిం. ణలతగులో ళీభోబధా ణొలి చత్ిం జెై జయ఺న్. ణలతగు,

త్మిళ్ం, క్ననడం, ళంథీ త్థిత్య పాషలో ముత్ు ం వ్ందక్తనెైగ్఺ చణాలో నటించాయు. ఆఫ ఩ిభుఖ నటుడు
                 ు             ి ు

విజముుభాయున నెలుు చేసఽక్తధానయు. వీభత క్తభాభెులే ఩ిభుఖ నటీభణులత న఼ిత్ర, శ్రేథేవి.క్భూయనిసఽ ధేత్ సభర్
                                            ్

భుఖభీీ భిత్ర

఩ిభుఖ క్భూయనిస్ట్ ధేత్, స్఺ేత్ంత్్ర సభయయోధఽడు సభర్ భుఖభీీ(100) కోలుణాలో జూల ై 18న భయణంచాయు.

ఆమన క్భూయనిసఽ ను఺భీ్ ఆఫ్ ఇండిమా(భాభతుస్ట్ ) లో అత్యంత్ ఎక్తువ్ వ్మసఽ గల సబుయడు. 1928లో లెైభన్
      ్

క్మిషన్ వ్యత్రభైక్ ఉదయభంలో ను఺లగధానయు. 1940 లో క్భూయనిసఽ ను఺భీ్ ఆఫ్ ఇండిమా (ల఼న఼ఐ)లో చేభతన ఆమన
                ా            ్

                                ు
1964లో ల఼న఼ఐ(ఎం)లో చేభ఺యు. ఩శ్చచభ ఫంగ్఺ల్ ర఺సనసబుయడిగ్఺,భూడుస్఺యు లోక్సబ(1971-84) సబుయడిగ్఺,

1986లో భ఺జయసబ సబుయడిగ్఺ వ్యవ్హభతంచాయు.


త్మిళ్ ల఻నీ గ్ైమ యచ్బత్ య఺లి భిత్ర

఩ిభుఖ త్మిళ్ ల఻నీ గ్ైమ యచ్బత్ య఺లి (82) చధ౅ైనలో జూల ై 18న భయణంచాయు. ఆమన త్మిళ్ంలో ఩థి
                   mycareersportal.blogspot.com
                mycareersportal.blogspot.com

                               ు                  ు
యేలక్తనెైగ్఺ ను఺టలత భ఺ర఺యు. 2007లో కైంది ఩ిబుత్ేం ఩దమశ్రే అయ఺యుణో ఆమననఽ సత్ుభతంచంథి. య఺లి భెండుస్఺యు

జాతీమ ఉత్ు భ గ్ైమ యచ్బత్గ్఺ క్ూడా ఎంన఻క్మాయయు.


ధాఫార్ు వ్యవ్స్఺఩క్ చైయమన్ భ఺భక్ిషణమయ భిత్ర
        ా

భ఺ష఺నికి చంథిన ఩ిభుఖ ఫాయంకింగ్ ని఩ుణుడు, ధేషనల్ ఫాయంక్ పర్ అగ్తేక్లచర్ అండ్ యూయల్ డవ్లనెమంట్ (ధాఫాయు)
  ్ా

వ్యవ్స్఺఩క్ చైయమన్ ఎం.భ఺భక్ిషణమయ (93) జూల ై 22న క్నఽనభూర఺యు. భతటెైయు ఐఏఎస్ట అదిక఺భత అబన
    ా

                ా
భ఺భక్ిషణమయ ఆభీబఐ డి఩ూయటీ గవ్యనభ఺ క్ూడా లేవ్లంథించాయు. ఆమన 1920, ఩఻ఫివ్భత 2న ధ౅లు ూయు జిలా
                                            ు

క఺వ్లిలో జనిమంచాయు.


గ్తడుగు భ఺జైశేయభ఺వ్ు అసు భమం

఩ిభుఖ యచ్బత్ గ్తడుగు భ఺జైశేయభ఺వ్ు (80) జూల ై 21న గుండనుో టుణో క్నఽనభూర఺యు. వ్యవ్హాభతక్ పాషో దయభ

న఻ణాభహృడు గ్తడుగు భ఺భూమభతు భనవ్డైన భ఺జైశేయభ఺వ్ు క఺లపనిక్ స్఺ళత్యంలో క్ిఱ఻ చేర఺యు. క్థలత, లలిత్

గ్ీణాలత భ఺ర఺యు. పావ్ వీచక్లత, అభూలయ క్షణాలత, క఺లుంథిలో య౅ధ౅నల, న఻లులక్త న఻ట్ క్థలత, ఩ూలణేయు వ్ంటి

యచ్నలత ఆమనక్త నేయు ణచాచబ.


