అంతర్జాతీయం జూలై 2013 in Telugu

Document Sample
అంతర్జాతీయం జూలై 2013 in Telugu Powered By Docstoc
					              mycareersportal.blogspot.com


                 ా
               అంతమ఺తీమం జూల ై 2013
కురైట్ ఎతుికలల లిఫయల్ గిమిజన గర఩ుల విజమం
       ో        ూ

కురైట్ తృ఺యో బంట్కు జూల ై 27న జమిగిన ఎతుికలల లిఫయల్, గిమిజన గర఩ులకు చందినర఺యు విజమం స఺ధించాయు.
                      ో         ూ

బైనామిట్ీ ల఻మా ఎం఩఼లు ఉనిర఺ట్ిలల సగం కంట్ే ఎకుువ నషటతృో మాయు. ఇవి ఎతుమిది నలలల మండో తృ఺యో బంట్మీ
                                       ో

                                              ో
ఎతుికలు. ఐదేళ్ోలల ఆమోస఺మి తృ఺యో బంట్కు ఎతుికలు జమిగ఺భ. ఩రసు ఽత ఎతుికలల 52.5 ఱ఺తం భంది ఒట్ింగో
                                   ో

                                  ా
తృ఺లగనాియు. 50 స఺నాలు గల తృ఺యో బంట్ల ల఻మాకు చందిన ఎతుమిది భంది అబయయులు విజమం స఺ధించాయు. గత
  ొ      ా         ో

               ా            ొ
తృ఺యో బంట్ల 17 భంది ల఻మా అబయయులు ఉండేర఺యు. లిఫయల్్ భుగుయు ఎతుికమాయయు. గత తృ఺యో బంట్ల వీమికూ
     ో                                    ో

 ర
తృ఺తితుధయం లేదఽ. గిమిజన గర఩ులకు చందినర఺యు 24 భంది ఎతుికమాయయు. సఽతూి ఇస఺మిసఽలు ఏడుగుయు
             ూ                      ో  ట

            ు
ఎతుికమాయయు. భుళ఻ో ం ఫరదయుడ్, భమికొతుి ఩రధాన గిమిజన గర఩ులు ఎతుికలనఽ ఫఴిషుమించాభ. ముతు ం
                          ూ

                                             ా
సబుయలల ఇదద మై భఴిళ్లునాియు. కురైట్ో ల మ఺జకీమ తృ఺మీటలు లేవు. తృ఺యో బంట్ సబుయలు సవతంత్ర అబయయులుగ఺
   ో

ఉంట్ాయు. ఎతుికల తమ఺వత సంకీయణ ఩రబుతవం ఏయపడుత ంది. మ఺జు ఩రధానభంతిరతు ఎం఩఻క చేసు ఺యు.


హర఺య్ల ఫామీ ఆ఩఻టకల్ ట్ెలిసో ుప్ ఏమ఺పట్క఩ై ఑఩పందం
   ో

తమీట మీట్ర్ ట్ెలిసో ుప్ (ట్ీఎంట్ీ) తుమ఺మణాతుకూ సంఫంధించిన ఫాగస఺వభయ ఑఩పందం఩ై కనడా, చైనా, ఫాయత్, జతృ఺న్,

అబమిక఺లు హర఺య్ల జూల ై 26న సంతక఺లు చేఱ఺భ. ట్ీఎంట్ీ ఖగోళ్ ఱ఺సు ర ఩మిఱోధనలల వి఩ో ర఺తమకబైన సౌకమ఺యలు
       ో

అందిసు ఽంది. క఺లితౄో మిిమా, కనడా మరతువమి్ట్ీలతోతృ఺ట్క మిగిలిన సబయ దేఱ఺ల ఱ఺ళ఼ు రమ సంసా లు దీతుి

చే఩ట్ాభ. హర఺య్ల ఏమ఺పట్క చేసు ఽని ఈ ఆ఩఻టకల్, ఇనారామడ్ ట్ెలిసో ుప్ ఩ర఩ంచంలలనే అతి఩దద ద. దీతుకూ 1.5
   ట    ో                                   ి

      ో               ర ట                 ై
త౅లిమన్ డాలయు వయమం చేసు ఺యు. ఈ అతాయధఽతుక తృ఺జకు తుమ఺మణం ఩నఽలు 2014 ఏ఩఻రలో ల ముదల , 2022 నాట్ికూ

                           ర
ఱ఺ళ఼ు రమ ఩మిఱోధనకు అందఽఫాట్కలలకూ వసఽంది. ఈ ఑఩పందంలల తృ఺జక్టట లక్ష్యయలు, తుయవహణ తుమ఺మణాతుి
                  ు

యూతృ ందించడం, సబయదేఱ఺ల హకుులు, ఫాధయతలు, ఩రయ్లజనాలు ఉంట్ాభ.


