; జాతీయం జూలై 2013 in Telugu
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

జాతీయం జూలై 2013 in Telugu

VIEWS: 0 PAGES: 6

 • pg 1
									              mycareersportal.blogspot.com


                జాతీమం జూల ై 2013
2011-12లో 21.9 శహణాతుకి తగ్గిన నేదభగకం
఩రణాళిక షంఘం జూల ై 23న విడెదల చేస఺న అంచధాల ఩రకహయం పాయతథేవంలో 2011-12లో నేదభగకం 21.9
శహణాతుకి త గ్గింథి. ఇథి 2004-05లో 37.2 శహతంగ్హ ఉండేథ. 2011-12లో నేదభగకంలో ఉననవహభగ షంఖ్య
                          ి
     ు
270 మిలిమన఼. అంటే ఩రతి ఐద఼గుయు పాయతీములో ఑కయు థాభగద్ర భేఖ్కు థిగుఴన఼ధానయు. వీభగలో
                    ు
     ర  ు      ు     ర
గ్హమీణ తృహంణాలో 217 మిలిమన఼, ఩టట ణ తృహంణాలో 53 మిలిమన఼ ఉధానయు. గ్హమీణ తృహంణాలో థాభగద్ర
 ా                    ు     ు      ా   ర  ు
భేఖ్కు థిగుఴన఼నన (తెన఻ఎల్) వహభగ శహతం 2011-12లో 25.8 శహణాతుకి తగ్గింథి. ఇథి 2004-05లో 42
          ి
శహతంగ్హ ఉండేథి. ఈ తగుదల గ్హమీణ తృహంణాలో 17 శహతంగ్హ ఉంథి. ఩టట ణ తృహంణాలో 12 శహతం తగ్గింథి.
             ా   ర  ు             ర  ు
భహశుహలవహభీగ్హ చఽసేే అతయదికంగ్హ ఛతీే షి ఢ్ జధాపాలో 39.93 శహతం తెన఻ఎల్ కింద ఉధానయు. తభహాత
  టా
జాయఖండ్ (36.96), భణి఩ూర్ (36.89), అయుణాచల్ ఩రథేశ్ (34.67), తెశృర్ (33.74)లలో అతయదికంగ్హ
తెన఻ఎల్ జధాపా ఉంథి. గ్ోవహ (5.09), కేయళ (7.05), హిభాచల్ ఩రథేశ్ (8.06), ఩ంజాబ్ (8.26),
఩ుద఼చేేభగ (9.69)లో తకుుఴ నేదభగకం ఉంథి. ఆంధర఩రథేశు ల 9.20 శహతం నేదభగకం ఉంథి. గ్హమీణ తృహంణాలో
         ు                              ా   ర  ు
            ర
భోజుకు ’ 27.20, ఩టట ణ తృహంణాలో భోజుకు ’ 33.30 ఴయమం చేసేవహయు తెన఻ఎల్ కిందకు ఴశూహయు.
               ు                        ే


఩రదాతుణో అఫెభగకహ ఉతృహధయక్షుడె ఫెడైన్ పేటీ
అఫెభగకహ ఉతృహధయక్షుడె జోసెఫ్ ఫెడైన్ ధాలుగుభోజుల పాయత ఩యయటనలో జూల ై 23న ఩రదాతు భధమోసన్
స఺ంగ్ షశృ ఩లుఴుయు ధేతలణో పేటీ అమాయయు. ఩రదాతు భధమోసధమే ఩లు అంశహలనెై చయేలు జభగన఺న ఫెడైన్,
అఫెభగకహ కంనెతూల ఆంథో ళనన఼ ఩రశూే హవిషఽ, వహణిజయ అఴభోదాలన఼ ణొలగ్గంచాలతు విజఞ న఺ే చేశహయు. అఫెభగకహ
                  ే
                                     ర
న఼ంచి షసజవహము షయపభహ, అణు ఑఩పందం అభలు ఴంటి థైాతృహక్షిక అంశహలణోతృహటు ఩లు తృహంతీమ,
  ా                     ి
అంతభహతీమ అంశహలనెై వహయు చభగేంచ఼కుననటు అదికహయ ఴభహలు వెలుడించాబ. ఩రదాతుణోతృహటు భహశటా఩తి
                  ు
఩రణబ్ భుఖ్భీా, ఉ఩భహశటా఩తి సమీద్ అధాసభీ, లోకసబలో ఩రతి఩క్ష ధేత ష఼శుహో షాభహజు ణో క౅డా ఫెడైన్ పేటీ
అమాయయు.