఩ిభుఖ జయనలిసఽ ళెల న్ తాభస్ట భిత్ర
      ్

అఫభతక఺క్త చంథిన ఩ిభుఖ జయనలిసఽ ళెల న్ తాభస్ట (92) య఺ఱ఻ంగ్ధు ల జూల ై 20న భయణంచాయు. య౅ైటౌ హస్ట
              ్

క్యస్఺పండంటా ఆఫ ఩థిభంథి అఫభతక఺ అధయక్షులనఽ త్న ఩ిశనలణో ఉకిుభతనృకిుభత చేర఺యు. 1943 నఽంచ 2010
      ా

వ్యక్త స్఺గ్తన వ్ిత్రు లో ఩ిభుఖ జయనలిసఽగ్఺ నేయునుర ంథాయు.
                   ్


అల఻ల్ ెంట్ లెక్టభీగ్఺ నిష఺ థేర఺య్ నృస్఺ేల్
        ే

పాయత్ సంత్త్రకి చంథిన నిష఺ థేర఺య్ నృస్఺ేలతన దక్షిణాల఻మా వ్యవ్హాభ఺ల విపాగంలో అల఻ల్ ెంట్ లెక్టభీగ్఺ అఫభతక఺
                                              ే

                                     ీ
అధయక్షుడు ఫభ఺క్ ఑ఫాభా జూల ై 18న ధామిధేట్ చేర఺యు. ఆఫ ఩ిసు ఽత్ం అఫభతక఺ అంత్భ఺తీమ అన౅వ్ిథిి సంసా

                            ా                    ు
(మూఎస్టఏఐడీ)లో ఆల఻మా విపాగ్఺నికి అల఻ల్ ెంట్ అడిమనిలే్ాటభ఺ ఉధానయు. ఆఫ పాయత్, ను఺కిస్ా ఺న్, ఫ ంంగ్఺థేశ్,

అఫ్఺నిస్఺న్, శ్రేలంక్, ధేను఺ల్, భాలీీవ్ులత, బూటాను లో అఫభతక఺ వ్యవ్హాభ఺లనఽ ఩యయయేక్షిస్ు ఺యు. వ్భీీనిమా వ్భతసటీ
  ా  ా

                                       ా ా
నఽంచ నౄఏ డిగ్ీే నుర ంథిన నృస్఺ేల్ మూఎస్టఏఐడీలో 2010 నఽంచ అల఻ల్ ెంట్ అడిమనిలే్టభ఺, 2005- 2010 వ్యక్త

అఫభతక఺ ఩ిత్రనిధఽల సబక్త చంథిన విథేశ్ర వ్యవ్హాభ఺ల సఫుమిటీలో ఫజాభతటీ క్ు భ఺గా ఩నిచేర఺యు. 2002-05 వ్యక్త

ఇంటభ఺క్షధలు విదాన, సలహా డభెైక్్భా ఺,1999 -2002 వ్యక్త ఩ిత్రనిధఽల సబలో అంత్భ఺తీమ సంఫందాల క్మిటీలో,
                                      ీ

1995-99 వ్యక్త మూఎస్టఎఐడీలో ఩లత హో థాలో ఩నిచేర఺యు.
                   ు


        ా
య఺ములేన అంఫాల఻డభ఺ సచన్ ణొలగ్తం఩ు                mycareersportal.blogspot.com
               mycareersportal.blogspot.com

                  ా
పాయత్ య఺ములేన (ఐఏఎఫ్) ఫాండ్ అంఫాల఻డభ఺ ఉనన సచన్ టెండాులయున య఺ములేన ణొలగ్తంచంథి. కికెటు ల
            ి                             ే

స్఺దించన ఘనత్లక్త గుభతుం఩ుగ్఺ 2011 లో సచనఽు గూప్ కెన్ ెన్ హో థానఽ య఺ములేన క్లిపంచంథి. సచన్ వ్లు
                       ే