భాసో ులల జి-20 ఆమిాక భంతర లు, ళంట్ర ల్ ఫాయంక్ట గవయియో సభారేశం

జి-20 దేఱ఺ల ఆమిాక భంతర లు, ళంట్ర ల్ ఫాయంక్ట గవయియో సభారేశం భాసో ులల జూల ై 19-20 తేదీలో ల జమిగింది. ఆమిాక

వయవసా ల విదిి ఩ునయుతేు జాతుకూ అతయధిక తృ఺ధానయత ఇర఺వలతు ఈ సభారేశంలల తుయణ భంచాయు. ఉతృ఺ధి కలపన,
                    ర

దరవయలలట్కనఽ తగిొంచడం వంట్ి సర఺ళ్ో నఽ అధిగమించడాతుకూ చయయలు తీసఽకోర఺లతు కూడా తుయణ భంచాయు. క఺మపపమైట్

ట్ాయక్ట్ విధానంలల సంసుయణలు తీసఽకుమ఺ర఺లతు జి-20 తుయణ భంచింది. ఆ఩఻ల్, గరగుల్ వంట్ి సంసా లు లలతృ఺లనఽ              mycareersportal.blogspot.com
               mycareersportal.blogspot.com

ఆసమ఺గ఺ తీసఽకుతు త౅లిమనో డాలయో ఩నఽి ఎగరేతకు తృ఺లపడుత నాిమతు తలితృ఺యు. ఇందఽకు సంఫంధించి ఆమిాక

సహక఺యం, అభివిదిి సంసా (ఒఈళ఼డ) యూతృ ందించిన క఺మ఺యచయణ ఩రణాళికనఽ సభారేశం విడుదల చేళ఻ంది. ఈ
              ీ

                                  ా
సభారేశంలల జి-20 దేఱ఺ల భంతర లు, ళంట్ర ల్ ఫాయంక్ట గవయియో తోతృ఺ట్క అంతమ఺తీమ దరవయతుధి సంసా (ఐఎంఎఫ్)

బేనేజింగ్ డమైకటర్ కూళట ఻నే లగ఺మైే, ఫాయత్ నఽంచి ఆమిాక భంతిర చిదంఫయం, ఆమీబఐ గవయిర్ దఽవవవమి సఽఫాబమ఺వు
          ూ

తృ఺లగనాియు.
  ొ


చైనా బరకంతృ఺లల 90 భంది భితి
       ో

                                        ే
చైనాలల జూల ై 22న సంబవించిన ఫామీ బరకంతృ఺ల వలో 90 భంది భయణంచాయు. వందలాదిభంది గ఺మ఩డాయు.

నైయుతి చైనా తృ఺విన్లో సంబవించిన ఈ బర కంతృ఺ల తీవరత మికటర్ ళకుల ైప 6.6, 5.6గ఺ నమోదైంది. వీట్ి తాకూడుకూ
       ర

     ో
20,000 ఇళ్ల దఫబతినాిభ.


 ో
ఐమ఺ండ్ చమితరాతమక తుయణ మం

                             ో
విర఺దాసపద అఫాయషనో త౅లుకు సంఫంధించి మోభన్ క఺యథలిక్ట దేశం ఐమ఺ండ్ చమితరాతమక తుయణ మం తీసఽకుంది. కొతుి
           ో

                          ో
఩రతేయక సందమ఺భలల గయభస఺ర఺తుకూ అనఽభతి ఇచేే చట్ాతుకూ ఐమ఺ండ్ దిగువ సబ జూల ై 12న ఆమోదం తలి఩఻ంది.
       ో   ర           ట

సఽదీయఘ చయేల తమ఺వత తలిో తృ఺ణాలకు ఩రభాదం ఏయపడే సందమ఺భలల అఫాయషనోకు చట్ట ఫది త కలిపంచింది. మోభన్
             ర             ో

క఺యథలిక్ట తుమభాలనఽ తృ఺ట్ించే దేశంగ఺ ఩కయుని ఐమ఺ండోో అఫాయషన్ చేమడం చట్ట వియుది ం. గత ఏడాది అకోటఫమో
                       ో                         ో

