Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Aktywno_ci

VIEWS: 0 PAGES: 52

									PROJEKTOWANIE W SYSTEMACH UML


DIAGRAMY CZYNNOŚCI (AKTYWNOŚCI), DIAGRAMY STANÓW
dr inż. Sławomir Nowak
     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Diagramy czynności (aktywności)

n Diagramy aktywności są jedynymi diagramami
 w widoku procesu modelowanego systemu.
n Są jednym z rodzajów diagramów języka UML
 opisujących dynamikę systemu.
.
Diagram czynności (acitvity diagram)
                              DIAGRAM CZYNNOŚCI (ACITVITY DIAGRAM)
Przydają się do opisu operacji wykonywanych przez obiekt,
zachodzących w określonej kolejności.
      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        Diagramy czynności (aktywności)

Przypadku użycia pokazują, co system powinien robić.
Diagramy czynności (ang. activity diadrams) pokazują w jaki
 sposób osiągnąć zamierzone cele.

Diagramy czynności są szczególnie przydatne
 w modelowaniu procesów.

Wiele narzędzie typu business process management (BPM)
 umożliwia zdefiniowanie procesów biznesowych właśnie na
 diagramach czynności, a następnie ich wykonanie.
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
    Symbole diagramu aktywności
n Początek
  n Pokazuje punkt startowy
n Aktywność: Czynność do wykonania

n Przejście: Strzałka wskazująca kierunek

n Romb decyzyjny: badanie warunku

n Fork:
  n Rozwidlenie na kilka operacji.
n Join:
  n złączenie kilku operacji


n Koniec: Punkt końcowy diagramu
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        Diagramy czynności (aktywności)

Stosowana
konwencja:
      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Przykład: tworzenie konta
 bloga internetowego:
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       Jednoczesne wykonywanie wielu zadań
Czynności nie zawsze wykonuje się w sposób sekwencyjny.
Aby wskazać równoległe wykonywanie czynności korzysta się z rozwidleń (ang. fork)
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego               Grupowanie czynności
Czynności można grupować pod określoną nazwą,
  aby np. odwoływać się do nazwy czynności.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        Grupowanie czynności
           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                      Zadania czasowe
Aby podkreślić czas na wykonanie określonej czynności lub opóźnienie korzystamy
  ze znacznika czasowego.
                             Czekaj 3 dni
 StarUML nie posiada tego symbolu.
           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego     Reprezentacja obiektów w diagramach czynności
Obiekty reprezentowane są za pomocą węzłów obiektów. Może on zostać użyty dla
  zaprezentowania, że dany obiekt został użyty, jest tworzony lub został
  zmodyfikowany.
 StarUML nie posiada tego symbolu.
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Alternatywne reprezentacje przepływu obiektów
Istnieją różne sposoby notacji dla przepływu obiektów:
                               http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                        Przykład
Realizacja zamówienia
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                   Zestawy obiektów
Czasami istnieje potrzeba zaznaczenia, że dla określonych czynności potrzeba
  zestawu obiektów na wejściu:
                               http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoPrezentacja danych wejściowych oraz wyjściowych czynności
Notacja służy podkreśleniu, że cała czynność wymaga określonych danych
  (obiektów) oraz udostępnia dane wyjściowe (obiekty).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoNadawanie oraz odbieranie sygnałów
            Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                    Przerywanie czynności
 Obszary przerwań służą do przedstawienia czynności, które w określonym
  momencie mogą zostać przerwane, z jednoczesną zmianą ścieżki czynności.
                                                   Obszar przerwań
StarUML nie posiada tego symbolu.
         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                Partycje (tory pływackie)
Tory pływackie, rysowane za pomocą linii ciągłych. Służą do określania, który
  element systemu wykonuje dane akcje.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       Partycje (tory pływackie)
         Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 Obszary rozszerzenia
Obszar rozszerzenia jest fragmentem diagramu, z wyspecyfikowanymi wejściami i
 wyjściami, który jest wykonywany wielokrotnie - tyle razy ile otrzyma elementów
 wejściowych.
           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego         Złożone diagramy czynności - konektory
n Gdy zachodzi potrzeba można przekazywać sterowanie pomiędzy różnymi
 miejscami na diagramie, bez rysowania strzałek
n Konektory służą właściwie tylko do zwiększania czytelności diagramów
 StarUML nie posiada tego symbolu.
                                  http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
          Przykład
       Wypłata z bankomatu
     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                           [operacja = Podaj saldo]


