bmc mumbai flood prepardness marathi by TusharSingh14

VIEWS: 1 PAGES: 266

									 ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
   hetj J³eJemLeeheve
ceeie&oefMe&keÀe
    2013
    www.mumbaimonsoon.com
meJee&efOekeÀej

meoj ceeie&oefMe&kesÀ®es meJe& DeefOekeÀej ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀkeÀ[s jenleerue. He´keÀeMekeÀe®³ee HetJe&HejJeeveieerefMeJee³e HegefmlekesÀleerue
keÀesCeleener Yeeie kegÀCeerner kegÀþu³eener mJe©Heele JeeHe© MekeÀCeej veener.

DeejsKeve

ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀkeÀefjlee ner ceeefnleerHegefmlekeÀe Þeerceleer ceefve<ee HeeìCekeÀj-cnwmekeÀj, DeefleefjkeÌle ceneHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle
DeeefCe Þeer. censMe veeJexkeÀj, He´cegKe DeefOekeÀejer, DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve DeeefCe ce. le. veeW. keWÀê ³eeb®³ee mebkeÀuHevee DeeefCe ceeb[Ceerletve
efJekeÀefmele keÀjC³eele Deeueer Deens.

$eÝCeefveoxMe

Hetj J³eJemLeeHeve ceeie&oefMe&keÀe HeefjHetCe& JneJeer, ³ee ¢<ìerves DeeJeM³ekeÀ menkeÀe³e& kesÀu³eeyeÎ} ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe MeleMeë DeeYeejer
Deens.

[e@. ceeOeJe ef®eleUs
? , DeO³e#e, mel³eMeesOeve meefceleer, 2005 cegbyeF& Hetj HeefjefmLeleer
He´e. keÀHeerue iegH
?lee, Dee³eDee³eìer, cegbyeF&
He´e. jJeer efmevne,
? Dee³eDee³eìer, cegbyeF&
Þeer. µÑÑblÑÑjÑcÑ
? efMebos, menDee³egkeÌle, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
Þeer. He´keÀeMe meeb
? ieueerkeÀj, ceepeer Ghee³egkeÌle, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
Þeer.vebokegÀceej
? meeUJeer, ceepeer cegK³e DeefYe³eblee, cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
[e@. ieerlee kesÀJeuejceeveer, ceepeer He´eO³eeefHekeÀe, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ
?
                                      He´mleeJevee

       ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves Hetj DeeHeÊeer peesKeerce efveJeejCe me#ecelesves keÀjC³ee®³ee efoMesves ceneveiejele Iesleuesu³ee Heg{ekeÀejeleerue
Heg{®es HeeTue cnCetve Hetj J³eJemLeeHeve ceeie&oefMe&keÀe 2013 ®ee GuuesKe keÀjlee ³esF&ue. ceneveieje®eer Dejef#elelee, DeeflemebJesoveefMeuelee
DeeefCe HetjeMeer mebyebOeerle meJe& He´MeemeefkeÀ³e efJeYeeieeb®³ee nÎerleerue Oeeske̳ee®es IeìkeÀ ³eeyeeyele®eer DeÐe³eeJele Je megmebiele ceeefnleer ³ee DeeJe=ÊeerceO³es
meceeefJe<ì Demetve ceevmetveceOeerue Hetjpev³eefmLeleer®ee meecevee keÀjC³eemeeþer ceneHeeefuekesÀves kesÀuesu³ee GHee³e³eespeveeb®eener ³eele meceeJesMe
Deens. ceevmetve keÀeueeJeOeerleerue le³eejer, He´eflemeeo ke=Àleer DeeefCe Oeeske̳eeb®eer efleJe´lee keÀceer keÀjC³eeefJe<e³eer®eer ceeefnleer osKeerue ³eele efoueer Deens.
       HeeCeer legbyeC³ee®eer mebYeeefJele efþkeÀeCes, HeeC³ee®ee efve®eje nesCeejs ceeie&, ceesþs veeues DeeefCe HeeleëcegKes ³eeb®eer ³eeoer, YetmKeuevee®es
mebYeeJ³e Heefjmej l³ee®eHe´ceeCes OeeskeÀeoe³ekeÀ FceejleeRceO³es JeemleJ³eeme DemeCeejer Deboeefpele ueeskeÀmebK³ee ³ee®ee meoj Keb[eleerue
ceeefnleerceO³es leHeefMeue efouee Deens. ©iCeeue³eeleerue Keeìeb®eer mebK³ee DeeefCe DeeCeeryeeCeer ceole ³eb$eCeebkeÀ[s GHeueyOe Demeuesueer
meeOevemeecegie´er ³eemeejKeer ceeefnleer DeeHeÊeerkeÀeUele meJe& ³eb$eCeebvee Deveceesue þjsue. ceeie&oefMe&kesÀle meceeefJe<ì Demeuesues HeeJemeeȳeeleerue
DeeHeÊeerHetJe&, He´l³e#e DeeHeÊeerHe´mebieer DeeefCe leodveblej keÀjeJe³ee®eer ke=Àleer efJe<e³ekeÀ DeejeKe[s cnCepes®e ceneHeeefuekesÀ®³ee efJeYeeie
keÀe³ee&ue³eeleerue keÀce&®eeN³eebmeeþer le³eej meboYe& HegefmlekeÀe®e Deens.
        cegbyeF& ceneveiejeuee Meke̳e eflelekesÀ megjef#ele yeveefJeC³eemeeþer leeUcesU, meppelee, Oeeske̳eeb®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³ee®es He´³elve
DeeefCe He´eflemeeo ³eb$eCee ³eeb®eer G®®eÊece HeeleUer ieeþC³eemeeþer Deece®es meeleʳeeves He´³elve meg© Deensle.
       Deecner kesÀuesu³ee meJe&leesHejer Glke=À<ì He´³elveeveblejner meoj mebie´nCe meJe&¢<ìerves megefJemle=le Demesue®e, Demes veener. DeeHeu³ee
ceneveiejemeeþer DeefleMe³e me#ece mebmLeelcekeÀ ³eb$eCes®eer yeebOeCeer keÀjC³eemeeþer Deeieeceer keÀeUele DeeHeu³eekeÀ[tve DeMee met®evee DeeefCe
He´eflemeeo DeHesef#ele Deensle keÀer pes ³ee ceeie&oefMe&kesÀceO³es meceeefJe<ì keÀjlee ³esleerue, ³ee DeHes#esmen!
                                                             ceveer<ee HeeìCekeÀj - cnwmekeÀj
                                                                 DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle
                                                                cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
                                                                      cegK³eceb$eer
                                                                     ceneje<ì^ jep³e


He=LJeerjepe ®eJneCe

     ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀleHexÀ Hetj J³eJemLeeHeve ceeie&oefMe&keÀe 2013 He´keÀeefMele keÀjC³eele ³esle Demeu³ee®es mecepetve Deevebo
Jeeìuee. DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve meboYee&le meelel³eeves DeÐe³eeJele ceeie&oefMe&keÀe He´keÀeefMele keÀjC³ee®ee ceneHeeefuekesÀ®ee GHeke´Àce mlegl³e Deens.

      DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleerceO³es SkeÀceskeÀeb®³ee mecevJe³eeves keÀece keÀjCeeN³ee efJeefJeOe mebmLeebkeÀefjlee ner ceeie&oefMe&keÀe GHe³egkeÌle
Demetve ceevmetve keÀeUeleerue ke=ÀeflekeÀe³ee&®³ee meppelee Je He´eflemeeo ³ee meboYee&le ³eeceO³es DeefleMe³e ceewefuekeÀ ceeefnleer HegjefJeC³eele Deeueer Deens.

       ner HegefmlekeÀe efJeefJeOe MeemekeÀer³e Je DeMeemekeÀer³e mebmLee lemes®e cegbyeF&leerue veeieefjkeÀebvee Hetj HeefjefmLeleer®ee cegkeÀeyeuee keÀjC³ee®³ee
keÀeceer me#ece yeveefJeC³eekeÀefjlee ceeie&oMe&keÀ cnCetve DeefleMe³e cenlJee®eer YetefcekeÀe Heej Hee[sue DeMeer ceuee Kee$eer Jeeìles.

             ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee ³ee GHeke´Àceeme ceeP³ee neefo&keÀ MegYes®íe.
                                                                      (He=LJeerjepe ®eJneCe)
                                                                       ceneHeewj, cegbyeF&megefveue He´Yeg

      HeeJemeeȳeele GodYeJeCeejs Hetj ner cegbyeF&®eer ceesþer mecem³ee Demetve ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves DeMee Hetjpev³e DeeHeÊeeR®ee meecevee
keÀjC³eemeeþer meJe&bkeÀ<e Demee DeejeKe[e le³eej kesÀuee Deens. Deefle HeeJemee®³ee keÀeueeJeOeerle cegbyeF&keÀj veeieefjkeÀebvee De[®eCeeR®ee meecevee
keÀjeJee ueeiet ve³es ³eekeÀefjlee meJe& ³eb$eCeebveer He´YeeJeerHeCes mecevJe³e meeOeeJee, ³ee®eer o#elee IesC³eeefJe<e³eer meJe&leesHejer He´³elve ³eeceO³es keÀjC³eele
Deeues Deensle.

       Hetje®³ee Oeeske̳ee®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³eemeeþer ceneHeeefuekesÀves efJeefJeOe me#ece efke´À³eeJeueer efvecee&Ce kesÀu³ee Deensle. meeb[HeeCeer
veefuekeÀe legbyeCeej veenerle ³eekeÀefjlee HueeefmìkeÀ®ee JeeHej ìeUtve DeeefCe De³eesi³e efþkeÀeCeer keÀ®eje ve ìekeÀlee veeieefjkeÀebveerner ceneHeeefuekesÀuee
menkeÀe³e& kesÀues Heeefnpes.

       Je<ee& peuemeb®e³eveelener ceneHeeefuekesÀuee veeieefjkeÀeb®³ee menkeÀe³ee&®eer efveleeble iejpe Deens, pesCeskeÀ©ve HeeJemee®es HeeCeer meeþefJelee
³esF&ue He³ee&³eeves Hegje®ee efve®eje keÀjCeeN³ee He´CeeueerJejerue leeCe nuekeÀe nesF&ue efMeJee³e Hegje®es OeeskesÀner keÀceer nesleerue. l³eemeesyele®e Gvneȳeele
HeeCeer HegjJeþîeele Je=Ooer keÀjCes Meke̳e nesF&ue, efJeMes<eleë keÀceer HeeJemee®³ee keÀeueeJeOeerceO³es ³ee®ee DeefOekeÀ ueeYe nesF&ue.

      ceer cegbyeF&keÀj veeieefjkeÀebvee DeeJeenve keÀjlees keÀer, DeeHeÊeer keÀeueeJeOeerle meb³ece yeeUieeJee DeeefCe DeHeÀJeebJej efJeMJeeme þsJet ve³es
lemes®e HemejJet ve³esle. cegbyeF&uee Hetj He´eflejesOe#ece ceneveiej yeveefJeC³eemeeþer DeeHeCe meJe& SkeÀ nesTve keÀe³e&jle nesT³ee!
                                                                           (megefveue He´Yeg)
                                                                    cegK³e meef®eJe
                                                                   ceneje<ì^ jep³epe³eblekegÀceej yeebefþ³ee, Yee He´ mes
     26 pÑg}w 2005 jÑspÑÑr GÓJÑ}s}îÑÑ HÑtj HÑÑfjÑfmLÑlÑÑrvÑblÑj mÑJÑ&mÑcÑÑJÑsµÑkÑÀ DÑÑHÑÊÑÑr J³ÑJÑmLÑÑHÑvÑ DÑÑjÑKÑÄÑ DÑmÑCÑs DÑÑJѵ³ÑkÑÀ
DÑmÑ}îÑÑ®ÑÑr yÑÑyÑ þUkÑÀHÑCÑs mÑcÑÑsj DÑÑ}Ñr. cÑgbyѾ& cÑÕÑvÑiÑjHÑÑÑf}kÑsÀvÑs DÑLÑkÑÀ ÒѳÑlvÑÑbvÑÑr HÑtj J³ÑJÑmLÑÑHÑvÑ cÑÑiÑ&ÙÑfµÑ&kÑÀÑ 2013 lѳÑÑj kÑsÀ}Ñr
DÑmÑtvÑ. ³ÑÑlÑ DÑÑblÑjmÑbmLÑÑlcÑkÑÀ DÑÑÑfCÑ DÑÑblÑjÑfJÑYÑÑiÑÑr³Ñ mÑcÑvJÑ³Ñ jÑÕÑJÑÑ, ³ÑÑkÑÀjÑrlÑÑ DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr cÑÙlÑ kÑÀѳÑÑ&®ÑÑ (¾&SmÑSHÑÀ) JÑÑHÑj
kÑÀjC³ÑÑlÑ DÑÑ}Ñ DÑÑÕs.

      HÑÑJÑmÑÑȳÑÑlÑ DÑÑs{ÑfJÑCÑÑN³ÑÑ vÑwmÑÑfiÑ&kÑÀ DÑÑHÑÊÑÑRvÑÑ lÑÑWÄ ÙsC³ÑÑkÑÀjÑrlÑÑ jÑp³Ñ µÑÑmÑvÑ cÑvÑg<³ÑyÑU JÑ mÑÑOÑvÑmÑÑcÑûÑÑrmÑÕ mÑppÑ
DÑmÑtvÑ, ³ÑÑkÑÀÑcÑÑlÑ kÑÀÑsCÑlÑÑrÕÑr ÑfÙjbiÑѾ& ÕÑsCÑÑj vÑÑÕÑr. DÑÑHÑlkÑÀÑÑf}vÑ HÑÑfjÑfmLÑlÑÑrlÑ cÑÙlÑ JÑ HÑgvÑJÑ&mÑvÑÑ®Ñs kÑÀѳÑ& J³ÑJÑÑfmLÑlÑ HÑÑj HÑÄs}, DѵÑÑr
iJÑÑÕÑr DÑÑcÕÑr vÑÑiÑÑfjkÑÀÑbvÑÑ ÙsJÑt ¾Ñq®ílÑÑs.

      DÑÑHÑlkÑÀÑÑf}vÑ HÑÑfjÑfmLÑlÑÑrlÑ ÕÑr cÑÑiÑ&ÙÑfµÑ&kÑÀÑ HÑÑÑf}kÑsÀ}Ñ DÑÑÑfCÑ ¾lÑj ³Ñb$ÑCÑÑbvÑÑ GhѳÑgkÑÌlÑ HÑÄs}, DѵÑÑr cÑÑr DÑѵÑÑ kÑÀjlÑÑs.
                                                                 (pe³eblekegÀceej yeebefþ³ee)
                                                                       Dee³egkeÌle
                                                                  cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀemeerleejece kegbÀìs, Yee He´ mes

      ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve efJeYeeieeves Hegjeb®es OeeskesÀ keÀceer keÀjC³eeefJe<e³eer mebkeÀefuele kesÀuesueer meJe¥keÀ<e
HegefmlekeÀe `Hetj J³eJemLeeHeve ceeie&oefMe&keÀe 2013' ®es He´keÀeMeve nesle Demeu³eeves ceuee Deevebo nesle Deens.

       cegbyeF& ceneveiejele ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekeÀe ner DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveemeeþer keWÀêer³e ³eb$eCee Deens. ³ee ceeie&oefMe&kesÀ®ee GÎsMe ne
efJeefJeOe menYeeieer ³eb$eCeebceOeerue menefke´À³ee Ie[Jetve DeeCeCes ne Deens lemes®e HeeJemeeȳeeceO³es DeeHeÊeer®es mebYeeJ³e OeeskesÀ keÀceer keÀjC³eemeeþer®ee
DeejeKe[e ceeb[C³eele Deeuee Deens.

      Hetj J³eJemLeeHeveemeeþer ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀmen meJe& ³eb$eCeebkeÀ[tve oMe&efJeuee peeCeeje meefke´À³e ¢ef<ìkeÀesve He´Mebmeveer³e Deens. ceer
DeeHeCee meJee¥me DeeJeenve keÀjlees keÀer, ³eboe®³ee HeeJemeeȳeeleerue DeeJneveeb®ee meceLe&HeCes cegkeÀeyeuee keÀjC³eemeeþer DeeHeCe meJee¥veer mebIe cnCetve
keÀece keÀ©³ee!
                                                                         (meerleejece kegbÀìs)
                           yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                         Devegke´ÀceefCekeÀe
efJeYeeie 1

       He´keÀjCe 1    Heefj®e³e                               1
       He´keÀjCe 2    meceeosMeve Je efve³eb$eCe                      25
       He´keÀjCe 3    DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê (ceveHee cegK³eeue³e, Dee.J³e. keÀ#e)  28
       He´keÀjCe 4    ¬ÑÀcÑJÑÑj ke=Àleer DeejeKe[e                     31
       He´keÀjCe 5    DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr cÑolÑ kÑÀѳÑs&                     35
       He´keÀjCe 6    ceveHee efJeYeeie HeeleUerJejerue ke=Àleer DeejeKe[e         64
       He´keÀjCe 7    4.5 efceìjHes#ee DeefOekeÀ Gb®e ueeìeb®³ee Yejleer®es efoJeme     68
       He´keÀjCe 8    efJeYeeieJeej DeeHelleer He´JeCe efþkeÀeCes              70

efJeYeeie 2

       He´keÀjCe 9    efJeYeeieeb®eer ceeefnleer                      73

efJeYeeie 3

       cegbyeF& DeefiveMeceve oue                               215
       mecegê efkeÀveeN³eeJejerue mÑgjÑf#ÑlÑlÑÑ                        220
       meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Keeles                            222
       cegbyeF& JeenletkeÀ Heesueerme                             231
       Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer meg© Demeuesueer keÀeces                  239
       kÑÀjÑ JÑ kÑÀ© vÑkÑÀÑ                                  249
       cÑnlJÑÑ®ÑÑr mÑbkÑsÀlÑmLÑUs                               250
                        yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
        Heefj®e³e
        meceeosMeve Je efve³eb$eCe
        DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê (ceveHee cegK³eeue³e, Dee.J³e. keÀ#e)
        ¬ÑÀcÑJÑÑj ke=Àleer DeejeKe[e


efJeYeeie - 1
        DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr cÑolÑ kÑÀѳÑs&
        ceveHee efJeYeeie HeeleUerJejerue ke=Àleer DeejeKe[e
        4.5 efceìjHes#ee DeefOekeÀ Gb®e ueeìeb®³ee
        Yejleer®es efoJeme
        efJeYeeieJeej DeeHelleer He´JeCe efþkeÀeCes
                                                                               yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                     He´keÀjCe – 1
                                      Heefj®e³e

ccee     ieerue oMekeÀele JeejbJeej GodYeJeuesu³ee HegjebcegUs ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves Del³eeJeM³ekeÀ yeeye cnCetve Hetj DeeefCe l³ee®³eeMeer
       mebyebefOele DeeHeÊeer ³eeHeemetve nesCeeN³ee neveer®eer leerJe´lee keÀceer JneJeer ³eekeÀefjlee keÀjeJe³ee®eer Debleie&le #ecelee efveefce&leer, Je
HetjJ³eJemLeeHeve ³eeb®³ee Je=OoerJej Yej efouee Deens. Hetj DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveeceO³es menYeeieer Demeuesu³ee meJe& ³eb$eCeebvee ceeie&oMe&keÀ DeeefCe
mene³³ekeÀejkeÀ þjsue DeMeer 'yu³et efHe´bì' ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves le³eej kesÀueer Deens, p³eeÜejs ³ee keÀe³ee&Meer efveie[erle meJe& ³eb$eCeebceO³es
DeefOekeÀ HeefjCeecekeÀejkeÀ mecevJe³e efìketÀve jenerue. DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleerle ceeCemeb DeefOekeÀ peJeU ³esle Demeleele DeeefCe DeMee
GodYeJeuesu³ee mebkeÀìele l³eeb®³ee SkeÀef$ele He´³elveebletve ceeie& efveIele Demelees. cegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀvesner SkeÀe DevegYeJeeletve Oe[e IesTve
efJeefJeOe #es$eeleerue ³eb$eCeebvee meesyele IesTve HetjHeefjefmLeleerJej ceele keÀMeer keÀjlee ³esF&ue ³ee®ee meKeesue DeY³eeme keÀªve ner ceeie&oefMe&keÀe
le³eej kesÀueer Deens. keWÀê /jep³e mejkeÀej®³ee meJe& cenlJee®³ee ³eb$eCeeb®eer, ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee meJe& efJeYeeie keÀe³ee&ue³eeb®eer DeeefCe efJeefJeOe
mebmLeeb®eer ceeefnleer ³ee ceeie&oefMe&kesÀle osC³eele Deeueer Deens. HeeJemee®es He´ceeCe, ceesþîee Yejleer®es JesUeHe$ekeÀ, ceneveiejHeeefuekesÀves kesÀuesueer keÀeces
³ee meejK³ee meefJemlej ceeefnleer®ee meceeJesMe ³eeceO³es keÀjC³eele Deeuee Deens.

                              Deeke=Àleer 1 : HÑÑJÑmÑÑ®ÑÑ DÑÑvÑbÙ }gìlÑÑvÑÑ cÑgbyѾ&kÑÀj
                                           1
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

YeewieesefuekeÀ j®evee

Guneme veoer®³ee oef#eCecegKeekeÀ[s efJemleejerle nesle Demeuesues cegbyeF& Menj cetU oesve yesìmecetnebJej Jemeuesues Deens. oef#eCeskeÀ[®ee Yeeie meO³ee `cegbyeF&
Menj yesì' cnCetve DeesUKeuee peelees pees cegUele meele mJeleb$e yesìebHeemetve le³eej Peeuesuee Deens.

Deeke=Àleer 2 : yesìebJej Jemeuesueer cegbyeF&
                                                               mee³eve
                                                               Je[eUe
                                                               efkebÀipe meke&Àue
                                                               oeoj
                                                               HejU
                                                               ueeueyeeie
                                                               Yee³eKeUe
                                                               ie´ebìjes[
                                                               ceneue#ceer mLeevekeÀ
                                                               cegbyeF& meWì^ue
Source : Greater Bombay District Gazetteer Vol. I, 1985)
                                         2
                                                                       yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                                                 17 J³ee MelekeÀeHeemetve efJeefJeOe He´keÀejs
                                                 cegbyeF&leerue yesìs SkeÀceskeÀebMeer pees[ueer iesueer
                                                 Deensle. meieȳeele GllejskeÀ[erue meeuemesì
                                                 yesìmecegneJej DeeÊee®ee cegbyeF& GHeveiej
                                                 efpeune Jemeuesuee Deens. ne yesìmecetn megOoe
                                                 meele yesìeb®ee efceUtve yeveuesuee Deens. ³ee
                                                 yesìmecegneleerue meieȳeele ceesþîee yesìe®es
                                                 veebJe ³ee efpeu¿eeuee efoues Deens. 19 J³ee
                                                 MelekeÀe®³ee meg©JeeleerHe³e¥le ne yesìmecetn
                                                    cegK³e YetYeeieeHeemetve JesieUe neslee.
                                                         meO³ee®es ye=nvcegbyeF& Menj ns meele
                                                            yesìeb®es cegbyeF& Menj DeeefCe ®eej
                                                             yesìeb®es cegbyeF& GHeveiej
                                                              efceUtve le³eej Peeuesues
                                                              Deens . meO³ee Jes i eeves
                                                             efJekeÀefmele nesCeeje cegbyeF&®ee
                                                             oef#eCe-HetJe& ì^e@cyes efJeYeeie
                                                            mecegêele Yej Ieeleuesu³ee
                                                           YeeieeJej Jee{le Deens .
                                                          Menje®ee efkeÀveejer efJeYeeie
                                                         meKeue YetHe=<þeJej Jemeuesuee
                                                         Deens. ³ee Yeeiee®eer mejemejer Gb®eer
                                                        keÀener efþkeÀeCeer mecegêHeeleUerHes#ee
                                                        SkeÀ ceer ì j Jej, cnCepes ® e
                                                         Yejleer®³ee HeeleUerHes#ee oer[
                                                          ceerìj Keeueer Deens.

                                                         ye= n vceg b y eF& ceneHeeef u ekes À ®es
                                                         keÀe³e&#es$e 437.71 ®eewjme
                                                       efkeÀueesceerìj FlekesÀ Deens. ¿ee
                                                    Menje®eer ueeskeÀmebK³ee DeefleMe³e Jesieeves
                                                  Jee{le Demetve, He´l³eskeÀ oMekeÀele Jee{erJe oj
                                             mejemejer 20% Deens, p³eeceO³es mLeueebleefjle
                                          keÀeceieejeb ® eener YejCee Deens . 2011 ®³ÑÑ
                                    pÑvÑiÑCÑvÑsvÑgmÑÑj cÑgbyѾ&®ÑÑr }ÑskÑÀmÑbK³ÑÑ ÕÑr 1 kÑÀÑsìÑr 24 }ÑKÑ DÑÑÕs.
                       oj ®eewjme efkeÀueesceerìj #es$eeceO³es 28 npeej 404 J³ÑkÑÌlÑÑr FlekeÀer ueeskeÀmebK³es®eer
                      mejemejer Ievelee Deens DeeefCe keÀener #es$eebceO³es lej DeefleMe³e He´Jeener ueeskeÀmebK³ee Deens.
                     GoenjCeeLe& 'S' efJeYeeieeceO³es je$eer®³ee ueeskeÀmebK³es®³ee Ieveles®³ee leguevesle efoJemee®eer
                    ueeskeÀmebK³es®eer Ievelee ner Deboepes 22 Heì DeefOekeÀ Demeles.

                 He´MeemekeÀer³e mees³eerkeÀefjlee cegbyeF& ner 24 ceneHeeefuekeÀe efJeYeeieebceO³es efJeYeeieC³eele Deeueer Deens.
DÑÑkÑ=ÀlÑÑr 3 -         (Deeke=Àleer 3). ³ee efJeefJeOe efJeYeeieeb®eer mebyebefOele lekeÌleeefvene³e ceeefnleer lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 1 ceO³es
cÑgbyѾ& µÑÕjÑ®ÑÑ
ÑfJÑYÑÑiÑÑfvÑÕÑ³Ñ vÑkÑÀѵÑÑ
               osC³eele Deeueer Deens.                               3
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                        lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 1 – ye=nvcegbyeF&®eer efJeYeeieJeej ceeefnleer

                        peefceveer®ee Yeeie   efveJeememLeeves   ®eew.efkeÀ. He´ceeCes  ueeskeÀmebK³ee  ueeskeÀmebK³ee
  efJeYeeie             veeJe
                         (®eew.HegÀì)       (2011)      Ievelee (2011)      (2011)     (ìkeÌkesÀJeejer)
     S      kegÀueeyee           12.5         35218         11875        148432        1.2
     yeer     meB[nmì& jes[         2.84         27123         44720        127005        1.0
    meer     cejerve ueeF&vme        1.38         36656         119988        165583        1.3
    [er      ie´Bì jes[           6.6         78236         52533        346719        2.8
     F      Yee³eKeUe            7.4         80993         55900        413662        3.3
   SHeÀ/o      ceeìgbiee            14         80246         25713        359980        2.9
  SHeÀ/G      HejU               14         121347         37769        528767        4.3
   peer/o      SueefHeÀvmìve          10         117887         41404        414038        3.3
   peer/G      oeoj/HueePee           10         128889         60233        602328        4.8
   S®e/Het     Keej / meebleeke´gÀPe     13.5         120968         41124        555179        4.5
   S®e/He      yeebêe             11.6         78246         28444        329952        2.7
   kesÀ/Het    DebOesjer (Het)        24.8         195648         32971        817684        6.6
   kesÀ/He     DebOesjer (He)         23.4         163577         30700        718375        5.8
    Sue      kegÀuee&            15.9         189101         56051        891208        7.2
   Sce/Het     ®eWyetj (Het)         35.5         171234         22716        806433        6.5
   Sce/He      ®eWyetj (He)          19.5         95740         21137        412163        3.3
    Sve      IeeìkeÀesHej          25.9         138362         23983        622594        5.0
   Heer/o     ieesjsieebJe          24.4         107956         18906        461304        3.7
   Heer/G     ceeuee[            19.1         214968         49403        943605        7.6
  Deej/o      keÀebefoJeueer         17.8         160451         38771        690128        5.6
  Deej/ce      yeesjerJeueer (He)        50         135279         11237        561870        4.5
  Deej/G      oefnmej             18         104570         23988        431791        3.5
    Sme      Yeeb[tHe             64         171851         11595        742053        6.0
    ìer      ceguegb[             45         82500          7599        341977        2.8
                                     2837046         28404        12432830      100.0
                                        4
                                                                                  yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

Hegje®eer keÀejCes
HeeJemeeȳeele HeeCeer mee®eu³eeves efvecee&Ce nesCeejer Hetj HeefjefmLeleer ner cegbyeF&Jej JeejbJeej ³esCeejer DeeHeÊeer Deens. petve les meHìWyej ³ee keÀeUele, cegmeUOeej
HeeTme DeeefCe ceesþer mecegêYejleer SkeÀ$e Deeu³eeme ne OeeskeÀe DeefOekeÀ®e Jee{lees. Jesieeves nesle iesuesues MenjerkeÀjCener ³ee HeefjefmLeleeruee eflelekesÀ®e
Deeke=Àleer 4 : 26 peguew 2005 jespeer®eer cegbyeF&leerue Hetj HeefjefmLeleer
keÀejCeerYetle Deens. Hetj HeefjefmLeleer ner cetueleë ceewmeceer IeìkeÀebJej DeeOeeefjle Demetve, l³ee®eer meeHes#elee HeeC³ee®ee efve®eje nesCeeN³ee #es$eeMeer mebyebefOele
Demeles. ³ee efve®eje #es$ee®³ee OeejCe #ecelesHes#ee DeefOekeÀ HeeTme Peeu³eeme, efve®eje nesC³ee®³ee ieleer DeeefCe JemlegceeveeceO³es Jee{ nesTve Hetj HeefjefmLeleer
GodYeJeles. leerve JesieJesieȳee He´keÀej®³ee Hegjeb®ee DevegYeJe cegbyeF&ves Iesleuee Deens. DeHegN³ee HeeCeer efve®eje HeOoleercegUs GodYeJeCeejs #es$eer³e Hetj, efceþer veoer
#ecelesHes#ee DeefOekeÀ Ye©ve Jeent ueeieu³eecegUs efvecee&Ce Peeuesuee Hetj DeeefCe mecegêeleerue Gb®e ueeìeb®eer Yejleer Je veÐeeb®es #ecelesHes#ee DeefOekeÀ He´Jeen ³eeb®³ee
SkeÀef$eleHeCeeletve efvecee&Ce Peeuesuee Hetj. #es$eer³e Hetj cegK³eleë p³ee keÀejCeebcegUs ³esleele l³eeceO³es HeeC³ee®ee efve®eje nesCeeN³ee ceeiee&Jej Demeuesu³ee Jeml³ee,
De³eesi³e efve®eje HeOoleeR®es peeUs lemes®e efve®eje nesC³ee®³ee #ecelesle ieeUecegUs nesCeejer Ieì ³eeb®ee meceeJesMe neslees. ³ee Menjeleerue peceerve JeeHej,
IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve DeeefCe HeeCeer efve®eje ³eb$eCes®es DeHegjs Heefjj#eCe ³eebveer osKeerue Hegje®³ee Oeeske̳eebceO³es Yej Ieeleueer Deens.
ner meieUer keÀejCes mecepetve Iesleu³eeme, Hetj HeefjefmLeleerMeer meecevee keÀjlee ³esCes Meke̳e Deens.
HeeJemee®es JewefMe<ìîe
meve 2004 les 2012 ³ee keÀeueeJeOeerceO³es cegbyeF&le mejemejer Jeeef<e&keÀ HeeTme 2409 efce.ceer. SJe{e Peeuee. ³ee keÀeUele Peeuesu³ee HeeJemee®³ee
He´ceeCeele keÀceeueer®eer efJeefJeOelee Dee{Ules. meve 2004-2012 ceO³es, meJee&le keÀceer HeeJemee®eer veeWo meve 2009 ceO³es 1728.7 efce.ceer. FlekeÀer
Peeueer, lej meJee&le peemle HeeJemee®eer veeWo meve 2010 ceO³es meebleeke´gÀPe ³esLes 3327.9 efce.ceer. SJe{er Peeueer nesleer. meeceev³eleë cegbyeF& MenjeHes#ee
GHeveiejele HeeJemee®es He´ceeCe DeefOekeÀ Demeles.
                                            5
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                    lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 2. HeeJemee®es He´ceeCe efce.ceer. (petve les meHìWyej, 2004-2012)
  ceefnvee          petve           peguew         Dee@iemì         meHìWyej          SketÀCe      Jeeef<e&keÀ
    Je<e&     kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer
   2004       310.1      253.6   805.9      837.8   785     932.9    193.2     166.4   2094.2 2190.7        2142
   2005       578.1      519.7   805.1    1663.3     215     309.1    601.3     749.9   2199.5     3242     2721
   2006       411.6      353.9   871.2    1023.2     568.5    938.6    182.2     387.5   2033.5 2703.2        2368
   2007       847.6    1007.2     499.7      523.6   677.5    606    95.2      121.3   2120    2258.1     2189
   2008       932.8      936.1   675.3      807.3   368.2    628.6    342.3     326.2   2318.6 2698.2        2508
   2009       263.8      218.2   741.8    1119.8     204.4    292.5    518.7     313.5   1728.7     1944     1836
   2010       948.4      719.4   1182.1 1320.1        882.4    1040.8   156.1     247.6   3169.0 3327.9        3248
   2011       461.5      662.6   1386.6 1426.8        704.2    791.7    333.4     272.4   2885.7 3153.5 3019.6
   2012       254.7      311.9   332.3      619.9   527.5    383.8    319.4     551.7   1433.9 1867.3 1650.6
   SketÀCe     556.5      553.6   811.1    1038.8     548.1    658.2    304.6    348.5    2220.3 2598.3 2409.1                             Deeke=Àleer ke´ÀceebkeÀ 5 : mejemejer Jeeef<e&keÀ HeeTme

   3500
                                                               3327.9
                        3242
                                                               3169     3153.5
   3000
                                                                2885.7
                                2703.2            2698.2
   2500
                                           2318.6
           2190.7          2199.5        2258.1
                2094.2                     2120          1944
   2000                        2033.5
                                                                            1866.8
                                                   1728.7
   1500
                                                                           1433.9

   1000


     500


        0
             2004       2005     2006        2007    2008      2009       2010      2011     2012
                         Colaba Average Rainfall             Santa Cruz Average Rainfall
                                           6
                                                                           yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 3. cegbyeF&leerue HeeJemee®es efoJeme, petve les meHìWyej 2004-2012
 ceefnvee         petve           petuew         Dee@iemì          meHìWyej          SketÀCe      Jeeef<e&keÀ
  Je<e&    kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer
 2004       20      17      29      29      27      26      21      21      97      93        95
 2005       18      15      25      25      27      25      24      25      94      90        92
 2006       23      18      31      31      30      31      22      25     106     105       106
 2007       23      21      28      27      27      30      23      26     101     104       102
 2008       19      23      31      27      26      25      16      17      92      92        92
 2009       12      11      31      31      27      27      16      17      86      86        86
 2010       23      23      30      30      28      30      18      20      99     103       101
 2011       25      26      30      30      28      29      23      22     106     107       107
 2012       17      15      30      30      28      27      21      24      96      96        96

2004 Heemetve 2012 He³e¥le ojJe<eea mejemejer 96 efoJeme HeeTme Peeuee.


               Deeke=Àleer ke´ÀceebkeÀ 6 : cegbyeF&leerue HeeJemee®es efoJeme, petve les meHìWyej 2004-2012


    120

                           106                                    107
                                  104
                                                       103        106
                           105
    100      97                       101                                     96
                    94                      92              99
                                                                        96
            93                             92      86
                    90
                                                 86
     80


     60


     40


     20


       0
           2004      2005      2006     2007      2008      2009      2010      2011      2012
                      No. of Rain Days Colaba            No. of Rain Days Santa Cruz
                                        7
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                    lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 4 : petve les meHìWyej, 2004-2012 cegbyeF&leerue HeeJemee®eer ìkeÌkesÀJeejer
  ceefnvee               petve                   peguew                  Dee@iemì                    meHìWyej
   Je<e&      kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer kegÀueeyee meebleeke´gÀPe mejemejer
  2004        14.8      11.6      13.2     38.5      38.2      38.4     37.5      42.6      40.0      9.2       7.6      8.4
  2005        26.1      15.9      21.0     36.3      51.0      43.7     10.5      10.0      10.2     27.1       23.0      25.1
  2006        20.2      13.1      16.7     42.8      37.9      40.3     27.9      34.7      31.3      9.0      14.3      11.7
  2007        34.8      39.2      37.0     20.5      20.4      20.4     27.8      23.6      25.7     16.9       16.8      16.9
  2008        40.3      34.7      37.5     29.2      29.9      29.5     15.8      23.3      19.5     14.8       12.1      13.4
  2009        15.4      14.2      14.8     42.4      55.1      48.7     11.9      14.8      13.4     30.3       15.9      23.1
  2010        29.9      21.6      26.3     37.3      39.6     38.45     27.8      31.2      29.5      4.9      7.44      6.1
  2011        16.0      21.0      18.5     48.1      45.2      46.6     24.4      25.1      24.7     11.6        8.6     10.1
  2012        17.8      16.7      17.3     23.2      33.2      28.2     36.8      20.5      28.6     22.3       29.6      25.9
  SketÀCe       23.9      20.9      23.1     35.4      38.9      38.3     24.5      25.1      24.3     16.2       15.0      14.4
                  Deeke=Àleer ke´ÀceebkeÀ 7 : petve les meHìWyej 2004-2012 cegbyeF&leerue HeeJemee®eer ìkeÌkesÀJeejer

  60  50  40  30  20  10   0
         kegÀueeyee  meebleeke´gÀPe  mejemejer  kegÀueeyee  meebleeke´gÀPe  mejemejer  kegÀueeyee  meebleeke´gÀPe  mejemejer   kegÀueeyee   meebleeke´gÀPe  mejemejer
                 petve                    peguew                  Dee@iemì                    meHìWyej
                         2004     2005     2006       2007     2008     2009       2010     2011      2012                                                   8
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

peguew les Dee@iemì ojc³eeve meeOeejCelÑ: mejemejer 60 % HeeTme neslees. DeLee&le ojmeeue ³ee He´ceeCeele HeÀjkeÀ He[le Demelees. meve 2007 ceO³es peguew les
Dee@iemì ³ee keÀeueeJeOeerle 46 % HeeTme He[uee neslee, lej meve 2004 ceO³es ³ee oesve ceefnv³eele 78 % HeeTme He[uee neslee. peguew ceefnv³eele mebHetCe&
Je<e&Yeje®³ee SkeÀ le=efle³eebMe HeeTme neslees. meve 2006 ceO³es peguew ceefnv³eele GHeveiejeble 51 % HeeTme Peeuee. meve 2004 les 2008 ³ee
keÀeueeJeOeerle peguew ceefnv³eeleerue mejemejer HeeTme 851 efce.ceer. neslee, peess ueb[ve Menje®³ee 611 efce.ceer. ³ee Jeeef<e&keÀ mejemejer HeeJemeeHes#ee peemle
neslee. meve 1954 ceO³es meJee&efOekeÀ Jeeef<e&keÀ mejemejer HeeTme 3,452 efce.ceer. He[uee neslee lej cegbyeF&ceO³es 26 peguew 2005 jespeer SkeÀe®e efoJemeele
meJee&efOekeÀ 944 efce.ceer. HeeTme He[uee neslee (Yeejlee®ee Jeeef<e&keÀ mejemejer HeeTme 1200 efceefce Deens). DeMee He´keÀej®³ee DeHeJeeoelcekeÀ Ieìvee
Ie[C³ee®eer Meke̳elee He[leeUC³eemeeþer kegÀueeyee JesOeMeeUsletve meve 1886 ceOeerue DeeefCe meebleeke´tÀPe JesOeMeeUskeÀ[tve meve 1957 ceOeerue veeWoer
ceeieefJeC³eele Deeu³ee. meueie 24 leemeele 200 efce.ceer. HeeTme He[C³ee®eer Meke̳elee meebleeke´tÀPe JesOeMeeUsves 50 % lej kegÀueeyee JesOeMeeUsves 33 %
Jele&Jeueer Deens.


                              DeekÑ=Àleer 8 : HeeJemeeȳÑÑleerue cegbyeF&
                                         9
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                            lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 5 - 65 efce. ceerìjHes#ee peemle HeeTme He[uesues efoJeme
     ceefnvee            petve           peguew          Dee@iemì         meHìWyej         SketÀCe     Jeeef<e&keÀ
           Je<e&   kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee  kegÀueeyee mejemejer
      2004            2      1      4       5      3       5     0       0     9       11      10
      2005            1      2      4       4      1       1     3       4     9       11      10
      2006            1      1      4       5      3       5     0       1     8       12      10
      2007            3      5      3       3      4       3     1       0    11       11      11
      2008            5      5      3       4      1       3     1       1    10       13      12
      2009            1      1      4       3      0       1     1       1     6       6      6
      2010            6      5      5       8      4       6     0       0    15       19      17
      2011            2      1      8       11     3       3     0       0    13       15      14
                            Deeke=Àleer ke´ÀceebkeÀ 9 : 65 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme He[uesues efoJeme

          20
                                                                  19

          18


          16
                                                                           15
          14                                                       15
                                                  13
                                  12                                    13
          12
                 11        11                11
 HeeTme He[uesues efoJeme
                                          11
          10
                          9                      10

               8  9
                                  8                                                7
               6                                         6  6


               4
                                                                                 4

               2


               0
                 2004       2005      2006       2007     2008      2009      2010      2011        2012
                              Colaba Rainfall > 65 mm              Santa Cruz Rainfall > 65 mm
                                                10
                                                                         yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

pÑÑsjoej HeeTme DeeefCe 4.5 ceerìjHes#ee peemle Gb®eer®eer Yejleer DeMeer efmLeleer SkeÀe®e JesUer Deeu³eeme, Hetj HeefjefmLeleer ³esC³ee®eer Meke̳elee peemle
Demeles. lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 6 ceO³es oeKeefJeu³eeHe´ceeCes 4.5 ceerìjHes#ee peemle Yejleer ³esCes vesnsceer®es®e Demeues lejer l³ee®eJesUsme peesjoej HeeTme
He[C³ee®eer Meke̳elee lekeÌlee 7 ceO³es oeKeefJeu³eeHe´ceeCes Deieoer®e keÀceer Demeles.

                     lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 6 ë 4.5 ceerìjHes#ee peemle Gb®eer®³ee ueeìeb®eer Yejleer Demeuesues efoJeme
                      Je<e&      petve      peguew     Dee@iemì     meHìWyej     SketÀCe
                     2004        6         7         7        2        22
                     2005        6         5         6        6        23
                     2006        3         5         5        5        18
                     2007        5         5         6        5        21
                     2008        6         6         6        1        19
                     2009        6         6         5        5        22
                     2010        5         5         7        9        26
                     2011        4         6         8        9        27
                     2012        6         6         6        3        21

                      Deeke=Àleer 10 : 4.5 ceerìjHes#ee peemle Gb®eer®³ee ueeìeb®eer Yejleer Demeuesues efoJeme

             10

               9

               8

               7

               6
 Yejleer Demeuesues efoJeme
               5

               4

               3

               2

               1

               0
                 2004   2005      2006      2007     2008      2009     2010      2011   2012
                               petve     peguew   Dee@iemì     meHìWyej                                            11
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 7 ë 100 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme DeeefCe 4.5 ceerìjHes#ee peemle Gb®ÑÑr®³ÑÑ }ÑìÑb®ÑÑr Yejleer Demeuesues efoJeme
            Je<e&           petve              peguew               Dee@iemì               meHìWyej              SketÀCe
            Je<e&    kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe kegÀueeyee meebleeke´gÀPe
      2004             0        0        1         1          1        2          0        0          2            3
      2005             1        2        1         1          0        0          0        0          2            3
      2006             0        0        0         0          0        0          0        0          0            0
      2007             0        0        0         0          2        0          0        0          2            0
      2008             1        1        0         0          0        0          0        0          1            1
      2009             0        0        0         0          0        0          0        0          0            0
      2010             0        0        0         0          0        0          0        0          0            0
      2011             0        0        2         1          1        0          0        0          3            1
      2012             0        0        0         0          0        0          0        0          0            0       Deeke=Àleer 11 : 100 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme DeeefCe 4.5 ceerìjHes#ee peemle Gb®eer®³ee }eìeb®eer Yejleer Demeuesues efoJeme


           2.5
                2
           1.5
  Yejleer Demeuesues efoJeme
                1
           0.5
                0
                  kegÀueeyee      meebleeke´gÀPe    kegÀueeyee      meebleeke´gÀPe     kegÀueeyee       meebleeke´gÀPe     kegÀueeyee       meebleeke´gÀPe
                         petve                   peguew                    Dee@iemì                    meHìWyej

                      2004       2005     2006       2007         2008      2009        2010       2011        2012                                                        12
                                                                               yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

Oeeske̳ee®eer met®evee leelkeÀeU osC³eekeÀjerlee ceneveiejHeeefuekesÀves G®eueuesueer HeeJeuesë
ceneveiejHeeefuekesÀves 60 mJe³eb®eefuele nJeeceeve keWÀês 58 efþkeÀeCeer yemeJeueer Demetve, l³eeHewkeÀer 54 keWÀêebJejerue Hepe&v³eceeHeve DenJeeue DeeHelkeÀeueerve
efve³eb$eCe keÀ#eeme oj 15 efceefveìebveer He´eHle nesle Demelees. yengleskeÀ ³eb$es DeefiveMeceve keWÀêele yemeefJeueer Deensle keÀejCe keÀesCel³eener DeeHelkeÀeefueve
HeefjefmLeleerle He´Lece He´eflemeeo osCeejer Je 24 leeme meleke&À DemeCeejer leer ³eb$eCee Deens. 15 efceefveìele 10 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme nesle Demeu³eeme,
ner ³eb$es Oeeske̳ee®eer met®evee osCeeje DeeJeepe keÀ©ve ³eesi³e JesUer meleke&À keÀjleele.
ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀves oj leeMeer 50 efce.ceer. HeeGÀme He[u³eeme HeeC³ee®ee efve®eje keÀ© MekesÀue DeMeer J³eJemLee DemeCeejs Hepe&v³e peueJeeefnv³eeb®es
peeUs GYeejC³ee®es keÀece keÀece neleer Iesleues Deens. meve 1843 Heemetve®ee owvebefove HeeJemeeUer DenJeeue DeeefCe meve 1969 Heemetve®ee leeMeer DenJeeue
³eeb®³ee efJeMues<eCeeletve Dee{Uuesu³ee leerJe´lee - keÀeueeJeOeer – JeejbJeejlee ³eeb®³ee DeeuesKeeJej ³ee mebkeÀuHeef®e$ee®eer efMeHeÀejme keÀjC³eele Deeueer nesleer.
Demes Demeues lejer, meve 1999 les 2004 ³ee keÀeueeJeOeerleerue meJeex®³e HeeJemee®³ee leerJe´les®es efJeMues<eCe kesÀues lej Demes Dee{Ules keÀer, 80 % JesUe 15
efceveerìebceO³es Peeuesu³ee meJeex®³e HeeJemee®eer leerJe´lee ner oj leeMeer 72 efce.ceer. HeeJemeeHes#eener DeefOekeÀ nesleer.
15 efceefveìebceO³es 10 efce.ceer. Hes#ee DeefOekeÀ HeeTme Peeu³eeme, DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve keWÀêeletve mebyebefOele efJeYeeie keÀe³ee&ue³eeme met®evee osC³eele
³esles. lemes®e 15 efceefveìebceO³es 20 efce.ceer. Hes#ee DeefOekeÀ HeeTme Peeu³eeme, mebyebefOeleebvee meleke&Àles®eer met®evee osC³eele ³esles. pej SkeÀe leemeeHes#ee
DeefOekeÀ keÀeU Demee®e HeeTme He[u³eeme, cnCepes oj leeMeer 80 efce.ceer. lej mebyebefOele HeeCeueesì #es$eele DeeefCe l³ee®³ee cegK³e veoer ceeefie&kesÀJej
Oeeske̳ee®eer met®evee osC³eele ³esles. pej oj leeMeer HeeJemee®eer efleJe´lee 80 efce.ceer. Hes#ee peemle Demesue lej meJe& mebyebefOele ceolekeÀe³ee¥vee meppe jneC³ee®³ee
met®evee efou³ee peeleele. mJe³eb®eefuele Hepe&v³eceeHekeÀ ³eb$es oj 15 efceefveìeb®³ee Deblejeves HeeJemee®es He´ceeCe osle Demeleele. leemeeuee 40 efce.ceer. HeeTme
Peeuee lej lees Oeeske̳ee®ee FMeeje Demelees DeeefCe ns®e He´ceeCe 80 efce.ceer. He³e¥le iesues lej ye®eeJe keÀe³e& meg© kesÀues peeles.
                          Deeke=Àleer 12 : www.mumbaimonsoon.com
                                         13
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                           Deeke=Àleer 13 ë cegbyeF&leerue cegK³e veÐee
           Note : This drawing being small may not show all the patches of vegetation, mangroves, forest & mudflats.
               This is only an indicative drawing.
                                     14
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

2. veÐeeë
cegbyeF& Menjele HeeJemee®³ee HeeC³ee®ee efve®eje nesC³eemeeþer vewmeefie&keÀ J³eJemLee veener. Menje®ee keÀener ceO³e Yeeie meKeue Demetve, mecegê
meHeeìerHes#ee oesve les leerve ceerìjntve peemle Gb®e vemeu³eecegUs lemes®e ìskeÀ[ermeejK³ee Yeeieebveer Jes{uesuee Demeu³eecegUs, HeeJemeeȳeele meKeue
Yeeieele HeeCeer mee®etve jenles. HetJe& DeeefCe HeefM®ece GheveiejebceO³es ®eej He´cegKe veÐeeb®ee He´Jeen Demetve cegbyeF&leu³ee ceO³e Yeeieeleu³ee meeuemesì
yesìeJej®³ee ìskeÀ[îeebceO³es l³ee Giece HeeJeleele. efceþer veoer oef#eCeskeÀ[s Jeenles lej oefnmej, Hees³emej DeeefCe DeesefMeJeje ³ee veÐee HeefM®eceskeÀ[s
Jeenleele. cegbyeF&®³ee peueJ³eJemLeeHeveeJej ³esLeerue J³emle ceeveJeer peerJevee®ee JesieJesieȳee He´keÀejs He´YeeJe He[lees. veoer®³ee GieceepeJeU
OejCeJepee HeeC³ee®ee meeþe keÀjCes, Heefnu³ee DeeefCe ogmeN³ee opee&®³ee Dees{îeeceO³es YejeJe ìeketÀve l³eeb®eer YetHe=<þHeeleUer SkeÀmeceeve
keÀjC³ee®ee He´³elve keÀjCes Goe. ceeefnce Kee[er DeeefCe efceþer veoer®³ee cegKeepeJeU kesÀuesues yeebOekeÀece, veÐeebceO³es YejeJe ìeketÀve le³eej kesÀuesueer
peceerve lemes®e Jee{uesu³ee Deefleke´ÀceCeebcegUs veÐeeb®es Hee$e DeefOekeÀeDeefOekeÀ De©bo nesle Deens Je l³eecegUs Hee$eele De[LeUs efvecee&Ce nesTve
HeefjefmLeleer efyekeÀì Peeuesueer Deens.
³ee meieȳee keÀejCeebcegUs efceþer veoer®³ee Hee$ee®eer ©boer 16 les 40 ceerìj FlekeÀer efmeceerle Peeueer nesleer. 26 peguewveblej cegbyeF& ceneHeeefuekesÀves leer
16-100 ceerìjHe³e¥le Jee{efJeueer Deens. oefnmej, DeesefMeJeje DeeefCe Hees³emej veÐeeb®³ee Hee$eeb®eer ©boer meO³ee Devegke´Àces 30 ceerìj, 10
ceerìj DeeefCe 20 ceerìj Demetve, l³ee veÐeeb®eer ©boer Devegke´Àces 45 ceerìj, 20 ceerìj DeeefCe 25 ceerìj FlekeÀer Jee{efJeC³eele Dee}er Deens.
2.1 efceþer veoerë
efceþer veoer ner cegbyeF&leerue meJee&le ceesþs HeeCeueesì #es$e (7265 nskeÌìj) Demetve, cegbyeF& GHeveieje®³ee ceO³eYeeieebletve HeeCeer Jeentve vesCeejer ner
SkeÀ vewmeefie&keÀ J³eJemLee Deens.
efJenej DeeefCe HeJeF& OejCeeleerue HeeCeer Ye©ve Jeent ueeieu³eeveblej efceþer veoer mebpe³e ieebOeer je<ì^er³e GÐeeveeletve Giece HeeJeles. efle®eer ueebyeer
Deboepes 17.9 efkeÀ.ceer. FlekeÀer Demetve efle®ee efJenej leueeJeeHeemetve kegÀuee&, meerSmeìer cÑÑiÑÑ&He³e¥le®ee Heefnuee 11.8 efkeÀ.ceer.®ee HeÆe
HeeefuekesÀ®³ee DeKel³eeefjle ³eslees. lej meerSmeìer cÑÑiÑÑ&veblej®ee efle®ee ogmeje HeÆe cegbyeF& ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCee®³ee
(SceSceDeej[erS) DeKel³eeefjle ³eslees. ³ee ceeiee&le ner veoer mebpe³e ieebOeer je<ì^er³e GÐeeve, je@³eue Heecme, Deejs Jemeenle, efHeÀuìjHee[e, Sue
De@v[ ìer pebkeÌMeve, peesiesMJejer-efJeke´ÀesUer pees[ jmlee efuebkeÀ cÑÑiÑ&, meekeÀerveekeÀe, ke´Àebleerveiej, yewue yeepeej, SDejHeesì&, SDej Fbef[³ee
keÀe@ueveer, meerSmeìer jes[, Jeebêe - kegÀuee& mebkegÀue, Jeebês HeefM®ece DeeefCe Jeebês jskeÌuescesMeve DeMeer Jeenles l³eeveblej leer ceeefnce®³ee Kee[erceeiex
Dejyeer mecegêeuee peeTve efceUles.
efceþer veoer Ye©ve JeenC³ee®eer / Hetj ³esC³ee®eer He´cegKe keÀejCes -
1.    veoer efkeÀveejer Demeuesu³ee PeesHe[îeebceOeerue PeesHe[HeÆerJeeefme³eebveer ìekeÀuesu³ee YejeJeecegUs veoer®es Hee$e Keeueerue efþkeÀeCeer De©bo
     Peeues Deens.
     (De) HeÀewefpe³ee ©iCeeue³e, kegÀuee&
     (ye) meeefkeÀveekeÀe Heguee®eer oef#eCeskeÀ[erue yeepet
     (keÀ) Jee[er³ee Fmìsì
     ([) keÀuHevee ef®e$eHeìie=n meceesj, kegÀuee&
     (F) meebleekeg´ÀPe efJeceeveleUeJejerue OeeJeHeÆer®ee Jee{erJe Yeeie
                                         15
                          yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
   Deeke=Àleer 14 ë efceþer veoer®ee vekeÀeMee
16
                                                                                  yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

2.    veoer®³ee oesvner keÀeþeJej DeewÐeesefiekeÀ JeeHejemeeþer YejeJe ìeketÀve Jee{Jeuesueer peceerve, DeMeer efþkeÀeCes HeÀewefpe³ee veefme¥ie nesce®³ee ceeieerue Yeeieele
     efJeefJeOe efþkeÀeCeer efveoMe&veeme ³esleele.
3.    meebleeke´gÀPe efJeceeveleU OeeJeHeÆer®ee Jee{erJe Yeeie Je ì@keÌmeer leU yeebOeC³eemeeþer veoer®es JeUefJeuesues Hee$e
4.    SDej Fbef[³ee DeeefCe Fbef[³eve SDejueeFvme Jemeenleer®³ee meYeesJeleeue®eer mebj#ekeÀ efYeble
5.    yeebêe-kegÀuee& mebkegÀue jskeÌuescesMeve
6.    vewmeefie&keÀ leueeJeebceO³es ìekeÀuesuee YejeJe
7.    MenjerkeÀjCeecegUs efceþer veoer®es cetU Hee$e DeveskeÀ JesUe 90 DebMeebJej JeUefJeC³eele Deeues.
8.    veoerHee$eeuee veeu³eele yebefomle keÀjC³eele Deeues.
9.    veoer®³ee oesvner yeepetbveer efYebleer GYeejC³eele Deeu³ee. (ðeesleë “[sJnueHeceWì Dee@HeÀ De@keÌMeve Hueeve HeÀe@j SvJne³eve&ceWìue FcHe´gJnceWì Dee@HeÀ
     efceþer efjJnj DeB[ DeueeBie Fìdme yeBkeÌme, Heefnuee Debleefjce DenJeeue, meWìj HeÀe@j SvJne³eve&ceWìue mee³evme DeB[ FbefpeveerDeefjbie, Fbef[³eve
     Fefvmììîetì Dee@HeÀ ìskeÌvee@uee@peer cegbyeF&. veesJnWyej 2005)
veoerceOeerue HeeCeueesì #es$eeceO³es ³esTve efceUCeejs ceesþs veeues ë
     1.    meHesÀo Hetue Debleie&le ®eebefoJeueerletve ³esCeeje menej Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleUepeJeU He¨ee leueeJeeuee pees[Ceeje veeuee
     2.    peesiesMJejer HeefM®eceskeÀ[tve ³esCeeje menej Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ³esLeerue pejercejer ³esLes efceUCeeje veeuee
     3.    kegÀu³ee&ceOetve keÀuHevee ef®e$eHeì ie=nepeJeUerue efceþer veoer®³ee Debleie&le Yeeieeuee pees[Ceeje efceefueìjer ke@ÀcHe ceOeerue veeuee
     4.    keÀefueveeleerue efceefueìjer ke@ÀcHeceOeerue veeuee meeblee¬etÀPe efJeceeveleUe®³ee Jee{erJe OeeJeHeÆer peJeU efceUlees
     5.    kegÀuee& ìskeÀ[er®³ee HeefM®eceskeÀ[tve ³esCeejs keÀener veeues
     6.    keÀefuevee®³ee ìskeÀ[er Heefjmejeletve keÀeHe[er³ee veiej ³esLes efceUCeejs oesve veeues
     7.    ceeefnce®³ee Kee[erle ³esTve efceUCeeje JeekeÀesuee veeuee (ne veeuee cnCepes efJeceeveleUe®³ee yeebOekeÀecee®³ee JesUsme le³eej Peeuesu³ee
          efceþer veoer®ee®e SkeÀ Yeeie Deens).
Hetjme¢M³e HeefjefmLeleer efvecee&Ce nesCeejs meKeue Yeeie :
OeejeJeer, efkeÀmcele veiej, ©Hee kebÀHeeTb[, kegÀuee& yeme Deeieej, keÀuHevee ef®e$eHeì ie=ne®ee Heefjmej, Meeefueceej ne@ìsue, Meerleue ìe@keÀerpe, Oeesyeer Ieeì,
nueeJe Hetue, cemejeveer Fmìsì, keÀeefle&keÀe mketÀue, efKe´M®eve efJnuespe, ie´sìj Keeve Fmìsì, yegOo keÀe@ueveer, SueDee³epeer keÀe@ueveer, SceDee³epeer keÀe@ueveer,
njer ceefmpeo, ueeskeÀceev³e efìUkeÀ veiej, Fbefoje veiej, ueesefn³ee veiej, efMeJeepeer kegÀìerj ceb[U, keÀHee[er³ee veiej, [ermegPee veiej, keÀepetHee[e,
pejercejer, ceesleerueeue vesn© veiej, keÀefuevee, Meeðeer veiej.

efceþer veoer®³ee Hee$ee®eer ©boer DeeefCe Keesueer Jee{efJeC³eekeÀefjlee HeeefuekesÀves neleer Iesleuesues GHeke´Àceë
26 peguew 2005 jespeer ÑfvÑcÑÑ&CÑ PÑÑ}s}Ñr HÑtj HÑÑfjÑfmLÑlÑÑr Heenlee, ceneje<ì^ Meemeveeves ³ee efJe<e³eeJej meKeesue ®eewkeÀMeer keÀªve, l³eeyeeyele®ee DenJeeue
meeoj keÀjC³eemeeþer ÄÑ@. Ñf®ÑlÑUs ³ÑÑb®³ÑÑ DÑO³Ñ#ÑsKÑÑ}Ñr mÑl³ÑµÑÑsOÑvÑ meefceleer®eer mLeeHevee kesÀueer lemes®e YeefJe<³eele Demes mebkeÀì ³esT ve³es ³eemeeþer
SceSceDeej[erSves meWì^ue Jee@ìj Hee@Jej efjme®e& meWìj (meer[yuetHeerDeejSme) DeeefCe Dee³eDee³eìer cegbyeF& ³eeb®eer meuueeieej cnCetve efve³egkeÌleer kesÀueer. ³ee
meuueeieejebveer efouesu³ee efveoxMeevegmeej efceþer veoer®³ee Hee$ee®eer ©boer Je Keesueer Jee{efJeC³ee®es keÀece oesve ìHH³eele keÀjC³eele Deeues.
Heefnuee ìHHee : ³ee ìHH³eeleerue keÀece 8 SefHe´ue 2006 les 31 petve 2006 ¿ee keÀeueeJeOeerle HetCe& keÀjC³eele Deeues. ef®eleUs meefceleer®³ee
efMeHeÀejmeeRvegmeej ³ee ìHH³eele efJenej leueeJe les meerSmeìer jes[ ojc³eeve veoer®ee 11.8 efkeÀ.ceer. ®ee HeÆe ©bo keÀªve l³eeleerue ieeU GHemeC³eele
Deeuee. veoer efkeÀveeN³eeueiele®eer peJeUpeJeU 3800 yeebOekeÀeces nìefJeC³eele Deeueer DeeefCe ³ee keÀeceemeeþer ©He³es 32.88 keÀesìer FlekeÀe Ke®e& Deeuee.
ogmeje ìHHee ë ³ee ìHH³ee®³ee keÀeceeuee SefHe´ue 2007 ceO³es meg©Jeele Peeueer. ³ee ìHH³eele HeeefuekeÀe #es$eele Demeuesu³ee veoerHee$ee®es Hee®e Yeeie
keÀjC³eele Deeues.³ee Hee®e Yeeieeb®es keÀece JesieJesieȳee kebÀ$eeìoejebvee osC³eele Deeues.
                                           17
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

  ³ee keÀecee®eer cÑÑ®Ñ& 2013 HѳѥlÑ®ÑÑr meÐÑefmLeleer Heg{erueHe´ceeCesë
  1.         efceþer veoer Hee$ee®es ©boerkeÀjCe HetCe& keÀjC³eele Deeues Deens. cee$e ³eeleerue meerSmeìer les kegÀuee& keÀefuevee ceeie& ¿ÑÑ YeeieÑ®Ñs kÑÀÑcÑ HÑtCÑ& PÑÑ}s}s vÑÑner
           keÀejCe, ³ee Yeeieele efceþer veoer efJekeÀeme He´keÀuHe He´eefOekeÀjCe (SceDeej[erHeerS) ³eebveer veoer®eer ©boer 100 ceer. He´mleeefJele kesÀueer Deens.meerSmeìer
           jes[ DeeefCe kegÀuee& keÀefuevee jes[ ne Yeeie JeieUlee Dev³e Yeeieeleerue veoerHee$ee®es ©boerkeÀjCe HetCe& Peeues Deens. ³ee Yeeieeleerue veoerHee$eeleerue ©boer
           efceþer veoer efJekeÀeme He´keÀuHe He´eefOekeÀjCeeleHexÀ (SceDeej[erHÑÑrS) þjefJeC³eele ³esCeej Deens.
  2.         meer[yuetHeerDeejSmeves efMeHeÀejme kesÀu³eeHe´ceeCes, veoerHee$ee®eer Keesueer Jee{efJeC³ee®es keÀece 95 % HÑtCÑ& PÑÑ}s}s DÑÑÕs.
  3.         10.10 efkeÀ.ceer. ueebyeer®eer efYeble yeebOeC³ee®es keÀece HetCe& keÀjC³eele Deeues.
  4.         yeeceCeJee[e DeeefCe pesJnerSueDeej ³esLeerue yebOeeN³ee®es keÀece HetCe& keÀjC³eele Deeues.
  5.         veoerHee$ee®³ee ©boerkeÀjCeemeeþer DeeleeHe³e¥le 1122 yeebOekeÀeces Hee[C³eele Deeueer lej 663 yeebOekeÀeces DeÐeeHe Hee[eJe³ee®eer Deensle.
  2.2 oefnmej veoer
  oefnmej veoer legUMeer leueeJeele Giece HeeJeles. efle®eer ueebyeer megceejs 12 efkeÀ.ceer.
  Deens. ner veoer ceveesjer Kee[erletve mecegêele peeC³eeHetJeea leer ve@Meveue Heeke&À, Þeerke=À<Ce
  veiej, oewuele veiej, uesHe´meer keÀe@ueveer, keÀebojHee[e, mebpe³e veiej DeeefCe oefnmej
  ieeJeþeCe DeMeer Jeenles. Fbef[³eve efjceesì mesefvmebie (Dee³eDeejSme) ¿eeb®³ee
  ceeefnleervegmeej oefnmej veoerkeÀeþe®eer 3 npeej 488 nskeÌìj peceerve KeejHegÀìerves
  J³eeHeuesueer nesleer. cee$e ³ee 24 % KeejHegÀìer peefceveerHewkeÀer 9 % peceerve Deelee
  Deefleke´ÀceCeeves J³eeHeuesueer Deens. He´e®eerve keÀeUeHeemetve ner oefnmej veoer cegbyeF&leerue
  HeeCeer Jeentve vesCeejer veoer Deens. cee$e meO³ee ³ee veoer®ee l³ee¢<ìerves HeÀejmee
  GHe³eesie nesle veener. Je<ee&vegJe<ex veoerHee$eele meeþuesu³ee ieeUecegUs Hee$e GLeU
  Peeues Deens. ³ee veoerHee$ee®eer HeeCeer Jeentve vesC³ee®eer #ecelee Jee{efJeC³ee®³ee ¢<ìerves
  keÀe³e keÀjlee ³esF&ue ³ee®ee efJemle=le DeY³eeme Peeuee Heeefnpes.
  oefnmej veoerle Hetj ³esC³ee®eer He´cegKe keÀejCes
  1.         HeefM®ece êgleieleer ceneceeie& DeeefCe Sme Jner jes[Jej yeebOeuesuee Hetue
  2.         HeefM®ece êgleieleer ceneceeiee&peJeUerue ceeye&ue®eer ogkeÀeves
                                                                               Deeke=Àleer 15 - oefnmej veoer
  3.         oefnmej DeeefCe yeesjerJeueer ojc³eeve Demeuesueer uesHe´meer keÀe@ueveer
  4.         YeieJeleer ©iCeeue³e, ©mlecepeer Heeke&À DeeefCe jCeíes[oeme ceeiee&Jej Demeuesu³ee PeesHe[îee
  5.         leyesues
  cegK³e veoeruee pees[ues iesuesues veeues
  1.         jeJeUHee[e veeuee                     4.      JÑѳÑ. DÑÑj. lÑÑJÑÄs vÑÑ}Ñ
  2.         ®eboeJejkeÀj uesve veeuee                 5.      lejs kebÀHeeGb[ veeuee
  3.         IejìveHee[e veeuee
  pesLes HeeCeer meeþles Demes meKeue Yeeie
  1.         ieesjeF& - 2 (meskeÌìj 2, 3, 5 Je 6)                               3.     meblees<eer ceelee jes[
  2.         cegK³e keÀmlegjyee DeeefCe 7 Jee keÀmlegjyee ke´Àe@me jes[, yeesjerJeueer (HetJe&)        4.     mebpe³e veiej                                                18
                                                                               yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

pesLes Hetjme¢M³Ñ HeefjefmLeleer efvecee&Ce nesles DeMee Jeml³ee
1.    oefnmej meyeJes                                    3.    yeeYeF& ieeJeþeCe (Sue ìer jes[, yeesjerJeueer HeefM®ece)
2.    jeJeUHee[e (cee©leer veiej jes[), keÀeWkeÀCeerHee[e (oefnmej HetJe&)
Hetj HeefjefmLeleer efvecee&Ce nesC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes
1.    meblees<eer ceelee jes[          2.   mebpe³e veiej
HeeJemeeȳeele ceesþer Yejleer efkebÀJee JeeoUeves He´YeeJeerle nesT MekeÀCeejs He´osMe
1.    oefnmej ieeJeþeCe             3.    keÀebojHee[e, oefnmej (HeefM®ece)
2.    cne$esJee[er, oefnmej

oefnmej veoer®eer Keesueer DeeefCe ©boer Jee{efJeC³eemeeþer ceneHeeefuekesÀves neleer Iesleuesues GHeke´Àceë
efye´cemìesJe@[ He´keÀuHeebleie&le ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves veoer®eer Keesueer Je ©boerkeÀjCee®es keÀece neleer Iesleues Deens. 1502 ceerìj HeƳeeleerue ³ee
keÀeceemeeþer 52 keÀesìer ©He³es Ke®e& Peeues Deensle.

2.3 Hees³emej veoer
Hees³emej veoer DeeHHeeHee[e DeeefCe ke´Àebleer veiej,
keÀebefoJeueer (HetJe&) peJeUerue mebpe³e ieebOeer
je<ì^er³e GÐeeveepeJeUtve Giece HeeJeles. leer
Deej/oef#eCe Je Heer / Gllej efJeYeeiee®eer
meerceejs<ee Deens. veoer®es Hee$e Deboepes 7
efkeÀueesceerìj®es Deens. ceeuee[ Kee[erkeÀ[s
meceg ê ele ef c eUC³eeHet J eea DeeHHeeHee[e,
ke´Àebleerveiej, kegÀjej ieeJe, nvegceeve veiej,
þeketÀj mebkegÀue, ceefnbêe DeeefCe ceefnbêe DeeefCe
Hees³emej ³ee Yeeieeletve veoer Jeenles.
JevemHeleer Je Jeve#es$eeves veoer®³ee HeeCeueesì
#es$eeleerue 3% Yeeie lej 27% Yeeie efJeefJeOe
He´keÀej®³ee PÑÑÄÑrvÑs J³eeHeuesuee Deens.
HeeCeueesì Heefjmejele yeebOekeÀeceeb®es #es$e 53%                                             Deeke=Àleer 16 - Hees³emej veoer
Demetve l³eeHewkeÀer PeesHe[HeÆer #es$e 18% Deens.
                                         19
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

  Hees³emej veoeruee Hetj ³esC³eeceeie®eer He´cegKe keÀejCesë
  1.         veoer®³ee keÀeþeJej Keeueerue yeebOekeÀeces Peeu³eecegUs veoer De©bo Peeueerë
           l   DeeHHeeHee[e DeeefCe nvegceeve veiej          l  DeefYeueeKe veiej
              Hees³emej
           l ieeJe                              FjeCeer
                                          lJee[er
              pejercejer
           l cebefoj, mJeeceer efJeJeskeÀevebo ceeie&            SkeÀlee
                                          l veiej, keÀebefoJeueer HeefM®ece
              [neCet
           lkeÀjJee[er                            JeUCeF&
                                          l , ceeuee[ HeefM®ece
              ueeuepeer
           l Hee[e

  2.         veoer efkeÀveeN³eeJej Peeuesueer Deefleke´ÀceCes
           l                                 HetJexkeÀ[er
              Je[ejHee[e mceMeeveYetceer les nvegceeve veiej jes[ l ue jsuJes ©U DeeefCe mJeeceer efJeJeskeÀevebo jes[ ³eeceOeerue keÀener YeeieebceO³es
              ieeJeosJ
           l eer les HetJexkeÀ[erue jsuJes ©U

  3.         ieefue®í Jeml³ee DeeefCe leyesues
              Hees³emej,
           l vejJe[s MeeUe (legUmeekeÀjJee[er)             l  JeUCeF&
              ueeuepeer
           l Hee[e                           l  DeefYeueeKe veiej
  4.         keÀebefoJeueer HeefM®eceskeÀ[erue ueeuepeerHee[e Je FjeCeerJee[er DeeefCe ceeuee[ HeefM®eceskeÀ[erue JeUveF& ³ee Yeeieele veoeruee efceUCeeN³ee veeu³eebceO³es
           }IÑgGÐeesie keÀjCeeN³ee IeìkeÀebveer ìekeÀuesuee YejeJe
  5.         keÀebefoJeueer HetJexkeÀ[erue nvegceeve veiej, keÀebefoJeueer HeefM®eceskeÀ[erue ueeuepeerHee[e Je FjeCeerJee[er DeeefCe JeUCeF& ³ee Yeeieele veoeruee efceUCeeN³ee
           veeu³eebceO³es ìekeÀC³eele Deeuesuee YejeJe
  veoeruee pees[ues iesuesues ceesþs veeues
  1.         mecelee veiej veeuee (1585 ceerìj)                    4.     ceefpeþer³ee veeuee (817 ceerìj)
  2.         DeeMee veiej veeuee (1030 ceerìj)                    5.     keÀceuee vesn© ceeie& veeuee (2429 ceerìj)
  3.         peesieUskeÀj veeuee (2536 ceerìj)                    6.     efJekeÀme& mHesjer veeuee (418 ceerìj)
  ceevmetveceO³es Hetj HeefjefmLeleer GodYeJeC³ee®ÑÑr µÑkÑ̳ÑlÑÑ Demeuesues meKeue Yeeie
  keÀebefoJeueer (HeefM®ece)       1.    ueeuepeerHee[e               4.     meeF&veiej®ee keÀener Yeeie
                     2.    [neCegkeÀj Jee[er®ee keÀener Yeeie     5.     ®eejkeÀesHe meskeÌìj 1 DeeefCe 2
                     3.    yeeyejskeÀj Jee[er             6.     ieesjeF&
  keÀebefoJeueer (HetJe&)        1.    jece veiej
  Hetj HeefjmLeleer®ee OeeskeÀe mÑbYÑÑJÑCÑÑN³ÑÑ ieefue®í Jeml³ee
  1.         DeefYeueeKe veiej                       4.    meeF& veiej
  2.         jnspee veeu³eepeJeUerue megboj veiej              5.    ueeuepeerHee[e
  3.         ceeuee[                            6.    peneieerjoej FmìsìpeJeUerue FjeCeer Jee[er
  HeeCeer YejC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes
  1.         ®eejkeÀesHe – meskeÌìj 1 les 8                 3.    SkeÀlee veiej
  2.         ieCesMeveiej ³esLeerue ieefue®í Jemleer            4.    Hees³emej ieeJe
  ceevmetveceO³es JeeoUe®ee efkebÀJee peesjoej JeeN³eeb®ee le[eKee yemeC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes
  1.         ueeuepeerHee[e         3.     DeefYeueeKe veiej
  2.         SkeÀlee veiej         4.     JeUCeF&, ceeuee[ (HeefM®ece)                                               20
                                                                                    yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

Hees³emej veoer®eer ueebyeer DeeefCe Keesueer Jee{efJeC³eemeeþer ceneHeeefuekesÀves neleer Iesleuesues GHeke´Àceë
efye´cemìesJe@[ He´keÀuHeebleie&le oesve Yeeieele veoer®es ©boerkeÀjCe Je KeesueerkeÀjCee®es keÀece neleer IesC³eele Deeues Deens. ³eeleerue Heefnuee Yeeie HeefM®ece êgleieleer
ceneceeie& les HeefM®ece jsuJes Demee lej ogmeje Yeeie HeefM®ece jsuJes les keÀebefoJeueer Deej/oef#eCe efJeYeeieeleerue ceemeUer yeepeejeHe³e¥le®ee Deens. oesvner efJeYeeieele
2812 ceerìj HeƳeeleerue veoer®³ee keÀeceemeeþer 90 keÀesìer ©He³es Ke®e& keÀjC³eele Deeues Deensle. YeepeerJee[er, pevelee veiej, Heìsue veiej, keÀoceJee[er,
keÀye´mleeve meYeesJeleeue®ee Yeeie, megbojHee[e DeeefCe HeejsKe veiejceOeerue Deefleke´ÀceCeebcegUs He´keÀuHeeme keÀenermee efJeuebye Peeuee. ³eeJ³eefleefjkeÌle ue<keÀjer
He´eefOekeÀjCee®esner vee njkeÀle He´ceeCeHe$e ÒÑ}bÑfyÑlÑ Deens.