 ో
ఐమ఺ండోో తువళ఻ంచే ఫాయత సంతతి దంత రైదఽయమ఺లు సవితా హాల఩పనావర్ (31)కు గయభస఺ర఺తుకూ తుమ఺కమించడంతో
                                   ర

                    ో
భయణంచిన విషమం తలిళ఻ందే. దీతు఩ై ఫాయత్, ఐమ఺ండోు తృ఺ట్క ఩ర఩ంచర఺య఩ు ంగ఺ ఩లు దేఱ఺లల తుయసనలు
                                       ో

           ో
రలురతాభ. ఈ నే఩థయంలల ఐమ఺ండ్ ఩రబుతవం అఫాయషనోకు అనఽకూలంగ఺ చట్ాతుి సవమిసు ా కొతు త౅లునఽ
 ో ు                          ట           ో

యూతృ ందించింది. ఈ చట్ాతుకూ ఐమిష్ ఎగువసబ ఆమోదం లభించాలి్ ఉంది.
           ట


ఫాయత్, శ్రూలంక, భాల్దదవుల భధయ ఑఩పందం

తరైతృ఺క్ష్ుక సహకయం఩ై ఫాయత్, శ్రూలంక, భాల్దదవుల భధయ జూల ై 8న కొలంఫో (శ్రూలంక మ఺జధాతు)లల ఑఩పందం కుదిమింది.

                          ా
దీతు ఩రక఺యం సభుదర బదరతకు సంఫంధించిన సభాచామ఺తుి, స఺భమ఺ాతుి ఈ భరడు దేఱ఺లు ఩యసపయం

఩ంచఽకుంట్ాభ. ఴిందా భహాసభుదర తృ఺ంత సఽళ఻ామ఺భివిదిితు కొనస఺గించడాతుకూ కూడా ఈ ఑఩పందం
               ర

తోడపడుత ంది. ఈ సభారేశంలల ఫాయత్ తయ఩ున ఩రధానభంతిర జాతీమ బదరతా సలహాదాయు శివశంకర్ మీనన్

తృ఺లగనాియు. ఈ భరడు దేఱ఺ల బదరతా సలహాదాయుల స఺భ తొలి చయేలు 2011 అకోటఫమో భాలేలల జమిగ఺భ.
  ొ                   ా            ో


ఈజి఩ు ఉతృ఺ధయక్షుడుగ఺ ఎల్ ఫమ఺దీ
  ట

                        ా
ఈజి఩ు ఉతృ఺ధయక్షుడుగ఺ న్ఫెల్ ఩ుయస఺ుయ గూఴీత, అంతమ఺తీమ అణు ఇంధన సంసా భాజీ అధి఩తి భహభమద్ ఎల్
  ట
               mycareersportal.blogspot.com
               mycareersportal.blogspot.com

ఫమ఺దీ జూల ై 9న తుమమిత లమాయయు. అదేవిధంగ఺ విదేశ్ర వయవహామ఺లనఽ కూడా ఫమ఺దీ ఩యయరేక్ష్ుసు ఺యు. ఆమిాకరేతు

హజీమ్ ఎల్ ఫెఫో ావీతు ఩రధానభంతిరగ఺ తాతాులిక అధయక్షుడు అదీో భనస్ర్ తుమమించాయు. ఫెఫో ావీ గతంలల ఆమిాక

ఱ఺ఖ భంతిరగ఺ కూడా ఩తు చేఱ఺యు.


             ో
ఐమ఺స భఴియా సంసా అధి఩తిగ఺ భాంఫో

దక్ష్ుణాప఻రక఺ భాజీ ఉతృ఺ధయక్షుమ఺లు పుమిలే భాంఫో నకుక఺ ఐకయమ఺జయసమితి భఴియా సంసా ఎగిాకూయట్ివ్ డమైకటమొ ఺
                   ా  ో

జూల ై 10న తుమమిత లమాయయు. మిచలేో ఫాచో ట్ (ఈ సంసా కు తొలి ఎగిాకూయట్ివ్ డమైకటర్) స఺నంలల భాంఫో ఫాధయతలు
                                        ా   ో

        ో
ళ఼వకమిసు ఺యు. భాంఫో 2005-08 భధయ దక్ష్ుణాప఻రక఺ ఉతృ఺ధయక్షుమ఺లిగ఺ వయవహమించాయు. భఴియా హకుులనఽ

తృ఺చఽయయంలలకూ తేవడం, ఩ర఩ంచ వయవహామ఺లల భఴిళ్లనఽ ఩వమిుగ఺ ఫాగస఺వభుయలనఽ చేమడం అనే లక్ష్యయలతో ఈ
 ర                ో

సంసా ఩తు చేసు ఽంది.