య఺ములేనలో నెదీ ఎత్తన మువ్త్ చేయుత్తందని పావించంథి. అబణే మువ్త్ నఽంచ సభెైన సపందన లేక్నుో వ్డంణో
         ు

ఆమననఽ ఫాండ్ అంఫాల఻డర్ హో థా నఽంచ ణొలగ్తంచంథి. జునృన్ ఫహణాక్త ఠ఺గూర్ ఩ుయస్఺ుయం
    ి

఩ి఩ంచ్ ఩ిఖాయత్ సంగ్ీత్క఺యుడు జునృన్ ఫహణా 2013 ఠ఺గూర్ స్఺ంసుిత్రక్ స్఺భయసయ ఩ుయస్఺ుభ఺నికి

ఎంన఻క్మాయయు. ను఺ర఺చత్య సం఩ిథామ సంగ్ీత్ంలో నేయుగ్఺ంచన ఫహణా 1936లో భుంఫైలో జనిమంచాయు.


ఐభ఺సలో ‘భలాలా డే’

ణాలిఫను క఺లతపలో గ్఺మ఩డి కోలతక్తనన ను఺క్ ఫాలల హక్తుల క఺యయక్యు భలాలా మూసఫ్఺య్ 16వ్ జనమథినం
       ు                             ీ

సందయభంగ్఺ వుక్ేయ఺యం ఐక్యభ఺జయసమిత్రలో జూల ై 12న ‘భలాలా డేమూత్ అలెంనౄు ’ క఺యయక్ేభం నియేళంచాయు. ఈ

యేడుక్లో ఫాలిక్ల విదయ, భళళ్ల ఆత్మగ్ౌయవ్ం కోసం క్ిఱ఻ చేసు ఽననందఽక్తగ్఺నఽ ఏడుగుయు మువ్త్తలక్త ఩ిణేయక్
    ు

  ు
అయ఺యులనఽ ఫహౄక్భతంచాయు. వీభతలో ఇదీ యు పాయతీములత ఉధానయు. ఫంగళ్ూయుక్త చంథిన అశేనీ, ఉత్ు య఩ిథేరు ోని

                                  ు
మీయటుు చంథిన యజిమాలనఽ ‘ఐభ఺స ఩ిణేయక్ దాత్-఩ి఩ంచ్ విదయ మువ్స్఺హస అయ఺యు’లణో సత్ుభతంచాయు. మిగణా

  ు            ు                           ు
అయ఺యుగేళీత్లో భలాలానెై ణాలిఫనఽ జభతన఻న క఺లతపలో గ్఺మ఩డిన ఆఫ సహ విథాయభతాని ష఺జిమా, ఫంగ్఺థేవుు
      ు                ు

చంథిన కైరోబ్, ధేను఺ల్ మువ్త్ర ఊభతమళ్, ముభ఺కోక్త చంథిన యూబమా, ల఻బెభ఺ లియోన్ మువ్త్ర అమిధాణా
                                 ే

ఉధానయు.


క్ణోికీ భయణం

ఫో నూో ర్స క్తంబకోణంలో కీలక్ ను఺త్ిదాభత అబన ఇటాలిమన్ య఺యను఺భత ఑టావియో క్ణోికీ (74) ఇటలీలోని మిలాన్
                                ్

                                                  ్
నగయంలో జూల ై 12న గుండనుో టుణో భయణంచాడు. థేర఺నిన క్తథినేల఻న ఫో నూో ర్స క్తంబకోణంనెై ల఼నౄఐ 1999లో కోయుక్త

సభభతపంచన చాభతీఱ఼టు ల క్ణోికీనెై అన౅యోగ్఺లత మోన఻ంథి. ల఼ేడనఽు చంథిన హో విటీ ర్ త్తను఺క్తలనఽ పాయత్ లెైధాయనికి

సయపభ఺ చేలేందఽక్త 1986లో క్తదఽయుచక్తనన యూ.1600 కోటు ఑఩పందంలో యూ.64 కోటు భుడు఩ులత చేత్తలత

                             ్
భాభతనటు అన౅యోగ్఺లత ఉధానబ. అబణే, ఢిలీులోని తీస్ట హజాభీ కోయు 2011 భాభతచ 4న ఈ కైసఽ నఽంచ క్ణోికీకి
   ు

