marketing informacioni sistem (mis)

Document Sample
marketing informacioni sistem (mis) Powered By Docstoc
					Prof. dr Radmila Janičić
Marketing informacioni sistem
 •  Osnovne dimenzije MIS
 •  Infrastruktura MIS
 •  Funkcionisanje MIS
 •  Funkcionalne komponente MIS
 •  Upravljanje – planiranje, projektovanje,
   organizacija i kontrola MIS
1. Osnovne dimenzije MIS
  MIS: marketing – informacija - sistem
  Nastanak i razvoj koncepcije
  Definicija
  Modeli
  Sistemi za podršku marketinškom
  odlučivanju
Marketing –Informacija - Sistem

  Markeitng: skup aktivnosti koji
  čine marketing
  Marketing: odlučivanje o 4P
  Podaci, informacije i znanje
  Sistem, sistemski prilaz i MIS
  Osnovne klase informacionih
  sistema
                znanje
Podaci, informacije ikoje se odnose na
Podaci - registrovane činjenice
 pojedine aspekte funkcionisanja proučavanog
 sistema.
 Podaci se odnose na elementarni opis činjenica,
 aktivnosti, transakcija i događaja koji su
 registrovani i zabeleženi.
 Podaci su po pravilu klasifikovani i uskladišteni,
 ali nisu organizovani da prenesu neko konkretno
 značenje.
Informacije ­ obrađeni podaci.
 Informacije ­ podaci koji su organizovani tako da
 imaju određeno značenje i vrednost za primaoca.
 Primeri transformacija podataka u informacije.
Odnos podataka i informacija / odnos sirovina
 (inputa) i finalnih proizvoda (outputa)
Obrada podataka (primena određenih operacija nad
 podacima) / način proizvodnje informacija.
Sa stanovišta upravljanja marketingom
 marketinške informacije možemo definisati kao
 one (obrađene) podatke koji se odnose na
 određene aspekte marketinškog sistema i/ili
 njegovog okruženja i koji smanjuju neizvesnost pri
 donošenju marketinških odluka.
Dobra informacija mora da ima
 sledeće karakteristike:
  Informacija mora da bude prikladna
  Informacija mora biti blagovremena
  Informacija mora da bude tačna
  Informacija mora da smanji neizvesnost
Klasifikacija marketinških informacija

  Prema tome šta opisuju, marketinške informacije mogu
  da se odnose na:
  • Karakteristike i ponašanja kupaca
  • Karakteristike tržišta
  • Konkurencija
  • Opšte okruženje
  • Interno okruženje
  • Marketinški miks
  • Performanse marketinga
 Prema tome da li pojavu izražavaju brojčano
 ili opisno:
 1. Kvantitativne
   a) Koliki je tržišni potencijal?
   b) Koliki je potencijal prodaje?
   c) Kolika je elastičnost tražnje?
 2. Kvalitativne
   a) Ko su kupci?
   b) Šta kupci kupuju?
   c) Kako kupci kupuju?
   d) Zašto kupci kupuju?
 Sa stanovišta vremenskog perioda na koji se
 odnose:
  1. Istorijske (daju obaveštenja o rezultatima poslovanja
  preduzeća u prethodnom periodu)
  2. Tekuće (pružaju obaveštenja o tekućem poslovanju
  preduzeća i tekućim zbivanjima u okruženju)
  3. Prediktivne (koje predstavljaju rezultate određenih
  prognoza i projekcija, daju obaveštenja o rezultatima
  poslovanja ili zbivanjima u okruženju u budućem
  periodu)
 Prema tome odakle potiču:
  1.  Primarne
  2.  Sekundarne
     Interne

     eksterne
    U zavisnosti od toga kako se marketinške
     informacije izvode:
  1.   Informacije koje se dobijaju skaniranjem
      okruženja,
  2.   Informacije koje se dobijaju marketinškim
      istraživanjem,
  3.   Informacije koje se izvode iz sistema internih
      izveštaja preduzeća.
Kome su namenjene marketinške informacije?
   odeljenju za marketing
   upravnom odboru
   generalnom direktoru
   korporacijskom planeru
   menadžeru marketinga...
Znanje ­ sastoji se od podataka ili
 informacija koji se organizuju i
 obrađuju da prenesu razumevanje,
 iskustvo, akumulirano učenje i
 stručnost u primeni na aktuelni
 upravljački problem.
Sistem, sistemski prilaz i MIS