2.4 DeesefMeJeje veoer
ieesjsieeJe HetJexkeÀ[erue Deejs Jemeenleerletve Giece HeeJeCeeN³ee DeesefMeJeje veoer®eer ueebyeer 7 efkeÀ.ceer. Deens. Deejs keÀe@ueveer, DeesefMeJeje, Hene[er Yeeie, JeeueYeì
jes[, peJeenj veiej PeesHe[HeÆer, jece cebefoj jes[, yeesnjer kebÀHeeGb[, ceesefleueeue veiej Je efnbot mceMeeveYetceerceOeerue Yeeie, yesmì [sHees®³ee ceeieerue Yeeie,
kesÀ/HeefM®ece DeeefCe Heer/oef#eCe efJeYeeieeleerue
keÀener Yeeieeletve ner veoer Jeenles. veoer®es
HeeCeueesì #es$e 2938 nskeÌìj Deens.
HeeCeueesì #es$ee®³ee 53% Yeeieele yeebOekeÀece
Peeues Deens. PeesHe[HeÆerves 23% Yeeie
J³eeHeuesuee Deens, Demes HesÀyeg´Jeejer-SefHe´ue
2005 meeueer Peeuesu³ee Dee³eDeejSme ®³ÑÑ
cÑÑÑfÕlÑÑr cÑO³Ñs veceto keÀjC³eele Deeues Deens.
Flej leerve veÐeeb®³ee leguevesle DeesefMeJeje
veoer®³ee HeeCeueesì #es$eele Je=#eeb®es He´ceeCe DeuHe
Deens. oeì Pee[er®ee 3% Yeeie, pebieueer
PÑÑÄÑb®ÑÑ 16% Yeeie, ieJeleeves 20% lej,
Dev³e mJe©Hee®³ee Peg[gHeebveer 46% Yeeie
J³eeHeuesuee Deens.                                                                 Deeke=Àleer 17 - DeesefMeJeje veoer
DeesefMeJeje veoeruee Hetj ³esC³eeceeie®eer He´cegKe keÀejCes ...
1.     veoer®³ee keÀeþeJej ceesþîee He´ceeCeeJej Peeuesueer IejyeebOeCeer
      1. ieesjsieebJe (HeefM®ece)             3.     Yeieleefmebn veiej DeeefCe yesmì Jemeenle
      2. peJeenj veiej                   4.     efuebkeÀ jes[
2.     ieesjsieeJe HetJexkeÀ[erue Dee³e. yeer. Heìsue jes[ DeeefCe JeeueYeì jes[ lemes®e ieesjsieeJe HeefM®eceskeÀ[erue jece cebefoj DeewÐeesefiekeÀ Jemeenle ³ee ojc³eeve
      }IÑgGÐeesieeb®es Deefleke´ÀceCe Peeues Deens.
3.     ieesjsieeJe (HeefM®ece) ceOeerue Menero Yeieleefmebie veieje®³ee ceeieerue veoer®³ee Heefjmejele efleJejeb®³ee Pee[eb®eer ceesþîee He´ceeCeele Peeuesueer neveer.
veoeruee pees[ues iesuesues cegK³e veeues pesLes HeeJemeeU³eele HeeCeer mee®eues peeles
1.    cepeeme veeuee                     5.     Meeðeer veiej veeuee
2.    SkeÌmesue veeuee                    6.     efyebyeermeej veiej veeuee
3.    ieesieìsJee[er veeuee                  7.     Fbef[³eve Dee@F&ue veeuee
4.    He´sce veiej veeuee                   8.     HesÀDejef[ue veeuee
                                            21
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

  ceevmetveceO³es Hetj HeefjefmLeleer GodYeJeC³ee®eer Meke̳elee Demeuesues meKeue Yeeie
  1.         efmeOoeLe& veiej                   4.     yesmì Jemeenle
  2.         ceesleerueeue veiej                  5.     ieesjsieeJe HeefM®eceskeÀ[erue jece cebefoj ceeiee&Jejerue DeewÐeesefiekeÀ Yeeie
  3.         Yeieleefmebn veiej PeesHe[HeÆer
  ceevmetveceO³es JeeoUe®ee efkebÀJee peesjoej JeeN³eeb®ee le[eKee yemeC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes
  1.         Menero Yeieleefmebn veiej               3.     Fbefoje veiej, ieesjsieebJe (HeefM®ece)
  2.         efuebkeÀ jes[, yeme Deeieejemeceesj          4.     ue#ceer veiej, ieesjsieebJe (HeefM®ece)

  DeesefMeJeje veoer®es Keesueer Je ©boerkeÀjCe keÀjC³eemeeþer ceneHeeefuekesÀves neleer Iesleuesues GHeke´Àceë
  efye´cemìesJe@[ He´keÀuHeebleie&le HesÀDejef[ue, Fbef[³eve Dee@F&ue Je cepeeme ns leerve veeues ©bo keÀjC³ee®es keÀece ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀves neleer Iesleues
  Deensle. 770 ceerìj®ee cepeeme veeuee (l³ee®eer 100 ìkeÌkesÀ ueebyeer) Je 500 ceerìj®³ee HesÀDej[erue veeu³ee®³ee keÀeceemeeþer, DeeefCe 530 ceerìj®³ee
  veeuee yeebOekeÀeceekeÀefjlee DeepeefceleerHe³e¥le 38 keÀesìer ©He³es Ke®e& Deeuee. HesÀDejef[ue veeuee Je Fbef[³eve Dee@F&ue veeu³ee®³ee Heefjmejele Peeuesu³ee
  Deefleke´ÀceCeebcegUs ©boerkeÀjCee®³ee keÀeceeJej keÀener He´ceeCeele HeefjCeece Peeuee Deens.

  Hepe&v³eJe=<ìer DeeefCe YetHe=<þeJe©ve JeenCeejs HeeCeer ¿ee ceOeerue mebyebOe mLeeHeC³eekeÀjerlee ceneHeeefuekesÀves neleer Iesleuesues
  Gheke´Àce :
  1.         HeJeF& ³esLes He´Jeen ceeHekeÀ yemeefJeC³eele Deeues Deensle.
  2.         Dees{îeebceO³es Hetj He´Jeeneyeeyele®eer mebHetCe& ceeefnleer efceUefJeC³eemeeþer ke´Àebleerveiej Heguee®³ee efJeÐeceeve yeebOeeJej ef®evnebefkeÀle keÀjC³eele Deeuesueer
           ceespeceeHeHeÆer yemeefJeC³eele Deeueer Deens, p³eecegUs efceþer veoerceOeerue HeeC³ee®eer HeeleUer oMe&efJeCes Meke̳e nesF&ue.
  3.         peesiesMJejer-efJeke´ÀesUer pees[ jml³eeuee meg©Jeele nesC³eeDeeOeer veoeruee 25 ceer. ueebye DeeefCe 4.5 ceerìj Gb®e yebOeeje yeebOeC³eele Deeuee Deens,
           p³eecegUs cegmeUOeej Hepe&v³eJe=<ìer®³ee keÀeueeJeOeerceO³es mebLe ieleerves veoerceO³es HeeC³ee®ee efve®eje nesF&ue.
  4.         Deejs JemeenleerceO³es, peesiesMJejer-efJeke´ÀesUer pees[ jml³ee®³ee efJe©Oo efoMesuee, HegjeHeemetve mebj#eCe JneJes ³eekeÀefjlee veoer®³ee yeepetuee peueeMe³e
           le³eej keÀjC³eele Deeues Deens.
  5.         HeefM®ece êgleieleer les mJeeceer efJeJeskeÀevebo ceeie& ceOeerue JeeueYeeì veoer®ee 1600 ceer. Yeeiee®es ©boerkeÀjCe Je yeebOekeÀece kesÀue Deens.
  6.         HeefM®ece êgleieleer ceeie& Je l³ee peJeUerue Yeeieele Hegjme¢M³e HeefjefmLeleer ìeUC³eekeÀefjlee, ceneveiejHeeefuekesÀves vegkeÀles®e efyecyeermeej veeu³ee®es
           yeebOekeÀece (ueebyeer – 1600 ceer.) Sme.Deej.Heer.SHeÀ. Heemetve JeeueYeeì veoerHe³e¥le (Sve.[er.[er.yeer. ceneveboe [sDejer, HeMeg-Jewгe
           ceneefJeÐeeue³e, Deejs keÀe@ueveer Heefjmej ³ee Yeeieeletve HetCe& kesÀuesues Deens.

  3. Hepe&v³e peueJeeefnv³eeë
  cegbyeF&®eer Hepe&v³epeueJeeefnveer ³eb$eCee cnCepes veeues, veoer, Kee[er, Flej efve®eje Jeeefnv³ee Je leUs ³eebveer efceUtve yeveuesues peeUs Deens. cegbyeF& Menjeleerue
  oef#eCeskeÀ[erue Yeeie leguevesves ueebye, meKeue Je iegbleeiegbleer®³ee peeȳeeb®ee Deens. lemes®e ueneve Yeeieeletve ueneve veefuekeÀe Lesì mecegêele HeeC³ee®ee efve®eje
  keÀjleele. Demes iegbleeiegbleer®es peeUs osKeerue ³ee Menj yesìeceO³es Deens. MenjeceO³es pegves veeues PeeketÀve jmles efJekeÀefmele Peeues Deensle lej GHeveiejebceO³es
  Kegues veeues Deensle.
  cegK³eleë cegbyeF&®³ee GHeveiejebceO³es 2000 efkeÀ.ceer. ®³ee Heefjmejele jml³ee®³ee keÀ[suee Hepe&v³epeueJeeefnv³eeb®es peeUs Deens. Menj Yeeieele 525
  efkeÀueesceerìj®³ee HeÆîeele Demes®e peeUs Deens. ceesþer ieìejs 200 efkeÀueesceerìj lej ueneve 144 efkeÀueesceerìj ueebyeer®eer Deensle. jml³ee®³ee yeepetuee
  Demeuesu³ee Hepe&v³e peueJeeefnv³ee, {eHee HeOoleer®³ee Jeeefnv³ee DeeefCe HeeCeer Jeentve vesCeeN³ee Dev³e He´keÀej®³ee Jeeefnv³eeb®es peeUs 3044 efkeÀueesceerìj®es


                                                22
                                                                                  yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

Deens. ³ee pees[eruee 186 HeeleëcegKesner Deensle. HeeJemee®es HeeCeer veoer DeeefCe Dejyeer mecegêeHe³e¥le Jeentve vesC³ee®es keÀece ns peeUs keÀjles. Deesnesìer®³ee JesUer
oj leemeeuee 25 efceueerceerìj HeeJemee®es HeeCeer Jeentve vesC³ee®eer ³ee Jeeefnv³eeb®eer #ecelee Deens.
ceue Je Hepe&v³epeue Jeentve vesC³eemeeþer mJeleb$e ³eb$eCee (HeOoleer) Demeueer lejerner, Deeblejpees[CeerÜejs Hepe&v³epeuee®ee efve®eje ceueefve:meejCe
Jeeefnv³eeb®³ee DeeblejpeeueeÜejs kesÀuee peelees. Menjeleerue megceejs 40… ceue Lesì efkebÀJee DeefleefjkeÌle ceueHe´JeeneÜejs Je ieìejeletve Hepe&v³epeue Jeeefnv³eele
pecee neslees. lemes®e efJeefJeOe DeewÐeesefiekeÀ mebmLeeb®es meeb[HeeCeer megOoe Lesì ieìejele mees[ues peeles.
Hepe&v³epeueJeeefnv³eebceOeerue ceue³egkeÌle HeeCeer efJeefJeOe HeelecegKeebÜejs mecegê/Kee[er/yebojele mees[ues peeles.
SketÀCe 176 HeelecegKeebHewkeÀer105 Menj yesìebceO³es Dee{Uleele. ³eeleerue 85 Heele:cegKeebÜejs Dejyeermecegêele, 8 Heele:cegKeebÜejs ceeefnce Kee[erle DeeefCe
12 Heele:cegKeebÜejs ceengue Kee[erceO³es ceue³egkeÌle HeeC³ee®ee efve®eje kesÀuee peelees. HetJe& GHeveiejebceO³es 28 HeelecegKes Demetve l³eeHewkeÀer 8 HeeleëcegKeebÜejs
ceeefnce Kee[erceO³es, 6 HeeleëcegKeebÜejs ceengue Kee[erceO³es DeeefCe 14 HeeleëcegKeebÜejs þeCes Kee[erceO³es ceue³egkeÌle HeeC³ee®ee efve®eje kesÀuee peelees. HeefM®ece
GHeveiejeceO³es SketÀCe 43 HeeleëcegKes Demetve l³eeHewkeÀer 29 HeeleëcegKeebÜejs Dejyeer mecegêele lej 14 HeeleëcegKeebÜejs efceþer veoerceO³es ceue³egkeÌle HeeC³ee®ee
efve®eje kesÀuee peelees.
Heele:cegKeeb®³ee Heeleȳee 2.0 ceer. peerìerSme les 3.5 ceer.peerìerSme (22.4 les 28 ceer. ìeTve ne@ue [sìced (ìerS®e[er) ®³ee ojc³eeve Demeleele.
cÑÑvmÑtvÑ keÀeueeJeOeerle peesjoej HeeJemee®es He´ceeCe DeeefCe YejleercegUs ueeìeb®eer Gb®eer pesJne SkeÀe®e JesUer Jee{les, lesJne mecegêeleer} HeeCeer µenje®³ee
DebleYee&ieele ÒeJesµe keÀ© ve³es ³ee keÀjerlee Heele:cegKes yebo kesÀ}er peeleele, HeefjCeeceleë meKe} YeeieebceO³es HeeCeer mee®eles.

                             lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 9 : Hepe&v³epeueJeeefnv³eeb®ee leHeµeer} Je #ecelee
         vÑÑ}îÑÑ®Ñs ÒÑkÑÀÑj                  cegbyeF& Menj          HetJe& GHeveiejs  HeefM®ece GHeveiejs  SketÀCe ueebyeer (efkeÀ.ceer.)
 ceesþîee veeu³eeb®eer ©boer >1.5 cÑÑr.                 23.37              90.200       101.509          215.079
 íesìîee veeu³eeb®eer ©boer <1.5 cÑÑr.                  48.00              66.400        42.104          156.504
 keÀceeveer HeOoleer®eer / {eHee ieìejs                 82.353              40.00        51.93          174.283
 jml³eeueiele®eer GIe[er ieìejs                     20.00              669.48       1297.50          1986.98
 yebefomle HeeF&He efkebÀJee {eHee ieìejs                443.00              36.200        86.031          565.231
 Hepe&v³e He´JesefMekeÀe                        34972                609        1706           37287

                     lekeÌlee ke´ÀceebkeÀ 10 : HeeJemee®³ÑÑ HeeC³ÑÑ®ÑÑ ÑfvÑ®ÑjÑ mecegêele kÑÀjCÑÑjÑr HeeleëcegKes
       HeeleëcegKes                  Menj                HeefM®ece Gheveiejs    HetJe& GHeveiejs        SketÀCe
      Dejyeer mecegê                   85                   29             -             114
      ceeefnce Kee[er                   8                   14            8              30
      ceentue Kee[er                   12                    -            6              18
       þeCes Kee[er                     -                   -            14              14
         SketÀCe                   105                    43            28             176
HeeleëcegKeeb®eer HeeleUer ë DeLee&le mecegêe®eer HeeleUer DeeefCe Hegje®eer keÀceeue ce³ee&oe
S) HeeleëcegKes mecegê HeeleUer®³ee Keeueer ë 45
yeer) HeeleëcegKes mecegê HeeleUerJej HeCe Yejleer®³ee HeeleUer®³ee Keeueer ë 125
meer) HeeleëcegKes Yejleer HeeleUer®³ee Jej ë 6                                                    23
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

  Hepe&v³e peueJeeefnv³eeb®eer #ecelee Jee{efJeC³eemeeþer le³eej keÀjC³eele Deeuesuee ³eespeveeyeOo DeejeKe[e cnCepes®e efye´cemìesJe@[ DenJeeue cnCetve
  DeesUKeuee peelees. Hetj HeefjefmLeleer®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³eemeeþer meve 1993 ceO³es ne DenJeeue le³eej keÀjC³eele Deeuee.
  l³eeleerue þUkeÀ cegÎs Keeueerue He´ceeCesë efJeÐeceeve He´CeeueerceO³es Heg{erue ceesþîee $egìer Dee{Uleeleë
  1.         ieìejebceOeerue mee®e}s}îee IeÆ ceueecegUs HÑÑCÑÑr JÑÑntve pÑÑC³ÑÑmÑ DÑ[LÑUÑ ÑfvÑcÑÑ&CÑ neslees.
  2.         He´CeeueerceO³es KetHe ieeU mee®elees.
  3.         ceesþîee HeeleëcegKeeÜebjs HeeCeer mecegê meHeeìerHeemetve KetHe Keeueer mees[ues peeles.
  4.         HeeJemee®es HeeCeer ieg©lJeekeÀ<e&CeecegUs Hepe&v³epeueJeeefnv³eebÜeje HeeleëcegKeebceeHe&Àle He´l³e#eHeCes peeles lej 45 HeeleëcegKeebHewkeÀer HeÀkeÌle leerve
           Heele:cegKeebvee Hetj ojJeepes osC³eele Deeues Deensle. Yejleer Deesnesìer®es efve³eb$eCe HeÀkeÌle leerve efþkeÀeCeer kesÀues peeles.
  5.         leeMeer 25 efce.ceer. HÑs#ÑÑ pÑÑmlÑ HeeJemee®³ee HeeC³eekeÀefjlee ieìejeb®eer #ecelee DeHegjer Deens.
  6.         Jeke´ÀveefuekeÀe DeeefCe Dev³e GHe³eesefielee mesJeebcegUs ceesþîee ieìejebceO³es peemle He´ceeCeele De[LeUs ³esleele.
  7.         keÀeceieejeb®eer keÀcelejlee DeeefCe peueJeeefnv³eeb®³ee vegkeÀmeeveer®³ee og©mleerkeÀ[s GHe³eesefielee mesJeebceeHe&Àle nesCeejs ogue&#e
  8.         íesìîee veeu³eeb®eer j®evee megefveefM®ele veener.
  9.         megceej opee&®es yeebOekeÀece

  ceneHeeefuekesÀves neleer Iesleuesues GHeke´Àceë
  1.         oj leemeeuee HeeJemee®es 50 efceueerceerìj HeeCeer Jeentve vesC³eemeeþer Jeeefnv³eeb®eer #ecelee ®eej Heìerves Jee{efJeC³eele ³esle Deens.
  2.         2006 meeueeHeemetve Hepe&v³e peueJeeefnv³eeb®³ee meeHeÀmeHeÀeF&Jej peemleerle peemle ue#e keWÀêerle keÀjC³eele Deeues Deens.
  3.         58 efþkeÀeCeer HeeJemee®es He´ceeCe ceespeC³eemeeþer 60 mJe³eb®eefuele Hepe&v³eceeHekesÀ yemeefJeC³eele Deeueer DÑÑÕslÑ.
  4.         ceesþîee veeu³eeb®es ©boerkeÀjCe, KeesueerkeÀjCe keÀjC³eele Deeues.
  5.         Menj Yeeieeleerue pegv³ee cegK³e Jeeefnv³eeb®eer og©mleer keÀjC³eele Deeueer.
  6.         nepeer Deueer, ueJn ie´esJn, efkeÌueJnueBv[ yeboj, efJeuesHeeuex HeefM®eceskeÀ[erue Fuee&, js jes[ ³esLeerue efye´ìeefve³ee, meebleeke´tÀPe HeefM®eceskeÀ[erue iePeoj
           yeebOe, DebOesjer HeefM®eceskeÀ[erue ceesieje veeuee DeeefCe ceengue Kee[erpeJeU Hepe&v³e peueJeeefnv³ee Gob®eve keWÀê GYeejCes. ³eeleer} nepeerDe}er Je
           F}e& ³ÑsLÑÑr} Gob®eve keWÀês kÑÀѳÑÑ&ÑqvJÑlÑ kÑÀjC³ÑÑlÑ DÑÑ}Ñr Deensle. ³eeJ³eefleefjkeÌle Hepe&v³e peueJeeefnv³eebceO³es Je HeelecegKeebpeJeU DeeJeM³ekeÀ
           Gleej vemeu³eecegUs mee®euesu³ee HeeC³ee®ee lJejerle efve®eje keÀjC³eekeÀefjlee 185 efþkeÀeCeer 220 Gob®eve meb®e yemeefJeC³eele Deeuess Deensle.
  7.         DeeJeM³ekeÀlesvegmeej He´keÀuHeie´mleeb®es HegveJe&meve keÀjCes.
  ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe ojJe<eea ieìejs DeeefCe veeu³eeb®eer meHeÀeF& keÀjles. ojJe<eea l³eemeeþer Deboepes 111 keÀesìer ©He³es Ke®e& keÀjC³eele ³esleele.
  Menj Yeeieeleerue veeu³eebceOetve 2 ueeKe 23 npeej 70 ke̳egefyekeÀ ceerìj ieeU HeeJemeeȳeeHetJeea keÀe{uee peelees. HeefM®ece GHeveiejebletve 4 ueeKe 45
  npeej 268 ke̳egefyekeÀ ceerìj ieeU lej 3 ueeKe 90 npeej 438 ke̳egefyekeÀ ceerìj ieeU HetJe& GHeveiejebceOeerue veeu³eebceOetve keÀe{uee peelees. cegbyeF&
  ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOejCe, meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece Keeles, jsuJes, cegbyeF& yeboj efJeMJemle DeeefCe efJeceeveleU He´eefOekeÀjCee®³ee menkeÀe³ee&ves ner keÀeces
  kesÀueer peeleele.
                                              t
                                              t
                                              t
                                                24
                                                                                 yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                        He´keÀjCe 2
                           meceeosMeve DeeefCe efve³eb$eCe
Yeejle mejkeÀejves DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHevee®es cenlJe peeCetve l³eeme je<ì^er³e He´eOeev³e efoues Deens. DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve keÀmes DemeeJes, l³eeJej
efve³eb$eCe keÀmes þsJeeJes ³eemeboYee&le efMeHeÀejMeer keÀjC³eemeeþer meve 1999 ceO³es G®®emlejer³e meefceleer vesceC³eele Deeueer nesleer.l³eeveblej je<ì^er³e DeeHeÊeer
J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCee®eer mLeeHevee Peeueer. 26 ef[meWyej 2005 jespeer DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve DeefOeefve³ece 2005 le³eej keÀjC³eele Deeuee.
³ee DeefOeefve³eceevegmeej mebyebefOele jep³ee®³ee cegK³eceb$³eeb®³ee DeO³e#elesKeeueer jep³emlejer³e DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe keÀe³ee&efvJele Peeues.
³ee He´eefOekeÀjCee®³ee keÀe³e&keÀ#ee /DeefOekeÀej efveefM®ele keÀjC³eele Deeues Deensle. DeeJeM³ekeÀ l³ee He´mebieer OeesjCe DeeKeCes, DeejeKe[e-ceeie&oMe&keÀ lelJes
le³eej keÀjCes lemes®e DeeHelkeÀeÑfueve HeefjefmLeleerle He´eflemeeo osCes, ceole DeeefCe HegveJe&meve keÀjCes ner peyeeyeoejer ³ee He´eefOekeÀjCee®eer Deens. efpeune
mlejeJej efpeuneefOekeÀeN³eeb®³ee vesle=lJeeKeeueer efpeune DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe keÀe³e& keÀjles.

ye=nvcegbyeF& DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCe
cegbyeF&®es YeewieesefuekeÀ mLeeve, DeeefLe&keÀ Guee{eue, ueeskeÀmebK³ee Fl³eeoer DeveskeÀ yeeyeer efJe®eejele Ieslee, ceneje<ì^ Meemeveeves Meemeve efveCe&³e
ke´ÀceebkeÀ DeeJ³eHe´-2010/He´.ke´À. 117/DeeJ³eHe´ - 1 efoveebkeÀ 19 peevesJeejer 2011 DevJe³es cegbyeF& Menj Je GHeveiejebkeÀefjlee `ye=nvcegbyeF& DeeHeÊeer
J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCee®eer' mLeeHevee kesÀueer Deens.
ye=nvcegbyeF& Menj DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCee®eer j®evee, DeefOekeÀej DeeefCe keÀe³e&#es$e ns KeeueerueHe´ceeCes Deensleë
     HeoefmeOo DeO³e#e       ë       Dee³egkeÌle, ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
     meom³e            ë       Heesueerme Dee³egkeÌle, ye=nvcegbyeF&
                    ë       GHeeO³e#e, cne[e
                    ë       ceneJ³eJemLeeHekeÀ, ceO³e jsuJes
                    ë       ceneJ³eJemLeeHekeÀ, HeefM®ece jsuJes
                    ë       efpeuneefOekeÀejer, cegbyeF& (Menjs)
                    ë       efpeuneefOekeÀejer, cegbyeF& (GHeveiejs)
                    ë       DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle, SceSceDeej[erS
DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle (DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve), ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe ns ye=nvcegbyeF& DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCee®es meef®eJe Demeleerue.
Keeueer veceto kesÀuesues DeefOekeÀejÑr ns meoj He´eefOekeÀjCeeJej efJeMes<e mevceeveveer³e meom³e Demeleerue.
1.    efJeYeeieer³e Dee³egkeÌle, keÀeskeÀCe
2.    ceneJ³eJemLeeHekeÀ, yeerF&Smeìer GHeke´Àce
3.    GHeeO³e#e, cegbyeF& yeboj efJeMJemle
4.    meb®eeuekeÀ, Devve DeeefCe veeiejer HegjJeþe
5.    meb®eeuekeÀ, DeewÐeesefiekeÀ megj#ee DeeefCe Deejesi³e
6.    GHe cenemeb®eeuekeÀ, Yeejleer³e nJeeceeve Keeles
7.    J³eJemLeeHekeÀer³e meb®eeuekeÀ, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU He´eefOekeÀjCe
8.    HeÌue@ie Dee@efHeÀmej, ceneje<ì^ Sefj³ee, Yeejleer³e veewmesvee oue
9.    Dee@efHeÀmej keÀceeb[eRie, ceneje<ì^ Je iegpejele Sefj³ee, Yeejleer³e Leuemesvee oue


                                           25
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

  10. meceeosMekeÀ jep³e jeKeerJe Heesueerme oue / Sve.meer.meer., ie=nj#ekeÀ oue Je veeiejer mebj#eCe oue
  11. mJe³ebmesJeer mebmLeeb®es He´efleefveOeer
  ³ee J³eefleefjkeÌle Dev³e DeefOekeÀeN³eebvee He´eefOekeÀjCee®³ee yewþkeÀermeeþer Deecebef$ele keÀjC³ee®es DeefOekeÀej HeoefmeOod DeO³e#eebvee Demeleerue.
  ye=nvcegbyeF& Menj DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve He´eefOekeÀjCee®es DeefOekeÀejer Je keÀe³e&keÀ#ee `DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve DeefOeefve³ece 2005' DevJe³es jeefnue.
  keÀesCeleerner DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleer ³eesi³eHe´keÀejs neleeUC³eemeeþer ceneveiejHeeefuekeÀe 14 MeemeefkeÀ³e mebmLee Je Keepeieer mebmLeebMeer ne@ìueeF&veÜejs
  mebHekeÀe&le Demeles.

             DÑÑkÑ=ÀlÑÑr - 18 - DÑÑÑfCÑyÑÑCÑÑr kÑ=ÀlÑÑr kÑWÀêÑyÑjÑsyÑj ÕÑ@ì}Ѿ&vÑvÑs mÑHÑbkÑÀÑ&lÑ DÑmÑ}s}îÑÑ yÑÑ¿Ñ ³Ñb$ÑCÑÑ

                                    cegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
                   DeefiveMeceve oue                             ceb$eeue³e, ceneje<ì^ Meemeve
                    cegbyeF& Heesueerme                     Yeejleer³e nJeeceeve efJeYeeie (kegÀueeyee JesOeMeeUe)
                   JeenlegkeÀ Heesueerme                      cegbyeF& ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe

             je<ì^er³e DeeHelleer He´eflemeeo HeLekeÀ                             HeefM®ece jsuJes
                       veewoue                                     ceO³e jsuJes

                      mesveeoue                                  efjuee³evme Svepeea

                       yesmì                                     veJeer cegbyeF&

                                   yÑÑ¿Ñ mebmLeebµÑÑr mecevJe³e

  ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®ee keÀejYeej 24 He´MeemekeÀer³e efJeYeeieebceO³es efJeYeeieuesuee Demetve, efJeYeeieeleerue DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleer neleeUC³ee®eer
  peyeeyeoejer efJeYeeiee®es mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle (Jee@[& Dee@efHeÀmej) ³eeb®³eekeÀ[s efouesueer Demeles. ns mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle ceneveiejHeeefuekeÀe Ghee³egkeÌleeb®³ee
  DeefOeHel³eeKeeueer keÀece keÀjleele l³ÑÑ®Ñ yÑjÑsyÑj DÑÑflÑ DÑѳÑgkÑÌlÑ JÑ cÑvÑHÑÑ DÑѳÑgkÑÌlÑ ³ÑÑbvÑÑ DÑÕJÑÑ} ÙslÑÑlÑ. lemes®e DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleeruee meeceesjs
  peeC³eemeeþer DeeefCe l³ee®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³eemeeþer DeveskeÀ Keeleer keÀe³e&jle Deensle.
                                           26
                                                                                    yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


               DÑÑkÑ=ÀlÑÑr - 19 - DÑÑÑfCÑyÑÑCÑÑr kÑ=ÀlÑÑr kÑWÀêÑyÑjÑsyÑj mÑHÑbkÑÀÑ&lÑ DÑmÑ}s}îÑÑ DÑblÑiÑ&lÑ ³Ñb$ÑCÑÑ
                                      DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê
                  Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efJeYeeie                       peue DeefYe³eblee

                       ceueefveëmeejCe                            efMe#eCe efJeYeeie
                    cegbyeF& DeefiveMeceve oue                         GÐeeve efJeYeeie
                      efJeYeeie keÀe³ee&ue³es                     meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e efJeYeeie

HeeJemeeȳeeHetJeea HeeefuekesÀ®³ee DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#eeÜejs meJe& mebyebefOele DÑblÑiÑ&lÑ JÑ yÑÑ¿Ñ ³eb$eCeebyejesyej Dee{eJee yewþkeÀ Dee³eesefpele kÑÀjC³ÑÑlÑ
³ÑslÑs. cegbyeF& ceneveiejHeeefuekÑsÀlÑHÑxÀ cÑÑvmÑtvÑ HetJe&le³eejer DeejeKe[îee®eer ceeefnleer Je=ÊeHe$eebletve, meg®eveebÜejs DeeefCe Dev³e Mew#eefCekeÀ meeOeveebÜejs meJee¥He³e¥le
HÑÑsÕs®ÑÑfJÑC³ÑÑlÑ ³ÑslÑs. DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleerle meJe& ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOetve, SkeÀef$eleHeCes cegkeÀeyeuee keÀmee keÀjeJee ³ee®es He´efMe#eCe osC³eemeeþer
efJeYeeieer³e mlejeJej jbieerle leeueceer Dee³eesefpele kÑÀjC³ÑÑlÑ ³ÑslÑs. meJÑ& meeOevemeecegie´ermen efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e mLeeHeve kÑÀjC³ÑÑlÑ ³ÑslÑÑlÑ.
HetjHeefjefmLeleer GoddYÑJeuesu³ee Yeeiee®eer mebHetCe& ceeefnleer, YetëmKeueve efkebÀJee cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer ceeefnleer DeÐe³eeJeled kesÀueer peeles.
DeeHelkeÀeÑfueve HeefjefmLeleerleeruee meeceesjs peeC³eemeeþer Dev³e ³eb$eCeeb®³ee yejesyejerves DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#eeceeHe&Àle DeejeKe[e le³eej
kÑÀjC³ÑÑlÑ ³ÑslÑÑs. DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleerle De[keÀuesu³ee ueeskeÀebmeeþer leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer J³eJemLee keÀjC³eele Deeueer Demetve, veoerHee$eeb®es
©boerkeÀjCe, KeesueerkeÀjCe DeeefCe ieeU GHemeCes Fl³eeoer keÀeces neleer IesC³eele ³ÑslÑÑlÑ. Hetj HeefjefmLeleer GoddYeJeC³ee®eer Meke̳elee DemeCeeN³ee efþkeÀeCeebJej
HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeejs Gob®eve meb®e yemeefJeC³eele ³ÑslÑÑlÑ. DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleerle De[keÀuesu³ee ueeskeÀebvee Jee®eÑfJeC³eemeeþer le³eej keÀjC³eele
Deeuesu³ee MeesOe Je ye®eeJe HeLekeÀebkeÀefjlee GpeUCeer He´efMe#eCe Jeie& Dee³eesefpele keÀjC³eele ³ÑslÑÑlÑ. DeefiveMeceve oue DeeefCe efJeYeeieJeej efve³eb$eCe
keÀ#eeceOeerue meeOevemeecegûeer le³eej þsJeC³eele ³ÑslÑs. keÀmlegjyee ©iCeeue³eeceO³es meeLeer®³ee jesieeb®ee cegkeÀeyeuee keÀjC³eemeeþer SkeÀ efJeYeeie le³eej keÀjC³eele
Deeuee Demetve, HeeefuekesÀ®³ee ©iCeeue³eeceO³es Deew<eOes DeeefCe Dev³e GHekeÀjCeeb®ee meeþe keÀjC³eele ³ÑslÑÑs. HeeJemeeȳeeojc³eeve HeeefuekeÀe efkebÀJee cegbyeF&
ceneveiej He´osMe efJekeÀeme He´eefOekeÀjCeeves neleer Iesleuesueer Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer keÀeces mLeefiele keÀjC³eele ³ÑslÑÑlÑ. Keepeieer DeeefCe mejkeÀejer ©iCeeue³es,
JewÐeefkeÀ³e mesJee HegjefJeCeeN³ee mebmLee, jkeÌleHes{îee, ©iCeJeeefnkeÀe, Heesueerme Fl³eeoer ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOeC³eele ³ÑslÑÑs. pesLes DeeJeM³ekeÀlee Deens lesLes
uemeerkeÀjCee®eer ceesefnce neleer IesC³eele ³ÑslÑs. HeeJemeeȳeeHetJeea OeeskeÀeoe³ekeÀ FceejleerbceOeerue lemes®e oj[er keÀesmeUC³ee®eer µeke̳elee Deme}su³ee #es$eeleer}
jefnJeeµ³eebvee cne[eceeHe&Àle veesefìme osC³eele ³ÑslÑÑlÑ. Hetjele De[keÀuesu³ee ueeskeÀebvee Jee®eefJeC³ee®es lemes®e DeMee JesUsme keÀe³eoe Je megJ³eJemLee jeKeC³ee®es
He´efMe#eCe Heesueerme oueeme osC³eele ³ÑslÑs JÑ l³eeb®³ee mejeJe ®ee®eC³eener IesC³eele ³ÑslÑÑlÑ.
                            DÑÑkÑ=ÀlÑÑr 20 - cÑÑvmÑtvÑ HÑtJÑ&lѳÑÑjÑr - jbiÑÑrlÑ lÑÑ}ÑrcÑ
                                            27
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                       He´keÀjCe 3
                DeeCeeryeeCeer J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee cegK³eeue³ee)
cegbyeF&le efvecee&Ce nesCeejer DeeHeÊeerpev³e HeefjefmLeleer neleeUC³eekeÀefjlee meve 1999 ceO³es ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee cegK³eeue³eele DeeHelkeÀeueerve
J³eJemLeeHeve keÀ#ee®eer GYeejCeer keÀjC³eele Deeueer. peguew2005 ®³ee peueHe´ue³eeveblej DeeHeÊeerpev³e efmLeleer He´YeeJeerHeCes neleeUC³eemeeþer ne keÀ#e
DeeOegefvekeÀ meeOeveebmen DeÐe³eeJele keÀjC³eele Deeuee Deens.
meoj keÀ#e Je<e&Yej 24 leeme DeJ³eenleHeCes keÀe³e&jle Demelees. He´Meemeve DeeefCe He´l³e#e keÀe³e&#es$eeJejerue IeìkeÀ ³eeojc³eeve meceeosMeve Je efve³eb$eCe
³eb$eCee cnCetve ne efJeYeeie mesJeejle Demelees. DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeveeMeer mebyebOeerle Demeuesu³ee meJe& yeeyeeRmeeþer lees SkeÀerke=Àle ðeesle Deens. DeeHeÊeer
keÀeUele peueo DeeefCe He´YeeJeer He´eflemeeo keÀe³ee&efvJele keÀjC³eemeeþer efvejefvejeȳee ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOeC³ee®es keÀe³e& ne keÀ#e keÀjerle Demelees.
DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e ne oUCeJeUCee®³ee efJeefJeOe j®eveelcekeÀ He´CeeueeRmen megmeppe Deens. ³eeceO³es Heg{erue meeOeveeb®ee meceeJesMe Deensë
Lesì otjOJeveer mesJee
l

17 Deefl
l eMe³e cenlJee®³ee, 3 cegK³e DeeefCe 2 mebueive ©iCeeue³e lemes®e 24 He´MeemekeÀer³e efJeYeeie ³eeb®³eeMeer pees[uesu³ee `ne@ì ueeF&vme'

mesu³eguej
l otjOJeveer mesJee

keÀesCel³eener
l            He´keÀej®³ee DeeHeÊeer®ee cegkeÀeyeuee keÀjC³eemeeþer cegK³e ³eb$eCee DeeefCe cenlJee®³ee Flej ³eb$eCeebMeer He´YeeJeer mebJeeo meeOelee ³eeJee
     ³eekeÀefjlee Deefle G®®e uenjer (efJnS®eSHeÀ) Jej keÀe³ee&efvJele DemeCeejer efyeveleejer ³eb$eCee, peer SketÀCe 58 efþkeÀeCeebMeer pees[C³eele Deeuesueer Deens.
leep³ee yeelec³ee DeeefCe Ie[ecees[er ³eeJej vepej þsJeC³eemeeþer He´cegKe Je=ÊeJeeefnv³ee oMe&efJeCeejs otjef®e$eJeeefnveer meb®e.
l

DeeJeM³ekeÀles
l vegmeej n@ce jsef[Dees®eer GYeejCeer

cegbyeF&le Ie[CeeN³ee íesìîee-ceesþîee Ieìvee/ ogIe&ìvee, Deeie, YetkebÀHe, yee@cyemHeÀesì Fl³eeoer He´mebieer veeieefjkeÀebvee ye=nvcegbyeF& ceneHeeefuekesÀme mebHeke&À
l
     meeOelee ³eeJee ³eemeeþer `108' ner ÑfvѵÑgukÑÀ ceolemesJee (nsuHeueeF&ve)
ye=nvcegbyeF&
l ceneveiejHeeefuekesÀMeer mebyebOeerle meJe& veeiejer leke´ÀejeR®eer veeWoCeer keÀjlee ³eeJeer ³eemeeþer `1916' ³ee SkeÀe®e otjOJeveer ke´ÀceebkeÀe®³ee 10
     mesJee Jeeefnv³ee.
pesLes leke´
l Àejer osKeerue veeWoefJelee ³esleele Demes ceneHeeefuekeÀe mebkesÀlemLeU ë www.mcgm.gov.in

mebieCekeÀ,
l ue@Heìe@He, mke@Àveme&, He@ÀkeÌme Fl³eeoer meeOeves efve³eb$eCe keÀ#eele GHeueyOe keÀ©ve osC³eele Deeueer Deensle.
                                           28
                                                                                 yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#ee®eer cegK³e keÀe³exë
 1.    DeeHeÊeer J³eJemLeeHeveeMeer mebyebOeerle meJe& yeeyeeRmeeþer SkeÀerke=Àle ðeesle
 2.    Oeeske̳eeb®es efveOee&jCe
 3.    He´efleyebOe DeeefCe megmeppelee
 4.    Oeeske̳eeb®eer leerJe´lee keÀceer keÀjCes
 5.    He´eflemeeo
 6.    Hegveë He´eHleer DeeefCe Hegveyee¥OeCeer
 7.    He´Meemeve DeeefCe He´l³e#e keÀe³e&#es$eeJejerue IeìkeÀ ³eeb®³eele meceeosMeve Je efve³eb$eCe
DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#ee®eer GÎer<ìîessë
 1.    cegbyeF&ceneveiejele keÀesCel³eener DeeHeÊeer He´mebieer peueo DeeefCe He´YeeJeer He´eflemeeo Heesnes®eefJeC³ee®es ÒѳÑlÑ
 2.    He´eflemeeokeÀ meJe& ³eb$eCeebceO³es mecevJe³e Je=OoeRiele keÀjCes.
 3.    cegbyeF&®³ee veeieefjkeÀebvee DeeHeÊeerMeer mebyebOeerle ceeefnleer HegjefJeCes
 4.    meJe& HeeleȳeebJej megmeppelesuee He´eslmeenve osCes.
 5.    DeeHeÊeer He´mebieer PeU Heesnes®euesu³ee meJee¥vee ceole Heesnes®eefJeCes.
 6.    mebYeeJ³e / DeHesef#ele DeeefCe DeveHesef#ele DeeHeÊeeRyeeyele veeieefjkeÀebvee mepeie keÀjCes.
DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#ee®eer keÀe³exë
 1.    meJe&mebyebOeerle ³eb$eCeebvee meleke&Àles®ee FMeeje osCes.
 2.    p³ee p³ee JesUsme Meke̳e Demesue lesJne veeieefjkeÀebvee Oeeske̳ee®eer HetJe&met®evee osCes.
 3.    DeefiveMeceve oue, ©iCeeue³es DeeefCe MeesOe Je efJecees®eve HeLekeÀebceeHe&Àle He´Lece He´eflemeeokeÀeb®eer efve³egkeÌleer keÀjCes.
 4.    Devve DeeefCe HeeCeer ³eeb®eer DeeHeÊeerkeÀeUele HegjJeþe J³eJemLee keÀjC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
 5.    DeeHeÊeerHe´mebieer De[keÀuesu³ee DeeefCe Demene³³e J³ekeÌleeRvee mLeueeblejerle keÀjCes.
 6.    iebYeerj peKeceer Peeuesu³ee J³ekeÌleeRmeeþer leelkeÀeU Jenve J³eJemLee keÀjCes.
 7.    leelHegjles efveJeejs GYeejC³eemeeþer mecevJe³e meeOeCes
 8.    DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®³ee He´efleefveOeeRMeer mecevJe³e meeOeCes.
Hetj megmeppelesmeeþer DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#eeme vescetve efouesueer keÀe³exë
 1.    mecegêeme ³esCeeN³ee Yejleer®eer HeeleUer DeeefCe leejKee ³eeb®³ee veeWoer þsJetve mebyebOeerle efJeYeeie Je veeieefjkeÀ ³eebvee meleke&À keÀjCes.
 2.    veeieefjkeÀebvee Ye´ceCeOJeveerJej ueIegmebosMeebÜejs Oeeske̳ee®eer HetJe&met®evee keÀUefJeCes.
 3.    cegefêle ceeO³eces, otjef®e$eJeeefnv³ee DeeefCe ieefleMeerue mebkesÀlemLeUe®³ee ceeO³eceeletve ceeefnleer®es He´meejCe keÀjCes.
 4.    ceevmetve keÀeueeJeOeerle mebJesoveMeerue efJeYeeieebceO³es / HeefjmejebceO³es veeiejer mebj#eCe ouee®es mJe³ebmesJekeÀ lewveele keÀjCes.
 5.    DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve DeejeKe[e le³eej keÀjCes Je DeÐe³eeJele jeKeCes.
 6.    meeOevemeecegie´eR®eer ³eeoer le³eej keÀjCes Je DeÐe³eeJele jeKeCes.

                                           t
                                           t
                                           t


                                            29
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  Yeejleer³e nJeeceeve efJeYeeie
  Yeejleer³e nJeeceeve efJeYeeie JeeleeJejCee®eer meÐeefmLeleer DeeefCe l³eeleerue yeoue, efJeefJeOe nJeeceeve efJe<e³ekeÀ yeeyeer pemes oeye, leeHeceeve, JeeN³ee®eer efoMee, Deeo&´lee
  ³eeefJe<e³eer HetJee&vegceeve Jele&efJeles.
  nJeeceeve HegJee&vegceevee®es He´keÀej -                           mLeeefvekeÀ efJelejCe Je HeeJemee®eer leerJe´lee ³eemeeþer JeeHejues
   meÐeefmLeleer     24 leemeeb®³ee Deeleerue keÀceer keÀeueeJeOeerleerue         peeCeejs HeeefjYeeef<ekeÀ Meyo.
              nJeeceeve Deboepe ne cegK³eleë nJeeF& ³eb$eCesmeeþer          JeieeakeÀjCe      efþkeÀeCes           JeCe&ve/He´keÀej
              ueeiet He[lees.
   DeuHekeÀeueerve  1 les 3 efoJemeeb®ee nJeeceeve Deboepe Jele&efJeuee             legjUkeÀ     SkeÀ/oesve        25… Hes#ee keÀceer efþkeÀeCeer
   nJeeceeve Deboepe peelees. efJeYeeefie³e mlej Je jep³emlejer³e nJeeceeve                    efþkeÀeCeer        HeeTme He[u³eeme
            Deboepe ³ee Jeie&JeejerceO³es cees[lees.
                                                  efJeKegjuesuee keÀener efþkeÀeCeer     (26-50)… HeeTme He[u³eeme
   ceO³ecekeÀeueerve 4 les 10 efoJemeeb®ee nJeeceeve Deboepe Jele&efJeuee
   nJeeceeve Deboepe peelees. MesleerefJe<e³ekeÀ keÀeceekeÀjerlee JesOeMeeUsceeHe&Àle      ceesþîee     DeveskeÀ efþkeÀeCeer   (51-75)… HeeTme He[u³eeme
            osC³eele Deeuesuee nJeeceeve Deboepe ³ee Jeie&JeejerceO³es         He´ceeCeeJej
            cees[lees.
   efoIe&keÀeueerve /   10 efoJemeeb®ee nJeeceeve Deboepe Jele&efJeuee peelees.        J³eeHekeÀ    meJe&$e          (76-100) HeeTme He[u³eeme
   Jee{efJeuesuee     vesnceerHe´ceeCes ne Deboepe $eÝlegceO³es®e peenÑrj kesÀuee      keÀesj[e     -             kegÀþsner HeeTme vemeu³eeme
   keÀeueeJeOeerleerue  peelees. vew$eÝl³e ceesmeceer Jeejs DeeefCe kesÀjUceO³es
   nJeeceeve Deboepe   oeKeue Peeuesuee HeeTme, F&Meev³e ceesmeceer HeeTme
              DeeefCe GÊej HeefM®ece Yeejleeleerue efnJeeȳeeleerue
              HeeTme Fl³eeoer yeeyele®es Deboepe nJeeceeve Keeles
              Jele&efJeles.
                                                 HetJee&vegceevee®³ee Meke̳eles®eer HeefjYee<eeë
  HeeJemee®³ee leerJe´les®eer HeefjYee<eeë                                          ³esC³ee®eer                ³esC³ee®eer
                                                   HeefjYee<ee                 HeefjYee<ee
      JeeHÑjC³eele ³esCeejs                                               Meke̳elee                 Meke̳elee
    JeCe&veelcekeÀ HeeefjYeeef<ekeÀ    HeeJemee®es He´ceeCe (efce.efce.ceO³es)
                                                                         HeeTme He[t
          Meyo                                      Lees[er Meke̳elee     <25%                   51-75%
                                                                          MekesÀue
   HeeTme veener                       0.0
   Deieoer nuekeÀe HeeTme                 0.1-2.4                 Meke̳elee Deens     26-50%      HeeTme He[sue     76-100%
   nuekeÀe HeeTme                     2.5-7.5
   ceO³ece HeeTme                    7.6- 35.4               nJeeceevee®es mLeeefvekeÀ HetJee&vegceeve
   Lees[e peesjoej HeeTme               35.6- 64.4               mLeeefvekeÀ HetJee&vegceeveeceO³es SKeeÐee efþkeÀeCe®eer pemes cegbyeF&le nJeeceeve
   peesjoej HeeTme                  64.5 – 124.4               efJe<e³ekeÀ Ie[CeeN³ee Ieìvee, l³ee®eer efleJe´lee, l³eeb®eer JeejbJeejlee DeeefCe
                                                 Ieìvee Ie[C³ee®eer JesU Fl³eeoer yeeyeeR®ee meceeJesMe neslees.
   Deefle peesjoej HeeTme              124.5-244.5
                                                 keÀceeue DeeefCe efkeÀceeve leeHeceeve, peesjoej Jeejs DeeefCe efJeMes<e nJeeceeve
   DeefleJe=<ìer                  244.5 Hes#ee peemle             efJe<e³ekeÀ Ieìvee Ie[le Demeleerue lesJne l³eeb®ee megOoe meceeJesMe mLeeefvekeÀ
   DeHeJeeoelcekeÀefjl³ee DeefleJe=<ìer keÀener efþkeÀeCeer SKeeÐee ceefnv³eele        HetJee&vegceeveeceO³es kesÀuee peelees. pej Jejerue nJeeceeve efJe<e³ekeÀ Ieìvee Ie[le
                     efkebÀJee $eÝ=legle veeWoefJeu³ee iesuesu³ee      vemeleerue lej mLeeefvekeÀ HetJee&vegceeveeceO³es DeekeÀeMee®eer efmLeleer efoueer peeles.
                     meJee&efOekeÀ HeeJemee®³ee peJeUHeeme         mLeeefvekeÀ HetJee&vegceeve ns efþkeÀeCee®³ee 50 efkeÀueesceerìj ef$ep³es®³ee
                     peeCeejs He´ceeCe pesJne 12 meW.ceer.         Heefjmejemeeþer ueeiet He[les. ns mLeeefvekeÀ HetJee&vegceeve efoJemeeletve 4 JesUe
                     Hes#ee DeOeerkeÀ Demeles lesJne ner meb%ee       cnCepes®e Heneìs 2ë00 Jeepelee mekeÀeUer 8ë00 Jee. ogHeejer 2ë00 Jee
                     JeeHejueer peeles.
                                                 DeeefCe je$eer 8ë00 Jee. DeÐe³eeJele keÀjC³eele ³esles.


                                              30
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
                                He´keÀjCe 4
                            ¬ÑÀcÑJÑÑj ke=Àleer DeejeKe[e
                                  ceevmetveHetJe&
 mene³³ekeÀ Dee³egkeÌleebceeHe&Àle Dee{eJee yewþkeÀ     efJeYeeie HeeleUerJejerue HeeleëcegKes, veÐee F. lemes®e Hepe&v³e peue Jeeefnv³eebceOeerue ieeU
                                            keÀe{Ces, ©boerkeÀjCe Je KeesueerkeÀjCe keÀjCes
  DeefleefjkeÌle Dee³egkeÌle DeeefCe meJe& mebyebefOele        peueceeie& DeeefCe yebefomle ceesN³eeb®³ee ceeiee&leerue De[LeUs otj keÀjCes
        ³eb$eCeebyejesyej yewþkeÀ                        jml³eebJejerue Ke·s DeeefCe ®ej yegpeefJeCes
                                           efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e keÀe³ee&efvJele keÀjCes
DeO³e#e, ye=nvcegbyeF& DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve      DeeJeM³ekeÀ l³ee efþkeÀeCeer DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®³ee keÀeceieejeb®eer vesceCetkeÀ keÀjCes
 He´eefOekeÀjCe DeeefCe meJe& mebyebefOele ³eb$eCeeb®³ee
         He´cegKeeb®eer yewþkeÀ             Hetjme¢M³e HeefjefmLeleer efvecee&Ce nesCeeN³ee peeiee, oj[er keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee
                                         Demeuesueer efþkeÀeCes ³eeb®eer ³eeoer DeÐe³eeJeled keÀjCes

 cegK³e meef®eJe DeeefCe meJe& mebyebefOele ³eb$eCeeb®³ee   oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeer lemes®e / cees[keÀUerme Deeuesu³ee
         He´cegKeeb®eer yewþkeÀ              FceejleeRceO³es jneCeeN³ee ueeskeÀebvee Oeeske̳ee®³ee FMeeN³ee®³ee met®evee osCes
                                He´Meemeve DeeefCe Dev³e ³eb$eCeebceO³es mecevJe³e jeKetve DeeoMe& keÀe³e&HeOoleer lemes®e
                                          DeeHelkeÀeefueve DeejeKe[e mebkeÀefuele keÀjCes
cee. ceneHeewj,ceneveiejHeeefuekeÀe Dee³egkeÌle, Flej
  DeefOekeÀejer, ueeskeÀHe´efleefveOeer ³eeb®³ee ceeHe&Àle  vesnceer HeeCeer mee®eCeejer efþkeÀeCes efveefM®ele keÀ©ve lesLes HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeeN³ee
 veeuesmeHeÀeF&®³ee keÀecee®es efveefj#eCe kesÀues peeles                  GÙb®ÑvÑ mÑb®ÑÑb®ÑÑr J³eJemLee keÀjCes
                                  je<ì^er³e DeeHelleer He´eflemeeo HeLekeÀ Je veewouee®³ee DeefOekeÀeN³eebmeceJesle HeeCeer
    cegK³eceb$eer, ceneje<ì^ jep³e ³eeb®³ee               mee®eC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeeb®eer HeneCeer keÀjCes
     DeO³e#elesKeeueer Dee{eJee yewþkeÀ             ceneHeeefuekesÀ®³ee cegK³e efve³eb$eCe keÀ#eele n@ce js[erDees He´mLeeefHele keÀjCes
                                 ceneveiej otjmeb®eej ce³ee&efole, Flej Ye´ceCeOJeveer kebÀHev³ee lemes®e DeMeemekeÀer³e
                                   mebmLeeb®es He´efleefveOeer ³eeb®³eemeesyele mecevJe³e yewþkeÀe Dee³eesefpele keÀjCes
                                Hetj HeefjefmLeleerle keÀjeJe³ee®³ee ceole keÀe³ee&®ee mejeJe keÀjC³eekeÀefjlee efJeYeeieer³e
                                             HeeleȳeebJej mejeJe Je keÀJee³eleer IesCes
                                DeefiveMeceve efve³eb$eCe keÀ#e, He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀês Je mebHeke&À ³eb$eCee meppe
                                                      þsJeCes.
                                meKeue Yeeieele ceole keÀe³ee&meeþer nes[îee, veewkeÀe DeeefCe ceveg<³eyeU meppe þsJeCes
                                  ceO³eJeleea efve³eb$eCe keÀ#e DeeefCe meeLeer®³ee Deepeejeb®ee keÀ#e meppe þsJeCes
                               DeeJeM³ekeÀ Deew<eOes, Meðeefke´À³es®eer meeOeves, efHeC³ee®es HeeCeer, Devvee®eer HeeefkeÀìs ³eeb®ee
                                                  Hegjsmee meeþe keÀjCes
                                            keÀerìkeÀveeMekeÀeb®ee Hegjsmee meeþe keÀjCes
                                           DÑÑJѵ³ÑkÑÀlÑsvÑgmÑÑj Pee[eb®³ee HeÀebÐee íeìCes
                                 Je=ÊeHe$e peeefnjeleerÜejs Je SmeSceSmeÜejs veeieefjkeÀebceO³es pevepeeie=leer keÀjCes
                                      31
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                 ceevmetve ojc³eeve

     JesOeMeeUskeÀ[tve ³esCeejs HeeJemee®es Deboepe efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e Je mebyeefOele ³eb$eCeeb®es ÒecegKe ³eebvee keÀUefJeCes

   peesjoej les Deeflepeesjoej Hepe&v³eJe=<ìer nesC³ee®eer Meke̳elee Demeu³eeme, veeieefjkeÀebvee He´meejceeO³eces, mÑbkÑsÀlÑmLÑU
                    DeeefCe SmeSceSmeÜejs ceeefnleer osTve meleke&À keÀjCes

             mJe³eb®eefuele Hepe&v³eceeHeve keWÀêeJej nesCeeN³ee Hepe&v³eJe=<ìer®³ee veeWoerbJej melele ue#e þsJeCes

         15 efceefveìebceO³es 10 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme nesle Demeu³eeme, efJeYeeieer³e mene³³ekeÀ Dee³egkeÌleebvee
                             meeJeOeefiejer®³ee HetJe& met®evee osCes.

       15 efceefveìeuee 10 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme He[le Demeu³ee®eer HetJe& met®evee efceUeu³eeveblej efJeYeeieer³e
                    keÀce&®eeN³eebvee HeeCeer mee®eC³ee®³ee efþkeÀeCeebJej HÑÑþÑfJÑCÑs.                           HeeCeer mee®eu³eeme keÀjeJe³ee®es Ghee³e

                Gob®eve meb®e meg© keÀjC³eekeÀefjlee Gob®eve meb®e ®eeuekeÀebMeer mecevJe³e meeOeCes
              ceveg<³eÒeJesefMekeÀe (ce@venesue)®eer PeekeÀCes GIe[Ces Je ì^e@³eHee@[ ueeJetve mebjef#ele keÀjCes
            HeeCeer mee®eCeeN³ee efþkeÀeCeer ceole keÀjC³eemeeþer ieCeJes<eOeejer ye®eeJe HeLekeÀebvee lewveele keÀjCes.
                   peeȳeebJejerue keÀ®eje lemes®e Flej Heele:cegKeebJejerue keÀ®eje keÀe{Ces
           HeeC³ee®ee HetCe& efve®eje nesF&He³e&¥le meoj efþkeÀeCeer GHeefmLele jentve, ³eesi³e leer keÀe³e&Jeener keÀjCes
   efMe#eCe efJeYeeie DeeefCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e (Jee@[& Dee@efHeÀme) ³eeb®³ee mecevJe³eeves MeeUkeÀjer cegueeb®eer efJeMes<e keÀeUpeer
                                     IesCes
                    HeeCeyeg[îeebvee ceolekeÀe³ee&keÀefjlee meleke&À jenC³ee®³ee met®evee osCes
                  JeenletkeÀ Heesueerme, yesmì He´Meemeve DeeefCe Flej ³eb$eCeebvee meleke&À keÀjCes
                                      32
                                                                       yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                         Hetj HeefjefmLeleerle keÀjeJe³ee®es Ghee³e

              JeenletkeÀ HeesefuemeebMeer mecevJe³e jeKetve DeeJeM³ekeÀlesvegmeej JeenletkeÀ JeUefJeCes

         DeefiveMeceve ouee®³ee ye®eeJe HeLekeÀeme Hetj HeefjefmLeleer GodYeJeuesu³ee efþkeÀeCeer lewveele keÀjCes

   ceole keÀe³ee&meeþer veeiejer mebj#eCe oue DeeefCe DeMeemekeÀer³e mebmLee®es keÀe³e&keÀlex ³eeb®es ye®eeJe HeLekeÀ lewveele keÀjCes

    efJecees®eve keÀ©ve veeieefjkeÀebvee megjef#ele efþkeÀeCeer mLeueebleefjle keÀjCes DeeefCe mee®euesu³ee HeeC³ee®ee efve®eje keÀjCes

         veewoue DeeefCe je<ì^er³e DeeHeÊeerr He´eflemeeo HeLekeÀe®³ee peJeeveebvee ceoleerkeÀefjlee Hee®eejCe keÀjCes

              efve³eb$eCe keÀ#eeceO³es DeeHelkeÀeefueve Òeeflemeeo keÀe³e&ÒeCeeueer keÀe³ee&efvJele keÀjCes

yesmì He´Meemeve, jep³e JeenletkeÀ ceneceb[U, Keepeieer JeenletkeÀoej lemes®e nes[îee DeeefCe yeesì ceeuekeÀ ³eeb®eer DeeJeM³ekeÀ efleLes
                         JeenlegkeÀermeeþer ceole IesCes

  Jeerpe HegjJeþîeeJej HeefjCeece nesT ve³es lemes®e HeeC³eeletve Jeerpe He´Jeen Heme©ve Jeerpes®ee OekeÌkeÀe ueeiet ve³es ³eemeeþer yesmì
            He´Meemeve, efjuee³evme Svepeea, ceneje<ì^ jep³e Jeerpe ceneceb[U ³eeb®eer ceole IesCes

Hetj HeefjefmLeleerle meeHe[uesues DeeefCe meeHe[C³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³eebvee mLeueebleefjle keÀ©ve leelHegjl³ee DeeÞe³emLeeveeb®³ee
                                efþkeÀeCeer vesCes

          DeeHeodie´mleebmeeþer DeeJeM³ekeÀlesvegmeej JewÐekeÀer³e ceole Je KeeÐeHeoeLee&¥®eer J³eJemLee keÀjCes

                     peKeceeRvee leele[erves ©iCeeue³eeceO³es oeKeue keÀjCes

      HeeC³eeletve Jeerpe He´Jeen Heme©ve Jeerpes®ee OekeÌkeÀe ueeiet ve³es ³eemeeþer Jeerpes®³ee GhekeÀjCeeb®eer keÀeUpeer IesCes

          jml³eebJej GvceUtve He[uesueer Pee[s yeepetuee keÀ©ve, jmles JeenlegkeÀerkeÀefjlee ceeskeÀUs keÀjCes

   pes veeieefjkeÀ leelkeÀeU mLeueeblejerle nesT MekeÀle veenerle DeMee veeieefjkeÀebkeÀefjlee lesLes®e JewÐekeÀer³e J³eJemLee keÀjCes

      ©iCeJeeefnkeÀe mesJee, ©iCeeue³e, DeeefCe mLeeefvekeÀ jkeÌleHes{er ³eeb®³eeMeer ceole keÀe³ee&meeþer mebHeke&À meeOeCes
                                    33
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                               megefveefM®ele keÀe³e&HeOoleer
                kegÀueeyee JesOeMeeUskeÀ[tve He´eHle HeeJemee®ee Deboepe efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#eebvee keÀUefJeCes           peesjoej les Deeflepeesjoej HeeJemee®³ee JesUsme veeieefjkeÀebvee SmeSceSme, mÑbkÑsÀlÑmLÑU ÒÑmÑÑj cÑÑO³ÑcÑÑbÜejs
                                    meleke&À keÀjCes


                         mJe³eb®eefuele Hepe&v³eceeHeveeJejerue DenJeeueeJej ue#e þsJeCes               15 efceveerìele 10 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme He[le Demeu³eeme efJeYeeieeme meleke&À keÀjCes                             Gob®eve meb®e DÑÑJѵ³ÑkÑÀlÑsvÑgmÑÑj meg© keÀjCes                    efJeYeeieeleerue keÀce&®eejer Jeiee&ves HeeCeer YejC³ee®³ee efþkeÀeCeeb®eer HeneCeer keÀjCes                 ceveg<³eHe´JesefMekesÀ®eer (ce@venesue) PeekeÀCes GIe[Ces Je ì^e@³eHee@[ ueeJetve mebjef#ele keÀjCes           Hetj HeefjefmLeleerle ceole keÀjC³eemeeþer ieCeJes<eOeejer ye®eeJe HeLekeÀ Hetj Deeuesu³ee peeieebJej efve³egkeÌle keÀjCes                        ¾lÑj cÑÙlÑ ³Ñb$ÑÑCÑÑbµÑÑr DÑÑJѵ³ÑkÑÀlÑsvÑgmÑÑj mÑcÑvJÑ³Ñ mÑÑOÑCÑs


                                        t
                                        t
                                        t                                          34
                                                                                    yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                                        He´keÀjCe 5
                              DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ex
DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&®ess vesle=lJe SkeÀ cegK³e mebmLee keÀjsue DeeefCe l³eeme Flej HetjkeÀ mebmLee ceole keÀjleerue. DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e&s ner DeeHelkeÀeefueve
ke=Àleer keWÀêe®ee DeefJeYeep³e Yeeie cnCetve ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee ceO³eJeleea efve³eb$eCe keÀ#eeletve keÀece keÀjleerue.
He´l³eskeÀ DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&Üejs efveefM®ele kesÀuesues DeeHelkeÀeÑfueve He´eflemeeo ke=Àleer keÀe³e& Heej HÑÑÄ}s pÑѾ&}, p³eeceO³es l³ee keÀe³ee&®es HetJe& efve³eespeve
DeeefCe megmeppelee, DeeHelkeÀeefueve He´eflemeeo Je leelkeÀeU HegvemLee&Heve ³eeb®ee meceeJesMe Demesue. DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleerle pebsJne leelkeÀeU He´eflemeeo
osC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee Demeles lesbJne He´cegKe mebmLee meJe& He´eflemeeo efke´À³eeb®es vesle=lJe keÀjsue Je keÀesCel³ee He´keÀej®³ee ceole keÀe³ee&®eer DeeJeM³ekeÀlee Deens, ns
efveefM®ele keÀjsue. HÑtjkÑÀ ³Ñb$ÑCÑÑ lemes®e Dev³e mebmLeeb®³ee menkeÀe³ee&ves DeeJeM³ekeÀ leer meeOevemeecegie´er DeeHeÊeer Dees{Jeuesu³ee #es$eele Heesn®eefJeC³ee®es Je
lewveele keÀjC³ee®es keÀece He´cegKe mebmLee keÀjsue. meJe&meeceev³e HeefjefmLeleerle He´l³eskeÀ DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&Üejs DeeHelkeÀeefueve He´eflemeeo keÀe³ee&meeþer
DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee ³eespevee le³eej kesÀu³ee peeleerue. DeeCeeryeeCeer®³ee He´mebieebvee meeceesjs peeC³eemeeþer kesÀuesu³ee ie=efnle efve³eespeveeb®ee Dee{eJee IesCes,
mejeJe keÀJee³eleer, lemes®e `ìsyeueìe@He' mejeJe Je le³eejer keÀjCes, He´ceeefCele ke=Àleer keÀe³e& He×leer le³eej keÀjCes Je l³ee®ee Dee{eJee IesCes F. HetJe& le³eejer kesÀueer
peeles. HegjsMee Je He´YeeJeMeeueer He´eflemeeo keÀe³ee&keÀefjlee lemes®e, p³ee #es$eele DeeHeÊeer®ee He´YeeJe ceesþîee He´ceeCeeJej peeCeJeC³ee®eer Meke̳elee Deens DeMeer #es$es
efveefM®ele keÀjCes, ³eemeeþer HetJe&le³eejer lemes®e HetJe&efve³eespeve keÀjCes DeeJeM³ekeÀ þjles, pesCeskeÀ©ve l³ee #es$eeleerue DeeHeÊeer peesKeceer®eer leerJe´lee keÀceer keÀjlee
³esT MekesÀue.
ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee DeeHelkeÀeefueve
J³eJemLeeHeve keÀ#eeves DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e&s
(F.Sme.SHeÀ.) ner mÑbkÑÀuHÑvÑÑ 2011 meeueer ÒÑLÑcÑ®Ñ
DÑcÑ}ÑlÑ DÑÑCÑ}Ñr Je leer leMeer®e ³eeJe<eer& meg×e ceevmetve
keÀeUele jeyeefJeueer peeF&ue. cegK³e mebmLee, mene³³ekeÀ
mebmLee, ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®ee DeeHelkeÀeefueve
J³eJemLeeHeve keÀ#e ³eebveer Dee³eesefpele kesÀuesu³ee yewþkeÀe,
meuueecemeuele Je ®e®ee& ³eeceOetve ner mebkeÀuHevee
DeekeÀejeme Deeuesueer Deens. ³ee keÀeceer `F.
Sce.Dee³e' Debleie&le DeeHelleer J³eJemLeeHeve efJeMes<e%eeb®es
mene³³e ueeYeues Deens. He´l³eskeÀ DeeCeeryeeCeer ceole
keÀe³ee&yejesyej mebueive Demeuesu³ee JesieJesieUîee
³Ñb$ÑCÑÑbyejesyej He´l³e#e ®e®ee& keÀjÀve ³eeyeeyele
meuueecemeuele keÀjC³eele Deeuesueer Deens. ³eeceO³es
menYeeieer DemeCeeN³ee meJe& mebIeìveebvee ³ee mebkeÀuHeves®es DeekeÀueve Peeuesues Demetve DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&®³ee Heg{erue efJekeÀemeekeÀefjlee l³ee ³eesieoeve
osleerue, ³ee®eer Keelejpecee keÀjC³eele Deeuesueer Deens.
DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ex Heg{erueHe´ceeCes Deensle.
      1)     mebosMeJenve                           8)     pÑvÑmÑbHÑkÑ&À J³eJemLeeHeve
      2)     meeJe&peefvekeÀ megj#ee, keÀe³eoe Je meggJ³eJemLee        9)     peve efveJeeje DeeefCe ceeveJeer mesJee
      3)     DeefiveMeceve                           10)    ceole HegjJeþe
      4)     MeesOe Je ye®eeJe keÀe³e&                     11)    Gpee& (efJeÐegle, Jee³et Je FbOeve )
      5)     HeefjJenve                            12)     GHe³eÑsÑfiÑlÑÑ mesJee
      6)     meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Je mJe®ílee               13)    meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece Je Hee³eeYetle megefJeOee
      7)     meeOevemeecegie´er®es J³eJemLeeHeve                14)     Keefvepepev³e lesue DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ meecegie´er
                                            35
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 1ë mebosMeJenve
  cegK³e ³eb$eCee ë DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe)
 HetjkeÀ ³eb$eCee ë DeekeÀeMeJeeCeer, veeiejer mebj#eCe oue, MesleerefJe<e³ekeÀ efJeYeeie, HeMegHeeueve, ogiOeJ³eJemee³e DeeefCe celm³eHeeueve,
 otjmeb®eej efJeYeeie, Ghee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer, ye=cegbceveHee,) cenemeb®eeuekeÀ, ceeefnleer Je pevemebHeke&À cenemeb®eeueveeue³e,
 n@ce js[erDees, Yeejleer³e nJeeceeve efJeYeeie, Yeejleer³e jsuJes, ceneveiej otjOJeveer efveiece ce³ee&efole, Ye´ceCeOJeveer ®eeuekeÀ, otjoMe&ve, cegbyeF& DeefiveMeceve
 oue, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ce³ee&efole, cegbyeF& Heesueerme, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, efJeosMe meb®eej
 efveiece ce³ee&efole.
GÎsMe ë-                                           l   Keepeieer mebosMeJenve mesJee®eeuekeÀebveer keÀjeJe³ee®³ee ke=Àleer®eer
                                                  Keelejpecee keÀjCes.
   He´YeeefJ
lele #es$eekeÀefjlee otjOJeveer Je jsef[Dees mebHeke&À GHeueyOe keÀ©ve
                                                  Keepeieer
                                               l mebosMeJenve megefJeOee HegjJeþeoejebvee mene³³eekeÀefjlee efJevebleer
   osCes.
                                                  keÀjCes.
   FMeeje
l osCeejer ³eb$eCee keÀe³ee&efvJele keÀjCes.
                                                  DeeCeer
                                               lyeeCeer ke=Àleer keWÀê DeeefCe meJe& DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥ceOeerue
l   mebosMeJenve ³eb$eCesmeeþer DeeJeM³ekeÀ Hee³eeYetle megefJeOeeb®]eer Hegveyeeb&OeCeer
                                                  He´eflemeeo osCeeN³ee ³eb$eCee ³eeb®³eele leelHegjleer mebosMe osJeeCeIesJeeCe
   keÀjCes DeeefCe ³eb$eCee HetJe&efmLeleerJej DeeCeCes.
                                                  mesJee Ye´ceCeOJeveer keWÀêe®³ee ceeO³eceeletve mLeeHeve keÀjCes.
   DeeHelkeÀeef
l ueve HeefjefmLeleerle He´eflemeeo keÀe³ee&keÀefjlee mebosMeJenve
                                                  vÑÑiÑjÑr
                                               l kÑÀÑb®³ÑÑ JÑÑHÑjÑkÑÀjÑrlÑÑ lÑÑlHÑgjl³ÑÑ mebosMe JÑÕvÑ megefJeOee
   ³eb$eCeeceO³es mecevJe³e meeOeCes]
                                                  GHÑ}yOÑ kÑÀ©vÑ osCÑs.
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë
                                                  Flej
                                               lDeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥Meer mecevJe³e meeOetve mebosMeJenvee®es
   DeeHeÊeer
l keÀeUele He´l³eskeÀ ³eb$eCee DeeHelkeÀeefueve ke=Àleer keWÀêeMeer
                                                  HegvemLee&Heve keÀjCes.
   ceeefnleer®eer osJeeCeIesJeeCe keÀjsue.                        l   He´eflemeeo osCeeN³ee ³eb$eCeeb®³ee mebosMeJenve iejpes®es mecevJe³eve
   DÑÑCÑÑr
lyÑÑCÑÑr ke=Àleer keWÀê mebyebefOele ³eb$eCeebvee DeÐe³eeJele ceeefnleer
                                                  keÀjCes.
   HegjJesue.                                       l   DeeHelkeÀeueerve efmLeleerveblej mebosMe osJeeCeIesJeeCe megefJeOes®es
   DÑÑCÑÑr
lyÑÑCÑÑr ke=Àleer keWÀêeMeer meuueecemeuele keÀ©ve ceole ³eb$eCeebvee
                                                  HegvemLee&Heve keÀjCes.
   keÀe³ee&efvJele keÀjCes DeLeJee LeebyeefJeCes.
   Heefjefm
lLeleer®ÑÑ efJeMues<eCe DenJeeue le³eej keÀjCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   24 x
l 7 mesJee
   Flej
l DeeCeeryeeCeer ceole ³Ñb$ÑCÑÑbmeesyele DÑÑJѵ³ÑkÑÀlÑsvÑgmÑÑj mebosMe
   osJeeCeIesJeeCe keÀjCes
   Flej
l DeeCeeryeeCeer ceole ³Ñb$ÑCÑÑbmeceJesle He´YeeefJele #es$eebceO³es
   veeieefjkeÀebHe³e¥le mebosMe Heesnes®eefJeC³eemeeþer mecevJe³e meeOeCes
   yengefJeOe
l mebosMeJenve HeOoleerb®ee GHe³eesie keÀjCes
   mebmeeOeves
l , mebHeke&À, DeeflecenlJee®³ee J³ekeÌleer, He´Lece He´eflemeeokeÀ,
   cenlJee®³ee GHe³egkeÌle mesJee ³eeb®³ee meboYee&leerue DeÐe³eeJele ceeefnleer®es
   Heefjj#eCe keÀjCes.
l yeeCeer efmLeleeR®es omleeJespe DeÐe³eeJele keÀjCes
   meJe&DeeCeer
l ®ele keÀe³e&HeOoleer DeÐe³eeJele keÀjCes
   megefveefM
l es$eeJejerue #ecelesceO³es Je=Ooer JneJeer ³eemeeþer He´efMe#eCe
   keÀe³e&#
                                                             ESF-1
   Dee³eesefpele keÀjCes.
lkeÀ uesKeepeesKee þsJÑCes
   DeeefLe&
peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
                                                 COMMU
                                                  NICATION
   He´YeeefJ
lele #es$eeleerue He´®eefuele mebosMeJenve megefJeOee leHeemeCes.
   He´YeeefJ
lele #es$eeceO³es DeeCeeryeeCeer ke=Àleer mesJee mLeeHeve keÀjC³eemeeþer
   Jeentve v³eeJe³ee®³ee DeeJeM³ekeÀ mebosMeJenve mesJee MeesOeCes.

                                           36
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                     ceevmetveHetJe&
HetjkeÀ ³eb$eCeeb®³ee He´efleefveOeeR®³ee mecevJe³e yewþkeÀe Dee³eesefpele keÀjCes.
l

³eb$eCeeb
l ®³ee otjOJeveer ke´ÀceebkeÀeb®eer ³eeoer DeÐe³eeJele keÀjCes.

mebosMeJenve megefJeOeeb®eer leHeemeCeer Je l³eeb®eer osKeYeeue keÀjCes.
l

mebosMeJenve meeOeveeb®³ee Deveg%eeHeveeb®es vetleveerkeÀjCe keÀjCes.
l

mebosMeJenve megefJeOeebkeÀefjlee efveOeer®es efJelejCe keÀjCes.
l

DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀê DeeefCe Flej efve³eb$eCe keÀ#e DeeJeM³ekeÀ mebosMeJenve meeOeveebÜejs mebueive keÀjCes.

veeog©
l mle mebosMeJenve meeOeveeb®eer og©mleer keÀjCes.

He´YeeefJ
lele #es$eele DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀos´ mLeeHeve keÀjC³eemeeþer JeenletkeÀer®³ee o=<ìerves mees³eermkeÀj DemeCeeN³ee mebosMeJenve megefJeOee
megmeppe þsJeCes.
Keemeieer
l mebosMeJenve mesJee meeOeveeb®es Heefjj#eCe leHeemeCess.

nbieeceer
l mebosMeJenve ³eb$eCee pemes n@ce jsef[Dees, Ye´ceCeOJeveer, Jner.S®e.SHeÀ. ÙtjOJÑvÑÑr Deeoer DeeJeM³ekeÀ lesLes He´eOeev³eeves mLeeHeve keÀjCes.

meeJe&p
leefvekeÀ GHe³eesieekeÀefjlee nbieeceer mJe©Hee®³ee mebosMeJenve ³eb$eCee mLeeHeve keÀjCes.

mebosMeJenve³eb$eCeeb®³ee Hegveyee¥OeCeerkeÀefjlee Dev³e DeeCeeryeeCeer ceolekeÀe³ee&yejesyej mecevJe³e meeOeCes.
l
                                                               ceevmetve ojc³eeve
HetjkeÀ ³eb$eCeeb®³ee He´efleefveOeeRvee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele lewveele keÀjCes.
l

efJeefJeOe
l ³eb$eCeeb®³ee ne@ìueeF&vme lemes®e efyeveleejer meb®eeJe©ve efve³eefcele ®ee®eCeerkeÀefjlee mebHeke&À meeOeCes.

DeeHelleer
l mebyebOeer®ee mebosMe efceUeu³eeveblej Ieìves®es mJe©He Je leerJe´lee ue#eele IesJetve He´eflemeeo keÀe³ee&®es meb®eeueve meefke´À³e keÀjCes.

DÑÑCÑÑr
lyÑÑCÑÑr cÑÙlÑ kÑÀѳÑÑ&®³ÑÑ He´efleefveOeeRvee mÑbÑf#ÑHlÑ cÑÑfÕlÑÑr ÙsCÑs JÑ kÑ=ÀlÑÑrkÑÀѳÑÑ&JÑj ÙsKÑjsKÑ þsJÑCÑs.

GJe&efj
lle DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥®³ee He´efleefveOeeRvee, HetjkeÀ ³eb$eCeeb®³ee He´efleefveOeeRvee DeeefCe Jeefj<þ He´eefOekeÀjCeeme IeìvesefJe<e³eer DeÐe³eeJele
ceeefnleer osCes.
HeeJemee®ee Deboepe efve³eb$eCe keÀ#eeme HeeþefJeCes.
l

15 efc
l eefveìebceO³es 10 efce.ceer. Hes#ee peemle HeeTme He[u³eeme mebyebefOele efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®³ee mene³³ekeÀ Dee³egkeÌleebvee OeeskeÀeoe³ekeÀ
#es$eele efHeÀ©ve HeefjefmLeleer®ee Dee{eJee IesC³eemeeþer keÀUefJeCes.
#eefleie´
l mle mebosMeJenve megefJeOee MeesOetve l³ee HegvemLee&efHele keÀjCes.