విభుకిు క్లిపంచంథి.ఫో నూో ర్స క్తంబకోణం 1987లో ల఼ేడిష్ భైడియో కైందిం ఩ిస్఺యం చేల఻న క్థనంణో య౅లతగులోకి

వ్చచంథి. ఈ వ్యవ్హాయంలో క్ణోికీకి యూ.64 కోటు భుడు఩ులత భుటి్ నటు ఆభో఩ణలత ఉధానబ.
                     ు         ు


          ు
భెైధాక్త జయమనీ అయ఺యు

అయుణాచ్ల్రథేశ్ జయనలిసఽ ణోంగమ్ భెైధా ఈ ఏడాథి జయమనీకి చంథిన మీడిమా నూ ండేషన్ ఇచేచ ‘నెరైజ్ పర్ థి ఩఼ిడమ్
           ్

                       ు                     ు
అండ్ పూయచ్ర్ ఆఫ్ థి మీడిమా’ ఩ిత్రష఺త్మక్ అయ఺యుక్త ఎంన఻క్మాయయు. భెైధాణోను఺టు ఇదీ యు జయమనఽ, డధామర్ు,
                 ్

                         ు
ఫలిీమంక్త చంథిన భభో ఇదీ యు జయనలిసఽలత ఈ ఏడాథి అయ఺యుక్త ఎంన఻క్మాయయని ఈ ఫేయక్త మీడిమా నూ ండేషన్
                 ్               mycareersportal.blogspot.com
               mycareersportal.blogspot.com

ణలిన఻ంథి.


 ి
ను఺ణ్ భిత్ర

            ి
఩ిభుఖ ఫాలీవ్ుడ్ నటుడు ను఺ణ్ జూల ై 12న అధాభోగయంణో భుంఫైలో భయణంచాయు. ఆమన థాథా఩ు 400క్త నెైగ్఺

                                           ు
చణాలో నటించాయు. థేశంలో చ్లన చత్ి యంగంలో అత్తయననత్ ఩ుయస్఺ుయఫైన థాథా స్఺ళెబ్ నూ఺లేు అయ఺యు 2012
 ి ు

           ి                         ి        ి
సంవ్త్సభ఺నికిగ్఺నఽ ను఺ణుు లన౅ంచంథి. ఢిలీులో 1920 ఩఻ఫివ్భత 12న జనిమంచన ను఺ణ్ అసలత నేయు ను఺ణ్ కైవ్ల్ ల఻క్ంద్.

  ు                                         ి
‘మభా జాట్’ అధే ఩ంజానౄ చత్ిం థాేభ఺ 1940లో ఆమన ళీభోగ్఺ య౅ండిణయక్త ఩భతచ్మభమాయయు. ‘అండ్ ను఺ణ్’

నేభతట ఆమన భ఺ల఻న ఆత్మక్థక్త అమిణాబ్ ఫచ్చన్ భుందఽభాట భ఺ర఺యు.


ఫో స్ట క్నఽనభూత్

ఆడియో ల఻స్మ్స యంగ ఩దనిభైీశక్తడు, ఫో స్ట క఺భొపభైషన్ అదిధేత్ అభర్ జి ఫో స్ట (83) జూల ై 12న క్నఽనభూర఺యు.

అభభోబస్ట 50 ఏళ్ు కిత్ం ఫో స్ట క఺భొపభైషనఽన స్఺న఻ంచాయు. 1929, నవ్ంఫర్ 2న ఩఻లడలిిమాలో అభర్ ఫో స్ట
          ే            ా

జనిమంచాయు. 1968లో ఆమన అత్యంత్ ను఺చ్ఽయయం నుర ంథిన ఫో స్ట 901 డభెైక్్ భతఫ్ెుకి్ంగ్ ల఼పక్ర్ ల఻స్భున
                ి

ఆవిషుభతంచాయు.