●  Wprowadzanie
    PIN’u
                   Wybór
                   operacji
                                             Podanie
                                             salda

                           [operacja = Wypłać]
          [operacja = Zakończ]

                              Wprowadzenie

                     ◉
                                kwoty                               Sprawdzenie
                                 salda


                                    Czy saldo wystarczające?
                                      [nie]

                                     [tak]                      Odliczanie kwoty
                                    Drukowanie
                                   potwierdzenia

                       Odbiór kwoty
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
           Przykład
         System biblioteczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                               dr inż. Jarosław Wąs Laboratorium z Inżynierii oprogramowania
    Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
          Przykład
Zestaw diagramów czynności związanych z obsługą
        aukcji internetowych
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Przykłady
n Wypożyczenie książki
                              http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Przykłady
n Logowanie
                              http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Przykłady
n Licytacja
                              http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                        Przykłady
n Licytacja – finalizacja aukcji
                               http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Przykłady
n Wystawienie aukcji
                              http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                        Przykłady
n Przeglądanie historii
                               http://brasil.cel.agh.edu.pl/~09sbfraczek/diagram-aktywnosci,1,10.html
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                Diagramy czynności

n Diagram aktywności rozważa konkretny obiekt przechodzący pewien
 proces (skupiając się na zależnościach między operacjami)
                   Diagramy stanów

 n Diagram stanów rozważa operacje związane z konkretnym procesem.
  Oznacza to, że nasze zainteresowanie dotyczy jednego obiektu.
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                   Diagramy stanów

n Diagramy stanów opisują one wszystkie możliwe stany obiektu
 w następstwie zdarzeń

n Każdy diagram reprezentuje zwykle obiekty jednej klasy i śledzi
 różne stany tych obiektów w systemie

n Stosowany do pokazania przejść lub zmian stanu jakie obiekt
 może mieć w systemie

n Stan jest okolicznością lub sytuacją w jakiej znajduje się obiekt:
   n  Jest rezultatem poprzedniej aktywności
   n  Spełnia jakiś warunek
   n  Jest określony przez wartości własnych atrybutów i powiązań do innych zadań
   n  Wykonuje pewne czynności
   n  Czeka na jakieś zdarzenie
     Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Pojęcia

n Akcja – wykonanie operacji w niepodzielnym czasie („w
 momencie czasu”)

n Aktywność – Wykonywanie operacji w czasie, gdy obiekt
 znajduje się w określonym stanie.

n Przejście stanu – zmiana stanu wywołana zdarzeniem,
 uzależnione od warunku (warunek strzegący)

n Maszyna stanów – (pod)system reprezentowany przez biór
 stanów i przejść.
           Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                                  Pojęcia
Jeden pseudostan początkowy
                  Źródło: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=diagramy%20stan%C3%B3w&source=web&cd=14&ved=0CDsQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.eti.pg.gda.pl%2Fkatedry%
                  2Fkask%2Fpracownicy%2FJaroslaw.Kuchta%2FDJO%2F08.DiagramyStanowiAktywnosci.ppt&ei=yXnXTq_-G4bG-QaX5PzeDg&usg=AFQjCNGWFS2nsvkyDm_6YDetYtVGMUGBCw&sig2=LEQnjSgtbn08LD8MmPgJYg
          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                               Przejście
Stany łączymy za pomocą przejść, kierowanych krawędzi (strzałki z otwartym grotem).
          Formalny opis przejścia (opcjonalny):
     sygnatura zdarzenia [warunek strzegący] / akcja
                                        Warto zwrócić uwagę, że ten stan jest trochę „sztuczny”

                 Źródło: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=diagramy%20stan%C3%B3w&source=web&cd=14&ved=0CDsQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.eti.pg.gda.pl%2Fkatedry%
                 2Fkask%2Fpracownicy%2FJaroslaw.Kuchta%2FDJO%2F08.DiagramyStanowiAktywnosci.ppt&ei=yXnXTq_-G4bG-QaX5PzeDg&usg=AFQjCNGWFS2nsvkyDm_6YDetYtVGMUGBCw&sig2=LEQnjSgtbn08LD8MmPgJYg
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                Podstany
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego              Stany równoległe