Jeefj<þ
l DeefOekeÀejer Je veeieefjkeÀ ³eeb®³eeMeer SmeSceSme Je F-cesueÜejs mebHeke&À He´mLeeefHele keÀjCes.

www.mumbaimonsoon.com mebkesÀlemLeU DeÐe³eeJele þsJeCes.
l

ke=Àleerk
leÀe³ee&®³ee veeWoer þsJeCes, mebosMeJenve ³eb$eCes®³ee iejpee Je #ecelee ³eeb®ee DenJeeue le³eej keÀjCes.
                                                                   ceevmetve veblej
meJe& ³eb$eCeebyejesyej leHeefMeueJeej yewþkeÀe Dee³eesefpele keÀjCes.
l

DeeHelkeÀeef
l ueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue le³eej
keÀjCes.
                                       37
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 2ë meeJe&peefvekeÀ megj#ee, keÀe³eoe Je meggJ³eJemLee
  cegK³e ³eb$eCee ëcegbyeF& Heesueerme
 HetjkeÀ ³eb$eCee ë YeeYee DeCegmebOeeve mebMeesOeve keWÀê, yeerF&Smeìer, veeiejer G·eCe Keeles, jep³e jeKeerJe Heesueerme oue, Fb[es
 efleyesìer³eve yee@[&j Heesueerme HeÀesme&, meercee megj#ee oue, veeiejer mebj#eCe oue, efpeuneefOekeÀejer, cenemeb®eeuekeÀ veeiejer G·eCe,
 DeeHeÊeer J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), meeceev³e He´Meemeve efJeYeeie, efMe<ìe®eej, ie=nj#ekeÀ oue, mebj#eCe oues, Yeejleer³e jsuJes, ceneje<ì^
 cesjerìeF&ce yees[&, ceneje<ì^ Heesueerme, ceneje<ì^ megj#ee yees[&, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU ce³ee&efole, je<ì^er³e íe$e mesvee, je<ì^er³e mesJee
 ³eespevee, DeMeemekeÀer³e mebmLee (Deenej, Deefve©Oo Deke@À[ceer F.) DÑÑÑfCÑ DÑÑj. SmÑ. HÑÑr.
GÎsMe ë-                                            Ieìvee#es
                                             l $eele DeefOeke=Àle J³eefkeÌle DeeefCe ³Ñb$ÑmÑÑcÑgûÑÑr ³eebvee He´JesMe

l keÀ DeeefCe ceeueceÊee ³eeb®³ee megj#ee Je mebj#eCeemeeþer keÀe³e&
   veeieefj                                         osC³eemeeþer JeenletkeÀ efve³eb$eCe keÀjCes.
   keÀjCes.                                         ogIe&ìves
                                             l cegUs ce=le Je peKeceer Peeuesu³ee J³eefkeÌleb®ÑÑr ceeefnleer mebkeÀefuele

l megJ³eJemLee ³eb$eCee Je l³eeb®³ee He´efleefveOeeRceO³es mecevJe³e,
   keÀe³eoe,                                        keÀ©ve DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeme keÀUefJeCes.
                                                Debl³emeb
   mebefve³eb$eCe DeeefCe meb®eeueve mLeeHeve keÀjCes DeeefCe meJe&DeeCeeryeeCeer l mkeÀej mees³eermeeþer J³eJemLeeb®es mecevJe³eve keÀjCes.
   keÀe³ee¥vee mene³³e keÀjCes.                               DeeCeer
                                             lyeeCeer ceole keÀe³e& ³eb$eCee veeiejer megj#ee efkebÀJee Flej iebYeerj

l keÀeb®³ee megjef#elelesmeeþer megefveefM®ele HeOole þjefJeCes.
   veeieefj                                         keÀe³eoe Je megJ³eJemLee HeefjefmLeleer®³ee He´eflemeeoeme DeHegjer þjle
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                  Demesue lej mewv³eouee®eer ceole ceeielee ³esT MekesÀue.
leefvekeÀ megj#ee DeeefCe keÀe³eoe Je megJ³eJemLee mesJeemeeOeves
   meeJe&p                                      l   meJe&meceeJesMekeÀ DenJeeue le³eej keÀjCes.
   ³eekeÀefjlee He´eHle efJevebleer efveOee&efjle keÀ©ve He´eflemeeo osCes.      peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
                                                peceeJe
leefvekeÀ megj#ee DeeefCe keÀe³eoe Je megJ³eJemLes®eer DeeJeM³ekeÀlee l DeeefCe obieue efve³eb$eCeemen keÀe³eoe Je megJ³eJemLee keÀe³ece
   meeJe&p
   DeeefCe meeOevemeecegie´er®eer He´eOeev³elee þjefJeCes.                 jeKeCes.
l HetjkeÀ ³eb$eCeebMeer mebosMeebÜejs efve³eefcele mebHeke&À meeOetve l
   meJe&                                          ceolekeÀe³ee¥ceO³es megueYelee DeeCeCes DeeefCe ceole megefJeOeeb®es
   mebmeeOeveeb®eer #ecelee DeeefCe GHeueyOelee efveefM®ele keÀjCes Je lewveele       J³eJemLeeHeve keÀjCes.
   mebmeeOeveeb®ee ceeieesJee IesCes.                            Flej
                                             l DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥vee megmeppelesmeeþer lemes®e ke=Àleer

lLeleer®ee efJeMues<eCe DenJeeue le³eej keÀjCes.
   Heefjefm                                         megmeppelee Je=Ooermeeþer mene³³e keÀjCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë                                  ke=Àleer
                                             lkeÀe³e& keÀjleevee #eefleie´mle Yeeie DeeefCe l³ee efþkeÀeCeer keÀe³e&jle

l Je megJ³eJemLee, DevJes<eCe DeeefCe iegHle®ej ke=Àleer ³eeb®³eeceO³es
   keÀe³eoe                                         Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& ³eeb®³eele mecevJe³e jeKeCes.
                                                mÑÑOÑvÑmÑÑcÑg
   mecevJe³eemeeþer efve³eb$eCe keÀ#e /DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêe®ee GHe³eesie l ûÑÑr JÑ ÒÑÑflÑmÑÑÙ mÑ#ÑcÑlÑÑ ³ÑÑ ÑfJÑ<ѳÑÑr JesUesJÑsUÑr DÑÕJÑÑ}
   keÀjCes.                                         ÙsCÑs.
l
                                                ke=Àleer
   DeeHelkeÀeefueve He´eflemeeo keÀeueeJeOeerle peerJe DeeefCe efJeÊe lkeÀe³ee&meeþer leebef$ekeÀ efJeMes<e%e, ceeefnleer DeeefCe ceveg<³eyeU ³ee
   mÑgjÑf#ÑlÑlÑsmÑÑþÑr He´eflemeeo osCes.                          meeOeveeb®es mene³³e HegjefJeCes
                                                meJe& He´
                                             l keÀej®eer JeenletkeÀ, JeenlegkeÀer®³ee DeeOeejYetle megefJeOee lemes®e
   ceneHeeef
l uekesÀ®³ee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeÜejs DeeJeM³ekeÀ mebosMeJenve
   #ecelee He´oeve keÀjCes.                                 oUCeJeUCeele Demeuesu³ee J³ekeÌleer Je meeOeves ³eeb®³ee megjef#eleles®eer
                                                Keelejpecee keÀjCes.
   veeieefj
l keÀeb®eer megj#ee DeeefCe megjef#elelee DeyeeefOele jneJeer ³eekeÀefjlee
   HetjkeÀ ³eb$eCee DeeefCe Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥Meer mebosMeJenve
   keÀjCes.
   cegbyeF&
l DeeHelkeÀeueerve ke=Àleer DeejeKe[e Debleie&le ceveg<³eyeU DeeefCe
   mebmeeOeves lewveele keÀjCes.
   ceesþîee
l DeeHeÊeer keÀeUele HetjkeÀ ³eb$eCee meefke´À³e keÀ©ve DeefleefjkeÌle
   mebmeeOeves He´eHle keÀjCes.
l   DeeJeM³ekeÀlesvegmeej #eefleie´mle mLeUeHeemetve DeveeJeM³ekeÀ
   J³ekeÌleeR®³ee ÒeJesµeeme ceppeeJe keÀjCes.


                                         38
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
Hetj HeefjefmLeleerle keÀe³eoe Je megJ³eJemLee neleeUC³eekeÀefjlee mejeJe keÀJee³eleer Dee³eesefpele keÀjCes.
l
                                                                     ceevmetveHetJe&
keÀce&®eeN³eebvee HetjÑHÑÑmÑtvÑ ye®eeJe keÀjC³ee®es He´efMe#eCe osCes.
l

ye®eeJekeÀe³ee&meeþer oesjKeb[ Je peerJej#ekeÀ pe@kesÀìdme le³eej þsJeCes.
l

Hee³eeYet
l le megefJeOee lemes®e otjmeb®eej ³eb$eCeeb®es iegbleeiegbleerHeemetve mebj#eCe keÀjC³eemeeþer meeJe&peefvekeÀ leLee Keepeieer GHeke´ÀceebMeer
mecevJe³e meeOeCes.
Hetj He´J
l eCe#es$eele JeenlegkeÀerkeÀefjlee He³ee&³eer ceeie& megefveefM®ele keÀjCes.

JeenveleUekeÀefjlee mees³eermkeÀj peeiee megefveefM®ele keÀjCes Je peeiee ceeuekeÀeb®eer ³eesi³e leer HejJeeveieer IesCes.
l

nsefuekeÀe@
l Hìj GlejefJeC³eemeeþer peeiee efveefM®ele keÀjCes.

Hetj Heef
l jefmLeleerMeer efveie[erle Ieìveeb®eer ceeefnleer osC³eekeÀefjlee mebkesÀlemLeU DeÐe³eeJele keÀjCes.

DeeJeM³ekeÀlesvegmeej ke=ÀeflekeÀe³ex neleer IesCes.
l
                                                               ceevmetve ojc³eeve
DeeHelleer mebyebOeer®ee mebosMe efceUeu³eeveblej DeeHeÊeerr®es mJe©He Je leerJe´lee ue#eele IesJetve He´eflemeeo keÀe³ee&®es meb®eeueve meefke´À³e keÀjCes.
l

cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele leelkeÀeU Heesne®eleerue DeeefCe Ieìvesyeeyele meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer
DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eeN³eebkeÀ[tve peeCetve Iesleerue.
nJeeceevee®³ee ceeefnleerJej ue#e þsJeCes.
l

mebYeeJ³e
l mLeueeblejemeeþer efkeÀveejHeÆer®³ee lemes®e meKeue YeeieebceO³es Oeeske̳ee®eer met®evee osCes.

GHeueyOe
l mesJeemeeOeveeb®es efveOee&jCe keÀªve DeefleefjkeÌle DeeJeM³ekeÀ mebmeeOeveeb®eer efveefM®eleer keÀjCes.

Jeenlet
lkeÀ JeUefJeuesu³ee ceeiee¥Jej DeefleefjkeÌle Heesueerme keÀce&®eejer vesceCes.

DeeJeM³ekeÀlesvegmeej JeenletkeÀ He³ee&³eer ceeiee&Jej JeUefJeCes.
l

He´meejceeO³eces, meeJe&peefvekeÀ GodIees<eCe ³eb$eCee, ef®evnebefkeÀle HeÀuekeÀ, oMe&veer HeÀuekeÀ ³eeÜejs JeenlegkeÀerefJe<e³eer ceeefnleer HegjefJeCes.
l

peKeceer
l J³ÑkÑÌlÑÑrbvÑÑ ©iCeeue³eele oeKeue keÀjCes.

efHeef[le
l J³ÑkÑÌlÑÑrbvÑÑ Heesueerme Jeenves Je Dev³e JeenveebÜejs mLeueeblejerle keÀjCes.

Jeenleg
lkeÀerme De[LeUe keÀjCeejer yebo efmLeleerleerue Jeenves nueefJeCes.

HetJe&efveef
l M®ele peeieebJej JeenveleU J³eJemLee keÀjCes.

efjkeÀec³ee
l kesÀuesu³ee IejebceOeerue ®eerpe Jemletb®es ®eesjerHeemetve mebj#eCe keÀjC³eemeeþer mJe³ebmesJekeÀeb®eer ceole IesCes.

ke=Àleerk
leÀe³e&, DenJeeue, iejpee DeeefCe #ecelee ³eeb®³ee mebHetCe& veeWoer þsJeCes.

IeìveemLeUe®³ee DeeJeM³ekeÀlesvegmeej Flej ke=Àleer keÀe³ex neleer IesCes.
l
                                                                  ceevmetve veblej
l  DeeHelkeÀeefueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue
   le³eej keÀjCes.
                                       39
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 3ë DeefiveMeceve
  cegK³e ³eb$eCee ë cegbyeF& DeefiveMeceve oue
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë YeeYee DeCegmebOeeve mebMeesOeve keWÀê, Yeejle Hesì^esefue³ece keÀe@HeexjsMeve efue., yeerF&Smeìer, veeiejer
  mebj#eCe oue, meb®eeuekeÀ DeefiveMeceve mesJee, meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe, ye=cegbceveHee),
  DeeHelkeÀeueerve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece keÀe@HeexjsMeve efue., ie=nj#ekeÀ oue, peue DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee),
  Yeejleer³e leìj#ekeÀ oue, Fbef[³eve Dee@F&ue keÀe@.efue., Yeejleer³e jsuJes, keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneHeeefuekeÀe, ceneveiej ie@me efue., cne[e,
  ceneje<ì^ DeewÐeesefiekeÀ efJekeÀeme ceneceb[U, ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle efJelejCe ceneceb[U kebÀ efue., ceerje-Yee¾¥oj ceneHeeefuekeÀe, cegbyeF&
  Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU efue., SceSceDeej[erS, cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, c³eg®³egDeue S[ efjmHee@vme ie´gHe, je<ì^er³e DeeHeÊeer
  He´eflemeeo HeLekeÀ, veJeer cegbyeF& ceneHeeefuekeÀe, efjuee³evme Svepeea, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, ìeìe Hee@Jej kebÀ efue., þeCes DeefiveMeceve
  mesJee
GÎsMe ë-                                        GHe³eesie keÀjCes, iejpesvegmeej ceveg<³eyeU DeeefCe meb³eb$eeb®eer mebK³ee
l eemetve veeiejer DeeefCe efJeÊe ³eeb®es j#eCe keÀjC³eemeeþer mene³³e
   DeeieerH                                      Jee{efJeCes.
   HegjefJeCes]                                    DeeCeer
                                          lyeeCeer ke=Àleer keWÀêe®³ee ceeO³eceeletve DeefiveMeceve keÀe³e& keÀjleevee

l ³ee ogIe&ìveeb®es J³eJemLeeHeve keÀjC³eemeeþer He´YeeJeer mecevJe³e
   Deeieer®                                      Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥®eer ceole IesCes Je mecevJe³e mÑÑOÑCes.
   meeOeCeejer OeesjCes efveefM®ele keÀjCes]                     Oeeske̳eeb
                                          l ®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³eemeeþer meecebpem³e menkeÀe³e& keÀjej

l keÀe³ee&ojc³eeve He´YeeJeer mecevJe³e meeOeC³eemeeþer OeesjCes
   ye®eeJe                                      DeeefCe DeefiveMeceve mebmeeOeves met®eer DeÐe³eeJele keÀjCes lemes®e ³ee
   efveefM®ele keÀjCes]                                keÀjeje®eer DebceueyepeeJeCeer nesF&ue, ³ee®eer Keelejpecee keÀjCes.
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                            l  ceveg<³eyeU, meeOevemeecegie´er DeeefCe Flej mebmeeOeveeb®³ee DeeefLe&keÀ veeWoer
l  DeefiveMeceve Ieìveeb®es J³eJemLeeHeve DeeefCe mecevJe³eve keÀjCes.        þsJeCes Je Ke®ee&®ee DenJeeue osCes.
l  ceveg<³eyeU, meeOevemeecÑgûeer DeeefCe HetjkeÀ yeeyeeR®ee DeefOekeÀeDeefOekeÀ peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   He´YeeJeerefjl³ee GHe³eesie JneJee Demee DeejeKe[e yeveefJeCes.        l  DeefiveMeceve DeeefCe ye®eeJe keÀe³e& keÀjCes.
l  IeìveemLeUer DeeJeM³ekeÀ meeOevemeecegie´erkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.      Heefjefm
                                          l Leleer ® es DeJeuees k eÀve Deeef C e Heg v ejeJeuees k eÀve keÀ©ve

l Ie[uesu³ee efþkeÀeCeer ³eesi³e meceeosMeve keWÀê DeeefCe Gb®e peeiee
   Ieìvee                                       DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mebmeeOeves lewveele keÀjCes.
   MeesOeCes.                                     DeeCeer
                                          lyeeCeer ke=Àleer keWÀê Je HetjkeÀ ³eb$eCee ³eeb®³eeMeer mebHeke&À, mecevJe³e

l yeensj He[C³ee®eer J³eJemLee Demesue DeMee megjef#ele
   pesLetve                                      meeOÑtvÑ ceeefnleer keÀUefJeCes.
   DeblejeJe©ve He´l³e#e ke=Àleer keÀjCes.                      Deeieerc
                                          l egUs Peeuesu³ee neveer®eer efveefM®eleer keÀjCes.

   efJeefJeOe
l ceeiee&®ee DeJeuebye keÀjC³eekeÀefjlee IeìveemLeUeJe©ve
   DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mebosMee®eer osJeeCeIesJeeCe keÀjCes.
l ®ee Dee{eJee IesTve HeefjefmLeleer efJeMues<eCe DenJeeue le³eej
   DenJeeueeb
                                              FIRE
   keÀjCes.
   keÀe³e&H
letleeale jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee
   Ie[efJeC³eemeeþer keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue le³eej keÀjCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   pesJne
lkesÀJne DeeJeM³ekeÀ Demesue l³eeJesUer DeefiveMeceve keÀe³ee&®ee leeyee
   IesTve Lesì ke=Àleer keÀjCes.
   HetjkeÀ
l³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOetve efve³eespeve keÀjCes.
l  ke=Àleer keÀe³ee&meeþer mebmeeOeves megmeppe efmLeleerle jeKeCes.
   He´efMe#eCe
l DeeefCe efve³eefcele mejeJe ³eeb®³ee ceeO³eceeletve DeefiveMeceve
   keÀewMeu³eebceO³es Je=Ooer keÀjCes.
   Ieìves®
l eer ceeefnleer efceUlee®e DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mebmeeOeveeb®ee
                                                  FIGHTNING
                                         40
                                                                          yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                    ceevmetveHetJe&
veJ³eeves Yejleer Peeuesu³ee DeefOekeÀeN³eebvee Je DeefiveMeceve ouee®³ee keÀce&®eeN³eebvee HegjeHeemetve ye®eeJe keÀjC³ee®es Je HetjHeefjefmLeleerle
l
He´eflemeeo osC³ee®es cegueYetle He´efMe#eCe osCes.
meeOevemeecegie´er, keÀce&®eejerJeie&, GHekeÀjCes JÑ HÑtjJÑþÑ ³eeb®ee He´YeeJeer He×leerves JeeHej keÀ©ve IesC³eemeeþer ³eespevee le³eej keÀjCes.
l

peerJej#ekeÀ veewkeÀe lemes®e Flej mene³³eYetle GHekeÀjCeeb®eer og©mleer Je osKeYeeue keÀjCes.
l

HegjeHeemet
l ve ye®eeJe keÀjC³ee®es keÀece keÀjCeeN³ee HeLekeÀemeeþer He´efMe#eCe Je GpeUCeer Jeie& Dee³eesefpele keÀjCes.

DeefiveMeceve keWÀê Je He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê GHekeÀjCes, ceveg<³eyeU lemes®e HegjeHeemetve ye®eeJe keÀjC³ee®³ee keÀeceer DeeJeM³ekeÀ
l
DemeCeejer ³eb$emeecegie´er ³eemen megmeppe þsJeCes.
oUCeJeUCe Je mebHeke&À ³eb$eCee megmeppe þsJeCes.
l

DeeHelleer
l He´JeCe #es$eeb®eer Flej ³eb$eCeeb®³ee DeefOekeÀeN³eebyejesyej HeenCeer keÀjCes.

meKeue
l Yeeieeleerue DeefiveMeceve keWÀêebvee peerJej#ekeÀ veewkeÀe lemes®e ceveg<³eyeU HegjefJeCes.

pevepeeie=
l leer keÀe³e&ke´Àce, mejeJe keÀJee³eleeR®es Dee³eespeve keÀjCes.

IeìveemLeUe®³ee HeefjefmLeleervegmeej Dev³e ke=ÀeflekeÀe³ex neleer IesCes.
l
                                                              ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer®ee mebosMe He´eHle Peeu³eeJej DeeHelleer®es mJe©He Je leerJe´lee ³eevegmeej He´eflemeeo keÀe³ee&®es meb®eeueve meefke´À³e keÀjCes.
l

GHeueyOe
l meeOevemeecegie´er DeeefCe iejpeeb®es efveOee&jCe keÀjCes.

DeeJeM³ekeÀ meeOevemeecegie´er®es pe©jervegmeej JeeìHe keÀjCes. DeeJeM³ekeÀlesvegmeej Jee{erJe ceveg<³eyeU Je ³eb$emeecegie´er®eer J³eJemLee keÀjCes.
l

Ieìvee
l Ie[uesu³ee efþkeÀeCeer ³eesi³e meceeosMeve keWÀê DeeefCe Gb®e peeiee MeesOeCes.

pesLetve
l yeensj He[C³ee®eer J³eJemLee Demesue DeMee megjef#ele DeblejeJe©ve He´l³e#e ke=Àleer keÀjCes.

DeeHeÊeeR
l ®³ee efþkeÀeCeer efJeÐegle GHekeÀjCes DeeefCe efJeÐegle HegjJeþe ³eeHeemetve megjef#eleles®eer Keelejpecee keÀjCes.

efJeefJeOe
l ceeiee&®ee DeJeuebye keÀjC³eekeÀefjlee IeìveemLeUeJe©ve DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mebosMee®eer osJeeCeIesJeeCe keÀjCes.

ke=Àleerk
leÀe³ee&Jej ue#e þsJetve HetjkeÀ ³eb$eCeeb®³ee He´efleefveOeeRvee DeÐe³eeJele ceeefnleer osCes.

ye®eeJe,
l mLeueeblej lemes®e ve<ì vÑ PÑÑ}s}îÑÑ cÑÑ}cÑÊÑs®ÑÑ µÑÑsOÑ IÑsC³ÑÑkÑÀjÑrlÑÑ kÑÀѳÑ& kÑÀjCÑs.

peKeceer
l J³eefkeÌlebvee ©iCeeue³eebceO³es vesCes.

GvceUt
l ve He[uesues Je=#e nìJetve jmles DeeefCe HeoHeLe ceeskeÀUs keÀjCes.
                                                                 ceevmetve veblej
l  DeeHelkeÀeefueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue
   le³eej keÀjCes.
                                      41
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 4ë MeesOe Je ye®eeJe keÀe³e&
 cegK³e ³eb$eCee ë cegbyeF& DeefiveMeceve oue
 HetjkeÀ ³eb$eCee ë YeeYee DeCegMeefkeÌle mebMeesOeve keWÀê, yeerF&Smeìer, veiej DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), veeiejer mebj#eCe oue,
 meb®eeuekeÀ DeefiveMeceve mesJee, meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀ mesJee DeeefCe He´keÀuHe, ye=cegbceveHee), DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve
 keÀ#e (ye=cegbceveHee), keÀe³e&keÀejer Deejesi³e DeefOekeÀejer (ye=cegbceveHee), efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece keÀe@.efue., ie=nj#ekeÀ oue, Yeejleer³e Leuemesvee, Yeejleer³e
 leìj#ekeÀ oue, Yeejleer³e veewmesvee, Fbef[³eve Dee@F&ue keÀe@.efue., Yeejleer³e jsuJes, keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneHeeefuekeÀe, ceneveiej ie@me efue., cne[e,
 ceneje<ì^ DeewÐeesefiekeÀ efJekeÀeme ceneceb[U, ceneje<ì^ Heesueerme, ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle efJelejCe kebÀ efue., efceje-Yee¾¥oj ceneHeeefuekeÀe, cegbyeF&
 Deeblejje<ì^er³e efJeceeve ce³ee&., SceSceDeej[erS, cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, c³eg®³egDeue S[ efjmHee@vme ie´gHe, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo
 HeLekeÀ, veJeer cegbyeF& ceneHeeefuekeÀe, DeMeemekeÀer³e mebmLee (Deenej, Deefve©Oo Deke@À[ceer F.) He´@efkeÌìefmebie Fbefpeveer³eme&, JeemlegefJeMeejo, veiej
 efve³eespeve mebmLee, efjuee³evme Svepeea, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, ìeìe Hee@Jej kebÀHeveer, þeCes DeefiveMeceve mesJee, þeCes ceneHeeefuekeÀe

GÎsMe ë-                                     He´efMe#eCe
                                         l DeeefCe efve³eefcele mejeJe ³eeb®³ee ceeO³eceeletve MeesOe Je ye®eeJe

l DeeefCe ceole keÀe³ee&ojc³eeve veeiejer DeeefCe efJeÊe
    ye®eeJe                                  keÀewMeu³eebceO³es Je=Ooer keÀjCes.
    mebj#eCeekeÀefjlee mene³³e keÀjCes.                    Ieìves®
                                         l eer ceeefnleer efceUlee®e DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mebmeeOeveeb®ee

l DeeefCe ceolekeÀe³ee&ojc³eeve He´YeeJeer mecevJe³eemeeþer OeesjCes
    ye®eeJe                                  GHe³eesie keÀjCes, iejpesvegmeej ceveg<³eyeU DeeefCe meb³eb$eeb®eer mebK³ee
    efveefM®ele keÀjCes.                            Jee{efJeCes.
                                         Oeeske̳eeb
l DeeHeÊeer keÀeUele MeesOe Je ye®eeJe keÀe³ee&keÀefjlee mecevJe³e l ®eer leerJe´lee keÀceer keÀjC³eemeeþer meecebpem³e menkeÀe³e& keÀjej
    efyekeÀì
    meeOeCes DeeefCe l³ee®³ee J³eJemLeeHeveemeeþer DeeJeM³ekeÀlesvegmeej Flej DeeefCe MeesOe Je ye®eeJe keÀe³e& mebmeeOeveeb®eer met®eer DeÐe³eeJele keÀjCes.
    DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥®es mene³³e IesCes.              ceesþer
                                         lyeebOekeÀeces keÀesmeUC³ee®³ee IeìveebceO³es Flej efJeYeeieebmeceJesle

] meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                          meecebpem³e menkeÀe³e& keÀjeje®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjCes.
    MeesOe
l DeeefCe ye®eeJe keÀe³e&ke=ÀleeR®es J³eJemLeeHeve DeeefCe mecevJe³eve
                                         ceveg<³eyeU, meeOevemeecegie´er DeeefCe Flej mebmeeOeveeb®³ee DeeefLe&keÀ veeWoer
                                         l

    keÀjCes.                                  þsJeCes Je Ke®ee&®ee DenJeeue osCes.
l   ceveg<³eyeU, meeOeves DeeefCe HetjkeÀ yeeyeeR®ee DeefOekeÀeDeefOekeÀ peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
    He´YeeJeerefjleerves GHe³eesie nesF&ue Demee DeejeKe[e yeveefJeCes.    MeesOe Deeef
                                         l Ce ye®eeJe keÀe³e& keÀjCes.

l   IeìveemLeUer DeeJeM³ekeÀ meeOevemeecegie´erkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.  Heefjefm
                                         l Leleer ® es DeJeuees k eÀve Deeef C e Heg v ejeJeuees k eÀve keÀ©ve

l Ie[uesu³ee efþkeÀeCeer ³eesi³e meceeosMeve keWÀê DeeefCe Gb®e peeiee
    Ieìvee                                   DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mebmeeOeves lewveele keÀjCes.
    MeesOeCes.                                 DeeCeer
                                         lyeeCeer ke=Àleer keWÀê Je HetjkeÀ ³eb$eCee ³eeb®³eeMeer mebHeke&À, mecevJe³e

l yeensj He[C³ee®eer J³eJemLee Demesue DeMee megjef#ele
    pesLetve                                  meeOÑtve ceeefnleer keÀUefJeCes.
    DeblejeJe©ve He´l³e#e ke=Àleer keÀjCes.
    efJeefJeOe
l ceeiee&b®ee DeJeuebye keÀjC³eekeÀefjlee IeìveemLeUeJe©ve
    DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mebosMee®eer osJeeCeIesJeeCe keÀjCes.
l ®ee Dee{eJee IesTve HeefjefmLeleer efJeMues<eCe DenJeeue le³eej
    DenJeeueeb
                                                                   Search
    keÀjCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
                                                                   &
    pesJne
l kesÀJne DeeJeM³ekeÀ Demesue l³eeJesUer MeesOe Je ye®eeJe keÀe³ee&®ee
    leeyee IesTve Lesì ke=Àleer keÀjCes.
l


l
    Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥yejesyej mecevJe³e meeOeCes Je DeejeKe[e
    DemeCes.
    ke=Àleer keÀe³ee&meeþer mebmeeOeves megmeppe efmLeleerle jeKeCes.
                                              Rescue

                                           42
                                                                           yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                      ceevmetveHetJe&
veJ³eeves Yejleer Peeuesu³ee DeefOekeÀeN³eebvee Je DeefiveMeceve ouee®³ee keÀce&®eeN³eebvee MeesOe Je ye®eeJe keÀe³ee&®es cegueYetle
l
He´efMe#eCe osCes.
ceveg<³eyeU, meeOeves DeeefCe HetjkeÀ yeeyeeR®ee DeefOekeÀeDeefOekeÀ He´YeeJeer GHe³eesie JneJee Demee DeejeKe[e yeveefJeCes.
l

ye®eeJe
l keÀe³ee&®³ee meeOeveeb®eer og©mleer DeeefCe osKeYeeue keÀjCes.

MeesOe
lJe ye®eeJe HeLekeÀemeeþer He´efMe#eCe DeeefCe GpeUCeer Jeie& Dee³eesefpele keÀjCes.

MeesOe
lDeeefCe ye®eeJe keÀe³ee&meeþer DeefiveMeceve keWÀê Je He´eosefMekeÀ meceeosMeve keWÀê ³eebvee ceveg<³eyeU Je meb³eb$eebmen
megmeppe efmLeleerle þsJeCes.
mebosMe
l Je oUCeJeUCe ³eb$eCee megmeppe þsJeCes.

DeeHelleer
l He´JeCe #es$eeb®eer Flej ³eb$eCeeb®³ee DeefOekeÀeN³eebyejesyej HeenCeer keÀjCes.

pevepeeie=
l leer keÀe³e&ke´Àce, mejeJe keÀJee³eleeR®es Dee³eespeve keÀjCes.

IeìveemLeUe®³ee HeefjefmLeleervegmeej Dev³e ke=ÀeflekeÀe³ex neleer IesCes.
l                                                                ceevmetve ojc³eeve
cegK³e mebmLes®es He´efleefveOeer DeefOemet®evee peeefnj kesÀu³eeveblej DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele Meke̳e efleleke̳ee ueJekeÀj ke=Àleer
l
keÀe³e& meg© keÀjleerue DeeefCe efJeÐeceeve megefveefM®ele keÀe³e&He´Ceeueer®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjleerue.
DeeCeer
lyeeCeer®ee mebosMe He´eHle Peeu³eeJej He´eflemeeo keÀe³ee&®es meb®eeueve meefke´À³e keÀjCes.

iejpee
l DeeefCe GHeueyOe mebmeeOeves ³eeb®eer efveefM®eleer keÀjCes.

Ieìvee
l Ie[uesu³ee efþkeÀeCeer ³eesi³e meceeosMeve keWÀê DeeefCe Gb®e peeiee MeesOeCes.

pesLetve
l yeensj He[C³ee®eer J³eJemLee Demesue DeMee megjef#ele DeblejeJe©ve He´l³e#e ke=Àleer keÀjCes.

DeeJeM³ekeÀlesvegmeej ceveg<³eyeU Je mebmeeOeveeb®eer mÑbK³ÑÑ JÑÑ{ÑfJÑCÑs.
l

efJeefJeOe
l ³egkeÌleeR®ee DeJeuebye keÀjC³eekeÀefjlee IeìveemLeUeJe©ve DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mebosMee®eer osJeeCeIesJeeCe
keÀjCes.
ke=Àleerk
leÀe³ee&Jej ue#e þsJetve HetjkeÀ ³eb$eCeeb®³ee He´efleefveOeeRvee DeÐe³eeJele ceeefnleer osCes.

peKeceer
l J³eefkeÌlebvee ©iCeeue³eeceO³es vesCes.

DeeJeM³ekeÀlesvegmeej yeeefOeleebvee leelHegjl³ee efveJeeN³eebceO³es mLeueeblejerle keÀjCes.
l

GvceUt
l ve He[uesues Je=#e nìJetve jmles DeeefCe HeoHeLe ceeskeÀUs keÀjCes.                                                                   ceevmetve veblej
l  DeeHelkeÀeefueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer
   keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue le³eej keÀjCes.
                                        43
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 5 HeefjJenve
  cegK³e ³eb$eCee ë HeefjJenve Dee³egkeÌle
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë Dee@ìesefj#ee ³egefve³eve, yeerF&Smeìer, meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe,yecegbceveHee), DeeHelkeÀeefueve
  J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), Yeejleer³e Leuemesvee, Yeejleer³e leìj#ekeÀ oue, Yeejleer³e jsuJes, ceneje<ì^ jep³e jmles
  JeenletkeÀ ceneceb[U, cegbyeF& Heesueerme, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, Keepeieer yeme DemeesefmeSMeve, IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve (ye=cegbceveHee), jep³e
  DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, ì@keÌmeer ³egefve³eve, ì^keÀ DemeesefmeSMeve, Jee@ìj ìBkeÀj DemeesefmeSMeve

GÎsMe ë-                                       meÐeefm
                                           l Leleerleerue ceveg<³eyeU, meeOeves DeeefCe l³eeb®eer efþkeÀeCes ³eeb®eer

l ueve efmLeleerle He´eflemeeo osCeeN³ee ³eb$eCeebvee mene³³e
   DeeHelkeÀeÑf                                  ³eeoer yeveefJeCes DeeefCe l³eele megOeejCee keÀjCes.
                                           ke=Àleer
   keÀjC³eemeeþer JeenletkeÀ mebmeeOeveeb®ee GHe³eesie keÀjleevee mecevJe³e lDeejeKe[e meelel³eeves efJekeÀefmele keÀjCes.
   meeOeCes.                                    DeeHeÊeer
                                           l keÀeUele De®eevekeÀ Jee{Ceejer mLeueebleje®eer ceeieCeer HetCe&

l keÀej®³ee He´eflemeeo DeeefCe HegvemLee&Heve keÀe³ee&le JeÑnveeb®ee
   meJe& He´                                    keÀjC³eemeeþer Je #eefleie´mle JeenletkeÀ Hee³eeYetle megefJeOeeb®es HegvemLee&Heve
   GHe³eesie keÀjC³eemeeþer megefveef½ele keÀe³e&HeOoleer®ee DeJeuebye keÀjCes.  keÀjC³eemeeþer mLee³eer keÀjej DeeefCe meecebpem³e menkeÀe³e& keÀjej
l  DeeHelkeÀeÑfueve He´eflemeeo DeLeJee mene³³ekeÀejer keÀe³ee&le         efJekeÀefmele lemes®e keÀe³ee&efvJele keÀjCes.
                                           DeeCeer
   JeenlegkeÀermeeþer peceerve, nJeeF&, jsuJes, yeesìer efkebÀJee Flej lyeeCeer HeefjefmLeleerle Yee[slelJeeJej meeOeves GHeueyOe keÀ©ve
   mebmeeOeveeb®ee GHe³eesie keÀjCes DeeefCe l³eeb®ee He´YeeJeer, keÀe³e&#ece Je  IesCes.
                                           ef{ieejs
   ³eesi³e He´eflemeeo /mene³³ekeÀejer keÀe³ee&meeþer megueYeefjleerves mecevJe³e l nìefJeCes Je JeenletkeÀ Hee³eeYetle megefJeOeeb®es HegvemLee&Heve
   keÀjCes.                                    keÀjC³eemeeþer mecevJe³e meeOeCes.
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                             DeeHeÊeer
                                           l veblej mebyebOeerle efJeYeeiee®³ee ceveg<³eyeUeÜejs mJe®ílee DeeefCe

lkeÀer®es Lesì efve³eb$eCe DeeefCe mecevJe³eve.
   Jeenlet                                     HegvemLee&Heve keÀeces keÀ©ve IesCes.
l  ueiele®³ee MenjebMeer mecevJe³e meeOetve DeeefCe He´eOeev³eke´Àce þjJetve peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   Jeenle=gkeÀer®³ee iejpee efveefM®ele keÀjCes.                  DeeHeÊeer
                                           l #es$eele DeefOekeÀeDeefOekeÀ JeeHej nesCeeN³ee ceeiee¥vee He´eOeev³e

lyeeCeer ceole keÀe³ex mebmeeOeve J³eJemLeeHeveeme efJevebleer keÀ©ve
   DeeCeer                                     osTve mebHekeÀe&®es ceeie&og©mle DeeefCe HegvemLee&efHele keÀjCes, l³eemeeþer
   DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeefleefjkeÌle mebmeeOeves GHeueyOe keÀjCes.       Keepeieer Je meeJe&peefvekeÀ ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOeCes.
                                           He´eLeefc
lekeÀ veeieefjkeÀeb®³ee ye®eeJe keÀe³ee&meeþer JeenlegkeÀer®es mecevJe³e lekeÀ JeenletkeÀ Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer osKeYeeue Je og©mleer
   mLeeefv
   keÀjCes efkebÀJee Flej Menjeleerue veeieefjkeÀeb®ee mJeerkeÀej keÀ©ve l³eeb®³ee keÀjCes. DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeeCeeryeeCeer JeenletkeÀ mebmeeOeves HegjefJeCes.
   keÀjerlee DeeÞe³emLeeveeb®eer J³eJemLee keÀjCes.                efJeÐeeLeea
                                           l , keÀce&®eejer, meeOeves Je megefJeOee ³eeb®es mebj#eCe lemes®e

l  DeeHelleer ojc³eeve p³ee J³ekeÌleerbvee keÀener Keeme iÑjpeeb®eer        efJeÐeeL³ee¥®es megjef#ele Jenve ³eekeÀefjlee efMe#eCemebmLee menkeÀe³e&
   DeeJeM³ekeÀlee Yeemele Demes} Deµee J³ekeÌleebr®es mLeeveeblejCe        keÀjleerue ³ee®eer Keelejpecee keÀjCes.
                                           meeJe&p
   keÀjC³eemeeþer efJeefJeOe ceO³eJeleea efþkeÀeCes, FbOeve YejC³ee®eer efþkeÀeCes leefvekeÀ JeenletkeÀ ³eb$eCee DeeefCe mebmeeOeves ³eeb®eer vesceCetkeÀ Je
   ³eeb®eer efveefM®eleer keÀjCes lemes®e Deµee J³ekeÌleeR®³ee mebK³es®ee Deboepe Heefjj#eCe keÀjCes.
   yeebOeCes.                                   Deepeejer
                                           l Je peKeceer J³ekeÌleerbvee Jeentve vesCes.

   ÒemLeeef
l Hele ceeueJeent penepe-JeenkeÀ ³eb$eCes®ee GHe³eesie keÀ©ve
   DeeHelkeÀeueerve #es$eele meeOevemeecegie´er Heesnes®eefJeCes DeeefCe meoj
   meeOevemeecegie´er efceUefJelee ³eeJeer cnCetve keÀjejebceO³es JeenlegkeÀer®ee
                                                                        TRANS   meceeJesMe keÀjCes.
   Jeenleg
lkeÀermeeþer DeeHeÊeerHetJe& keÀjej DeeefCe J³eJemLee keÀjCes.

mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   ye=nvceg
lbyeF& ceneHeeefuekeÀe DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêekeÀefjlee JeenletkeÀ
   He´®eeuevee®es mebefve³eb$eCe DeeefCe J³eJemLeeHeve keÀjCes.
                                                                PORT
                                          44
                                                                        yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                   ceevmetveHetJe&
HetjkeÀ mebmLeebMeer meuueecemeuele keÀ©ve JeenlegkeÀermeeþer He³ee&³eer J³eJemLee le³eej þsJeCes.
l

ueesnceeiee¥
l ceO³es Je ueiele HeeCeer meeþt ve³es ³eekeÀefjlee lesLes mee®euesuee ieeU keÀe{C³eekeÀefjlee keÀeceieejeb®eer effve³egkeÌleer
keÀjCes.
HetjHe´JeCe
l #es$eeleerue He´JesMe ceeiee¥®es DeeefCe pesLes JeenlegkeÀer®es He´ceeCe peemle Deens, DeMee ceeiee¥vee He´eOeev³e osle l³eeb®eer
og©mleer keÀjC³eemeeþer Je JeenletkeÀ HetJe&HeoeJej DeeCeC³eemeeþer MeemekeÀer³e lemes®e Keemeieer mebmLeebvee SkeÀef$ele DeeCetve
mecevJe³e meeOeCes.
ye=nvceg
lbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêe®³ee efveoxMeevegmeej cegbyeF&leerue JeenlegkeÀer®³ee Hee³eeYetle
megefJeOeeb®eer osKeYeeue Je og©mleer keÀeceele mecevJe³e jeKeCes.
DeeCeer
lyeeCeer keÀeUele JeenletkeÀ meeOeves GHeueyOe keÀ©ve osC³ee®eer efJevebleer kesÀuesu³ee mebmLeebvee JeenlegkeÀer®eer meeOeves
GHeueyOe ke˩ve osCes.
MeeUe,
l ceneefJeÐeeue³es Je Mew#eefCekeÀ mebmLeebvee l³eeb®³eeJej Demeuesueer efJeÐeeLeea, keÀce&®eejer, meeOevemeecegie´er Je
mees³eermegefJeOee ³eeb®eer peyeeyeoejer lemes®e efJeÐeeL³ee¥vee megjef#ele efþkeÀeCeer Heesnes®eefJeCes ³eeyeeyele®³ee met®evee osCes.
efMe#eCe
l ceneceb[Ueves cegbyeF& Je cegbyeF&®³ee HeefjIe #es$eele l³eeb®³ee DeKel³eejerle Demeuesu³ee lemes®e les Heefjj#eCe keÀjerle
Demeuesu³ee HeefjJenve meeOevemeecegie´eR®eer ceeefnleer DeÐe³eeJele keÀjCes.

                                                             ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer DeefOemet®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele
l
GHeefmLele nesTve l³eeb®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjleerue.
DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêele Deeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eeN³eebkeÀ[tve DeeCeeryeeCeer
HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer Iesleerue.
HetjkeÀ
l ³eb$eCeeb®³ee keÀce&®eeN³eebvee DeÐe³eeJele ceeefnleer osCes Je l³eeb®³ee keÀe³ee&®es mebefve³eb$eCe keÀjCes.

ye=nvceg
lbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe efve³eb$eCe keÀ#ee®³ee ceoleerves ueesnceeie& DeeefCe jml³eebJejerue HetjHeefjefmLeleerJej ue#e þsJeCes.

ueesnceeiee¥
l ceO³es meeþuesu³ee HeeC³ee®ee efve®eje keÀjC³eekeÀefjlee ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe efve³eb$eCe keÀ#eeMeer mecevJe³e
jeKeCes.
HeefjJenvemeboYee&le DeeJeM³ekeÀ iejpee DeeefCe GHeueyOe meeOevemeecegie´er ³eeb®eer efveefM®eleer keÀjCes.
l

veeiejer
l HeefjJenve mesJee DeeefCe GHeueyOe meeOevemeecegie´er ³eeb®es Heefjj#eCe keÀjCes.

veeiejer
l GodIees<eCe HeOoleer®ee JeeHej keÀ©ve DeÐe³eeJele ceeefnleer He´JeeMeebHe³e&le Heesn®eefJeCes.

JewÐekeÀer
l ³e ceole DeeJeM³ekeÀ DemeCeeN³ee Deepeejer Jee peKeceer J³ekeÌleerbkeÀefjlee Jenve J³eJemLes®es mebIeìve keÀjCes.

ke=Àleerk
leÀe³e&, DenJeeue, Jeenve mebmeeOeveeb®³ee iejpee DeeefCe #ecelee ³eeb®³ee mebHetCe& veeWoer þsJeCes.                                                                 ceevmetve veblej
l  DeeHelkeÀeefueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer
   keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue le³eej keÀjCes.
                                      45
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 6 meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Je mJe®ílee
  cegK³e ³eb$eCee ë keÀe³e&keÀejer Deejesi³e DeefOekeÀejer
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë JewÐeefkeÀ³e meuueeieej mebIeìvee, veiej DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), efMeOee efve³eb$ekeÀ, meb®eeuekeÀ (JewÐeefkeÀ³e efMe#eCe
  DeeefCe JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e) ye=cegbceveHee, meb®eeuekeÀ - Deejesi³e efMe#eCe, meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe
  He´keÀuHe,ye=cebgceveHee), DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), Devve efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe, peue DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), Yeejleer³e JewÐeefkeÀ³e
  mebIeìvee, ceneje<ì^ He´ot<eCe efve³eb$eCe ceb[U, Deew<eOeeb®ee meeþe þsJeCeejer mebIeìvee, cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, DeMeemekeÀer³e mebmLee
  (Deenej, Deefve©Oo Deke@À[ceer F.), Keepeieer ©iCeeue³es, jsuJes ©iCeeue³es, js[ ke´Àe@me, ceueëefvemeejCe He´®eeueve (ye=cegbceveHee), IevekeÀ®eje
  J³eJemLeeHeve (ye=cegbceveHee), meWì pee@ve ©iCeJeeefnkeÀe
GÎsMe ë-                                          ler³e mene³³eekeÀefjlee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mecevJe³e
                                              JewÐekeÀ
leefvekeÀ Deejesi³e Je JewÐekeÀer³e DeeHeÊeeRceO³es mene³³eekeÀefjlee
   meeJe&p                                        meeOeCes.
   mecevJe³e meeOeCes.                                  yeesOekeÀ
                                              l DeeefCe veeiejer mebefveefj#eCe mLeeefHele keÀjCes
                                              meeJe&p
l ekeÀ Deejesi³e, Jele&CetkeÀ/J³eJenej Deejesi³e, ceeokeÀ êJ³e leefvekeÀ Deejesi³e Je JewÐekeÀer³e mecem³ee He[leeUCes.
   ceeveefm
                                              meeJe&p
   mesJeveeMeer mebyebefOele Demeuesu³eeb®³ee JewÐekeÀer³e iejpeebvee He´eflemeeo leefvekeÀ Deejesi³e ³eb$eCee /megefJeOeebkeÀefjlee Demeuesu³ee Hee³eeYetle
   osCes.                                         megefJeOee Je JewÐekeÀer³e DeeJeM³ekeÀleeb®es cegu³eebkeÀve keÀjCes.
l JewÐeefkeÀ³e ceole DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee efkebÀJee p³eeb®es Deejesi³e l
   efJeMes<e                                       He´eflemeeokeÀl³ee¥vee meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e mesJee, JewÐekeÀer³e mesJee Je
   OeeskeÀeoe³ekeÀ efmLeleerle Deens DeMee pevemecegoe³eeleerue meJe&           Dev³e ceole HegjefJeCes DeeefCe JewÐeefkeÀ³e megefJeOeeb®ee Hegvne meeþe keÀjCes.
   meom³eebvee DeeHeÊeerHetJeea, DeeHeÊeermece³eer Je DeeHeÊeerHeM®eele JewÐekeÀer³e   #eefleie´
                                              l mle Yeeieeleerue efHeef[le veeieefjkeÀebJej lemes®e OeeskeÀe

   ceole efceUsue, ³ee®eer o#elee IesCes.                         Heesnes®eC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeer jneCeeN³ee
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                veeieÑfjkeÀeb®³ee Deejesi³eeJej ue#e þsJeCes.
                                              iebYeerj
                                              l ogKeeHeleer Je jesiejeF& ìeUC³eekeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ leebef$ekeÀ
   JewÐekeÀer
l ³e Je meeJe&peefvekeÀ Deejesi³eekeÀefjlee mebyebefOele mebmLeebMeer
   mecevJe³e meeOeCes.                                  meuuee osCes.
                                              ceebme Deeef
                                              l Ce Heesuì^er GlHeeoveeb®³ee MegOoles®eer Kee$eer keÀjCes.
   meMeðe
l mesvee JeieUlee meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Je JewÐekeÀer³e mesJeeb®³ee
                                              ke=ÀleerH
                                              leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes.
   He´eflemeeo keÀe³ee&®es efve³eb$eCe keÀjCes.
l  He´eflemeeo osCeeN³ee mebmLeebkeÀ[tve meeJe&peefvekeÀ Deejesi³eeefJe<e³eer®³ee peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   iejpeebyeeyele ceeefnleer IesCes.                           JewÐekeÀer
                                              l ³e He´eflemeeo #eceleeb®eer J³eJemLee keÀjCes.

l megefJeOeeb®³ee Peeuesu³ee neveer®es cegu³eebkeÀve keÀ©ve Devve Je l
   meeOeve                                        HeeC³ee®es MegOoerkeÀjCe, meeb[HeeCeer, IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve Je
   Deew<eOes Kejsoer keÀjCes.                               He³ee&JejCe mJeemL³e ³eeyeeyele leebef$ekeÀ meuuee Je mene³³e HegjefJeCes.
l³e Je JewÐeefkeÀ³e mesJeeb®eer ceeefnleer ³eesi³eefjl³ee mebkeÀefuele keÀ©ve l
   Deejesi                                        IeìveemLeUe®eer He´l³e#e HeenCeer keÀjCes, mebyebefOele vecegves ieesUe keÀjCes
   mebyebefOele efJe<e³eeleerue le%e GHeueyOe keÀjCes.                  Je l³ee®es efJeMues<eCe keÀjCes.
lve Heesnes®euesu³ee #es$eeleerue JewÐeefkeÀ³e mesJee Je meeOevemeecegie´er
   neveer                                         meeLeer
                                              l®³ee Deepeejeb®ee OeeskeÀe ue#eele IesTve keÀe³e&Jeener keÀjCes.

   ³eesi³e mecevJe³eeves DeeHeÊeeriemle #es$eele JeeHejCes.                jesieeme
                                              l yeUer He[uesu³ee J³eefkeÌleb®ee MeesOe IesCes, MeJeeieejeb®eer J³eJemLee

lmJe®ílee jeKeueer peeF&ue ³ee®eer o#elee IesCes.
   ³eesi³e                                        keÀjCes.
                                              otef<ele
l³e Je Deebleje<ì^er³e ðeesleebkeÀ[tve (mebmLee, mebIeìvee) ³esCeeN³ee l Je mebmeie&pev³e DeJeMes<e MeesOeCes Je peHle keÀjCes / l³ee®eer
   je<ì^er
   ceoleer®ee efJeefve³eesie keÀjC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.            efJeunsJeeì ueeJeCes.
   Dev³e
lDeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& DeeefCe DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀê ³eeb®³ee
                                                                            & SANITATION
   mecevJe³eeves meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Je JewÐeefkeÀ³e megefJeOee ³eeb efJe<e³eer®eer
   ceeefnleer pevelesHe³e¥le Heesnes®eefJeCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   He´eflemeeo
l keÀe³ee&ojc³eeve cegK³e ³eb$eCee Je HetjkeÀ ³eb$eCeebveer mebyebefOele
   He´eefOekeÀjCeekeÀ[tve meeOevemeecegie´er GHeueyOe keÀ©ve I³eeJeer.
                                                               PUBLIC HEALTH


                                            46
                                                                                   yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                                                            ceevmetveHetJe&
ceO³eJeleea
l efve³eb$eCe keÀ#e Je meeLeer®³ee jesieeb®ee HewÀueeJe jesKeC³eemeeþer efve³eb$eCe keÀ#e megjÀ keÀjCes.
ceevmetv
le®³ee HetJe& le³eejerkeÀefjlee ceeefnleer, efMe#eCe DeeefCe mebHekeÀe&meeþer keÀe³e&ke´Àce neleer IesCes.
Keemeieer
l      DeeefCe menkeÀejer #es$eeleerue ©iCeeue³es, efÜleer³e DeeefCe le=leer³e HeeleUerJejerue JewÐekeÀer³e mebmLee, jkeÌleHes{îee, jÀiCeJeeefnkeÀe mesJee
Fl³eeefob®³ee mecevJe³e meYee IesCes.
Deefleefj
lkeÌle JewÐekeÀer³e mesJee DeeefCe keÀce&®eeN³eeb®eer DeeJeM³ekeÀlee leHeemeCes.
mebkeÀìkeÀeUer ueeieCeejer Deew<eOes, Meðeefke´À³esmeeþer ueeieCeejer meeOeves/³eb$es, (ceemkeÀ, neleceespes), efHeC³ee³eesi³e HeeCeer Je KeeÐe HeoeLee¥®eer HeeefkeÀìs
l
³eeb®ee HegjsMee He´ceeCeele meeþe keÀjCes.
©iCeeue³eeb
l ceO³es jeKeerJe Keeìe þsJeCes.
uemeerkeÀjCe Je meebmebe|iekeÀ jesiepeblegb®ee veeMe keÀjC³eekeÀjerlee DeeJeM³ekeÀ ceesefnce neleer IesCes.
l
efHeC³ee³ees
l i³e HeeCeer, meeb[HeeCeer, IevekeÀ®eje efJeunsJeeì F. efJe<e³eebyeeyele HeefjefmLeleer®ee Dee{eJee IesJetve DeeJeM³ekeÀlesvegmeej leebef$ekeÀ mene³³e osCes.
keÀe³e&#es
l$eele He´l³e#e HeenCeer keÀªve lesLeerue vecegves ieesUe keÀjCes Je l³eeb®es He´³eesieMeeUsle He=LeëkeÌkeÀjCe keÀjCes.
HeeC³ee®es
l Meg×erkeÀjCe, meeb[HeeCeer, IevekeÀ®eN³ee®eer efJeunsJeeì F. efJe<e³eebJej leebef$ekeÀ mene³³e Je meuuee HegjefJeCes.
mebmeie&p
l ev³e jesieeb®³ee meboYee&le megjef#eleles®³ee GHee³e³eespevee keÀjC³eekeÀefjlee leebef$ekeÀ mene³³e Je meuuee osCes.
meeLeer®
l³ee Deepeejeb®³ee efve³eb$eCeemeeþer DeeJeM³ekeÀ leer GHekeÀjCes/meeOeves HegjefJeCes.
ke˨eje
lG®eueC³eemeeþer JeeHejC³eele ³eb$es keÀe³e&#ece efmLeleerle Demeu³ee®eer Kee$eer keÀjÀve IesCes.
keÀce&®eeN³eeb
l vee ceevmetve mebj#ekeÀ HeesMee<e, DeJepeejs HegjefJeCes.

                                                                      ceevmetve ojc³eeve
DeeCeery
leeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej nesTve l³eeb®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele
keÀjleerue.
DeeCeery
leeCeer ke=Àleer keWÀêele Deeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele
ceeefnleer®eer osJeeCe-IesJeeCe keÀjleerue.
DeeCeery
leeCeer ke=Àleer keWÀêeuee DeeJeM³ekeÀ les leebef$ekeÀ mene³³e keÀjCes DeeefCe JewÐekeÀer³e mesJeebvee He´eflemeeo osCes.
Flej mene³³ekeÀ mebmLeebvee meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e DeeefCe mJe®ílee meboYee&le leebef$ekeÀ mene³³e HegjefJeCes.
l
DeeHeÊeer
l He´YeeefJele #es$eele meeJe&peefvekeÀ Deejesi³e Je mJe®ílee ³eekeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee meeOeve meecegie´er®³ee ceeieCeer®eer Keelejpecee keÀjCes.
DeeCeery
leeCeer ke=Àleer keWÀêeuee He´eflemeeo keÀe³ee&®ee DenJeeue osCes Je YeefJe<³ekeÀeueerve ceole meecegie´er®³ee iejpesvegmeej lepeefJepe keÀjCes.
IejceeMeeb
l ®ee GHeêJe ìeUC³eekeÀefjlee GHee³e³eespevee keÀjCes DeeefCe keÀerìkeÀveeMekeÀeb®³ee HeÀJeejCeerkeÀefjlee efvece-JewÐekeÀer³e oue lewveele keÀjCes.
jesie He´m
l eejeefJe<e³eer ceeefnleer ieesUe keÀjCes.
HeeC³ee®es
l He´ot<eCe jesKeC³eemeeþer JesUesJesUer HeeC³ee®es vecegves ieesUe keÀjCes Je otef<ele HeeC³eeÜejs HemejCeeN³ee jesieebJej efve³eb$eCe jeKeC³eemeeþer
GHee³e³eespevee keÀjCes.
ueeskeÀebv
lee megjef#ele efþkeÀeCeer leele[erves nueefJeCes Meke̳e vemeu³eeme, DeeHeÊeermLeUer JewÐekeÀer³e HeLekeÀ lewveele keÀjCes.
leelHegj
ll³ee DeeÞe³emLeeveebceO³es Deew<eOes, HeeCeer, KeeÐeHeoeLe& HegjefJeCes.
efÜleer³e
l Je le=leer³e HeeleUerJejerue JewÐekeÀer³e mebmLeebMeer mecevJe³eekeÀefjlee Je iebYeerj DeJemLesleerue peKeceeR®eer keÀeUpeer IesC³eekeÀefjlee mebHeke&À He´mLeeefHele
keÀjCes.
mLeeefvekeÀ
l jkeÌleHes{îee DeeefCe jÀiCeJeeefnkeÀe mesJee ³eeb®³eeMeer mebHeke&À He´mLeeefHele keÀjCes.
leelHegj
ll³ee MeJeeieejeb®eer J³eJemLee keÀjCes Je Heesefuemeeb®³ee ceoleerves ueJekeÀjele ueJekeÀj ce=leosneb®eer efJeunsJeeì ueeJeCes.
                                                                         ceevmetve veblej
Oegce´ HeÀJeejCeer Je jesieeb®ee HewÀueeJe jesKeC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ l³ee Ghee³e³eespevee keÀjC³eemeeþer JewÐekeÀer³e HeLekeÀ lewveele keÀjCes.
l
jesiee®³ee
l He´meejeefJe<e³eer meJe& ceeefnleer SkeÀ$e keÀjCes.
JesUesJesU
l er HeeC³ee®es vecegves ieesUe keÀjÀve l³ee®eer leHeemeCeer keÀjCes.
ke=ÀleerHeM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeÑfueve
l                                              HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer ³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je
   l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.                                            47
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 7ë meeOevemeecegie´er®es J³eJemLeeHeve
  cegK³e ³eb$eCee ë DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e, ye=cegbceveHee
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë yeerF&Smeìer], veiej DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), veeiejer mebj#eCe oue, Ghee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer,
  ye=cegbceveHee), meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe, ye=cegbceveHee), keÀe³e&keÀejer Deejesi³e DeefOekeÀejer (ye=cegbceveHee),
  mebj#eCe oues, Yeejleer³e jsuJes, keÀu³eeCe [eWefyeJeueer ceneHeeefuekeÀe, ceerje-YeeF¥oj ceneHeeefuekeÀe, cegbyeF& DeefiveMeceve oue, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e
  efJeceeve ce³ee&., cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, c³eg®³egDeue S[ efjmHee@vme ie´gHe, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, veJeer cegbyeF& ceneHeeefuekeÀe,
  DeMeemekeÀer³e mebmLee (Deenej, Deefve©Oo Deke@À[ceer F.), jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, þeCes ceneHeeefuekeÀe, efJeosMe meb®eej efveiece ce³ee&.
GÎsMe ë-                                        l  vegkeÀmeeve Heesnes®eC³ee®eer Meke̳elee DemeCeeN³ee Jemlet Je mesJeeb®³ee
le&keÀ Je ceeveJeefveefce&le DeeHeÊeerceO³es meeOevemeecegie´er®ee
   vewmeefi                                        megjef#eleleskeÀjerlee megjef#ele peeiee efveefM®ele keÀjCes.
   meJees&lke=À<ì DeeefCe keÀe³e&#ece He×leerves JeeHej keÀjCes            l  meeOevemeecegie´er®eer Kejsoer, efueefKele keÀejCeceerceebmee keÀ©ve Deìer
l  meeOevemeecegie´er®eer ³eeoer le³eej keÀªve DeÐe³eeJele keÀjle jenCes Je leer     DeeefCe MeleeAvegmeej keÀjeJeer.
   lelHejlesves GHeueyOe ke˩ve osCes.                           DeeCeer
                                            lyeeCeer ceole keÀe³e& ceeefnleer J³eJemLeeHeve ³eeb®³eeMeer mecevJe³e

meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                meeOetve JesieJesieȳee meeOeve meecegie´er®³ee efþkeÀeCeeb®eer ceeefnleer
lyeeCeer ceole keÀe³ee&keÀ[s GHeueyOe Demeuesueer meeOevemeecegie´er
   DeeCeer                                        veeieefjkeÀebHe³e¥le Heesnes®eefJeCes.
                                               vegkeÀmeeveer
                                            l ®ee Dee{eJee IesJetve neveer Heesnes®euesueer meeOevemeecegie´er
   efveefM®ele keÀjCes.
l me leeW[ osC³eekeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ meeOevemeecegie´er efveefM®ele
   DeeHeÊeer                                       HetJe&efmLeleerle DeeCeC³eekeÀjerlee DeboepeHe$ekeÀ le³eej keÀjCes.
   keÀjCes.                                      mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
l keÀebJej nesCeeN³ee DeeHeÊeer®³ee HeefjCeeceeb®es efveOee&jCe keÀ©ve l
   veeieefj                                        meeOevemeecegie´er®es JeeìHe efve³eefcele He×leerves Je DeeJeM³ekeÀlesvegmeej
   GHeueyOe DemeCeeN³ee meeOevemeecegie´er®eer mLeUs efveefM®ele keÀjCes.         keÀjCes.
                                               DeeCeer
lekeÀ efþkeÀeCeer GHeueyOe vemeuesueer meeOevemeecegie´er efveefM®ele lyeeCeer HeefjefmLeleerle ³eb$e meecegie´er®es Heefjj#eCe DeefOekeÀ ®eebieu³ee
   mLeeefv
   keÀjCes Je leer efceUC³ee®es peJeUHeeme®es efþkeÀeCe MeesOeCes.            He×leerves keÀ©ve leer megmeppe efmLeleerle þsJeCes.
                                               DeeefLe&
l mebmLeebkeÀ[s GHeueyOe meeOevemeecegie´er DeeJeM³ekeÀlesvegmeej lkeÀ J³eJeneje®³ee veeWoer þsJeCes.
   Keepeieer
   GHeueyOe keÀ©ve IesC³eekeÀefjlee l³eebvee He$e HeeþJeCes.             peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   DeeCeer
lyeeCeer He´mebieer ueeieCeeN³ee meeOevemeecegie´er®eer Kejsoer HeOole l           meeOevemeecegie´er®eer ³eeoer megefmLeleerle þsJeCes
   megueYe keÀjCes.                                  l  meeOevemeecegie´er®eer mLeU efveefM®eleer Je Kejsoer keÀ©ve
l  meeOevemeecegie´er®es ³eesi³e efJelejCe keÀjC³ee®es He´efMe#eCe osC³eekeÀefjlee    DeeJeM³ekeÀlesvegmeej HetjkeÀ ³eb$eCeebvee efJelejCe keÀjCes.
   mejeJe keÀJee³eleer Dee³eesefpele keÀ©ve l³eele Yeeie IesCes.              GHeueyOe
                                            l meeOevemeecegie´eR®es DeeJeM³ekeÀlesvegmeej Je ³eesi³e mecevJe³eeves
l  mene³³eekeÀefjlee efJevebleer keÀjC³eeHetJeea mLeeefvekeÀ GHÑ}yOÑ           meeþe keÀjCes
   meeOevemeecegie´er®ee JeeHej keÀjCes.                       l  meeOevemeecegie´er GHeueyOe vemeu³eeme l³ee®ee meeþe HegjJeþeoejekeÀ[tve
l  meeOevemeecegie´er®es He´YeeJeer efJelejCe keÀjC³eekeÀefjlee He´eflemeeo osCeeN³ee   GHeueyOe keÀ©ve IesCes.
   Flej ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOeCes.                         Jeenveeb
                                            l keÀjerlee ³eb$e meecegie´er, HeefjJenve mesJee DeeefCe mebosMe
   Keepeieer
l mebmLee DeeefCe nÎer®³ee peJeUHeeme Demeuesu³ee mebmLeekeÀ[tve              JenveekeÀjerlee ³eb$e meecegie´er ³eeyeeyele mebyebefOele DeeCeeryeeCeer ceole
   mene³³e GHeueyOe keÀ©ve IesCes.                            keÀe³ee¥Meer mecevJe³e meeOeCes.
   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêe®³ee ceoleerves meeOeve meecegie´er efJelejCee®ee
   He´eOeev³eke´Àce þjefJeCes.
l  DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeeefCe Flej ceole ³eb$eCeeb®³ee efJevebleervegmeej R E S O U R C E
   meeOeve meecegie´erkeÀjerlee mecevJe³e meeOeCes.
   kesÀuesu
l³ee keÀejJeeF&®eer HegvejeJe=Êeer nesT ve³es ³ee®eer o#elee IesCes.

   HetjkeÀ
l³eb$eCeebveer efJekeÀle Iesleuesueer meeOevemeecegie´er Je ceveg<³eyeU ³eeb®eer
   He´MeemekeÀer³e J³eJemLee l³eeb®³eeceeHe&Àle®e keÀjCes.                         MANAGEMENT

                                             48
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                    ceevmetveHetJe&
meeOevemeecegie´er®eer efveefM®eleer Je Kejsoer keÀ©ve DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleerle DeeJeM³ekeÀlesvegmeej HetjkeÀ ³eb$eCeebvee l³eeb®es efJelejCe
l
keÀjCes.
mLeeefv
lekeÀ efþkeÀeCeer GHeueyOe Demeuesu³ee meeOevemeecegie´er®eer ceeefnleer IesCes.
DeeHeÊeer
l r J³eJemLeeHeveeMeer mebyebefOele keÀe³ee¥keÀefjlee mLeeve efveefM®ele keÀªve GHeueyOe peeies®³ee JeeHejekeÀjerlee mecevJe³e
meeOeCes.
menpeemenpeer GHeueyOe ve nesCeeN³ee meeOevemeecegie´er®ee DeeJeM³ekeÀ meeþe efJeke´sÀl³eebkeÀ[tve efkebÀJee HegjJeþeoejebkeÀ[tve Kejsoer
l
keÀ©ve þsJeCes.
mebyebÑfO
lele DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥Meer mecevJe³e meeOetve efJeefJeOe meeOevemeecegie´er®eer Kejsoer keÀjCes.
peer meeOevemeecegie´er mLeeefvekeÀ mlejeJej GHeueyOe veener DeMee meeOevemeecegie´er®ee peJeUHeeme®³ee efþkeÀeCeer MeesOe IesCes.
l
meeOevemeecegie´er®es ³eesi³e efJelejCe keÀjC³ee®es He´efMe#eCe osC³eekeÀefjlee mÑjÑJÑ keÀJee³eleer Dee³eesefpele keÀ©ve l³eele Yeeie IesCes.
l
DeeHelkeÀeÑf
l ueve HeefjefmLeleer®es ieebefYe³e& DeesUKetve keÀesCekeÀesCel³ee meeOeveeb®eer iejpe Yeemesue ³ee®es efJeMues<eCe keÀjCes.
Flej
lHe´eflemeeo osCeeN³ee mebmLeebMeer mecevJe³e meeOetve meeOevemeecegie´er®es ³eesi³e JeeìHe keÀjCes.


                                                              ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej nesTve
l
l³eeb®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjleerue.
cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer®eer
osJeeCe-IesJeeCe keÀjleerue.
l mÑbmLÑÑb®³ÑÑ kÑÀcÑ&®ÑÑjÑrJÑ=bÙÑmÑ DÑO³ÑÑJÑlÑ cÑÑÑfÕlÑÑr ÙsCÑs JÑ kÑ=ÀlÑÑrkÑÀѳÑÑ&JÑj ÙsKÑjsKÑ kÑÀjCÑs.
HÑtjkÑÀ
DeeHelleer
l cegUs meceepeeJej Peeuesu³ee DeeIeelee®es efJeMues<eCe keÀjCes.
DeeJeM³ekeÀ Je GHeueyOe meeOevemeecegie´er efveOee&efjle keÀjCes.
l
DeeHelleer
l Ieesef<ele kesÀu³eeveblej meeOeveeb®es He´eOeev³eke´Àce þjJetve meeOevemeecegie´er®es ³eLee³eesi³e JeeìHe keÀjCes.
DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeme ke=Àleer keÀe³e& DeeefCe meÐeHeefjefmLeleer®ee DenJeeue osCes.
DeeHelleer
l cegUs nesCeeN³ee neveerHeemetve meeOevemeecegie´er®ee ye®eeJe keÀjCes.
DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleerle meeOevemeecegie´er®ee meeþe Je efJelejCe keÀjC³eekeÀefjlee GHe³egkeÌle Demeuesueer peeiee megjef#ele
l
keÀjCes.
yeens©
lve DeeJeM³ekeÀ DemeCeeN³ee meeOevemeecegie´er®eer met®eer le³eej keÀjC³eele ceole keÀjCes.
Flej
lDeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ex ³eebvee DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee meeOevemeecegie´erkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
kesÀuesu
l³ee keÀejJeeF&®eer HegvejeJe=Êeer nesJet ve³es ³eekeÀefjlee Flej DeeCeeryeeCeer ceolekeÀe³ee¥yejesyej SkeÀef$eleHeCes keÀece keÀjCes.
veefpekeÀ®³ee efk]ebÀJee Jeefj<þ MeemekeÀer³e HeeleUerJejerue mebmLeebkeÀ[s mene³³e ceeieC³eeHetJeea mLeeefvekeÀ meeOevemeecegie´er
l
HegjJeþeoejebvee meeOeveeb®ee HegjJeþe keÀjC³eemeeþer keÀefìyeOo keÀ©ve IesCes.
DeeHeÊeer
l keÀeUele JeeHeju³ee iesuesu³ee meeOeveeb®ee l³eeb®³ee #ecelesmen Je meeceL³ee&men kesÀuesu³ee ke=ÀleeR®ee DenJeeue þsJeCes.


                                                                  ceevmetve veblej
vegkeÀmeeveer®ee Dee{eJee IesJetve neveer Heesnes®euesueer meeOevemeecegie´er HetJe&efmLeleerle DeeCeC³eekeÀjerlee DeboepeHe$ekeÀ le³eej keÀjCes.
l
ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer
³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue
                                       49
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 8ë pÑvÑmÑbHÑkÑ&À J³eJemLeeHeve
  cegK³e ³eb$eCee ëpevemebHeke&À DeefOekeÀejer, ye=cegbceveHee
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë DeekeÀeMeJeeCeer, yeerF&Smeìer, cene-meb®eeuekeÀ ceeefnleer Je pevemebHeke&À cenemeb®eeueveeue³e, DeeHelkeÀeÑfueve
  J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), SHeÀ Sce js[erDees, n@ce js[erDees, Yeejleer³e jsuJes, He´meejceeO³eces, Ye´ceCeOJeveer ®eeuekeÀ,
  ceesnuuee keÀefceìer, cegbyeF& otjoMe&ve, cegbyeF& Heesueerme, Jeelee&nj ceeefnleer keÀ#e
GÎsMe ë-                                      efve³eefcele ceeefnleer®es He´meejCe, mebmLeelcekeÀ DeejeKe[e DeeefCe
                                          l

l  SkeÀ efkebÀJee DeefOekeÀ He´YeeefJele #es$eele ceolekeÀe³e& megueYeefjl³ee Heejowvebefove yewþkeÀeR®es mebef#eHle Je=Êeeble He´oefMe&le keÀjC³eekeÀefjlee ³eesi³e
   Hee[C³eemeeþer mebYeeJ³e efkebÀJee Deeuesu³ee DeeHelleerefJe<e³eer ceeefnleer ceeO³eceeb®eer efveJe[ keÀjCes.
                                          owvebefo
                                          lve ceeefnleer DeLeJee efJeMes<e ceeefnleer efkebÀJee yewþkeÀeR®es Je=Êeeble
   mebkeÀefuele keÀjCes, ceeefnleer®es efJeMues<eCe keÀjCes, l³eeJej keÀe³e&He´efke´À³ee
   keÀ©ve leer He´meeefjle keÀjCes.                        megueYe keÀjCes.
l  DeeHelleer J³eJemLeeHevee®³ee meJe& Hewuebt®eer, pemes megmeppelee,      ceeefnleer
                                          l ®es omleÑJespe le³eej keÀjCes.

   He´eflemeeo, vegkeÀmeeve YejHeeF&, GHeMeceve Fl³eeoeR®eer ceeefnleer peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   He´meeefjle keÀjCes.
                                              DeeHeÊeer
                                              l ie´mle veeieÑfjkeÀeb®³ee mLeeveeblejCeeyeeyele ³eesi³e ceeefnleer
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                He´meejerle keÀjCes.
   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêele DeeefCe DeeHeÊeeR®³ee efþkeÀeCeer keÀe³ee&efvJele l       cenlJee®³ee DeefOemet®evee He´meejceeO³eceebÜejs veeieÑfjkeÀebHe³e¥le
   DemeCeeN³ee keÀce&®eeN³eebvee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer DeejeKe[e lemes®e        Heesnes®eefJeCes.
   megefveefM®ele keÀe³e&HeOoleerHe´ceeCes p³eeceO³es l³eeb®³ee peyeeyeoeN³ee, l j Heefj<eosmeeþer ³eesi³e peeies®eer efveJe[ keÀ©ve þsJeCes.
                                              Jeelee&n
   He´efMe#eCe F. ®ee menYeeie Demesue DeMeer HeOoleer le³eej keÀjCes.
                                              DeeHelkeÀeÑf
                                              l ueve J³eJemLeeHeveele pÑvÑmÑbHÑkÑ&À J³eJemLeeHeveeyeeyele
l  ³ee HeOoleer®ee He´YeeJeerHeCes JeeHej JneJee ³eekeÀefjlee efveefM®ele        DeeJeM³ekeÀlesvegmeej mene³³e keÀjCes.
   DeJeOeerveblej He´efMe#eCes Je keÀJee³eleer Dee³eesefpele keÀjCes.
                                              veeieefj
                                              l keÀeb®es HegveJe&meve nesF&He³e¥le pÑvÑmÑbHÑkÑ&À J³eJemLeeHeve meg©
l  DeeJeM³ekeÀlesvegmeej meJe& ³eb$eCeebveer SkeÀ$e ³esTve Je ceeefnleer SkeÀef$ele   þsJeCes.
   keÀ©ve veeieefjkeÀebvee mecepesue DeMee mÑÑsH³ÑÑ Yee<esle leer He´meejerle
   keÀjCes.
   veeieefj
l keÀebkeÀefjlee ceeefnleer keWÀê keÀe³ee&efvJele keÀjCes Je DeeJeM³ekeÀ leer
   ceeefnleer cegK³e ³eb$eCeebMeer mecevJe³e meeOetve veeieefjkeÀebHe³e¥le
   Heesnes®eefJeCes.
   DeeHeÊeer
l He´mebieer leelkeÀeU ceeefnleer pecee keÀjC³ee®es ðeesle ns mLeeefvekeÀ
   HeeleUerJej lemes®e MeemeefkeÀ³e ³eb$eCee DemeeJ³eele. SkeÀef$ele keÀjC³eele
   Deeuesueer ceeefnleer JesUesJesUer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeme osC³eele ³eeJeer.
   HetjkeÀ
l³eb$eCeebkeÀ[tve JesUesJesUer ceeefnleer pecee Je mebkeÀefuele keÀjCes.

   Ieìves®
l eer mebHetCe& ceeefnleer IesTve meefJemlej DenJeeue le³eej keÀjCes.

mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
DeeHeÊeermebyebOeer ceeefnleer IesTve He´meejceeO³eceebMeer mebJeeo meeOeCes.
l

He´eHle
l nesCeejer ceeefnleer veeieefjkeÀebHe³e¥le Heesnes®esue ³ee HeOoleerves
He´meejerle keÀjCes.
l ceeefnleer mebkeÀefuele keÀ©ve He´oefMe&le keÀjC³eemeeþer ³eesi³e
He´eHle
peeies®eer efveJe[ keÀjCes.
                                            INFORMATION MANAGEMENT

                                        50
                                                                          yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                     ceevmetveHetJe&
pevemebHeke&À ceeO³eceeb®eer (Je=lleHe$es, jsef[Dees, otjoMe&ve) met®eer DeÐe³eeJele keÀjCes.
l

DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêele efve³egkeÌle keÀjC³eele ³esCeeN³ee cegK³e ³eb$eCes®³ee He´efleefveOeeR®eer met®eer le³eej keÀjCes.

ceneveiejHeeefuekesÀves kesÀuesu³ee ceevmetveHetJe& le³eejer®³ee keÀecee®eer ceeefnleer He´meejceeO³eceebÜejs (Je=lleHe$es, jsef[Dees,
l
otjoMe&ve) veeieefjkeÀebvee He³e¥le Heesnes®eefJeCes.

                                                              ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej nesTve
l
l³eeb®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjleerue.
cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer®eer
osJeeCe-IesJeeCe keÀjleerue.
mLeeveeb
l lejeefJe<e³eer meJe& GHeueyOe ceeefnleer He´meejceeO³eceebÜejs veeieefjkeÀebHe³e&le Heesnes®eefJeCes.

meeJe&ef$
l ekeÀ DeefOemet®evee peenerj keÀjCes, Je JesUesJesUer DeÐe³eeJele ceeefnleer veeiejerkeÀebHe³e¥le Heesnes®eefJeCes.

DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele He$ekeÀej Heefj<eo Dee³eesefpele keÀjCes.
l

DeeHelkeÀeUele kesÀuesu³ee keÀe³ee&®ee Dee{eJee IesCes, DeeJeM³ekeÀ meeOevemeecegie´er, l³eeb®eer #ecelee, GHe³eesefielee Je ³eesi³elee
l
³eeb®ee DenJeeue le³eej keÀjCes.