థేశీమ ఩భహయటకంలో భహశుహతుకి ముదటి శూహనం
          టా      ా
థేశీమ ఩భహయటకులన఼ ఆకభగషంచడంలో 2012 షంఴతసభహతుకి ఆంధర఩రథేశ్ ముదటిశూా హనంలో తులిచింథి.
                  ు
ఆంధర఩రథేశు ల అతయదికంగ్హ 206.8 మిలిమన఼ (20.68 కోటు ) భంథి ఩యయటించాయు. వీభగలో అతయదికులు
                          ు
తియుభల షందభగశంచేంద఼కు ఴచాేయు. తమిళధాడె 184.4 మిలిమన఼, ఉతే య ఩రథేశ్ 168.4 మిలిమను              mycareersportal.blogspot.com
             mycareersportal.blogspot.com

఩భహయటకులణో భండె, భూడె శూహధాలో తులిచాబ. విథేశీ ఩భహయటకులన఼ ఆకభగషంచడంలో భశృభహశటా ముదటి
            ా  ు
శూహనంలో ఉంథి. ఇంద఼లో ఆంధర఩రథేవుు ముదటి ఩థి శూహధాలో చోటు దకులేద఼.
 ా                     ా  ు

     ట
ష఼న఻రంకోయు స఻జేగ్హ షథాశిఴం ఩రభాణ స఻ాకహయం
     ట
ష఼న఻రంకోయు 40ఴ ఩రదాన ధాయమభూభగేగ్హ జస఺టస్ న఺.షథాశిఴం జూల ై 19న ఩రభాణ స఻ాకహయం చేశహయు. జస఺టస్
ఆలే భస్ కతెర్ శూహనంలో ఆమన ఫాధయతలు చే఩టాయు. 2014, ఏన఺రల్ 26ఴయకు జస఺టస్ షథాశిఴం ఩దవిలో
        ా           ట
                  ట
ఉంటాయు. ఆమన 2007, ఆగష఼ 21న ష఼న఻రంకోయు ధాయమభూభగేగ్హ తుమమితేలమాయయు. తమిళధాడె
           ట
న఼ంచి ఩రదాన ధాయమభూభగే ఩దవితు చే఩టిట న ణొలి ఴయకిే జస఺టస్ షథాశిఴం.


ధాన్ ఫెబలఫుల్ ధేభహలుగ్హ మాస఺డ్ థాడెలు!
మాస఺డ్ థాడెలన఼ ధాధెెబలుెల్ కేష఼లుగ్హ ఩భగగణిషే ఽ చటట ంలో భాయుపలు ణేవహలతు భహశుహలు,
                                      టా
       ర             ట
కేందరతృహలిత తృహంణాలన఼ జూల ై 18న ష఼న఻రంకోయు ఆథేశించింథి. అథేవిధంగ్హ మాస఺డ్ థాడెలకు గుభైన
ఫాదితేలకు నశట ఩భగశృయం యౄ. 3 లక్షలకు నెంచాలతు, 18 ఏళు లో఩ు ఴమష఼వహభగకి మాస఺డెన
              ట
వికాబంచభహదతు క౅డా ష఼న఻రంకోయు నేభ్ుంథి. మాస఺డ్ వికామాల విఴభహలు నమోద఼ చేమాలతు క౅డా
                                  ర
ఆథేశించింథి. ఩రషే ఼తం మాస఺డ్ ఫాదితేలకు వివిధ భహశుహలు, కేందరతృహలిత తృహంణాలు యౄ. 5000 న఼ంచి యౄ.
                         టా
150000 ఴయకు నశట ఩భగశృయం చలిు షే ఼ధానబ. 2006లో ఢిల్లుకి చంథిన లక్షమో అధే మాస఺డ్ థాడి
                           ట
ఫాదితేభహలు థాఖ్లు చేస఺న ఩రజా఩రయోజన వహయజయంనెై ష఼న఻రంకోయు నెై తీయుపతుచిేంథి.