Sistemski prilaz je jedan od načina izučavanja
 složenih sistema, odnosno rešavanja upravljačkih
 zadataka.
Kao način mišljenja, sistemski pristup zahteva da se
 proučavani sistem posmatra kao deo većeg sistema
 odnosno kao skup manjih sistema.
Osnovne karakteristike sistemskog
 prilaza:
 (1) sistemski prilaz je kreativan proces,
 (2) sistemski prilaz kombinuje empiriju
   sa maksimalnim korišćenjem teorije,
 (3) sistemski prilaz je pragmatičan
Posmatran iz ugla menadžera, sistemski prilaz ima
  sledeće prednosti:
    sistemski prilaz snabdeva menadžera okvirom u
    kome može da organizuje svoje misli o proučavanom
    procesu ili problemu,
    sistemski prilaz pomaže menadžeru da sagleda bitne
    elemente u datoj situaciji i bitne odnose među njima,
    sistemski prilaz obezbeđuje konceptualni okvir za
    analizu, planiranje i kontrolu datog skupa aktivnosti.
Primena sistemskog prilaza u marketingu omogućila
 je:
  formulisanje koncepta upravljanja marketingom,
  primenu metoda i tehnika operacionih istraživanja u
  marketingu,
  efikasnije iskorišćavanje izvanredne snage koncepta
  marketinga,
  razvoj operativnih koncepata i korisnijih pristupa u
  marketingu.
Sistem povezani tako dačinemože ostvariti
 skup elemenata ili delova koji
  međusobno          se
                  celinu i koji su

   određeni cilj.
   sistem ima više od jedne komponente (koncept
   složenosti),
   komponente (objekti, delovi ili elementi) čine
   celinu (holistički koncept),
   komponente su logično međusobno povezane
   (koncept organizacione uređenosti),
   da komponente imaju istu funkciju cilja (teleološki
   koncept – stremljenje ka istom cilju).
Izdvajanje sistema i definisanje njegovih granica
  zavisi od predmeta i cilja istraživanja.
Sistem se često sastoji od manjih sistema –
  podsistema. Podsistem je takođe sistem, ali je
  sadržan u većem sistemu i čini njegov deo.
Za dati sistem, okruženje (okolina ili sredina) je
  skup svih objekata van sistema za koje važi:
  (1)  da promene karakteristika okruženja utiču na sistem,
  (2)  da ponašanje sistema utiče na promene karakteristika
     okoline.
Pri proučavanju nekog sistema mora se najpre
 tačno odrediti kada neki objekat (komponenta)
 pripada posmatranom sistemu, a kada okruženju
 tog sistema.
Da li će neki objekt biti element sistema ili
 njegovog okruženja, zavisi od predmeta i cilja
 istraživanja.
Proces utvrđivanja granica sistema i okruženja nije
 egzaktan. Tokom procesa istraživanja granice se
 mogu pomerati, obuhvatajući u sistem elemente
 okruženja, i obrnuto: prebacujući u okruženje
 neke objekte koji su prethodno bili tretirani kao
 delovi sistema.
Na svaki sistem, uopšte uzevši, utiče mnoštvo
 spoljašnjih faktora, ali nisu svi oni bitni za
 ponašanje sistema.
Iz mnoštva svih spoljašnjih faktora treba izdvojiti
 one koji bitno utiču na ponašanje sistema. Ovi
 spoljašnji faktori zovu se ulazne veličine ­
 ulazna dejstva ili ulazne varijable sistema.
Kod rešavanja upravljačkih zadataka važno je
 razlikovati dva tipa ulaznih veličina:
  kontrolisane i
  nekontrolisane.
Dejstvo sistema na okruženje karakterišu vrednosti
 njegovih izlaznih veličina.
Skup izlaznih veličina i njihovih promena određuje
 ponašanje sistema. On omogućava ocenjivanje
 saglasnosti kretanja (ponašanja) sistema sa ciljevima
 upravljanja.
Aktivnost (delatnost) sistema ogleda se u stalnoj
 transformaciji ulaznih u izlazne veličine
Informacioni sistemi
Informacioni sistemi ­ skupovi komponenti (ljudi,
 procedura, podataka i dr.) koje su međusobno tako
 povezane da teže ostvarivanju nekog zajedničkog cilja.
Osnovni cilj (svrha) informacionih sistema jeste da
 pretvaraju podatke u informacije.
Marketinški informacioni
sistem
Marketinški informacioni sistem (MIS) ­ skup komponenti
 koje su međusobno tako povezane da teže ostvarivanju
 zajedničkog cilja, tj. pretvaraju (marketinških) podataka u
 marketinške informacije.
Svaki informacioni sistem, pa i marketinški informacioni
 sistem, sastoji se od najmanje tri komponente:
   ljudi,
   procedura i
   podataka.
Računarski informacioni sistemi su informacioni
 sistemi koji uključuju računar.
Ovi sistemi se sastoje od najmanje pet komponenti:
   ljudi,
   procedura,
   podataka,
   računara i
   programa.
Računari se mogu na različite načine koristiti za
 proizvodnju informacija.
  oni mogu služiti kao sredstvo za čuvanje i ponovno
  dobijanje podataka.
  računari se mogu koristiti za izračunavanje totala,
  proseka, maksimuma, minimuma i za obavljanje
  drugih operacija nad podacima u cilju njihovog
  pretvaranja u informacije.
  računar može da posluži kao komunikacioni uređaj za
  dobijanje podataka ili informacija od drugih računara.
  računar može da prezentira informacije
  produkovanjem tabela, izveštaja, grafikona i raznih
  formatizovanih izveštaja.
Osnovne klase informacionih sistema