                                                                  ceevmetve veblej
veeieefjkeÀeb®es HegveJe&meve nesF&He³e¥le pÑvÑmÑbHÑkÑ&À J³eJemLeeHeve meg© þsJeCes.
l

ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀÑÑfueve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe,
$egìer ³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.
                                      51
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& -9ë peve efveJeeje DeeefCe ceeveJeer mesJee
  cegK³e ³eb$eCee ë efMe#eCe DeefOekeÀejer, ye=cegbceveHee
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë JewÐeefkeÀ³e meuueeieej DemeesefmeSMeve, yeerF&Smeìer, veiej DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), veeiejer mebj#eCe oue,
  efpeuneefOekeÀejer, efMeOeeefve³eb$ekeÀ, MesleerefJe<e³ekeÀ efJeYeeie, HeMegHeeueve, ogiOe DeeefCe celm³e J³eJemee³e, Ghee³egkeÌle (efJeMes<e
  DeefYe³eebef$ekeÀer, ye=cegbceveHee), meb®eeuekeÀ (JewÐeefkeÀ³e efMe#eCe DeeefCe veeiejer Deejesi³e, ye=cegbceveHee), meb®eeuekeÀ,Deejesi³e mesJee, meb®eeuekeÀ JewÐeefkeÀ³e
  efMe#eCe, meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe, ye=cegbceveHee), DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), keÀe³e&keÀejer Deejesi³e
  DeefOekeÀejer (ye=cegbceveHee), Devve HegjJeþe He´eefOekeÀjCe, SHeÀmeerDee³e, peue DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), Yeejleer³e JewÐekeÀer³e ceneceb[U, cne[e, ces[erkeÀue
  mìe@efkeÀmì DemeesefmeSMeve, cebgyeF& Heesueerme, cne[e, cegbyeF& efJeÐeeHeerþ, je<ì^er³e íe$e mesvee, je<ì^er³e mesJee ³eespevee, DeMeemekeÀer³e mebmLee (Deenej,
  Deefve©Oo Deke@À[ceer F.), meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, js[ ke´Àe@me, jes[ megjef#elelee iemleHeLekeÀ, IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve (ye=cegbceveHee),
  GÐeeve DeefOe#ekeÀ (ye=cegbceveHee), mkeÀeTì DeeefCe ieeF&[, Jee@ìj ìBkeÀj DemeesefmeSMeve
GÎsMe ë-                                           leelHegj
                                             l l³ee efveJeeN³eebceO³es JewÐeefkeÀ³e mesJee lemes®e ceevemeesHe®eej ceole

l ueve HeefjefmLeleerle He´YeeefJele #es$eeleerue ueeskeÀebkeÀefjlee
   DeeHelkeÀeÑf                                      mesJee GHeueyOe keÀ©ve osC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
   DeeÞe³emLeeveeb®eer J³eJemLee keÀjCes, l³eebvee KeeÐeHeoeLe& lemes®e Flej mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   ceole HegjefJeC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.                     efJeYeeieer
                                             l ³e mlejeJej He´eflemeeo osCeeN³ee ³eb$eCesle efJeYeeieer³e efve³eb$eCe
   DeeCeer
lyeeCeerleerue ceole HegjJeþe, DeeHelleerie´mleeb®eer ceeefnleer lemes®e           keÀ#ee®es He´efleefveOeer, DeeCeeryeeCeer He´eflemeeo HeLekeÀ DeeefCe efJeefJeOe
   DeeHelkeÀeÑfueve HeefjefmLeleerle leeìeletì Peeuesu³eebvee SkeÀef$ele          ³eb$eCeeb®es He´efleefveOeer mebIeefìle keÀjeJesle.
   DeeCeC³eekeÀefjlee keÀe³ex keÀjerle Demeuesu³ee mebmLeebvee, ³eb$eCeebvee lkeÀ J³eJenejeb®eer veeWo þsJÑCÑs.
                                               DeeefLe&
   HeeþyeU HegjefJeCes.                                peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                 leelHegj
                                             l l³ee efveJeeN³eebkeÀefjlee ceeskeÀUer cewoeve efveJe[Ces.
l  ceeskeÀȳee peeiesle leelHegjles efveJeejs le³eej keÀjC³eekeÀefjlee mene³³e l³ee ieebYeer³ee&vegmeej leelHegjl³ee efveJeeN³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes.
                                               neveer®
   GHeueyOe keÀjCes.                                  l  oUCeJeUCe megjUerle meg© Demeuesu³ee efþkeÀeCeebHeemetve peJeU
l  DevveOeev³e HegjJeþe keÀjCeeN³ee MeemeefkeÀ³e DeeefCe Keemeieer ³eb$eCeeb®eer      Demeuesu³ee leelHegjl³ee efveJeeN³eebceO³es ceole keWÀês meg© keÀjCes.
   ceeefnleer efve³eefcele DeÐe³eeJele keÀjCes.                       megefmLeleer
                                             l le Demeuesueer yeebOekeÀeces leelHegjles efveJeejs cnCetve
l  24 leeme He´efleefveOeer GHeefmLele jneC³eekeÀefjlee DeefOemet®evee peejer       JeeHejC³eeme ³eesi³e Deensle efkebÀJee veenerle ³ee®eer lJejerle Keelejpecee
   keÀjCes.                                        keÀjCes.
   ³eb$eCeeb
l ®³ee keÀce&®eeN³eebveer vescetve efouesu³ee peeieer GHeefmLele jenCes.           DeeHeÊeer
                                             l ie´mle efþkeÀeCeebntve veeieefjkeÀeb®es mLeeveeblej megjef#ele peeieer
   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêe®³ee efJevebleervegmeej Je veeieefjkeÀeb®³ee             keÀjC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
   iejpesvegmeej leelHegjles efveJeejs GIe[C³ee®eer Je yebo keÀjC³ee®eer l meeOeveeb®³ee HegjJeþîeekeÀefjlee ³ee yeeyele®³ee HegjJeþeoejebMeer
                                               ceole
   J³eJemLee keÀjCes.                                   keÀjej keÀjCes.
   megefveefM
l ®ele keÀe³e&HeOoleer /ceeie&oMe&keÀ lelJeebvegmeej leelHegjl³ee l l³ee efveJeeN³eebkeÀefjlee DeeCeeryeeCeer lejleto, DeeHeÊeerie´mle,
                                               leelHegj
   efveJeeN³eeb®es J³eJemLeeHeve keÀjCes.                         DeeHeÊeer J³eJemLeeHekeÀ Je ceolekeÀl³eeb&vee leelHegjles efveJeememLeeve Je
   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mecevJe³e meeOetve Hees<ekeÀ Deenej DeeefCe           ceole HegjJeþe cegyeuekeÀ He´ceeCeele GHeueyOe keÀ©ve osC³eeyeeyele
   Devvee®ee HegjJeþe keÀjCes.                               mecevJe³e meeOeCes.
   leelHegj
l l³ee efveJeeN³eeb®³ee efþkeÀeCeer Devve, HeeCeer Je Devvee®ee meeþe Je l ie´mleebkeÀefjlee cegyeuekeÀ Je ®eebieu³ee He´efle®ee Devve HegjJeþe
                                               DeeHeÊeer
   ceveg<³eyeU Fl³eeoer®³ee HegjJeþîeekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.            keÀjCes.
   leelHegj
l l³ee efveJeeN³eebceO³es mebosMeJenvee®eer meeOeves, efJeÐegle peefve$es l veblej peer efveJeememLeeves Demegjef#ele Deensle DeMee efþkeÀeCeer
                                               DeeHeÊeer
   DeeefCe FbOeve ³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes.                       jneCeeN³ee veeiejerkeÀebkeÀefjlee He³ee&³eer leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer
   leelHegj
l l³ee efveJeeN³eebceOeerue peeiee, ceveg<³eyeU Je meeOevemeecegie´er®eer          J³eJemLee keÀjCes.
   GHeueyOelee ³eeyeeyele®eer ceeefnleer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeme HegjefJeCes.
   leelHegj
l l³ee efveJeeN³eeb®³ee efþkeÀeCeer mJe®ílee jeKeCes, keÀ®eN³ee®eer
   efJeunsJeeì ueeJeCes ner keÀeces J³eJeefmLele Heej Hee[ueer peele Deensle
   ³eeJej ue#e þsJeCes.
                                               MASS CARE, HOUSING AND HUMAN SERVICES

                                            52
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                     ceevmetveHetJe&
He´l³eskeÀ efJeYeeieele HegjsMeer Je ³eesi³e He´ceeCeele DeeÞe³emLeeves efveefM®ele keÀjCes.
l

efveefM®ele
l kesÀuesu³ee DeeÞe³emLeeveeb®eer GHe³eesefielee Je cepeyegleer ³eeb®eer Kee$eer keÀ©ve IesCes.

ceolekeb
l sÀêeb®³ee GYeejCeermeeþer JeenlegkeÀer®³ee ¢<ìerves mees³eermkeÀj DeMee ceeskeÀȳee peeiee efveefM®ele keÀjCes.

DeeCeer
lyeeCeer®³ee JesUer leele[erves Devve Je Flej ceole meeefnl³eeb®ee HegjJeþe JneJee ³eekeÀefjlee meoj Jemletb®ee HegjJeþe keÀjCeeN³ee
HegjJeþeoejebyejesyej keÀjej keÀjCes.
DeeHelleer
l ®³ee JesUer DeeHeodie´mleeb®³ee efveJeeN³eekeÀefjlee efveJe[uesueer leelHegjleer DeeÞe³emLeeves, Devve-HegjJeþe lemes®e Flej ceole
meecegie´er®es ceesþîee He´ceeCeeJej JeeìHe keÀjCes ³eemeboYee&le J³eJemLee keÀjCeeje keÀce&®eejer Jeie& Je DeeHelleer J³eJemLeeHekeÀ ³eeb®³eeceO³es
mecevJe³e Demeu³ee®eer Kee$eer keÀjCes.
DeeHeÊeer
l veblej peer efveJeememLeeves Demegjef#ele Deensle DeMee efþkeÀeCeer jneCeeN³ee veeiejerkeÀebkeÀefjlee He³ee&³eer leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer
J³eJemLee keÀjCes.

                                                               ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej nesTve l³eeb®³ee
l
keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjleerue.
cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer®eer osJeeCe-IesJeeCe
keÀjleerue.
DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeme DeeJeM³ekeÀ les leebef$ekeÀ mene³³e keÀ©ve JewOe ceole meecegie´erkeÀefjlee cebpegjer osCes.

DeeHelleer
l ®³ee mJe©Hee®es efJeMues<eCe keÀ©ve YeefJe<³ekeÀeUele ueeieCeeN³ee meeOevemeecegie´er®ee Deboepe yeebOeCes Je l³eeHe´ceeCes l³eeb®³ee
HegjJeþîee®eer J³eJemLee keÀjCes.
mebyebefO
lele efJeYeeieeleerue mecevJe³e DeefOekeÀeN³eebÜejs DeeHelleer He´eflemeeo keÀe³ee&le mecevJe³e meeOeCes.

DeeHelleer
l cegUs Peeuesu³ee neveer®ee Dee{eJee IesJetve HegjsMee ceole íeJeC³eeb®eer J³eJemLee keÀjCes.

Demegj
lef#ele FceejleeRceOeerue ueeskeÀebvee megjef#ele efþkeÀeCeer nueefJeC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.

leelHegj
l les efveJeejs cnCetve efveJe[uesu³ee MeeUebvee megmeppe jenC³eemeeþer meleke&À keÀjCes.

HeeJemee®³ee leerJe´lesvegmeej Meeues³e efJeгeeL³ee¥vee mÑgÆer osCes DeLeJee leelHegjl³ee efveJeeN³eebceO³es nueefJeCes.
l

meKeue
l Yeeieele DemeCeeN³ee MeeUebleerue efJeÐeeL³ee¥vee leelHegjl³ee efveJeeN³eebceO³es mLeeveeblejerle keÀjC³eekeÀefjlee efJeYeeie efve³eb$eCe
keÀ#eeMeer/mLeeefvekeÀ DeefiveMeceve ouee®³ee þeC³eeMeer mebHeke&À meeOeCes.
He´l³eskeÀ
l efJeYeeieele HegjsMeer Je ³eesi³e He´ceeCeele DeeÞe³emLeeves efveefM®ele keÀjCes.

DeeCeer
lyeeCeer®³ee keÀeUele DeeHeÊeerie´mleebvee HegjsMee He´ceeCeele KeeÐeHeoeLe& GHeueyOe keÀ©ve osCes.

DeeHelkeÀeef
l ueve HeefjefmLeleer®ee Dee{eJee IesJetve l³eeHe´ceeCes He´eflemeeo keÀe³ex efveefM®ele keÀjCes.

DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeme He´eflemeeo keÀe³ee&®ee DenJeeue osCes Je YeefJe<³ekeÀeueerve ceole meecegie´er®ee Deboepe yeebOeCes.

meecegefn
l keÀ Keyejoejer, efveJeeje DeeefCe ceeveJeer mesJee keÀeceer keÀece keÀjCeeN³ee Flej mebmLeebvee leebef$ekeÀ mene³³e HegjefJeCes.


                                                                  ceevmetve veblej
l  ke=ÀleerHeM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeÑfueve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer ³eeb®eer
   ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue
                                       53
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 10 ë ceole HegjJeþe
  cegK³e ³eb$eCee ë efpeuneefOekeÀejer (Menjs)
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë veeiejer mebj#eCe oue, efMeOee efve³eb$ekeÀ, MesleerefJe<e³ekeÀ efJeYeeie, HeMegHeeueve, ogiOe DeeefCe celm³e
  J³eJemee³e (ceneje<ì^ Meemeve), DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e(ye=cegbceveHee), keÀe³e&keÀejer Deejesi³e DeefOekeÀejer (ye=cegbceveHee), Devve DeeefCe
  Deew<eOes He´Meemeve, SHeÀmeerDee³e, Yeejleer³e Leuemesvee, Yeejleer³e veewmesvee, Yeejleer³e jsuJes, cegbyeF& Heesueerme, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ,
  DeMeemekeÀer³e mebmLee (Deenej, Deefve©Oo Deke@À[ceer F.), Hes De@v[ DekeÀeGbì (ceneje<ì^ Meemeve), Keepeieer ©iCeeue³es, js[ ke´Àe@me, jep³e
  DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, HeefjJenve Dee³egkeÌle
GÎsMe ë-                                         l  Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥yejesyej mebHeke&À þsJeCes.
l ie´mleebvee Je Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥vee ceole meecegie´er l
   DeeHeod                                          ceveg<³eyeU, HegjJeþe DeeefCe Flej meeOevemeecegie´erb®ee kesÀuesuee JeeHej
   HegjefJeCes. ceole meecegie´erceO³es DebleYeg&le yeeyeerë Devve, HeeCeer, Deew<eOes,   ³eeyeeyele®³ee DeeefLe&keÀ veeWoer lemes®e Ke®ee&®ee DenJeeue þsJeCes.
   keÀHe[s, mJe®ílee ³eb$emeecegie´er DeeefCe DeeefLe&keÀ mene³³e.           peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                               l  keÀes C el³eener DeeCeer y eeCeer l e DeLeJee DeeHeÊeer ojc³eeve
l ®ee Dee{eJee IesTve Ieìvee efJeMues<eCe le³eej keÀjCes.
   DenJeeueeb                                        He´eflemeeoekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes. DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeme
l  keÀesCel³ee mlejeJejerue He´eflemeeo DeeJeM³ekeÀ Deens ³ee®eer efveefM®eleer       HeefjefmLeleerme He´YeeJeerHeCes He´eflemeeo osC³eeme mene³³e keÀjCes ³ee®eener
   keÀjCes.                                         ³eele meceeJesMe Deens.
l                                               HetjkeÀ
   DeeJeM³ekeÀ He´eflemeeo efceUsHe³e¥le ueeieCeeN³ee ceveg<³eyeUekeÀefjlee l³eb$eCeebyejesyej mecevJe³e meeOeCes
   HetjkeÀ ³eb$eCee®ee HeeþHegjeJee keÀjCes.                         ceole
                                             l HegjJeþîee®es efve³eespeve, mecevJe³evÑ, J³eJemLeeHeve DeeefCe

l³eb$eCeeb®³ee veeJeeb®³ee met®eerle vemeuesu³ee ³eb$eCeebkeÀ[tve osKeerue
   HetjkeÀ                                          Kejsoer Je efJelejCe keÀjCes.
   ceole HegjJeþe GHeueyOe keÀ©ve IesCes.                          Devve
                                             l DeeefCe Flej DeeJeM³ekeÀ meecegie´er®es efJelejCe J³eJeefmLele nesle

l efouesu³ee ceeie&oMe&keÀ lelJeebvegmeej He´eHle meeþe DeeefCe ceole
   vescetve                                         Deens ³eeJej osKejsKe þsJeCes.
   HegjJeþîee®es efJelejCe ³eeceO³es mecevJe³e meeOeCes.                   Jeeef<e&k
                                             leÀ DeeOeejeJej DeLeJee iejpesvegmeej ceole HegjJeþe

l efveJeeje DeeefCe JewÐeefkeÀ³e megefJeOeebkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
   vÑÑiÑjÑr                                         DeejeKe[îee®ee Dee{eJee IesCes DeeefCe l³eele yeoue keÀjCes.
   DeeCeer
lyeeCeer ceole HegjJeþîeekeÀefjlee kesÀu³ee peeCeeN³ee keÀe³e&JeenerceO³es
   menkeÀe³e& keÀjC³eeyeeyele veeiejerkeÀebvee DeeJeenve keÀjCes.
   Ieìveeke´
l Àcee®³ee efJeMues<eCeevegmeej efpeJeerlee®es j#eCe keÀjC³eeme
   lemes®e íesìîee mJe©Heeleerue YejHeeF&®eer ke=Àleer keÀjC³eeme mene³³e
   keÀ© MekesÀue DeMeer Jemlegefve<þ ke=Àleer®eer He´eOeev³elee met®eer le³eej
   keÀjCes.
   HegjJeþe
l ke=Àleer®³ee meÐeefmLeleervegmeej mebef#eHle efìHHeCeer le³eej keÀjCes.
   ceole
l HegjJeþîeeyeeyele®eer ceeefnleer SkeÀef$ele Je mebkeÀefuele keÀ©ve
   DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& `meeOevemeecegie´er®es J³eJemLeeHeve' ³eebvee
   efJevebleervegmeej meeoj keÀjCes.
   ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme
   DeeHelkeÀeÑfueve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer ³eeb®eer
   ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee
   Debceueele DeeCelee ³esleerue.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë                                     RELIEF
lyeeCeer HeefjefmLeleerle ceole HegjJeþe keÀe³ee&efvJele keÀjC³eekeÀefjlee
   DeeCeer
   ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekesÀ®³ee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeMeer mecevJe³e
   meeOeCes.
                                                 SUPPLIES
                                           54
                                                                       yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                   ceevmetveHetJe&
He´l³eskeÀ Je<eea efkebÀJee DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeejeKe[îeeb®ee Dee{eJee IesTve l³eele megOeejCee keÀjCes.
l

ceole
l meeefnl³e HegjJeþeoejeb®eer ceeefnleer þsJeCes.

ceole
l HegjJeþîee®³ee ³eesi³e J³eJemLeeHeveemeeþer DeejeKe[e le³eej keÀjCes.

ceole
l meecegie´er®³ee Kejsoer Je efJelejCeekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.

HetjkeÀ
l ³eb$eCeebyejesyej mecevJe³e Je mebHeke&À meeOeCes.


                                                             ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®eÑ He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej
l
nesTve l³ee®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjsue.
cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer®eer
osJeeCe-IesJeeCe keÀjleerue.
HÑtjkÑÀ
l mÑbmLÑÑb®³ÑÑ ÒÑÑflÑÑfvÑOÑÑRvÑÑ DÑÐÑÑJÑlÑ cÑÑfÕlÑÑr ÙsCÑs JÑ kÑ=ÀlÑÑrkÑÀѳÑÑ&JÑj ÙsKÑjsKÑ kÑÀjCÑs.

DeeJeM³ekeÀ ceole HetjJeþe DeeefCe GHeueyOe meeOevemeecegie´er ³eeb®es efJeMues<eCe keÀjCes.
l

meeJe&p
l eefvekeÀ Keyejoejer lemes®e JewÐekeÀer³e megefJeOeskeÀefjlee ceole meecegie´er HegjefJeC³eeyeeyele mecevJe³e meeOeCes.

DeeCeer
lyeeCeer ceole HegjJeþîeekeÀefjlee kesÀu³ee peeCeeN³ee kÑÀѳÑ&JÑÑnerceO³Ñs menkeÀe³e& keÀjC³eeyeeyele veeiejerkeÀebvee DeeJeenve
keÀjCes.
DeeJeM³ekeÀ He´eflemeeo efceUsHe³e¥le ueeieCeeN³ee ceveg<³eyeUekeÀefjlee HetjkeÀ ³eb$eCee®ee HeeþHegjeJee keÀjCes.
l

Devve
lJe Flej DeeJeM³ekeÀ ceole IeìkeÀeb®³ee efJelejCee®eer osKejsKe keÀjCes.

DeeHelkeÀeUele kesÀuesu³ee keÀe³ee&®ee Dee{eJee IesCes, DeeJeM³ekeÀ oUCeJeUCee®eer meeOeves, l³eeb®eer #ecelee, GHe³eesefielee Je
l
³eesi³elee ³eeb®ee DenJeeue le³eej keÀjCes.


                                                                ceevmetve veblej
He´eflemeeo ke=Àleer®eer mebef#eHle ceeefnleer le³eej keÀjCes.
l

ceole
l HegjJeþîeeyeeyele®eer ceeefnleer SkeÀef$ele Je mebkeÀefuele keÀjCes Je DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& meeOevemeecegie´er®es
J³eJemLeeHeve ³eebveer efJevebleer kesÀu³eeme l³eebvee leer GHeueyOe keÀ©ve osCes.
ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe,
$egìer ³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve YeefJe<³eele ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.
                                     55
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 11ë Gpee& (efJeÐegle, Jee³et DeeefCe FbOeve)
  cegK³e ³eb$eCee ë ye=nvcegbyeF& efJeÐegle HegjJeþe DeeefCe JeenletkeÀ
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë Yeejle Hesì^esefue³ece keÀe@HeexjsMeve efue., meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe), meb®eeuekeÀ
  (DeewÐeesefiekeÀ megj#ee DeeefCe Deejesi³e), DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece keÀe@Heex. efue.,
  Yeejleer³e leìj#ekeÀ oue, Fbef[³eve Dee@F&ue keÀe@Heex efue., ceneje<ì^ jep³e Gpee& efveefce&leer mebmLee ce³ee&., ceneveiej ie@me efue., ceneje<ì^ jep³e
  efJeÐegle efJelejCe mebmLee ce³ee&., ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle meb®eejCe mebmLee ce³ee&., cegbyeF& Heesueerme, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ,
  DeesSvepeermeer, efjuee³evme Svepeea, efjuee³evme FveHe´Àemì^keÌ®ej, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, ìeìe Hee@Jej kebÀHeveer
GÎsMe ë-                                          mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   DeeCeer
lyeeCeer HeefjefmLeleerle ke=Àleer keÀe³ee&®es efJeMues<eCe keÀ©ve Gpex®ee lyeeCeer keÀeUele ³ee DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&®³ee meJe& mene³³ekeÀ
                                                 DeeCeer
   HegjJeþe keÀjCes.                                     mebmLeeb®es He´efleefveOeer 24 leeme npej jenleerue.
   DeeHeÊeer
l keÀeUele Gpes&®es meb®eejCe DeeefCe efJelejCe ³eeb®³eeceO³es l GodYeJeu³eeme ³ee ³eb$eCes®ee He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer
                                                 DeeHeÊeer
   leeUcesU jeKeCes                                      keWÀêele DemeCes DeeJeM³ekeÀ Deens
   #eefleie´
l mle Gpee& He´Ceeueer Je Flej IeìkeÀ HetJe&efmLeleerle ³esC³eekeÀefjlee l ee DeefYeuesKe þsJeCes.
                                                 Ke®ee&®
   DeeJeM³ekeÀ He´efke´À³ee megueYe keÀjCes.                       peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
   HegveJe&m
l eve DeeefCe Hegveyeeb&OeCeer keÀeceer ³eesi³e l³ee He´efleyebOekeÀ
                                              l  Gpexyeeyele®eer mebyebOeerle keÀe³ex, Hegveyee¥OeCeer meboYee&leerue meJe& keÀe³ex Je
   GHee³e³eespeveebceeHe&Àle cegbyeF&uee DeKebef[le Gpex®ee HegjJeþe meg© þsJeCes.      OeesjCeelcekeÀ efveCe&³e ³eekeÀefjlee ceO³eJeleea keWÀêefyebot cnCetve keÀece
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                  keÀjCes.
   meefke´À³e
l Peeu³eeveblej DeeCeeryeeCeer He´eflemeeo ieì le³eej keÀjCes.                  Gpee&H
                                              le´Ceeueer®es vegkeÀmeeve Je og©mleer ³eeJej ue#e þsJeCes.

   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêele l³eeb®ee He´efleefveOeer efve³egkeÌle keÀjCes.            Gpex®eer
                                              l ceeieCeer, HegjJeþe, oj ³ee meboYee&le ceeefnleer mebkeÀefuele keÀjCes,

l DeeefCe efJeÐegle Gpex®es Peeuesues vegkeÀmeeve leHeemeCes, Jeerpe
   FbOeve                                           efle®es cetu³eebkeÀve keÀjCes Je GHeueyOe keÀjÀve osCes. DeeHelleer®³eeJesUer Je
   HegjJeþe Je ceeieCeer ³eeb®es cetu³eebkeÀve keÀjCes lemes®e Gpee& meb³eb$eeb®³ee      ke=ÀleerHeM®eele DenJeeue le³eej keÀjC³ee®³ee keÀeceer ³eesieoeve osCes.
   ogjÀmleerkeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ iejpeeb®eer Hetle&lee keÀjCes.                Gpee&
                                              l He´Ceeueer®³ee Hegveyee¥OeCeermeeþer DeeJeM³ekeÀ l³ee cenlJee®³ee

l He´CeeueerJej Peeuesu³ee DeeIeeleemebyebOeer efyeve®etkeÀ ceeefnleer
   Gpee&                                           meeOeveeb®eer megefveefM®elelee keÀjCes.
   HegjefJeC³eekeÀefjlee Flej DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee¥Meer mecevJe³e meeOeCes l He´YeeefJele #es$eebceO³es He´eflemeeo DeeefCe Hegveyee¥OeCeerkeÀjlee
                                                 DeeHelleer
   Je DeeIeeleeb®es mecee³eesef®ele Meceve keÀjC³eemeeþer He³ee&³e meg®eefJeCes.       iejpesvegmeej DeeCeeryeeCeer He´eflemeeo HeLekeÀ lewveele keÀjCes.
   Gpee& meb³eb$eeb®³ee og©mleer Je Hegveyee¥OeCeerkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.        keÀe³e&H
                                              letleea DenJeeue le³eej keÀjCes.
   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeme ceeefnleer keÀUefJeCes

   DeeCeer
lyeeCeer ke=Àleer keWÀêeÜejs meJe& peyeeyeoej IeìkeÀebMeer/mebmLeebMeer
   mecevJe³e meeOeCes.
   He´eOeev³e
l ke´Àceevegmeej #eefleie´mle Gpee& meb³eb$eeb®³ee ogjÀmleerkeÀefjlee
   DeeefCe ie@me, FbOeve, Jeerpe ³eeb®³ee nbieeceer, He³ee&³eer, Debleefjce m$eesleeb®eer
   J³eJemLee keÀjC³eemeeþer meJe& mene³³ekeÀ mebmLeebMeer mecevJe³e meeOeCes.
   mecee³ees
l ef®ele DeeefCe Kee$eeruee³ekeÀ Gpee& HegjJeþe keÀjC³eemeeþer
   HetJee&vegceeve keÀjCes.
l  Gpex®³ee meboYee&le ceeefnleer®es DeeoeveHe´oeve keÀjC³eeyeeyele Je
   mecevJe³e jeKeC³eemeeþer Gpee& HegjJeþe, GlHeeove Je efJelejCe
   meboYee&leerue leebef$ekeÀ efJeMes<e%eeb®eer vesceCetkeÀ keÀjCes.
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes
   ke=ÀleerH                                          ENERGY (POWER, GAS & FUEL)


                                            56
                                                                             yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                       ceevmetveHetJe&
Gpexyeeyele®eer mebyebefOele keÀe³ex Je Hegveyeeb&OeCeer meboYee&leerue meJe& cegÎs Je OeesjCeelcekeÀ efveCe&³e ³eekeÀefjlee ceO³eJeleea keWÀê efyebot
l
cnCetve keÀece keÀjCes.
Gpee&
lHe´Ceeueerme OeeskeÀe GodYeJet MekesÀue Je og©mleer®eer DeeJeM³ekeÀlee Yeemesue DeMee keÀeceebJej Je og©mleer®³ee keÀeceebJej
ue#e þsJeCes.
cenlJee®³ee GHemLeevekeÀebmeeþer Gpex®es JesieJesieUs ðeesle Je mJeleb$e ceeie& HegjefJeCes.
l

Gpex®eer
l ceeieCeer DeeefCe HegjJeþe ³eemeboYee&le ceeefnleer mebkeÀefuele keÀjCes, cetu³eebkeÀve keÀjCes Je GHeueyOe keÀ©ve osCes.

Gpee&
lHe´Ceeueer®³ee Hegveyee&bOeCeermeeþer DeeJeM³ekeÀ l³ee cenlJee®³ee meeOeveeb®eer megefveefM®elelee keÀjCes.

DeeCeer
lyeeCeer®eer efmLeleer neleeUC³eeyeeyele keÀce&®eeN³eebvee He´efMe#eCe osCes.

DeeJeM³ekeÀ l³ee ³eb$emeecegie´er®³ee megÆîee Yeeieeb®ee HegjsMee He´ceeCeele meeþe keÀ©ve þsJeCes.
l

Hegje®³ee
l HeeC³ee®ee HeefjCeece nesCeej veener, DeMee Gb®eerJej ì^evmeHeÀe@ce&me& Je GHekeWÀê (meye mìsMevme) ³eeb®eer GYeejCeer
keÀjCes.
pevepeeie=
l leer keÀe³e&ke´Àce Dee³eesefpele keÀjCes.

He´YeeefJ
lele #es$ee®³ee HeefjefmLeleervegmeej Flej DeeJeM³ekeÀ keÀe³e&Jeener keÀjCes.
                                                                ceevmetve ojc³eeve
DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®eer met®evee He´eHle Peeu³eeveblej cegK³e ³eb$eCes®es He´efleefveOeer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêele npej nesTve
l
l³eeb®³ee keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjleerue.
cegK³e
l ³eb$eCes®es He´efleefveOeer Je ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eejer DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer®ee meejebMe Je DeÐe³eeJele ceeefnleer®eer
osJeeCe-IesJeeCe keÀjleerue.
HetjkeÀ
l ³eb$eCeebvee DeÐe³eeJele ceeefnleer osCes Je ke=ÀleerkeÀe³ee&Jej ue#e þsJeCes.

mebosMeJenveemeeþer DeeJeM³ekeÀ meeOeves Je iejpee megefveefM®ele keÀjCes.
l

DeeHeÊeer
l He´YeeefJele #es$eeceO³es He´eflemeeo DeeefCe Hegveyeeb&OeCeerkeÀefjlee DeeJeM³ekeÀlesvegmeej DeeCeeryeeCeer ke=Àleer / He´eflemeeo oue
lewveele keÀjCes.
DeeJeM³ekeÀlee Yeemeu³eeme efJeÐegle HegjJeþe Kebef[le keÀjCes.
l

DeeHeÊeer
l He´YeeefJele #es$eeceO³es IeìveemLeUer DemeCeejs DeefOekeÀejer / cegK³e DeefYe³eblee DeeefCe He´Ceeueerleerue efyeIee[ MeesOetve
keÀe{Ceejs DeefYe³eblee ³eeb®³eeMeer mebHeke&À þsJeCes.
DeeHeÊeer
l keÀeUele kesÀuesu³ee ke=Àleer keÀe³ee&®ee DenJeeue, mebHekeÀe&uee ueeieCeeN³ee meeOeve meecegie´er®³ee #eceles®ee mebHetCe&
uesKeepeesKee þsJeCes.


                                                                    ceevmetve veblej
l  ke=ÀleerHeM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer
   ³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve DeeHeCeebme Oe[e IesTve ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.
                                       57
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 12ë GHe³eesÑfielee mesJee
  cegK³e ³eb$eCeeë GHee³egkeÌle (efJeMes<e DeefYe³eebef$ekeÀer) ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe
 HetjkeÀ ³eb$eCeeë Yeejle Hesì^esefue³ece kebÀHeveer efue., yeerF&Smeìer, veiej DeefYe³eblee (ye=cebcegveHee), meb®eeuekeÀ, DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee
 DeeefCe He´keÀuHe (ye=cegbceveHee), DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece keÀe@Heex efue., peue
 DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), Fbef[³eve Dee@F&ue keÀe@Heex.efue., ceneveiej ie@me ce³ee&., ceesyeeF&ue Dee@Hejsìj, cegbyeF& DeefiveMeceve oue, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e
 efJeceeveleU ce³ee&., cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, DeesSvepeermeer, meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie
 (ceneje<ì^ Meemeve), efjuee³evme Svepeea, ceueefveëmeejCe He´®eeueve (ye=cebgceveHee), jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, efJeosMe meb®eej efveiece
 ce³ee&.
GÎsMe ë-                                            DeeJeM³ekeÀlesHe´ceeCes DeLeJee ceeieCeer kesÀu³eeJej DeeHelkeÀeueerve ke=Àleer
? peerJe Je efJelle ³eeb®es j#eCe keÀjC³eemeeþer lemes®e
   DeeHelleerveblej                                     keWÀêeme meeoj kesÀuee Heeefnpes. DeeHelkeÀeueerve ke=Àleer keWÀê meoj
   pevepeerJeve HetJe&HeoeJej DeeCeC³eekeÀefjlee, Peeuesu³ee neveer®es            DenJeeuebe®es mebkeÀueve keÀjÀve l³eeb®es cetu³eceeHeve keÀjÀve
   cetu³eebkeÀve keÀjCes, leebef$ekeÀ meuuee osCes, peueJeeefnv³ee, meeb[HeeCeer       efmLeleeroMe&keÀ DenJeeue meeJe&peefvekeÀ megj#ee lemes®e Flej mebmLee
   Jeentve vesCeeN³ee Jeeefnv³ee lemes®e l³eeJej He´efke´À³ee keÀjCeeN³ee ³eb$eCee,     mebIeìveebvee osF&ue.
                                                meJe& GHe³eesefielee
   mebHeke&À ³eb$eCee, ie@me HegjJeþe Je efJeÐegle ³eb$eCee ³eeb®eer ogjÀmleer Je ? mesJee HegjefJeCeeN³ee mebmLee/mebIeìvee DeeHelkeÀeueerve
   Hegveyee¥OeCeer keÀjCes. DeeHelleerojc³eeve Je DeeHelleerveblej peerJevej#ee       ke=Àleer keWÀêe®³ee mebHekeÀe&le jenleerue DeeefCe #eefleefJe<e³eer®³ee
   keÀjC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee meeOeveeb®eer efveefM®eleer keÀjCes.        cetu³eebkeÀveemeboYee&leerue meÐeefmLeleer®eer ceeefnleer DeÐe³eeJele
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                                  keÀjleerue.
                                                GHe³eesefielee mes
? mesJee cnCepes®e efJeÐegleHegjJeþe, ie@meHegjJeþe, ? Jee ³ee DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³ee&®³ee mesJee-megefJeOeeb®eer
   GHe³eesefielee
   HeeCeerHegjJeþe, ceueefveëmeejCe, Hesì^esuepev³e GlHeeoveeb®ee HegjJeþe Je        ogjÀmleer keÀjC³eekeÀefjlee ueeieCeeje keÀce&®eejer Jeie& Je GHekeÀjCes
   mebHeke&À DeMee He´keÀej®³ee efJeefJeOe GHe³egkeÌle (ueeYe mesJee) mesJee         SkeÀef$ele keÀjC³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOeleerue. neveercetu³eebkeÀve keÀeceer
?leer keWÀê #eefleie´mle Je Dev³e Ghee³egkeÌle mesJeeb®eer ceeefnleer
   DeeCeeryeeCeer ke=À                                    mene³³e keÀjleerue.
                                                GHe³eesefielee
   mebkeÀefuele keÀjsue Je l³eeJejÀve l³ee mesJeeb®³ee og©mleerkeÀjerlee ? mesJee HÑtjkÑÀ ³Ñb$ÑCÑÑ meeJe&peefvekeÀ megj#ee Je
   ueeieCeeN³ee DeeJeM³ekeÀ iees<ìer efveefM®ele kesÀu³ee peeleerue.             mJeemL³eekeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ DemeCeeN³ee Je p³eeb®eer keÀcelejlee
?   Hegveyee¥OeCeerojc³eeve meJe& ueeYemesJeeb®es keÀe³e& HetJe&HeoeJej DeeCeCes ner     peeCeJele Deens, DeMeer GHe³egkeÌlelee meeOevemeecegie´er efveefM®ele
   He´eLeefcekeÀ peyeeyeoejer l³ee ueeYemesJes®³ee ceeuekeÀe®eer jenerue.          keÀjleerue.
   `meeOevemeecegie´er J³eJemLeeHeve' ns DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& ³eekeÀefjlee     DeeHelkeÀeueerve
                                              ? ke=Àleer keÀe³ee&keÀefjlee DeeefCe DeeHelleer He´eflemeeoebleie&le
   ³eLee³eesi³e mene³³e Je meeOevemeecegie´er ceeieCeervegmeej JesUsJej Je          HeOoleer®³ee Deveg<ebieeves ke=Àleer keÀe³e& Heej Hee[C³eemeeþer DeeHelkeÀeueerve
   J³eJeefmLeleefjl³ee GHeueyOe keÀ©ve osF&ue.                        ke=Àleer keWÀêekeÀefjlee ner GHe³eesefielee mesJee SkeÀcesJe mebHeke&À keWÀê cnCetve
? Jeeb®es meb®eeueve, #eceleeb®es efve³eb$eCe Je ceeie&oMe&ve ns
   GHe³eesefielee mes                                    keÀece keÀjsue.
   mebyebOeerle GHe³eesefielee mesJee HegjefJeCeejer mebmLee keÀjsue.            DeeHelkeÀeÑfueve
                                              ? ke=Àleer keWÀê, HetjkeÀ Gpee& meeOevemeecegie´er, pemes Jeerpe,
?   ke=ÀleerHeM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes.                         HeeCeer, vewmeefie&keÀ Jee³et, Keefvepelesuepev³e GlHeeoves F. keÀefjlee Dev³e
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë                                   mebmLeebMeer mecevJe³e meeOesue.
? ke=Àleer keWÀêele He´efleefveOeer®eer efve³egkeÌleer keÀ©ve
   DeeHelkeÀeueerve                                   peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
                                                DeeHelkeÀeÑfueve
   SkeÀef$eleHeCes mLeeefvekeÀ GHe³eesefielee mesJee HegjefJeCeeN³ee mebmLeeb®eer ? ke=Àleer keWÀêele GHeefmLele Demeuesues He´efleefveOeer
   ceeefnleer efceUJetve leer met®eer meelel³eeves DeÐe³eeJele keÀjeJeer.          GHe³eesefielee mesJeeb®es cetu³eebkeÀve, efJeefve³eespeve Je Hegveyee¥OeCeermeboYee&le
?jef#eleefjl³ee JeeHej nesC³eekeÀefjlee ³eeefJe<e³eer®eer ceeefnleer
   ³ee mesJeeb®ee meg                                    mecevJe³e meeOesue.
   DeeHelkeÀeueerve ke=Àleer keWÀê efJeYeeie efve³eb$eCe keÀe³ee&ue³e Je meJe&meeceev³e ?  DeeHelleer ojc³eeve efJeefJeOe GHe³eesefielee mesJeebceO³es HejmHejefke´À³ee
   pevelesme HegjefJeueer peeF&ue.                              megkeÀj keÀjCes, iejpee Je He´eflemeeokeÀe³ee¥®es efveOee&jCe keÀjCes.
?Jee megefveefM®ele keÀe³e&HeOoleerHe´ceeCes keÀe³e& keÀjsue.
   GHe³eesefielee mes                                    DeeCeeryeeCeer ke=À
                                              ?leer keWÀêeÜejs DeeHelleerefJe<e³ekeÀ De®etkeÀ Je mecee³eesef®ele
? Jee HegjefJeCeeN³eeves #eefleie´mle mesJeeb®eer HeenCeer keÀjÀve
   Ghe³eesefielee mes                                    ceeefnleer pevelesuee osCes.
                                                DeeHelleerefJe<e³eer
   neveeR®es cetu³eebkeÀve DenJeeuee®es SkeÀef$ekeÀjCe keÀjÀve meoj DenJeeue ? meJe& Ke®ee&®es Je efmLeleeroMe&keÀ DenJeeuee®es omleeJespe
                                                le³eej keÀjCes.

                                            58
                                                                        yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                                                    ceevmetveHetJe&
mLeeefvekeÀ HeeleUerJej GHe³eesefielee mesJee HetjefJeCeeN³ee mebmLeebMeer mebHeke&À He´mLeeefHele keÀjCes. DeeCeeryeeCeer®³ee keÀeUele 24
l
leeme p³eeb®³eeMeer mebHeke&À meeOelee ³esF&ue DeMee J³ekeÌleer, DeeosMe ³eb$eCee, keÀce&®eejer Jeie& ³eeb®eer ceeefnleer, DeefOemet®evee
peenerj keÀjC³eemeboYee&leerue HeOoleer ³eeefJe<e³eer ceeefnleer HegjefJeCes.
DeeCeer
lyeeCeer®³ee keÀeUele ³eLee³eesi³e He´eflemeeo osC³eekeÀefjlee Je efJeefJeOe GHe³eesefielee mesJeebyeeyeleerle keÀe³ee&keÀefjlee iejpee
megefveefM®ele keÀjCes, ³eLee³eesi³e He´eflemeeo osCes Je efJeefJeOe GHe³egkeÌle mesJeebceO³es HejmHej mecevJe³e jeKeCes.
IevekeÀ®eje efJeunsJeeì ueeJeC³eekeÀefjlee efve³eb$eCe keÀ#e mLeeefHele keÀjCes.
l

Hepe&v³e
l peueJeeefnv³ee, veÐee, veoer®es Hee$e, veoer®es cegKe ³eeb®es ©boerkeÀjCe keÀjCes, l³eeceOeerue mee®euesuee ieeU keÀe{tve
ìekeÀCes.
jsuJes He´
l eefOekeÀjCeekeÀ[s mee®euesuee ieeU keÀe{C³eekeÀefjlee jkeÌkeÀce pecee keÀjCes.

jsuJes lemes
l ®e HÑpÑJÑÑ®Ñs keÀece keÀjCeejs kebÀ$eeìoej ³eeb®³ee keÀecee®eer leHeemeCeer keÀjCes Je l³eeJej osKejsKe þsJeCes.

HebHee®es
l He´®eeueve keÀjCeeN³ee mebmLeeb®³ee He´efleefveOeeRvee DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeceO³es HetJe& lewveele keÀjCes.

mee®eues
l ues HeeCeer GHemeC³eekeÀefjlee HetjHe´JeCe #es$eele HebHe yemeefJeCes.

peue ef
lve®ejeÜejs keÀe³e&#ece Deensle ³ee®eer Kee$eer keÀ©ve lesLes He´efMeef#ele keÀce&®eejer Jeie& efve³egkeÌle keÀjCes. lemes®e, l³eebvee
Yejleer DÑÑsÕÑsìÑr®Ñs JesUeHe$ekeÀ GHeueyOe keÀ©ve osCes.
iejpesv
l egmeej kebÀ$eeìer keÀeceieejeb®eer vesceCetkeÀ keÀjCes.                                                              ceevmetve ojc³eeve
DeefOemet®evee peenerj Peeu³eeJej cegK³e mebmLes®ee He´efleefveOeer lJeefjle DeeHelkeÀeefueve ke=Àleer keWÀêele GHeefmLele jenerue Je
l
meefke´À³e nesF&ue.
cegK³e
lmebmLes®ee He´efleefveOeer lJeefjle DeeHelkeÀeefueve ke=Àleer keWÀêele Deeu³eeveblej DeeHelleerefJe<e³eer®eer mebef#eHle ceeefnleer IesF&ue
Je DeeHeu³eekeÀ[erue ceeefnleer DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr kÑ=ÀlÑÑr kÑWÀêÑlÑÑr} keÀce&®eeN³eebvee osleerue.
mene³³ekeÀ mebmLebe®³ee keÀce&®eejerJe=boeme DeÐe³eeJele ceeefnleer HegjefJeCes, l³eeb®³ee ke=ÀleerkeÀe³ee&Jej osKejsKe þsJeCes.
l

iejpee
l Je GHeueyOe meeOevemeecegie´er efveOee&efjle keÀjCes.

peue ef
lve®ejeÜejebJej efve³eefcele mebefve³eb$eCe jeKeCes.

HeeCeer
l mee®euesu³ee efþkeÀeCeer keÀece keÀjCeeN³ee GÙb®ÑvÑmÑb®Ñ®eeuekeÀebMeer DeeCeeryeeCeer ke=ÀleerkeWÀêele lewveele Demeuesu³ee
l³eeb®³ee He´efleefveOeeRÜejs mecevJe³e meeOeCes.
meeb[HeeCeer Jeentve vesCeeN³ee ceveg<³e He´JesefMekeÀeb®eer PeekeÀCes GIe[eJeerle, pesCeskeÀjÀve HeeJemee®es HeeCeer Jeentve peeF&ue lemes®e
l
³ee ceveg<³e He´JesefMekeÀebYeesJeleer ì^e@³eHee@[ ueeJeeJesle.


                                                                 ceevmetve veblej
GÙb®ÑvÑ mÑb®Ñ mÑsJÑÑ Kebef[le keÀjCes.
l

ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJejÀve DeeHeCeeme DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleer neleeUleevee Peeuesu³ee ®egkeÀe,
$egìer ³eeb®eer ceeefnleer efceUsue Je l³eeJejÀve DeeHeCeebme Oe[e IesTve ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.
                                      59
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 13ë meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece Je Hee³eeYetle megefJeOee
  cegK³e ³eb$eCeeë meb®eeuekeÀ (DeefYe³eebef$ekeÀer mesJee DeeefCe He´keÀuHe) ye=cegbceveHee
  HetjkeÀ ³eb$eCeeë yeerF&Smeìer, ceO³eJeleea meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, veiej DeefYe³eblee (ye=cegbceveHee), Ghee³egkeÌle (efJeMes<e
  DeefYe³eebef$ekeÀer, ye=cegbceveHee), DeeHelkeÀeÑfueve J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), ng[keÀes, Yeejleer³e Leuemesvee, Yeejleer³e jsuJes,
  ceneje<ì^ jep³e Gpee& efveefce&leer mebmLee ce³ee&., ceneveiej ie@me efue., cne[e, ceneje<ì^ DeewÐeesefiekeÀ efJekeÀeme He´eefOekeÀjCe, ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle
  efJelejCe mebmLee ce³ee&., ceneje<ì^ jep³e efJeÐegle meb®eejCe mebmLee ce³ee&., ceneje<ì^ jep³e jmles efJekeÀeme ceneceb[U, cegbyeF& Deeblejje<ì^er³e efJeceeveleU
  ce³ee&., SceSceDeej[erS, cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece efJeYeeie, efjuee³evme
  FveHe´Àemì^keÌ®ej, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ, ìeìe Hee@Jej kebÀHeveer
GÎsMe ë-                                         l  mene³³ekeÀ efkebÀJee Keepeieer mebmLess®ee Hee³eeYetle megefJeOesyeeyele®ee
l veblej peerJe Je efJelle ³eeb®es j#eCe keÀjC³eemeeþer lemes®e
   DeeHelleer                                        efJeMes<e%e vescetve vegkeÀmeeveer®es mebkeÀueve keÀjCes
                                               SkeÀef$
   pevepeerJeve HetJe&HeoeJej DeeCeC³eekeÀefjlee, Peeuesu³ee neveer®es lele keÀjeJ³ee ueeieCeeN³ee mebYeeJ³e meeOevemeecegie´er®es efveOee&jCe
   cetu³eebkeÀve keÀjCes, leebef$ekeÀ meuuee osCes, meJe& #eefleie´mle meeJe&peefvekeÀ   keÀjCes.
   yeebOekeÀeces Je Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer ogjÀmleer Je Hegveyee¥OeCeer keÀjCes. l  DeeJeM³ekeÀlee Yeemeu³eeme DeefleefjkeÌle leebef$ekeÀ mesJeemegefJeOeeb®eer
l ojc³eeve Je DeeHelleerveblej peerJevej#eCe keÀjC³eemeeþer
   DeeHelleer                                        J³eJemLee Keepeieer mebmLee efkebÀJee veefpekeÀ®³ee Menjeletve keÀjCes.
   DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee meeOeveeb®eer efveefM®eleer keÀjCes               Ke®ee&®
                                             l ee DeefYeuesKe þsJeCes.

meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë                               peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
                                               DeeHelleer
leefvekeÀ yeebOekeÀeces Je Hee³eeYetle megefJeOee ³eebceO³es jmles, Hetue, l HetJeea GHekeÀjCe mene³³eeyeeyele®³ee GefCeJee MeesOetve keÀe{Ces.
   meeJe&p
   Fceejleer, DeeÞe³emLeeves, pesÆer, efJeceevee®³ee OeeJeHeÆîee, yebojs,          He´eflemeeo
                                             l keÀe³ee&®³ee DeejbYeer ueeieCeeN³ee GHekeÀjCeeb®eer He´eOeev³eke´Àce

   nsefueHe@[, Jeeefnv³ee, peueeMe³e Fl³eeoeR®ee meceeJesMe neslees.            met®eer le³eej keÀjCes.
                                               DeeHeÊeer
lyÑÑCÑÑr ke=Àleer keWÀêebÜejs meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀeces Je Hee³eeYetle l efþkeÀeCeeJejerue ceeleer®es ef{ieejs GHemeC³eekeÀefjlee ceveg<³eyeU
   DÑÑCÑÑr
   megefJeOeeb®eer ceeefnleer mebkeÀefuele kesÀueer peeF&ue Je l³eeJe©ve l³ee        Je GHekeÀjCeebkeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes Je HegjJeCes pesCeskeÀ©ve DeeHeÊeer
   mesJeeb®³ee og©mleerkeÀjerlee ueeieCeeN³ee DeeJeM³ekeÀ iees<ìer efveefM®ele       efþkeÀeCee®eer HeneCeer keÀjCes Meke̳e nesF&ue.
   kesÀu³ee peeleerue.                                 l  DeeJeM³ekeÀlee Demeu³eeme JeenlegkeÀermeeþer He³ee&³eer ceeie& GHeueyOe
lOeCeerojc³eeve meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece Je Hee³eeYetle megefJeOeeb®es
   Hegveyee¥                                        keÀjÀve osCes.
   keÀe³e& HetJe&HeoeJej DeeCeCes ner He´eLeefcekeÀ peyeeyeoejer l³ee-l³ee l        OÑÑskÑÀÑÙѳÑkÑÀ Fceejleer Hee[tve ìekeÀCes.
   mebyebefOele megefJeOebe®³ee ceeuekeÀe®eer jenerue.                   HeeCeerH
                                             legjJeþe Je ceueefveëmeejCe ³eb$eCeeb®eer peueo Hegveyee¥OeCeer nesF&ue

leener®es efveOee&jCe Je He´eflemeeo keÀe³ee&®ee ceeieesJee IesC³eekeÀefjlee
   keÀe³e&J                                         ³ee®eer Keelejpecee keÀjCes.
                                               Deejesi
   Flej mÑbyÑÑfOÑlÑ mebmLee yejesyej Ieefve<ì mecevJe³e þsJeCes DeeJeM³ekeÀ. l³e keWÀê, MeeUe, cenlJee®³ee Fceejleer ³eemeejK³ee Hee³eeYetle
l mebmLee Je mene³³ekeÀ mebmLee SkeÀef$eleHeCes keÀe³e&ke=ÀleeR®ee
   He´cegKe                                         megefJeOeeb®eer Hegveyee¥OeCeer keÀjCes.
   He´eOeev³eke´Àce þjJeleerue.                               og©mleer
                                             l ®³ee HeueerkeÀ[s DemeCeeN³ee Deejesi³e keWÀê, MeeUe Je Flej

l  DenJeeue, ef®e$eefHeÀleer, JeenletkeÀ mebosMe, efmLeleeroMe&keÀ HeÀuekeÀ ³ee       cenlJee®³ee Fceejleerb®³ee Hegvej&®evee keÀeceekeÀefjlee Heg{ekeÀej IesCes.
   meJee¥®es Heefj#eCe keÀ©ve HeefjefmLeleer®es efJeMues<eCe kesÀues peeF&ue.        Fceejleer
                                             l Je yeebOekeÀeces ³eeb®³ee megj#esmeboYee&le veeWoer IesCes.

l                                               #eefle®³ee
   cenllJee®³ee ke=ÀleeR®eer He´eOeev³e ke´Àceevegmeej met®eer yeveefJeCes, l He´ceeCeevegmeej Fceejleer Je Flej yeebOekeÀeces ef®evnebefkeÀle
   pesCeskeÀjÀve ke=ÀleerkeÀe³ee&®³ee keÀeceer mene³³e GHeueyOe keÀjÀve           keÀjeJes lemes®e ³eeyeeyele®eer ceeefnleer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeuee Je
   osC³ee®³ee keÀe³ee&me DeejbYe keÀjlee ³esF&ue.                      mene³³ekeÀ mebmLeebvee keÀUefJeCes pesCeskeÀjÀve Demegjef#ele
le®³ee mebHeke&À ke´ÀceebkeÀe®eer met®eer le³eej þsJeCes, p³eeceO³es l³eeb®³ee
   mebmLeb                                         yeebOekeÀeceeb®³ee yeeyeleerle mÑgjef#ÑlÑs®³ÑÑ GHee³e³eespevee keÀjlee ³esleerue.
   HetJe&³eesefpele DeefOekeÀej #es$eeb®ee GuuesKe Demesue.                 DeefYe³eb
                                             l l³eebyejesyej neveer®es cetu³eebkeÀve Je Hegveyee¥OeCeerefJe<e³ekeÀ

leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes.
   ke=ÀleerH                                        He´efMe#eCeekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
   He´cegKe
l mebmLee l³eeb®³ee He´efleefveOeerme DeeHelkeÀeueerve ke=Àleer keWÀêele
   lewveele keÀjsue.


                                           60
                                                                           yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.l DeeHelleer keÀeUele ueeieCeeN³ee GHekeÀjCeeb®³ee iejpeeb®es efJeMues<eCe keÀ©ve þsJeCes.
kegÀþu³eener                                                                ceevmetveHetJe&
DeeHelleer
lkeÀeUele ueeieCeeN³ee GHekeÀjCeeb®eer l³eeb®³ee He´eOeev³eevegmeej met®eer le³eej keÀjÀve þsJeCes.
Fceejleer
lJe yeebOekeÀeceeb®³ee megjef#elelesefJe<e³eer ceeefnleer veeWoJetve þsJeCes.
Fceejleer
lDeeefCe yeebOekeÀeceebvee l³eeb®³ee Oeeske̳eevegmeej ³eesi³e He´keÀejs DeesUKeef®evn ueeJetve ³eeyeeyele®eer ceeefnleer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeuee Je
mene³³ekeÀ mebmLeebvee keÀUefJeCes pesCeskeÀ©ve l³eeb®³ee mÑgj#ÑÑrlÑs®³ÑÑ GHee³e³eespevee keÀjlee ³esleerue
OeeskeÀeoe³ekeÀ
l Fceejleerle jenCeejs DeeefCe oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee Yeeieele jenCeejs jefnJeemeer ³eebvee Oeeske̳ee®ee FMeeje
osCes. OÑÑskÑÀÑÙѳÑkÑÀ Fceejleer Hee[C³eekeÀefjlee Heg{ekeÀej IesCes.
DeefYe³ebl³eeb
l yejesyej neveer®es cetu³eebkeÀve Je Hegveyee¥OeCeerefJe<e³ekeÀ He´efMe#eCeekeÀefjlee mecevJe³e meeOeCes.
jml³eeJÑjÑr
l } Ke·s Je HesJnj yuee@keÀ og©mle keÀjCes.
mÑt© Demeues
l ueer Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer keÀeces 31 ces Heemetve mLeefiele keÀjCes.
DeeJeM³ekeÀ
l Demesue efleLes cÑÑsN³ÑÑ Je veeu³eebceOetve ieeU keÀe{Ces.
G·eCe Het
lue, Yeg³eejer ceeie&, Hetue lemes®e lelmece yeebOekeÀeceeb®eer HÑÑfjj#ÑCÑ keÀjCes.
DeJ³eJeefm
lLele JÑÑ{}su³ee Pee[eb®³ee HeÀebÐeeb®eer íeìCeer keÀjCes.
efkeÀ[erbHeemet
l ve ye®eeJe keÀjC³eemeeþer Pee[eb®³ee yegbO³eebvee jbie osCes.
HeeJemeeȳeeceO³es Je=#eejesHeCe keÀjC³eemeeþer jesHeìîeeb®ee meeþe le³eej þsJeCes.
l
meJe& DeJepeejs
l keÀe³e&#ece efmLeleerle þsJeCes.
Pee[ebmeby
lebOeer leke´Àejerbyeeyele keÀe³e&Jeener keÀjC³eekeÀefjlee DeeJeM³ekeÀ keÀce&®eejer Je Jeenveeb®eer J³eJemLee keÀjCes.
ceevmetve keÀle&
l J³eeJej DemeCeeN³ee DeefOekeÀeN³eeb®eer veeJes Je mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ GHeueyOe keÀ©ve osCes.

                                                                ceevmetve ojc³eeve
DeeHelleerm
l eboYee&le DeefOemet®evee peenerj Peeu³eeveblej cegK³e mebmLes®ee He´efleefveOeer lJeefjle DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeceO³es npej nesTve meefke´À³e
nesF&ue.
DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr
l kÑ=ÀlÑÑr kÑsÀbêÑcÑO³Ñs Deeu³eeveblej cegK³e mebmLes®es He´efleefveOeer ³esLÑÑr} keÀce&®eeN³eebkeÀ[tve DeeHelleer efmLeleer®eer mebef#eHle ceeefnleer
Iesleerue Je DeeHeu³eekeÀ[erue ceeefnleer mÑÙj keÀce&®eejerJe=boeme osleerue.
Flej ceole
l ³eb$eCeebyejesyej mebHeke&À He´mLeeefHele keÀjCes.
DeeHeÊeer ef
lþkeÀeCeer mebosMeJenve megefJeOee mLeeefHele keÀjCes.
DeeHelkeÀeef
l ueve HeefjefmLeleer®ee Dee{eJee IesTve meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀeces Je Hee³eeYetle megefJeOeebyeeyele®³ee HegjsMee He´eflemeeoelcekeÀ efke´À³ee
efveefM®ele keÀjCes.
DeeHelleeri
le´mle #es$eebkeÀ[tve Deeuesu³ee meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀece Je Hee³eeYetle megefJeOeeb®³ee ceeieC³eebmeeþer ceev³elee osCes.
DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr
l kÑ=ÀlÑÑr kÑsÀbêÑuee leebef$ekeÀ mene³³e HegjefJeCes Je meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀeceebmeeþer DeeefCe Hee³eeYetle megefJeOee meeOeveeb®³ee ceeieC³eebvee
ceev³elee osCes.
DÑÑCÑÑryÑÑCÑÑr
l kÑ=ÀlÑÑr kÑsÀbêÑuee He´eflemeeo keÀe³ee&®ee DenJeeue osCes Je meeJe&peefvekeÀ yeebOekeÀeces Je Hee³eeYetle megefJeOebeyeeyele YeefJe<³ekeÀeueerve ceole
meecegie´er®eer DeìkeÀU yeebOeCes.
He´eLeefcekeÀ
l HeenCeer keÀjC³eemeeþer ef{ieeN³eeb®eer leelkeÀeU efJeunsJeeì ueeJeCes.
DeeJeM³ekeÀlee
l Demeu³eeme He³ee&³eer ceeie& GHeueyOe keÀ©ve osCes.
He[uesueer
l Pee[s lees[tve JÑÑHÑjÑmeeþer ³eesi³e efþkeÀeCeer HeeþefJeCes.
Deejesi³e
lkeWÀês, MeeUe, cenlJee®³ee Fceejleer, jmles DeeefCe veeues ³eebmeejK³ee Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer og©mleer keÀjCes.

                                                                   ceevmetve veblej
jml³eeJejer
l ue Ke·îeeb®eer Je HesJnj yuee@keÀ®eer og©mleer keÀjCes.
Pee[eb®eer
lmegj#ee kegbÀHeCes Je megj#ee peeUîeeb®eer og©mleer keÀjCes.
meJe& #eefleie´
l mle Hee³eeYetle megefJeOeeb®eer og©mleer keÀjCes.
ke=ÀleerHeM®eele
l DenJeeue le³eej keÀjCes p³eeJe©ve DeeHeCeebme DeeHelkeÀeueerve HeefjefmLeleer neleeUleebvee Peeuesu³ee ®egkeÀe, $egìer ³eeb®eer ceeefnleer
   efceUsue Je l³eeJejÀve DeeHeCeebme Oe[e IesTve ³eesi³e l³ee megOeejCee Debceueele DeeCelee ³esleerue.                                       61
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  DeeCeeryeeCeer ceole keÀe³e& - 14ë Keefvepepev³e lesue DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ meecegie´er
  cegK³e ³eb$eCeeë meb®eeuekeÀ, DeewÐeesefiekeÀ megj#ee DeeefCe Deejesi³e
  HetjkeÀ ³eb$eCee ë YeeYee DeCegMekeÌleer keWÀê´,Yeejle Hesì^esefue³ece keÀe@HeexjsMeve efue.,veeiejer mebj#eCe oue, DeeHelkeÀeueerve
  J³eJemLeeHeve keÀ#e (ye=cegbceveHee), keÀe³e&keÀejer Deejesi³e DeefOekeÀejer (ye=cegbceveHee), efnbogmLeeve Hesì^esefue³ece keÀe@Heex. efue.,
  Yeejleer³e leìj#ekeÀ oue, Yeejleer³e nJeeceeve efJeYeeie, Yeejleer³e veewoue, Fbef[³eve Dee@F&ue keÀe@Heex efue., ceneveiej ie@me efue., ceneje<ì^ He´og<eCe
  efve³eb$eCe ceneceb[U, cegbyeF& DeefiveMeceve oue, cegbyeF& Heesueerme, cegbyeF& yeboj efJeMJemle, c³eg®³egDeue S[ efjmHee@vme ie´gHe, je<ì^er³e DeeHeÊeer He´eflemeeo
  HeLekeÀ, DeesSvepeermeer, Keefvepelesue DeeefCe mHeÀesìkesÀ megjef#elelee mebmLee (Yeejle mejkeÀej), DeejmeerSHeÀ, jep³e DeeHeÊeer He´eflemeeo HeLekeÀ
GÎsMe ë-                                        Keefvepepev³e lesue DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ meecegie´er ³eeb®³eeMeer mebyebefOele
                                            l

l  Keefvepepev³e lesue DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ meecegie´eryeeyele cegueYetle     Oeeske̳eeb®eer met®eer le³eej keÀjCes.
   peyeeyeoeN³ee He´mLeeefHele keÀjCes Je l³eeyeeyele mecevJe³e meeOeCes.       IeelekeÀ
                                            l HeoeLee¥®³ee ogIe&ìvesyeeyele He´eflemeeo DeejeKe[e le³eej

l ogIe&ìvesveblej He´l³e#eele efkebÀJee mebYeeJ³e Jee³et/IeelekeÀ
   Yeer<eCe                                      keÀjCes, IeelekeÀ HeoeLe& DeesUKeCes, l³eeb®³ee ieUleerJej efve³eb$eCe
   HeoeLee¥®³ee ieUleerveblej He´eflemeeo mene³³e HegjefJeCes.            efceUJeCes, l³eeb®eer efJeunsJeeì ueeJeCes ³eeyeeyele efJemle=le HeOoleer
                                            efJekeÀefmele keÀjCes.
meJe&meeOeejCe mebkeÀuHeveeë
                                            He´ceeefC
                                            lele ke=ÀleerHeOoleervegmeej ³ee keÀeceekeÀefjlee efJeMes<e J³eefkeÌle®eer
   ³eesi³e
ll³ee mebmLee / mebIeìveebyejesyej mecevJe³e meeOeCes lemes®e ke=Àleer
                                            ³eespevee keÀjCes Je l³eebvee He´efMe#eCe osCes.
   keÀe³ee&keÀefjlee le³eejer þsJeCes.
                                            IeelekeÀ
                                            l HeoeLee&®es DeHeIeele neleeUCeejer ©iCeeue³es Je DeeHelkeÀeUele
l  Keefvepepev³e lesue DeeefCe OeeskeÀeoe³ekeÀ meecegie´er Je IeelekeÀ HeoeLee¥veer  keÀece keÀjCeeN³ee J³ekeÌleer ³eebvee He´eflemeeo, osKeYeeue Je
   yeveJeuesueer jmÑѳÑvÑs MeesOetve keÀe{Ces, l³eeb®es JeieeakeÀjCe keÀjCes,     mJemebj#eCeeyeeyele He´efMe#eCe osCes.
   efJeunsJeeì ueeJeCes Je l³eeb®eer ieUleer LeebyeefJeCes / keÀceer keÀjCes
                                            DeeHelkeÀeUele keÀece keÀjC³ee®eer lemes®e He´efleyebOekeÀ ke=Àleer keÀjC³ee®eer
                                            l
   ³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOetvÑ SkeÀef$eleHeCes meJe& yeeyeeR®es J³eJemLeeHeve
                                            #ecelee DemeCeeN³ee le%eeb®eer met®eer le³eej keÀjCes.
   keÀjCes.
                                            mebmLee,
                                            l Flej peJeUHeeme®³ee mebmLee ³eeb®³eeyejesyej meecebpem³e
l  Jee³et DeLeJee IeelekeÀ HeoeLee¥®eer JeeleeJejCeele nesCeejer mebYeeJ³e ieUleer
                                            keÀjej keÀjCes.
   jesKeCes Je keÀceer keÀjCes ³eekeÀefjlee mecevJe³e meeOetve SkeÀef$eleHeCes ³ee
                                            DeeHelkeÀeef
                                            l ueve He´eflemeeoeb®es keÀe³e& megkeÀj keÀjC³eemeeþer mebyebefOelÑ
   yeeyeer neleeUCes.
                                            ³eb$eCee Je Keepeieer mebmLee ³eeb®³eekeÀ[tve Deveg%eeHeve osKeYeeue,
   lesue Je
l IeelekeÀ HeoeLee¥vee lemes®e IeelekeÀ jmee³eves, otef<ele HeoeLe&,
                                            JeenletkeÀ F. efJe<e³eer ceeefnleer mebkeÀefuele keÀjCes Je efle®ee JeeHej keÀjCes.
   He´ot<ekeÀ l³eeceOetve nesCeejer ieUleer lemes®e JeeleeJejCee®es He´ot<eCe
                                            peerJeve,
                                            l mJeemL³e Je He³ee&JejCe ³eeb®³ee j#eCeekeÀefjlee HeefjefmLeleer®es
   jesKeC³eemeeþer l³eeb®es efve³eb$eCe keÀjC³eemeeþer efJeMes<e%e GHeueyOe
   keÀ©ve osCes.                                   efJeMues<eCe keÀjCes.
                                            ceesþîee
                                            l DeeHeÊeerveblej He´l³e#eele efkebÀJee mebYeeJ³e Jee³et IeelekeÀ
   neveerm
l eboYee&le lJejerle ceeefnleer ieesUe keÀjCes, efle®es efJeMues<eCe keÀjCes
   Je ³eekeÀefjlee He´eOeev³eke´Àceeves He´eflemeeo mLeeefHele keÀjCes.        HeoeLee¥®³ee ieUleerveblej He´eflemeeo mene³³e HegjefJeCes.
   Heefjefm
lLeleer®ee efJeMues<eCe DenJeeue le³eej keÀjCes.
                                            DeHeIeeleemeboYee&le He´ejbefYekeÀ DenJeeuee®eer HeenCeer keÀjCes,
                                            l
                                            HeefjefmLeleerJej osKejsKe þsJeCes, ³eekeÀefjlee keÀce&®eejer Je
   ke=ÀleerH
leM®eele DenJeeue le³eej keÀjCes.
                                            meeOemeecegie´er®eer DeeJeM³ekeÀlee Yeemet MekeÀles.
mebmLeelcekeÀ mebkeÀuHeveeë
                                            Meeefjef
                                            ljkeÀ mJeemL³e Je JeeleeJejCeeleerue He´YeeJee®es Meceve
   He´l³e#e
l DeLeJee mebYeeJ³e lesue DeeefCe IeelekeÀ HeoeLee¥®³ee ieUleer             keÀjC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ Je GHeueyOe DemeCeejer ceole efveOee&efjle
   ogIe&ìvesyeeyele He´eflemeeo keÀe³ee&ojc³eeve mecevJe³e meeOeCes.         keÀjC³eekeÀefjlee mebIeìveebyejesyej meuueecemeuele keÀjCes.
l  Jee³egieUleer DeLeJee lesue meeb[C³ee®eer Ieìvee Ie[u³ee®eer ceeefnleer      mLeeveeb
                                            l lej Je Dev³e mebj#ekeÀ Ghee³eeb®eer efMeHeÀejme keÀjCes.
   efceUlee®e lJejerle DÑÑÑfCÑyÑÑCÑÑr kÑ=ÀlÑÑr kÑWÀêÑMeer lÑmÑs®Ñ lesue ieUleer    He´ot<eCee®es mJe©He, otef<ele Peeuesues #es$e efveOee&efjle keÀjCes DeeefCe
                                            l
   DeLeJee IeelekeÀ HeoeLee¥®³ee ieUleeryeeyele %eeve Demesue DeMee          He´otef<ele #es$eele He´JesMe keÀjCes Je lesLetve yeensj He[Ces ³eeJej efve³eb$eCe
   J³ekeÌleerMeer mebHeke&À meeOeCes.                         þsJeC³eekeÀefjlee mene³³ekeÀ mebmLeeMeer meuueecemeuele keÀjCes.