      ు
డమఆభీీఏలు యద఼
గ్హమీణాతేఴాథిి భంతిరతా శహఖ్ నేదభగక తుయౄోలన కహయయకాభాల అభలున఼ ఩యయవేక్షించే జిలా
 ా                                     ు
                  ు
గ్హమీణాతేఴాథిి షంషా ల (డమఆభీీఏ)న఼ యద఼ చేషే ఼ననటు కేందరం జూల ై 9న ఩రకటించింథి. 1980లో షాతంతర
 ా                      ట
షంఘాలుగ్హ ఏభహపటైన డమఆభీీఏలు ఇకనెై జిలా ఩భగశతు ణో కలిస఺ ఩తుచేమన఼ననటు కేందర గ్హమీణాతేఴాథిి
                   ు              ు     ా
భంతిర జైభహమ్ యఫేశ్ ణలితృహయు. శూొ సెైటీల చటట ం కింద ఏభహపటైన డమఆభీీఏలు 2014 ఏన఺రల్ 1 ధాటికలా
                                             ు
ఉతుకిలో ఉండఫో ఴధానయు.


         ు
టలిగ్హమ్ సేఴలు యద఼
   ా
                         ు
థేవంలో టలిగ్హమ్ సేఴలన఼ జూల ై 14 న఼ంచి ఩ూభగేగ్హ యద఼ చేశహయు. టలికం యంగం ఩ుంజుకోతు భోజులో,
      ా                                    ు
       ు
ముఫెైల్ తౄో న఼, ఇంటభనట్ ఴంటి కభూయతుకేశన్ శూహధధాలు ఎయుగతు కహలంలో వయవేగంగ్హ షభాచాభహతున
చేయవేసే ఏకైక శూహధనంగ్హ టలిగ్హమ్ వెలుగ్్ంథింథి. ఑క఩ుపడె తతృహలా శహఖ్ ఩భగదిలో కొనశూహగ్గన టలిగ్హఫ్
              ా                               ా
విపాగం, ఩రషే ఼తం తెఎస్ఎన్ఎల్ ఩భగదిలో కొనశూహగుణోంథి. పాయణో టలిగ్హమ్ సేఴలకు 160 ఏళు కు నెైగ్హ చభగతర
                            ు   ా
ఉంథి. కోలుణా న఼ంచి డైభండ్ శృయెర్ ఴయకు ఩రయోగ్హతోకంగ్హ 1850లో ణొలి టలిగ్హఫ్ ల ైన఼న అ఩పటి
                                   ా
త౅రటిష్ ఈస్ట ఇండిమా కంనెతూ ఏభహపటు చేస఺ంథి. 1854 న఼ంచి టలిగ్హమ్ సేఴలు శూహదాయణ ఩రజలకు క౅డా
                              ా


             mycareersportal.blogspot.com
              mycareersportal.blogspot.com

అంద఼ఫాటులోకి ఴచాేబ.