 Sistemi za automatsku obradu podataka (tokom šezdesetih godina
 XX veka)
(obračun plata, automatsko fakturisanje, evidentiranje zaliha i sl.).
 Upravljački informacioni sistemi (Management Information
 Systems; tokom sedamdesetih godina).
 Marketinški informacioni sistemi su upravljački informacioni sistemi.
 Sistema koji podržavaju donošenje odluka (DSS – Decision
 Support Systems; tokom osamdesetih godina).
 Ekspertni sistemi (ES – Expert Systems).
 Eksprtni sistem koristi pravila zasnovana na „ekspertnom znanju” u
 rešavanju problema.
 Inteligentni sistemi (sistemi zasnovani na veštačkoj inteligenciji)
Nastanak i razvoj koncepcije MIS


  -Trendovi značajni za nastanak
  koncepcije
  - Koristi od MIS-a
  - Od istraživanja tržišta ka MIS-u
  - Zablude o MIS-u
Trendovi značajni za nastanak
koncepcije MIS
 Informaciona eksplozija
 Rastuća kompleksnost poslova i okruženja preduzeća
 Rast preduzeća
 Rastuća brzina kojom treba donositi odluke
 Skraćivanje životnog ciklusa proizvoda
 Primena modelskog pristupa u upravljanju
 marketingom
 Korišćenje prednosti novih IKT
         MIS-a
Koristi od informacija u jedinici vremena
 Obezbeđuje više
 Omogućava da se ostvari isti nivo zadovoljenja
 informatičkih potreba uz manje troškove
 Velikim i decentralizovanim preduzećima pomaže da
 informacije rasute po manjim organizacionim delovima
 integriše u smislenu celinu.
 Obezbeđuje osnovu za efektivnu primenu koncepcije
 marketinga
 Omogućava brže prepoznavanje trendova u marketinškoj
 okolini
 Obogaćuje analizu
 Omogućava donošenje optimalnih odluka
 Omogućava bolju kontrolu sprovođenja marketinških
 planova i akcija
 Obezbedjuje konkurentsku prednost
Orijentacija marketinških istraživanja na MIS-u
Od istraživanja tržišta ka odlučivanje usledila je kao
 rezultat kritike lošeg odnosa između marketinških istraživanja i
 upravljanja marketingom. Marketinški menadžeri navodili su sledeće
 kritičke primedbe:
   Da se marketinško istraživanje često odvija kao aktivnost per se
   Da istraživači tržišta ne razumeju marketinške upravljačke probleme
   te da su mnogi nalazi marketinških istraživanja neupotrebljivi;
   Da je istraživanje marketinga u toj meri zaokupljeno kratkoročnim
   pitanjima;
   Da je istraživanje tržišta više usmereno na metodološke probleme
   nego na probleme menadžmenta;
   Da se marketinško istraživanje isuviše shvata kao projekt sa
   definisanim početkom i krajem, a ne kao kontinuirana aktivnost koja
   pomoću informacija podržava donošenje marketinških odluka.
       Premda se istraživanje tržišta neprekidno
osavremenjuje i čini relevantnijim za rešavanje problema
uprave, ono je zbog uskosti svoje funkcije, na žalost,
nepodesno da u potpunosti zadovolji informacione
potrebe marketinške operative. Zbog preokupacije
tehnikom sprovođenja tržišnih istraživanja, istraživači
tržišta nisu mogli da pristupe rešavanju brojnih
informacionih problema preduzeća. Kako je marketing
postajao složeniji, javila se potreba za proširivanjem
njegove funkcije radi obezbeđivanja veće količine i većeg
kvaliteta informacija. Primena sistemskog pristupa dovela
je do razvitka marketinških informacionih sistema.
(L. Bell)
Razvoj marketinških istraživanja u pravcu MIS­a
 omogućio je:
 Da se tržišna istraživanja orijentišu na potrebe
 marketinškog menadžmenta za informacijama
 Da se prikupljanje eksternih informacija vrši
 kontinuirano
 Da se organizuju ukupne informatičke aktivnosti u
 marketingu
 Marketinški o MIS-u
Zablude informacioni sistem se može kupiti.
 