                                          62
                                                                                yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

He´otef<ele #es$e He´ot<eCeeHeemetve cegkeÌle keÀjC³eemeeþer DeeCeeryeeCeer ke=Àleer lkeÀ DeefYeuesKe le³eej keÀjCes.
l                                             DeeefLe&
keWÀêeMeer mecevJe³e meeOeCes, He´eflemeeo HeLekeÀ, cÑÑ}kÑÀ/JÑÑnkÑÀ DÑÑÑfCÑ l keÀe³ee&ojc³eeve He´eflemeeokeÀe³e& keÀjCeeN³eeme efkebÀJee
                                             He´eflemeeo
He³ee&JejCee®³ee meboYee&le keÀece keÀjCeeje keÀce&®eejer Jeie& ³eeb®eer ceole      GHekeÀjCeeme neveer Heesnes®eu³eeme vegkeÀmeeve YejHeeF& osCes.
IesCes.                                       peyeeyeoeN³ee DeeefCe ke=Àleerë
He´otef<ele
l #es$e mebjef#ele keÀjCes Je DeveefOeke=Àle J³ekeÌleeRvee meoj #es$eele
                                             DeefOemet
                                           l ®evee peejer Peeu³eeveblej ke=Àleer keÀe³ee&me meg©Jeele keÀjCes.
He´JesMeeHeemetve jesKeCes ³eekeÀefjlee DeeCeeryeeCeer cÑole keÀe³e&,
                                             DeeCeer
`meeJe&peefvekeÀ megj#ee, keÀe³eoe Je megJ³eJemLee` ³eeb®eer ceole IesCes. lyeeCeer ke=Àleer keWÀêele Deeu³eebvelej cegK³e mebmLes®ee He´efleefveOeer
                                             DeeCeeryeeCeer ke=Àleer keWÀêeceOeerue keÀce&®eeN³eekeÀ[tve DeeHeÊeer efmLeleer®eer
DeeHelkeÀeef
l ueve keÀce&®eejer Je jefnJeemeer ³eebvee He´otef<ele #es$eele Hegveë
                                             mebef#eHle ceeefnleer Iesleerue Je DeeHeu³eekeÀ[erue ceeefnleer DeeCeeryeeCeer
He´JesMeekeÀefjlee mebyebefOele mebmLeebyejesyej efJe®eejefJeefvece³e keÀ©ve
                                             ke=Àleer keWÀêeleerue keÀce&®eeN³eebvee osleerue.
ceeie&oMe&keÀ lelJes efveOee&efjle keÀjCes.
                                             HÑtjkÑÀ
                                           l ³eb$eCeeb®³ee keÀce&®eejerJe=boeme DeÐe³eeJele ceeefnleer osCes Je
peyeeyeoej J³ekeÌleerkeÀ[tve He´otef<ele #es$e He´ot<eCe cegkeÌle Peeues Deens
l
                                             l³eeb®³ee keÀeceeJej osKejsKe þsJeCes.
Demes peenerj Peeu³eeJej®e mJe®ílee ceesefnce LeebyeefJeCes.
                                           l  DeeJeM³ekeÀ iejpee Je GHeueyOe meeOevemeecegie´er efveOee&efjle keÀjCes.
DeeCeer
lyeeCeer ceole keÀe³e& `pevemebHeke&À J³eJemLeeHeve` ³eebvee ceeefnleer
                                             DeeHeÊeer
                                           l k eÀeUele kes À ues u ³ee ke= À leer k eÀe³ee& ® ³ee, DeeJeM³ekeÀ
HegjefJeCes.
                                             meeOevemeecegie´er®³ee l³eeb®³ee #ecelesmen veeWoer þsJeCes.
efJeMes<e
l ke=Àleer keÀe³e&ke´Àce Je DeHeIeeleeMeer mebyebefOele Demeuesu³ee
veeieefjkeÀeb®³ee Deejesi³e Je megj#esmeboYee&le DeeJeM³ekeÀlee Yeemeu³eeme                          t  t t
He´meej ceeO³eces Je veeiefjkeÀebMeer mebHeke&À meeOeCÑs.
                                     OIL &
                           HAZARDOUS
                           M AT E R I A L                                          63
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                                           He´keÀjCe - 6
                           efJeYeeie HeeleUerJejerue ke=Àleer DeejeKe[e
                                           ceevmetveHetJe&
mene³³ekeÀ DeefYe³eblee (Heefjj#eCe efJeYeeie)ë-
1)       Keel³eeleHexÀ lemes®e efJeefJeOe GHe³eesefielee mesJeebleHexÀ neleer IesC³eele Deeuesues jml³eeJejerue Ke·s Je ®ej yegpeefJeC³ee®es keÀece HetCe& keÀjCes. Keel³eebleie&le
        Je efJeefJeOe GHe³eesefielee mesJee mebmLee ³eeb®³eekeÀ[tve keÀjC³eele Deeuesu³ee KeesokeÀecee®³ee JesUer jml³eeJejerue Hepe&v³epeue cÑvÑg<³Ñ ÒÑJÑsÑfµÑkÑÀÑ
        Hepe&v³epeuecegKes ³eeceO³es He[uesueer oie[ceeleer KeesokeÀece mebHeu³eeJej leele[erves meeHeÀ keÀjCes.
2)       jmles og©mleer®eer keÀeces HetCe& Peeu³eeJej oie[ceeleer®ee ef{ieeje, ve JeeHejuesues meeceeve (JeeUt, oie[, HesJnj yuee@keÌme) leele[erves
        G®eueC³eemebyebOeer kebÀ$eeìoejeme met®evee osCes.
3)       leelHegjles DeeÞe³emLeeve cnCetve JeeHejC³eele ³esCeeN³ee MeeUe efveefM®ele keÀjCes, lesLeerue mees³eer megefJeOeeb®ee Dee{eJee IesCes Je DeeJeM³ekeÀ mees³eer
        megefJeOee HegjefJeCes, l³eekeÀefjlee He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe) ³eeb®³eeMeer mecevJe³e meeOeCes.
4)       He´l³eskeÀ efJeYeeie keÀe³ee&ue³eebvee HegjefJeC³eele Deeuesues ÙÑsvÑ ef[Pesue ÑfJÑÐÑglÑ pÑÑfvÑ$Ñ pevejsìj mesì J³eJeefmLele meg© Deensle ³ee®eer Kee$eer keÀ©ve
        IesCes.
5)       DeeCeeryeeCeer HeefjefmLeleer GodYeJeu³eeme leelHegjl³ee DeeÞe³emLeeveebceO³es keÀece keÀjC³eemeeþer He´ceeefCele keÀe³e&HeOoleer efveefM®ele keÀjCes Je l³ee®ee
        mejeJe keÀJee³eleer®es Dee³eespeve keÀ©ve IesCes.
6)       mLeeefvekeÀ veeieefjkeÀebceO³es pevepeeie=leer keÀjCes, DeeÞe³emLeeves cnCetve efveefM®ele kesÀuesu³ee MeeUebceO³es þUkeÀ yees[& ueeJeCes p³eele DeeHelkeÀeefueve
        mebHekeÀe&meeþer mebyebOeerleeb®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ veceto kesÀuesues DemeeJesle.
7)       veeues lemes®e ieìejeJejerue DeveefOeke=Àle yeebOekeÀeces nìefJeCes pesCeskeÀ©ve HeeJemee®³ee HeeC³ee®ee efve®eje megueYeefjl³ee nesF&ue.
8)       JÑÑÕlÑtkÑÀÑrmÑ DÑÄLÑUÑ þjCeeN³ee lemes®e OeeskeÀeoe³ekeÀ DeJemLesle DemeCeeN³ee Pee[eb®³ee HeÀebÐee íeìCes.
9)       OeeskeÀeoe³ekeÀ ceneHeeefuekeÀe Fceejleervee ìsketÀ osC³ee®eer / kebgÀHeCe IeeueC³ee®eer efkebÀJee Fceejle peceerveoesmle keÀjC³ee®eer keÀejJeeF& JesUsle keÀjCes, Je
        lesLeerue jefnJeeMeebvee megjef#ele efþkeÀeCeer nueefJeCes.
mene³³ekeÀ DeefYe³eblee (Fceejleer Je keÀejKeeves)ë-
1)       cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®ee meJnx keÀjCes, l³eeb®eer Jeie&Jeej ³eeoer (GHekeÀj He´eHle, GHekeÀj vemeuesu³ee, Keepeieer, MeemekeÀer³e Je
        ceneveiejHeeefuekeÀe) DeÐe³eeJele keÀjCes.
2)       oj[er keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeeb®eer ³eeoer DeÐe³eeJele keÀjCes.
3)       oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeer lemes®e/cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleerceO³es jenCeeN³ee ueeskeÀebvee Oeeske̳ee®³ee meg®evee
        osCes, Oeeske̳ee®³ee met®evee osCeejs HeÀuekeÀ ueeJetve meeJeOeeveles®ee FMeeje osCes.
4)       oj[ keÀesmeUu³eeme neveer Heesn®eCeeN³ee Iejeb®eer ³eeoer efpeuneefOekeÀejer (cegbyeF& Menj Je cegbyeF& GHeveiejs) ³eeb®³eeMeer mecevJe³e meeOetve DeÐe³eeJele
        keÀjCes.
5)       Fceejle keÀesmeUCes efkebÀJee oj[ keÀesmeUCes ³ee DeeHeÊeer®³ee JesUer keÀjeJe³ee®³ee He´ceeefCele DeeoMe& keÀe³e&HeodOeleer®ee (SOP) DeejeKe[e
        DeÐe³eeJele keÀjCes. ³eeyeeyele®³ee mejeJe keÀJee³eleer keÀjCes.
6)       OeeskeÀeoe³ekeÀ FceejleeRvee efve<keÀemeve veesìerme yepeeJeCes, meoj Fceejle efjkeÀeceer keÀjC³eeyeeyele keÀe³e&Jeener keÀjCes.
7)       efJeYeeieeleerue ueneve ceesþs veeues, Hepe&v³e HeelecegKes DeeefCe Hepe&v³epeueJeeefnv³ee ³eeJejerue Deefleke´ÀceCes otj keÀjCes Je leer Hejle GYeer jent ve³esle
        ³ee®eer Keyejoejer IesCes.
                                               64
                                                                                 yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

mene³³ekeÀ DeefYe³eblee (Ie.keÀ.J³e)ë-
1)    efJeYeeieHeeleUerJejerue Hepe&v³epeue cÑvÑg<³Ñ ÒÑJÑsÑfµÑkÑÀÑ, Hepe&v³epeuecegKes, íesìs veeues ³eeceOeerue ieeU keÀe{Ces.
2)    ceO³eJeleea ³eb$eCee (Hepe&v³epeueJeeefnv³ee) ³eeb®³eeMeer mecevJe³e meeOetve 1) Hepe&v³eHeele:cegKes meeHeÀ keÀjCes, l³eeb®es ©boerkeÀjCe Je KeesueerkeÀjCe
     keÀjCes. 2) efJeYeeieer³e ceesþs veeues, yebefomle ceesN³ee, Yetefceiele Hepe&v³epeueJeeefnv³ee, (HeeF&He, {eHee, Dee®e&) meeHeÀ keÀjCes.
3)    Hepe&v³e peueJeeefnv³ee ceO³eJeleea ³eb$eCes®³ee mebyebefOele DeefOekeÀe-³eebMeer mecevJe³e meeOeCes. Jejerue keÀeceeb®eer SkeÀef$ele HeenCeer keÀjCes.
4)    HeeJemeeȳeeHetJeea efJeYeeieeleerue Hepe&v³epeuecegKes/íesìs veeues meeHeÀ keÀjC³eekeÀefjlee GHeHe´cegKe DeefYe³eblee (He´®eeueve Je Heefjj#eCe)
     Hepe&v³eJeeefnv³ee ³eeb®³eekeÀ[tve DeeJeM³ekeÀ leer meb³eb$es efceUefJeCes, DeeJeM³ekeÀlee Demeu³eeme DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®³ee (NGO) keÀeceieejeb®eer
     vesceCetkeÀ keÀjCes.
5)    efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e DeeJeM³ekeÀ l³ee mees³ÑÑrmegefJeOee/ceveg<³eyeU/meeOevemeecegie´ermen keÀe³ee¥efvJele keÀjCes.
6)    meJe&meeOeejCeHeCes HeeCeer mee®eC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes efveefM®ele keÀ©ve Hepe&v³epeueJeeefnv³ee ceO³eJeleea ³eb$eCesMeer mecevJe³e meeOetve
     lesLes ³eesi³e l³ee GHee³e³eespevee keÀjCes, DeeJeM³ekeÀ Demeu³eeme HeeC³ee®ee GHemee keÀjCee-³ee GÙb®ÑvÑ mÑb®ÑÑb®ÑÑr J³eJemLee keÀjCes.
7)    He´Meemeve Je Dev³e ³eb$eCeebceO³es mecevJe³e jeKetve He´ceeefCele keÀe³e&HeodOeleer lemes®e DeeHelkeÀeefueve DeejeKe[e mebkeÀefuele keÀjCes.
8)    efJeYeeieJeej DeeHelkeÀeefueve meefceleer®³ee mecevJe³e yewþkeÀe Dee³eesefpele keÀ©ve ceevmegve HetJe& megmeppeles®ee Dee{eJee IesCes.
9)    je<ì^er³e DeeHelleer He´eflemeeo HeLekeÀ Je veewouee®³ee DeefOekeÀeN³eebmen HeeCeer mee®eC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeeb®eer HeenCeer keÀjCes.
10)   Hetj HeefjefmLeleer GodYeu³eeme keÀjeJe³ee®³ee ceolekeÀe³ee&®³ee mejeJe keÀJee³eleer IesCes.
11)   DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleer neleeUC³eemeeþer He´l³eskeÀ efJeYeeie keÀe³ee&ue³eeme SkeÀ pesmeeryeer DeeefCe oesve [bHeme& osC³eele Deeues Deensle. ner meb³eb$es
     J³eJeefmLele keÀe³e&jle þsJeeJeerle Je l³eekeÀefjlee keÀce&®eejer Je ®eeuekeÀJeie& GHeueyOe keÀjÀve JeeHejC³eele ³eeJeerle.
12)   JeejbJeej nesCeeje lÑgÄgbyÑ Ye©ve JeenCeeN³ee ieìejeb®eer HeenCeer keÀ©ve l³eeyeeyele ³eesi³e l³ee GHee³e³eespevee keÀjCes.
13)   meKeue Yeeieele ceolekeÀe³ee&meeþer nes[îee, veewkeÀe DeeefCe ceveg<³eyeU meppe þsJeCes.
IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeveë-
1)    Fceejleer yeebOekeÀeces ®eeuet Demeuesu³ee efþkeÀeCeer oie[ceeleer®ee ef{ieeje meeþt ve osC³eekeÀefjlee HeenCeer keÀjCes mebyebefOele kebÀ$eeìoejeme meg®evee osCes.
2)    ceneHeeefuekeÀe HeoHeLe/jmles/Jee@ìj ìsyeue Fl³eeoer efþkeÀeCeer keÀesCel³eener He´keÀej®eer oie[ceeleer meeþt ve osCes.
3)    meJe& Iejieuu³eebceOeerue keÀ®eje meeþt ve osCes, Iejieuu³eebceO³es keÀ®eje ve ìekeÀC³eemeeþer veeieefjkeÀebceO³es pevepeeie=leer keÀjCes.
mene³³ekeÀ DeefYe³eblee (HeeCeer Keeles)ë-
1)    otef<ele HeeC³ee®³ee leke´ÀejeR®es leele[erves efveJeejCe keÀjCes, #eefleie´mle Yetefceiele peueJeeefnv³ee leelkeÀeU og©mle keÀjC³eele ³eeJ³eele.
2)    Iejieuu³eebceOeerue HeeC³ee®es veeog©mle/ieUkesÀ HeeF&He og©mle keÀjC³eemeeþer mebyebOeerle Fceejle ceeuekeÀeme metef®ele keÀjCes.
JewÐeefkeÀ³e DeefOekeÀejer (Deejesi³e)ë-
1)    efJeYeeieeleerue oJeeKeev³eebceO³es HeeJemeeȳÑÑle GodYeJeCeeN³ee efJeefJeOe DeepeejebJejerue Deew<eOeeb®ee Hetjsmee meeþe keÀjCes.
2)    HeeJemeeȳÑÑle GodYeJeCeeN³ee efJeefJeOe Deepeejebyeeyele pevepeeie=leer keÀjCes.
3)    HeeJemeeȳÑÑleerue efJeefJeOe DeeHeÊeer®³ee JesUer DeeHeodie´mleebvee Je keÀeceeJejerue keÀce&®eejerJe=boebvee Devvee®eer HeekeÀerìs HegjefJeC³ee®eer J³eJemLee keÀ©ve
     þsJeeJeer.
keÀerìkeÀ efve³eb$eCe DeefOekeÀejerë-
1)    efJeYeeieeleerue [emeeb®eer GlHeÊeer nesCeeN³ee Je Gbojeb®³ee Hewoemeer®³ee efþkeÀeCeebJej melele ue#e þsJetve efve³eb$eCeelcekeÀ GHee³e³eespevee DeeKeCes.
2)    keÀerìkeÀ efve³eb$eCe keÀjC³ee®³ee ¢<ìerves DeejeKe[e le³eej keÀjCes.
                                          65
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

3)       keÀerìkeÀ efve³eb$eCeekeÀefjlee meb³eb$es DeeefCe Deew<eOeeb®ee Hegjsmee meeþe keÀjCes.
4)       efJeYeeieele ceuesjer³ee efve³eb$eCe Je efvecet&uevee®ee DeejeKe[e jeyeefJeCes.
5)       cÑÕÑHÑÑÑf}kÑÀÑ ceeuecellee Je Keepeieer ceeuecelleebceO³es HeeC³ee®³ee ìeke̳ee JÑ ¾lÑj ÑfþkÑÀÑCÑÑr ³eesi³e He´keÀejs [eme He´efleyebOekeÀ keÀjC³eeyeeyele
        keÀe³e&Jeener keÀjCes.
                                          ceevmegve ojc³eeve
1)       peesjoej Hepe&v³eJe=<ìer nesle Demesue lesJne Hepe&v³epeueJeeefnv³ee, ceueefveëmeejCe Je Heefjj#eCe Keel³ee®³ee ieCeJes<eOeejer keÀeceieejeb®es ueneve ieì
        le³eej keÀ©ve yeerì FbefpeefveDej®³ee ceeie&oMe&veeKeeueer efJeYeeieeleerue JesieJesieU³ee meskeÌMeveceO³es Hepe&v³epeuecegKeebJejerue keÀ®eje, HueeefmìkeÀ
        efHeMeJ³ee Je HeeueeHee®eesUe otj keÀjCes.
2)       HeeCeer mee®eC³ee®eer Meke̳elee Demeuesu³ee efþkeÀeCeebJej efJeMes<e ue#e þsJetve ceole keÀe³ee&meeþer cÑÕÑvÑiÑjHÑÑÑf}kÑsÀ®ÑÑr ieCeJes<eOeejer ye®eeJe HeLekesÀ
        lewveele keÀjCes, nesceiee[&, Deefve©OÙ Deke@À[ceer®es mJe³ebmesJekeÀ lewveele keÀjCes.
3)       meoj efþkeÀeCeer GHeefmLele jentve HeeJemee®³ee HeeC³ee®ee lJeefjle efve®eje nesC³eemeeþer DeeJeM³ekeÀ l³ee GHee³e³eespevee keÀjeJ³eele.
4)       HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeejs GbÙ®ÑvÑ mÑb®Ñ meg© keÀjCes.
5)       HeeJemeeȳÑÑle GOeeCee®³ee Yejleer®eer Gb®eer 4.5 ceerìjHes#ee peemle Demeu³eeme mecegê effkeÀveeN³eeueiele®³ee veeieefjkeÀebvee meeJeOeefiejer®ee
        FMeeje osCes.
6)       efkeÀveejHeÆerJej mecegêe®³ee GOeeCee®³ee Yejleer®³ee ueeìsves Jeentve ³esCeeje keÀ®eje lJeefjle otj keÀjCes.
7)       HeeJemeeȳÑÑle peesjoej JeeN³eecegUs Pee[eb®³ee ceesþîee HeÀebod³ee legìleele, ueneve ceesþs Je=#e GvceUtve He[leele, DeMee efþkeÀeCeer leele[erves Yesì
        osTve jmles JeenlegkeÀerkeÀefjlee ceeskeÀUs keÀjeJesle.
8)       efJeYeeieeleerue OeeskeÀeoe³ekeÀ Fceejleer / oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes ³ee®eer DeÐe³eeJele ³eeoer efve³eb$eCe keÀ#eele þsJeeJeer.
9)       HeeJemeeȳÑÑle meJe& efJeYeeieer³e yeerì Dee@HeÀermej ³eebveer mekeÀeUHeeUerle keÀeceeJej Deeu³eeJej ®eewkeÀerleerue keÀece DeeìesHetve mebHetCe& yeerì ceO³es HesÀjer
        cee©ve cegK³elJes ceesþs jmles, l³eebvee íso jmles, pees[jmles ³eeb®es efvejer#eCe keÀjÀve Jeefj<þebvee DenJeeue od³eeJee.
10)       JesOeMeeUskeÀ[tve peesjoej HeeJemee®eer Meke̳elee Jele&JeC³eele Deeueer Demesue lesJne efkebÀJee DeefleJe=<ìer®³ee He´mebieer GOeeCee®³ee Yejleer®eer Gb®eer 4.5
        ceerìjHes#ee peemle Demeu³eeme, megÆer®³ee efoJeMeer efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#eele peeoe keÀeceieejeb®eer vesceCetkeÀ keÀjeJeer. ³ee keÀeceer DeeJeM³ekeÀlee
        Yeemeu³eeme l³ee l³ee efJeYeeieeleerue veeWoCeerke=Àle DeMeemekeÀer³e mebmLeebkeÀ[tve DeeJeM³ekeÀ ceveg<³eyeU IesC³eemeeþer mebyebefOele me#ece DeefOekeÀeN³eeb®eer
        cebpetjer He´eHle keÀ©ve ³eesi³e leer keÀe³e&Jeener keÀjeJeer.
11)       efJeYeeieeleerue ceevmetve mebyebefOele Goe. HeeCeer lebgyeCes, Pee[s He[Ces, Iejeb®eer He[Pe[, jsuJes ©UeJej HeeCeer ³esCes DeMee He´keÀej®³ee leke´ÀejeR®es
        efvejekeÀjCe keÀjleevee keÀe³e GHee³e³eespevee kesÀueer ³ee®eer SkeÀef$ele ceeefnleer DeeHelkeÀeefueve J³eJemLeeHeve efve³eb$eCe keÀ#eekeÀ[s He@ÀkeÌmeÜejs
        HeeþJeeJeer.
12)       meJe& cenlJee®³ee otjOJeveer ke´ÀceebkeÀe®eer ³eeoer, efJeYeeiee®³ee DeeHelkeÀeefueve DeejeKe[³ee®eer DeÐe³eeJele He´le efve³eb$eCe keÀ#eele GHeueyOe þsJeCes.
13)       efJeYeeieeleerue efve³eb$eCe keÀ#eebveer melele DeeHelkeÀeefueve efve³eb$eCe keÀ#ee®³ee mebHekeÀe&le jenCes.
14)       ceevmetve keÀeueeJeOeerle meJe&meeceev³e efmLeleer Demesue lesJne efve³eb$eCe keÀ#eeleerue keÀeceieejebkeÀ[tve DeeHelkeÀeefueve HeefjefmLeleer ìeUC³ee®³ee ¢<ìerves
        Flej keÀeces keÀjÀve IesCes.
15)       efJeYeeieeleerue HeeCeer mee®etve jeefnuesu³ee efþkeÀeCeer [emeeb®eer GlHelleer nesJet ve³es ³eekeÀefjlee Deew<eOe HeÀJeejCeer keÀjCes.
16)       efJeYeeieeleerue efJeefJeOe yeebOekeÀece mLeUebJej ue#e þsJetve lesLeerue keÀeceieejeb®³ee leHeemeCeermeeþer [e@keÌìme&®eer vesceCetkeÀ kesÀueer Deens keÀe les leHeemeCes.
17)       efJeYeeieele ceuesefj³ee efveceg&ueveekeÀefjlee efJeMes<e DeefYe³eeve jeyeJeeJes.
                                               66
                                                                            yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                                  ceevmegve veblej
1)  DeeHelkeÀeefueve efmLeleerle kesÀuesu³ee keÀe³ee&le jeefnuesu³ee GefCeJee MeesOeC³eemeeþer Je megOeejCee Ie[efJeC³eemeeþer keÀe³e&Hetle&lee DenJeeue le³eej
   keÀjCes.
2)  HeeJemeeȳeele HeeCeer mee®eC³ee®eer veJeerve efþkeÀeCes efvecee&Ce Peeueer Demeu³eeme l³ee®eer keÀejCeefceceebmee MeesOetve l³eeyeeyele ³eesi³e GHee³e³eespevee
   keÀjC³eekeÀefjlee mebyebefOeleebvee keÀUefJeCes.
3)  HeeJemee®³ee HeeC³ee®ee ueJekeÀjele ueJekeÀj efve®eje nesC³ee®³ee ¢<ìerves Hepe&v³epeueJeeefnv³ee me#ece keÀjC³eekeÀefjlee GHee³e³eespevee jeyeefJeCes.
4)  HeeJemeeȳeele HeeJemee®es HeeCeer GHemeC³eekeÀefjlee GÙb®ÑvÑ mÑb®Ñ JeeHejC³eele Deeuesu³ee efþkeÀeCeer Hegvne GÙb®ÑvÑ mÑb®Ñ JeeHejC³ee®eer DeeJeM³ekeÀlee
   Yeemet ve³es ³eeyeeyele ³eesi³e l³ee GHee³e³eespevee keÀjCes.


                                      t
                                      t
                                      t
                                       67
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
                                           He´keÀjCe - 7
 4.5 efceìjHes#ee DeefOekeÀ Gb®e ueeìeb®³ee Yejleer®es efoJeme (pÑtvÑ lÑs mÑHìW 2013)
  petve                        5.5
                                      4.89          4.97      4.93
  2013                         5
                               4.72                                    4.79
                                                                             4.54
     Yejleer                   4.5
     Deesnesìer
                            4

                            3.5
                 Gb®eer ceerìjceO³es
                            3

                            2.5

                            2
                                  1.55
                                           1.35
                            1.5
                                                     1.19                 1.13       1.22
                                                             1.11
                            1

                            0.5

                            0
                               1214  1819  1302   1914     1349  2005   1435  2052     1521  2138   1607  2227
         JesU Je efoveebkeÀ (leemeebceO³es)     23.06.2013   24.06.2013       25.06.2013   26.06.2013      27.06.2013    28.06.2013
                            5.5
  peguew                                     4.88          4.95          4.89
                            5
  2013                           4.68                                           4.71

                            4.5
     Yejleer
     Deesnesìer                  4

                            3.5

                            3
                 Gb®eer ceerìjceO³es
                            2.5

                            2
                                   1.36
                            1.5
                                              1.1
                                                         0.91          0.82          0.86
                            1

                            0.5

                            0
                               1158  1805     1243   1855     1327  1944      1410  2027     1453   2110
         JesU Je efoveebkeÀ (leemeebceO³es)     22.07.2013      23.07.2013       24.07.2013      25.07.2013      26.07.2013
                                               68
                                                                       yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
                      5.5
Dee@iemì
2013                     5
                         4.61
                                  4.79         4.82
                                                       4.51
                                                                4.71

 Yejleer                  4.5
 Deesnesìer
                       4

                      3.5
           Gb®eer ceerìjceO³es
                       3

                      2.5

                       2

                      1.5
                              1.05
                       1               0.78
                                                0.62         0.54        0.58
                      0.5

                       0
                         1138   1746   1220  1831     1300  1915     0129  0711   1339   1956
    JesU Je efoveebkeÀ (leemeebceO³es)
                         20.08.2013    21.08.2013      22.08.2013          23.08.2013                       5
meHìsbyej                      4.57          4.52            4.55         4.52
2013                    4.5

 Yejleer                  4
 Deesnesìer
                      3.5

                       3
           Gb®eer ceerìjceO³es
                      2.5

                       2

                      1.5

                                                                   0.92
                       1                  0.75
                               0.54
                                                       0.45
                      0.5

                       0
                          1138   1746     1220  1831         1300  1915      0129   0711
    JesU Je efoveebkeÀ (leemeebceO³es)
                          19.09.2013              20.09.2013             21.09.2013
                                       69
yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.

                                 He´keÀjCe - 8
                     efJeYeeieJeej HeefjCeece#ece efþkeÀeCes
              HeeCeer                cees[keÀUerme Deeuesu³ee Fceejleer            mecegê
   Deveg.             YegmKeuevee®³ee                                             efveJeeje
      efJeYeeie legbyeC³ee®eer                  GhekeÀj                   efkeÀveeN³eeueiele®eer
   ke´À.                peeiee   GhekeÀjHe´eHle         ceneHeeefuekesÀ®³ee  SketÀCe               MeeUe
            efþkeÀeCes                   vemeuesu³ee                     Jemleer

    1         S     8    0        22       18        5       45        6         2
    2        yeer    5    0        39       42        13      94        0         4
    3        meer    3    0        18       21        13      52        0         2
    4        [er    9    16       20       30        2       52        10         8
    5         F&    11   2        15       16        59      90        10         7
    6       SHeÀ/o    12   9        1        5        10      16        1         5
    7       SHeÀ/G    11   4        10        0        0       10        0         7
    8       peer/o    6    5        41        9        1       51        5         6
    9       peer/G    4    0        32       19        17      68        1         4
   10       S®e/Het    14   0        0        9        0       9        0         5
   11       S®e/He    9    1        0       14        1       15        3         3
   12       kesÀ/HetJe&  7    0        0       29        0       29        0         25
   13        kesÀ/He   12   3        0       29        18      47        4         4
   14        Sue     15   15        0       89        0       89        13         14
   15       Sce/Het    11   10        0       21        9       30        3         3
   16       Sce/He    7    1        0       25        1       26        0         4
   17        Sve     8    27        0       50        0       50        0         5
   18        Heer/o    10   2        0       52        1       53        0         4
   19        Heer/G    11   10        0       34        1       35        7         9
   20       Deej/o    9    2        0       33        3       36        4         6
   21       Deej/G    7    4        0        9        0       9        1         6
   22       Deej/ce    11   2        0        9        0       9        2         6
   23        Sme     12   148        0       16        1       17        0         5
   24         ìer    10   2        0       27        0       27        1         6
        SketÀCe       222  263       198       606       155      959        71        150
                                     70
                 yÑ=.cÑbg.cÑ.vÑ.HÑÑ.
efJeYeeie - 2  efJeYeeieeb®eer ceeefnleer
72
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                      S efJeYeeie
                                                      @
         efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë 134/F&, Meefno Yeieleefmebie ceeie&, efjPeJn& yeBkeÀ DeeHeÀ Fbef[³ee peJeU, cebgyeF& - 400001
1.     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë oef#eCe meercee - vesJner veiejHeemetve keÀHeÀ Hejs[, kegÀueeyee DeeefCe cegbyeF& Heesì& ì^mìHe³e&ble efJemleejuesueer Deens. Gllej
      meercee - efJemleej ceefjve [e^FJn les SheÀ jes[ DeeefCe Deeveboerueeue HeesÎej ceeie& DeeefCe Sue ìer ceeie& Demee Deens. HeefM®ece meercee - veefjceve Hee@F¥ì
      DeeefCe ceefjve [^eFJn Heefjmej, Sve Sme ceeie&, meer HesÀme DeeefCe HetJe& meercee - vesJnue, efceefueìjer, iesì Jes Dee@HeÀ Fbef[³ee DeeefCe Sce. yeer.Heer.ìer.
      Heefjmej DeMeer efJemleejuesueer Deens. mÑÙj ÑfJÑYÑÑiÑÑ®Ñs #Ñs$ÑHÑÀU 11.41 ®ÑÑw. ÑfkÑÀcÑÑr. DÑÑÕs.
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                            efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2266 1353, 2260 7000
                                efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë 2262 4000
 De.ke´À. Heoe®es veebJe                         f
                                  DeeOekeÀeN³ee®es veebJe      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ    F& cesue
  1   mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                  Þeer. [er. Sme. #eerjmeeiej    9167203773            ac.a@mcgm.gov.in
  2               b
     keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee                Þeer. Sme. Sme. ®eJneCe      9969066617
  3            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)            Þeer. Deej. peer. Mecee&      9004445221            aeswma@gmail.com
  4            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)            Þeer. ìer. meer. keÀesueeyekeÀj  9987237417
  5              b
     mene³³ekeÀ DeefYe³elee (Heefjj#eCe)            Þeer. Þeer. Deej. pes. ieesJeejer 9820880217
  6            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe keÀejKeeves) Þeer. [er. [er. kebÀLeejer³ee      9833410464
  7            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)          Þeer. Sme. kesÀ. yegJee      9930260420
  8   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer             Þeer. Heer. kesÀ. ieebieg[x    9869079877            co.a@mcgm.gov.in
  9   mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.)       Þeer. Sve. [er. jeþes[       9320819040
 10 JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer              [e@. ®eslevee efveleerue      9920759814
 11 He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)             Þeer. Sce. ie{jer         8879060073
 12 GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ                          b
                                  Þeerceleer Depeveer kegÀye[s    9004955015
 13 keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer                 Þeer. mebefoHe jeTle        9820441346
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes – 8
 De.                                  HeeC³ee®ee GHemee           meb®ee®eer #ecelee      Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
             HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
 ¬eÀ.                                   keÀjCeejs meb®e          (Sce 3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                           f
 1 Deebyes[keÀj HegveJe&meve, meeF&yeeyee cebeojepeJeU,            1                  60            8879654101
   Þeer. mebie´ece meg³e&JebMeer, ieuueer ke´bÀ.4
                           f
 2 Deebyes[keÀj HegveJe&meve, meeF&yeeyee cebeojepeJeU             1                   90             8879654102
 3 ieCesMe cetleea veiej, iejerye veJeepe efceukeÀ meWìj peJeU,        1                   60             8879654103
   ieuueer ke´bÀ.5
 4 ieCesMe cetleea veiej, Þeer. jefleueeue Mecee&, ieuueer ke´bÀ.3       1                   60             8879654104
 5 ieCesMe cetleea veiej, Yeeie -2, ye@keÀyes yeme Deeieeje®³ee ceeies     1                   90             8879654105
   (vee³ej DeeefCe DeMeeskeÀ efmebie)
 6 ieerlee veiej MeeUspeJeU Fheer veb. peerSveHeer/35             1                   60             8879654106
 7 ieerlee veiej Jee®eveeue³eemeceesj, Fheer veb. peerSveHeer/29        1                   60             8879654107
   peJeU
 8 ieerlee veiej ®e®e&meceesj, Fheer veb. peerSveHeer/7 peJeU         1                   90             8879654108
4.          s
     oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes ë efvejbkeÀ
                                          73
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  5.         cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë45
    GHekeÀj He´eHle                GHekeÀj vemeuesu³ee                             ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                       Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                     Fceejleer                                 Fceejleer
      22          GHeueyOe veener       18                    GHeueyOe veener          05            GHeueyOe veener
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë6
     De.ke´À.                          r
                               Jemlee®es veebJe                       ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)           r
                                                                                 Jemlee®ee He´keÀej
      1       Deebyes[keÀj veiej                                             6191           mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
      2       ieerlee veiej                                                6505           mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
      3                               b
             megboj veiej, megoece veiej, peceMesopeer yeoj, DeePeeo veiej                       10611            mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
      4       ieCesMe cetleea veiej Yeeie 1 DeeefCe 2                                   7011           mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
      5       ceef®‫‏‬íceej veiej, efMeJeMekeÌleer veiej, iejeryepevelee, cenelcee HegÀues veiej              7269           mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
      6       Deebyes[keÀj veiej HegveJe&meve, OeesyeerIeeì, ieCesMe cetleea veiej 1 DeeefCe 2             12196            mecegê efkeÀveeN³eepeJeU
             SketÀCe                                                  49783
  7.         leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 2
      De.                                                          mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es
                           #es$e                   Fceejleer®eer ceeefnleer                      otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
      ¬eÀ.                                                                veebJe
      1     kegÀueeyee ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, MeeUe ke´ÀceebkeÀ-1        leUcepeuee DeefOekeÀ 3     Þeerceleer efJepe³ee ieJeejer    9869902619
                                b
            cejeþer (ceeO³eefcekeÀ), Sve. S. meeJele ceeie&                 cepeues         (Ghe cegK³eeO³eeefHekeÀe)      22830249
                                                                Þeer. Yegmeeje
       2     ceveesnjoeme MeeUe,HeÀesì&                        leUcepeuee DeefOekeÀ 4     Þeerceleer yeesjerkeÀj       9702851512
                                                    cepeues         Þeer. ceesefnles
  8.         Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 18
    1          &
           ne@efveceve meke&Àue GÐeeve, meWì^ue uee³eye´jermeceesj, Sme. yeer. Sme. ceeie&, cebgyeF&
    2                                         f
           Jee@uìj ef[meesPee GÐeeve, mej Jner. þekeÀjmeer ceeie& DeeeCe Deeveboerueeue HeesÎej ceeiee&Jejerue pebkeÌMeve, cegbyeF&
    3       kegÀueeyee Jeg[dme GÐeeve, ke@Àhìve He´keÀeMe Hessþs ceeie&, keÀHeÀ Hejs[
    4       iee[&ve Huee@ì, Sve. HeejsKe ceeie& DeeefCe pes. Yeesmeues ceeiee&®es pebkeÌMeve
    5       meefyevee ®ebo´MesKej efjefke´ÀSMeve ie´eTb[, efjieue efmevesceemeceesj, Sve. HeejsKe ceeie&
    6       efJekeÀeme GÐeeve, Jeu[& ì^s[ meWìj peJeU, keÀHeÀ Hejs[
    7       meer. Heer. Deej. S. GÐeeve, He´keÀeMe Hesþs ceeie&, keÀHeÀ Hejs[
    8       veefjceve Hee@F¥ì ³esLeerue iee[&ve Huee@ì, pes. yepeepe ceeie&
    9       Sue. Deej. ìsjmeer Yeeefì³ee iee[&ve, Jeeue®ebo efnje®ebo ceeie&, í$eHeleer efMeJeepeer ìefce&vememeceesj, veiej ®eewkeÀ, HeÀesì&, cegby eF& 1
    10                                     f
           kegÀHejspe yeB[mìB[ GÐeeve, ceeoece keÀecee ceeie& DeeeCe Sce. kesÀ. ceeie& pebkeÌMeve
    11      í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe GÐeeve, iesì Jes Dee@HeÀ Fbef[³ee
    12                 w       f
           meeyet efmeÎerkeÀer ceoeve, meeyet emeÎerkeÀer ceeie&
    13      ngleelcee ®eewkeÀ GÐeeve
    14      cegK³eeue³eepeJeUerue GÐeeve
    15      F. Sve. ìer. ©iCeeue³e ³esLeerue GÐeeve
    16      megj#ee iee[&ve, He´keÀeMe Hesþs ceeie&, keÀHeÀ Hejs[
    17      efJeOeeve YeJeve ceeie& ³esLeerue GÐeeve, ³egefve³eve yeBkeÀ meceesj
    18      veme&jer Huee@ì, peve. peievveeLe Yeesmeues ceeie&, veefjceve Hee@F¥ì
                                                74
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


9.      DeefiveMeceve keWÀês ë 04
 De. ¬eÀ.      DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe              keWÀê DeefOekeÀejer          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     veefjceve Hee@F¥ì                Þeer. Sme. Sce. leUskeÀj               22882787            9594280101
  2     kegÀueeyee                    Þeer. Heer. [er. He´Yet                22043603            9930262789
  3     HeÀesì&                     Þeer. kesÀ. Iee[erieeJekeÀj              22611942            9869522947
                                                                           9930464810
   4    keÀvee&keÀ yeboj (Fbefoje [e@keÀ)        Þeer. Sme. [yu³et. jeCes                 22611589           9930464840
                                                                           9869313384
10.     Heesueerme þeCeer ë 5
 De. ¬eÀ.    Heesueerme þeC³ee®es veebJe      Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ             Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     Sce. Deej. S. ceeie&                  g
                           Þeer. He¨eekeÀj peF&keÀj            22611939, 22621313                 9820107460
                                                     22620769
   2         w
        DeePeeo ceoeve                f
                           Þeer. eoHekeÀ {esues              22620295, 22678115                 9870494449
                                                     22620697
   3    ceefjve [^eFJn            Þeer. Pes[. Sce. IejeU             22880267, 22880266                 9869028129
                                                     22880265
   4    kegÀueeyee              Þeer. efJn. Heer. meeJeble           22043702, 22856817                 9821671352
                                                     22852885
   5    keÀHeÀ Hejs[             Þeer. pes. kesÀ. Kejele            22180588, 22150130                 9821275009
                                                     22150063
11.     yeme Deeieej ë 3
 De.ke´À.      veebJe         Deeieej J³eJemLeeHekeÀ               otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ            nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
                                                                         megefJeOee Deens keÀe?
   1    veiej ®eewkeÀ       Þeer. Mejo efmebie                    22620090                          veener
   2    kegÀueeyee        Þeer. HeemeuekeÀj                  22856262, 22842090,                       veener
                                                22879361
  3     ye@keÀyes        Þeer. Go³e peeYeskeÀj                22183859, 22183458                      GheueyOe
12.     JeenveleU ë 6
      1.    keÀHeÀ Hejs[ ceekexÀì peJeU, [er. Sve. ceeie&
      2.    keÀeUe Iees[e, kesÀ. ogYee<e ceeie&
      3.    efjieue efmevescee meceesj, í$eHeleer efMeJeepeer ìefce&veme ceeie&
      4.    yesuee[& efHe³ej, jecepeerYeeF& keÀceeveer ceeie&
      5.                 g
           Jeerj veefjceve ceeie&, nleelcee ®eewkeÀ peJeU
      6.    nefve&ceve meke&Àue
13.     Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë 3
      1.   ye=nvcegbyeF& ceneveiejHeeefuekeÀe cegK³eeue³e, efJemleejerle Fceejle
      2.   kegÀueeyee DeefiveMeceve keWÀê, Sme.yeer.Sme. ceeie&, kegÀueeyee
      3.   vejerceve Hee@F¥ì DeefiveMeceve keWÀê, ®e®e&ieìs
14.                                                r
      jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 199 jmles, ueebyeer 68.33 efkeÀ.cee.
15.     ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë efvejbkeÀ
                                            75
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 16.         HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë 27
 De. ke´À.                           veebJe                      De. ke´À.                  veebJe
   1         Fbefoje [e@keÀ, ìe³eiej iesì ke´À. 1 (ie´erve iesì)                     15     meeOeg ìer. Dee³e.JeemeJeeveer ceeie&
   2         efcebì (ìekeÀmeeU), Sme. yeer. efmebie ceeie&, (ìe³eiej iesì HeeleëcegKe ke´À. 1)      16     efJekeÀeme GÐeeve (Jeu[& ì^s[ meWìj)
   3         iesì Jes Dee@HeÀ Fbef[³ee                                  17                        s
                                                                Peguesueeue cebefoj, peer. [er. meeceeveer ceeie&
   4         yeerF&Smeìer ceeie&                                     18     peer. [er. meesceeveer ceeie&
   5         DeeLe&j yeboj ceeie& (jsef[³ees keÌueye)                           19     jeceYeeT meeUieebJekeÀj ceeie&
   6         ueeuee efveiece ceeie&                                    20     yegOeJeej Heeke&À (ceef®íceej veiej)
   7         peceMesopeer yeoj b                                     21     veeLeeueeue HeejsKe ceeie& (ìeìe kebÀHeeGb[)
   8         DeePeeo veiejer / mebgoj veiejer                               22     peceveeueeue yepeepe ceeie&
   9         ogceerve ceeie&                                       23     efJeve³e kesÀ. Mene ceeie&
  10         kegÀueeyee Gob®eve keWÀê                                   24     ceeoece keÀecee ceeie&
  11                            s
            ìer. Dee³e. SheÀ. Deej. ([e@. neceer YeeYee ceeie&)                     25     Jeerj veefjceve ceeie&
  12         ieerleeveiej                                         26     JeeveKes[s mìsef[³ece
  13         ieCesMecetleea veiej                                     27     HeeìCe pewve ceb[U ceeie&
  14         Deebyes[keÀj veiej HegveJe&meve
 17.         yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë4
 De.ke´À.                                             ceesN³eeb®eer efþkeÀeCes
 1          HeefM®ece jsuJes ceeie& Deesueeb[tve veeLeeryeeF& þekeÀjmeer ceeiee&keÀ[tve JeeveKes[s mìs[er³ecekeÀ[s peeCeejs yebefomle ieìej
 2          HeefM®ece jsuJes ceeie& Deesueeb[tve %eeve mece´eì ceeiee&keÀ[tve JeeveKes[s mìs[er³ecekeÀ[s peeCeejs yebefomle ieìej
 3          HeefM®ece jsuJes ceeie& Deesueeb[tve Deeveboerueeue HeesÎej ceeiee&keÀ[tve HeþeCe pewve ceb[UekeÀ[s peeCeejs yebefomle ieìej
 4          ceO³e jsuJes ceeie& Deesueeb[tve meeyet efmeOoerkeÀer ceeiee&keÀ[tve Heer. ef[cesuees ceeiee&keÀ[s peeCeejs yebefomle ieìej
 18.         ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë12
   De. ¬eÀ.                 veebJe               He´keÀej     GHeueyOe Keeìe            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1       F.Sve.ìer.                        ceneHeeefuekeÀe      47           22042526, 22043322
                                                                  [e@. jeCee – 9892727831
      2      meWì pee@pe&                       MeemekeÀer³e      467           22620242 /44 /47 /48
                                                                 [e@. kegÀuekeÀCeea -9869018859
      3      keÀecee DeB[ Deeuyuesme                  MeemekeÀer³e      367         22611648, 22611654, 22611871
                                                                  [e@. keÀìkesÀ - 9869917830
      4      peer. ìer.                        MeemekeÀer³e      621          22621464 /65, 22630552
                                                                        ÄÑ@. mÑkÑÀHÑÑU
      5      Dee³e. Sve. Sme. DeeefMJeveer               mebj#eCe        101           22151641, 22620390
      6      yee@cyes ©iCeeue³e                     Keepeieer       850           22067676, 22062082
                                                                   ÄÑ@. J³ÑÑmÑ 9820628041
      7                       s
            Sve kesÀ ceeueHeeveer veefme¥ie nece            Keepeieer        5         22151065, 22151066, 2219270
                                                                    ÄÑ@. DÑÑfvÑ©OÙ cÑÑ}HÑÑvÑÑr
     8       Heejmeer ueeF¥ieF&ve                    Keepeieer        16           22073863, 22014648
     9       Fbog efkeÌueefvekeÀ                    Keepeieer        15           22182323, 22183131
     10      keÀueep³eesle Dee³emeermeer³eg DeeefCe veefme¥ie nesce   Keepeieer        15         22833187, 22834457, 22856698
     11                               s
            ke=À<Cee efkeÌueefvekeÀ (keÀHeÀ Hejs[ veefme¥ie nece)   Keepeieer        5                 22187253
     12      HeesHeÀUs veefme¥ie nesce                 Keepeieer        11           22020832, 22045353
                                                 76
                                                                  yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

19.    DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 29
 De.                He´efleefveOeer®es                Ye´ceCeOJeveer
     mebmLes®es veebJe               otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                   F& cesue
 ¬eÀ.                   veebJe                    ke´ÀceebkeÀ
 1   meermeerpeer      uegefme³ee ieg©bie     22853221         9820196161     ldgurung@hotmail.com
 2   meermeerpeer      pees³eme HegÀuemebgies   22853221         9323085388     joycephulsunghe2007@yahoo.com
 3   meermeerpeer      mebpevee censj  s       -          9892592550
 4   meerHeerDeejS     Sve. [er. osmeeF&     22183132         9121351011     pndesai@vsnl.com
 5   meerHeerDeejS     [e@. Sme. yee#eMe f    22184415         9820452529     drsatbirbakshish@yahoo.com
 6   meermeerHeermeerpeer  kesÀ.kesÀ.         22834867
                keÀekeÀefJeue       22834260
 7   meerHeerDeejS     kesÀ. Deej. Hegjer                 9820028967     agroindia@gmail.com
 8   DeesmeerDeejS     DeMeo cenlee  s      22045151         9820020227     ashad@modernsixteen.com
 9   DeesmeerDeejS     efMeJeerve YeeJe®ee    22822154         9820703583     skbhawcha@gmail.com
 10   DeesmeerDeejS     Heefme&me         22821594         9821710200
                keÀeslleeJeeuee
 11   meerìermHesme     ve³evee          22856711         9820216623     kathpalia@hathway.com
                keÀìHeeefue³ee
 12   yesJee         Sme.Sve.          22630754
                ceemìve
 13   efkeÌueve cegbyeF&   kegbÀleer DeesPee     22044838         9820343406     kuntioza@hathway.com
    HeÀeGÀb[sMeve
 14   efmevescee yejekeÀ   efJeucee          22032925                  vil.silva@gmail.com
    jes[ JesuHesÀDej    [eefmeuJne
    DemeesefmeSMeve
 15   efmevescee yejekeÀ   efJnvmeWì [e³eme      22009670
    jes[ JesuHesÀDej
    DemeesefmeSMeve
 16   meerHeerDeejS     Deeefol³e                      9820198629     ushaknitting@hotmail.com
                oeueefceve
 17   Sce[erDeejS      megve³eewj                     9820301992     sunny045@gmail.com
                meoejeHece
 18   meerHeerDeejS     me©He ke=À<Ceved                  9820185894
 19   Sce[erDeejS      Deefveue Yeeefì³ee                 9820647177     kachrawala@gmail.com
 20   Sce. kesÀ. jes[    [e@. Sve. S®e.       22016211                  hillavakil@hotmail.com
    jsefme[svì       JekeÀerue
    DemeesefmeSMeve
 21   Sce. kesÀ. jes[    oMe&vee ®eeskeÌmeer    22055468
    jsefme[svì
    DemeesefmeSMeve
 22   pewpeer cesvMeve    peceMeso                      9820234595     jamshed@instep.in
                JeKeeefj³ee
                                         77
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


   De.                    He´efleefveOeer®es                    Ye´ceCeOJeveer
            mebmLes®es veebJe                  otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                       F& cesue
   ¬eÀ.                      veebJe                         ke´ÀceebkeÀ
   23       efmevescee yejekeÀ   megboj Sve.          22039121
           jes[ JesuHesÀDej
           DemeesefmeSMeve
   24       HeerpesSce       efveKeerue ye@bkeÀj      22817709         9820043058         nikhilbanker@hotmail.com
           SceSueSce
   25       meerHeerDeejS      DeeMee ogefmepee        22183157                       kirandusija@hotmail.com
   26       yeuee[& Fmìsì      pes. ìer. Mene         22630754         9820086843         jitiksha@yahoo.com
           JesuHesÀDej
           DemeesefmeSMeve
   27       kegÀueeyee keÀHeÀ    MesKe DekeÀerue                     9820615978
           Hejs[ efmeìerPeve    Denceo
   28       meerSSueSce       Fce´eve ce®e¥ì      22188375/76          9820072501         painterior@vsnl.com
   29       meerSSueSce       cegkesÀMe                        9322264203
 20.                               @
            Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë 3
   De. ¬eÀ.          Gheemevee keWÀê          efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ         mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ        F& cesue
   1           kegÀueeyee                b     b
                              Þeer. melees<eefmen Heesìues             9869244547        spotle@yahoo.in
   2                                      b
                              Þeer. Oe´gJekeÀebleefmen keÀesueeyekeÀj        9833005931
   3                           Þeer. efJekeÀemeefmebn cesnsj             9224214789
 21.          keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 8
       De. ¬eÀ.                            mebmLes®es veebJe                           mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
   1              ieerlee veiej ceefnuee ceb[U - Þeerceleer jceeyeeF& Kewjs                            9967240578
   2             meJee¥ieerCe efJekeÀeme ceefnuee ceb[U – Þeerceleer meguees®evee                          9987498449
   3             He´ieleer ceenuee ceb[U – Þeerceleer meO³ee
                       f             b                                     9221480263
   4             meesefve³ee ceefnuee efJekeÀeme ceb[U                                       9920572670
   5             veeiejerkeÀ o#elee                                                 9323501337
   6                   f
                meeF& DeeYe<eskeÀ cepegj mebmLee
   7             meeF& eoHe mesJee mebmLee – ÞÑÑr yÑÑyÑg kÑÀÑWkÑÀ}
                     f                                                  9819942869
   8             FMee megefJeOee mebmLee – ÞÑÑr yÑÑyÑg kÑÀÑWkÑÀ}                               9819942869
 22.                                               s
            meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 15
   De. ¬eÀ.          b
             mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe                          mebyeefOele J³ekeÌleer             mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
     1        meeF& oerHe mesJee mebmLee                            Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869
     2        meeF& jece ceeveJe keÀu³eeCe mebmLee                       Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869
     3        DeebOe´ keÀvee&ìkeÀe oefuele efJekeÀeme mebmLee                  Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869
     4        efoefHekeÀe meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee                         f
                                                      Þeer. eoHekeÀ keÀoce              9833034461
     5        ³esmeeF& meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee                          f
                                                      Þeer. eoHekeÀ keÀoce              9833034461
     6        ceeTueer ke=Àhee mesJee mebmLee                             f
                                                      Þeer. eoHekeÀ keÀoce              9833034461
     7        meenme veeiejer mesJee menkeÀejer mebmLee                     Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869
     8        peerJeve p³eesle He´efle<þeve                           Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869
     9        Deesce meeF& mesJee mebIe                             Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue            9819942869                                                   78
                                                                              yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

          b
 De. ¬eÀ. mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe                      mebyeefOele J³ekeÌleer                mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
  10   megefHe´³ee mesJee mebmLee                        Þeer. yeeyeg keÀeWkeÀue               9819942869
  11          f
      He´ieleer ceenuee ceb[U                                b
                                          Þeerceleer meO³ee                  9221480263
  12   ieerleeveiej ceefnuee mebIe<e& efJekeÀeme meefceleer           Þeerceleer Kewjs                   9967240578
  13   meesefve³ee ceefnuee efJekeÀeme ceb[U                  Þeerceleer Fbog efmebie               9920572670
  14   FMee megefJeOee mebmLee                         Þeer yeeyet keÀeWkeÀue                9819942869
  15   jceeF& mesJee ceb[U                           Þeerceleer Kewjs                   9967240578
23.                               b
     Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer ë 2
    mebmLes®es veebJe         Hellee            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ        #ecelee (J³ekeÌleer)     mebHeke&À J³ekeÌleer
 Hes´efme[svì ne@ìsue    meesjeye jsmìe@jbì (Jnspe)         22151703                  70            r
                                                                   Þeer. meeleejece MesÆer
 DemeesefmeSMeve       kegÀueeyee
 Þeer. veeje³eCe Hegpeejer  ne@ìsue efMeJe meeiej,       22834929, 22824862,                 25           f
                                                                   Þeer. eovesMe keÀeb®eve
               ®e®e&iesì               9821090644
                                        79
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           80
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                      yeer efJeYeeie
      efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë 121, jece®ebê Yeì ceeie&, yeeyeguee ìBkeÀ ke@´Àeme uesve, pes. pes. ©iCeeue³eemeceesj, cebgyeF& - 400009.
1.     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë oef#eCe meercee - efJemleej ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ceeiee&He³e¥le GÊej meercee - peerveeyeeF& ceguepeer ceeie&, efMeJeoeme ®eeHemeer
      ceeie& DeeefCe jece®ebê YeÆ ceeie&. HetJe& meecee – Heer. ef[cesuees ceeiee&He³e&ble DeeefCe HeefM®ece meercee - efJemleej Fye´eefnce jefnceleguuee ceeie&, Deyogue
                             r
      jsnceeve mì^erìHe³e¥le...
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                    efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2373 6622
                                  efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë 2379 4000
De. ¬eÀ.              Heo                   veebJe          Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ           F& cesue
  1     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle            Þeer. pes. [yuet. yevemees[        9930128391         ac.b@mcgm.gov.in
  2                b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee          Þeer. kesÀ. S®e. ³esjces          9820526042         --
  3              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)      Þeer. Sme. meesveeJeCes          9870461326         aemaint01.b@mcgm.gov.in
  4              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)      Þeer. Deej.S.Deej.keÀePeer         9004445222         aeenv01.b@mcgm.gov.in
  5              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe    Þeer. Sme. meebyejs            9964731322         aebf01.b@mcgm.gov.in
       keÀejKeeves)
   6            f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)    Þeer. Sue. Pes[. Keeve           9930260418         aeww01.b@mcgm.gov.in
   7   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer       Þeer. S. [er. ®eJneCe           9969585458         ac.b@mcgm.gov.in
   8   JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer Deejesi³e          r
                              [e@. Þeeceleer ®ee©uelee peeKeer³ee    9920759812         mohb.phd@mcgm.gov.in
   10   He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)     Þeer. Sce. ie{jer             8879060073         --
   11   GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ           efjkeÌle Heo                  --           --
   12   keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer         Þeer. Des. ieiejs             9820998084         --
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes – 5
                                         HeeC³ee®ee GHemee        meb®ee®eer #ecelee      Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De. ¬eÀ.            HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes
                                          keÀjCeejs meb®e       (Sce 3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1    Sme. Jner. Heer. uees uesJnue (veboueeue peeveer ceeie& pebkeÌMeve)     1               175            8879654111
   2    Sme. Jner. Heer. uees uesJnue (meB[nmì& ueesnceeie&)            1               175            8879654112
   3    JeeueHeeKee[er, ceewpeer jeþes[ ceeie&                   1               125            8879654113
   4    ceefmpeo yeboj jsuJes mLeevekeÀ (ueesnceeie&)                1               250            8879654114
   5           r
       Fye´eefnce jneceleguuee ceeie&                       1               125            8879654115
4.      oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë efvejbkeÀ
5.      cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 94
   GHekeÀj He´eHle     Deboepes ueeskeÀmebK³ee    GHekeÀj vemeuesu³ee     Deboepes ueeskeÀmebK³ee     ceneHeeefuekesÀ®³ee    Deboepes ueeskeÀmebK³ee
    Fceejleer                        Fceejleer                          Fceejleer
      39           GHeueyOe veener         42            GHeueyOe veener           13           GHeueyOe veener
6.      OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë efvejbkeÀ
                                          81
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  7.         leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 4
      De.                                                         mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es
                            #es$e                   Fceejleer®eer ceeefnleer                   otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
      ke´À.                                                            veebJe
       1     keÀebyeskeÀj ceneveiejHeeefuekeÀe Gog& MeeUe, keÀebyeskeÀj ceeie&     leUcepeuee DeefOekeÀ 2          --              --
                                                    cepeues
       2                            =
            Heefnuee HeÌueBkeÀ ceeie&, kewÀmej yeeie meYeeien             leUcepeuee DeefOekeÀ 2          --           23771201
                                                    cepeues
       3    FceeceJee[e Gog& MeeUe, FceeceJee[e ceeie&, ceesieue ceefmpeo       leUcepeuee DeefOekeÀ 2   Þeerceleer Keeflepee Deej     9920818894
            peJeU                                      cepeues       MesKe
       4    vetj yeeie meYeeie=n                              leUcepeuee       Þeer. leefueHeÀ Fye´eefnce     23700152
  8.         Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 8
           1. meerleejece MesCee@³e GÐeeve
           2. Jeerj mebYeepeer Kegues cewoeve
           3. yeeyeguee ìBkeÀ Kegues cewoeve
           4. cesceveJee[e Kegues cewoeve
           5. Oeesyeer ieuueer Kegues cewoeve
           6. ef®eb®eyeboj Kegues cewoeve
           7. yesie ceesncceo GÐeeve
           8. FceeceJee[e Kegues ceoevew
  9.        DeefiveMeceve keWÀês ë 2
   De. ¬eÀ. DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe            keWÀê DeefOekeÀejer     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1   cesceveJee[e                    Þeer. [er. Jner. meeJeble    23478818          9930464805, 9833866437
    2   ceeb[Jeer                     Þeer. Sce. Deej. megJex     23716694          9930464816, 9322870951
  10.    Heesueerme þeCeer ë 5
     De. ¬eÀ.      Heesueerme þeC³ee®es veebJe       Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ        Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
       1      [eWiejer                     Þeer. efJepe³e cegkeÀCes        23719136, 23753676             9870159176
       2      pes.pes. ceeie&                 Þeer. Sme. [er. megJex         23738706, 23748200             9821680647
       3      Hee³eOegveer                   Þeer. Heer. ef[megPee         23436114, 23463333             9870587443
       4      ceelee jceeyeeF& Deebyes[keÀj           Þeer. Heer. pegF&keÀj         22611939, 22620769             9820107460
       5      ³euees iesì                    Þeer. Heer. S. [eskesÀ        66565011, 66565012,            9821992505
                                                            22615830
  11.        yeme Deeieej ë efvejbkeÀ
  12.        JeenveleU ë efvejbkeÀ
  13.        Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë 3
            1. cesceveJee[e DeefiveMeceve keWÀê 2. yeer efJeYeeie keÀe³ee&ue³e      3. ceeb[Jeer DeefiveMeceve keWÀê
  14.                                                  s
            jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeer ë 130 jmles, ueebyeer 42 efkeÀueeceerìj
  15.                             f
            ueneve-ceesþ³ee veeu³eeb®eer ceeefnleerë evejbkeÀ
                                                82
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

16.     HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë 2
         g
       Deve.ke´À.    HeeleëcegKee®es veebJe
        1       HesÀjer Jee@He&À
        2       DeesSvepeermeer
17.                                 f
      yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë yebeomle ieìejs – efvejbkeÀ, ceesN³ee – 4
18.     ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerueë 5
 De. ¬eÀ.                 veebJe                   He´keÀej        GHeueyOe Keeìe          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     vetj ©iCeeue³e                             Keepeieer          92              23463500
  2     nyeerye ©iCeeue³e                            Keepeieer          68              23757573
  3                    f       s
        {esuekeÀJeeuee He´metleer DeeeCe veefme¥ie nece             Keepeieer          35              23412635
  4                f
        Sce S®e meeyet efmeeÎkeÀer ©iCeeue³e                  Keepeieer         110              23773355
                                                                    [e@. Keeve - 9869517587
   5                    f       s
        nepeer keÀjerce He´metleer DeeeCe veefme¥ie nece            Keepeieer            17           23410130
19.     DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 6
 De. ¬eÀ.    mebmLes®es veebJe He´efleefveOeer®es veebJe                Hellee               otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ mesJee, megefJeOee
  1     Kewjs Gccele ì^mì ne©Ce ceesPeeJeeuee         FceeceJee[e kebÀHeeTb[, yeer. Dee³e. ìer.        23703782 Deew<eOes, pesJeCee®eer
                                   ®eeU ke´bÀ.1 meceesj, FceeceJee[e ceeie&,        23757636 HeeefkeÀìs, keÀHe[s Fl³eeoer
                                   cegbyeF&-400009
   2    mesJee          ³egmegHeÀ Deye´enveer         s
                                   65, ceceveJee[e ceeie&, cegbyeF&-400003        9867305354 JewÐekeÀer³e ceole
                     DeeefCe Þeer.
                     FkeÀueeKe Devmeejer
   3    cegefmuece                g
                     [e@. jewHeÀ mecej      154, keÀebyeskeÀj jmlee,                23465046     ©iCeJeeefnkeÀe,
        De@cy³eguevme                     cegbyeF&- 400003                    23465642     He´LeceesHe®eej, ©iCeeue³e
        meesmee³eìer                                                  23465746     megefJeOee
   4    [eWiejer JesuHesÀDej   Þeer. meHeÀoj S®e.      S®e keÀjceeueer DeeefCe kebÀHeveer, SmeJnerHeer     23776068     ©iCeJeeefnkeÀe, MeeUs®eer
        DemeesefmeSMeve      keÀjceeueer         ceeie&, cegbyeF& - 400009                23778688     J³eJemLee
                                                               23714019
                                                               9323711148
   5    ef[efiveìer        Þeer. DeyegyekeÀj      265, veeieosJeer jmlee,                9221380592     Deew<eOes, pesJeCee®eer
        HeÀeGb[sMeve       meceoYeeF& keÀeoj      cegbyeF& - 400003                             HeeefkeÀìs, mJe³ebmesJekeÀ,
                     Þeer. cevmegjer                                            HeeCeyeg[s, peerJej#ekeÀ
                     Þeer. efJeveeso efoJes®ee
   6    meble iee[iesyeeyee             yeerDee³eìer ®eeU ¬eÀ. 6, FceeceJee[e ceeie&, 9867036235 keÀeceieej
                     Þeer. cesnceto Heìsue
        cenejepe                  cegbyeF&-400009
        meeceeefpekeÀ
        mebmLee
20.                          @
      Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³eeb®eer ³eeoerë 4
 De. ¬eÀ.     Gheemevee keWÀê           efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ       otjOJeveer ke´À.                F& cesue
 1       GcejKee[er              Þeer. ceneosJeefmebn Iee[erieebJekeÀj  9869871806
 2                          Þeer. efkeÀMeesjefmebn veeJexkeÀj    9967502330             kishor.narvekar@rediffmail.com
 3                          Þeer. ceveespeefmebn F[skeÀj       9821032849             manojidekar@yahoo.co.in
 4                                   b
                           Þeer. jepesMeefmen KeeskeÀjUs      9870591912             ---
                                            83
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  21.        keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemeefkeÀ³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 5
   De. ¬eÀ.             mebmLes®es veebJe          mebyebefOele J³ekeÌleer     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1         meble iee[iesyeeyee meeceeefpekeÀ mbemLee     f
                                 Þeer. eoHekeÀ keÀoce        9146552904
   2         pevepeeie=leer meeceeefpekeÀ mebmLee    Þeer. mebefoHe keÀoce        9967822992
   3         o meesmee³eìer HeÀe@j efkeÌueve efmeìer  Þeer. cesnceto Heìsue        9867036235
   4         mebpeerJeveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve  Þeer. cesnceto Heìsue        9867036235
   5         He³ee&³e meeceeefpekeÀ mebmLee          f
                                 Þeer. eoHekeÀ keÀoce        9146552904
  22.                                          s                       b
           meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 5
           Devegke´ÀceebkeÀ 21 He´ceeCes.
  23.        Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/ HegjJeþe /keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer ë 2
      mebmLes®es veebJe               Hellee              mebHeke&À    #ecelee (J³ekeÌleer)      mebHeke&À J³ekeÌleer
    Kewjs Gccele ì^mì       FceeceJee[e kebÀHeeTb[, yeer. Dee³e. ìer.     23703782     -            Þeer. n©Ce ceesPeeJeeuee
                   ®eeU ke´bÀ.1 meceesj, FceeceJee[e ceeie&,     23757636
                   cegbyeF&-400009
    ef[efiveìer HeÀeGb[sMeve   265, veeieosJeer jmlee,             9221380592 -                 Þeer. DeyegyekeÀj meceoYeeF& keÀeoj
                   cegbyeF& - 400003                                       Þeer. cevmegjer
                                                                  Þeer. efJeveeso efoJes®ee
                                             84
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                      `meer' efJeYeeie
                 efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë 76, ÞeerkeÀeble HeeueskeÀj ceeie&, ®eboveJee[er, cebgyeF& -400002.
1.                                       s
       YeewieesefuekeÀ ceeefnleer ë HetJe& meercee- efJemleej Fye´eefnce jnceleguuee ceeie& Deyogue jsnceeve mì^erìHe³e¥le...Gllej meercee- ceewueevee MeewkeÀle Deueer
       ceeiee&He³e¥le efJemleejerle. Jee³eJ³e meercee - $³ebyekeÀ HejMegjece ceeie&, DejosMeerj oeoer mì^erì, efJeÇueYeeF& Heìsue ceeie& DeeefCe yeeyeemeensye pe³ekeÀj
       ceeiee&He³e¥le. HeefM®ece meercee - Dejyeer mecegê oef#eCe meercee - pewve HeÆve ceeie&, Deeveboerueeue HeesÎej ceeie& DeeefCe ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ceeiee&He³e¥le
       efJemleejerle.
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                               efJeYeeie keÀe³ee&ue³eë 2201 4022, 2201 4025
                                   efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#eë 2201 4000
                                               Ye´ceCeOJeveer
 De.ke´À.       Heoe®es veebJe          DeefOekeÀeN³ee®es veebJe                                 F&cesue
                                                 ke´ÀceebkeÀ
   1    mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle         Þeerceleer Sme Deej nmeveeUs      9167203779       ac.c@mcgm.gov.in
   2               b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee       Þeer. pee]r Sme] Iesie[ceue       9892777066       jivak.ghegadmal@gmail.com
   3             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee         Þeer. [er. Sce. jeþes[         9820759855       rathoddmr12@gmail.com
       (Heefjj#eCe)
   4             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle     Þeer. Sve] Sce] keÀesìkeÀj       9867832309
       DeeefCe keÀejKeeves)
   5             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee         Þeer. Deej. yeer. osMeHeeb[s      9004445223       aeswmc@gmail.com
       (Ie.keÀ.J³e.)
   6             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue      Þeer. Sme] yeer] meeiej         9930260419       suresh.sagar@mcgm.gov.in
       efJeYeeie)
   7    leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer   Þeerce] meg<ecee jsUs          9869773616
   8    mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ    Þeer. meer. Sme. keÀoce         9930651846
       (Ie.keÀ.J³e.)
   9    JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer       [e@. Deej ] Sce] veejkeÀj        9920759813       mohc.phd@mcgm.gov.in
       (Deejesi³e)
   10   He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer            g
                          Þeerceleer meOee leUeefMeuekeÀj     9869647471       sudhatalashilkar@rediffmail.com
       (MeeUe)
   11   GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ       Þeerce] Sme] yeer] met³e&JebMeer    9594323624       Horticultureasst.shaileja@yahoo.co.in
   12   keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer     Þeer. Sme. keÀejb[s           9892470221
3.      HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes – 3
   De.                                        HeeC³ee®ee GHemee     meb®ee®eer #ecelee      Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
               HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes
   ke´À.                                        keÀjCeejs meb®e    (Sce 3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1      Sme. Jner. Heer. ceeie& (ieesue osTU)                       1            250           8879654118
 2      $³ebyekeÀ HejMegjece ceeie& pebkeÌMeve, ogiee&osJeer ceeie&           1            125           8879654119
 3            g
       vesleepeer meYee<e®ebê ceeie&, Heejmeer efpeceKeevee DeeefCe Hesì^esue      -             -
                                                                               -
       HebHeepeJeU
4.      oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë efvejbkeÀ
                                            85
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 5.    cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 52
  GHekeÀj He´eHle    Deboepes ueeskeÀmebK³ee GHekeÀj vemeuesu³ee                Deboepes ueeskeÀmebK³ee    ceneHeeefuekesÀ®³ee   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
   Fceejleer                       Fceejleer                                 Fceejleer
     18          GHeueyOe veener         21                    GHeueyOe veener          13           GHeueyOe veener
 6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë efvejbkeÀ
 7.          leelHegjl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 2

   De. ke´À.                       #es$e                    Fceejleer®eer ceeefnleer    mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                        veebJe
      1     ®eboveJee[er ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, ®eboveJee[er ceeie&,          leUcepeuee DeefOekeÀ 4     Þeer. meef®eve peeOeJe 9869483533
            ®eboveJee[er, cegbyeF& - 400002                             cepeues                      9930210995
      2     ogiee&osJeer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, $³ebyekeÀ HejMegjece pebkeÌMeve,    leUcepeuee DeefOekeÀ 5     Þeer. efjyesuees     9423364216
            ogiee&osJeer jes[, cegbyeF& - 400002                          cepeues                      9892296661
 8.          Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 16
     1      me] keÀe] Heeìerue GÐeeve, cen<eea keÀJex ceeie&, cebgyeF&
     2                                               r
           ogiee&osJeer GÐeeve, ceewueevee MeewkeÀle Deueer ceeie&, [e@. Sce peer ceenecelegje ceeie&, cegbyeF&
     3      cegbyeeosJeer GÐeeve, keÀeUyeeosJeer ceeie&, cebgyeeosJeer cebefojepeJeU, cegbyeF&
     4      Þeer JeuueYee®ee³e& GÐeeve, keÀeUyeeosJeer ceeie&, cebgyeeosJeer cebefojepeJeU, cegbyeF&
     5      YeieJeeveoeme lees[s cegueeb®es GÐeeve, S®e. ke´Àe@me uesve, ceefjve ueeFvme mLeevekeÀ, cebgyeF&
     6      nceeueJee[er KesUe®es cewoeve, nceeueJee[er, OeesyeerleueeJe, cegbyeF&
     7      4 Lee ceefjve mì^erì KesUe®es cewoeve, 4 Lee ceefjve mì^erì Oeesyeer leueeJe, cebgyeF&
     8      veJeer Jee[er KesUe®es cewoeve, veJeer Jee[er, þeketÀjÜej, cegbyeF&
     9      PeeJeyeeJee[er KesUe®es cewoeve, PeeJeyeeJee[er, þeketÀjÜej, cebgyeF&
    10      JebkeÀe ceesnuuee, þekegÀjÜej, cegbyeF&
    11      [e@. efJnieeme mì^erì KesUe®es cewoeve, [e@. efJnieeme mì^erì, þekegÀjÜej, cebgyeF&
    12      meodieg© keÀoceyeeyee KesUe®es cewoeve, meoieg© keÀoceyeeyee uesve, cegbyeF&
    13                 t
           p³egF&Me mceMeeveYeceer, ceewueevee MeewkeÀle Deueer,keÀoceyeeyee uesve, cegbyeF&
    14                                r
           lee[Jee[er KesUe®es cewoeve, jeceke=À<Ce Þeeke=À<Ce veJeuekeÀj uesve, þekegÀjÜej, cegbyeF&
    15      HeÀCemeJee[er KesUe®es cewoeve, HeÀCemeJee[er ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, HeÀCemeJee[er, þekegÀjÜej
    16      Deyogue jsnceeve mì^erì KesUe®es cewoeve, Deyogue jsnceeve mì^erì
 9.                        f
             DeefiveMeceve keWÀês ë evejbkeÀ
 10.          Heesueerme þeCeer ë 6
 De. ke´À.       Heesueerme þeC³ee®es veebJe    Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ              Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1         ueeskeÀceev³e efìUkeÀ ceeie&     Þeer.S .meesveeJeCes            22084302, 22080303                   9819028129
   2         Jner. Heer.jes[           Þeer.Deej. ®eJneCe             23821312, 23872525                   9821233637
   3         DeePeeo ceoevew           Þeer. [er ] {esues           22620295, 22678115, 22620697                9870494449
   4         ceefjve [^eFJn            Þeer. Pes[ Sce] IejeU            22880266, 22880265                   9869028129
   5         Hee³eOegveer Heesueerme þeCes    Þeer. Heer] ef[meesPee           23436114, 23463333                   9870587443
   6         pes. pes. ceeie& Heesueerme þeCes  Þeer] Sme. megJex              23738706, 23748200                   9821680647
 11.          yeme Deeieej ë efvejbkeÀ
 12.          JeenveleU ë efvejbkeÀ
 13.          Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë meer efJeYeeie keÀe³ee&ue³e                                                86
                                                                                       yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

14.       jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeer ë 208 jmles, ueebyeer 41.59 efkeÀueesceerìj
15.       ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë efvejbkeÀ
16.      HeeleëcegKeeb®eer ceeefnleer ë 4
            b
        1] Meeleer efvekesÀleve , Sve.Sme. ceeie&, cegbyeF&- 400002
        2] ie´ebì ces[erkeÀue efpeceKeevee, Sve. Sme. ceeie&, cegbyeF&- 400002
        3. leejeHeesjJeeuee celmeeue³e , Sve. Sme. ceeie&, cegbyeF&- 400002
               f
        4. Heesueerme epeceKeevee, Sve. Sme. ceeie&, cegbyeF&- 400002
17.      yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë 3
        1. HeÇs yeeHetjeJe ceeie& ë 10HetÀì x 20 HetÀì
        2. F&jeefmkeÀve ceeie&    ë 6 HetÀì x 8 HetÀì
        3. yeeHet Keesìs jes[ ë 6 HetÀì x 8 HetÀì
18.       ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë3
De.ke´À.          veebJe                    He´keÀej      GHeueyOe Keeìe      mÑbHÑkÑ&À          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1 met³e&keÀeble JeieU ceveHee He´metleer ie=n            ceneHeeefuekeÀe       7         JÑwÐÑÑfkÑÀ³Ñ         22066089
                                                           DÑÑfOÑkÑÀÑjÑr
  2                   =
       [e@. meF&yeeF& He´metleer ien                Keepeieer        10        mÑbpÑ³Ñ ÙÑcÑ}s     22093950, 22012589
  3     kesÀ. peer. [er. efceÊeue Dee³egJexefokeÀ ©iCeeue³e   efJeMJemle mebmLee      150        DÑÑj ScÑ DÑÑs        22816191
19.       DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 6
 De. ke´À.                 mebmLes®es veebJe           He´efleefveOeer®es veebJe        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ    Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     ces. je<ì^er³e mesJee ceb[U                  Þeer. iecejs                     -           9820731668
  2     ces. meeF&Oeece mesJeeYeeJeer mebmLee             Þeer. HeJeej                     ö           9820709008
  3     ces. HeefjJele&ve yesjespeieej mesJekeÀ menkeÀejer mebmLee   Þeer. Kejele                    õ           9323811169
  4     ces. Þeer meeF& mesJee mebIe                  Þeer. ceeves                     -           9892856026
  5     Þeer meeF& me=<ìer mesJee mebIe                Þeer. Kejele                     ö           9323811169
  6     ces. meneje veeiejer mesJee menkeÀejer mebmLee         Þeer. ceeves                    õ           9892856026
20.                                @
        Deefve©Oo De@keÀ[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì- keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoer ë 5
 De.ke´À.   Gheemevee keWÀê             efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ        mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ               F&-cesue
 1    efiejieebJe            Þeerce. ceefve<eeJeerje megKeìCekeÀj         9820645710           Smaneesha13@yahoo.com
 2                     Þeer. GcesMeefmebn Heeìerue              9869017369           umesh2025@gmail.com
 3                     Þeer. ceefve<eefmebn nsefie<ìs            9833277757
 4                     Þeer. DeefvekesÀleefmebn osJe©KekeÀj         9869382308           adeorukhkar.9@gmail.com
 5                     Þeerceleer He´e®eerJeerje yeW[KeUs          9833511905
21.             g                f
        keÀeceieej HejJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeepekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 6
        Devegke´ÀceebkeÀ 19 He´ceeCes
22.                                       s                         b
        meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 6
                   ´
        Devegke´ÀceebkeÀ 19 HeceeCes
                                             87
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 23.         Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer ë3
       mebmLes®es veebJe        Hellee       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ       #ecelee (J³ekeÌleer)        mebHeke&À J³ekeÌleer
   ces. ef[efiveìer HeÀeGb[sMeve       -      9820795572               200 Devve HeeefkeÀìs ceesHeÀle Þeer. ³eesiesMe JeemeJeeveer
   ne@ìsue DeeoMe& He@uesme          -      9820532121               200 Devve HeeefkeÀìs ceesHeÀle Þeer. peieoerMe Hegjesefnle
   Yeiele leeje®ebo ne@ìsue          -      9833446815               100 Devve HeeefkeÀìs ceesHeÀle Þeer. jcesMe ®eeJeuee
                                            88
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                      `[er' efJeYeeie
                               f
          efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë ceneHeeeuekeÀe Fceejle,peesyeveHeg$e kebÀHeeGbÀ[, veevee ®eewkeÀ, ie´Bì jes[ (He.), cebgyeF& -07.
1.                                                                      ¥
       YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meerces®ee efJemleej MegkeÌueepeer mì^erì, Deos&Meerj oeoer mì^erì DeeefCe Jner Heer jes[He³ele... HeefM®eceskeÀ[erue nÎ efiejieebJe
       ®eewHeeìer, Dejyeer mecegê efkeÀveejHeÆerHe³e¥le efJemleejerle... nepeer Deueer, kesÀMeJejeJe Kee[îes ceeiee&He³e¥le Gllej meercee, lej oef#eCe meecee       r
                                r
       yeeyeemeensye pe³ekeÀj ceeiee&He³e¥le efJemleejele. SketÀCe Heefjmej 8.03 ®ÑÑw. efkeÀceer.
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2386 1426, 2386 1429
                                    efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë 2386 4000
De. ke´À.            Heoe®es veebJe              f
                                   DeeOekeÀeN³ee®es veebJe  Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ F& cesue
  1     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle               Þeer. Heer. Deej. cemegjkeÀj   9820436607 ac.d@mcgm.gov.in
  2                b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee             Þeer. S. Sme. jeþesj       9619006878 asr.202@gmail.com
  3             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. Deej. [er. Ieeìs      9869118585
  4             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. Sme. ®eewOejer       9892303989
  5             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe       Þeer. Deej. Jner. ©êe#e                   rdpdls@gmail.com
                                                  9819610800
       keÀejKeeves)
   6            f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)      Þeer. Deej. [er. vejJeCekeÀj 9867029310              rajendra.narvankar@mcgm.gov.in
                                              9004445224            rajendran230@yahoo.com
   7   mene³³ekeÀ DeefYe³eblee (peue efJeYeeie)   Þeer. Deej. me³³eo        9930260417            aeward@mcgm.gov.in
   8   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer       Þeerceleer S. meer. ieesKeues  9833706371            dward_mcgm@yahoo.com
   9   mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.) Þeer. [er. Heer. jeþes[     9869058170
   10   JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer     [e@. kesÀ. yeer. yeeveJeueerkeÀj 9920759811            moh.phd@mcgm.gov.in
   11   He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)     Þeerce. megOee leUeMeeruekeÀj 9869647471              sudhatalshilkar@rediffmail.com
   12   GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ           Þeer. Deceesue JemeF&keÀj (He´) 9930755442             amolvasaikar@gmail.com
   12   keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer         Þeer. Deceesue JemeF&keÀj    9930755442            amolvasaikar@gmail.com
3.      HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes – 9
                                             HeeC³ee®ee GHemee     meb®eeb®eer #ecelee      Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De. ke´À.           HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes
                                              keÀjCeejs meb®e    (Sce 3/He´leer leeme)       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1    Hesìerì ne@ue, vesefHe³eve meer jes[                        1             250           8879654124
   2    keÀeefMeveeLe kebÀHeeTb[, vesefHe³eve meer jes[                  --             --                --
   3    ye´er®e keBÀ[er ©iCeeue³e, YegueeYeeF& osmeeF& ceeie&               --             --                --
   4    veevee ®eewkeÀ, ie´Bì jes[ HeefM®ece                        2             250           8879654122
                                                                          8879654123
   5    ie´Bì jes[ jsuJes mLeevekeÀ HeefM®ece, veewefMej Ye©®ee ceeie&,          1             250           8879654126
       ie´Bì jes[
   6    yeB[ mìB[, ®eewHeeìer                               --              --                --
   7            s
       DeueerYeeF& He´cepeer ke´À@eme, [er yeer ceeie& pebkeÌMeve, DeHmeje        --              --                --
       efmevescee meceesj
   8                               f
       DeuebkeÀej efmevescee, HeÇs yeeHegjeJe ceeie& DeeeCe SmeJnerHeer ceeie&      1             250            8879654125
       pebkeÌMeve
   9    KesleJee[er ceeieerue jmlee, jepee jececeesnve je@³e ceeie&            --              --                --                                            89
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.            s              s
           oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeueueer efþkeÀeCesë 16
   De.ke´À.                              b
                                efþkeÀeCee®eer veebJes                      Deboepes ueeskeÀmebK³ee
    1        Deevebo veiej meesmee³eìer ceeies, pee@vmeve De@b[ pee@vmeve, veeceosJe veiej            efve<keÀemeve keÀjC³eele Deeues
    2       peueoMe&ve meesmee³eìerpeJeU, DeeMeeveiej                                     4000
    3       yeer Sce Jeeef[³ee ®eeUerceeies                                          1530
    4       uee@³euekeÀe kebÀHeeGbÀ[                                              260
    5       yeeyegueveeLe- JeeUkesÀMJej ceeie&                                         620
    6       efmeceuee veiej, vesefHe³eve meer ceeie&                                     21500
    7       HeÀesjpesì efnue, veJe³egie meesmee³eìerceeies                                   850
    8       HeLLejJeeuee ®eeUerceeies, yeeyegueveeLe                                      420
    9       efJeÇueJee[er olle cebefojeceeies, yeeyegueveeLe                           efve<keÀemeve keÀjC³eele Deeues
    10       oeoermesþ uesvepeJeU, yeeyegueveeLe                                        720
    11       veJeerve pee³eHeÀUJee[er                                              470
    12       ®ebogueeue OeesyeerIeeì                                              960
    13       pevelee veiej, SceHeer efceue kebÀHeeTb[                                      240
    14       jefnJeemeer veiej, ceefCe³eej Fceejleerceeies                                   275
    15                               s
           efMeJeepeer veiej jefnJeemeer mebIe, oye&Mee ueve                                 2050
    16       megYeêe ce@vMeve, 74, JeeUkesÀMJej ceeie&                                     350
  5.         cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 52
    GHekeÀj He´eHle                 GHekeÀj vemeuesu³ee                           ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                       Deboepes ueeskeÀmebK³ee                 Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                     Fceejleer                               Fceejleer
      20            2050           30                     3000             02                --
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë 10
    De.ke´À.                    r
                         Jemlee®es veebJe              ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)                r
                                                                       Jemlee®ee He´keÀej
     1      efMeJeepeer veiej, oye&Mee uesve                         1016                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     2      pe³eHe´keÀeMe veiej, ©bieþe uesve                        1512                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     3      He´sce veiej, YeieJeeve Fbêpeerle ceeie&                     904                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     4      HeeJe&leer veiej, YeieJeeve Fbêpeerle ceeie&                   1598                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     5      keÀeueerceelee veiej, yeeCeiebiee                         192                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     6      efMeJeepeer veiej, yeeCeiebiee                          512                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     7      meeiej veiej, yeeCeiebiee                            1653                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     8      jecekegbÀ[ veiej, yeeCeiebiee                           813                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     9      ceneue#ceer PeesHe[HeÆer Heefjmej, ceneue#ceer                  1704                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
     10      [e³eceb[ veiej, yeeCeiebiee                            782                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
           SketÀCe                                    10686
  7.           g
           leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 8
    De.ke´À.                 #es$e                 Fceejleer®eer ceeefnleer  keÀeUpeerJeent J³ekeÌleer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
       1    Dee³e&veiej ceneHeeefuekeÀe MeeUe, legUMeerJee[er        leUcepeuee DeefOekeÀ 1   Þeer. jceekeÀeble S. þeketÀj        9767855521
                                               cepeuee
       2    lee[osJe ceneHeeefuekeÀe MeeUe, yeves kebÀHeeTb[,        leUcepeuee DeefOekeÀ 3   meew. pe³ee keÀeefueJee[e         9987558031
           lee[osJe, cegbyeF&                           cepeues                                              90
                                                                                       yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 De.ke´À.                 #es$e                 Fceejleer®eer ceeefnleer     mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe      otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   3    kesÀ kesÀ ceeie& ceneHeeefuekeÀe MeeUe, yeerDee³eìer        leUcepeuee DeefOekeÀ 3    Þeer. yeeUke=À<Cee ceesjs           8149109735
       ®eeUerpeJeU, cegbyeF& meWì^ue, cegbyeF&                  cepeues
   4    yÑÑUÑjÑcÑ mì^erì ceneHeeefuekeÀe MeeUe, yÑÑUÑjÑcÑ mì^erì      leUcepeuee DeefOekeÀ 2    meew. Meyevece Devmeejer           9773629015
                                            cepeues        Þeer. Jemeerce                9773085313
   5                             b
       pes Sme Sme ceeie& ceneHeeefuekeÀe MeeUe, He´sÀ®e Hetue,      leUcepeuee DeefOekeÀ 4           f
                                                        Þeerceleer ueelekeÀe cne$es          9987238207
       veevee ®eewkeÀ, cebgyeF& - 07                       cepeues
   6    efieu[j uesve ceneHeeefuekeÀe MeeUe, yesueeefmeme jes[       leUcepeuee DeefOekeÀ 3         W
                                                        Þeer. cenê ³eeoJe               9969550645
       Hetue, cegbyeF& meWì^ue jsuJes mLeevekeÀemeceesj, cebgyeF& - 08      cepeues
   7    HeefM®ece KesleJee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe, Hee®eJeer uesve,   leUcepeuee DeefOekeÀ 1    Þeerceleer Jeefvelee efkeÀveejs        9969034580
       efiejieebJe, cegbyeF& - 04                        cepeuee
   8    ceneue#ceer ceneHeeefuekeÀe MeeUe, YegueeYeeF& osmeeF&       leUcepeuee DeefOekeÀ 3    Þeerceleer keÀeb®eve Mecee&          7208160684
       ceeie&, ceneue#ceer, cegbyeF& - 26.                    cepeues
8.       Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 22
 1.     Dee@iemì ke´Àbeleer cewoeve, Dee@iemì ke´Àebleer ceeie&, ieesJeeueer³ee ìBkeÀ
 2.              f                  s
      YeeTmeensye enjs GÐeeve, cegbyeF& meWì^ue juJes mLeevekeÀ
 3.     yeves kebÀHeeGv[ ceOeerue GÐeeve, efnjJeer ®eeU, lee[osJe, meeves ieg©peer ceeie&
 4.     kewÀ. pemeefmebieYeeF& meesuebkeÀer GÐeeve , Deej. Sme. efvecekeÀj ceeie&, veJepeerJeve meesmee³eìer peJeU
 5.                                      b
      efìUkeÀ HegleUe meYeesJeleeue GÐeeve, [e@. Sve. S. Hegjojs ceeie& ,efiejieebJe ®eewHeeìer
 6.     jepeejece yeeHet meg³e&JebMeer GÐeeve, KesleJee[er 3 Je 4 ieuueer, Sme. Jner. Heer. ceeie&
 7.                          s
      Decejmevme GÐeeve, YegueeYeeF& omeeF& ceeie&, JewYeJe Fceejleer®³ee ceeies
 8.     YegueeYeeF& osmeeF& ceeie& ³esLeerue GÐeeve , ceHeÀleueeue Heeke&ÀpeJeU
 9.                   b
      legUMeeroeme efKeue®eo GÐeeve, yeeyegueveeLe ceeie& Je JeeUkesÀMJej ceeie& pebkeÌMeve
 10.                              f
      Heeb[gjbie Meem$eer DeeþJeues GÐeeve, iebiee emevescee®³ee Heeþerceeies, ieceeef[³ee Jemeenle, lee[osJe
 11.    efHeÀjespeMene cesnlee GÐeeve, efjbpe jes[, ceueyeej efnue
 12.    keÀceuee vesnjÀ Heeke&À, efjpe jes[, ceueyeej efnue
 13.    mueesHe GÐeeve, efjpe jes[, ceueyeej enue   f
 14.    je@keÀ GÐeeve, vesefHe³evmeer ceeie&, efmeceuee neTme
 15.    YegueeYeeF& osmeeF& ceeie& ³esLeerue GÐeeve, Gcej Heeke&Àmeceesj
 16.                             r
      ef®eu[^ve Heeke&À GÐeeve, JewYeJe FceejleepeJeU, YegueeYeeF& osmeeF& ceeie&
 17.    mJeeceer meceLe& GÐeeve, DekeÌkeÀuekeÀesì mJeeceer ceþe®³ee ceeies, Kee[eruekeÀj ceeie&, efiejieebJe
 18.    10Jeer KesleJee[er ieuueer, HeeveJeeuee kebÀHeeTv[ ³esLeerue GÐeeve
 19.    yeeCeiebiee iee[&ve, yeeCeiebiee leueeJeepeJeU
 20.    efHe´³eoMe&veer Heeke&À, vesefHe³evmeer jes[, nwo´eyeeo Fmìsì meceesj
 21.    yeeyegueveeLe KesUe®es cewoeve, yeeyegueveeLe 2 jer SkeÌme uesve
 22.    Sme Sce peesMeer ke´Àer[beieCe, [eWiejmeer ceeie&, SefuePeeyesLe ©iCeeue³ee meceesj
9.        DeefiveMeceve keWÀês ë 1
 De. ke´À.     DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe             keWÀê DeefOekeÀejer        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ         Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   ieJeeefue³ee ìBkeÀ                    Þeer. Sce. Sce. osmeeF&          23806001                9930464841
                                           91
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  10.        Heesueerme þeCeer ë 6
   De. ke´À.     Heesueerme þeC³ee®es veebJe             r
                              Jeefj<þ Heesueeme efvejer#ekeÀ           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ               Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1       ieeJeosJeer            Þeer. Heer. ueesìCekeÀj          23803505, 23804505, 23802912                 9821155099
    2       lee[osJe              Þeer. S. Sme. þeketÀj           24971441, 24942142, 23525527                 9821917391
    3       ceueyeej efnue           Þeer. Jner. S. yeeie[s             23635517, 23635513                   9870435327
    4       veeieHee[e             Þeer. ¾vÑÑcÑÙÑj cÑgvÑÑrj KÑÑvÑ            23078109                      9820546576
    5       [er yeer ceeie&          Þeer. S. Sme. megJex              23870181, 23867873                   9821194611
    6       Jner Heer jes[           Þeer. Deej. Sce. ®eJneCe            23869719, 23821312                   9821233637
  11.        yeme Deeieej ë 1
                                                                            nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
    De. ke´À.          veebJe             Deeieej J³eJemLeeHekeÀ            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                              megefJeOee Deens keÀe?
        1    JemeblejeJe veeF&keÀ (lee[osJe),      Þeer. Jner. peer. kegÀuekeÀCeea    23080454, 23079951                     nes³e.
            cegbyeF& mebsì^ue                                   9869273157
  12.        JeenveleU ë 10
           1. SJnjsmì FceejleerpeJeU, lee[osJe yeme Deeieej               6. Sve. Sme. ceeie&, ceHeÀleueeue peuelejCe leueeJe
                        s
           2. ce@L³et mì^erì, ueenceeiee&peJeU                      7. YegueeYeeF& osmeeF& ceeie&, ceHeÀleueeue Heeke&À peJeU
           3. meesHeÀer³ee ceneefJeÐeeue³e uesve                     8. pes. [er. Yeeìer³ee ©iCeeue³e
           4. vesefHe³evmeer ceeie&, keÀeceOesveg                    9. Deelceejece jebieCeskeÀj ceeie&
           5. yeer. [er. ceePeoe DeHeeì&cesvì, yeer. [er. ceeie&             10. Sme. kesÀ. jeþes[ ceeie&
  13.                                                                      s
           Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë 2 (1) `[er ' efJeYeeie keÀe³ee&ue³e, veevee ®eewkeÀ, ie´Bì jes[ (He), cebgyeF&, (2) ieB´ì jes[, [eȳeeb®es ©iCeeue³e
  14.        jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeer ë 257 jmles, ueebyeer 58.26 efkeÀueesceerìj
  15.        ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë ceesþs veeues - efvejbkeÀ, ueneve veeues - 2
  16.        HeeleëcegKeeb®eer ³eeoer ë 24
   De.                                                 De.
                             veebJe                                           veebJe
   ke´À.                                                ke´À.
   1        ieesHeeUjeJe osMecegKe ceeie& (nepeer Deueer p³etme meWìj)             13      Hesìerì meYeeie=n (veefJeve), iegueceeie& meesmee³eìer
   2        ceHeÀleueeue Heeke&À (leu³eejKeeve ®eewkeÀ)                     14      ©bieþe uesve
   3        ye´er®e keBÀv[er ©iCeeue³e                             15      YeieJeeveueeue Fbêpeerle ceeie& (HeeJe&leer veiej)
   4        JewYeJe DeHeeì&cesvì, yeer. osmeeF& ceeie& ( ogyes y@ejue)             16      veeje³eCe oeYeesUkeÀj ceeie& (veevee ®eg[emeecee yebieuee)
   5        ìeìe GÐeeve, yeer. osmeeF& ceeie&                          17                  r        f
                                                            YeieJeveueeue Fbêpeele ceeie& (Deeeol³e JeeìerkeÀe)
   6        efkeÀvvejer neTme, yeer. osmeeF& ceeie&                       18      yeeCeiebiee (yeeCeiebiee mceMeeveYetceerpeJeU)
   7        oye&Mee uesve                                    19      JeeUkesÀMJej ceeie& (jep³eHeeueeb®es efveJeememLeeve)
   8                    s
           24, Sue. peieceenveoeme ceeie&                           20      JeeUkesÀMJej ceeie& (jentue Fceejle)
   9        mesleueJee[ uesve                                  21      yeBv[ mìBv[ ®eewHeeìer, yeeyegueveeLe ceeie&
   10        Sue. peieceesnveoeme ceeie&, (mee. yeeb. keÀe³ee&ue³e)               22      efiejieebJe ®eewHeeìer
   11        efHe´³eoMe&veer Heeke&À                               23      ceHeÀleueeue peuelejCe leueeJe ([yeue ye@jue)
   12        Hesìerì meYeeie=n (veJeerve), ceeTbì yueBkeÀ                    24      ®eveeajes[, yeeueYeJeve
  17.        yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë
           1.   yebefomle/{eHee ieìejs ë 11.479 efkeÀueesceerìj
           2.   ceesN³ee ë 2
                                                   92
                                                                          yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

