Docstoc

Trends of the Development of Education in Lithuania - UPC

Document Sample
Trends of the Development of Education in Lithuania - UPC Powered By Docstoc
					  Pedagogų kvalifikacijos
tobulinimo koncepcijos nuostatų
  praktinis įgyvendinimas


      Audronė Razmantienė,
 Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento
         vyriausioji specialistė
Pranešimo planas
q Švietimo įstatymo nuostatos apie
 pedagogus;
q Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
 koncepcijos svarbiausios nuostatos;
q Švietimo įstatymo nuostatas
 įgyvendinantieji teisės aktai ir jų sąsajos
 su PKTK;
q Įgyvendinančiųjų teisės aktų projektai
Švietimo įstatymo nuostatos
q Švietimo įstatymo nuostatos:
q mokytojo teisės – tarp jų ir atestuotis;
q mokytojo teisės – tarp jų ir ne mažiau
 kaip 5 dienas tobulinti kvalifikaciją;
q mokytojo pareigos – tarp jų ir nuolatos
 tobulinti savo kvalifikaciją;
q įstatyme apibrėžti kvalifikaciniai
 reikalavimai mokytojams;
q kvalifikaciniai reikalavimai, kuriuos
 nustato ministras.
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo
koncepcija
Svarbiausias PKTK tikslas – suteikti reikšmingą
 postūmį pedagogo savarankiškumui bei
 iniciatyvai mokytis visą gyvenimą, siekti geresnės
 ugdymo kokybės ir mokinių rezultatų.
PKT plėtros gairės:
p nuolatinio ir tęstinio kvalifikacijos tobulinimo
 skatinimas,
p sąlygų kvalifikacijos tobulinimui sudarymas ir
 palaikymas;
p kvalifikacijos tobulinimo sričių, formų ir būdų
 įvairovės didinimas.
ŠĮ ir PKTK nuostatų įgyvendinimas
p  Kvalifikacinių reikalavimų mokytojui aprašas;
p  Kvalifikacijų, priskiriamų pedagogo kvalifikacijai,
  aprašas (atsisakoma atskiro, jungiama į vieną dokumentą);
p  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai;
p  Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų
  akreditavimo tvarka;
p  Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
  atestacijos nuostatai;
p  Pedagogų rengimo reglamentas (parengtas ir
  patvirtintas dar pavasarį).
Kvalifikaciniai reikalavimai mokytojui
(2012 projektas)
p  Išskiriami bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai ir
  atskirieji reikalavimai skirtingas programas
  vykdantiems mokytojams;
p  Iš kitų dokumentų atkeliami bendrieji
  kvalifikaciniai reikalavimai (lietuvių kalbos, kompiuterinio
  raštingumo, specialiosios pedagogikos ir psichologijos);
p  Reglamentuojamas užsienio kalbos mokėjimo
  lygis;
p  Atnaujinamas dalykinių kvalifikacijų ir studijų
  programų sąrašas (buvęs priedas, dabar parengti 2);
p  Reglamentuojami reikalavimai mokytojams,
  vykdantiems formalųjį švietimą papildančio
  ugdymo programas.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos nuostatai (projektas 2012)
Kad mokytojas ar pagalbos mokiniui specialistas
 galėtų atestuotis, jis privalo:
p turėti aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
p atitikti kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus
 ministro;
p atitikti atestacijos nuostatuose nustatytus kriterijus;
p būti išklausęs atitinkamus valstybinės kalbos kultūros
 kursus, kompiuterinio raštingumo kursus
 (programas), specialiosios pedagogikos ir
 specialiosios psichologijos kursus mokytojams.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos nuostatai (projektas 2012)
p  vyresniojo mokytojo – išsilavinimas (to dalyko) +
  pedagogo kvalifikacija + ne mažesnis kaip ketverių
  paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas
  + gebėjimai, veikla, patirties sklaida institucijoje;
p  mokytojo metodininko – išsilavinimas (to dalyko) +
  pedagogo kvalifikacija + ne mažesnis kaip šešerių
  paskutinių metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas
  + gebėjimai, veikla, patirties sklaida institucijoje ir regione;
p  mokytojo eksperto – išsilavinimas (to dalyko) + pedagogo
  kvalifikacija + ne mažesnis kaip aštuonerių paskutinių
  metų dalyko mokymo (pareigybės) darbo stažas +
  gebėjimai, veikla, patirties sklaida institucijoje, regione,
  šalyje.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
atestacijos nuostatai (projektas 2012)
Siūloma:
q Mokyklos vadovas ir savininkas, tvirtina atestacijos grafiką,
  įvertinę mokyklos finansinį pajėgumą;
q Grąžinti atitikties pasitvirtinimą mokytojui metodininkui ir
  ekspertui (remiantis kasmetine savianalize ir PKT veiklom);
q Grąžinti būtinumą atestuojantis mokytojo metodininko ir
  eksperto kvalifikacinėms kategorijoms turėti savivaldybės ar
  šalies kolegų pritarimą/rekomendaciją;
q Iškelti visus kategorijų įskaitymus į priedą ir juos aiškiau
  diferencijuoti, suderinti su kvalifikaciniais reikalavimais.
Dėkoju už dėmesį...
        ... ir laukiu Jūsų
          klausimų J

       Audrone.Razmantiene@smm.lt

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/30/2013
language:Lithuanian
pages:10