బరట్ాన్ ఎతుికలల వి఩క్షం విజమం
       ో

బరట్ాన్ తృ఺యో బంట్క ఎతుికలల ఩రధాన వి఩క్షం ఩఼఩ుల్్ డమోకూట్ిక్ట తృ఺మీట (఩఼డీ఩) విజమం స఺ధించింది. తృ఺యో బంట్క
             ో                        ఼

దిగువ సబలలతు ముతు ం 47 స఺నాలకు జూల ై 13న ఎతుికలు జమిగ఺భ. ఈ ఎతుికలల ఩఼డీ఩఼ 32 ళ఼ట్ోనఽ కైవసం
            ా                    ో

చేసఽకుంది. ఩఼డీ఩఼ అధయక్షుడు లమింగ్ తోఫగొ కొతు ఩రధాతుగ఺ ఎతుికభయయ అవక఺శభుంది. 2008లల఩రజాస఺వభయ వయవసా

అభలలకూ వచిేన బరట్ాన్ో తృ఺యో బంట్క ఎతుికలు జయగడం ఇది మండో స఺మి. తృో లింగ్ కోసం ఫాయత్ 1,900కు఩ైగ఺
  ో

ఈవీఎంలనఽ అందించింది. భరడంచల తృ఺యో బంట్క వయవసా ఉని బరట్ాన్ో ఎగువ సబలలతు 25 భంది సబుయలల
                                          ో

ఐదఽగుమితు మ఺జు తుమమిసఽండగ఺ 20 భంది 20 జిలాల నఽంచి ఎతుికవుతాయు. దిగువ సబలలతు 47 భంది 47
           ు          ో

     ొ
తుయ్లజకవమ఺ల నఽంచి ఎతుికవుతాయు.


ఈజిప్ట ఩఼ఠం఩ై భనా్ర్

఩రజాగూ హాతుకూ ళైతుక తియుగుఫాట్క తోడవడంతో అధయక్ష ఩దవితు కోలలపభన భహభమద్ భుమీ్ స఺నంలల ఆ దేశ
                                       ా

మ఺జాయంగ నాయమస఺నం ఩రధాన నాయమభరమిు ఎడీో భహమద్ భనా్ర్ జూల ై 4న తాతాులిక అధయక్షుడుగ఺ ఫాధయతలు
       ా

చే఩ట్ాయు. కొతు అధయక్షుడు ఎతుికభయయ వయకు భనా్ర్ అధిక఺యంలల కొనస఺గుతాయతు ఆమీమ చీఫ్ జనయల్ అఫెదల్
   ట

పతాహ్ ళ఻ళ఼ ఩రకట్ించాయు. తఴీీ ర్ ళకుేర్ ఉదయభం స఺క్ష్ుగ఺.. దేశంలల తొలిస఺మి జమిగిన ఎతుికల దావమ఺ అధిక఺య

 ొ
఩గ఺లు చే఩ట్ిట న భుమీ్ ఏడాదిలలనే ఩దవితు కోలలపర఺లి్ వచిేంది. ఩రజల డుభాండో నఽ నయ రేయేడాతుకూ, సంక్ష్ోఫాతుి

఩మిషుమించడాతుకూ ళైనయం విధించిన 48 గంట్ల గడువునఽ భుమీ్ తోళ఻఩ుచేడంతో.. జూన్ 3న ఆమీమ ఆమననఽ

఩దవి నఽంచి త఩఻పంచింది. ఩రసు ఽతం ళైనయం ఆమననఽ మ఺జధాతు కైమోలలతు అధయక్ష బవనంలల గిహతుయబంధంలల

ఉంచింది.
               mycareersportal.blogspot.com
                mycareersportal.blogspot.com

కూలితృో భన యష్఺య మ఺కట్ తృో ర ట్ాన్ - ఎం

   ో                ు
భరడు గోనాస్ నావిగైషన్ ఉ఩గూహాలనఽ మోసఽకళ్లని యష్఺య మ఺కట్ తృో ర ట్ాన్ - ఎం గ఺లిలల ఩కలితృో భంది. దీతుతు జూల ై

2న కజకూసా ఺న్ో తు ఫెైకనార్ అంతమిక్ష కైందరం నఽంచి ఩రయ్లగించాయు. ఩కలుడు వలో మ఺కట్ల ఉండే 170 ట్నఽిల
                                        ో

విష఩వమితబైన ఴె఩ట ల్ ఇంధనం ర఺తావయణంలలకూ విడుదల ైందనే ఆందో ళ్న వయకుబైంది.