తౄహయౄేన్ ఩రవంషతూమ కంనెతూల జాత౅ణా
  ా
అంతభహతీమ త౅జిధెస్ భాయగజైన్ తౄహయౄేన్ థేవంలో అతయంత ఩రవంషతూమ కంనెతూల జాత౅ణాన఼ జూల ై 9న
విడెదల చేస఺ంథి. ఈ జాత౅ణాలో టీస఻ఎస్ అగాశూా హధాతున దకిుంచ఼కుంథి. హింద఼శూహన్ మూతుల్లఴర్, ఐటీస఻,
                                   ా
ఇధమోస఺స్, ఎస఻ెఐ తభహాతి శూహధాలో తులిచాబ. కహభ్పభేట్ తృహలన, కొతే దనం, శూహభాజిక ఫాధయతలు,
             ా  ు
ధామకతాం ఴంటి ఩లు అంశహలన఼ ఩భగగణనలోకి తీష఼కుధానక తౄహయౄేన్ ఈ భహయంకులన఼ కేటాబంచింథి.
                       ు
ఆథామాల఩యంగ్హ తౄహయౄేన్ విడెదల చేస఺న టాప్-500 గ్ోఫల్ కంనెతూల జాత౅ణాలో ముతే ం 132
అఫెభగకన్ కంనెతూలు శూహనం తృొ ందగ్హ, తభహాత అతయదిక శూహబలో 95 చైధా షంషా లు చోటు
          ా               ా
దకిుంచ఼కుధానబ.


                ర
క౅డంకుళంలో అణువిద఼యత్ ఉతపతిే తృహయంబం
తమిళధాడెలోతు క౅డంకుళం అణు విద఼యత్ కేందరంలో జూల ై 12న ఉతపతిే ముదల ైంథి. పాయత్-యశుహయ
షంముకేంగ్హ క౅డంకుళంలో ఈ కేంథాతున ఏభహపటు చేశహబ. థీతుకి ఴయతిభేకంగ్హ శూహతుకులు నెదు ఎతేన
              ర                    ా       ే
                                 ర
ఉదయమించాయు. క౅డంకుళం అణు విద఼యత్ కేందరం (కేఎతూపన఻) విద఼యద఼ణాపదన తృహయంతేంచేంద఼కు అణు
                                       ట
ఇంధన తుమంతరణ భండలి(ఏఈఆభీె) జూల ై 11న అన఼భతి ఇచిేంథి. ఈ ఏడాథి ఫే 6న ష఼న఻రం కోయు
అన఼భతిఴాడంణో ఉతపతిే చయయలు వేగఴంతభమాయబ.


డమజీస఻ఏ శూహనంలో స఻ఏఏ
     ా
తృౌయ విభానమాన యంగం తుమంతరణ కోషం ఩రషే ఼తభునన ‘డభైకటభేట్ జనయల్ ఆఫ్ స఺విల్ ఏవిబేశన్
(డమజీస఻ఏ)’ శూహనంలో ఩ూభగే షాతంతరంగ్హ ఴయఴసభగంచే ‘తృౌయ విభానమాన షంషా (స఻ఏఏ)’న఼ ఏభహపటు
       ా
చేమాలతు కేందర కేత౅ధెట్ జూల ై 11న తుయణ బంచింథి. థీతుకోషం థాథా఩ు యౄ. 110 కోటు న఼ ఴయమం
చేమన఼ధానయు.


         ు
సెక్షన్ 8(4)న఼ యద఼ చేషే ఽ ష఼న఻రం తీయుప
                  ట                    ట
఩రజా఩రతితుధ఼లకు షంఫందించి ష఼న఻రం కోయు జూల ై 10న కీలక తీయుపతుచిేంథి. కింథి కోయులో థో శేలుగ్హ
  ి                       ట              ు
తుభహభగతేల ైన ఩రజా఩రతితుధ఼లు.. థాతునెై ఉననతశూహబ కోయులో చేష఼కునన అన఻పలు నెండింగ్ో ఉననటు బణే
                      ా
     హ        ే     ర
వహభగతు అనయులన఼ చేమభహదతు చ఩ునన ఩రజాతృహతితుధయ చటట ంలోతు సెక్షన్ 8(4).. ధాయమవియుది ఫెైనదతు
          ట                       ి
నేభ్ుంటృ ష఼న఻రం కోయు కొటిట వేస఺ంథి. ఩రజా఩రతితుధ఼లు థో శేలుగ్హ తుభహభగతేల ైన ణేథీ న఼ంచే వహయు
  హ
అనయులుగ్హ భాయణాయతు జస఺టస్ ఎ.క.఩టానమక్, జస఺టస్ ఎస్.జ.భుఖ్ోతృహదాయమలణో క౅డిన ధభహోషనం
                           ి   ై   ు
షపశటం చేస఺ంథి. ఈ తీయుపన఼ ఩రకటించకభుంద఼ థో శేలుగ్హ తుభహభగతేల , అన఻పళై థాఖ్లు చేస఺న ఎంన఻లు,
ఎఫెోలేయలకు ణాజా తుయణ మం ఴభగేంచదతు నేభ్ుంథి. లిల్లతాభస్ అధే ధాయమవహథి, లోక్ ఩రశృభగ అధే ఎతూా ఒ