             ు
ర఺లినీ ల఻ంగుు పాటిమా అయ఺యు

఩ిభుఖ ఆంగు థిన఩త్రిక్ ‘థి ళందా’ డి఩ూయటీ ఎడిటర్ ర఺లినీ ల఻ంగ్ 2013 నేిమ్ పాటిమా ఩ుయస్఺ుభ఺నికి

                        ు
ఎంన఻క్మాయయు. నుర లిటిక్ల్ విపాగంలో అఫక్త ఈ అయ఺యు దకిుంథి. గత్ంలో ఈ ఩ుయస్఺ుయం హాభీష్ ఖైర్,

న఻.స్఺బధాథ్, నియు఩భా సఽఫిభణభను క్త లన౅ంచంథి.


సంగ్ీత్ విథాేంసఽడు నాక్ల చన సత్యధాభ఺మణ భిత్ర

     ణ                                    ి
఩ిభుఖ క్భ఺టక్ సంగ్ీత్ విథాేంసఽడు డాక్్ర్ నాక్ల చన సత్యధాభ఺మణ (90) జూల ై 11న ల఻కింథాఫాథోు

        ణ
క్నఽనభూర఺యు. క్భ఺టక్ సంగ్ీత్ంలో అసభాన ఩ిత్రపావ్ంత్తడైన నాక్ల చన సత్యధాభ఺మణ 1923 ఆగసఽ 4న
                                          ్

విర఺ఖ఩టనం జిలా అనక఺఩లిు లో జనిమంచాయు. ‘భహాభహో ను఺దాయమ’ సహా ఩లత నృయుదఽలత, సణాుభ఺లనఽ
       ు

                                      ి
అందఽక్తనన ఆమననఽ కైంది ఩ిబుత్ేం 2010లో ఩దమబూషణ్ ఩ుయస్఺ుయంణో సత్ుభతంచంథి. ఆందా మూనివ్భతసటీ,

                ి
శ్రే యేంక్టేశేయ మూనివ్భతసటీ, భథాస్ట భూయజిక్ అక఺డమీ, సంగ్ీత్ ధాటక్ అక఺డమీ, ఆలిండిమా భైడియోలో వివిధ
                                             ు

హో థాలో ఩నిచేర఺యు. త్రయుభల త్రయు఩త్ర థేవ్స్఺నం, క్ంచ క఺భకోటి న఼ఠ఺లక్త ఆస్఺న విథాేంసఽనిగ్఺
   ు                  ా               ా

లేవ్లంథించాయు. సంగ్ీత్ సఽధ, శ్రే ణాయగభ఺జ స్఺యసేత్ సయేసేం, భ఺గ లక్షణ సంగేహం వ్ంటి సంగ్ీత్ గేంతాలత

యచంచాయు. విథేర఺ంగ క఺యయదభతిగ్఺ సఽజాణాల఻ంగ్

఩ి఩ంచ్థేర఺లణో సంఫందాలనఽ ధ౅య఩డంలో అత్యంత్ కీలక్ఫైన విథేర఺ంగర఺ఖ క఺యయదభతి ఩దవిని సఽజాణా ల఻ంగ్
               mycareersportal.blogspot.com
                mycareersportal.blogspot.com

(59) చే఩ట్ నఽధానయు. ఈ ఫేయక్త ఆఫ నిమాభక఺నిన ఩ిదాని భధలమహనిసంగ్ జూల ై 2న ఖభ఺యు చేర఺యు. 1976

ఐఎఫ్ఎస్ట ఫాయచ్ఽు చంథిన సఽజాణాల఻ంగ్ ఩ిసు ఽత్ం జయమనీలో పాయత్ భ఺మఫాభతగ్఺ ఩నిచేసు ఽధానయు. ఩ిసు ఽత్ విథేర఺ంగ

క఺యయదభతి యంజన్ భణాయ్ జూల ై 31న ఩దవీ వియభణ చేమనఽధానయు. అథేభోజున సఽజాత్ ఫాధయత్లత ల఼ేక్భతస్ు ఺యు.

చోకిలా అమయర్, నియు఩భాభ఺వ్ు త్భ఺ేత్ అత్యంత్ కీలక్ఫైన ఈ ఩దవిని చే఩టి్ న భూడో భళళ్ సఽజాణాల఻ంగ్.

ఆఫ త్ండిి టీవీ భ఺జైశేర్ కైంది ఇంటెలిజెన్స ఫూయభో చీఫ్఺ ఩నిచేర఺యు. సఽజాణాల఻ంగ్ బయు సంజయ్ ల఻ంగ్ క్ూడా
                          ా

కైందింలో క఺యయదభతి ఩దవిలో ఩నిచేల఻ ఇటీవ్లే ఩దవీ వియభణ చేర఺యు.