18.     ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë 10
  De.                                                  GHeueyOe
                        ©iCeeue³e veebJes               He´keÀej           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  ke´À.                                                  Keeìe
  1    Yeeefì³ee ©iCeeue³e, peeJepeer oeoepeer ceeie&, cebgyeF& - 400007        Keepeieer  186     6666 0000 / 0222
  2    pemeueeskeÀ ©iCeeue³e, Hes[j jes[, cegbyeF& ‚ 400036               Keepeieer  360    66573333, 23533333
  3    ye´er®e keBÀ[er ©iCeeue³e, YegueeYeeF& osmeeF& ceeie&, cegbyeF& ‚ 400026     Keepeieer  212    23667777, 23667558,
                                                              23671888
  4    meWì SefuePeeyesLe ©iCeeue³e, [eWiejmeer ceeie&, pes. cesnlee ceeie&,      Keepeieer  100    61452145, 66648702
       cegbyeF& - 400036
  5    mewHeÀer ©iCeeue³e, ®eveea jes[ jsuJes mLeevekeÀemeceesj,            Keepeieer  236    67570111, 67570342
       cegbyeF& - 400004
  6    kebÀyeeuee efnue ©iCeeue³e                            Keepeieer   53       23803336
  7    Heejmeer meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e, yeer. [er. Hesìerì ceeie&,          Keepeieer  195    23633641 / 23676652
       YegueeYeeF& osmeeF& ceeie&
  8    keÀe@veJesmì pewve ©iCeeue³e, keÀebosJee[er, pes.Sme. Sme. ceeie&,        Keepeieer  100       23820909
       efiejieebJe, cegbyeF& - 04
  9    oUJeer ©iCeeue³e, 38, Sve. Sme. HeeìkeÀj ceeie&, ie´Bvì jes[,          Keepeieer   60    23634618, 23630357
       cebgbyeF& - 400007
  10                         s
       yesnsjecepeerped ©iCeeue³e, meWì^ue efmevecee meceesj              Keepeieer   24       23690220
19.     DeMeemekeÀer³e mebmLee®eer ³eeoer ë 12
                                        otjOJeveer   Ye´ceCeOJeveer        F&-cesue
 De.ke´À.      mebmLes®es veebJe       He´efleefveOeer®es veebJe
                                        ke´ÀceebkeÀ    ke´ÀceebkeÀ
  1    meesefHeÀ³ee ceneefJeÐeeue³e     Þeer. Jner. kesÀ.              9322260345     vasantdalal1934@gmail.com
                                        23511154
      DeeefCe efJeJeskeÀ efmebie uesve   oueeue
  2    jepeeyeeueer Heìsue uesve       Þeerceleer [esjvee             9821411109     alfredo@mtnl.net.in
                                        23519428
                         ef[meesPee
  3    kebÀyeeuee efnume ceeie&       Þeer. keÀJeer DeJeejer    23852585    9819740803     kavi.awari@gmail.com
  4    ©Heejsue ceeie&            Þeer. Hebgpee        23640923    9821739525     pumnja.ramnath@gmail.com
  5    Sue [er ©Heejsue ke´Àe@me       Þeerceleer cÑvÑÑfÒÑlÑ            9820099290     Noneusharma@gmail.com
                                        23911744
      uesve                 µÑcÑÑ&
  6    ©bieþe uesve             Þeer. HeÀe©Ke cenlees    23683941    9821550032     Farrokh_mehta@yahoo.com
                                        23697522
  7    Keeslee®eer Jee[er              f
                         Þeer. eoJeekeÀj       23825369    9869642131     diwakarbhalkal@gmail.com
                         YeìkeÀU
  8    yeeyegueveeLe ke´Àe@me uesve     meew. PeJesjer        23675298    9820011259     amita_zhaveri@yahoo.com
  9    ceeGbì HuesPeWì jes[         Þeerceleer Deceuee      23641614             ruiaamla@hotmail.com
                         ©F&³ee            23673942
 10    vesefHe³eve meer jes[         Þeer. Deej. kesÀ.      23631242    9820510567
      efmeìerPeve HeÀesjce         ueeuekeÀekeÀe
 11    Hes[j jes[              Þeerceleer ieerlee Heìsue  23511278
 12    efueìue ieerype jes[         Þeerceleer Fbêeveer                      indranimalkani@hotmail.com
                                        23640113
                         ceuekeÀeveer
                                           93
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 20. Deefve©Oo De@ke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë 3
   De.ke´À.         Gheemevee keWÀê         efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ       mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                  F& cesue
    1                          Þeer. jcesMeefmebn efiejkeÀj         9820645710          rameshsinhgirkar@rediffmail.com
    2             veevee®eewkeÀ       Þeer. He´HegÀueefmebn peesMeer        9892115230          prafull.joshi39@yahoo.com
    3                          Þeer. He´keÀeMeefmebn osJe©KekeÀj      9867161439
 21.keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®eer ³eeoer ë 12
   De.                               mebyeefOele J³ekeÌleer®es
           mebmLes®es veebJe                                              Hellee                  mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
   ke´À.                                   veebJe
   1 ces. Þeerke=À<Ce mesJee mebmLee               Þeer. ef®eHeUtCekeÀj       28/9, yeer[er[er ®eeU, Sve. Sce. peesMeer ceeie&,            34002198
                                                   cegbyeF& - 13
    2       ces. mJeeceer meceLe& meeceeefpekeÀ      Þeerceleer ceeves         Þeerceleer MeebleeryeeF& ³esueHHee ceeves, S. kesÀ. peer. veiej, 60  9870213223
           mesJee mebmLee                                 HegÀìer ceeie&, OeejeJeer, cebgyeF& - 17
    3                      f
           ces. veeieefjkeÀ o#elee meeceleer       Þeer. efveMeer iecejs       32/23, yeer[er[er ®eeU, Sve. Sce. peeMeer ceeie&,  s         9323501337
                                                   cegbyeF& -18
    4       ces. HeefjJele&ve yesjespeieej mesJee     Þeer. Kejele           94/7, yeer[er[er ®eeU, JejUer, cegbyeF& - 18              9323811169
           menkeÀejer mebmLee
    5       ces. meble iee[iesyeeyee meeceeefpekeÀ       66/3/4 keÀceuee jeceve mesJee mebIe, HeeM®ece jsuJes
                                  Þeer. efJepe³e yeer. ceesefnles            f       9322898310
           mebmLee                       ceeìgbiee, cebgyeF&.
  6                    Þeer. eoHekeÀ keÀoce
                          f
           efoHeerkeÀe meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee      Deebyes[keÀj veiej, YeìJee[er, Keesueer ke´À. 21211, Sme 9833034461
                                     peer yeJex ceeie&, IeeìkeÀesHej (He), cegbyeF& - 400 0084
  7 ³eemeeF& meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee Þeer. efJeueeme meebiejs    7/5, Jeeuebie ®eeU, [er Heer Jee[er, Iees[HeosJe jes[,     9892113753
                                     cegbyeF& - 400 033
  8 De<ìefJevee³ekeÀ mesJee mebmLee    Þeer. ceoejer Kejele     ®ebogueeue efMeJeueeue ®eeU, Keesueer ke´À. 35,        9821243812
                                     legUMeerJee[er, lee[osJe, cegbyeF& - 400 034
  9 ceeTueerke=Àhee mesJee mebmLee     Þeerceleer De®e&vee keÀoce  3/65, yeerDee³eìer ®eeU, ueJnuesve, ceePeieebJe, cegbyeF&   9167648599
                                     400 010
 10 efkeÀjCe meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee Þeer. peerJeve Kejele                              b
                                     pe³e YeJeeveer veiej, Keesueer ke´À. 449, ieieejece yeeyee   9820747688
                                     mekeÀHeeU ceeie&, cegbyeF& - 400 011
                   b
 11 SkeÀlee meeceeefpekeÀ mesJee memLee Þeerce. keÀefJelee Kejele    HeÌue@ì veb. 6, v³eg ìBkeÀ yeboj jes[, oe©Keevee, cegbyeF&   9004258295
 12 veYeleeje meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee Þeer. jepesMe cne$es     PeesHe[er veb. 503, je@³e jes[, cegbyeF& - 400 010       9819432848
 22.    meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³eJeeefnv³ee efve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee DeMeemekeÀer³e mebmLeeb®eer ³eeoer ë 12
              Devegke´ÀceebkeÀ 21 He´ceeCes
                                                   94
                                                                                yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

23. Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer ë 7
                                                           #ecelee
   De.
            mebmLes®es veebJe             Hellee           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ  (J³ekeÌleer)      mebHeke&À J³ekeÌleer
   ke´À.

   1    njs jece njs ke=À<Ce FmkeÀ@eve  ®eewHeeìer jes[, cegbyeF&          9930141848         200     Þeer. megjsMe
                                               23665566
   2    ke=À<Cee He@uesme         muesìj jes[, ie´Bì jes[, cebgyeF&      23894141,         100     Þeer. ke=À<Cee MesÆer, meb®eeuekeÀ
                                              9029000066
   3    ieesu[ve ke´ÀeGÀve Þeerke=À<Cee  veevee ®eewkeÀ, ie´Bì jes[, cebgyeF&     23806482         100     Þeer. efMeJejece DeCCee,
                                              9869431706               J³eJemLeeHekeÀ
   4    ne@ìsue vegjeveer         lee[osJe, nepeer Deueer, cegbyeF&      23534753          30     Þeer. HeÀjero vegjeveer, ceeuekeÀ
                                              9821232738
   5    þkeÌkeÀme& keÌueye        ®eewHeeìer jes[, cebgyeF&          9323501774         100     Þeer. ÞeerJeemleJe,
                                                                  J³eJemLeeHekeÀ
   6    ne@ìsue megefHe´³ee        muesìj jes[, ie´Bì jes[, cebgyeF&      23886443          50     Þeer. He´oerHe MesÆer,
                                              9869725446               ceeuekeÀ
   7    efceveer ceeueJeCeer       efiejieebJe, cebgyeF&            9323333033         25          g
                                                                  Þeer. meneme ®eewiegues
                                            95
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           96
                                                                                        yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                         `F& ' efJeYeeie
                efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë 10, MesKe nefHeÀpeGÎerve ceeie&, Yee³eKeUe (He), cegbyeF& -400008
1.                                                 ¥
         YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meerces®ee efJemleej Dejyeer mecegê, js jes[He³ele... HeefM®ece meercee meeves ieg©peer ceeie&, penebieerj yeesceve yesnjece ceeie&,
                             r                                  r            r
         MegkeÌueepeer mì^erìHe³e¥le efJemleejele... GllejskeÀ[erue nÎ olleejece uee[ ceeiee&He³e¥le efJemleejele DeeefCe oef#eCe meecee jece®ebê YeÆ ceeie&, Jee[er
         yeboj, ceewueevee MeewkeÀle Deueer ceeiee&He³e¥le efJemleejerle...
2.        cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                              efJeYeeie keÀe³ee&ue³eë 2308 1471, 2308 1479
                                  efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#eë 2301 4000
 De.ke´À.     Heoe®es veebJe                   f
                                 DeeOekeÀeN³ee®es veebJe       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ F& cesue
  1        mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                 b
                                 Þeer. mepeesie keÀyejs        9167203774 ac.e@mcgm.gov.in
  2                   b
          keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee           Þeer.Sme. peer. He©UkeÀj       9869070064
  3                f b
          mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)       Þeer. Sce. [er. HeJeej        9004304661 marutid@yahoo.com
  4                f b
          mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe) ÒÑ     Þeer. S. yeer. meeJeble        9820743225
  5                f b
          mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe     Þeer. Sme. Jee³e. vejJeCekeÀj     9869677999 satishnarwankar@gmail.com
          keÀejKeeves)
   6               f b
          mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)      Þeer.Sme.Deej. ®eesjceesues      9004445225         aeswm@gmail.com
   7               f b
          mene³³ekeÀ DeeYe³elee             Þeer. S®e. Deej. Mene         9930260421         aewweward@gmail.com
          (peue efJeYeeie) ÒÑ
   8      leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer       efjkeÌle peeiee
   9      mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ        Þeer. peer. [er. efHebpeejer     9702293858
          (Ie.keÀ.J³e.) ÒÑ
   10      JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer      [e@. pes. Jner. peeOeJe        9920759815         Mohe02.ohd@mcgm.gov.in
   11      He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)     Þeer. DeMeeskeÀ yeefnjer       9869238082         aoseward@gmail.com
   12      GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ           Þeer. Sve. kesÀ. Heeefìue       7208271082         nkpatil.geogiri@gmail.com
   13      keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer             b
                                 Þeer. melees<e MesÆer         9820210544         --
3.        HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes – 11
                                          HeeC³ee®ee GHemee         meb®ee®eer #ecelee       Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
   De. ke´À.         HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                           keÀjCeejs meb®e        (Sce 3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1          yegjeCeer ceneefJeÐeeue³e                      1                250             8879654133
 2          olleejece uee[ ceeie&                        -                 -                  -
 3          pes.pes. Heesefueme þeCes                      -                 -                  -
 4          ceesleerMene uesve                          -                 -                  -
 5          vee³ej jes[                             -                 -                  -
 6          meeKeUer mì^erì                           1                250             8879654132
 7          meble iee[ies cenejepe ®eewkeÀ                    -                 -                  -
 8          ìer.yeer.keÀoce ceeie&                        -                 -                  -
 9          KeìeJe efceue                            -                 -                  -
 10          KeìeJe efceue meceesj                        1                250             8879654128
 11          mìej efmevescee                           1                250             8879654129
                                               97
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.        oj[ keÀesmeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë 2
                     veebJe               Deboepes ueeskeÀmebK³ee
            Yeb[ejJee[e peueeMe³e                      --
            [e@keÀ³ee[& ceeie& jsuJes mLeevekeÀ               --
  5.             r
           cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 90
    GhekeÀj He´eHle                GhekeÀj vemeuesu³ee                              ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                        Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                     Fceejleer                                  Fceejleer
      15              --         16                         --             59                --
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë 10
   De.ke´À.                r
                   Jemlee®es veebJe                    ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)                      r
                                                                             Jemlee®ee He´keÀej
    1    keÀesUmee yeboj                                                             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    2         b
        jsleer yeoj                                                               mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    3    uekeÀ[e yeboj                                                              mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    4    HeeJe[j yeboj                                                              mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    5    JeefkeÀue kebÀHeeTb[                         cegbyeF& efJeMJemle yeboj ³eeb®³ee DeKel³eejele
                                                                 r           mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    6    keÀeJeuee yeboj                                                             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    7    nepeer yeboj                                                              mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    8    ye´erkeÀ yeboj                                                             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    9    efJeke´Àce efmebie ieuueer                                                       mecegê efkeÀveeN³eeueiele
    10 ceojmee ieuueer                                                                mecegê efkeÀveeN³eeueiele
  7.         g
       leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 7
      De.
                       #es$e                 Fceejleer®eer ceeefnleer       mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
      ke´À.
      1     `Sme` efye´pe ceneHeeefuekeÀe MeeUe,            leUcepeuee DeefOekeÀ 3 cepeues Þeerceleer DeªCee Sme.Ye©®ee            9987569777
           Sve. Sce.peesMeer ceeie&                                 Þeerceleer ef®e$ee JeeIeceejs           9226243147
       2    F& Sme HeeìCeJeeuee ceneHeeefuekeÀe MeeUe,         leUcepeuee DeefOekeÀ 3 cepeues Þeerceleer MeefMekeÀuee pegvvejkeÀj        9594984090
           F& Sme HeeìCeJeeuee ceeie&                                Þeer veboueeue Deej. pewmJeeue           9920021068
       3    Deeie´erHee[e ceneHeeefuekeÀe MeeUe,            leUcepeuee DeefOekeÀ 2 ceeUs Þeerceleer meesefHeÀ³ee MesKe            9930478122
           HeÀe©Ke Sme Gcej jes[                                   Þeer. Sme. S. Pes[. Denceo             9322892664
       4    keÀeceeþerHetje ceneHeeefuekeÀe MeeUe,           leUcepeuee DeefOekeÀ 3 cepeues Þeerceleer veueerveer pes. þekegÀj         9869038856
           megKeueepeer mì^erì, keÀeceeþerHetje                           Þeerceleer Hes´cee je³e meensye ³eeoJe       9920410794
       5    Gbefê³ee mì^erì ceneHeeefuekeÀe MeeUe,           leUcepeuee DeefOekeÀ 4 cepeues Þeerceleer meeefpeoe Devmeejer           9930493404
           ogmeje Heerj Keeve ceeie&, veeieHee[e
       6    lee[Jee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe, meWì cesjer ceeie&    leUcepeuee DeefOekeÀ 4 cepeues Þeerceleer Jeer.yeer. efMeKejs           9004779935
                                                        Þeer Sme.Deej.yeeie[er               8108921874
       7    cemleeve ìBkeÀ ceneHeeefuekeÀe MeeUe,                                  w
                                         leUcepeuee DeefOekeÀ 4 cepeues Þeerceleer me³³eo jefPe³ee Gmceeve         9987732574
           cemleeve ìBkeÀ ke´À@eme uesve, veeieHee[e
  8.        Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 5
           1    cemleeve leueeJe cewoeve             4     SkeÀveeLe yeeboue cewoeve
           2    ceesncceo ngmesve cewoeve             5     megjsMe efJeþesyee Dee®ejskeÀj cewoeve
           3    [erueercee mì^erì cewoeve                                                98
                                                                                       yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

9.      DeefiveMeceve keWÀês ë 1
 De. ke´À.       DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe                 keWÀê DeefOekeÀejer        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    Yee³eKeUe                             Þeer. kesÀ. Deej.³eeoJe         23076111-13         9930464811
10.    Heesueerme þeCeer ë 6
 De. ke´À.    Heesueerme þeC³ee®es veebJe      Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ             Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     Yee³eKeUe                Þeer. Sue.S®e.ceLegjs           23748292, 23755264, 23719808               9870452277
  2     Deeie´erHee[e              Þeer. efkeÀMeesj yeeJesMkeÀj       23070532, 23078213, 23004401               9821254800
  3     veeieHee[e               Þeer. cÑgvÑÑrj KÑÑvÑ ¾vÑÑcÑÙÑj      23078109, 23092293, 23004605               9820546576
  4     pes pes jes[              Þeer] Sme. megJex               23738706, 23748200                  9821680647
  5     efMeJe[er                Þeer. Yeejle iee³ekeÀJee[              23716139                    8097007662
  6     keÀeUe®eewkeÀer             Þeer. megefveue pewve             23757357, 23754128                  9870225537
11.      yeme Deeieej ë 1
                                                                         nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
 De.ke´À.      veebJe           Deeieej J³eeJemLeeHekeÀ                   otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                           megefJeOee Deens keÀe?
 1      cebgyeF& meWì^ue      Þeer Jner.peer.kegÀuekeÀCeea               23080454, 23079951,                     Deens
                                                     23087393
12.     JeenveleU ë efvejbkeÀ
13.     Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë 1. Yee³eKeUe DeefiveMeceve keWÀê           2. vee³ej ©iCeeue³e
14.                           b
       jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueeyeer ë 151 jmles, ueebyeer 76.67 efkeÀ.ceer.
15.     ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë
       ceesþe veeuee ë efvejbkeÀ
       ueneve veeues ë3
16.     HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë
       1 efye´ìeveer³ee     2 ceePeieeJe [e@keÀ    3 keÀmeeje Deeieej
17.     yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë
       yebefomle ieìejs ë efvejbkeÀ
       ceesN³ee ë 1. Yee³eKeUe                   2.       ef®eb®eHeeskeÀUer
18.     ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë10
 De.ke´À.            veebJe             He´keÀej     GHeueyOe Keeìe              otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     keÀmlegjyee                  ceneHeeefuekeÀe     515           23083901, 2327700
  2     yeer. Jee³e. Sue. vee³ej            ceneHeeefuekeÀe     1229           23081490, 23081491
  3     pes. pes.                    MeemekeÀer³e      1400           23735555
  4     meWì^ue jsuJes, Yee³eKeUe            MeemekeÀer³e      366           23717246, 23717247, 23755555, 23726588
  5     peiepeerJevejece (HeefM®ece jsuJes)       MeemekeÀer³e      450           23017859, 2301786, 23017826
  6     efÒevme Deueer Keeve               Keepeieer       164           23777800,900, 23777918
  7     ceefmevee                    Keepeieer       290           23714889, 23714890
  8     kesÀoej                     Keepeieer        10           23728588, 23787979
  9     yeeueepeer                    Keepeieer       100           23740000, 23778786/66
  10     JeeskeÀneì&                   Keepeieer        45           66804400, 6680427, 66804444                                               99
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 19.              r
           DeMeemekeÀe³e meeceefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 8
   De.¬eÀ.                mebmLes®es veebJe                   He´efleefveOeer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1                 f
       meeefJe$eeryeeF& HegÀues ceenuee DeewÐeesefiekeÀ GlHeeokeÀ menkeÀejer              --              --            9220363072
       mebmLee ce³ee&efole
    2          s
       meble efMejeceCeer jesefnoeme yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee               --              --             8898881888
    3   DeeefMJeveer ceefnuee mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                   --              --
    4   meceLe& yesjespeieejer mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                   --              --
    5   Þeer mejJeCe yesjespeieej menkeÀejer mebmLee ce³ee&eole f                    --              --
    6   í$eHeleer yesjespeieej menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                      --              --
    7                          b
       ngleelcee jepeiegjÀ mesJee menkeÀejer memLee ce³ee&efole                     --              --             9022224372
    8   cenelcee HegÀues menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                         --              --             9869308234
 20.                              @
           Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerrë 5
   De.¬eÀ.     Gheemevee keWÀê        efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ       mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                    F& cesue
    1                              b
                        [e@. keÀceuesMeefmen meg³e&JebMeer       9870714887           drkamleshcare2007@rediffmail.com
               Hejsue
    2                   Þeer. vebokegÀceej ®eewOejer          9869413457           nchaudhari_2609@rediffmail.com
    3                   Þeer. mel³eJeeveefmebn js[keÀj         9969040365
    4         meelejmlee      Þeer. meeF&He´meeoefmebn ceeueJeCekeÀj     9969001913           saiprasad_malvankar@yahoo.com
    5                   Þeer. cebiesMeefmebn MesJeeUs          9892289223
 21.                                 f
           keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceepekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë efvejbkeÀ
 22.                                         s
           meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 8
                      ´
           Devegke´ÀceebkeÀ 19 HeceeCes
 23.                                    b
           Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer ë5
   De.¬eÀ.      mebmLes®es veebJe                 Hellee                 otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ   #ecelee (J³ekeÌleer)     mebHeke&À J³ekeÌleer
    1   ie´@p³egJesì Je[eHeeJe            Yee³eKeUe mLeevekeÀ, Yee³eKeUe (Het.)           23019859              --              --
                                                          9821247537
      2     G[Heer Ghenejie=n          Yee³eKeUe mLeevekeÀ, [e@. yeer. S. ceeie&,        9821012597              --              --
                              Yee³eKeUe (Het.)
      3     Deevebo efJenej Ghenejie=n      Jner[erS®e oHeÀveYegceer meceesj, efmeiveue             --            --              --
                              ne@ue, De@Jnv³eg jes[, js jes[
      4     megHe´Yeele Ghenejie=n        ueJe uesve, ceneHeeefuekeÀe oJeeKeev³eemeceej  s                       --              --
      5     ne@ìsue meeF& meeiej         efJeke´ÀerkeÀj keÀe³ee&ue³eemeceesj, vesmeyeerì     9867715355              --              --
                              ceeie&, ceePeieebJe
                                               100
                                                                                  yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                   `SHeÀ/Gllej'
        efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë Huee@ì ¬eÀ. 96, YeeT oepeer ceeie&, efkebÀipe meke&Àue, ceeìgbiee (HetJe&), cebgyeF& - 400019
1)     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meerrcee- efJemleej þeCes Kee[erHe³e¥le, HeeM®ece meecee- ceO³e jsuJesHe³e¥le efJemleeefjle, Gllej meercee- Sve Sme
                                              f      r
      ceCekeÀerkeÀj ceeiee&He³e¥le, oef#eCe meercee- efJemleej cebgyeF& cejeþer ûebLe mebûeneue³e ceeie& ¬eÀceebkeÀ 26, mkeÀerce ¬eÀ. 57 Demee Deens. SkÑtÀCÑ HÑÑfjmÑj
      12.94 ®ÑÑw ÑfkÑÀ.cÑÑr.
2)     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                             efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2402 4353, 2402 4358
                                  efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#eë 2408 4000
De.ke´À.       Heoe®es veebJe               f
                              DeeOekeÀeN³ee®es veebJe    Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ F& cesue
 1. mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle               Þeer. Sve. Deej. ye[x        9820702617 ac.fn@mcgm.gov.in
              b
 2. keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee             Þeer. Heer] Deej] cne$es      9930302459

 3.          f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)      Þeer. S. S. HeeJemkeÀj        9869301440         aemait01.fn@mcgm.gov.in

 4.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)      Þeer. [er] yeer] ceesjs       9869382797         aemait02.fn@mcgm.gov.in
 5.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe    Þeer. kesÀ] S. meeJeuekeÀj      9819129975         aebf.fn@mcgm.gov.in
     keÀejKeeves)
 6.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee( peue efJeYeeie)    Þeer. [er. [er. keÀoce        9930260423         aeww.fn@mcgm.gov.in
 7.            f
     mene³³ekeÀ DeeYe³eblee ( Ie.keÀ.J³e.)     Þeer. Sme. Sme. yeeJeueskeÀj     9004445227         seenv.fn@mcgm.gov.in
 8.   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer       Þeerceleer mee]r [er] ceeskeÀue   9987852632         co.fn@mcgm.gov.in
 9.   mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ               b
                            Þeer. ieesefJeo jeþes[        9967834823
     (Ie.keÀ.J³e.)
 10.   JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e DeefOekeÀejer     [e@. S®e] Sme] veewveer       9920759818         mo01.fn@mcgm.gov.in
 11.   He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)     Þeerceleer Sce] Sme] þeketÀj     9323643083         mandakinitahkur93@yahoo.com
 12.   GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ           Þeer meef®eve DeÊeox         9867219357
 13.   keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer         Þeerce. mJeeleer MesJe[s       8080320558
3)     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 11
 De.                                       HeeC³ee®ee GHemee       meb®ee®eer #ecelee     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
              HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
 ke´À.                                       keÀjCeejs meb®e      (Sce 3/He´leer leeme)     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.   ieebOeer ceekexÀì                               --              --               --
 2.   oeoj ìer ìer ( pesce peceMesì ceeie& DeeefCe efìUkeÀ ceeie& pebkeÌMeve)     1              125           8879654153
 3.   DeePeeo veiej                                  1              175           8879654151
 4.   efYeceJee[er                                  1              250           8879654152
 5.   cegK³eeO³eeHekeÀ YeJeve jmlee ¬eÀ.6, mee³eve                  1              125           8879654154
 6.                                 s
     Sve.Sme. cevekeÀerkeÀj jes[, ®egveeYeÆer yeme [sHees®³ee Mepeejer        1              125           8879654155
 7.   jsvee@u[ keÀe@ueveer, yeer.Heer.ìer.                      1              175           8879654156
 8.   meguesceeve kebÀcHeeTb[                             1              125           8879654157
 9.   Je[eUe DeeqiveMeceve keWÀê                           1              125           8879654158
 10.   ieesJeejer mceMeeveYetceer                           1              250           8879654161
 11.   ieg©veevekeÀ ne³emketÀue, pewve meesmee³eìer, mee³eve              1              125           8879654160                                         101
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4)        oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë 4
               s
                           veebJe                        Deboepes ueeskeÀmebK³ee
                        f
            yejkeÀle Deueer oiee&, enue efJeYeeie ¬eÀ. 170, 172                    --
            Jeeue®ebo yebieuee, efnue efJeYeeie ¬eÀ. 170                        --
            meueeceleer efnue, mee³eve                                 --
            jeJeUer ke@ÀcHe peueeMe³e, mee³eve keÀesUerJee[e                      --
  5)        cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³eeë 10
                 r
    GHekeÀj He´eHle                   GHekeÀj vemeuesu³ee                        ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                      Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                        Fceejleer                             Fceejleer
      10            1409             -                   -              -               -
  6)    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë efvejbkeÀ
  7)        leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë7
              g

    De.ke´À.                   #es$e                  Fceejleer®eer ceeefnleer   mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                    veebJe
       1                           b
           mejoej veiej ceneHeeefuekeÀe MeeUe, nscele ceebpejskeÀj ceeie&       leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeerceleer G<ee ceeves       24029237
           mee³eve                                    leerve cepeues                      9594083223
       2    kesÀ. [er. iee³ekeÀJee[ ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe,            leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeerceleer ceerje meble       24028794
           efueueeyeeF& keÀmeyes ceeie& jeJeUer DeefiveMeceve keWÀêepeJeU        leerve cepeues     Þeer keÀebyeUs           9324558606
       3    efÒeefvmeHeue JeecevejeJe cene[erkeÀ MeeUe, mebiece veiej         leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeerceleer MewHeÀe Gue       9561928302
           ceneHeeefuekeÀe MeeUe, meerpeerSme Jemeenle, meskeÌìj 7, Je[eUe        ®eej cepeues      jnsceeve
           DeefiveMeceve keWÀêemeceesj                                     Þeer ce³egj veeJexkeÀj
       4    peesieUskeÀjJee[er ceneHeefuekeÀe MeeUe, jmlee ¬eÀ 1, mee³eve       leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeerceleer pe³eÞeer meeJeble    24039354
           efkeÀuu³eepeJeU, mee³eve                           Hee®e cepeues                       9820195116
       5    menkeÀejveiej ceneHeeefuekeÀe MeeUe, menkeÀej veiej, Je[eUe        leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeerceleer megefvelee meejbie    24131408
                                                  ®eej cepeues           b
                                                              Þeer Devele leebyes        9870506535
       6    vee[keÀCeea Heeke&À ceneHeeefuekeÀe MeeUe, vee[keÀCeea GÐeeve,       leUcepeuee DeefOekeÀ        s
                                                              Þeer meeceveeLe peeJejs       24136932
           yeerHeerìer Jemeenle ceeie&, Je[eUe                      leerve cepeues             g
                                                              Þeer keÀesuemecekeÀj        9322298329
       7    mee³eve ceeO³eefcekeÀ MeeUe, ieebOeer ceekexÀì peJeU            leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeer ceneues            24090630
                                                  leerve cepeues
  8)        Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 8
           1.  Heer. S. Jee[er³ee GÐeeve, jmlee ¬eÀ.7, Heejmeer Jemeenle, oeoj
           2.  [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj KesUe®es cewoeve, ieg©veevekeÀ MeeUspeJeU, jeJeUer DeeqiveMeceve keWÀê, mee³eve keÀesUerJee[e
           3.  veHHet ne@ue peJeUerue KesUe®es cewoeve, lesuebie ceeie&, ceeìgbiee
           4.  menkeÀej veiej ceOeerue KesUe®es cewoeve, Je[eUe
           5.  Deveble veeje³eCe oUJeer KesUe®es cewoeve, mee³eve yeme [sHees meceesj, mee³eve
           6.  osJeer yevee&Jeeme ceneveiejHeeefuekeÀe Deejpeer, Huee@ì ¬eÀ 224 cegkebgÀojeJe Deebyes[keÀj ceeie&
           7.  mJeieea³e jIegveeLe efJeÇue KesUe®es cewoeve, Òeefle#ee veiej, mee³eve
           8.  DeMeeskeÀ efHemeeU cewoeve
                                             102
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


9)      DeefiveMeceve keWÀêsë 2
 De.ke´À.     DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe              keWÀê DeefOekeÀejer         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    Je[eUe                        Þeer efHe.peer. cegb[s              24132058             9930464813
  2    jeJeUer keBÀcHe                    Þeer Sme.peer. pee³eYee³e            24077841             9930464844
10)    Heesueerme þeCeer ë 6
 De.ke´À. Heesueerme þeC³ee®es veebJe      Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   mee³eve               Þeer. yeeyegjeJe ieeJeerle       24031376, 24026307 efJemleeejle 376f               9821224754
  2   ceeìgbiee              Þeer. jÑIÑJÑsbê ScÑ þÑkÑtÀj      24011783, 24010103                        9870236236
  3   De@vìe@He efnue           Þeer. vÑjWê ÑfJÑ®ÑÑjs                           f
                                           24013767, 24074447 efJemleeejle 376,               9870359935
                                           380
   4     jHeÀer Denceo efkeÀ[JeeF&    Þeer. yeeUke=À<Ce iee©Us        24185718 efJemlee.365,366                     9870141368
        ceeie&
 5      Je[eUe ìer. ìer.        Þeer mÑgjsµÑ YÑJÑj           24026645                             9821118288
 6      Je[eUe             Þeer. Heer. Sme. Fbieesues       24121754, 24185616, 24185250                   9870203638
11)      yeme Deeieej ë 2
 De.ke´À.    veebJe Deeieej J³eJemLeeHekeÀ             otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ           nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer megefJeOee Deens keÀe?
  1    Je[eUe    Þeer. Sme. yeer. keÀueeblejs        24157344, 9821584341                           -
  2    DeeefCekeÀ        b
            Þeer. meoeveo                24077186, 9869200725                           -
12)    JeenveleUë 5
       1) efìUkeÀ Jemeenle jmlee ¬eÀ.2, mJeeceer veeje³eCe cebefojepeJeU
       2) jmlee ¬eÀ 29, mee³eve HetJe&
       3) HeÀ[kesÀ ®eewkeÀ, kegÀuee& veekeÀe peJeU, ceeìgbiee
       4) <eCcegKeevebo ne@ue peJeU, mee³eve
       5) veeLeeueeue HeejsKe ceeie&, ceeìgbiee
13)      Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë3
       1. Je[eUe DeefiveMeceve keWÀê     2. SHeÀ/GÊej ceveHee keÀe³ee&ue³e            3. jeJeUer ke@ÀcHe DeefiveMeceve keWÀê
14)      jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 146 jmles, ueebyeer 59896.6 ceerìj
15)      ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë ceesþs veeues 10
 De. ke´À.          veeu³eeb®eer veeJes                           ÒeJeen
   1     pes.kesÀ. kesÀefcekeÀue veeuee         keÀuHekeÀ Jemeenle les ceengue Kee[er
   2     jeJeUer uees uesJnue veeuee                                  s
                                jeJeUer uees uesJnue les ceeLee[er DeeefCe pe.kesÀ. kesÀceerkeÀue
   3     keÀesjyee efceþeiej veeuee           yejkeÀle Deueer veekeÀe les Keeª Kee[er
   4     keÀesjyee MeeUe veeuee             yejkeÀle Deueer veekeÀe les Keeª Kee[er
   5     Òeefle#ee veiej veeuee                           s          t
                                cejerDeccee osTU les meece³³ee DeeefCe ceenue Kee[er
   6     ÑfmÑcÑsvÄÑr³ÑÑ                 MesKe efcem$eer jes[ les mebiece veiej
   7     efoveyebOet veeuee               eqJn.Dee³e.ìer. ceneefJeÐeeue³ee®³ee ceeies les efMeJeMebkeÀj HeeleëcegKe
   8     meesce³³ee veeuee                meesce³³ee®eer nÎ les ceengue Kee[er
   9     MesKe efcem$eer veeuee             meeF&veeLe veiej les keÀuHekeÀ Jemeenle pes.kesÀ. kesÀceerkeÀue
  10     Kee© Kee[er                   Je[eUe Heesueerme þeC³ee®³ee mecees©ve ceengue Kee[er He³e¥le
       íesì³ee veeu³eeb®eer mebK³ee – 49                                           103
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 16)         Heeleë cegKeeb®eer ³eeoerë
           1. pes kesÀ kesÀefcekeÀue
           2. mebiece veiej
           3. efMeJe MebkeÀj veiej
           4. ieCesMe veiej
           5. Kee©keÀ Kee[er
 17)         yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë
           jsuJes ceesN³ee - 17
           yebefomle ieìejs veefuekeÀe ieìejs Je {eHee ieìejs - 25
 18)         ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerueë 6
   De.ke´Àb.                veebJe             He´keÀej        GHeueyOe Keeìe         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1       ueeskeÀceev³e efìUkeÀ, mee³eve           ceneHeeefuekeÀe       1422        24063000, 24076381 efJemlee- 3113
    2       cegbyeF& yeboj efJeMJemle              MeemeefkeÀ³e         241        24129684,66567700
    3       kesÀ. pes. meesce³³ee                 Keepeieer          500        24090253,24090405, 24020933
    4       [e@. DeY³ebkeÀj He´megefle DeeefCe meefpe&keÀue    Keepeieer           4        24143514,24101618, 24306247
    5       [e@. Yeeìer³eepe veefme¥ie nesce           Keepeieer           8        24073624
    6       [e@. uee[ meeF& ©iCeeue³e               Keepeieer           5        24124147
 19)         DeMeemekeÀe³e meeceefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 2
                 r
 De.ke´À.              mebmLes®es veebJe             He´efleefveOeer®es veeJe            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1                           b
      ieg© lesie yeneogj keÀueieer oue Hebpeeyeer memLee, ieg©Üeje  Þeer. Oeejefmebie keÀve&ueefmebie          24014232
      osMecesMe oeyej ieg© lesie yeneogj veiej, Hebpeeyeer Jemeenle,
      cegbyeF& -37
  2    Þeer keÀ®íer ueesnevee mesJee ceb[U, jeceyeeie uesve ceeìgbiee Þeer jekesÀMe Mesþ                 Iej- 24015905          9819812381
      cegbyeF& -19                                                   Iej- 24021050          9869071366
 20)                            @
      Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë6
 De.ke´À.    Gheemevee keWÀê        efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ      mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                       F& cesue
  1         mee³eve       Þeer megefveueefmebn ogjieg[s        9987334144                 sunildurgade@gmail.com
  2         Je[eUe        Þeer jefJeefmebn jeþes[           9870463539                 ravir_rathod@yahoo.co.in
  3         OeejeJeer            f
                      Þeer DeeeleMeefmebn Mes[ies         9833549582                 aatish.shedge@gmail.com
  4                   Þeer osJeWêefmebn jeTle           9819024068
  5                            b
                      Þeer Delegueefmen peeOeJe          9869082879                 atuljadhav@yahoo.com
  6                   Þeer MewuesMeefmebn [eskesÀ         9594050089                 shailesh.dhoke@adityabirla.com
 21)    keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceepekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 14
                                f
   De.ke´À.                          mebmLes®es veebJe                        mebyeefOele J³ekeÌleer     mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
    1       ðeer MekeÌleer yesjespeieej menkeÀejer mebmLee                         Þeerceleer JewMeeueer ceesjs       9819582616
    2                                            f
           efMeJeMeener jefnJeemeer mesJee mebIe, Yeejleer³e keÀceuee veiej, jececebeoj               g
                                                           Þeer me³e&keÀeble KeeìHes         9323815187
    3       ®eeboveer Deeiej PeesHe[HeÆer mebIe                               Þeer DeekeÀejece Sme ®eewkesÀkeÀj     9869385008
    4       efJepe³e veiej jefnJeeMeer mebIe                                Þeer SkeÀveeLe HeJeej           9892676742
    5       jeJeUer ke@ÀcHe veeieefjkeÀ mesJee meefceleer                          Þeer megefveue Dee{eJe          9322878968
    6       mvesnyebOeve mesJeeYeeJeer                                   Þeer ceveespe Meebiejs          9224146380
    7       Heb®eMeerue veiej ¬eÀ 1                                        ´
                                                           Þeer yecnosJe ieesefJebo ³eeoJe      2232 0883                                               104
                                                                               yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De.ke´À.                       mebmLes®es veebJe                     mebyeefOele J³ekeÌleer    mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
  8               f
        peeie=leer meeceeepekeÀ Òeefle<þeve                          Þeer keÀ®eª ³eeoJe               --
  9      De@vì@eHe efnue veeieefjkeÀ JesuHesÀDej DemeesefmeSMeve                --                       --
 10      DeeOeej meceeefpekeÀ mesJee meefceleer                             b
                                                   Þeer ®eêkeÀeble keÀoce             --
 11      keÀc³egefveìer FvìerûesMeve [sJnueHeceWì                        Þeer vebot keÀesUer               --
 12      efJepe³e ieCesMe Deeuee³ece mesJee ceb[U                        Þeer ÒemeeokegÀceej          9867678862
 13      veJepeerJeve GlkeÀ<e& ceb[U                              Þeer. HejsMe meeJeble              --
 14      ceeleesÞeer mesJeeYeeJeer mebmLee                           Þeer De©Ce meeUgbKes         9892453560
22)      meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 6
                                    f
 De. ke´À.                    mebmLes®es veebJe                      veebJe           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1       JewYeJe mesJee menkeÀejer mebmLee                                             24048444
 2       pevekeÀu³eeCe cepetj menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole              Þeer. osMecegKe              2407 7167
 3       Yet<eCe mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                                       24048444
 4       mejoej JeuueYeYeeF& Heìsue ®e@jerìsyeue ìmì  ^                Þeer. oUJeer                24077167
                                                                     2412 6143
 5       DeJeveer yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee                     b
                                              Þeer. jece®eê iegjJe             9029250239
 6       meneje veeiejer mesJee menkeÀejer mebmLee                                        9029082427
23)      Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/ HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer : 3
 De. ke´À.         mebmLes®es veebJe              Hellee        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ  #ecelee (J³ekeÌleer)   mebHeke&À J³ekeÌleer
   1      iegg©ke=ÀHee ne@ìsue          Sme. Dee³e. F&. Sme.          24098122                    Þeer. ieessefJebo
                             ceneefJeÐeeue³eepeJeU, mee³eve (He)  9820133686                    JeeOeJee
   2     efmebie ke@Àìjme&            jeJeUer ke@ÀcHe mee³eve        24015528                    Þeer. jefJebê efmebie
                                                9322641251
   3     efueppele HeeHe[ ceefnuee GÐeesie Deej. S. efkeÀ[JeeF& ceeie&, iesì ¬eÀ.    26554021        -            Þeerce. mJeeleer
                          4 ®³ee meceesj, Je[eUe           9322131348                    Deej. Heje[keÀj
                                                9833884644
                                         105
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           106
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                     `SHeÀ/oef#eCe'
         efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee HeÊeeë [e@. Deebyes[keÀj ceeie& DeeefCe peievveeLe YeelevekeÀj ceeie& pebkeÌMeve, HejU, cebgyeF& - 400012
1)                         r                                              ´
     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë oef#eCe meeces®ee efJemleej olleejece uee[ ceeiee&He³e¥le, GllejskeÀ[erue nÎ cegbyeF& cejeþer ie´bLe mebieneue³e ceeiee&He³e¥le. HetJexuee
                         s                          r
     Dejyeer mecegê DeeefCe HeefM®ecesuee ueenceeie& Deensle. SkÑtÀCÑ HÑÑfjmÑj 14 ®ÑÑw. ÑfkÑÀ.cÑÑ.
2)    cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
                                efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2413 4560, 2413 4565
                                   efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#e ë 2410 3000
 De.ke´À.              Heoe®es veebJe                f
                                       DeeOekeÀeN³ee®es veebJe     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ        F& cesue
 1.    mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                          b
                                      Þeer. mepe³e kegÀNne[s       9167203777         ac.fs@mcgm.gov.in
 2.                b
      keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee                    Þeer. jepesMe [ebies        9930225542
 3.               b
      mene³³ekeÀ DeefYe³elee (Heefjj#eCe)               Þeer pes. [er. yeejeHee$es     9869161695
 4.             f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)                Þeer. meHeÀosJe DeefmeHeÀ     9769381885
 5.             f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe keÀejKeeves)       Þeer Sme. peer. meeJele b     9820325645
 6.             f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)               Þeer. Heer. Sve. kegÀNne[s     9004445226
 7.             f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)              Þeer. S. yeer. ®eewOejer      9930260422         aewwfs@gmail.com
 8.    mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.)          Þeer. Sce. Sce. HeJeej       9769988918
 9.    leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer                Þeerceleer megefveleer meebieUs  9870140871         co.fs@mcgm.gov.in
 10. JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e DeefOekeÀejer                  [e@. Sme. Sce. ªF&³ee       9920759817         drsharadfs@gmail.com
 11. He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)                 Þeerce Jner. Sue. ieesmeeJeer   9967710131
 12. GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ                       Þeerceleer mebHeoe keÀejskeÀj   9619927380
 13. keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer                     Þeer. jCeefpele veueies      9819430476
3) HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 12
                                            HeeC³ee®ee GHemee     meb®ee®eer #ecelee (Sce   Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.            HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                             keÀjCeejs meb®e       3/He´leer leeme)     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.     [e@. yeer. S. ceeie&, efnboceelee (vesnsceer HeeCeer mee®eC³ee®es         2             700          8879654148
       efþkeÀeCe)                                                  250          8879654121
 2.     ieewlece veiej, oeoemeensye HeÀeUkesÀ ceeie&                     1            250          8879654144
 3.     oÊeejece uee[ ceeie&, keÀeUe®eewkeÀer                        1            250          8879654143
 4.     PekesÀjer³ee yeboj ceeie&, ke´Àe@me ieuueer veb. 1, 2, 3               -             -              -
 5.     Deej.S.efkeÀ[JeeF& ceeie& ke´ÀceebkeÀ 26                       -             -              -
 6.     efMeJe[er ke´Àe@me ceeie&, ojJeepee ke´À. 7, efMeJe[er mLeevekeÀ (He)        2            250          8879654140
                                                             125          8879654141
 7.     peievveeLe YeelevekeÀj ceeie&, HejU                         1            250          8879654139
 8.     efJeÇue ®eJneCe ceeie&, yeerDee³eìer ®eeU, HejU                   -             -              -
 9.     ieesojspe kebÀHeveer, ie@me kebÀHeveer uesve, ueeueyeeie               1            125          8879654137
 10.     [e@. yeer. S. ceeie&, efJeYeeie keÀe³ee&ue³eepeJeU                  1            250          8879654147
 11.     ìeF&cme Dee@HeÀ Fbef[³ee HeeleëcegKe                         -             -              -
 12.     megYeevejeJe veueeJe[s ceeie&                            1            250          8879654146
                                           107
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


4)            s
         oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes : 9
  De.¬eÀ.               efþkeÀeCee®es veebJe            ueeskeÀmebK³ee
     1      efpepeeceelee veiej, keÀeUe®eewkeÀer, cebgyeF&           15000
     2      ®ebefokeÀe mebmLeeve, keÀeUe®eewkeÀer, cegbyeF&           1367
     3      jece ue#ceCe ìskeÀ[er, efMeJe[er, cebgyeF&             4614
     4      v³eg efMeJeepeer veiej, efMeJe[er, cegbyeF&             450
     5      meskebÀ[ Dee@keÌìesyej SkeÌmeìWvMeve, HejU, cegbyeF&         800
     6      efYece veiej, pes [yuet jes[, cegbyeF&               3500
     7      yeejeosJeer, efMeJe[er, cebgyeF&                   222
     8      ieesuevepeer efnue, HejU, cegbyeF&                  480
     9      menîeeêer Jemeenle, HejU, cegbyeF&                  697
5)               r
         cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee :16
    GHekeÀjkeÀjÒeeHle                       GHekeÀj vemeuesu³ee                      ceneHeeefuekeÀe
                    Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee                  Deboepes ueeskeÀmebK³ee
      Fceejleer                            Fceejleer                         Fceejleer
        1                 50              5               1560             10              1400
6)        OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë
                                                                                  r
         1. efJeYeeiee®³ee HetJe& efoMesuee – cegbyeF& yeboj efJeMJemleeb®ee Heefjmej – efkeÀveeN³eeueiele PeesHe[HeÆer vemeu³eecegUs ueeskeÀmebK³ee veene.
7)           g
         leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 5
 De.¬eÀ.             #es$e                      Fceejleer®eer ceeefnleer      mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   He´yeesOevekeÀej þekeÀjs GÐeeve ceneHeeefuekeÀe                                s
                                        leUcepeuee DeefOekeÀ 2 cepeues Þeer. Keceveej                   9967113658
     MeeUe
  2   DeY³ego³e veiej SueHeerSceSme SceS®eyeer                leUcepeuee DeefOekeÀ 3 cepeues Þeer. mekeÀHeeU (cegK³eeO³eeHekeÀ)         9969031560
               g
     keÀe@ueveer, DeY³eo³e veiej                                         f
                                                        Þeer eoHekeÀ HeeþkeÀ (keÀeUpeerJeenkeÀ)       9220135735
  3   peievveeLe YeeleCekeÀj ceeie&, efMejes[keÀj ceb[F&           leUcepeuee DeefOekeÀ 3 cepeues Þeerceleer efJeÐee efHebHeUs            9869788722
     peJeU
  4   meeF&yeeye HeLe ceneHeeefuekeÀe MeeUe,                 leUcepeuee DeefOekeÀ 4 cepeues Þeer. kesÀ. [er. Jeejs               9892246622
     meeF&yeeyee jes[, ueeueyeeie
  5   efMeJe[er ke´Àe@me jes[ Gog& MeeUe                   leUcepeuee DeefOekeÀ 4 cepeues Þeerceleer meguleevee                9819724002
     efMeJe[er ke´Àe@me jes[, Decej Jee³eme& meceesj
8) Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 15
         1.                    f
              Deej peer Huee@ì, mJeeve eceue kebÀHeeGb[
         2.    vejs Heeke&À GÐeeve, efMejes[keÀj ne³emkegÀue, HejU
         3.    keÀeceieej cewoeve, kesÀ. F&. Sce ©iCeeue³eemeceesj, HejU
         4.    Meefno Yeieleefmebie cewoeve, DeY³ego³e veiej, keÀeUe®eewkeÀer, cegbyeF&
         5.                             &
              He´yeesOevekeÀej þekeÀjs cewoeve, S. [er. ceeie, efMeJe[er, cegbyeF&
         6.    meoekeÀeble OeJeve GÐeeve, YeesF&Jee[e HeesueermeþeC³eemeceesj, YeesF&Jee[e, vee³eieebJe, cebgyeF&
         7.    ieCesMe ieuueer cewoeve, ueeueyeeie, cegbyeF&
         8.                   s
              Deej peer Huee@ì, ieesojpe kebÀHeveer, ef$eJesCeer Fceejle, keÀjer jes[
         9.               b
              meodieg© Yeeue®eê cenejepe efke´À[ebieCe, Deveble ceeueJeCekeÀj ceeie&, ueeueyeeie, cebgyeF&
         10.    í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe efke´À[ebieCe, [e@. yeer. S. ceeie&, cebgyeF&
         11.    YeJeeveerceelee efke´À[ebieCe, efMebosJee[er, oeoj
         12.    ve³eve keÀjeb[s GÐeeve, efMejes[keÀj ne³emketÀue, HejU


                                               108
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

     13. ve³eve keÀjeb[s GÐeeve, efMejes[keÀj ne³emketÀue, HejU
     14. ef$eJesCeer meove FceejleerpeJeU®es KesUe®es cewoeve, keÀjer jes[
     15. Deej.peer.Huee@ì, cegbyeF& ie@me kebÀHeveer, ueeueyeeie
9)    DeefiveMeceve keWÀêsë 2
 De. ¬eÀ.   DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe           keWÀê DeefOekeÀejer        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   oeoj                     Þeer. efJn. Sve. meebieUs          24134200          9967609060, 9930464802
  2   efMeJe[er                   Þeer. [er. Sme. Heeefìue           23775756          9930464843
10) Heesueerme þeCeer ë 4
 De. ¬eÀ.   Heesueerme þeC³ee®es veebJe Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     YeesF&Jee[e         Þeer.Jner.yeer.Heeìerue           24185637, 24181759, 24144220                 9870489977
  2     keÀeUe®eewkeÀer       Þeer. Sme. Sme. pewve            23715863,23757357, 23754128                  9870225537
  3     Deej S efkeÀ[JeeF& ceeie&  Þeer. yeeUke=À<Ce iee©ues          24185618, 24184375, 24186836                 9870141368
                                                                           9821632901
  4   efMeJe[er               Þeer. Yejle iee³ekeÀJee[             66567261/62,23758163                 8919807662
11) yeme Deeieej ë 1
         veebJe           Deeieej J³eJemLeeHekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ    nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer megefJeOee Deens keÀe?
 He´yeesOevekeÀej þekeÀjs ìefce&veme  Þeer. DeMeeskeÀ peeJekeÀj            24145237                      veener
                                            9869702069
12) JeenveleUë efvejbkeÀ
13) Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë
     1.     oeoj DeefiveMeceve keWÀê   2. SheÀ/oef#eCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e           3. kesÀF&Sce ©iCeeue³e
                                             s
14) jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 102 jmles, ueebyeer 46.42 efkeÀueeceerìj
15) ceesþîee DeeeCe íesìîee veeu³eeb®eer mebK³eeë efvejbkeÀ
         f
16) Heele:cegKeeb®eer ³eeoer ë5
  1) Je[eUe Fvmueervesìj
  2) ìeF&cme Dee@HeÀ Fbef[³ee
  3) keÀesueiesì
  4) efnbogmLeeve efueJnj
  5) efye´ìeefve³ee
17) yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë
  ceO³e jsuJesë
     1. keÀjer jes[ jsuJes mLeevekeÀ 5 / 17 efkeÀueesceerìj
     2. keÀjer jes[ DeeefCe HejU mLeevekeÀeb®³ee ojc³eeve 5/17 efkeÀueesceerìj
     3. HejU DeeefCe oeoj mLeevekeÀeb®³ee ojc³eeve, iegueceesnj efceue peJeU
     neye&j jsuJesë
     1. efMeJe[er DeeefCe keÀe@ìveie´erve mLeevekeÀeb®³ee ojc³eeve, yeerHeerìer iesì – 8 6/15 efkeÀueesceerìj
     2. Je[eUe DeeefCe efMeJe[er mLeevekeÀebojc³eeve, yeerHeerìer iesì – 7
     3. Je[eUe DeeefCe efMeJe[er mLeevekeÀebojc³eeve, yeerHeerìer iesì – 6
                                            109
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 18) ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë 10
 De. ¬eÀ.          veebJe            He´keÀej    GHeueyOe Keeìe         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1   kesÀ F& Sce                  ceneHeeefuekeÀe   2288      24136051, 9820703191,
   2   peer ìer yeer                 ceneHeeefuekeÀe   1000      24146993/94/95/96/97
   3   ìeìe cesceesjer³eue              MeemekeÀer³e     469      24127096, 24177256, 24177000
   4   cenelcee ieebOeer cesceesjer³eue        MeemekeÀer³e     120      24132582, 24132581, 24132575
   5   veJejespeer Jeeef[³ee He´megleerie=n      Keepeieer      25                       f
                                               24146963,4,5, 24165638 eJemleej ke´À.124
   6   Jee[er³ee cegueeb®es ©iCeeue³e         Keepeieer      35      24129786,24110716
   7   [e@ ieês He´megleer DeeefCe veefme¥ie nesce   Keepeieer      10      24148964
   8   meesyeleer                   Keepeieer      10      24135876,24132783
   9   [e@ keÀjcejkeÀj                 Keepeieer      12      24126741,24135513
  10   Hejsue ©iCeeue³e                Keepeieer      13      24224547,24130919, 24138749
 19) DeMeemekeÀe³e mebmLeeb®eer ³eeoerë 14
          r
 De. ¬eÀ.                      mebmLes®es veebJe                     He´efleefveOeer®es veebJe     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1   Deveceesue meeceeefpekeÀ mebmLee                               Þeer OegceeU                9320865126
   2   megcebieue yesjespeieej meeceeefpekeÀ mebmLee                         Þeer osTUkeÀj                9869355726
   3   mebpeerJeveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                           Þeer keÀmeyes                9833714869
   4                  b
      Jew<CeJeer ceefnuee mesJee memLee                               Þeerceleer vesJejskeÀj           9323847318
   5   Deeefoleer meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee                            Þeer Decej keÀebyeUs            9833050473
   6           f
      n<e&ue meeceeepekeÀ mesJee menkeÀejer mebmLee                             b
                                                     Þeer ®eoveefMeJes              9920558764
   7   mJeefmlekeÀ yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee                      Þeer osTUkeÀj                9869355736
   8   DeekeÀeb#ee meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                            Þeer OegceeU                9320865126
   9   lespemJeerveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                           Þeer ue#ceCe ®eboveefMeJes         9920558764
  10   yesjespeieej DekeÌ#eoe menkeÀejer mesJee mebmLee                       Þeer DeefJeveeMe iee³ekeÀJee[        9869353546
  11   yesjespeieej mJe©He menkeÀejer mesJee mebmLee                         Þeer DeefJeveeMe iee³ekeÀJee[        9869353546
  12   efHe´³eo&Meveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                          Þeer ue#ceCe ®eboveefMeJes         9820910399
  13   meeF& ÞeOoe mebmLee                                      Þeer leeveepeer Ieeiejs           9769008531
  14   ³eMe Mew#eefCekeÀ DeeefCe meeceeefpekeÀ mebmLee                        Þeer efJeve³e meeUgbKes           9969508755
                             @
 20) Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë4
 De. ¬eÀ. Gheemevee keWÀê       efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ      mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                    F& cesue
 1       Hejsue     Þeer ollee$e³eefmebn ceWie[s          9833002296            dattatray.mengde@hccindia.com
 2                    f
                Þeer DeeYeefpeleefmebn n[keÀj          9920072783              abhiijit.hadkar@gmail.com
 3                     W b
                Þeer cenêefmen nUovekeÀj            9869224713
 4               Þeer He´efJeCeefmebn Ieeef[ieeJekeÀj      9820281355
 21) keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceepekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 14
                              f
           (Devegke´ÀceebkeÀ 19 ÒeceeCes)
                                        110
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

22) meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer : 8
                              f                              b
       b
 De.¬eÀ. mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe             mebyeefOele J³ekeÌleer                                   mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
  1   Deveceesue meeceeefpekeÀ mebmLee            56 peer efJeYeeie,cenelcee ieebOeer mce=efle Jemeenle, pes Jner jes[, Hejsue,       9324595067
                                 YeesF&Jee[e, cegbyeF&
  2    megcebieue yesjespeieej meeceeefpekeÀ mebmLee    1/2 YeerketÀ ceeUer ®eeU, mJeeve efceue meceesj, ìer pes jes[, efMeJe[er, cegbyeF&     9869355726
  3    mebefpeJeveer meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                               s
                                 FjeCeer ®eeU veb] 2/4, efMeJe[er ke´Àe@me je[, iesì veb] 6 peJeU, efMeJe[err,       9322033929
                                 cegbyeF&                                          9833714869
  4    Jew<CeJeer ceefnuee mesJee mebmLee          ye/118 efpepeeceelee veiej,veJeefvele mesJee ceb[U peJeU, keÀeUe®eewkeÀer,         9323847318
                                 cegbyeF&                                          9322856018
  5    Deefoleer meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee                             f
                                 9/ [er efJeYeeie, cenelcee ieebOeer mce=ele Jemeenle, pes Jner jes[,Hejsue,        9323685839
                                 YeesF&Jee[e, cegbyeF&
  6    n<e&ue meeceeefpekeÀ mesJee menkeÀejer mebmLee    56 peer efJeYeeie, cenelcee ieebOeer mce=efle Jemeenle, pes Jner jes[, Hejsue,       9920558764
                                 YeesF&Jee[e, cegbyeF&
  7                          b
      mJeeflekeÀ yesjespeieej mesJee menkeÀejer memLee   1/2 YeerketÀ ceeUer ®eeU, mJeeve efceue meceesj, ìer pes jes[, efMeJe[er, cegbyeF&.      69900331
  8    DeekeÀeb#ee meeceeefpekeÀ He´efle<þeve                           f                   s
                                 peer efJeYeeie, cenelcee ieebOeer mce=ele Jemeenle, pes Jner jes[, Hejsue, YeeF&Jee[e,    24139899
                                 cegbyeF&
23) Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer: 5
                              b
 De.                                                              efveJeemee®ee
                 veebJe DeeefCe HeÊee               keÀe³ee&ue³e otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                 mebHeke&À J³ekeÌleer
 ¬eÀ.                                                            ogjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   Meebleer keÀe@HeÀer neTme , [e@ yeer.S.jes[, efMebosJee[er      24131270, 9821351532              --           Þeer. DeekeÀeMe MesÆer
     v³ee³eeue³eemeceesj, oeoj, cegbyeF&
  2   efkeÀleea cenue ne@ìsue, SHeÀ/oef#eCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e           24181238
     Fceejle, Hejsue, ceggbyeF&
  3   ceveesnj [skeÀesjsìme& DeeefCe keÀ@ìjme&, ceejJee[er Jee[er,      24186741, 24153309              24129477          Þeer. meeJeble
     peer.[er. DeebyeskeÀj ceeie&, HejU, cegyebF&                9820155515
  4   Deefoleer ne@ìsue, [e]@ F. yeespexme ceeie&, kesÀF&ce         24183131, 24127161
     ©iCeeue³eemeceesj, HejU
  5   ne@ìsue Jnspe Dee@ueJespe, [e]@ F. yeespexme ceeie&, kesÀF&ce     24146666, 24105566
     ©iCeeue³eemeceesj, HejU                           24175566
                                          111
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           112
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                      `peer /GÊej'
                               b
          efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë nefjM®eê ³esueJes ceeie&, HueePee efmevescee®³ee ceeies, oeoj (HeefM®ece), cegbyeF& - 400028
1.                                                  f
       YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meercee - efJemleej Sme.yeer.ceeie&, MeerJe efJeYeeepele (OeejeJeer) He³e¥le HeefM®ece meercee- mecegêefkeÀveeN³eeHe³e¥le
                         f
       efJemleeefjle Gllej meercee- ceeence keÀe@peJesHe³e¥le, Deeie´e jes[ 4 DeeefCe oef#eCe meercee efJemleej keÀekeÀemeensye iee[ieerU ceeie& DeeefCe keÀeefMeveeLe
       Oeg© ceeie& Demee Deens.
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                    efJeYeeie keÀe³ee&ue³e: 2421 2776
                                   efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#eë 2439 7888
 De.                                                     Ye´ceCeOJeveer
                   Heoe®es veebJe                f
                                        DeeOekeÀeN³ee®es veebJe                       F& - cesue
 ke´À.                                                      ke´ÀceebkeÀ
  1     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                     Þeer. Mejo GIe[s        9167494033        ac.gn@mcgm.gov.in
  2                 b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee                        f
                                       Þeer. meeleMe ®eJneCe      9930006769        ee.gn@mcgm.gov.in
  3              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe) ÙÑÙj            Þeer . Sme. S®e. yeWye[s    9833901901        ae.gn03@mcgm.gov.in
  4              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe) cÑÑÑfÕcÑ          Þeer. Deej. kesÀ. ®eJneCe    9850621889        ae.gn01@mcgm.gov.in
  5              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe keÀejKeeves)      Þeer. ceesjsMJej keÀeUs     9820498299        ae.gn05@mcgm.gov.in
  6              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e )                  f
                                       Þeer. eoHekeÀ jeCes       9869338646
  7              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)             Þeer. kesÀ. yeer. OeeWie[s   9930260425
  8     leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer (Òe.)            Þeerce. Sce. ³eg. efuece³es   9869366867
  9     JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e DeefOekeÀejer              [e@. meefleMe ye[efiejs     9920759820        mo.gn01@mcgm.gov.in
 10     mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e ) ÙÑÙj cÑÑÑfÕcÑ  Þeer. kesÀ S efJebpeg[e     9867599548        ftmo.gn@mcgm.gov.in
 11     mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e ) OeejeJeer    Þeer. Jee³e. S®e. me³³eo    9930177238
 12     He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)                    g
                                       Þeerceleer mepeelee Kejs    9896352144
 13     GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ                   Þeer. peieefoMe YeesF&j     8149668073
 14     keÀefveÿ GÐeeve DeefOekeÀejer                 Þeer. censMe SjvekeÀ      9619195032
3.       HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 4
                                        HeeC³ee®ee GHemee        meb®ee®eer #ecelee      Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De. ke´À.         HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                         keÀjCeejs meb®e       (Sce 3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.        OeejeJeer ì^eefvPeì ke@ÀcHe ceeie& ¬eÀ. 2               1               125           8879654172
 2.        cegK³eeO³eeHekeÀ veeuee                        2               250           8879654174
                                                           250           8879654175
 3.       OeejeJeer, Sce. peer. jes[ (Oeesyeer Ieeì)                1              250           8879654176
 4.       ceeefnce keÀe@peJes                           1              125           8879654177
4.      oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeueueer efþkeÀeCes : efvejbkeÀ
            s                 s
                                          113
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  5.        cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee :68
                r
    GHekeÀj He´eHle       Deboepes      GHekeÀj vemeuesu³ee            Deboepes       ceneHeeefuekesÀ®³ee
                                                                           Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer        ueeskeÀmebK³ee       Fceejleer              ueeskeÀmebK³ee       Fceejleer
      32           1545           19                 1233             17              10000
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë 1
   De.ke´À.               r
                   Jemlee®es veebJe                   ueeskeÀmeK³ee (Deboepes)                   r
                                                                         Jemlee®ee He´keÀej
   1          s       b
        ceeefnce jleeryeboj, yeeêe Dee³e. Heer. Sme. ®³ee ceeies           100 (PeesHe[³ee )         mecegê efkeÀveeN³eeueiele
  7.    leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 4
           g
    De.ke´À.              #es$e                Fceejleer®eer ceeefnleer      mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1   efmeìer Dee@HeÀ uee@me Sbpesueerme ceneHeeefuekeÀe      leUcepeuee DeefOekeÀ leerve  Þeer. efJepe³e efMebos            9821878090
         MeeUe                                 cepeues
     2                       b
         Jetueve efceue MeeUe, pes. kesÀ. meeJele ceeie&       leUcepeuee DeefOekeÀ leerve  Þeer. yeMeero, He´MeemekeÀer³e        9867250526
                                            cepeues        DeefOekeÀejer (MeeUe)
       3    YeJeeveer MebkeÀj ceneHeeefuekeÀe MeeUe, oeoj (He)    leUcepeuee DeefOekeÀ     Þeer. IeeCeskeÀj               9969059351
                                          oesve cepeues
       4    Meent veiej ceneHeefuekeÀe MeeUe, OeejeJeer       leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej   Þeer. Sme. Hevvee[              9867270918
                                            cepeues
  8.         Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 13
           1. efMeJeepeer Heeke&À cewoeve
           2. Jetueve efceue ceneHeeefuekeÀe cewoeve
           3. ©Heejsue ceneefJeÐeeue³e cewoeve
           4. ueeskeÀceev³e MeeUe cewoeve, ceeence f
           5. ce=obie®eejer keÀesUer cewoeve, ceeefnce (HeefM®ece)
           6. meble keÀkeÌkeÀ³³ee ceeie&
           7. [yu³et Dee³e ìer kebÀHeeGb[ cewoeve, OeejeJeer
           8. OeejeJeer ì^ebefPemì ke@ÀcHe ceneHeeefuekeÀe MeeUe cewoeve
                   w
           9. nesUer ceoeve
           10. Meent veiej Kegues cewoeve, OeejeJeer
                    s
           11. meble %eeveéej GÐeeve (oeoj HeefM®ece)
                                f
           12. mJeeceer efJeJeskeÀevebo GÐeeve ( ceeence ke@ÀepeJes)
           13. keÀesleJeeue GÐeeve (oeoj HeefM®ece)
  9.        DeefiveMeceve keWÀêsë 2
    De. ke´À.        DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe          keWÀê DeefOekeÀejer        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        efMeJeepeer Heeke&À              Þeer. [er. [er. Heeefìue            24457203             9969131475
    2        OeejeJeer                   Þeer. Heer. [er. mebefokeÀj          24077868             9930464815
                                              114
                                                                              yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