              mycareersportal.blogspot.com
              mycareersportal.blogspot.com

                      ట          ు
థాఖ్లు చేస఺న న఺టిశను న఼ విచాభగంచిన ష఼న఻రంకోయు.. సెక్షన్ 8(4)న఼ యద఼ చేషే ఽ తీయుప ఇచిేంథి. జైలు లేథా
                    ే                         ట
చటట ఫది ఫెైన తృో ల్లష఼ కషట డమలో ఉనన ఴయకుల ఴయౄ ఎతునకలో తృో టీ చేమజాలయతు నేభ్ుంటృ ష఼న఻రంకోయు
                          ు
జూల ై 11న భభో తీయుప వెలుఴభగంచింథి. థీతు ఩రకహయం విచాయణలో ఉనన ఖ్ైథీలు సెైతం ఎతునకలో
                                        ు
              ు
తల఩డేంద఼కు వీలేు ద఼. ధేయగ్హళై చటట షబలో ఩రవేశించకుండా తుభోదించే కాభంలో.. కేఴలం ఒటయుకు
                   ు
భాతరఫే ఎతునకలో తృో టీ చేసే అయహత ఉంటుందతు షపశటం చేస఺ంథి. అతన఼/ఆఫె జైలు లేథా తృో ల్లష఼ కషట డమలో
       ు
ఉననటట బణే వహయు తభ ఒటు వేసే సకుున఼ కోలోపణాయతు, తథాాభహ తృహయు ఫెంటు లేథా భహశటా అసెంతెు కి తృో టీ
         హ
చేసేంద఼కు క౅డా అనయులఴుణాయతు ణలిన఺ంథి. ఏ చటట ం కిందధెైధా షభే భుంద఼జాగాతే చయయగ్హ అద఼఩ులోకి
తీష఼కునన఩ుపడె భాతరం అనయహత ఴభగేంచఫో ద఼.


జాయఖండ్ స఻ఎంగ్హ హేభంత్ శూో భన్ ఩రభాణం
జాయఖండ్ భుఖ్యభంతిరగ్హ హేభంత్ శూో భన్ (జేఎంఎం) జూల ై 13న ఩రభాణ స఻ాకహయం చేశహయు. భహశటాం ఏభహపటైన
13 ఏళు లో ణొమిోథో స఻ఎంగ్హ ఫాధయతలు చే఩టిట న శూో భన్.. భహశటా భుఖ్యభంతిర న఻ఠహతున అదిషట ఺ంచిన గ్గభగజన
ధామకులో ఐథో ఴయకిే. అలాగ్ే శిఫూ, హేభంత్ శూో భన్ భభో భగకహయు క౅డా షాష఺టంచాయు. తండిర, తనముడె
   ు                         ీ
    ి
స఻ఎం ఩గ్హలు చే఩టట డం భహశటాంలో ఇథే ఩రథభం. తెజేన఻ ధేతాతాంలోతు ఩రబుణాాతుకి జేఎంఎం భదు తే
ఉ఩షంసభగంచడంణో జనఴభగ 18న భహశటంలో భహశట఩తి తృహలనన఼ విదించాయు. థీతున ఎణేే మాలంటృ కేందర
              ా    ా
కేత౅ధెట్ చేస఺న తీభహోధాతుకి భహశటా఩తి జూల ై 12న ఆమోదం ణలితృహయు.