              Włączony

      Obraz

     ●        DVD            TV●                                         ◉
     ●
     Dźwięk
            Normalny         Ściszony
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego         Stany równoległe - synchronizacja
                  Stan A1            Stan A2

Inicjalizacja                                                Finalizacja

                 Stan B1             Stan B2                                             belka synchronizacji
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWybór stanów – użycie rozgałęzienia
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWybór stanów – użycie symbolu junction
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego              Formalny opis przejścia:
   sygnatura zdarzenia [warunek strzegący] / akcja


Zdarzenia:
•Wywołania, polegające na wywołaniu operacji nazwa operacji
(parametry)

•Sygnałowe (stereotyp <<signal>> , np.: MouseDown, ButtonClick)

•Zmiany (warunkowe określenie sytuacji, w której warunek zostaje spełniony:
when wyrażenie_logiczne)

•Czasowe, upłynięcie określonego czasu od określonego innego zdarzenia
(najczęściej momentu wejścia w dany stan):
   • after wyrażenie czasowe
   lub wystąpienie określonego czasu:
   • when wyrażenie czasowe             Źródło: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=diagramy%20stan%C3%B3w&source=web&cd=14&ved=0CDsQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.eti.pg.gda.pl%2Fkatedry%
             2Fkask%2Fpracownicy%2FJaroslaw.Kuchta%2FDJO%2F08.DiagramyStanowiAktywnosci.ppt&ei=yXnXTq_-G4bG-QaX5PzeDg&usg=AFQjCNGWFS2nsvkyDm_6YDetYtVGMUGBCw&sig2=LEQnjSgtbn08LD8MmPgJYg
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                          Wyrażenia

Wyrażenie strzegące
•sprawdzane po wystąpieniu zdarzenia, a przed wykonaniem przejścia

•Zawiera parametry zdarzenia wyzwalającego, atrybuty, test stanu.
 Wyrażenie akcji
 •Ciąg operacji oddzielonych średnikami
 •Operacje są wykonywane sekwencyjnie. Rozpoczęcie następnej po
 zakończeniu poprzedniej.
 •Mogą występować parametry zdarzenia.
             Źródło: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=diagramy%20stan%C3%B3w&source=web&cd=14&ved=0CDsQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.eti.pg.gda.pl%2Fkatedry%
             2Fkask%2Fpracownicy%2FJaroslaw.Kuchta%2FDJO%2F08.DiagramyStanowiAktywnosci.ppt&ei=yXnXTq_-G4bG-QaX5PzeDg&usg=AFQjCNGWFS2nsvkyDm_6YDetYtVGMUGBCw&sig2=LEQnjSgtbn08LD8MmPgJYg
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                       Opis stanu
n Opis stanu opcjonalnie zawiera
  n Punkt wejście entry/ (akcja wejściowa)
  n Aktywość stanu do/
  n Punkty wyjście exit/ (akcja wyjściowa)
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                      Opis stanu
n Przejścia do tego samego stanu.
n Wykorzystując format przejście, stosując nawiasy kwadratowe, formułujemy
 warunki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                 Przykład
        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                        Przykład
n Korzystając z notacji podstanów i dokładnej specyfikacji stanów obiektu można
 opisywać złożone zależności:
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego                         Przykład
n Stany równoległe


      Diagnostyka
                    Diagnostyka w toku           ●                             ◉
                 Diagnostyka    Pass  Diagnostyka Pass
                  Układu1          Układu2
                                                 Passed
     ●                Fail         Fail
           ●                             ◉
                 Diagnostyka    Pass  Diagnostyka Pass
                  Układu3          Układu4            Failed
                     Fail         Fail
                  Przykład
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

        Aukcje internetowe – maszyna stanowa
      Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego       Podsumowanie (maszyna stanów)

n Nadają się do opisów złożonych obiektów
n Nie pokazują współdziałania obiektów
n Pokazują jak działają obiekty

								
To top