Túl a GDP-n_ a makrogazdasági teljesítmény_ a j_vedelem és a by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 28

									Túl a GDP-n: a makrogazdasági teljesítmény,
a jövedelem és a rendelkezésre álló források
        mérőszámai

          Oblath Gábor
   MTA-KRTK KTI és ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék
      Kérdések és kifejtendő állítások
•  Jó-e a GDP - mint az aggregált jólét mutatója?
   – NEM; ki kell egészíteni a nemzeti számlák rendszerén (NSZR) kívüli mutatókkal
•  Jó-e a GDP - mint a makrogazdasági teljesítmény összevont mutatója?
   – IGEN (fenntartásokkal és kiegészítésekkel à makrogazdasági stabilitás és közgazdasági
    fenntarthatóság)
•  Kellően árnyalt képet ad-e a GDP a makrogazdasági teljesítményről, jövedelemről,
  nemzetgazdasági forrásokról?
   – NEM
•  Fel kell-e találni a NSZR-en kívüli új mutatókat a GDP-n alapuló makrogazdasági
  kép árnyalásához?
   – NEM: a kiegészítő mutatók rendelkezésre állnak, illetve előállíthatók a NSZR-en belüli
    adatokból
•  Ha a kiegészítő mutatók nem állnak készen rendelkezésre, az elemzőnek érdemes-
  e fáradságot fordítania a kiszámításukra?
   – IGEN (Ha nem számolja ki, nem tudhatja meg, hogy érdemes volt-e kiszámolni; de ha kb.
    a GDP-hez jut vissza, akkor is megéri az utat végigjárni)
•  Ha mindent kiszámított, tudja-e milyen állapotban van a gazdaság?
   – NEM: a „puha” indikátorokat (pl. befektetési környezeti, bizalmi indexeket) is vizsgálnia
    kell
            Fő témák
• A Stiglitz-bizottság jelentéséről (jó-e a GDP?)
• Miért kellenek a NSZR-en kívüli mutatók a jólét (környezet,
 fenntarthatóság) méréséhez - röviden
• Mit mutatnak az NSZR-en belüli, a GDP-t kiegészítő mutatók a
 makrogazdasági teljesítményről (jövedelemről, forrásokról,
 egyensúlyról) – részletesebben
  – A kiegészítő mutatók tartalma
  – Magyarországra vonatkozó időbeni összehasonlítások
  – Nemzetközi összehasonlítások
• Mit jelezhetnek a NSZR-en kívüli mutatók a bizalomról és a
 gazdasági tevékenységek alapját jelentő intézményekről? –
 röviden
• Néhány tanulság
  Kiindulópont: szemelvények a Stiglitz-bizottság
        2009. évi jelentéséből*/
•  „Az a mód, ahogyan a statisztikai adatokat bemutatják vagy használják,
   torz képet adhat a gazdasági jelenségek irányzatairól.”
•  „…nagy hangsúlyt kap a GDP, holott a nettó nemzeti összterméknek (ami
   számításba veszi [=nem tartalmazza] az értékcsökkenés hatását) sokkal
   lényegesebbnek kellene lennie.”
•  „Nem arról van szó, hogy a GDP mint olyan rossz, csak rosszul használják.”
•  „A GDP főként a piaci termelést méri, és mint ilyen, valóban hasznos.
   Gyakran azonban úgy kezelik, mintha a gazdasági jólét mérőeszköze
   lenne.”
•  „Az anyagi helyzettel sokkal közelebbi kapcsolatban áll a nettó nemzeti
   jövedelem.”
•  „A termelés akkor is nőhet, amikor a jövedelem csökken, és megfordítva”
*/ Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress
http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf
  Miért kellenek a NSZR-en („GDP-n”) kívüli
 mutatók a jólét (környezet stb.) méréséhez?
• Mert a NSZR nem a jólétet (a környezet állapotát, a
 jövedelemelosztást stb.-t) méri
• Hanem: (Edmond Malinvaud)
  National accounts are “the presentation, in a rigorous
  accounting framework, of all the quantitative information
  relating to the nation’s economic activity”.
  (De: Samuelson híres példája: feleségül veszi a takarítónőt)
• Mi mindennel lehet/érdemes kiegészíteni? Jó példa:
 KSH
A társadalmi haladás mutatószámrendszere
          Forrás: KSH
     http://www.ksh.hu/thm/tablak.html
   A GDP-n túli, de a NSZR-en belüli mutatók alapján
      megválaszolható, alapvető kérdések
  (amortizáció, explicit és implicit külföldi transzferek és egyensúlyhiányok)
•  A GDP a hazai bruttó (amortizációt tartalmazó) termelés (=belföldön
   megtermelt jövedelem) mutatója
•  További fontos kérdések (I. források)
   – Hogyan alakult a nettó (az amortizáció feletti beruházásokat tartalmazó) hazai
    termelés?
   – Hogyan alakult a bruttó/nettó nemzeti (rendelkezésre álló) jövedelem (à
    „explicit” külföldi jövedelem-transzferek hatása)
     • DE: visszaforgatott jövedelem!
   – Hogyan alakult a tőketranszferekkel korrigált nemzeti jövedelem (EU-
    alapokból származó beruházási pénzek) – „nemzeti források”
   – Növekedési ütemek: hogyan változott a hazai, ill. nemzeti (bruttó/nettó)
    reáljövedelem - a cserearány-változás mennyivel növelte (csökkentette) az
    ország forrásait (à„implicit” jövedelemtranszfer hatása)
•   Még további fontos kérdések (II. a makrogazdasági egyensúlyhiányok
   fenntarthatósága)
   – Külső egyensúly és nettó külföldi adósságráta alakulása
   – Államháztartási egyensúly és az államadósság-ráta alakulása
        A GDP-t kiegészítő alapmutatók