ఆశృయ బదర తకు ఆమోదం
జాతీమ ఆశృయ బదరత ఆభగీధెన఼సు భహశటా఩తి ఩రణబ్ భుఖ్భీా జూల ై 5న ఆమోదం ణలితృహయు. ఈ ఆభగీధెన్స
తీష఼కొచేే ఩రతితృహదనన఼ కేందర కేత౅ధెట్ జూల ై 3న ఆమోథించింథి. థీతుఴలు 67 శహతం జధాపాకు ఩రతి ధెల
షత౅సడమనెై ఆశృయ దాధాయలు తృొ ంథే సకుు ఏయపడెతేంథి. ఩రతి ఴయకిేకి ధెలకు 5 కిలోల చ్఩ుపన త౅మయం కిలో
                                   ర
యౄ. 3కు, గ్ోధ఼భలు యౄ. 2లకు, తాణదాధాయలు యౄ. 1కి అంథిశూే హయు. గ్హమీణ తృహంణాలో 75 శహతం, ఩టట ణ
                               ా      ు
తృహంణాలో 50 శహతం జధాపాకు ఈ ఩థకం ఴభగేషే ఼ంథి. ఇంద఼కు 62 మిలిమన్ టన఼నల ఆశృయ దాధాయలు
 ర  ు
అఴషయభఴుణాబ. థీంణో ఆశృయ షత౅సడమ ఴయమం యౄ.1,12,000 కోటు కు చేయుకుంటుందతు అంచధా.


ధేశనల్ సెైఫర్ సెక౅యభగటీ విదానం ఩రకటన
ధేశనల్ సెైఫర్ సెక౅యభగటీ విదాధాతున కేందర ఩రబుతాం జూల ై 2న ఩రకటించింథి. థీతుతు సెైఫర్ థాడెల న఼ంచి
఩రబుతా, నెైవేటు భౌలిక షద఼తృహమాలన఼ యక్షించేంద఼కు ఉథేుశించాయు. వెఫుసు ఉ఩యోగ్గంచేవహభగ ఴయకిేగత
షభాచాయం, ఩ెైధాతుష మల్, ఫాయంకింగ్, ఩రబుతా షభాచాభహతున యక్షించేంద఼కు ఈ విదానం ణోడపడెతేంథి. ఈ
విదానం కింద ఩రబుతా, నెైవేటు పాగశూహాభయంణో ఐథేళులో ఐద఼ లక్షల భంథి సెైఫర్ సెక౅యభగటీ తు఩ుణులణో
క౅డిన ఴయఴషా న఼ ఏభహపటు చేశూే హయు. థేవ కీలక ఴయఴషా లనెై సెైఫర్ థాడె లు జభగగ్గన఩ుపడె తక్షణం షపంథించే              mycareersportal.blogspot.com
             mycareersportal.blogspot.com

కం఩ూయటర్ ఎభభా తూస భశూహపన్స మంణాంగం ఏభహపటఴుతేంథి. థాడెలన఼ భుం థే గుభగేంచి అ఩రభతే ం చేసే,
               ర
ఆమా ఴయఴషా లు వెంటధే షపంథించేలా భభో ఴయఴషా క౅డా ఏభహపటఴుతేంథి.