 ో
గోఫల్ ఇన్ిరేషన్ ఇండక్ట్

                  ో
142 దేఱ఺లకు సంఫంధించి యూతృ ందించిన గోఫల్ ఇన్ిరేషన్ ఇండకోలో ఫాయత ు 66వ స఺నం దకూుంది. ఈ సాచీతు
                                    ా

క఺మిల్ మరతువమి్ట్ీ, వయల్ే ఇంట్ల కుేవల్ తృ఺఩మీట ఆయొ నైజైషన్ (డఫరాఐ఩఼ఒ), ఫాయత తృ఺మిఱ఺మిక భండలి
                     ర          ో          ూ

              ో
(ళ఼ఐఐ) ఩రచఽమించాభ. ళ఻వట్ా మ఺ండ్ ముదట్ి స఺నంలల తులవగ఺, ళ఼వడనఽు మండో సా ఺నం దకూుంది. ఈ దేఱ఺లు వయుసగ఺
                    ా

మండో ఏడాదీ భుందఽనాిభ. ఈ సాచీలల 84 అంఱ఺ల ఆధాయంగ఺ స఺నాలు కైట్ాభంచాయు. ఇందఽలల
                         ా

విశవవిదాయలమాల నాణయత, సాక్షమ యుణ సౌకయయం అందఽఫాట్క, రంచర్ క఺య఩఻ట్ల్ ఑఩పందాలు, ఇన్ిరేషన్

స఺భయాాం ముదల ైనవి ఉనాిభ. దేశంలల మ఺జకీమ అళ఻ాయతతో కూడున ఩కలవ బైన ఇన్ిరేషన్ ఩తుతీయు ఫాయత్

స఺నం తగైొందఽకు క఺యణబైంది. కం఩వయట్ర్, ఇనఫమైమషన్ ళకవల ఎగుభత లల ఫాయత ు లభించిన ముదట్ిసా ఺నం
 ా                             ో

ఫాయత్ 66వ మ఺యంకు స఺ధించడాతుకూ తోడపడుంది.


         ర
అతి఩దద గ఺లిభయనఽ తృ఺యంభించిన త౅రట్న్

఩ర఩ంచంలల అతి఩దద గ఺లిభయ (విండాఫం)నఽ త౅రట్న్ ఆగైిమ తీయంలల జూల ై 4న త౅రట్న్ ఩రధానభంతిర డేవిడ్ కభయూన్

 ర                     ర
తృ఺యంభించాయు. ఇది 630 బగ఺ర఺ట్ో స఺భయాాం గల తృ఺జక్టట. ఇకుడ ఉతపతిు చేళక విదఽయతు దావమ఺ ఐదఽ లక్షల గిహ

            ర              ో
అవసమ఺లనఽ తీయేవచఽే. ఈ తృ఺జక్టట కోసం 2.3 త౅లిమన్ డాలయు ఖయుే చేమడంతోతృ఺ట్క 20 కూలలమీట్యో తీయంలల

175 ట్మైబనో నఽ తుమిమంచాయు.


జాన్ తృ఺ల్-2కు ళభంట్ హో దా

                                  ర
దివంగత తృో ఩ు జాన్ తృ఺ల్-2, జాన్-23లకు ళభంట్ హో దా ఇర఺వలతు తృో ప్ తౄ఺తు్స్ జూల ై 5న తుయణ భంచాయు. జాన్
      ో

              ర
తృ఺ల్-2 చేళ఻న ఒ అదఽభతాతుి తౄ఺తు్స్ ఆమోదించడంతో ఆమననఽ ళభంట్కి చేమడాతుకూ భాయొ ం సఽగభబైందతు

ర఺ట్ికన్ ఩రతితుధి తలితృ఺యు.
                mycareersportal.blogspot.com

				
DOCUMENT INFO
Description: This document contains Current Affairs-2013, International Affairs 2013, National Affairs 2013, Bilateral Affairs 2013, Economic Affairs 2013, Science and Technology 2013 Awards 2013, Sports 2013, Persons 2013, Current Affairs-2013, latest Current Affairs, Current news-2013, Current News, Latest news Januarary Current Affairs, Current International Affairs 2013, current affairs questions, current affairs 2011, current affairs in telugu, current affairs quiz, world current affairs, current affairs 2013 for bank exams,