10.      Heesueerme þeCeer ë 5
                                                                       Ye´ceCeOJeveer
 De. ke´À.     Heesueerme þeC³ee®es veebJe    Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                        ke´ÀceebkeÀ
 1        oeoj                 Þeer. He´keÀeMe Heeefìue      24227229, 24303654, 24301403           9821887094
 2        efMeJeepeer Heeke&À         Þeer. Sme.Deej. GveJeCes      24229059, 24362515, 24370641           9870494929
 3        ceeefnce               Þeer. [er. Heer. Heeìerue     24453833, 24456237, 24449821           9821899227
 4        OeejeJeer              Þeer. S. meJexiebOe        24073988, 24074368, 24072646           9870435722
 5        Meent veiej                        s
                           Þeer. Sve. kesÀ. cenleej      24043624, 2408 3049                9869022767
11.      yeme Deeieej ë 1
 De. ke´À.       veebJe           Deeieej J³eJemLeeHekeÀ           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ       nsueerHe@[ megefJeOee
  1     OeejeJeer            Þeer. efJe®eejs                  24074648                  Deens
12.    JeenveleUë 1
       1. efMeJeepeer Heeke&À cewoeve
13.      Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë
       1. OeejeJeer DeefiveMeceve keWÀê 2. Hepe&v³e peueJeeefnv³ee keÀe³e&MeeUe, oeoj
14.      jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 8 jmles, ueebyeer 30 efkeÀ.ceer.
15.      ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë
       ceesþs veeues -6
 De. ke´À.             ceesþ³ee veeu³ee®es veebJe                   He´Jeen (keÀesþgve –keÀesþs)
  1     He´sce veiej HeeleëcegKe                                        f
                                          mee³eve (Het) DeeefCe OeejeJeer- eceþer veoer
  2     veeF&keÀ veiej veeuee                        veeF&keÀ veiej-He´sce veiej veeuee
  3     jepeerJe ieebOeer veiej                       Heejmeer Jemeenle-jepeerJe ieebOeer veeuee
  4           f
        DeCCee Fbeoje veeuee HeeF&He [s^ve                 OeejeJeer-oeojuee pees[tve-OeejeJeer veeuee
  5     MesìJee[er veeuee                          OeejeJeer-oeojuee pees[tve-OeejeJeer veeuee
  6     kegÀÆerJee[er veeuee                        OeejeJeer-oeojuee pees[tve-OeejeJeer veeuee
       íesìs veeuesë 85
16.      HeeleëcegKeeb®eer ³eeoer ë 9
       1) S yeer HeeleëcegKe              6) ve@Meveue ceneefJeÐeeue³e
       2) meer HeeleëcegKe               7) Heeb[tjbie veeF&keÀ
       3) oeoj OeejeJeer veeuee HeeleëcegKe      8) ceeefnce keÀe@peJes
       4) Hes´ce veiej                 9) Sme. yeer. jes[
       5) keÀerleea ceneefJeÐeeue³e
17.      yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë 2
       1. yebefomle ieìejs ë Sce. peer. ceeie&
       2. ceesN³eeë DeO³eeHekeÀ veeuee
                                            115
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  18.          ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë 5
  De. ke´À.       veebJe       He´keÀej      GHeueyOe Keeìe                 otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1      MegÞeg<ee ©iCeeue³e      Keepeieer         135           24449161/9920096780
  2      OevJeblejer ©iCeeue³e     Keepeieer         53           24304082,9820281806
  3      efnbogpee ©iCeeue³e      Keepeieer         366           24447182 He@ÀkeÌme- 24452222/932228006
  4      jnspee ©iCeeue³e        Keepeieer         300           24467570 / 9004779537
  5      efHekeÀues ©iCeeue³e      Keepeieer         24           24444444,24467138/9821075536
  19.    DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoerë efvejbkeÀ
  20.                               @
            Deefve©Oo De@ke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë6
  De. ke´À. Gheemevee keWÀê      efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ     mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                   F& cesue
   1       oeoj      Þeer. cebiesMeefmebn HeeìCekeÀj     9892548228             mangeshpatankar96@yahoo.com
   2               Þeer.Yet<eCeefmebn JewÐe         9920842025             bhushan.v12@gmail.com
   3      ceeefnce               b
                  Þeer. efJeueemeefmen keÀeefMeo      9821936084
   4               Þeer. Delegue leecneCes         9869058081             atultamhane@gmail.com
   5               Þeer. vejWêefmebn keÀJeþCekeÀj      9869278467
   6               Þeer. leg<eejefmebn Oeveg        9869964267             tushar.dhanu@gmail.com
  21.    keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer: 1
  De. ¬eÀ.         mebmLes®es veebJe Je Hellee         mebHeke&À DeefOekeÀejer                g
                                                           veebJe Je ojOJeveer ¬eÀ
    1    meble iee[ies yeeyee meeceefpekeÀ mebmLee       Þeer. efJepe³e ceesefnles             9322898310
  22.    meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer: 2
                                  f
  De. ke´À.           b
               mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe         mebyeefOele J³ekeÌleer                mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
    1    meble iee[ies yeeyee meeceefpekeÀ mebmLee       Þeer. efJepe³e ceesefnles                9322898310
    2    mJeeceer meceLe&                    Þeer. ceeves
  23.    Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer: 2
                                   b
   De.
                mebmLes®es veebJe       Hellee     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ  #ecelee (J³ekeÌleer)         mebHeke&À J³ekeÌleer
   ke´À.
    1       iebiee efJenej ne@ìsue (Deenej)   oeoj        24375658             --           b
                                                               Þeer. ®eêe MesÆer
    2       He´meeo ke@Àìjme&          oeoj       9821081908            --       Þeer. He´meeo
                                             116
                                                                                 yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                     peer /oef#eCe'
                 efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë Oeveefceue veekeÀe, vee. ce. peesMeer ceeie&, cegbyeF& -400013
1.                                            ¥                                      r
     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meerces®ee efJemleej ceO³e jsuJes ueeF&veHe³ele, HeefM®eceskeÀ[erue nÎ mecegêefkeÀveeN³eeHe³e¥le, efJemleeefjle Gllej meecee
                                                  s
     keÀekeÀemeensye iee[ieerU ceeie&, keÀeefMeveeLe Oeg© ceeiee&He³e¥le DeeefCe oef#eCe meerce®ee efJemleej nepeer Deueer, kesÀMeJejeJe Kee[îes ceeie&, meble iee[ies
                                       s
     cenejepe ®eewkeÀ Demee Deens. SketÀCe Heefjmej 10 ®eewjme efkeÀueeceerìj.
2.    cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                    efJeYeeie keÀe³ee&ue³eë 2430 5031
                                  efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#eë 2422 4000

 De.ke´À.              Heoe®es veebJe               f
                                      DeeOekeÀeN³ee®es veebJe Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ F& cesue
 1.   mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                     Þeer. kesÀMeJe efJn. GyeeUs 9167494001 ac.gs@mcgm.gov.in
 2.               b
     keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee           (ÒÑ.)      Þeer. Sce. peer. Mesueej  9819039876
 3.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)               Þeer. S. [er. kegÀmeUs   9769555938
 4.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)               Þeer. F&. kesÀ. mebKes   9004445228
 5.              b
     mene³³ekeÀ DeefYe³elee (Fceejle DeeefCe keÀejKeeves)      Þeer. Sce.peer. Mesueej   9819039876
 6.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)             Þeer. Sce. Sce. peesMeer  9819139946
 7.   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer       (ÒÑ.)      Þeerceleer jpeveer DeeJeUs 9096853412
 8.   mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.)          Þeer. jeþes[        9892841411 co.gs@mcgm.gov.in
 9.   JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e DeefOekeÀejer              [e@. Deej. Heer. [WieUs   9920753819 Mohgs.phd@mcgm.gov.in
 10. He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)                Þeer. S. Sue. Mene     9322508136
 11. GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ                      Þeer. [er. Heer. cegb[s   9870155503
 12. keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer                    Þeer. OeveeJe[s       7738599922
3. HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 6
 De.                                   HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeejs     meb®ee®eer #ecelee     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
            HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
 ke´À.                                        meb®e         (Sce 3/He´leer leeme)     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.    ieeJe[s ®eewkeÀ, Sve. Sce. peesMeer ceeie&                 1               250           8879654166
 2.    efHeÀìJeeuee ceeie& - ceg©[keÀj ceeie&                   -                -               --
 3.    ieesHeeU veiej – Heeb[gjbie yegOekeÀj ceeie&                -                -               --
 4.         f
     Sme. ceesenles ceeie&, yeeJeuee ceefmpeo peJeU               2               125           8879654163
                                                          250           8879654164
 5.    Meebleer veiej                               -                -
 6.    meble jesefnoeme ®eewkeÀ                          1               250            8879654170
4.    oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes : 5
           s
 De. ke´À.                 veebJe                    Deboepes ueeskeÀmebK³ee
 1.       Þeerke=À<Ce veiej                                 --
 2.       Deevebo veiej (Le[eveer ceeie&)                          --
 3.       De®eevekeÀ veiej                                 --
 4.       efMeJeepeer veiej - [e@ De@veer yesPebì ceeie&                  --
 5.       Òesceveiej efme×eLe& veiej – yeer. peer. Kewj ceeie&               --
                                         117
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


5.          cees[keÀUerme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 51
  GHekeÀjHe´eHle                           GHekeÀj vemeuesu³ee                     ceneHeeefuekesÀ®³ee
            Deboepes ueeskeÀmebK³ee                          Deboepes ueeskeÀmebK³ee                  Deboepes ueeskeÀmebK³ee
  Fceejleer                                Fceejleer                         Fceejleer
    41          GHeueyOe veener                  9            GHeueyOe veener          1            GHeueyOe veener
6. OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë 5
 De.ke´À.                         r
                         Jemlee®es veebJe                      ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)            r
                                                                           Jemlee®ee He´keÀej
   1    ceêemeJee[er, cenelcee p³eesefleyee HegÀues veiej                             6155             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
   2    ceeke¥À[sMJej veiej, ( [e@ De@veer yesPeWì ceeie& DeeefCe Deyogue ieHeÀej Keeve jes[ )          4319             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
   3    JejUer keÀesUerJee[e, pevelee keÀe@ueveer, JejUer keÀesUerJee[e                     52000             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
   4    ieesuHeÀeosJeer veiej                                           4000             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
   5    vejerceve Yeeì veiej                                            625             mecegê efkeÀveeN³eeueiele
7. leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 6
         g
 De.                                                            mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                    #es$e                      Fceejleer®eer ceeefnleer
 ke´À.                                                               veebJe
 1 iueesye efceue ceneHeeefuekeÀe MeeUe, Heeb[gjbie yegOekeÀj ceeie&       leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. OeveeJe[s           9869249184
 2 v³et ÒeYeeosJeer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe, cegjejer ceeie&                                 g
                                          leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. meYee<e OeJeue        9819839883
 3 JejUer veekeÀe ceneHeeefuekeÀe MeeUe, [e@. De@veer yesPebì ceeie&       leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. efMeJeepeer megJex       9967438960
                    =
 4 [e@. Deebyes[keÀj MeeUe, DeceleJeej ceeie&, JejUer               leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. Jemeerce MesKe        9967933529
 5 Sve. Sce. peesMeer ceeie& ceneHeeefuekeÀe MeeUe, ÑfÄ}Ѿ&} jes[ leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. vejsMe Heeìerue                8108712355
 6 JejUer meer HesÀme ceneHeeefuekeÀe MeeUe, Deyogue ieHeÀej Keeve leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues Þeer. Meebleejece He[suekeÀj 9833623733
     ceeie&, JejUer
8. Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë8
           1. veog&uee ìBkeÀ cewoeve (jefJebê veeì³e cebefoj – me³eeveer ceeie&)
                                         w      Ì
           2. Kes[ ieuueer ceneHeeefuekeÀe MeeUs®³ee Mespeejerue ceoeve (meeF& Yekeleer cewoeve)
           3. ceneJeerj leyesuee cewoeve (ieCeHelejeJe keÀoce ceeie&)
           4. nvegceeve cewoeve (efpepeeceelee veiej, [e@. F&. ceesPesme ceeie&)
           5. ÞeefcekeÀ efpeceKeevee cewoeve, vee. ce. peesMeer ceeie&
           6. ceneje<ì^ ne³emketÀue cewoeve, Sve. Sce. peesMeer ceeie&
                    w
           7. kesÀlekeÀer ceoeve, He´YeeosJeer
           8. keÀesUerJee[e cewoeve, JejUer
9.          DeefiveMeceve keWÀêsë 1
 De. ke´À.    DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe                 keWÀê DeefOekeÀejer         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   JejUer                            Þeer. Sme. Sme. jeCess            24300178              9930464839
10. Heesueerme þeCeer ë 4
  De. ke´À.       Heesueerme þeC³ee®es veebJe  Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                 Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1           Sve. Sce. peesMeer ceeie&   Þeer. SmÑ. pÑs. Ieeiejs       23085732, 23003963, 23095667                  9870128800
  2           JejUer            Þeer. [er. S. HeJeej         24939352, 24930388, 24948284                  9869507034
  3           lee[osJe           Þeer. jepeWê þekegÀj         23512109, 23525527, 23534114                  9821917391
  4           oeoj             Þeer. He´keÀeMe Heeefìue       24227229, 24301403, 24303654                  9821887094
                                              118
                                                                                yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


11. yeme Deeieej ë 1
                                                               nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer megefJeOee
 De. ke´À.   veebJe   Deeieej J³eJemLeeHekeÀ             otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                      Deens keÀe?
   1    JejUer   Þeer. Jner. kegÀuekeÀCeea       24227686, 23087393, 9869273157                         Deens
12. JeenveleUë veener
13. Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë
  1. JejUer DeefiveMeceve keWÀê       2. JejUer Fbefpeveer³ejeRie nye            3. peer/oef#eCe efJeYeeie keÀe³ee&ue³e
14. jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 98 jmles, ueebyeer 54 efkeÀueesceerìj
15. ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë ceesþs veeues 5
  De.ke´À.               ceesþîee veeu³ee®es veebJe                                He´Jeen
   1     ìskeÌmeìeF&ue efceue veeuee (370 ceerìj)                  yee@cyes [eF¥ie iesì les ieesHeeU veiej
   2     efkeÌueJn ueB[ yeboj veeuee (215 ceerìj)                  ye@jue [^sve les mecegê
   3     jsme keÀesme& veeuee (590 ceerìj)                     jsme keÀesme& iesì les SuepeerHeer veeuee
   4     SveSmemeer veeuee (500 ceerìj)                       [e@. F&. ceesPesme ceeie& les SuepeerHeer veeuee
   5     SuepeerHeer veeuee (325 ceerìj)                      veeuee les mecegê
    íesìs veeues ë 4 ueebyeer 765 ceerìme&
16. HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë 17
 De. ke´À.              veebJe          De. ke´À.            veebJe
   1     nepeer Deueer veJeerve Gob®eve keWÀê        9    358, ceneHeeefuekeÀe Jemeenle
   2     Sue peer Heer ojJeepee               10 Keeve S.peer. Keeve ceeie&
   3     efkeÌueJnueB[ yeboj ojJeepee            11 JejUer ogiOeMeeUe
   4     nepeer Deueer p³egme meWìj             12 Le[eveer ceeie&
   5     nepeer Deueer {eHee ieìej             13 efnue ìe@He
   6     ueesìme                      14 Hees®eKeeveJeeuee ceeie&
   7     vesn© leejebieCe                  15 JejUer keÀesUerJee[e, veJeefvele ®eewkeÀ
   8               f
        Sue. peer.Heer. yebeomle ieìej           16 JejUer keÀesUerJee[e, nvegceeve cebefoj
                                 17 Heer. yeeUt ceeie&
17. yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë yebefomle ieìejs - 4 ceesN³ee - 6
18. ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë 7
 De. ke´À.               veebJe             He´keÀej        GHeueyOe Keeìe          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1     efìUkeÀ ©iCeeue³e, Sve. Sce. peesMeer ceeie&       Keepeieer          40          24931939, 23085794
   2     F&.Sme. Dee³e. Sme.©iCeeue³e, JejUer          MeemekeÀer³e        300          24933142, 28877501
   3     efmefOoefJevee³ekeÀ nsuLe kesÀDej - ÒeYeeosJeer     Keepeieer          20          24318488
   4     HeesÎej ©iCeeue³e, JejUer                MeemekeÀer³e        240          24933533
   5     Heerjeceue ©iCeeue³e, ieCeHelejeJe keÀoce ceeie&     Keepeieer          --          24455976
   6     HeejsKe veefme¥ie nesce, meW®³etjer yeepeej       Keepeieer          --          24223885
   7     MesCee@³e veefme¥ie nesce, ieCeHelejeJe keÀoce ceeie&  Keepeieer          --          24157080
                                       119
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  19.             r
           DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoerë 3
   De. ke´À.        mebmLes®es veebJe       He´efleefveOeer®es veebJe otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ        F& cesue
    1     mJeeceer meceLe& meeceefpekeÀ mebmLee Þeer. efveefMekeÀeble iecejs     --            9870213223                --
    2     veeieefjkeÀ o#elee meefceleer                       --            9323501337                --
    3     jepeJeOe&ve ¬eÀer[e ceb[U                         --            9867195883                --
  20.                            @
        Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë6
   De. ke´À. Gheemevee keWÀê           efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ      mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ              F& cesue
    1    JejUer         Þeer. nefjvekeÌMeefmebn MesÆer          9820858508         Harinaksha.shetty@sc.com
    2                Þeer. meeF&He´meeoefmebn ceeueJeCekeÀj      9969001913         saiprasad_malvankar@yahoo.com
    3                     w
                    Þeer. pemJeeue efoHekeÀefmebn           9820924658
    4    JejUer         Þeer. ÒeefoHeefmebn Hejye             9323893106
    5                Þeer. vebokegÀceejefmebn ®eewOejer        9869413457         nchaudhari_2609@rediffmail.com
    6                Þeer. jefJebê meeJeble              9224180945
  21.    keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 5
   De. ke´À.           mebmLes®es veebJe          mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
    1    efMeJelespe cepegj menkeÀejer mebmLee        9869765361
    2    Deiveer                       9224297063
    3    JejUer Jeg[dme                     2428 8950
    4    JejUer ne@keÀme& DemeesefmeSMeve          9821241031
    5    mJeeceer meceLe& meeceefpekeÀ mebmLee        9870213223
  22.    meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 5
                                          s
           Devegke´ÀceebkeÀ 21 He´ceeCes
  23.        Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer: 5
                                       b
     De. ke´À.          mebmLes®es veebJe       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ  #ecelee (J³ekeÌleer)           mebHeke&À J³ekeÌleer
       1      keÀuHevee jsmìe@jbì             24937749             --                    --
       2      ne@ìsue jefJejepe              24929237             --                    --
       3      meJeexÐe efjHe´sÀMeceWì           23093086             --                    --
       4      ÒekeÀeMe ueb®e nesce             24945154             --                    --
       5      efvel³eevebo ueb®e nesce           24943553             --                    --
                                            120
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                       S®e /HetJe&
                         ´
   efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë Huee@ì keÀceebkeÀ 137, ìerHeerSme - ®eej, ceeie& ke´ÀceebkeÀ 2, He´Yeele keÀe@ueveer, meebleeke´gÀPe (HetJe&), cebgyeF& - 400051
1.                                                                      b    b
       YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJe& meerrcee- efJemleej efceþer veoer He³e¥le, HeefM®ece meercee- efJemleej HeefM®ece jsuJes (yeeêe / meeleeke´gÀPe) He³e¥le, Gllej
       meercee- efJemleej efceueve meyeJes He³e¥le oe#eCe meercee- efJemleej keÀueeveiej Kee[erHe³e¥le.
                               f
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 26182217, 2618 2219
                                    efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë26114000
 De.ke´À.             Heoe®es veebJe              f
                                    DeeOekeÀeN³ee®es veebJe     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ         F& cesue
 1.      mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                 Þeer. DeefpelekegÀceej Debyeer   9167494002         ac.hest@mcgm.gov.in
 2.                 b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee               Þeer. meer. Sce. cejeþs       9867029319         ee.hest@mcgm.gov.in
 3.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)           Þeer. Jee³e. efye. cesm$eer     9619670453         ae01.hest@mcgm.gov.in
 4.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)           Þeer. Heer.Sme. Heeìerue      9930075752         ae02.hest@mcgm.gov.in
 5.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe         Þeer. Sme. efJn. efMebos      9820939969         aebf.hest@mcgm.gov.in
       keÀejKeeves)
 6.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)          Þeer. Sce.kesÀ. cnmkesÀ       9004445230         aeswm.hest@mcgm.gov.in
 7.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)         Þeer. Sce. Sue. efOeJej       9930260426         aeww.hest@mcgm.gov.in
 8.      leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer           Þeerceleer eqJn. eqJn. jeceieg[s  9869477320         co.hest@mcgm.gov.in
 9.                    s
       mene³³ekeÀ cegK³e HeefjJe#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.)      Þeer. yeer. [er. ieesmeeJeer    9869147723         ahs.hest@mcgm.gov.in
 10.     JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer               r
                                   [e@. Þeece. Sve. ³eg. MesKe     9920759822         mo.hest@mcgm.gov.in
 11.     He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)         Þeer. kesÀ. [er. peeOeJe      9833377759         ao.hest@mcgm.gov.in
 12.     GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ               Þeer. Sme. efye. npeejs       9870467406         ha.hest@mcgm.gov.in
 13.     keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer             Þeer. Heer. Sme. peeOeJe      9011414011
3.      HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 14
                                   HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeejs       meb®ee®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.        HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                        meb®e              3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.      Keej meyeJes DeeefCe peJeUerue Heefjmej              --                   --               --
 2.      ieeJeosJeer JeekeÀesuee, oÊe cebefoj                1                  125           8879654183
 3.      efMeJeepeer veiej, meeblee¬egÀpe (HetJe&)             1                   60           8879654184
 4.      efceueve meyeJes                          --                   --               --
 5.      cne[e keÀe³ee&ue³e                         1                   60           8879654185
 6.      megboj veiej, keÀefuevee                      1                  125           8879654186
 7.      SDej Fbef[³ee Jemeenle, meebleeke=ÀPe (HetJe&)           2                  125           8879654187
                                                           300           8879654188
 8.      Yeejle veiej MeeUe, yeebêe (HetJe&)                  --                  -
 9.      ieesUeryeej PeesHe[HeÆer, Keej (HetJe&)                --                 --
 10.     Þeerke=À<Ceveiej, keÀefuevee                     --                 --
 11.     MeemekeÀer³e Jemeenle, yeebêe (HetJe&)                --                 --
 12.     ÒeYeele keÀe@ueveer, ceneHeeefuekeÀe MeeUe
 13.     Deeie´erHee[e, meeblee¬egÀpe (HetJe&)
 14.     nvegceeve ìskeÀ[er, meeblee¬egÀpe (HetJe&)              --                  --


                                           121
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.         oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë efvejbkeÀ
                s
  5.         cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee - 9
                 r
    GHekeÀjHe´eHle                   GHekeÀj vemeuesu³ee                             ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                        Deboepes ueeskeÀmebK³ee                    Deboepes ueeskeÀmebK³ee
    Fceejleer                        Fceejleer                                  Fceejleer
       -             -             9                    GHeueyOe veener           -               -
  6.                         b
      OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë efvejkeÀ
  7.         leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 5
               g
   De.ke´À.               #es$e               Fceejleer®eer ceeefnleer          mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        meeblee¬egÀpe (HetJe&), ìer.Heer.Sme. – 3       leUcepeuee DeefOekeÀ leerve       Þeerce. DeuekeÀe JeeþjkeÀj          9892003148
    2        ÒeYeele keÀe@ueveer MeeUe             leUcepeuee DeefOekeÀ oesve cepeues                w
                                                           Þeer. efmeleejece ®eeOejer          9819559226
    3        JeekeÀesuee ceneHeeefuekeÀe MeeUe         leUcepeuee DeefOekeÀ ®eej cepeues           g
                                                           Þeerce. MeYeebieer DeOeeìs          9867212317
    4        keÀefuevee ceneHeeefuekeÀe MeeUe          leUcepeuee DeefOekeÀ oesve cepeues     Þeerce. ÒeYee Keboejs             9323404656
    5        KesjJee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe          leUcepeuee DeefOekeÀ leerve cepeues    Þeerce. FbotosJeer              9987175452
  8.         Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 7
           1. veboeefoHe cewoeve
           2. í$eHeefle efMeJeepeer cenejepe cewoeve
           3. [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj cewoeve
           4. ceefveHee[e efì.[er.Deej Huee@ì
           5. ceLegjoeme keÀe@ueveer efì.[er.Deej Huee@ì
           6. megboj veiej cewoeve
           7. keÀefuevee ìBkeÀ cewoeve
  9.         DeefiveMeceve keWÀê : 1
   De.ke´À.     DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe                keWÀê DeefOekeÀejer           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1    yeebêe kegÀuee& mebkegÀue                  Þeer. eqJn. [er. ce³eskeÀj             26522426             9930464850
  10.    Heesueerme þeCeer ë 4
   De.ke´À.       Heesueerme þeC³ee®es veebJe   Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ               Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        JeekeÀesuee            Þeer. Deej. peer. Hejosmeer         26682756, 26685236                   9870220206
    2        efvece&ueveiej          Þeer. Deej. Sme. KeekeÀUs          26471306, 26470931                   8082567700
    3        KesjJee[er            Þeer. S. Sme. ®eJneCe            26750877, 26571216                   9867767530
    4        yeerkesÀmeer                     s
                             Þeer.®ebêkeÀeble Yeemeues          26504483, 26504482                   9773067886
  11.        yeme Deeieej ë efvejbkeÀ
  12.        JeenveleU ë efvejbkeÀ
  13.        Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë
            1. yeebêe kegÀuee& mebkegÀue DeeqiveMeceve keWÀê
  14.        jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 53 efkeÀueesceerìj
  15.        ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë
            ceesþs veeuesë 4, ueebyeer- 4450 ceerìj
            íesìs veeuesë 27 ueebyeer - 3102 ceerìj
                                                122
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

16.     Heele:cegKeeb®eer ³eeoer - efvejbkeÀ
17.     yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë
      1. {eHee ceesN³ee – ueebyeer 256 ceerìj
      2. {eHee ieìejs – 29610 ceerìj
18.     ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerueë 3
 De.ke´À.                 veebJe                    He´keÀej    GHeueyOe Keeìe           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1      efJn. Sve. osmeeF& ceneHeeefuekeÀe meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e      ceneHeeefuekeÀe    254           26182081
 2      SefMe³eve neì& Fefvmììîegì DeeefCe efjme®e& meWìj            Keepeieer   --               66966666 efJemleejerle 6514
 3      ieg©veevekeÀ ©iCeeue³e DeeefCe efjme®e& meWìj              Keepeieer      25           26592853 les 55
19.     DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoerë 7
             r
 De.ke´À.              mebmLes®es veebJe              otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ           F& cesue
  1         s
       njer Deece mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole             --          9320409991                   --
  2          g
       pe³e nveceeve mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole            --              --                   --
  3     lee©C³e SvìjHe´eFpesme                          --          9324046706                   --
  4     Sme. kesÀ. kebÀHeveerpe                          --          9969400834                   --
                                                      9323378520
  5    Þeer. peesefleefue¥ie mesJee menkeÀejer ce³ee&efole              --            --                   --
  6    Deevebo Òeefleÿeve                               --            --                   --
  7    ceeleesÞeer mesJee mebmLeeve                          --         26666916                   --
20.     Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë5
 De.ke´À.    Gheemevee keWÀê      efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ    mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                    F& cesue
  1    yeebêe (HetJe&)             b s
                     mebpe³eefmen vemejerkeÀj      9223903218             sanjay.nesarikar@gmail.com
  2    ieesUeryeej         efJepe³eefmebn leeJe[s       9967060801             tawdevijay@rediffmail.com
  3                   efJepe³eefmebn iegjJe        9370255800             vijaypcl11@yahoo.com
  4     keÀefuevee         megjsMeefmebn HeeKej        9869782403             suresh.pakhar41@gmail.com
  5                   ceneosJe leeJe[s          9820249024             tawdemahadeo1903@yahoo.in
21.     keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 7
      (Devegke´ÀceebkeÀ 19 ®³ee ceeefnleervegmeej)
22.                                     s
      meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë7
       Devegke´ÀceebkeÀ 19 He´ceeCes
23.     Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/ HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer : efvejbkeÀ
 De.ke´À.         mebmLes®es veebJe            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     #ecelee (J³ekeÌleer)           mebHeke&À J³ekeÌleer
  1     iebieeefJenej ne@ìsue ( Deenej)            24375658               --            b
                                                              Þeer. ®eêe MesÆer
                                           123
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           124
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                        S®e /HeefM®ece
                               f
         efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë mesbì ceeeì&vme ceeie&, yeebêe Heesueerme þeC³ee®³ee ceeies, yeebêe (HeefM®ece), cegbyeF& - 400050
1.                                                                   r
      YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJexkeÀ[erue meerces®ee efJemleej HeefM®ece jsuJes ceeiee&He³e¥le, HeefM®eceskeÀ[erue meeces®ee efJemleej Dejyeer mecegêeHe³e¥le
      oef#eCeskeÀ[erue meerces®ee efJemleej ceeefnce keÀe@peJes DeeefCe GllejskeÀ[erue meerces®ee efJemleej SmeSve[erìer ceneefJeÐeeue³e DeeefCe efceueve meyeJes He³e¥le.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                  efJeYeeie keÀe³ee&ue³e: 2642 2311, 2642 2314
                                     efJeYeeieer³e efve³eb$eCe keÀ#eë 2644 4000
 De.ke´À.         Heoe®es veebJe                 f
                                   DeeOekeÀeN³ee®es veebJe   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ           F& cesue
 1.    mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                 Þeer. Heer. Sue. meHekeÀeUs   9167001155            ac.hw@mcgm.gov.in
 2.               b
     keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee               Þeer. Sme. Deej. efmebie    9820433777            ee.t@mcgm.gov.in
 3.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)           Þeer. jepesMe ³eeoJe      8692886959            ry_sonu@gmail.com
              f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe         Þeer. Sme.yeer. yeeJeermkeÀj  9869135036            aemaint01.hw.mcgm.gov.in
 4.
     keÀejKeeves)
 5.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie. keÀ. J³e)          Þeer. S. Deej. jeCes      9004445231            arun.ranemcgm@mcgm.gov.in
 6.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)         Þeer. Deej. [er. yeW[KeUs    9167682008
 7.    leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer            Þeerce. uesues         9769011530            co.hw@mcgm.gov.in
 8.    mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ             Þeer. meer. peer. osJeUskeÀj  9821864659
     (Ie.keÀ.J³e.)
 9.                                     r
                                 [e@.(Þeece.) Sce. Deej.     9920759821            Mohhw.phd.gov.in &
     JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer
                                 yeewOevekeÀj                           mohboudhankar@gmail.com
 10.     He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)        Þeerce. S®e.Sme. yeejJeeue   9819822353            -
 11.     GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ              efjkeÌle peeiee           --              --
 12.     keÀefve<þ GÐeeve DeefOekeÀejer            Þeer. ³eesiesMe JeUbpeg     8828618030
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 9
                                     HeeC³ee®ee GHemee keÀjCeejs     meb®ee®eer #ecelee (Sce    Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.       HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                           meb®e             3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJe`veer ke´ÀceebkeÀ
 1.     vetleve veiej                              1                 125           8879654190
 2.     ceerjeyeeF& Jemeenle, meeblee¬egÀpe (He)                 1                  60           8879654195
 3.     ie´erve efmì^ì efuebefkebÀie ceeie&, meeblee¬egÀpe (He)         1                 125           8879654196
 4.     efceueve meyeJes                             3                 250           8879654197
                                                            175           8879654198
                                                            700           8879654199
 5.     efKeje veiej, meeblee¬egÀpe (He)                       1               125           8879654201
 6.             s
       pe³eYeejle meemee³eìer, Keej (He)                      --                  --              --
 7.              b
       Fbefoje veiej, meelee¬egÀpe (He)                      --                  --              --
 8.     jsuJes Jemeenle, Sme.Jner. ceeie&, Keej(He)                 --                  --              --
 9.     Keej meyeJes                                --                  --              --
                                             125
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.         oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë 1
                s
                  veebJe                 Deboepe ueeskeÀmebK³ee
           keÀ[sMJejer ìskeÀ[er, yeebêe (He)             450
  5.         cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³eeë 15
                  r
    GHekeÀj ÒeeHle                          GHekeÀj vemeuesu³ee                      ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                        Deboepes ueeskeÀmebK³ee                     Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                              Fceejleer                          Fceejleer
       -              -                   14              248               1                110
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë 3
   De.ke´À.                     r
                        Jemlee®es veebJe           ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)                     r
                                                                       Jemlee®ee He´keÀej
    1        ye@v[ mìB[, yeeêe (He)b                         640                     mecegêefkeÀveeN³eepeJeU
    2        ef®ebyeF& ieeJe, yeebêe(He)                      1480                     mecegêefkeÀveeN³eepeJeU
    3        Keejoeb[e, Keej (He)                          1640                     mecegêefkeÀveeN³eepeJeU
  7.         leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 3
                g

    De.ke´À.                 #es$e                   Fceejleer®eer ceeefnleer         mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es      otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                        veebJe
       1     Hesìerì MeeUe, yeebêe (He)                  leUcepeuee DeefOekeÀ leerve cepeues    Þeer. vee®eCeskeÀj            26431852
                                                                                    9819694123
       2     KeesleJee[er ceneHeeefuekeÀe MeeUe, meebleeke´gÀPe (He)    leUcepeuee DeefOekeÀ oesve cepeues    Þeer. kesÀ. ceguuee           26121247,
                                                                                    9892739020
       3    megHeejer ìBkeÀ, yeebêe (He)                  leUcepeuee DeefOekeÀ oesve cepeues        b
                                                                Þeer ®eêkeÀeble keÀebyeUs        26431858
  8.         Kegueer GÐeeves /ceeskeÀU³ee peeiee ë 5
                      w
            1. efjkeÌuecesMeve ceoeve, kesÀ.meer.ceeie&, yeebo´e (He), (cne[e)
            2. Jesefuebiìve efpeceKeevee, Kegues cewoeve (ceneHeeefuekeÀe)
            3. Keej efpeceKeevee, Kegues cewoeve (ceneHeeefuekeÀe)
            4. megHeejer ìBkeÀ (ceneHeeefuekeÀe)
            5. Pesyee Kegues cewoeve (ceneHeeefuekeÀe)
  9.         DeefiveMeceve keWÀêsë1
    De.ke´À.    DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe                keWÀê DeefOekeÀejer          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ        Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1   yeebêe                           Þeer. Deej.Sce. efMebos             26435206               9821572927
                                                                                 8652163311
  10.        Heesueerme þeCes ë 3
    De.ke´À. Heesueerme þeC³ee®es veebJe        Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ               Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1   yeebêe                  Þeer. S.Deej.Meeðeer           26513716, 26423122,                   9870152312
                                                     26423021
       2     Keej                Þeer. Sce.peer.Heesìs          26000450, 26496030                    9821006172
                                                     26494977
       3     meeblee¬egÀpe           Þeer. De©Ce ®eJneCe           26487856, 26493139,                   9870179855
                                                     26492972
                                               126
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


11.      yeme Deeieejë 1
                                                                       nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
 De.ke´À.    veebJe      Deeieej J³eJemLeeHekeÀ                 otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                         megefJeOee Deens keÀe?
   1     yeebêe    Þeer meensyejeJe Keesoeos          26414884,26421981, 26423602,                           --
                                          9869281143
12.      JeenveleUë 2
       1) kesÀ.meer.ceeie&, efueueeJeleer ©iCeeue³eemeceesj, yeebêe (He)
       2) ne³e ueeF&HeÀ cee@ue, efHeÀjespe Meen cesnlee DeeefCe efìUkeÀ ceeie& pebkeÌMeve, meebleeke´gÀPe (He)
13.      Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë2
       1. yeebêe DeefiveMeceve keWÀê, Sme.Jner. jes[.yeebêe (He)     2. S®e/HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e
14.      jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë
       1) ceesþs jmles - 86, ueebyeer 66050 ceerìj
       2) íesìs jmles - 150, ueebyeer 84831.5ceerìj
15.      ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë 13
      ceesþs veeuesë 13
  De.ke´À.                ceesþ³ee veeu³eeb®eer veebJe                                  g
                                                               He´Jeen keÀesþve - keÀesþs
   1       Deej.kesÀ.efceMeve veeuee (870ceer)                     efuebefkebÀie jes[ les iePeojyebo
   2       cesve SJnsv³et veeuee (905cee) r                      efuebefkebÀie jes[ les iePeojyebo
   3       vee@Le& SJnsv³et veeuee (894 cee) r                     efuebefkebÀie jes[ les iePeojyebo
   4       nefjpeve veeuee (125ceer)                          ogmejer nmeveyeeo uesve les HeefM®ece jsuJes
   5       yeesjesve veeuee                               ÑfÕ} jÑsÄ les HeefM®ece êgleieleer ceneceeie&
   6       meeTLe SJnsv³et HeeleëcegKe veeuee                      efuebefkebÀie jes[ les iePeojyebo
   7       ie´erve mì^erì veeuee                            Sme Jner ceeie& les iePeojyebo
   8       Sme Sve [er ìer veeuee                                               --
   9       Sme Sve [er ìer MeeKee                                               --
   10       1 veb. veeuee                                Sme Jner ceeie& les iePeojyebo
   11       jsuJess Jemeenle veeuee                           Sme Jner ceeie& les iePeojyebo
   12                 s
           pe³emegKeueeue cenlee ceeie& veeuee                                         --
   13       pegnt ceeie& GllejskeÀ[erue veeuee                                         --
      íesìs veeuesë 52 , ueebyeer – 41259 ceerìj
16.    HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë 7
 De. ke´À.                veebJe
 1        cejerDeeF& cefeboj ceeie&
 2        Deej kesÀ efceMeve ceeie&
 3        cesve SJnsv³eg
 4        vee@Le& SJnsv³eg
 5        ef®ebyeF& - 3 vebyej
 6        pee@ieme& Heeke&À- 3 vebyej
 7        keÀeì&j jes[- 4 veb.
                                          127
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  17.        yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë
           1. yebefomle ceesN³ee – 46, ueebyeer 39089 ceerìj
           2. ieìej veefuekeÀe - 132
  18.        ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerue ë6
   De.ke´À.              veebJe            He´keÀej   GHeueyOe Keeìe               otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        kesÀ. yeer. YeeYee ©iCeeue³e        ceneHeeefuekeÀe    436            26422775, 26422541/2, 26429828
    2        efueueeJeleer ©iCeeue³e            Keepeieer     320            26568000, 26758333
    3        nesueer He@Àefceueer ©iCeeue³e        Keepeieer     232            30610315, 30610555
    4        DeeMee HeejsKe ©iCeeue³e           Keepeieer     110            61486666, 61486606
    5        Deie´Jeeue veefme¥ie nece  s         Keepeieer      16            26429442
    6        Heeueer veefme¥ie nesce            Keepeieer      15            26420312
  19.        DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLee®eer ³eeoer ë 4
                    r
   De.ke´À.                  mebmLes®es veebJe           He´efleefveOeer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        yeebêe Jee@ìj He´bÀì, keÀeì&j jes[, yeebêe (He)       Þeer. Heer. kesÀ. oeme          --               --
    2        ef$ejlve He´sjCee ceb[U                   Þeer.[er. peeOeJe         9322844054,        tpm_1402@rediffmail.com
                                          Þeer.Heer. peeOeJe         9773606866         triratnaorg@gmail.com
       3    Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj           Þeer DeeMeglees<e ìWYes       24302424
            ce@vespeceWì                                          9869089027
       4    Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj           Þeer Deceesue Sce. Iee[ies     24301010,         amolghadge84@gmail.com
                           b
            ce@vespeceWì, yeebêe, Keej, meelee¬egÀpe HeerSme                        9773704059
  20.        Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë4
   De.ke´À.        Gheemevee keWÀê      efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ     mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                  F& cesue
    1       meeF& efveJeeme                  b
                           efoHekeÀefmebn yeeoskeÀj     9869343745                 rameshwariphadtare@yahoo.com
    2       Keej HeefM®ece         He´efoHeefmebn keÀ{Je       9869175131                 pradeepkadav@yahoo.com
    3                              b
                           Deceesueefmen Iee[ies       9892734934                 amolghadge84@gmail.com
            meeblee¬egÀpe
    4                       DeefleMeefmebn Mes[ies      9833549582                 aatish.shedge@gmail.com
  21.        keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 2
   De.ke´À.    mebmLes®es veebJe   mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
   1       DeeMeeHegje mebmLee        --
   2       Þeer meceLe& mebmLee       --
  22.    meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer: 1
                                   f
   De.ke´À.        b
            mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe   mebyeefOele J³ekeÌleer    mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
   1       efjOoer efmeOoer SvìjHe´eF&Pesme    Þeer efJe<Ceg ieerjece   9867714680
  23.    Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer ë 4
                                      b
                                                                     #ecelee
    De.ke´À.         mebmLes®es veebJe              Hellee           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                mebHeke&À J³ekeÌleer
                                                                    (J³ekeÌleer)
       1    Hebpeeye efmJeì ceeì&            Heeueer veekeÀe, yeebêe         26402221            15      Þeer. iegueeìer
       2    ne@ìsue Je=boeJeve              Keej (He)                26499775            72         f
                                                                            Þeer. eovesMe MesÆer
       3    ne@ìsue efMeJeecenue             meeblee¬egÀPe (He)           26143794            150      Þeer. efMeJevvee MesÆer
       4         b
           meeF& memLeeve ne@ìsue            yeebêe(He)               26518246            40      Þeer. meceerj ceesjs                                                 128
                                                                                       yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                     kesÀ /HetJe& efJeYeeie
                 efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Hellee ë DeePeeo jes[, iegboJeueer, DebOesjer (HetJe&), cegbyeF& - 400069
1.                         f                                                     f
      YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJexuee eceþer veoer He³e¥le, HeefM®eceskeÀ[erue nÎ DebOesjer mìsMeve He³e¥le Deens, oef#eCe meerces®ee efJemleej eceueve meyeJes He³e¥le,
      GÊejskeÀ[erue nÎ SmeDeejHeerSHeÀ Deejs keÀe@ueveer He³e¥le.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                    efJeYeeie keÀe³ee&ue³e - 2684 0103
                                    efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e – 2684 7000
 De.ke´À.        Heoe®es veebJe               f
                               DeeOekeÀeN³ee®es veebJe      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ             F& cesue
 1.    mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle            Þeerceleer Yeei³eÞeer keÀeHemes      9167203776          ac.ke@mcgm.gov.in
 2.                b
      keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee          Þeer. meer. Sce. cejeþs          9892417198          cmm.mcgm@ mcgm.gov.in
              f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee                                                milindghalsashi@gmail.com
 3.                           Þeer. Sce. Sce. Ieuemeemeer        9892072380
      (Heefjj#eCe)
              f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee                                 9892652185
 4.                           Þeer. GcesMe yees[kesÀ
      (Heefjj#eCe)
              f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle
 5.                           Þeer. kesÀ .Sme. iee³ekeÀJee[       9004408389
      DeeefCe keÀejKeeves)
              f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee                                                kusheas@gmail.com
 6.                           Þeer. lesjJeCekeÀj            9867799749
      (Ie.keÀ.J³e.)
              f b
      mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue                                             aeww.keast@gmail.com
 7.                           Þeer. yeer. kesÀ. mebKes         9930260428
      efJeYeeie)
 8.    leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer      Þeer. S®e. Heer. Deefnjs         9930699426
      mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ
 9.                           Þeer. yevee&[ Je@ìdme           9920059981
      (Ie.keÀ.J³e.)
 10. JewÐekeÀer³e DeefOekeÀejer             [e@. S. [yueg. FbieUs           9920759823          drashokwingle@gmail.com
 11. He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)       Þeerceleer keÀmlegjer Mesìdìer      9833941694          aokeward@gmail.com
 12. GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ             Þeer.peieoerMe jeþes[           9969350882          jagdish.rathod@yahoo.com
 13. keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer           Þeer. Sme. meer. Mesueej         9870741605
3.    HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 7
                                             HeeC³ee®ee GHemee    meb®ee®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.           HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                              keÀjCeejs meb®e      3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1.   efceueve meyeJes, efJeuesHeeuex (Het)                        --             --               --
   2.   kegÀuex ³eeveie=n, efJeuesHeeuex (Het)                        --             --               --
   3.   DebOesjer meyeJes, DebOesjer (Het)                          --             --               --
   4.   kesÀJnped ceeie&, jsuJes mLeevekeÀ, peesiesMJejer (Het)                1            125           8879654203
   5.   Deej.kesÀ. efmebie ceeie&, DeebefyeJeueer peJeU, DebOesjer (Het)           --             --               --
   6.   S.kesÀ. ceeie&, meve Sv[ MeeF&ve ne@ìsue peJeU, DebOesjer (Het)           --             --               --
   7.   S.kesÀ. jes[, efJeMeeue ne@ue meceesj, DebOesjer (Het)                --             --               --
4.     oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes ë efvejbkeÀ
            s
                                             129
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  5.             r
           cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë29
    GHekeÀj He´eHle                  GHekeÀj vemeuesu³ee                         ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                     Deboepes ueeskeÀmebK³ee                 Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                       Fceejleer                             Fceejleer
      --             --            29                   --             --             --
  6.                         b
       OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë efvejkeÀ
  7.        leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 25
              g
    De.ke´À.                #es$e                   Fceejleer®eer ceeefnleer mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1   mejmJeleer yeeie ceneHeeefuekeÀe MeeUe                  leUcepeuee DeefOekeÀ Þeer. DeMeeskeÀ keÀebyeUs         9987555194
                                               leerve cepeues
       2    Þeer mece&Le efJeÐeecebefoj                          --       Þeer keÀoce               28240317
                                                                              986951659
       3    iegbHeÀe ceneHeeefuekeÀe MeeUe, peesiesMJejer iegbHeÀe ceeie&,    leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeer jekesÀMe keÀeìkeÀj        9769842012
           peesiesMJejer (Het)                           SkeÀ cepeuee
       4    ceeleesÞeer mHeesì&me keÀe@HueskeÌme, pes. Jner.Sue.Deej,          --        --                  28251705/6
           peesiesMJejer (Het)
       5    keÀveesmee ne³emketÀue                        leUcepeuee DeefOekeÀ   efmemìj pesmeer peesve         28367513
                                               SkeÀ cepeuee
       6    [e@ceveerkeÀ meeJnuees ne³emketÀue                  leUcepeuee DeefOekeÀ   HeÀeoj efke´Àmìervees [ermeespee    28321122
                                               oesve cepeuee
       7    ieesefJebo JeuueYeHeble ne@ue                         --       Þeer. kebÀj[s             9869786449
       8    keÀesUerJee[e ceneHeeefuekeÀe ceeO³eefcekeÀ MeeUe          leUcepeuee DeefOekeÀ   -                     --
                                               ®eej cepeues
       9    keÀeceieej keÀu³eeCe keWÀê , iegboJeueer                   --       --                   28844400
      10    megjpeyee ne³emketÀue, veìJej veiej ceeie&, jmlee ke´À 4,      leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeer. efJeke´Àce Heìsue        9820387870
           peesiesMJejer (Het)                           leerve cepeuee                        28246853
      11    efJeve³eeue³ee Dee@HeÀ cenekeÀeueer kesÀJnpe ceeie&, iegªveevekeÀ       --       --                    --
           MeeUs®³ee ceeies
      12    ceeuHee [eWiejer ceneHeeefuekeÀe MeeUe, ceeuHee [eWiejer,        leUcepeuee      --                       --
           DebOesjer (Het)
      13                f
           ceeªleer ceeO³eecekeÀ MeeUe, SceDee³e[ermeer jes[ veb. 11          --        --                     --
      14    ceeHe Keeve ceneHeeefuekeÀe MeeUe                      --        --                     --
      15    yee@cyes keWÀefye´´pe MeeUe, pes.yeer.veiej, ®ekeÀeuee        leUcepeuee DeefOekeÀ            -          28210309,
                                               Hee®e cepeues                        9821536960
      16    SmeDeejS efyeu[eRie, meeieyeeie, DebOesjer (Het)               --        --                     --
      17    Yeejle ne@ìsue, veJeHee[e, DebOesjer (Het)                  --        --                     --
      18    DeJej ues[er ne³emketÀue                           --        cegK³eeO³eeHekeÀ meyeeefmìve      28320803
                                                          keÀesjer³ee
      19    Deye´eefnce efmebie J³ee³eeceMeeUe                      --        --                     -
      20    yeeie[keÀe ceneefJeÐeeue³e /MeeUe                      --        Þeer. Jeeues®ee            28211334,
                                                                              28322752
                                                                             9820520108
      21    ieg©Üeje ®eeCeke̳e cewoeve                         --                            69541851
      22    jeOeeke=À<Ce ceneHeeefuekeÀe MeeUe, jeOeeke=À<Ce ke´Àe@me ceeie&,  leUcepeuee DeefOekeÀ   Þeer. ollee$e³e iee³ekeÀJee[      26834754,
           pegvee veeiejoeme ceeie&                        ®eej cepeues                        8108212366


                                             130
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De.ke´À.              #es$e                      Fceejleer®eer ceeefnleer keÀeUpeerJeent J³ekeÌleer®es veebJe     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 23 mJeeceer efvel³eevebo ceneHeeefuekeÀe MeeUe                                  g
                                           leUcepeuee DeefOekeÀ Þeer. meneme Hee[JeCekeÀj            56275626
                                             oesve cepeues                           26833108
                                                                             9820634667
   24     efvekegbÀpe ne³emketÀue                        leUcepeuee DeefOekeÀ     Þeer nsjsve osmeeF&          28215840
                                             ®eej cepeues                          9819956293
   25     DeJej ues[er ®e®e&                                          HeÀeoj Deueces[e           28367517
                                                                              28304468
8.       Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 66
        1. GÐeeves                 ë 15
                    w
        2. keÀjceCegkeÀer®eer ceoeves        ë 26
                 w
        3. KesUe®eer ceoeves            ë 19
        4. yeeie-yeieer®es             ë 06
9.       DeefiveMeceve keWÀêsë 2
 De.ke´À.      DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe             keWÀê DeefOekeÀejer           otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ    Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    efJeuesHeeuex                      Þeer. Deej.Jner.Yeesmeues             26112121           9930464757
  2    cejesU                                 f
                                  Þeer. S.pes. eceÞee               29200940/41           9930464806
10.    Heesueerme þeCeerë 6
 De.ke´À.    Heesueerme þeC³ee®es veebJe    Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                 Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1       DebOesjer             Þeer.Heer. Sve. ieesmeeJeer    26842677, 26831562                        9821239983
  2       efJeuesHeeuex           Þeer.Sme. leUsieebJekeÀj      26112813/24691874/26117317                    9870229566
  3       menej               Þeer.pes. efiejece         28258783/28258784/28258785                    9870210577
  4       peesiesMJejer           Þeer.Jner.Deej. oeceieg[s     28210763, 28221672,                        9821130988
  5       cesIeJee[er            Þeer.yeer.Sme. peeOeJe       28210837, 28210860, 26214045                   9967409223
  6.      Sce.Dee³e.[er.meer.        Þeer megjsMe ngpeyebo       28394205,28361324, 28368352                    9870329138
11.       yeme Deeieejë 4
                                                                       nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
   De.ke´À.      veebJe      Deeieej J³eJemLeeHekeÀ              otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                         megefJeOee Deens keÀe?
    1      cejesU           Þeer. jeCes          28221790, 28328501                              nes³e
    2      efmeHPe         Þeer. kesÀmekeÀj         28320180, 28251639                              veener
    3      DebOesjer         Þeer. ceesefnle            26831640                                veener
    4      cepeeme         Þeer. kegÀuekeÀCeea     28217007, 28320180, 28327084                           nes³e
12.       JeenveleUë efvejbkeÀ
13.       Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë 3
        1. efJeuesHeeuex DeefiveMeceve keWÀê
        2. cejesU DeefiveMeceve keWÀê
        3. kesÀ/HetJe& efJeYeeie keÀe³ee&ue³e
14.       jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 229 jmles, ueebyeer 96 efkeÀ.ceer.
15.       ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë
        ceesþs veeuesë 18
        íesìs veeuesë 36


                                           131
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  16.        HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë efvejbkeÀ
  17.        yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoe®eer ceeefnleer ë
                                R
           1. {eHee ieìejs ë 62, ueebyeer 140 efkeÀ ceer
           2. yeboermle ceesN³ee ë 144, 0.7 efkeÀ.ceer.
           3. ieìej veefuekeÀeë 94, ueebyeer 0.2 efkeÀ.ceer.
  18.        ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerueë 8
   De.ke´À.               veebJe          He´keÀej             GHeueyOe Keeìe       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1    F&.Sme.Dee³e.Sme.                 MeemekeÀer³e               --       28367203
    2    nesueer efmHejerì ©iCeeue³e             Keepeieer               300       9869750907
    3          f
        mesJnve enue ©iCeeue³e               Keepeieer               300       67676766/7, 67676718
    4           f
        jsvyees ceenuee ©iCeeue³e              Keepeieer               15       28326620
    5    OevJeblejer kesÀjuee Dee³egJe&so          Keepeieer                --       32549763,28204295
    6    mebIeJeer ©iCeeue³e                 Keepeieer               27       66951210
    7    keÀesPeer efkeÌueefvekeÀ DeeefCe veefme¥ie nesce  Keepeieer               14       26316226
    8    efkeÀjCe kesÀDej DeeefCe ke̳egDej ©iCeeue³e    Keepeieer               15       28265495
  19.    DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoerë 43
                r
    De.ke´À.                 mebmLes®es veebJe              He´efleefveOeer®es veebJe  otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1      efMeJe He´Yeg mesJee ceb[U                       b
                                           Þeer. Devele vej                       9702597025
     2      mejmJeleer mesJee ceb[U                    Þeer. Sme.S®e.keÀesueleskeÀj      28221012        9324601732
     3      efmeOoer efJevee³ekeÀ keÀu³eeCekeÀejer ceb[U         Þeer. Sme.[er.keÀesueleskeÀj      28221012        9324601732
     4      pe³eYeJeeveer ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ GlHeeokeÀ menkeÀejer  Þeer.Sme.ìer.osmeeF&          28255632
            mebmLee He´e.
      5     ®ebêeF& cepetj menkeÀejer meesmee³eìer efue.         Þeer. meer.Sme.osmeeF&             -          --
      6     pe³e ceneje<ì^ efce$e ceb[U                  Þeer legkeÀejece efvekeÀce          --        9821055052
      7              f
            meeF&mesJee meeceleer                     Þeer ceveesnj Heeb®eeU
      8     efJeMJeefoHe He´efle<þeve                   Þeer. ieesjKe keÀebyeUs
      9     efmeOoer efJevee³ekeÀ efce$e ceb[U                   g
                                           Þeer meYee<e keÀeblee meeJeble                 9869074751
      10     efMeJecegêe He´efle<þeve                        g b
                                           Þeer mecele Iewmeeme
      11     efMeJemeceLe& efMe#eCe He´meejkeÀ mebmLee           Þeer. jefJebê Jee³ekeÀj        28377785
      12     efjOeerlee efce$e ceb[U                    Þeerceleer efjOeer Oegjer                    9323545228
      13     pe³e meodiegª ceefnuee ceb[U                 Þeerceleer Meeefueveer yeesjmes
      14                   s
            Deesce meeF& ieCesMe yesjepeieej mesJee mebmLee efue.     Þeer He´keÀeMe meesmes
      15     yeeHHee yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee        Þeer. Oevejepe HeeueJes
      16     efoMee veeiejer mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&.       Þeer. jepeWê Yeiele
      17     pe³e Keb[esyee yesjespeieej mesJee mebmLee
      18                           b
            pe³e cenekeÀeueer mesJee menkeÀejer memLee ce³ee&.
      19     veJele©Ce mesJee menkeÀejer mebmLee
      20     mebpe³e veiej jefnJeemeer mebIe
      21     Jebovee efke´À[e ceb[U
      22     keÀeskeÀCeveiej mesJee menkeÀejer mebmLee           Þeer. Deefveue Yeesmeues
      23                  g
            peceele HejJeevee S cemleHeÀe                 Þeer. veeefmej MesKe
      24     Hes´ce veiej efJekeÀeme ceb[U                 Þeer.ceveesnj efJe®eejs
      25     Debpegceve Fllesneo meefceleer                Þeer.Deyogue meefuece


                                             132
                                                                                 yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De.ke´À.               mebmLes®es veebJe                 He´efleefveOeer®es veebJe   otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 26     Debpegceve FllesHeÀekeÀ meefceleer               Þeer. jeTle Keeve
 27     ceefmpeo FceeceJee[e iegueMeve S ngmesve            Þeer nepeer me³³eo efJeuee³ele ngmesve
 28     DeescekeÀejsMJej ceboerj ®e@jerìsyeue ì^mì           Þeer ceveesnj Iee[erieebJekeÀj
 29     meeF&efmeOoer mesJee ceb[U                   Þeer MewuesMe cne$es
 30     jesefnoeme efce$e ceb[U                    Þeer jepesMe nsie[s                          9869074753
 31     keÀeefueceelee mesJee mebIe                      b
                                      Þeer ®eêkeÀele Heeìerue
 32     ³ebie cejeþe efke´À[e ceb[U                  Þeer cebiesMe Dee³ejs                         9892735875
                                                                         9323195558
  33                 f
       efmeOoer meeF& mesJee meeceleer                Þeer keÀceuesMe ®eJneCe                        9892735875
                                                                         9323195558
  34    mel³e efJepe³e efke´À[e ceb[U                 Þeer. efJepe³e keÀjkeÀj                        9892735875
                                                                         9323195558
  35    JeerCee YeeieJele                      JeerCe YeeieJele                             9821552052
  36         s
       Þeer pecme pee@ve                           s
                                     Þeer pecme pee@ve
  37              f
       Þeer J³eeHeejer ece$e ceb[U                 Þeer íesìt YeeF& peesMeer
  38    efmeleeyeeF& yesjespeieej mesJee mebmLee ce³ee&.            W
                                     Þeer cenê neìkeÀj                            9869479697
  39             f
       jsnceefve³ee ceenuee DeewÐeesefiekeÀ menkeÀejer mebmLee   Þeer ieesjKe keÀebyeUs                          9323465388
  40    meboerHe mesJee menkeÀejer mebmLee                 b
                                     Þeer meoerHe                               9867406556
  41    mvesne mesJee menkeÀejer mebmLee              Þeer ueeue®ebo keÀebyeUs                         9324546472
  42    keÀeskeÀCe JewYeJe meeceeefpekeÀ mebmLee          Þeerceleer efMeJeeveer Hejye
  43    efmeOoerkeÀer veeiejerkeÀ mesJee menkeÀejer mebmLee ce³ee&. Þeer Deyogue
       menkeÀejer mebmLee
20.                               @
      Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj cevespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë6
 De.ke´À.   Gheemevee keWÀê      efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ   mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                   F& cesue
 1      cejesU             s
                   Þeer ®eleveefmebn Jeesje       9820259100          chtn_vr@yahoo.co.in
 2      peesiesMJejer           b     b
                   Þeer. meosMeefmen jesie³es      9769698575          sandesh_rogye@yahoo.co.in
 3      efJeuesHeeuex               b
                   Þeer efMejer<eefmen pe³eJeble    9820701396          prashantrt@yahoo.com
 4                  Þeer meef®eveefmebn ieeJe[s     9820197248          omkaradp@vsnl.com
 5                  Þeer jeTle He´Meeble efmebie     9869235586          sachin2025@hotmail.com
 6                  Þeer ®eêkeÀeble MesKej efmebie    9702109650          chandrashekhar_juvekar@rediffmail.com
                   pegJeskeÀj
21.     keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeepekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer: efvejbkeÀ
                                  f
22.     meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 8
                                       s
 De.ke´À.           b
             mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe         mebyeefOele J³ekeÌleer           mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
 1      efpepeeceelee ceefnuee efJekeÀeme ceb[U               --                     --
 2      Þeer efmeOoer efJevee³ekeÀ efce$e ceb[U               --                     --
 3      ³es meeF& meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee                --                     --
 4      meenme meceepe keÀu³eeCe ceb[U                    --                     --
 5      efoefHekeÀe meeceeefpekeÀ mesJee mebmLee               --                     --
 6                  f
       PesHe meeceeefpekeÀ He´ele<þeve mesJee mebmLee            --                     --
 7          f
       meeF& eoHe mesJee mebmLee                      --                     --
 8      meeF& jece ceeveJe keÀu³eeCe mebmLee                 --                     --                                        133
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  23.        Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer ë 17
                                       b
                                                                 #ecelee
    De.ke´À.           mebmLes®es veeJe               Hellee        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ            mebHeke&À J³ekeÌleer
                                                                (J³ekeÌleer)
    1       Þeer efmeleejece MesÆer Hes´efme[Wì ne@ìsue  meesjye jsmìe@jbì kegÀueeyee    22151703                Þeer. efmeleejece MesÆer
           DemeesefmeSMeve
    2       Þeer veeje³eCe Hegpeejer           efovesMe keÀeb®eve ne@ìsue     22834929                Þeer veeje³eCe Hegpeejer
                                  efMeJemeeiej, ®e®e&iesì       22824862                9821090644
    3           b
           efceefueo ke@Àìjme&                               9892346752
    4       yeeieJes ke@Àìjme&                                9322366330                  f
                                                                        Þeer eoefueHe yeeieJes
    5       me=<ìer ke@Àìjme&                                9322303321
                                                    9323301868               Þeer DeMeeskeÀ oleeJeUskeÀj
    6       efiejkeÀj ke@Àìjme&              M³eecejeJe peeOeJe ®eeU veb.1,   9323200101               Þeer ceesnve efiejkeÀj
                                  M³eece veiej, peesiesMJejer(Het)
    7       iegueeìer ke@Àìjme&                                28301191                Þeer efyejuee efmebie
    8       efmcele ke@Àìjme&                                 26844335                Þeer HeeìCekeÀj
    9       yeeueepeer ke@Àìjme&                               28363154                Þeer Sve Hegpeejer
                                                    9323272693
    10      cee³ekeÀue efke´Àme ke@Àìjme&                          9821150963               cee³ekeÀue HeÀvee&bef[me
    11      MJeslee ke@Àìjme&                                                    Þeerceleer DeeMee
    12      pe³e ceneje<ì^ efce$e ceb[U
    13      He´efle<þeve efce$e ceb[U
    14      ceveceesnve ke@Àìjme&
    15      vejsbê ke@Àìjme&                                 28388767                Þeer keÀePeer
    16      pesjer Jesiejme& ke@Àìjme&                            28384732                pesjer Jesiejme^
    17      ©®eer ceOegje ke@Àìjme&                              26820207                ©®eer
                                                    9820858332
                                            134
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                     kesÀ /HeefM®ece
            efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë Heeueerjece ceeie&, Sme. Jner. ceeiee&peJeU, DebOesjer (HeefM®ece), cegbyeF& - 400058
1.     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJexuee DebOesjer mLeevekeÀeHe³e¥le, HeefM®eceskeÀ[erue nÎ Dejyeer mecegêeHe³e¥le Deens, GÊej meerces®ee efJemleej DeesefMeJeje veoer
      He³e¥le, oef#eCe meerces®eer nÎ efceueve meyeJes He³e¥le.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                              efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2623 9131, 2623 9202
                                  efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë 2623 4000
 Deveg ke´À      Heoe®es veebJe               f
                                DeeOekeÀeN³ee®es veebJe    Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ            F&-cesue
 1.     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle            Þeer. efJn. efJn. MebkeÀjJeej    9820702513          mcgmkw@gmail.com
                                                              ac.kw@mcgm.gov.in
 2.                 b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee         Þeer. pes.yeer. Heìsue         9869560890         eepatelkw@gmail.com
 3.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)1         b
                             Þeer. mepe³e yeesjmes         9820626971         sanjay.borse@mcgm.gov.in
 4.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)2     Þeer. Deefveue cesðeer         9833773886         anil.mistry@mcgm.gov.in
 5.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle       Þeer. Sme. pes. leeJe[s        9820737872         suniltawdeaebfk/w@gmail.com
       DeeefCe keÀejKeeves)
 6.              f
       mene³³ekeÀ DeeYe³eblee, (Ie keÀ J³e)    Þeer. efJn. Deej. kebgÀYeej      9004445233
 7.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue                                          aewwkw@gmail.com
                             Þeer efJn.Sue. yegJee         9930260429
       efJeYeeie)
 8.      leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer      Þeerceleer Sve. Heer. JeveceeUer    9769828655         co.kw@mcgm.gov.in
 9.      mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ       Þeer. Heer. Sce. meebieUs       9820797263         sangle.pramod76@gmail.com
       (IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve)
 10.     JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer    [e@. Sme. efJn. HeJeej         9920759824         mohkwphd@mcgm.gov.in
 11.     He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)    Þeerceleer S[JeCekeÀj         9920841187         aoskwward@gmail.com
 12.     GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ          Þeerceleer Sce. Sce.ieesieìs      9820781103         medhag18563@mcgm.gov.in
 13.     keÀefve<þ GÐeeve mene³³ekeÀ         Þeer. Sme. yeer. ceesefnles      9890580344         sujitvnt@hotmail.com
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 12
                                          HeeC³ee®ee GHemee     meb®ee®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.           HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                           keÀjCeejs meb®e       3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1.    ªHeleeje yebieu³eemeceesj, pes.Jner. Heer.[er., Sve.Sme.jes[         1              60           8879654206
              g
       veb 9, pent, efJeuesHeeuex (He)
   2    yesnjece yeeie, peesiesMJejer (He)                       1               60          8879654207
   3    DebOesjer meyeJes – Sme Jner jes[ , DebOesjer                 1               125          8879654208
   4    efì®eme& keÀe@ueveer, Deej.ìer.Dees., DebOesjer                1               125          8879654209
   5                   f
       Jner.Sce. jes[ pebkeÌMeve, eceþeryeeF& ceneefJeÐeeue³eepeJeU,         1               60           8879654210
       efJeuesHeeues& (He)
   6    JewMeeueer veiej, Sme.Jner. jes[, peesiesMJejer                1               125          8879654211
   7    DeePeeo veiej veb.3 , efJeje osmeeF& jes[, DebOesjer (He)           1               125          8879654212
   8    Sme.Dee³e.[er. yeer.Dee³e. Jemeenle, DebOesjer (He)              1               125          8879654213
   9    keÀesefkeÀueeyesve ©iCeeue³e, DebOesjer (He)                  1               125          8879654214
   10    iee[&ve keÀesì& / He´LecesMe mebkegÀue                     1               125          8879654215                                          135
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                               HeeC³ee®ee GHemee     meb®ee®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
     De.ke´À.            HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                                keÀjCeejs meb®e       3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
       11     keÀuHevee ³eeveie=n, Sme.Jner. jes[, DebOesjer (He)             --               --                --
       12     efJn. Sce. jes[, Fuee& veeuee, efJeuesHeeuex (He)              --               --                --
  4.         oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes ë 3
                 s
      Deveg ke´À.                     veebJe                               Deboepes ueeskeÀmebK³ee
        1       yebeefoJeueer ìskeÀ[er, peesiesMJejer (He)                                 1100
        2       efieueyeì& ìskeÀ[er, DebOesjer (He)                                     2262
        3       ieeJeosJeer [eWiejer ìskeÀ[er, DebOesjer (He)                                5533
  5.         cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 47
                 r
        GHekeÀj He´eHle                      GHekeÀj vemeuesu³ee                    ceneHeeefuekesÀ®³ee
                     Deboepes ueeskeÀmebK³ee                  Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
         Fceejleer                          Fceejleer                        Fceejleer
                                                                                 60(meJe& He´keÀej®³ee
            --              --             29            3529               18
                                                                                   MeeUe)
  6.         OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë 4
   De.ke´À.                      r
                          Jemlee®es veebJe                    ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)                 r
                                                                               Jemlee®ee He´keÀej
    1        pegnt – keÀesUerJee[e                                    5000                     mecego´eueiele
    2        efyeuee& uesve                                        500                     mecego´eueiele
    3        ceesjeieeJe                                         2000                     mecego´eueiele
    4        meeiej kegÀìerj PeesHe[HeÆer, JemeexJee ieebJe                       5000                     mecego´eueiele
  7.             g
            leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 4

    De.ke´À.                 #es$e                  Fceejleer®eer ceeefnleer        mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                      veebJe
       1    keÀecee jes[ ceneHeeefuekeÀe MeeUe, DebOesjer (He)            47 Jeie&          [e@. DeMeeskeÀ HeeueskeÀj      9222946079
       2                           b
            ìeìe kebÀHeeGbÀ[ ceneHeeefuekeÀe MeeUe, DeOesjer (He)      1 meYeeie=n DeefOekeÀ 40 Jeie&         s b
                                                               Þeer. ncele iegjJe         9146191002
       3    HeesMee veeKeJee ceneHeeefuekeÀe MeeUe, DebOesjer (He)     1 meYeeie=n DeefOekeÀ 40 Jeie&     Þeer. keÀvn³³eeueeue Heemeer    9768721231
       4    kesÀ /HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e             leUcepeuee DeefOekeÀ Hee®e ceeUs    Þeer. efiejieeJekeÀj        9619434291
  8.         Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 71
    1.      ceewueevee Deyogue keÀueece GÐeeve, peesiesMJejer (He)
    2.      ieCeHelejeJe cenejepe Deebye´s GÐeeve, DebOesjer (He)
    3.      keÀuee efHe´³eoMe&veer GÐeeve, DebOesjer (He)
    4.      He´epekeÌlee GÐeeve, DebOesjer (He)
    5.                      b
           meble %eevesMJej GÐeeve, DeOesjer (He)
    6.      ueuuetYeeF& GÐeeve, DebOesjer (He)
    7.      F&MJejerueeue GÐeeve, efJeuesHeeuex (He)
    8.      mejoej JeuueYeYeeF& Heìsue GÐeeve, DebOejer (He)  s
    9.      pees DeeefCe nsueve ef[cesuees Deebyeesueer, DebOesjer (He)
    10.      olleiegª GÐeeve, DebOesjer (He)
    11.      jcesMe veiej ieox , DebOesjer (He)
    12.      meble jeceoeme GÐeeve, DebOesjer (He)
    13.      meer.ìer.Sme. veb 1224, efKe´M®eve mceMeeveYetceer peJeU, DebOesjer (He)


                                               136
                                              yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

14.  meer.ìer.Sme. veb 1223, efKe´M®eve mceMeeveYetceer peJeU, DebOesjer (He)
15.  meer.ìer.Sme. veb 508/S/1 DeeefCe 509 DeePeeo uesve, DebOesjer (He)
16.  oeoeYeeF& veewjespeer GÐeeve, DebOesjer (He)
17.  Heg<Hee veme&jer GÐeeve, DebOesjer (He)
18.  Yeieleefmebie jes[, efJeuesHeeuex (He)
19.  meer.ìer.Sme. veb 1208/7, efnjeveboeveer ìe@Jej peJeU, DebOesjer (He)
20.  HeesMee veeKeJee cewoeve, ³eejer jes[ , DebOesjer (He)
21.  meer.ìer.Sme. veb 59/yeer, jcesMe veiej GÐeeveepeJeU
22.  meer.ìer.Sme. veb 200/yeer, yeeyeemeensye meeJeble ceeie&, DebOesjer (He)
23.                                  r
   meer.ìer.Sme. veb 1126/S, meer ìer Sme veb 1126-mee/1 ueeskeÀ GÐeeve, JemeexJee
24.  efJeÐeeefveOeer MeeUs®es cewoeve, efJeuesHeeuex
25.  meer.ìer.Sme. veb 1/15, yesnjece yeeie, peesiesMJejer (He)
26.  meer.ìer.Sme. veb 1009/1000/yeer/001/yeer, ³eejer jes[, DebOesjer (He)
27.           s
   OevepeerYeeF& cenlee, mejespeveer jes[ DeeefCe ®e®e& jes[ pebkeÌMeve, efJeuesHeeuex
28.  Deejece veiej veb 2, meer.ìer.Sme. veb 1103
29.                   b
   [er.Sve. veiej Jemeenle, DeOesjer (He)
30.  F&.Sme.Dee³e.meer. veiej JemeenleerceO³es, DebOesjer (He)
31.  meer.ìer.Sme. veb 12, HegMleerkeÀej Jemeenleer peJeU, peesiesMJejer
32.  meer.ìer.Sme. veb 28, pes.Jner.Heer.[er. efmkeÀce, cegbyeF&
33.  meer.ìer.Sme. veb 1190/S/1 DeeefCe 1200/8/S-2 DebOesjer (He)
34.  cejKeveojF& cesnlee, pes.Jner.Heer.[er. efmkeÀce, efJeuesHeeuex (He)
35.                 r
   meer.ìer.Sme. veb 29(Hee), pes Jner Heer [er efmkeÀce, efJeuesHeeuex (He)
36.  meer.ìer.Sme. veb 29(Heer ìer), pes Jner Heer [er efmkeÀce, DebOesjer (He)
37.  meer.ìer.Sme. veb 29(Heer ìer), pes Jner Heer [er efmkeÀce, DebOesjer (He)
38.  meer.ìer.Sme. veb 626/24/yeer, DeesMeerJeje
39.  meer.ìer.Sme. veb 626/23, DeesMeerJeje
40.  meer.ìer.Sme. veb 563/yeer, DeesMeerJeje
41.  [er.Sve.veiej, [er.Heer. ceeie&, yeHeÀeaJeeuee jes[®³ee oef#eCeskeÀ[s
42.                           @
   meer.ìer.Sme. veb 1582, (Heer ìer), Hueeì veb 34, efJeuesHeeuex
43.  meer.ìer.Sme. veb 1/91, DeesMeerJeje, DebOesjer (He)
44.  efie´ve yesuì, 10 Jee jmlee, DebOesjer (He)
45.  yevemeeF& GÐeeve, pes.Jner.Heer.[er. efmkeÀce, efJeuesHeeuex (He)
46.  meer.ìer.Sme. veb 1179/yeer, kewÀueeme mejesJej efyeu[eRie, DebOesjer (He)
47.  meer.ìer.Sme. veb 82, 154, 155,157 efJeje osmeeF& jes[, DebOesjer (He)
48.                          s
   meer.ìer.Sme. veb 1/224, FbêoMe&ve meemee³eìer peJeU, DebOesjer (He)
49.                            b
   meer.ìer.Sme. veb 720/yeer/1,Debyeesueer ieeJe, DebOesjer (He)
50.  meer.ìer.Sme. veb 1225/2,p³egefHeìj DeHee&ìcebsìpeJeU, DebOesjer (He)
51.  meer.ìer.Sme. veb 624/S,Hebpeeye Je ceneje<ì^epeJeU, DebOesjer (He)
52.                              w
   meer.ìer.Sme. veb 117/118, ke=À<CejeJe jeCes ceoeve, pegnt
53.                                   b
   meer.ìer.Sme. veb 621/4 DeesMeerJeje Dey³egìeRie jes[, DeOesjer (He)
54.  meer.ìer.Sme. veb 622/4 DeesMeerJeje, DebOesjer (He)
55.  meer.ìer.Sme. veb 621/1 DeesMeerJeje, DebOesjer (He)
56.  meer.ìer.Sme. veb 1208/5 efnjeveboeveer ì@eJejpeJeU
57.  meer.ìer.Sme. veb 254/meer (105/S-1, meeiej efmeìer ìskeÀ[er peJeU, DebOesjer (He)
58.  meer.ìer.Sme. veb 1/9 JneF&ì ìe@Jej peJeU, peesiesMJejer (He)


                                   137
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


   59.       meer.ìer.Sme. veb 1/3 JneF&ì ìe@Jej peJeU, peesiesMJejer (He)
   60.       meer.ìer.Sme. veb 1/12 JneF&ì ìe@Jej peJeU, peesiesMJejer (He)
   61.       meer.ìer.Sme. veb 100,100/1,101,101/1 DeOesjer (He)     b
   62.       meer.ìer.Sme. veb 250/F&, meeiej efmeìer peJeU, DebOesjer(He)
   63.       meer.ìer.Sme. veb 1248/yeer.³eejer ceeie&, DebOesjer (He)
   64.                              @
           meer.ìer.Sme. veb 31F&/7, Deej peer Hueeì, peesiesMJejer (He)
   65.       meer.ìer.Sme. veb 1249/yeer efJnuespe, JemeexJee
   66.       meer.ìer.Sme. veb 33 efJnuespe, DebeefyeJeueer
   67.       ieCesMe veiej peJeUerue 2 jer ceeskeÀUer peeiee, meer.ìer.Sme. veb 20
   68.       meer.ìer.Sme. veb 120, Sme.Jner.Heer. veiej 3 jer ceeskeÀUer peeiee
   69.       meer.ìer.Sme. veb 120, 4 Leer ceeskeÀUer peeiee ,Sme.Jner.Heer. veiej
   70.       meer.ìer.Sme. veb 120, 5Jeer ceeskeÀUer peeiee ,Sme.Jner.Heer. veiej
   71.       ceeskeÀUer peeiee veb 844, HeÀve efjHeefyuekeÀ efmevesceepeJeU
  9.         DeefiveMeceve keWÀêsë 1
   De.ke´À.    DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe                keWÀê DeefOekeÀejer         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1    DebOesjer                        Þeer Deej.[er. Yeesj              26205301          9930464845
  10.    Heesueerme þeCeer ë 6
     De.ke´À.          Heesueerme þeC³ee®es veebJe                r
                                         Jeefj<þ Heesueeme efvejer#ekeÀ    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
      1   pegnt                             Þeer. De©Ce Yeiele         26184432, 26183856,         9870464466
                                                            26184308
       2     meeblee¬egÀpe (He)                   Þeer. De©Ce ®eJneCe        26487856, 26493139,         9821239142
                                                            26492972
       3     [er.Sve.veiej                     Þeer. efJn. [er. YeesF&ìs     26300678, 26303893,         9821567990
                                                            26304002
       4     JemeexJee                       Þeer. Sme.kesÀ. yeesjmes      26365420, 26304812,         9773177477
                                                            24691896
       5     DeesefMeJeje                      Þeer. [er.kesÀ. ©HeJeles      26322753, 26323861,         9870205661
                                                            26323862
   6.         Deebyeesueer                      Þeer. njerM®ebê JeìkeÀj         26762001            9870514607
  11.        yeme Deeieej ë 7
                                                                        nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
     De.ke´À.            veebJe             Deeieej J³eJemLeeHekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                          megefJeOee Deens keÀe?
       1     DebOesjer                 Þeer JeeIe                   26249605                  --
       2     meele yebieuee (®eewkeÀer)        -                        26362809                  --
       3     ³eejer jes[ (®eewkeÀer)          -                        26320321                  --
       4     DeesefMeJeje (®eewkeÀer)         --                       26761944                  --
       5     pegnt                   --                       26140570                  --
       6     pes.Jner.Heer.[er. (®eewkeÀer)      --                       26287426                  --
       7     peesiesMJejer               Þeer JePes                   26795929                  --
                                                  138
                                                                                     yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