తాయలో అంగ్హయకుడినెైకి పాయత్ వయయభధౌక
ఴచేే అకోటఫర్-నఴంఫభో భార్స ఆభగెటర్ మిశన్ ఩రయోగ్హతున తుయాహిశూే హభతు ఇశూో ర చైయోన్ భహదాకాశణన్
         ు
జూల ై 7న ఩రకటించాయు. అంగ్హయకుడినెై జీవహధేాశణ, అకుడి వహణాఴయణ ఩భగసా ఺తేల ఩భగశీలన లక్షయంగ్హ ఇశూో ర
            ర ట
‘భార్స ఆభగెటర్ మిశన్’ తృహజకున఼ చే఩టిట న విశమం ణలిస఺ంథే. ‘భార్స ఆభగెటర్ మిశన్ (ఎంవయఎం)’లో
పాగంగ్హ న఻ఎస్ఎల్లా స఻-25 భహకట్ థాాభహ ఑క వయయభధౌకన఼ ఩రయోగ్గంచన఼ధానయు. థాతు ఫయుఴు 1,350
కిలోలు. అంద఼లో అంగ్హయకుడి ఉ఩భగతలాతున, వహణాఴయణాతున, అకుడి వహముఴులిన ఩భగశీలించేంద఼కు
‘లేభాన్ ఆలాో తౄొ టోమీటర్, మితేన్ సెనసర్ పర్ భార్స, భార్స కలర్ కఫెభహ, టీఐఆర్ ఇఫేజింగ్
సెపకోోట మీటర్’ తథితయ ఩రణేయక ఩భగకభహలన఼ ఏభహపటు చేషే ఼ధానయు. వీటిథాాభహ అంగ్హయకుడి వహణాఴయణంలోతు
హైడరో జన్, మితేన్, ఇతయ వహముఴుల మివాభాలన఼ అధయమనం చేశూే హయు. ఆ గాసం ఉ఩భగతలాతున
చితిరంచడంణోతృహటు, ఖ్తుజాల శహతం, తూటి జాడలన఼ ఩భగశీలిష఼ంథి.
                          ే


          ర
ఫంగ్హయు తలిు ఩థకం తృహయంబం
                               ర
భుఖ్యభంతిర ఎన్.కియణుుభాభాడిీ జూల ై 2న ఫంగ్హయు తలిు ఩థకహతున తృహయంతేంచాయు. ఆడన఺లుల చద఼ఴున఼
తృోర తసహించేంద఼కు ఈ ఩థకహతున ఩రవేవనెటట ాయు. థీతు కింద ఆడన఺లు ఩ుటిట న఩పటి న఼ంచి డిగ్ీా ఴయకు ఩రబుతాం
఩రతి ఏటా కొంత ముణాతున అంథిషే ఼ంథి. ముతే ం యౄ.2,16,000లు అందజేషే ఼ంథి. ఆడన఺లుల కోషం
         ే
                                    ీ
ఇ఩పటికే ఩రబుతాం అభలుచేషే ఼నన ఩థకహలకు అదనంగ్హ, ఈ ఩థకం భహశటాంలోతు ణలు కహయుథాయులందభగకీ
ఴభగేషే ఼ంథి.ఴమష఼           దవ                   ముతే ం ఏడాథికి(యౄ.)

఩ుటట గ్హధే        జనన నమోద఼ షభమంలో
                                 2,500

1-2 ఏళు ఴయకు       టీకహల తుమితే ం
                                 1,000

3-5 ఏళు ఴయకు       అంగధాాడి
                                 ,500

6-10 ఏళు ఴయకు       1-5ఴ తయగతి ఴయకు
                                 2,000

11-13 ఏళు ఴయకు      6-8ఴ తయగతి ఴయకు
                                 2,500

14-15 ఏళు ఴయకు      9-10ఴ తయగతి ఴయకు
                                 3,000             mycareersportal.blogspot.com
         mycareersportal.blogspot.com

16-17 ఏళు ఴయకు  11-12ఴ తయగతి ఴయకు
                     3,500

18-21 ఏళు ఴయకు           ు
         గ్హడెయబేశన్ (1-4 ఏళై)
          ా
                     4,000

18 ఏళు కు    ఇంటర్ తభహాత
                     50,000

         గ్హడెయబేశన్ తభహాత
          ా
                     1,00,000

         ముతే ం
                     2,16,000
         mycareersportal.blogspot.com

								
To top
;