      - Amortizáció à NDP      elsődleges külföldi jövedelemtranszferek
      (bérek, profitok, kamatok) à GNI +
GDP
       másodlagos külföldi jövedelemtranszferek       Kombinált
      (egyoldalú folyó átutalások) à GNDI +         mutatók
       [külföldi tőketranszferek à GNDI+K]


      + cserearány-változás miatti
      nyereség/veszteség à RGDI
   „Implicit” jövedelemtranszfer hatása       „Explicit” jövedelmi és
                            tőketranszferek hatása
   Miért érdekesek/fontosak a kiegészítő mutatók?
                      A növekedés „reál”-
      - Amortizáció à NDP       fenntarthatósága
                      (pl.: van-e, mekkora a
                      nettó beruházás?)

      elsődleges külföldi jövedelemtranszferek      a) a belföldi felh.-al
      (bérek, profitok, kamatok) à GNI +         összehasonlítva:
GDP                              külső egyensúly-
       másodlagos külföldi jövedelemtranszferek     hiányok mértéke,
      (egyoldalú folyó átutalások) à GNDI +       fenntarthatósága
                                b) hazai források
     [egyoldalú külföldi tőketranszferek à GNDI+K]    terjedelme, változása
      + cserearány-változás miatti
                          A GDP az erőfeszítést
      nyereség/veszteség à RGDI
                          (ráfordítást), az RGDI
                          az eredményt (jövedelmet)
                          mutatja
 Mit mutatnak a kiegészítő/kombinált mutatók
 Magyarországról közép és hosszabb távon?
 A GDP-hez viszonyított relatív szintek és növekedési ütemek
• GDP-arányos szintek:
                 Amortizáció nélkül
  –  NDP
                 Jövedelem
  –  GNI, GNDI, GNDI+K
                         Tőketranszfer
  –  NNI, NNDI, NNDI+K
  –  GNI+REIg; GNDI+K+REIg, NNDI+K+REIg       Visszaforgatott jövedelem
• Növekedési ütemek
  –  GDP
  –  RGDI; RNDI
  –  RGNDI+K; RNNDI+K
  –  RGNDI+K+REIg; RNNDI+K+REIg
                       Cserearány-változással korrigálva
A makrogazdasági jövedelem (források) bruttó
  mutatói Magyarországon (1995-2011):
       szintek a GDP %-ában
A makrogazdasági jövedelem (források) nettó
    mutatói Magyarországon:
       szintek a GDP %-ában
Változatlan áron mért növekedési ütemek (évi
      átlagos %-os változás)
A GDP + a cserearány-változás hatásával
korrigált évi átlagos volumenváltozások
Az, hogy 2001-ig vagy 2002-2006-ban volt-e gyorsabb a
 növekedés, nemcsak a mutatón, hanem a kezdő éven
       (1996 vagy 1997) is múlik…
   Az EU-tőketranszfer (K) hatása a reál-források
  bővülésére: évi kb. 0,3%-pont 2004-2011 között
(látszólag csekély, de évi 30% többlet a GNDI növekedése fölött!)
 Mit mutatnak a kiegészítő mutatók Magyarországról
     nemzetközi összehasonlításban?

• Relatív szintek
• Európai felzárkózás és fenntarthatóság
GDP/fő 2005 évi árakon és PPP-n (EU15=100)
(GNDI+K)/fő 2005 évi árkon és PPP-n
      (EU15=100)
   Felzárkózás és makrogazdasági fenntarthatóság:
a GDP/fő (EU15=100) és GDP-arányos bruttó államadósság és
          nettó külföldi adósság
 A 2006-ig tartó gyors hazai
 GDP-növekedés fenntarthatatlan
 adósság-növekedéseken alapult
Az áttekintett mutatók a múltról szólnak –
 mivel kell kiegészíteni, hogy a jelenről, illetve a jövőről is képet kapjunk?


• Jelen, közeljövő: „puha” indikátorok: à
 – Üzleti/befektetési környezet
 – Várakozások
• Középtáv:
 – Idősor-elemzés
 – Termelési függvény becslése
 à „no policy change” szenáriók
Egy felmérés eredményei
1. A gazdaságpolitika kiszámíthatósága
2. Üzleti hangulat alakulása
3. A tavalyi és 2012-re tervezett beruházások változása
    Összefoglalás, tanulságok (I)
• A GDP megkerülhetetlen, de a makrogazdasági
 folyamatok megértéséhez ki kell egészíteni
 – makro-fenntarthatósági (az egyensúlyhiányokat jelző)
 – nettó szemléletű és
 – háromféle jövedelmi típusú mutatóval
   • Explicit jövedelem-transzferek
   • Visszaforgatott jövedelmek
   • Implicit jövedelem-transzferek (cserearány-hatás), továbbá
 – a felhasználható forrásokra vonatkozó
  mutatókkal
    Összefoglalás, tanulságok (II)
          Hazai tapasztaltok
• Az egyes periódusok megítélése erősen függ attól, hogy a
 GDP-t, vagy az alternatív mutatókat tekintjük mércének, pl.
  – 1990-es évek második fele vs. 2000-es évek első fele
  – a 2009. évi visszaesés mértéke
• A gazdasági folyamatok árnyalt megítéléséhez nem
 elegendő a GDP
• A GDP-t kiegészítő mutatók nem jelezték egyértelműen a
 2000-es évek első felét jellemző hazai folyamatok
 fenntarthatatlanságát (főleg a NDP és származékai)
• Azt, hogy a kiegészítő mutatók jobb helyzetet jeleznek 2010
 -2011-re, mint a GDP, a „puha” indikátorok fényében kell
 értelmezni
• A „puha” bizalmi indexek baljós irányzatokra utalnak

								
To top