12.      JeenveleUë 4
       1. pegnt JemeexJee efuebkeÀ jes[
       2. efmeìer cee@ue meceesj, efuebkeÀ jes[
                               f
       3. ueesìme GÐeesie GÐeeve, HeÀve efjHeefyuekeÀ emevescee
       4. Deesyesje@³e mebkegÀue Dee@HeÀ keÀjer jes[
13.      Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë 2
       1. DebOesjer DeefiveMeceve keWÀê                                   b
                                   2. kesÀ/HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e – DeOesjer (HÑ.)
14.      jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë
       1. efmeceWì keÀeBefke´Àì jmles 43, ueebyeerë 47.622 efkeÀ.ceer.
       2. HesJej yue@ekeÀ jmles 150, ueebyeerë 43.850 efkeÀ.ceer.
       3. DemHeÀeuì jmles 79, ueebyeerë 30.293 efkeÀ.ceer.
15.      ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë3
  De.ke´À.        ceesþîee veeu³ee®es veebJe                                   g
                                                      He´Jeen keÀesþve – keÀesþs
   1      Fuee& veeuee                              f
                                  efJn.Sce. ceeie& - DeeYe<eskeÀ veeuee
   2      ceesieje veeuee                            b
                                  DebOesjer (Het) – DeOesjer meyeJes – DeejìerDees efuebkeÀ jmlee – ueesKeb[Jeeuee mebkegÀue
   3      cepeeme veeuee                  peesiesMJejer (Het) – peesiesMJejer (He)
       íesìs veeuesë 45
16.      HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë7
 De.ke´À.              HeeleëcegKee®es veebJe
  1    pegnt – keÀesUerJee[e
  2    pegngt mecegêefkeÀveeje
  3    S. yeer. vee³ej jmlee
  4    meeiej kegÀìerj
  5    JemeexJee ieeJe
  6    peesiesMJejer (He)
  7    Fuee& veeuee
17.    yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleerë
                       r
       1. ceesN³ee ë 8 (jsuJes®³ee nÎele)
       2. {eHee ieìejs ë 20
18.      ©iCeeue³eeb®ee leHeMeerueë 7
 De.ke´À.                          veebJe                    He´keÀej      GHeueyOe Keeìe       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1     yeer. Sme. F&. Sme. ceneHeeefuekeÀe meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e (ye´cnkegÀceejer)      ceneHeeefuekeÀe      100           26283557
  2     [e@. Deej. Sve. kegÀHej ©iCeeue³e, pegnt                         ceneHeeefuekeÀe      350          26207254/57
  3     mebIeJeer ©iCeeue³e                                    Keepeieer        14           66951210
  4                           s
        keÀesPeer efkeÌueefvekeÀ DeeefCe vemeeaie nece                       Keepeieer        14           26316226
  5     Dee@LeexHes[erkeÀ DeeefCe DeHeIeele ©iCeeue³e                       Keepeieer         5           28323816
  6     efkeÀjCe kesÀDej DeeefCe ke̳egDej ©iCeeue³e                        Keepeieer        10           28265495
  7              g
        ®eeskeÌmeer He´meleer DeeefCe meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e                   Keepeieer         6           28326072
                                           139
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  19.             r
           DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeë 5
                                He´efleefveOeer®es    otjOJeveer     Ye´ceCeOJeveer
    De.ke´À.         mebmLes®es veebJe                                          F& cesue
                                   veebJe       ke´ÀceebkeÀ      ke´ÀceebkeÀ
       1    ¿egceefvemì ®eUJeU          Þeer MebkeÀj êefJe[     56921575      9869159884 -
       2    ef®eu[^ve JesuHesÀDej mesbìj     Depe³e keÀewue,       26322005           --   cwcw@hotmail.com
                              cegK³eeO³eeHekeÀ      26365385
       3    Þeerceleer Sme. meer. peesMeer       f
                              Þeer eovesMe peesMeer    26240486                    macro76@hotmail.com
           ®e@efjìsyeue ì^mì                        65926926
                                            /27/28
       4    ie´erve cebgyeF&         Þeer He´keÀeMe                9821139317 pharmed_india@rediffmail.com
                            efie[Jeeveer
       5    Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ  Þeer Oevebpe³e    56970977 9323373658 dhananjay
            ef[Peemìj ce@vespeceWì     oeYeesUkeÀj                       dabholkar@yahoo.com
  20.        Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë5
   De.
             GHeemevee keWÀê        efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ      mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ               F& cesue
   ke´À.
    1                    Þeer. ÒÑÑfÙHÑ kÑÀÙcÑ            9689514758
    2                    Þeer. cebiesMeefmebn ieesmeeJeer      9867211796           mangeshhpriy_15@yahoo.co.in
              DebOesjer (He)
    3                              b
                        Þeer efkeÀMeesjefmen kegÀuekeÀCeea     9322218675           kishore7618@gmail.com
    4                    Þeer efJeke´Àce GleskeÀj          9221353400           vikramutterkar19183@gmail.com
    5                       f
                        Þeer eoHekeÀefmebn meeJeble         9869239279           deepaksawant2000@gmail.com
  21.        keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 11
    De.ke´À.                      mebmLes®es veebJe                       mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
     1      iegªoÊe GlkeÀ<e& mebIe                                      28964055
     2      meeF& JesuHesÀDej mebmLee                                     9820689064
     3             f            b
           Deeefol³e ceenuee mesJee menkeÀejer memLee                            9220769915
     4      efJekeÀeme mesJee menkeÀejer mebmLee                               9892491030
     5      veueerve cepetj menkeÀejer mebmLee ce³ee&efole                          9833280908
     6      Deesce Þeer meodieg© menkeÀejer mebmLee                              9220769915
     7            f
           DeeoMe& ceenuee ceb[U                                       26711650
     8      meeiej je³eekeÀe mesJee menkeÀejer mebmLee                            9867545782
     9      peesiesMJejer ³egJekeÀ SkeÀlee ceb[U                               9967839428
     10      efJekeÀeme mebIeìvee                                       26711640
     11      cen<eea mesJee mebIe                                       65395394
                                              140
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


22.                                 f
       meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje nesC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :9
 De.ke´À.               b
                mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe              mebyeefOele J³ekeÌleer               mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
 1       iegªoÊe GlkeÀ<e& mebIe                  Þeer. efiejerMe Deeieues                     9869712458
 2       meeF& JesuHesÀDej mebmLee                 Þeer. keÀvn³³ee                          9820689064
 3             f
        DeeoMe& ceenuee ceb[U                   Þeer. megjsMe                           9987497575
 4       pevemesJee meeceeefpekeÀ mebmLee             Þeer. keÀvn³³ee                          9820689064
 5       efJekeÀeme mesJee menkeÀejer mebmLee           Þeer. yeeyetjeJe cegbies                     9892491030
 6       ³egvee³eìs[ HeÀe@j JesuHesÀDej De@v[ HesÀ[jsMeve     Þeer FjHeÀeve yesie                        9820878350
 7       peesiesMJejer ceefnuee efJekeÀeme ceb[U          Þeer FjHeÀeve yesie                        9820878350
 8       ef$eMegue JesueHesÀDej DemeesefmeSMeve          Þeer ueesHee                           9821694994
 9                         f
        pevepeeie=leer JesueHesÀDej DemeesemeSMeve
23.      Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/ HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer : 3
                                                               #ecelee
 De. ke´À.          mebmLes®es veebJe              Hellee         otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ             mebHeke&À J³ekeÌleer
                                                              (J³ekeÌleer)
   1     jesìjer keÌueye
   2     uee³evme keÌueye
   3                           ^
         Þeerceleer Sme meer peesMeer ®e@jerìsyeue ìmì Sce.S. ceeie&, DebOesjer (He)    26240486                    f
                                                                      Þeer. eovesMe peesMeer
                                                  65926926
                                         141
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           142
                                                                                yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                       Sue efJeYeeie
                efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë ue#ceCejeJe ³eeoJe ceekexÀì Fceejle, Sme.peer.yeJex ceeie&, kegÀuee& (He)
1.                                                                       f
      YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HeefM®ecesuee S®e efJeYeeie DeeefCe efceþer veoer He³e¥le, GllejskeÀ[erue nÎ Sme efJeYeeieeHe³e&ble, oe#eCe meerces®ee efJemleej
      SheÀ/oef#eCe efJeYeeieeHe³e¥le, oef#eCe-HeefM®eces®eer nÎ kesÀ-HetJe& efJeYeeieeHe³e¥le Deens.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                             efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ke´ÀceebkeÀ -2650 5103, 2650 5109
                                   efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e – 2650 5109
 De.ke´À.             Heoe®es veebJe                   f
                                         DeeOekeÀeN³ee®es veebJe  Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ       F& cesue
 1.     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle                      Þeer. S®e.S. keÀeUs      9820702604         ac.l@mcgm.gov.in
 2.                 b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee                    Þeer. efJeJeskeÀ jener    8082007242         ee01.l@mcgm.gov.in
 3.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)                Þeer. S. S. Keeve       9867796184
 4.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)                Þeer. Heer.pes. jeþes[    9820404499
 5.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe keÀejKeeves)        Þeer. Heer.kesÀ. keÀebyeUs  9920042564
 6.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)                     w
                                        Þeer. meeoeiej        9004445234
 7.              f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)              Þeer. Sme. Deefpe&leJeej   9930260435
 8.     leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer                 Þeer. DeeefMe<e efvekeÀce   9004953805            co.l@mcgm.gov.in
 9.     mene³³ekeÀ cegK³e He³e&Jes#ekeÀ (Ie.keÀ.J³e.)           Þeer. MesKe          9819467999
 10.     JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer               [e@. mebpe³e HegbÀ[s     9920759830
 11.     He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)               Þeerceleer jeCee       9987265613
 12.     GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ                     Þeer. megefveue jeþes[    8097001238
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 15
                                            HeeC³ee®ee GHemee  meb®ee®eer #ecelee (Sce    Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.           HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                             keÀjCeejs meb®e    3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1     ye´ecnCeJee[er                                   1          125          8879654256
 2     keÀepetHee[e, kegÀuee& (He)                             2          250          8879654259
                                                                      8879654260
 3     ®eebefoJeueer cne[e Jemeenle, Heesefueme ®eewkeÀerpeJeU               1           250         8879654263
 4     Heble JeeueeJeuekeÀj MeeUe vesn© veiej                       1           250         8879654266
 5                                       &
      megJes& ®eewkeÀ, Sue.yeer.Sme.ceeie&, keÀuHevee les keÀceeveer He³ele        1           250         8879654267
 6                              Ì
      meer.Sme.ìer.ceeie&, Sue.yeer.Sme. ceeie& pebkeMeve                 --           --              --
 7     DeekeÀeMe uesve, kegÀuee& mLeevekeÀepeJeU                      --           --              --
 8     [e@. Deebyes[keÀj ®eewkeÀ
 9     Sce.Heer. HeeìCekeÀj ceeie&                             --           --             --
 10                    s
      ÙgjÑvÑÑr ®ÑÑwkÑÀ, kÑgÀ}Ñ& mìµÑvÑ pÑJÑU                       --           --             --
 11     HeeCeyeepeej DeeefCekeÀ-Je[eUe jes[                         --           --             --
 12     ke=À<Cee veiej                                   --           --             --
 13     ®egveeYeÆer jsuJes mLeevekeÀ                            1           250           8879654275
 14     pejercejer efJeYeeie                                --           --             --
 15     ke´Àebleer veiej                                  --           --             --
                                           143
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


 4.              s        Ì      s
           oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke³elee Demeueueer efþkeÀeCesë15
    De.ke´À.                                     veebJe                               Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     1       keÀmeeF&Jee[e efnue jes[, ®egveeYeÆer, kegÀuee& (Het), cegbyeF& - 400072                              4245
     2       vesleepeer veiej, ìskeÀ[er ke´À. 3, ceesnerueer ieebJe, meeefkeÀveekeÀe, kegÀuee& (He)                       2045
     3       mece´eì veiej, DeMeeskeÀ veiej, OecexMe ìskeÀ[er ceeie& ke´À 3, Sue.yeer.Sme.ceeie&, kegÀuee& (He)                 385
     4       efceefuebbo veiej, ìskeÀ[er ke´À. 3, meekeÀerveekeÀe, kegÀuee& (He)                                1730
     5                                                      ´
            meblees<eerceelee veiej, JeeefucekeÀer veiej, efnceeue³e meesmee³eìer, jepet veiej, ìskeÀ[er keÀ. 3, Sue.yeer. Sme.ceeie&,     3275
            kegÀuee& (He)
       6                                            b
            JekeÀerue ®eeU, megYee<eveiej, ieCesMeveiej leyesuee, mecelee efJeÐee ceoerj, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He)               300
       7     osJeer®ejCe ®eeU, keÀepetHee[e, kegÀuee& (He)                                           200
       8     cegkegbÀojeJe Deebyes[keÀj veiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He) cebgyeF&                                100
       9     Yeerce veiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He)                                               100
      10     ieCesMe meefceleer, DemeuHeÀe ìskeÀ[er, kegÀuee& (He)                                       75
      11     Meebleer veiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He)                                              125
      12                g
            ueeueyelleer, nveceeve ìskeÀ[er, kegÀuee& (He)                                           100
      13     ieg©veevekeÀ veiej, Sue.yeer.Sme. ceeie& meceesj, vesJeue Deeieejemeceesj, kegÀuee& (He)                      200
      14     JeeefucekeÀer veiej, efnceeue³ee meesmee³eìer ceeie&, jepeerJe veiej, kegÀuee& (He)                        --
      15     ueJnueer yebieuee, ef[uekeÌme ne@ìsue®³ee ceeies, Sue yeer Sme ceeie&, kegÀuee& (He)                        --
 5.                 r
           cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³eeë 89
  GHekeÀj He´eHle                 GHekeÀj vemeuesu³ee                               ceneHeeefuekesÀ®³ee
              Deboepes ueeskeÀmebK³ee                         Deboepes ueeskeÀmebK³ee                  Deboepes ueeskeÀmebK³ee
   Fceejleer                     Fceejleer                                    Fceejleer
     -              -          89                        9800              --             --
 6.   OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë 13
   De.ke´À.                               r
                                 Jemlee®es veebJe                      ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)        r
                                                                               Jemlee®ee He´keÀej
    1       keÀmeeF&Jee[e efnue jes[, ®egveeYeÆer, kegÀuee& (Het), cegbyeF& - 400072                     4245         [eWiej GleejeJej
    2       vesleepeer veiej, efnue veb 3, ceesnerueer efJnuespe, meekeÀerveekeÀe, kegÀuee& (He)               2045         [eWiej GleejeJej
    3                              f
           mece´eì veiej, DeMeeskeÀ veiej, OecexMe enue jes[ veb 3, Sue.yeer.Sme.ceeie&, kegÀuee& (He)            385         [eWiej GleejeJej
    4                  f
           efceefuebbo veiej, enue veb. 3, meekeÀerveekeÀe, kegÀuee& (He)                          1730         [eWiej GleejeJej
    5       meblees<eerceelee veiej, JeeefucekeÀer veiej, efnceeue³e meesmee³eìer, jepet veiej, efnue veb. 3,        3275         [eWiej GleejeJej
           Sue.yeer.Sme.ceeie&, kegÀuee& (He)
      6     JekeÀerue ®eeU, megYee<e veiej, ieCesMe veiej leyesuee, mecelee efJeÐee ceboerj, DemeuHeÀe,            300         [eWiej GleejeJej
           kegÀuee& (He)
     7      osJeer®ejCe ®eeU, keÀepetHee[e, kegÀuee& (He)                                   200         [eWiej GleejeJej
     8      cegkegbÀojeJe Deebyes[keÀj veiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He) cebgyeF&                        100         [eWiej GleejeJej
     9      Yeerceveiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He)                                       100         [eWiej GleejeJej
     10      ieCesMe meefceleer, DemeuHeÀe ìskeÀ[er, kegÀuee& (He)                               75          [eWiej GleejeJej
     11      Meebleerveiej, DemeuHeÀe, kegÀuee& (He)                                      125         [eWiej GleejeJej
     12                 g
           ueeueyelleer, nveceeve ìskeÀ[er, kegÀuee& (He)                                  100         [eWiej GleejeJej
     13                               s
           ieg©veevekeÀ veiej, Sue.yeer.Sme.ceeie& meceej, vesJnue Deeieeje meceesj, kegÀuee& (He)              200         [eWiej GleejeJej
                                               144
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

7.        g
     leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 14
 De.ke´À.             #es$e                   Fceejleer®eer ceeefnleer      mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    S®e.Heer. kesÀUgmkeÀj ceeie&, ceneveiejHeeefuekeÀe        leUcepeuee DeefOekeÀ 4            b
                                                      Þeerceleer ®eeomegueleevee ce@[ce      9930883759
      MeeUe                                  cepeues
  2    ieCesMe yeeie, ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe           leUcepeuee DeefOekeÀ 3cepeues   Þeer. keÀebleejece Keeb[Jeer        9224774411
  3    ®egveeYeÆer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe              leUcepeuee DeefOekeÀ 4     Þeer. He´keÀeMe ìer. keÀesUer        9224232446
                                          cepeues
   4    kegÀjsMeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe          leUcepeuee DeefOekeÀ 4            f
                                                      Þeer DeleeGj jence             9867722895
                                          cepeues
   5    vesn© veiej, ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe          leUcepeuee DeefOekeÀ 3cepeues   Þeer ceesncceo peeefHeÀj lepeeuees{     9869267346
   6    Sme.peer.yeJex ceeie&, ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe       leUcepeuee DeefOekeÀ 1             ´
                                                      Þeer. jepesbê Hemeeo Deej efmenb      9702024817
                                          cepeuee
   7    ceesjsMJej HeeìCekeÀj ceeie&, ceneveiejHeeefuekeÀe     leUcepeuee DeefOekeÀ 3cepeues   Þeerceleer megveboe Ieveoeì         9870123280
       MeeUe
   8    veewHee[e ceneveiejHeeefuekeÀe efnboer MeeUe         leUcepeuee DeefOekeÀ 1   Þeer. jepeWê Sce. Heeb[s            8108548425
                                          cepeuee
   9    DemeuHeÀe veiej ceneveiejHeeefuekeÀe G®®e         leUcepeuee DeefOekeÀ1 cepeuee Þeer. jcesMe De[ieUs              9987653199
            f
       ceeO³eecekeÀ MeeUe
   10    mÑbIÑ<Ñ& veiej efnboer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe     leUcepeuee DeefOekeÀ 1cepeuee   Þeerce DeemeeJejer keÀesunìkeÀj       9820620549
   11    ceesefnueer ieebJe, peer.S. efuebkeÀ jes[,          leUcepeuee DeefOekeÀ 4     Þeer DeefJeveeMe Deej. je³e         9869228396
       ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe                      cepeues
   12    ieesHeeue Mecee& Fbie´peer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe         -                 g
                                                      Þeerceleer meOee Mecee&           9757413799
   13              ´
       meWì p³et[ Fbiepeer ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe             -           Þeer. HeÀvee&[erme
   14    yewueyeepeej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe            leUcepeuee DeefOekeÀ 3     Þeer. Meebleejece yewkeÀj
                                          cepeues
8.      Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 4
 1      oe©Jeeuee kebÀHeeTb[, kegÀuee& (He)
 2                         s           t
       í$eHeleer efMeJeepeer efke´À[ebieCe ven© veiej, kegÀuee& (He)
 3      efMeJeme=<ìer cewoeve, kegÀuee& (Het)
 4      mJeosMeer efceue kebÀHeeTb[, kegÀuee& (Het)
9.      DeefiveMeceve keWÀêsë 1
         DeefiveMeceve keWÀêe®es
 De.ke´À.                             keWÀê DeefOekeÀejer          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ        Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
             veebJe
  1     keÀceeveer             Þeer. mepexjeJe yeb[iej                 25039200                9930464847
10.     Heesueerme þeCeer ë 4
 De.ke´À. Heesueerme þeC³ee®es veebJe        Jeefj<þ Heesueerme efveefj#ekeÀe®es veebJe        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ          Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   kegÀuee&                Þeer Sue meer YeeuesjeJe                26503182, 26500478               9870464754
  2   meekeÀerveekeÀe            Þeer. Sme.Deej. OevesOej                28472334, 28522434,              9821914349
                                                       28476160
   3    vesn© veiej            Þeer. jeþes[                       25224291,25224647               9821214844
   4    efJn.yeer. veiej          Þeer. Sme. yeer. jeTle                 26500298, 26500296,              9821355621
                                                       26500299
                                            145
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  11.        yeme Deeieej ë 2
   De.ke´À.       veebJe          Deeieej J³eJemLeeHekeÀ      otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ       nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer megefJeOee Deens keÀe?
    1    kegÀuee& (Het) DeeefCekeÀ      Þeer. MesÆer           25221367                         veener
    2    kegÀuee& (He)            Þeer. [er. Sce. peeOeJe      26520274                         veener
  12.    JeenveleUë efvejbkeÀ
  13.        Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë 3
           1. keÀceeveer DeefiveMeceve keWÀê, kegÀuee& (He)
           2. kegÀuee& YeeYee ©iCeeue³e
           3. Sue efJeYeeie keÀe³ee&ue³e
  14.        jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë
           1. ceesþs jmles 65, ueebyeer 56.13 efkeÀceer
           2. íesìs jmles‫ ,731‏ ‏‬ueebyeer 35.75efkeÀceer
  15.        ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeerë
           1. ceesþs veeues 14
           2.‫ ‏‬íesìs veeues 19
           SketÀCe ueebyeer 17,314 ceerìj
  16.        HeeleëcegKeeb®eer ³eeoerë efvejbkeÀ
  17.                            R
           yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoe®eer ceeefnleer ë
           1. yebefomle ieìejs ë37
           2. ceesN³ee ë 69
  18.        ©iCeeue³eeb®ee leHeefMeueë 10
   De.ke´À.             ©iCeeue³e                      He´keÀej          GHeueyOe Keeìe       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1    kegÀuee& YeeYee ©iCeeue³e                     ceneHeeefuekeÀe              306         26500241, 26500244
    2    DeHe&Ce veefme¥ie nesce                      Keepeieer                 35         26501196
    3    kegÀuee& veefme¥ie nesce                     Keepeieer                 19         26505488
    4    je@³eue veefme¥ie nesce                      Keepeieer                 33         25033865
    5    efmeìer ©iCeeue³e                         Keepeieer                 54         25033093
    6    HeÀewefpe³ee veefme¥ie nesce                   Keepeieer                 68         25034057
    7    He@jeceeTbì veefme¥ie nesce                    Keepeieer                 55         28590064, 28590606
    8    DeeefMeJee&o veefme¥ie nesce                   Keepeieer                 28         28570627
    9    pes.Heer. ©iCeeue³e                        Keepeieer                 25         28504393
   10 DeeieeMes veefme¥ie nesce                        Keepeieer                 18         25033026
  19.           r
       DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoerë 1
    De.ke´À.     mebmLes®es veebJe          He´efleefveOeer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ            Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1   Deefve©Oo yesjespeieej mebmLee       [e@. pe³esMe Mene         24152900                   9820600027
                                               146
                                                                                      yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


20.     Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoer ë 7
 De.ke´À.      GHeemevee keWÀê        efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ       mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ               F& cesue
  1     kegÀuee& (Het)                   b
                       Þeer. M³eecekeÀeleefmebn ceeleeW[keÀj     9869072226           shyamkant@gmail.com
  2     kegÀuee& (He)          Þeer. cenWvêefmebn kegÀNne[s         9320266855           mymeddy@gmail.com
  3     ®egveeYeÆer           Þeer. DeceesIeefmebn DeveYeJeCes       9969316670           anbhavane@gmail.com
  4     kegÀuee& (He)          Þeer He´Meebleefmebn mee³eieeJekeÀj      9833776256           prashant.saigaonkar@gmail.com
  5     mÑÑkÑÀÑrvÑÑkÑÀÑ                b
                       Þeer pe³eJelejeJeefmebn peeOeJe        9967224267
  6     kegÀuee& (He)              s      f
                       Þeer jeneroemeemebn efHebieUs         9820779305
  7     kegÀuee& (He)          Þeer De©Ceefmebn OegceeU           9870540674
21.                        r     f
       keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀe³e meeceeepekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 8
 De.ke´À.             mebmLes®es veebJe                 He´efleefveOeer®es veebJe         Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1             f
      efHe´³eoMe&veer ceenuee ceb[U              Þeer. cekeÀemejs                       9769035171
  2    kegÀuee& Sp³egkesÀMeve JesuHesÀDej meesmee³eìer     Þeer. veefoce                        9820874864
  3    mebpe³e veiej efJekeÀeme mebmLee                f
                                  Þeer. eleJeejer                       9892293523
  4    DeMeeskeÀ veiej efJekeÀeme mebmLee               f
                                  Þeer. eoHekeÀ                        9833261619
  5    pevemesJee efJekeÀeme mebmLee                 f
                                  Þeer. eoHekeÀ                        9833261619
  6    SkeÀlee JesuHesÀDej meesmee³eìer            Þeer. nd³eele                        9769185226
  7    ieewjJe ceefnuee ceb[U                 Þeer. censMe                         9820001168
  8    ieCejepe yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee     Þeer. ieCesMe                        8082452050
22.                               f      s
     meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee eve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer : 8
       Devegke´ÀceebkeÀ 20 He´ceeCes
23.      Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/ HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer : 5
 De.ke´À.      mebmLes®es veebJe      Hellee       otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ             #ecelee (J³ekeÌleer)      mebHeke&À J³ekeÌleer
  1     efmeOoeble ke@Àìjme&               9223282970, 26521995                     --       Þeerceleer peeOeJe
  2     ieCesMe ke@Àìjme&                 9867576943                          --       Þeer. ieCesMe
  3     DeeefMeJee&o ke@Àìjme&     yewue yeepeej   9819998723, 25109594                     --       Þeer. meesuekeÀj
  4     efmeOoer ke@Àìjme&       meekeÀerveekeÀe  287665302                          --
  5     efvece&ue Hebpeeye ke@Àìjme&           9821268775                          --       Þeer. mewveer
                                           147
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           148
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                        Sce /HetJe&
                                                     f
        efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë ceOegkeÀj legkeÀejece keÀoce ®eewkeÀ, osJeveej ceneHeeeuekeÀe Jemeenle, ieesJeb[er, cegbyeF&- 400 043
1.     YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJexuee þeCes Kee[er He³e¥le, HeefM®ecesuee jeceke=À<Ce ®eWyetjkeÀj ceeie&, Deej.meer.SHeÀ.Jemeenle, meer.peer. ceeie& Heeb pejeHeesU
      ®eewkeÀ, [yu³eg.ìer. Heeìerue ceeie&, ceO³e jsuJes, megYee<e veiej veeuee He³e¥le oef#eCe meerces®ee efJemleej þeCes Kee[erHe³e¥le, GllejskeÀ[erue Dejyeer
            &
      mecegêeHe³ele.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                 efJeYeeieer³e keÀe³ee&ue³e ke´ÀceebkeÀ 2550 2270
                           efJeYeeieer³e efve³eb$eCe ke´ÀceebkeÀ ë 2550 2270, 2555 8789
 De.ke´À.        Heoe®es veebJe              f
                               DeeOekeÀeN³ee®es veebJe    Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ            F& cesue
 1.   mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle               Þeer. kesÀ. yeer. ieebOeer    9769376552         ac.meast@mcgm.gov.in
 2.               b
     keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee             Þeer kesÀ.peer. MeneoleHetjer   9322594470         eemeast@mcgm.gov.in
 3.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. yeer.Jner. keÀmeieerkeÀj  9820460294         aemaint01.meast@mcgm.gov.in
 4.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. Sme.yeer. peeOeJe      9869510915         aemaint03.meast@mcgm.gov.in
 5.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)        Þeer. Deej. Sme. megJex      9004445235         aeenv.meast@mcgm.gov.in
             f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee Fceejle Je          Þeer. Deej. keÀoce        9867764928         aebf.meast@mcgm.gov.in
 6.
     keÀejKeeves
 7.            f b
     mene³³ekeÀ DeeYe³elee Fceejle Je          Þeer. Oees$es           9920729890
     keÀejKeeves
 8.              b
     mene³³ekeÀ DeefYe³elee (peue efJeYeeie)      Þeer. S. Sve. keÀoce       9930260436         awww.meast@mcgm.gov.in
 9.   leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer         Þeer. kesÀ. Sme. ceesjs      9867726969         co.meast@mcgm.gov.in
 10. JewÐeefkeÀ³e Deejesi³e DeefOekeÀejer         [e@. iee³ekeÀJee[         9920759831         mo.meast@mcgm.gov.in
 11. He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)            f
                              Þeer. eoHekeÀ YeevegMeeueer    9920976330
 12. GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ               Þeerce Sme. þekeÀjs        8655851121
 13. ] keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer            Þeer. Sme. yeeiegue        9860513050
3.   HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 11
                                          HeeC³ee®ee GHemee    meb®ee®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.           HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                           keÀjCeejs meb®e      3/He´leer leeme)       Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.     osJeveej Jemeenle                               --              --               --
 2.     vece&osMJej meesmee³eìerpeJeU ìerDee³eSHeÀDeej Jemeenle            1             125           8879654282
 3.     efMeJeepeer ®eewkeÀ (HeebpejeHeesU, yeesjyeeosJeer)              1             125           8879654280
 4.     DeCegMekeÌleer veiejmeceesj, yeer.S.Deej.meer. cegK³e ojJeepee         1             125           8879654283
 5.     osJeveej Deeieejemeceesj, megboj yeeie PeesHe[HeÆer              --              --               --
 6.         g
       ceOegmeove meesmee³eìer, efMeJeepeer veiej, Huee@ì ke´À. 49          1             125           8879654281
 7.     ceeTbì Jn³eg Jemeenle                             --              --               --
 8.     osJeveej keÀÊeueKeevee                             1             125           8879654279
 9.     osJeveej Heesueerme þeCes                           1             125           8879654284
 10.     ueuuegYeeF& kebÀHeeGb[                            --              --               --
 11.     ceeveKego& meyeJes                               1             175           8879654284
                                           149
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.              s
             oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë10
   De. ke´À.                  veebJe                                      Jeml³eeb®es He´keÀej
   1       Deesce ieCesMe veiej                                          [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   2       me¿eeêer veiej                                             [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   3       DeMeeskeÀ veiej                                             [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   4       jengue veiej                                              [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   5       Yeejle veiej ìskeÀ[erkeÀ[erue yeepet                                  [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   6       De³eesO³ee veiej                                            [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   7       efJe<Cetveiej, Sue.³eg.ie[keÀjer ceeie&                                 [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   8       neMet De[Jeeveer veiej                                         [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   9       yebpeej leeb[e                                             [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
   10       ieewlece veiej, HeebpejeHeesU                                      [eWiej Gleej/ oj[ keÀesmeUCes
  5.             r
        cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 30
    GHekeÀj He´eHle                GHekeÀj vemeuesu³ee                               ceneHeeefuekesÀ®³ee
               Deboepes ueeskeÀmebK³ee                         Deboepes ueeskeÀmebK³ee                   Deboepes ueeskeÀmebK³ee
     Fceejleer                     Fceejleer                                   Fceejleer
       -              -          21                      GHeueyOe veener           9              GHeueyOe veener
  6.    OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³eeë- 3
       De.ke´À.                r
                        Jemlee®es veebJe            ueeskeÀmebK³ee (Deboepes)                    r
                                                                        Jemlee®ee He´keÀej
        1        ef®elee ke@ÀcHe                        51000                     mecegê efkeÀveeN³eeueiele
        2        legYex ieebJe                          8500                     mecegê efkeÀveeN³eeueiele
        3        efMeJeepeer veiej                       53000                     mecegê efkeÀveeN³eeueiele
  7.             g
             leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCesë 3
   De.ke´À.                  #es$e                 Fceejleer®eer ceeefnleer         mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe   otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1         efMeJeepeer veiej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe ke´À.1   leUcepeuee DeefOekeÀ leerve cepeues    Þeer. efmìHeÀve             9224612728
    2         osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe MeeUe           leUcepeuee DeefOekeÀ leerve cepeues    Þeer. legkeÀejece Ieeie         9869845954
    3         ceejJeueer cejeþer MeeUe                 leUcepeuee DeefOekeÀ SkeÀ cepeuee        f b
                                                              Þeer. eceefueo meeJeble         9892830041
  8.          Kegueer GÐeeves /ceeskeÀU³ee peeiee ë 29
       1                                      r
             [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj cewoeve, efmeìerSme 93(Heer ìe), efMeJeepeerveiej Heesmì Dee@efHeÀme meceesj, ieesJeb[er
       2                             f
             Þeer í$eHeleer Meent cenejepe efke´À[ebieCe, emeìerSme 93(Heer ìer), Jemeenle keÀe³ee&ue³eeceeies, efMeJeepeerveiej, ieesJeb [er
       3      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme 2(Heer ìer), ueuuegYeeF& Deceerve®ebo mebkegÀue, ieesJeb[er
       4      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.2/6 yeesjueeieebJe, ieesJeb[er, Heer Sue ueesKeb[s DeeefCe peerSce efuebkeÀ jes[ ojc³eeve
       5      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.270/276(Heer ìer), 298 osJeveej ieesJeb[er mìsMeve jes[, ieesJeb[er (Het)
       6      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.74 (Heer ìer) osJeveej ieebJe, Deesu[ cesìue yee@keÌme kebÀHeveer, ieesJeb[er (Het)
       7      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, De@vmeeruejer mebkegÀuepeJeU, v³et ieewlece veiejpeJeU, meesveeHetj jes[, osJeveej, ieesJeb[er (He)
       8      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.7(Heer ìer), kesÀvee yeepeej, osJeveej keÀlleueKeev³eemeceesj
       9                                                                          w
             cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.118 yeer ceeveKeto& ieeJee®ee keÀener Yeeie, (efyebotceeOeJe þekeÀjs ceveesjbpeve ceoeve), Jner.Sve. HegjJe
             ceeie&, yeer.S.Deej.meer. cewoeveemeceesj, DeCegMekeÌleer veiej
      10      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.2/14 yeesjeieebJe, yeesjuee ieesJe[er, Heer.Sue.ueesKeb[s DeeefCe peer.Sce.efuebkeÀ jes[ ojc³eeve
      11      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À.373/4 osJeveej ieebJe, Jner.Sve. HegjJe ceeie&, osJeveej
      12      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À. 767 (Heer ìer), yeesuee& ieebJe, osJeveej HeÀece& jes[
      13      cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À. 373/7 osJeveej ieebJe, Jner.Sve.HegjJe ceeie&, osJeveej                                                150
                                                                                 yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

   14   cewoeveekeÀefjlee jeKeerJe YetKeb[, efmeìerSme ke´À. 4S/4/1DeeefCe 4S/8/3 peer.Sce.efuebkeÀ jes[, yeesuee& ieebJe, osJeveej
   15         w
      KesUe®es ceoeve, SHeÀ yuee@keÀ meceesj, osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe Jemeenle
   16                  w
      oerveo³eeU GHeeO³ee³e ceoeve, efmeìerSme ke´À.218(Heer ìer), ef®elee ke@ÀcHe, legYex, legYex Heesueerme ®eewkeÀermeceesj
   17          w                                                              b
      KesUe®es ceoeve, YetKeb[ efmeìerSme ke´À. 87(Heer ìer), osJeveej ieebJe, Mene DeeefCe DeBkeÀj FbefpeefveDeefjbie keÀe@uespemeceesj, ieesJe[er
   18          w
      KesUe®es ceoeve YetKeb[ efmeìerSme ke´À. 256(Heer ìer)DeeefCe 257 legYex, Hee³eueerHee[e ieebJe,keÀeUs neTmemeceesj
   19          w                                       g
      KesUe®es ceoeve YetKeb[, efmeìerSme ke´À. 138 yeer, yeebyeìJee[er, ceeveKego&, ceeveKeo& mLeevekeÀ ceeie&
   20   keÀejyeeuee cewoeve YetKeb[, efmeìerSme ke´À. 10(Heer ìer), meJe&s ke´À.152(Heer ìer)
   21   [e@. Deebyes[keÀj GÐeeve, yeer. meskeÌìj osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe Jemeenle, cegb yeF&
   22   efmeOoeLe& GÐeeve, efuebyeesCeer yeeie, ieesJeb[er HegueepeJeU
   23                            s
      GÐeeve YetKeb[, npee&[me iees[eTvemeceej, keÀesb[Jee[e, osJeveej Jemeenle
   24   kegÀceej YetHesMe GÐeeve, efmeìerSme ke´À. 93(Heer ìer), F&-11 osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe Jemeenle, cebgyeF&
   25   cenelcee p³eesleeryee HegÀues GÐeeve efmeìerSme ke´À.1 (Heer)/93, HeeìerueJee[erpeJeU, 300ìer/Sme osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe Jemeenle
   26   GÐeeve YetKeb[ ueesìme Jemeenle, Deyogue nceero ceeie&, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er
   27   oeoemeensye iee³ekeÀJee[ GÐeeve, efmeìerSme ke´À.1 (Heer) 93, osJeveej ceneveiejHeeefuekeÀe Jemeenle
   28   GÐeeve YetKeb[ efmeìerSme ke´À.2/10, yeesuee& ieebJe ieesJeb[er, Heer.Sue.ueesKeb[s DeeefCe peer.Sce. efuebkeÀ jes[ ojc³eeve
   29             w
      GÐeeve YetKeb[ ieelece veiej Jemeenle ke´À.1 ieesJeb[er
9.     DeefiveMeceve keWÀêsë 2
       DeefiveMeceve keWÀêe®es
 De.ke´À.                          keWÀê DeefOekeÀejer             otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
           veebJe
  1   ®eWyetj               Þeer. Heer. Deej. He©UskeÀj                25224824             9930464754
  2   osJeveej               Þeer. Deej.yeer. Iee[ies                  25563391             9930464755
10.   Heesueerme þeCes ë 6
 De.ke´À. Heesueerme þeC³ee®es veebJe     Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ           Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    ®eWyetj              Þeer. yeer. yeer jeþes[            25232044,25221613,                9821214844
                                                 25227563
   2    osJeveej             Þeer. Heer.ìer. HevemkeÀj           25567406, 25563381,               9594017400
                                                 25568682
   3    ieesJeb[er            Þeer. yeer. efJn. jeCes            25562171, 25562172,               9870310825
                                                 25562173
   4    efMeJeepeer veiej        Þeer. Deej.Sme. Deie´Jeeue          25518961, 25580506,               9773177123
                                               25580516, 25560098
   5    ì^e@cyes             Þeer.Sme.S. Kewjs               25567190, 25563382                9870469855
   6    ceeveKego&                      t
                        Þeer.Sme.peer. jpeHele            22926006, 27909001                9870373164
11.     yeme Deeieej ë 2
                                                                   nsueerkeÀe@Hìj GlejJeC³ee®eer
 De.ke´À.      veebJe      Deeieej J³eJemLeeHekeÀ               otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
                                                                     megefJeOee Deens keÀe?
 1      efMeJeepeer veiej    Þeer. Heer.Deej.ieJeejer          25588284, 25588466                         nes³e
 2      osJeveej        Þeer.Heer.Sce. iee³ekeÀJee[      25565840, 25564136, 25563386                      nes³e
12.     JeenveleUë 2
      1. IevekeÀ®eje J³eJemLeeHeve efJeYeeiee®ee YetKeb[, peer.Sce. ceeie& ueiele®ee PeeefkeÀj ngmesve ceeie&, ieesJeb[er
      2. veìJej HeeefjKe kebÀHeeT[ peJeU, efMeJeepeer veiej, ueesìme Jemeenle, ieesJeb[er
                                         151
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  13.        Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀêë 3
           1. ®esbyetj DeefiveMeceve keWÀê
           2. osJeveej DeefiveMeceve keWÀê
           3. mee³eve HeveJesue pekeÀele veekeÀe
  14.        jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeerë 94.34 efkeÀ.ceer., je<ì^er³e ceneceeie&-2.5 efkeÀ.ceer.
  15.        ueneve- ceesþîee veeu³eeb®eer ueebyeerë
           ceesþs veeues ë 12
           1. Heer.Sce.peer.Heer. veeuee      5.   iee³ekeÀJee[ veiej veeuee         9. jengue veiej veeuee
           2. ef®eu[^sve S[ veeuee         6.   megYee<e veiej veeuee           10. He´³eeie veiej veeuee
           3. osJeveej veeuee            7.   leesueejece veeuee             11. DeesmeJeeue veeuee
           4. jefHeÀkeÀ veiej veeuee        8.   Dee³eesO³ee veiej veeuee          12 ieJeeCeHee[e veeuee
           íesìs veeues ë 16
  16.        HeeleëcegKee®eer ³eeoer ë efvejbkeÀ
  17.        yebefomle ieìejs DeeefCe ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë
                                                         s
           neye&j jsuJesë ®eWyetj mLeevekeÀeHeemetve ceeveKeto& mLeevekeÀ- ceeveKeto& -yesueeHetj jsuJeHetueeHe³e¥le (JeeMeer Kee[er ) ísoerle cees-³ee
           {ÑHÑÑ iÑìÑjs :
           1. megYee<e veiej veeuee
           2. iee³ekeÀJee[ veiej veeuee
           3. DebkegÀj efmevescee, ieesJeb[er jsuJes mLeevekeÀepeJeU
           4. ueuuegYeeF& kebÀHeeT[ peJeU
                        ´
           5. cebgyeF&-HeveJesue-ogleieleer ceeie& jsuJes G·eCeHegueepeJeU
           6. ceeveKego& jsuJes mLeevekeÀ, cenelcee HetÀues veiej peJeU
  18.        ©iCeeue³eeb®ee leHeefMeueë 5
   De.ke´À.                 veebJe              He´keÀej          GHeueyOe Keeìe          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1        Meleeyoer ©iCeeue³e               ceneHeeefuekeÀe            210           25564069/25564070/71
    2        ceeB ©iCeeue³e                  ceneHeeefuekeÀe             74             25220333/34
    4                  =
            osJeveej He´megleerien              ceneHeeefuekeÀe             14              25563396
    5        Deej.meer.SHeÀ. jÀiCeeue³e            MeemekeÀer³e              150              25563137
  19.               r
           DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeë 16
     De.ke´À.            mebmLes®es veebJe             He´efleefveOeer®es veebJe     otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ         Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
      1      o³eevebo Meeoerie´ece DeeÞece mebmLee, ceentue    Þeer yeesJeve yeeyeg ceenguekeÀj   25540862, 25543626
      2      Deej.Dee³e.Heer.                   Þeerceleer megefHe´³ee leesjmkeÀj
      3      He´Lece                        Þeerceleer DeeMeea
      4      Yeejle Sp³egkesÀMeve meesmee³eìer           Þeerceleer cebpet efmebn
      5      cegbyeF& meesMeue [sJnueHeceWì            Þeer. osJekeÀj
      6      peerJevep³eesleer ceefnuee ceb[U           Þeerceleer meeefjkeÀe Heeìerue
                                       Þeerceleer ef®e$ee Heeìerue
      7     ceeveJe keÀu³eeCe ceefnuee ceb[U           Þeer. cee©leer keÀemeejs
      8     Deefnu³eeyeeF& Oece&oe³e efJeMJemle          Þeerceleer ceeueleer Mes[ies
      9     jengue Mew#eefCekeÀ DeeefCe efke´À[e mebmLee     Þeer. Mejo ieebieg[x
      10     Deece´Heeueer ceefnuee ceb[U                  b
                                       Þeer. meoerHe efvekeÀce
      11     je<ì^er³e DeHebie efJekeÀeme mebmLee         Þeer. Jner.kesÀ.peeOeJe


                                                152
                                                                               yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De.ke´À.            mebmLes®es veebJe       He´efleefveOeer®es veebJe        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 12     keÀesjes HeÀe@j efueìjmeer
 13     DeHeveeue³e
 14     mìg[bì De@v[ jsefme[bìme JesuHesÀDej
 15     vesyej Mew#eefCekeÀ mebmLee
 16     efmeìer mesJee meesmee³eìer
20.     Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë 8
 De.ke´À.  Gheemevee keWÀê        efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ      mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                F& cesue
  1               Þeerce. ce=Cce³eerefJeje efmebn         9821119249             survemv@yahoo.co.in
  2               Þeer. megjWêefmebn meeJeble           9819882025             forsurendra@live.in
  3               Þeer. ieesHeeueefmebn peeOeJe          9322656108             gopaljad@gmail.com
  4               Þeer. cebiesMeefmebn HesìkeÀj          9967657236             mangesh.petkar@gmail.com
          ì^e@cyes
  5                            w
                 Þeer. efvelesMeefmebn ®eeOejer         9850700999             Nitsdmv9@rediffmail.com
  6               Þeer. He´efJeCeefmebn meceLe&          9819411946
  7                          b
                 Þeer. efkeÀMeesjefmen Heeb®eeue         9869964600
  8                      W
                 Þeer. Mewueê efveJeeles             9892890511
         g
21. keÀeceieej HejefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :- 13
 De.ke´À.                b
                  mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe            mebyeefOele J³ekeÌleer          mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
  1   peefmìme JesuHesÀDej ceb[U                       Þeer. megefveue Sme.              9869565976
                        f
      [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj ceenuee ceb[U                   f
                                         Þeer. Deecej Sme.                9833426527
  2   ve@Meveue Sp³egkesÀMeve JesuHesÀDej meesmee³eìer            Þeer. peerJeve                 9867678210
      %eevemebHeoe efMe#eCe He´meejkeÀ ceb[U                 Þeer. Deefveme                 9819184655
  3   efkebÀie [sJnueHeceWì meesmee³eìer                   Þeer. Jejojepe                 9224223461
      DeeoMe& mesJee mebIe                          Þeer Jejojepe                  9224223461
  4   efoMee JesuHesÀDej meesmee³eìer                    Þeer. Depe³e                  9821144223
                               s
      DeeMee cesef[keÀue DeeefCe Sp³egkesÀMeve JesuHeÀDej meesmee³eìer    Þeer. Deefveue                 9870684997
      ceesnjce efve³eepe JesuHesÀDej DemeesefMeSMeve             Þeer. yeeuet                  9920745380
      efnbo SkeÀlee ceefnuee ceb[U                      Þeer meeefpeo                  9869380134
  5   peveefnle efJekeÀeme mesJee mebmLee                  Þeer. mebyeesefOe                9222182732
      Sp³etkesÀMeve De@C[ JesuHesÀDej meesmee³eìer De@eHeÀ cegbyeF&     Þeer. Jeefpej                  9224381621
      Sme.Heer.S.Deej.meer.                         Þeerceleer Meefce&uee              9870293510
      mebyeesefOe yesjepeieej mesJee mebmLee                 Þeer. peerJeve                 9870394191
      peerJeveoerHe yesjespeieej mesJee mebmLee ce³ee&efole                                 9773166616
          f
      pe³e enbo mesJee meesmee³eìer                     Þeer. efMeJejece                9324627378
      S ceggbyeF& kesÀDej                          Þeer. Yeejle                  9322703155
      ceeveJe Deejesi³e mesJee mebmLee                    Þeer. Mecee&                  9892866828
  6             f
      Fbefoje veiej jenJeemeer mesJee mebIe                 Þeer. jepet keÀesUer              9892453800
      efMeJe MebkeÀj ®eeU mesJee meefceleer                 Þeer. jepet keÀesUer              9892453800
      SkeÀefJeje efJeÐeeue³e ceepeer mesJee mebIe              Þeer. jepet keÀesUer              9892453800
      De<ìefJevee³ekeÀ mesJee ceb[U                     Þeer. jepet keÀesUer              9892453800
  7   efmeìerPeve JesuHesÀDej DemeesefmeSMeve                Þeer. HeÀe©Ke                  9870717001
      Meesuece JesuHesÀDej ì^mì                       Þeer. HeÀe©Ke                  9870717001
      keÌueeefmekeÀ JesuHesÀDej DemeesefmeSMeve               Þeer. HeÀe©Ke                  9870717001                                       153
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


     De.ke´À.                  b
                        mJe³emesJeer mebmLes®es veebJe            mebyeefOele J³ekeÌleer       mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
            Debpetceve-S-DeeefMekeÀve jmegue                    Þeer. peueeue              9820311491
       8    keÀueekegbÀpe efce$eceb[U                       Þeer. efpelesMe             9867087526
            Þeer ®esjsMJej efce$e ceb[U                      Þeer. Jebmele              9892024399
       9    ueeskeÀMeenerj DeCCeeYeeGÀ meeþs meceepe mesJee ceb[U         Þeer. jepeerJe [yu³et.         9892563836
            veJepeerJeve efve³eeue keÀefceìer                   Þeer. cegefpeye             9892807046
            me¿eeêer efke´À[e ceb[U                        Þeer. jepeerJe [yu³et.         9892563836
      10                   f
            meneje meeceeefpekeÀ He´ele<þeve                    Þeer. jcesMe              9322889100
                  f
            GlkeÀ<e& ece$e ceb[U                          Þeer. jepWeê              9869150395
            mìej mesJee mebIe                           Þeer. jepesbê              9869150395
      11     pevekeÀu³eeCe jefnJeemeer mesJee mebIe                 Þeer. megefveue             9892165115
            mebIeìerle efce$e ceb[U                        Þeer. megefveue             9892165115
      12     ³egJee efJekeÀeme                               f
                                               Þeer. eovesMe              9867244723
            ueeskeÀefnle He´efle<þeve                       Þeer. ieewlece             9029059457
            efJeMeeue yesjespeieej mesJee menkeÀejer ce³ee&efole               b
                                               Þeer. meoerHe              9930853707
      13     pevelee mesJee ceb[U                          Þeer. Kejìceesue            9322516439
            iebiees$eer meceepe keÀu³eeCe meefceleer                Þeer. Kejìceesue            9322516439
  22.                                          s
           meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :
           Devegke´ÀceebkeÀ 21 ÒeceeCes
  23.        Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee mebmLeeb®eer ³eeoer : 2
    De.ke´À.   mebmLes®es veebJe        Hellee        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ          #ecelee (J³ekeÌleer)      mebHeke&À J³ekeÌleer
    1    mìej ne@ìsue              --      9820631111, 9820440544                 --                 b
                                                                      Þeer ceveefpeleefmen Deye´ue
    2    ne@ìsue DemeesefmeSMeve        --      24173030, 9324529259                  --       Þeer MeefMekeÀeble MesÆer
                                           154
                                                                                       yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.                                       Sce /HeefM®ece
           efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë mJeieea³e MejoYeeT Dee®ee³e& ceeie&, veìjepe efmevesceepeJeU, ®eWyetj, cegbyeF&-400071
1.                              r
       YeewieesefuekeÀ ceeefnleerë HetJexuee [yu³et.ìe.Heeìerue ceeie&,peer.Sce.efuebkeÀ jes[ He³e¥le, HeefM®ecesuee 48 Fb®ee®eer leevemee HeeF&HeueeF&ve. oef# eCe meerces®ee
                                                           f    r
       efJemleej olleejece uee[ ceeiee&He³e¥le, GllejskeÀ[erue nÎ meesce³³ee veeu³eeHe³e¥le DeeefCe oe#eCe meeces®ee efJemleej ceentue Kee[erHe³e&le.
2.      cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀë
                                efJeYeeie keÀe³ee&ue³e ë 2528 1929, 2522 5000
                                    efJeYeeie efve³eb$eCe keÀ#e ë2528 4000
 De.ke´À.            Heoe®es veebJe               f
                                   DeeOekeÀeN³ee®es veebJe   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ F& cesue
 1.      mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle              Þeerceleer Sme. Sue. veebos[keÀj 9167833141 ac.mw@mcgm.gov.in
 2.                  b
        keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee            Þeer. kesÀ.peer.MeneoeoHegjer   9892837171 ee.mw@mcgm.gov.in
 3.               f b
        mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)        Þeer. Sme.yeer. peeOeJe      9820150365
 4.               f b
        mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Ie.keÀ.J³e.)        Þeer.efJn.[er. Heeìerue      9987689237 vijay.patil@mcgm.gov.in
 5.               f b
        mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Fceejle DeeefCe      Þeer.[er.efJn. Heeìerue      9820361900
        keÀejKeeves)
 6.               f b
        mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)      Þeer.S.yeer. ®eJneCe           9167212567         aemw.he@mcgm.gov.in
 7.      leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer         Þeerceleer Sme.Jner. cesðeer       9224791484
 8.      JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer       [e@. Sce.Sve. kebgÀYeejs         9920759852         mohmw.phd@mcgm.gov.in
 9.      He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)       Þeer. yeeHeg ceesjs           9869249957
 10.      GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ             Þeerceleer meesveue oUJeer        9892708811
 11.      keÀefveÿ GÐeeve mene³³ekeÀ            Þeer.Jner.[er. meeþs           8268557997
3.      HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 7
  De.                                         HeeC³ee®ee GHemee     meb®eeb®eer #ecelee (Sce     Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
                HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes
  ke´À.                                         keÀjCeejs meb®e       3/He´leer leeme)        Ye´ceCeOJeveer ¬eÀceebkeÀ
  1.     Heesmìue keÀe@ueveer                               1              250            8879654290
  2.     Meeblee peesie ceeie&, efìUkeÀ veiej                       1              125            8879654292
  3.     efìUkeÀ veiej jsuJes mLeevekeÀ (Het)                       1              125            8879654295
  4.     þkeÌkeÀj yeeHHee keÀe@ueveer                           --               --                --
  5.     efmebOeer meesmee³eìer, cne$es Huee@ì peJeU                   --               --                --
  6.     efmebOeer meesmee³eìer, efJeJeskeÀevebo keÀe@uespepeJeU              1              250            8879654296
  7.     Þeerveiej meesmee³eìer,kegÀmegce Fceejle                     --               --                --
4.      oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCes ë 1
              s
 De. ke´À.         veebJe          Deboepes ueeskeÀmebK³ee
   1         ueeue [eWiej              100
5.      cees[keÀUeme Deeuesu³ee FceejleeR®eer mebK³ee ë 26
            r
   GHekeÀj He´eHle                     GHekeÀj vemeuesu³ee                      ceneHeeefuekesÀ®³ee
                Deboepes ueeskeÀmebK³ee                     Deboepes ueeskeÀmebK³ee                 Deboepes ueeskeÀmebK³ee
    Fceejleer                          Fceejleer                           Fceejleer
      -                -            25                2000              1               -
6.      OeeskeÀeoe³ekeÀ #es$eeleerue Jeml³ee ë efvejbkeÀ                                            155
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  7.        leelHejl³ee efveJeeN³ee®eer efþkeÀeCes ë 4
              g
   De.ke´À.              #es$e                    Fceejleer®eer ceeefnleer         mÑbyÑOÑÑrlÑ J³ekeÌleer®es veebJe  otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
    1   ®eWyetj veekeÀe ceneHeeefuekeÀe Got& ÒeeLeefcekeÀ        leUcepeuee DeefOekeÀ SkeÀ cepeuee     Þeer. S.Jner. veeF&keÀ         9892828837
       MeeUe, Deej.meer.ceeie&, ®eWyetj veekeÀe, ®eWyej. t
    2   Ieeìuee Got& ÒeeLeefcekeÀ ceneHeeefuekeÀe MeeUe,         leUcepeuee DeefOekeÀ SkeÀ cepeuee     Þeer. Sme. Sce. Iees[kesÀ       9892453733
       Ieeìuee efJnuespe, ®eWyegj
    3   ieesJeb[er mLeevekeÀ Got& ÒeeLeefcekeÀ              leUcepeuee DeefOekeÀ SkeÀ cepeuee    Þeer. jepesMe oUJeer          9221008129
       ceneHeeefuekeÀe ceje‫‏‬þer MeeUe ¬eÀ 1 KeejosJe
       veiej keÀvee&ìkeÀ Fbûepeer MeeUs®³ee meceesj
    4   ®eWyetj keBÀcHe ceneHeeefuekeÀe MeeUe ieebOeer ceekexÀì     leUcepeuee DeefOekeÀ SkeÀ cepeuee         b
                                                             Þeer. melees<e jeCes          9987264430
  8.    Kegueer GÐeeves / ceeskeÀȳee peeiee ë 45
    De. ke´À.                                          veebJe
      1      mJeieea³e Þeer.Sve.peer.Dee®ee³e& GÐeeve, Sce[erSme ceeie& DeeefCe Jner.Sve.HegjJe ceeie&, ®eewkeÀ, ®eWyetj
      2      mJeieea³e Þeer.Deej.S®e. efMemeesos GÐeeve, 16Jee jmlee, ®eWyetj
      3      [e@. yeeyeemeensye Deebyes[keÀj GÐeeve, Sce[erSme ceeie& DeeefCe 19Jee jmlee, ®eewkeÀ, ®eWyetj
      4      meodieg© keÀoce yeeyee GÐeeve, ®eWyetj mLeevekeÀ, ceneHeeefuekeÀe MeeUsueiele®es GÐeeve
      5      mJeeleb$³e mewefvekeÀ GÐeeve, [e@ meesDejsme ceeie&, ®eWyetj
      6      iebiee ceelee GÐeeve, þkeÌkeÀj yeeHHee keÀe@ueveer, ®eWyetj
      7      pes.veJeceeue cewoeve, ®eWyetj ke@ÀcHe, ®eWyetj
      8                             g
            kegÀceej peieoerMe GHe&À HeHHet GÐeeve, meYee<e veiej, ®eWyetj
      9      Sme Sve Dee®ee³e& MeeUe, DeeefCekeÀ ieeJeeueiele®es GÐeeve
     10      meeF& DeHeCe& Fceejleer®³ee peJeU, cnwmegj keÀe@ueveerueiele®es GÐeeve
     11      YekeÌleer Heeke&À GÐeeve, Dee³ece@keÌme efmevesceepeJeU, DeeefCekeÀieeJe
     12      ceentue ieeJe jmlee, DeeefCekeÀ ieeJeeueiele®es GÐeeve
     13      ieebOeer GÐeevee peJeU, [er. kesÀ. meeb[t ceeie& ueiele®es GÐeeve, ®esbyetj
     14      ueeskeÀceev³e efìUkeÀ cewoeve, menkeÀej efmevesceepeJeU, efìUkeÀ veiej.
     15      cenelcee ieebOeer cewoeve, HebOejeJee jmlee, ®esbyetj
     16      jcesMe Deelceejece GHe&À YeeT ÒeOeeve ¬eÀer[ebieCe, megYee<e veiej, ®esbyetj
     17      ceneHeeefuekeÀe MeeUsueiele®es GÐeeve, efìUkeÀ veiej, ®esbyetj
     18             b
            De³³eHHee ceoerje®³ee peJeUerue GÐeeve, Fceejle ¬eÀ 9 DeeefCe 10 menkeÀej veiej, ®esbyetj
     19      ceejJeueer ®e®e& peJeUerue cewoeve, Deej meer ceeie&, ®esbyetj
     20      Sme. Sue. jeskeÀ[s cewoeve, ceneHeeefuekeÀe MeeUspeJeU
     21      Þeer. veevekeÀ YeespeJeeveer GÐeeve
     22      Þeer. ieCesMe GÐeeve peJeUerue Fceejle ¬eÀ 122 DeeefCe 35
     23                                 w
            DeeoMe& efJeÐeeue³e, menkeÀej veiej peJeUerue ceoeve, ®ebsyetj
     24      Fceejle ¬eÀ 92 – 93, efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     25      Fceejle ¬eÀ 95 – 96 , efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     26                                w
            Fceejle ¬eÀ 98, efìUkeÀ veiej peJeUerue ceoeve, ®esbyetj
     27      Fceejle ¬eÀ 101, efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     28      Fceejle ¬eÀ 104 – 105, efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     29      Fceejle ¬eÀ 109 – 110, efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     30      Fceejle ¬eÀ 111 – 112, efìUkeÀ veiej peJeUerue cewoeve, ®esbyetj
     31      Ieeìuee ceneHeeefuekeÀe MeeUspeJeUerue cewoeve, ®esbyetj


                                               156
                                                                                   yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De. ke´À.                                         veebJe
  32     ueeskeÀMeenerjDeCCee YeeT meeþs GÐeeve, Jner.Sve.HetjJe ceeie& DeeefCe HetJe& êgleieleer ceneceeie& ®eewkeÀ, megceve veiej
  33     pewleJeeve GÐeeve, SJnjsmì Jemeenle, menkeÀej veiej, ®eWyetj
  34     meodieg© pe³ejeceoeme kegbÀpe GÐeeve, nsceg keÀueeveer ceeie&, ®ejF&, ®eWyetj
  35     mce=leer Fceejle, Hesmlece meeiej peJeUerue cewoeve
  36                       g
       JelmeueeleeF& veeF&keÀ veiej, meceve veiej, F&mìve& SkeÌmeÒesme ne³eJes peJeUerue jeKeerJe GÐeeve, ®eWyetj
  37     keÀebieje YeJeve, Hesmlece meeiej peJeUerue jeKeerJe GÐeeve, ®eWyetj
  38     DeeefCekeÀ ieeJe, cnwmegj keÀe@ueveer jmlee, efceLegve FvekeÌuesJn peJeUerue jeKeerJe GÐeeve, ®eWyetj
  39     efìUkeÀ veiej ceneHeeefuekeÀe MeeUe, oJeeKeev³ee®³ee ceeies, ®eWyetj
  40     Je=boeJeve Jemeenle ueiele®es GÐeeve, efìUkeÀ veiej, ®eWyetj
  41     Je=boeJeve Jemeenle ueiele®es oie[e®es GÐeeve, efìUkeÀ veiej, ®eWyetj
  42     yeesuee& ieeJe, ceesleer yeeie, ueiele®es cewoeve
  43     DeeefCekeÀ ieeJe Deeieej ueiele®es GÐeeve
  44     meerìerSme ¬eÀceebkeÀ 2/4 DeeefCe ceentue ieeJe ueiele®es efì[erDeej Huee@ì
  45     meerìerSme ¬eÀceebkeÀ 2/5 DeeefCe ceentue ieeJe ueiele®es efì[erDeej Huee@ì
9.      DeefiveMeceve keWÀêsë 1
 De. ke´À. DeefiveMeceve keWÀêe®es veebJe            keWÀê DeefOekeÀejer            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ     Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1    ®eWyetj                      Þeer. Heer. Deej. He©UskeÀj           25224824             9930464754
10.    Heesueerme þeCeer ë 5
 De.ke´À. Heesueerme þeC³ee®es veebJe      Jeefj<þ Heesueerme efvejer#ekeÀ          otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ           Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  1   ®eWyetj               Þeer. yeer. yeer. jeþes[            25232044,25221613,                9821214844
                                                  25227563
  2     ®egveeYeÆer                       w
                        Þeer. [er. Deej. ®eeOejer            24050084, 24550086                9870392857
  2     vesnª veiej           Þeer. [er. yeer. yeeiee³elekeÀj         25224291, 25224647                9869211181
  3     efìUkeÀ veiej          Þeer. Deej. S. megHeues             25227293,25229345,                9821600509
  4     Deej.meer. SHeÀ.         Þeer. [er. Sme. ³eeoJe             25541690, 25541991                9821079936
11.     yeme Deeieej ë efvejbkeÀ.
12.     JeenveleU ë efvejbkeÀ
13.     Hepe&v³eceeHekeÀ keWÀê ë 2
       1. ®esbyetj DeefiveMeceve keWÀê.    2. Sce/HeefM®ece efJeYeeie keÀe³ee&ue³e
14.     jml³eeb®eer ceeefnleer DeeefCe l³eeb®eer ueebyeer ë
       1. ceesþs jmles ( efmeceWì keÀeB¬eÀerì jes[ [ebyeje®es jes[) - 24.63 efkeÀ.ceer.
       2. ueneve jmles 47.41 efkeÀ.ceer.
       3. ceneceeie& 3.60 efkeÀueesceerìj.
                                          157
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  15.        ueneve- ceesþ³ee veeu³eeb®eer ueebyeer ë 51
           ceesþs veeues : 7
           1. ÞecepeerJeer veeuee
           2. megYee<e veiej veeuee
           3. HeÀìeauee³ePej veeuee
           4. megceve veiej veeuee
           5. ceengue Kee[er
           6. meesce³³ee veeuee
           7. efjHeÀe³evejer veeuee
           íesìs veeues : 44
  16.        HeeleëcegKeeb®eer ³eeoer ë efvejbkeÀ
  17.        yebefomle ieìejs, ceesN³ee Fl³eeoeR®eer ceeefnleer ë71
           1. yebefomle ieìejs : 27            2. ceesN³ee : 44
  18.        ©iCeeue³eeb®ee leHeefMeue ë 12
   De.ke´À.                 veebJe                He´keÀej      GHeueyOe Keeìe            otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ
   1         Meleeyoer ©iCeeue³e                    ceneHeeefuekeÀe      275           25564070, 25564069, 25534071
   2         ceeB ©iCeeue³e                       ceneHeeefuekeÀe       75           25220333, 25220334
   3         DeefMJeveer ce@ìefve&ìer De@v[ iee³eefvekeÀ ne@mHeerìue   Keepeieer         --           25513845
   4         [e@ oeme ©iCeeue³e                      Keepeieer         27           25281960
   5         iepeeveve ©iCeeue³e                     Keepeieer         15           25220131
   6         Fveue@keÀ meJe&meeOeejCe ©iCeeue³e              Keepeieer        100           25204160
   7         osJe ©iCeeue³e                        Keepeieer        100           25284298, 25286911
   8         Kesj ©iCeeue³e                        Keepeieer         14           25284095
   9         kebÀkeÀeue ©iCeeue³e                     Keepeieer         --           25226219
   10        cebieue Deevebo ©iCeeue³e                  Keepeieer         36           25227539, 25294845
   11        [e@ kesÀoejs Yeb[ejs ©iCeeue³e                Keepeieer         11           25284288
   12        [e@ jeJe Deevebo ©iCeeue³e                  Keepeieer                     25286631, 25286670
  19.               r
           DeMeemekeÀe³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer ë 24
    De.ke´À.                 mebmLes®es veebJe                    He´efleefveOeer®es veebJe   otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
     1      Debpegceve-F-Fmueeefce³ee oe©ue Gueece ceesncceefo³ee            Þeer. Keueero                        9224434724
     2      yepejve veJeje$e GlmeJe ceb[U                        -                              9323261054
     3      peve efJekeÀeme meefceleer                          Þeer. iee³ekeÀJee[                      9322857540
     4      [e@ yeeyeemeensye Deebyes[keÀj yesjespeieej menkeÀejer mesJee mebmLee    Þeer. keÀebyeUs                       9322404827
                                                                                 9987246447
       5     lespemJeveer ceefnuee ceb[U                         Þeer. keÀebyeUs                       9324410375
       6     HejCee meeceeefpekeÀ mebmLee                         Þeer. efvejYeJeves                      9869503415
       7     mece³eskeÀ yesjespeieej                           Þeer. efvekeÀce                       9819627662
       8     peve mesJee ceb[U                              Þeer. peeJeso                        9322757847
       9         b          f
            Þeer mele efMejesceCeerr jesenoeme yesjespeieej mesJee ceb[U         Þeer. yeeHet iebies                     9220363072
      10          f
            ÒeYet$ee ece$e ceb[U                             Þeer. uent keÀebyeUs                     9324041209
      11     mJeeefYeceeveer Òeefleÿeve                          Þeer. keÀeìs                         9323066834
      12                g
            ÞecepeerJeer veiej meOeej jefnJeeMeer mebmLee                Þeer. ueeW[s             25284366        9324818878                                                158
                                                                                     yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.

 De.ke´À.             mebmLes®es veebJe                   He´efleefveOeer®es veebJe    otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
  13 GVeleer ceefnuee DeewÐeesefiekeÀ GlHeeokeÀ menkeÀejer mebmLee        Þeerceleer Jebovee efvejYeJeves                9869188762
                                                                         9869503415
  14    efnbot SkeÀlee                               f
                                          Þeer. eoHekeÀ Oee[Jes                     9324013892
  15    meeF&veeLe efce$e ceb[U                       Þeer. ÒeHegÀuue meeJeble                    9324013892
  16            f
       ye´ecnCe jenJeeMeer mebIe                      Þeer. JeeIeceejs                        9323289398
  17           f
       ef$ecetleea ece$e ceb[U                       Þeer. efpeleWê efMebos                     9820445571
  18    ÞeefcekeÀ yesjespeieej menkeÀejer mebmLee              Þeer. efieefjMe keÀesuepes                   9869714840
                                                                         9819245299
  19    meeefJe$eeryeeF& HegÀues efJekeÀeme ceb[U              Þeerceleer HegÀueeyeeF& meesveeJeCes              9320244488
  20    mvesnkeÀuee ceb®e                          Þeer. oeoe oUJeer                       9223292585
  21    Yeejleer yesjespeieej mesJee mebmLee                 Þeer. Deevebo ueeW{s                      9323591628
  22    cesmeme& Deej kesÀ yeême&                      Þeer. efJepe³e meeUgbkesÀ                   9967213721
                                                                         9619174844
 23     ef®ebojkeÀj kebÀmì^keÌMeve                    Þeer. ef®ebojkeÀj             25280288        9820512765
 24     kegÀceej uesyej meHuee³ej                     Þeer. kegÀceej                          9222186653
20.     Deefve©Oo Deke@À[ceer Dee@HeÀ ef[Peemìj ce@vespeceWì - keÀe³e&keÀl³ee¥®eer ³eeoerë7
 De.ke´À.   Gheemevee keWÀê       efJeYeeie He´eflemeeo HeLekeÀ         mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ                 F& cesue
  1                 Þeerceleer meesveeueerJeerje Jele&keÀ       9820993045              sdv_vartak@yahoo.com
  2                    f b b
                   Þeer. eceefueoefmen keÀeUs            9223264559
  3                 Þeer. Yejleefmebn peceveg             9869699163              bharatbj99@rediffmail.com
  4        ®eWyetj               b
                   Þeer. efkeÀjCeefmen Jele&keÀ           9833425256
  5                 Þeer. efJeéeveeLeefmebn leUskeÀj         9322290813              talekarvn@gmail.com
  6                 Þeer. Deefveueefmebn Mesueej           9967834974              anilshelar64@yahoo.co.in
  7                 Þeer. Depe³eefmebn ÒeYet             9224414395              ajay.prabhu@hotmail.com
21.    keÀeceieej HegjefJeCeeN³ee DeMeemekeÀer³e meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer :5
 De. ke´À.                                        mebmLes®es veebJe
  1         f
       ³eMe ceenuee yesjespeieej mebmLee, YeesmeskeÀj Huee@ì ¬eÀ.87, efmeOoeLe& keÀe@ueveer, ®eWyetj
  2                                  f                 f                     f
       ³eMeesefoHe yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee (ce³ee&eole), Oevebpe³e keÀes.Dee@.neTemebie meesmee³eìer, 66/701, meer efJebie eìUkeÀ, ®eWyetj
  3     DeeoMe& yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee, 1/11, ceneHeeefuekeÀe Gob®eve keWÀêe meceesj, peer Sce jmlee, Hesmlece meeiej, jmlee ¬eÀ. 4, ®eWyetj
  4     mJeeefceoerHe yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee (ce³ee&efole), Huee@ì ¬eÀ. 46, Deej ueeF&ve, Keesueer ¬eÀ.5, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er
  5     jepeÞeer yesjespeieej mesJee menkeÀejer mebmLee (ce³ee&efole), Huee@ì ¬eÀ. 46, efì Des, Keesueer ¬eÀ. 2, efMeJeepeer veiej, ieesJeb[er
22.     meeb[HeeCeer J³eJemLeeHeve Je Hepe&v³e peueJeeefnv³ee efve®eje neC³eemeeþer keÀece keÀjCeeN³ee meeceeefpekeÀ mebmLeeb®eer ³eeoer : 24
                                            s
                    s
       (Deveg¬eÀceebkeÀ 19 ÒeceeCe)
23.     Devve HeeefkeÀìeb®es efJelejkeÀ/HegjJeþe keÀjCeeN³ee memLeeb®eer ³eeoer: 3
                                  b
 De. ke´À.                                                         #ecelee
            mebmLes®es veebJe         Hellee        otjOJeveer ke´ÀceebkeÀ                       mebHeke&À J³ekeÌleer
                                                              (J³ekeÌleer)
   1     Þeer ceveefpele efmebie Deye´eue   mìeme& ne@ìsue  9820631111, 9820440544               --        Þeer ceveefpele efmebie Deye´eue
   2             f
        Þeer DeJeleej emebie Deueeie                 9870908806                  --                f
                                                                      Þeer DeJeleej emebie Deueeie
   3     Þeer MeMeerkeÀeble MesÆer      ne@ìsue         24173030                  --        Þeer Sme MesÆer
                           DemeesefmeSMeve     9324529259
                                        159
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.
           160
                                                                                    yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


                                    Sve - efJeYeeie
                    efJeYeeie keÀe³ee&ue³ee®ee Helleeë peJeenj jes[, IeeìkeÀesj (Het) cegbyeF&- 400 077
1.     YeewieesefuekeÀ ceeefnleer ë oef#eCe meercee – meesccew³ee veeuee, `Sce/HetJe& Je Sce/HeefM®ece ` efJeYeeiee®³ee meercee js<esHe³e&le efJemleejuesueer Deens. Gllej
      meercee – Heer. ieesojspe ceeie&, Heeke&À meeF&ì jes[ `Sme` efJeYeeiee®³ee meercee js<esHe³e&le. HeefM®ece meercee – Dejyeer mecegê HetJe& meercee – vesleepeer
      HeeuekeÀj ceeie&, `Sue` efJeYeeiee®³ee meercee js<esHe³e&le.
2.     cenlJee®es mebHeke&À ke´ÀceebkeÀ
                           efJeYeeieer³e keÀe³ee&ue³e ke´ÀceebkeÀ ë2501 0161, 2501 0165
                                 efJeYeeieer³e efve³eb$eCe ke´ÀceebkeÀ ë2501 3000
 De.ke´À.            Heoe®es veebJe             f
                                  DeeOekeÀeN³ee®es veebJe   Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ           F& cesue
  1     mene³³ekeÀ Dee³egkeÌle               Þeer. efJn. [er. keÀebyeUs   9167203778         ac.n@mcgm.gov.in
  2                b
       keÀe³e&keÀejer DeefYe³elee             Þeer. Sme. Sce. efÜJesoer    9920424555
  3             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. yeer. Sme. ceesceues   9769059996         aemaintence01@mcgm. gov.in
  4             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (Heefjj#eCe)         Þeer. S. Sce. efMebos      9987165327         aemaintence02@mcgm. gov.in
  5             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee Fceejle Je keÀejKeeves    Þeer. S. S.Deej. MesKe     9820520994         hakeem.aebfn@gmail.com
  6             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee (peue efJeYeeie)       Þeer. Deej. meer. He´Yet    9930260439         aeww.n@mcgm.gov.in
  7             f b
       mene³³ekeÀ DeeYe³elee, (Ie.keÀ.J³e.)        Þeer. Heer.Deej. peeOeJe    9819209069         prafull.jadhav@mcgm.gov.in
  8     leke´Àej efveJeejCe DeefOekeÀejer          Þeerce Deej. Deej.       9820775963         ac.n@mcgm.gov.in
                                 KeeveefJeuekeÀj
   9   JewÐekeÀer³e Deejesi³e DeefOekeÀejer        [e@. YetHeWê Heeìerue      9920759833 mohnward@gmail.com
   10   He´MeemekeÀer³e DeefOekeÀejer (MeeUe)        Þeerceleer Kewjcees[s      9821537664
   11   GÐeeve efJeÐee mene³³ekeÀ              Þeer. Deej. kesÀ. efmebie    9820299319
   12   keÀefve<þ Je=#e DeefOekeÀejer            Þeer. DeeJnejs         9763230130
3.     HeeCeer mee®eC³ee®eer efþkeÀeCes ë 08
                                           HeeC³ee®ee GHemee     meb®ee®eer #ecelee (Sce    Gob®eve meb®e ®eeuekeÀe®ee
 De.ke´À.            HeeCeer mee®eC³ee®es efþkeÀeCe
                                            keÀjCeejs meb®e       3/He´leer leeme)      Ye´ceCeOJeveer ke´ÀceebkeÀ
 1.     151, veJeerve Heble veiej, IeeìkeÀesHej (Het)                  1             125          8879654298
 2.     ef®ejeie veiej pebkeÌMeve, veeje³eCe veiej, IeeìkeÀesHej (He)          1             125          8879654299
 3.     oeceesoj Heeke&À, IeeìkeÀesHej (He)                       1             125          8879654301
 4.     osJekeÀeyeeF& ®eeU, IeeìkeÀesHej (He)                      1             125          8879654302
 5.     ieewjerMebkeÀjJee[er, pewve cebefojepeJeU, IeeìkeÀesHej (He)           1             125          8879654303
 6.     njerHee[e, keÀeojer ®eeue, IeeìkeÀesHej (He)                   1             125          8879654304
 7.     Heesefueme Jemeenle, meefJe&me jes[, IeeìkeÀesHej (He)              1             125          8879654305
 8.     efJeÐee efJenej mLeevekeÀ, eflekeÀerì Deej#eCe keÀe³ee&ue³eepeJeU,        1             125          8879654306
       IeeìkeÀesHej (He)
                                          161
yÑ=.cÑgb.cÑ.vÑ.HÑÑ.


  4.        oj[ keÀemeUC³ee®eer Meke̳elee Demeuesueer efþkeÀeCesë 27
               s
   De. ke´À.                                        veebJe                             Deboepes ueeskeÀmebK³ee
    1        ueeskeÀceev³e meesmee³eìer, Je<ee& veiej, efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                      190
    2        ke=À<Cee meesmee³eìer, ueeskeÀceev³e veiej, Je<ee& veiej, efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)              225
    3        pevekeÀu³eeCe meesmee³eìer, Je<ee& veiej, efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì IeeìkeÀesHej (He)                       155
    4        pe³e cee ogiex meesmee³eìer, Je<ee& veiej. efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                      50
    5        YeerceeMebkeÀj meesmee³eìer, Je<ee& veiej. efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                      205
    6        ieewjerMebkeÀj meesmee³eìer, Je<ee& veiej. efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                      255
    7        GceecensMJejer meesmee³eìer, Je<ee& veiej, efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                      95
    8        mebiece meesmee³eìer, Je<ee& veiej. efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                         165
    9        iepeeveve meesmee³eìer, Je<ee& veiej. efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                        95
    10        megoMe&ve meesmee³eìer, Je<ee& veiej, efJeke´ÀesUer Heeke&ÀmeeF&ì, IeeìkeÀesHej (He)                        170
    11        meescesMJej meesmee³e&