ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R

Document Sample
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ E.R Powered By Docstoc
					ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
E.R.P μπορούμε να πούμε
ότι είναι ένα επιχειρησιακό
εργαλείο ελέγχου ,
παρακολούθησης και
συντονισμού των
διαδικασιών και εργασιών
σε όλο το μήκος μιασ
επιχείρησης.
 Χρησιμοποιεί συνθήκες εύκολης διάχυσης της
 πληροφορίας
 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων
 Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή
 προαιρετικά πρότυπα
 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
 Μείωση λαθών
  Ένα σύστημα E.R.P για να είναι ολοκληρωμένο, θα πρέπει πλέον
  όχι μόνο να συντελεί καταλυτικά στην ολοκλήρωση ποικίλων
  επιχειρηματικών διαδικασιών και να υποστηρίζει διαφορετικές
  οργανωτικές δομές , και να δίνει αξία στην επιχείρηση με τα εξής
  χαρακτηριστικά :
    Να είναι ευέλικτο , για να ανταποκρίνεται στις συνεχώς εξελισσόμενες
    ανάγκες του οργανισμού
    Να είναι τμηματικό και ανοιχτό , με ανοιχτή αρχιτεκτονική , να δέχεται
    πρόσθετες ενότητες ή να λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες
    πληροφοριακού εξοπλισμού
    Να είναι ευρύ, ώστε να υποστηρίζει πολλές επιχειρηματικές
    λειτουργίες και να είναι κατάλληλο για πολλούς οργανισμούς
    Να μπορεί να προσομοιώνει την πραγματική λειτουργία της
    επιχείρησης
    Να έχει ενσωματωμένες τις διεθνώς καλύτερες πρακτικές διαχείρισης
    και λειτουργίας
    Να μην περιορίζεται στα όρια του οργανισμού, αλλά να υποστηρίζει τη
    διασύνδεση της με άλλους οργανισμούς .
 Πληροφορία σε πραγματικό χρόνο
 Μείωση χρόνου καταχωρήσεων των δεδομένων
 Βελτίωση στις διαδικασίες ενοποίησης (consolidation):
 Ευκολότερη συμμόρφωση σε υποχρεωτικά ή
 προαιρετικά πρότυπα
 Αύξηση της ικανοποίησης του πελάτη
 Μείωση λαθών
 Μείωση της ανάγκης «ανθρώπων- κλειδιών»
 Τεχνολογικά Προβλήματα
 Οργανωτικά κ’ Διοικητικά Προβλήματα
 Οικονομικά προβλήματα
 Προβλήματα σχετικά με το ανθρώπινο
 δυναμικό
  Το περιβάλλον μέσα στο οποίο εξελίσσονται σήμερα οι
  επιχειρήσεις μεταβάλλεται και διαμορφώνεται με ιδιαίτερη
  ταχύτητα, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες και
  προκλήσεις. Οι ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν ακόμα
  ένα χαμηλό αλλά συνεχώς ανοδικό επίπεδο επένδυσης στις
  τεχνολογίες πληροφορικής. Θεωρείται ότι μια μικρή ή μεσαία
  επιχείρηση επενδύει το 1% του ετήσιου προϋπολογισμού της
  στο χώρο αυτό, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω
  από 2%. Η ραγδαία, όμως, ανάπτυξη και η όξυνση του
  ανταγωνισμού στην Ελλάδα , δημιουργεί ολοένα και
  περισσότερο την ανάγκη να υιοθετηθούν επιχειρησιακές
  λύσεις προκειμένου να επιτύχουν μείωση των λειτουργικών
  εξόδων, βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες και
  καλύτερη και πιο έγκυρη πληροφόρηση
  Οι διεθνείς εξελίξεις είναι προ των πυλών και οι
  Ελληνικές επιχειρήσεις αισθάνονται ήδη την ανάγκη
  εξωστρέφειας. Για παράδειγμα, οι τρέχουσες εξελίξεις
  δείχνουν την τάση εξάπλωσης των ελληνικών
  επιχειρήσεων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
  Σε ότι αφορά την ελληνική αγορά, από το μέγεθος των
  επιχειρήσεων σε σχέση με τις live εγκαταστάσεις,
  συμπεραίνεται ότι δεν έχει ωριμάσει ακόμα, γιατί
  πολλά από τα ERP Projects δεν ικανοποίησαν τους
  αρχικούς τους στόχους.
  Η κατάσταση αυτή οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους:
    Αρχικά, στη μη ακριβή εκτίμηση των απαιτούμενων πόρων –
    οικονομικών και ανθρωπίνου δυναμικού – για την υλοποίηση
    τέτοιων έργων πληροφορικής
    Δεύτερον, σε αδυναμία ορισμένων ERP συστημάτων πρώτης
    γενιάς να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να
    ικανοποιήσουν επιχειρησιακές αλλαγές με χαμηλό κόστος
    διατηρώντας απρόσκοπτη τη λειτουργία της επιχείρησης.
  βασικοί λόγοι για την μικρή εξάπλωση των
 Οι
 συστημάτων στην Ελλάδα είναι κυρίως οι ακόλουθοι:
   Η συγκεχυμένη εικόνα για το εύρος λειτουργικότητας και τα
   οφέλη ενός ERP
   Το υψηλό ρίσκο που ενυπάρχει σε μια υλοποίηση ERP,
   δηλαδή το συνδυασμό υψηλού κόστους, μεγάλου χρόνου
   υλοποίησης και αβεβαιότητας για το αποτέλεσμα
   Το υψηλό ποσοστό οργάνωσης που απαιτείται για την
   υλοποίησή του
   Η έλλειψη κάποιων βασικών αυτοματισμών που συμβαδίζουν
   με την ελληνική πραγματικότητα
   Πολλά από τα υπάρχοντα συστήματα ERP δεν διαθέτουν
   Interfaces με τον εξωτερικό κόσμο προσαρμοσμένα στην
   ελληνική πραγματικότητα, απαιτούν πολύ καλή γνώση της
   αγγλικής γλώσσας ή βασικές έννοιες υπολογιστών και
   προγραμματισμού.
 Τα ERP συστήματα εξασφαλίζουν τη σωστή
 διεκπεραίωση όλων των λειτουργιών σε μια
 επιχείρηση
 Η εγκατάσταση και η λειτουργία ενός ERP
 συστήματος σε μια επιχείρηση αποτελεί δείγμα
 ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας γι’
 αυτήν
 Η ελληνική και η διεθνήσ εμπειρία υποδεικνύει
 ότι η εγκατάσταση ενός συστήματοσ E.R.P δεν
 αποτελεί καταληκτικό στόχο σε μια επιχείρηση
 αλλα την αφετηρία της πορείασ της προς τη
 συνεχή βελτίωση της.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:8/1/2013
language:Greek
pages:10