భౌస్ట సిఱ఻్క్యు ఎంగ్ెలాబర్్ భిత్ర

భౌస్ట సిఱ఻్క్యు డగు స్ట ఎంగ్ెలాబర్్(88) జూల ై 2న భూత్ిన఻ండాల య఺యదిణో క఺లినూో భతనమాలో క్నఽనభూర఺యు. 1925,

జనవ్భత 30న జనిమంచన ఎంగ్ెలాబర్్.. 1963లో స్఺ధలిర్ు భీలెర్చ ఇనిటాటయయట్ (఩ిసు ఽత్ం ఎస్టఆర్ఐ ఇంటభైనషనల్)లో
                     ్

఩నిచేసు ఽనన఩ుపడు భౌసఽన క్నినెట్ ాయు. థీంణోను఺టు ఇంటభెనట్, ఩యసనల్ క్ం఩ూయటింగ్ యంగంలో క్ిఱ఻ చేర఺యు. డిలే్ే

ఎడిటింగ్, ఆధ౅ు లన్ ను఺లెల఻ంగ్, లింకింగ్, ళెై఩ర్ మీడిమా వ్ంటియ఺టిని ఆవిషుభతంచాయు. ఇంటభెనట్, ఈఫబల్
           ి

వ్ంటియ఺టి యూ఩క్లపనక్ూ భాయా ం యేర఺యు.


ఆభీమలో ణొలి భళమా వ్యకిుగత్ క఺యయదభతి

పాయత్ లెైనయంలో అత్యంత్ భుఖయఫైన వ్యకిుగత్ క఺యయదభతి హో థా నుర ంథిన ణొలి వ్ుళళ్గ్఺ ల ఫ్఻్ధ౅ం ట్ గనీవ్ లాలీీ చ్భతత్ి

సఱ఻్ంచాయు. 2011లో ఩ుణేలో మిలటభీ ఇంటెలిజెన్స దళ్ంలో చేభతన లాలీీ అనత్రక఺లంలోధే అధేక్ విజమలనఽ స్ర ంత్ం

చేసఽక్తధానయు. లెంటి ల్ ఆభీమ క్వ్ూండర్ ల ఫ్఻్ధ౅ంట్ జనయల్ యజన్ బక్షీకి ఈఫ సహామక్తభ఺లిగ్఺ వ్యవ్హభతస్ు ఺యు.

స్఺దాయణంగ్఺ ఆభీమ చీఫ్, ఆభీమ క్వ్ూండయు క్త ఎబడ్-డి-క఺యంప్స(ఏడీల఼)లత సహాముక్తలతగ్఺ ఉంటాయు.


ధాస్఺ుమ్ అధయక్షుడిగ్఺ చ్ందిరేఖర్

స్఺ఫ్ే్ేర్, లేవ్ల క్ంనెనీల జాతీమ భండలి (ధాస్఺ుమ్) అధయక్షుడిగ్఺ టెలిక్ం భాజీ క఺యయదభతి ఆర్.చ్ందిరేఖర్ జూల ై

5న ఎంన఻క్మాయయు. 2014 జనవ్భతలో ఩ిసు ఽత్ అధయక్షుడు స్ో మ్ మిట్ ల్ ఩దవీక఺లం భుగ్తమగ్఺ధే ఆమన స్఺నంలో
                                              ా

చ్ందిరేఖర్ ఫాధయత్లత చే఩డణాయు. ఆంధి఩ిథేరు ో ఇనిభైమషన్ టెక఺నలజీ డిను఺భె్మంటున ఏభ఺పటు చేల఻న ఘనత్

ఆమనకై దక్తుత్తంథి. అంణేక఺క్తండా ఆ ర఺ఖక్త 1997 జూన్ నఽంచ 1999 డిలెంఫర్ వ్యక్త క఺యయదభతిగ్఺ క్ూడా

                ా
఩నిచేర఺యు. టెలిక్ం క్మిషన్ చైయమధా, లెక్టభీగ్఺ గణేడాథి భాభతచ వ్యక్త విధఽలత నియేళంచాయు.
                    ే
                mycareersportal.blogspot.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:8/5/2013
language:Unknown
pages:5