   Rezultati koji se dobijaju korišćenjem računara
   stoprocentno su tačni.
   MIS je nešto potpuno novo.
   MIS je zamena za tradicionalna tržišna istraživanja.
   Više podataka u izveštajima jeste isto što i više
   informacija za menadžere.
   Češće izveštavanje znači da su obezbeđene korisnije
   informacije.
   Razvijenija komunikaciona mreža znači da je
   marketinški informacioni sistem razvijeniji.
  Veća količina i veći kvalitet informacija automatski
  dovode do boljeg odlučivanja.
  Informacije su iste za sve upravljačke nivoe.
  Rukovodioci ne treba da učestvuju u projektovanju
  informacionog sistema.
  Menadžeri moraju biti programeri i računarski
  specijalisti.
  Efektivan MIS može se odjednom razviti i zadovoljiti
  sve inf. potrebe menadžera.
Definicija MIS-a
 Marketinški informacioni sistem je struktuirian,
 interaktivan kompleks osoba, mašina i postupaka
 oblikovan za produkovanje uređenog toka relevantnih
 informacija prikupljenih iz unutrašnjih i spoljašnjih
 izvora kompanije, koje se koriste kao osnova za
 donošenje odluka u određenim oblastima nadležnosti
 upravljanja marketingom.
Karakteristične komponente definicije
   MIS je skup ljudi, mašina, postupaka i podataka.
    Aktivnost sistema sastoji se u prikupljanju,
    razvrstavanju, analizi, proceni i distribuciji
    informacija
    Informacije se moraju prikupljati kako iz
    unutrašnjih tako i iz spoljašnjih izvora preduzeća.
    Informacije, kao outputi marketinškog
    informacionog sistema, koriste se kao osnova za
    donošenje odluka u određenim oblastima
    upravljanja marketingom
    MIS je struktuirian, interaktivan kompleks.
Modeli- MIS-a
    Prvi Kotlerov model - MIAC
   -Brajan-Stafordov model
   -Drugi Kotlerov model
   -Treći Kotlerov model
   -Meklidov model
   -Četvti Kotlerov model
   -Peti Kotlerov model (2005)
Prvi Kotlerov model - Philip Kotler,
Prvi model MIS­a formulisao je profesor
                    MIAC
 1966. godine. On jekoristio termin marketinški
 nervni centar odnosno centar za marketinške
 informacije i analize (MIAC)
Kotler je identifikovao tri glavna toka marketinških
 informacija:
 ulazni informacioni tok
 interni (unutrašnji) informacioni tok
 izlazni informacioni tok.
Brajan-Stafordov model
Godine 1968. Ričard Brajen (Richard Brien) i Džejms Staford
 (James Stafford) formulisali su model MIS­a
U njihovom modelu ključnu ulogu imaju povratne sprege,
 odnosno povratne informacije:
 Fomulacione povratne sprege (A)
 Evaluacione povratne sprege (B
 Informacije koje su rezultat istraživanja marketinga i koje
 mogu pomoći u iznalaženju novih mogućnosti za
 ostvarivanje dobiti preduzeća – na primer, uvođenjem
 novih proizvoda i/ili usluga (povratna sprega C).
Drugi Kotlerov model
Godine 1972. Kotler je razvio model u kome se jasno
 uočavaju struktura i funkcionisanje marketinškog
 informacionog sistema:
  internog računovodstva,
  marketinškog obaveštavanja,
  istraživanja marketinga i
  nauke o upravljanju marketingom (odnosno naučnog
  upravljanja marketingom).
Treći Kotlerov model
Treći Kotlerov model (iz 1988. godine) praktično se ne
 razlikuje od modela marketinškog informacionog
 sistema koji je upravo opisan.
Jedina razlika sastoji se u nazivu četvrtog podsistema.
Meklidov model
Meklidov model polazi od toga da se marketinške
 odluke odnose na elemente marketinškog
 programa (proizvod, mesto – distribuciju,
 promociju, cenu), odnosno da ti elementi
 predstavljaju osnovu za kategorizaciju
 marketinških odluka i, sledstveno tome, za
 kategorizaciju aktivnosti marketinškog
 informacionog sistema.
Sistemi za podršku marketinškom
odlučivanju (MDSS)
Godine 1979. američki profesor Džon Litl (John Little)
 formulisao je osnovne elemente koncepcije sistema za
 podršku marketinškom odlučivanju (MDSS – Marketing
 Decision Support System), koji je kasnije (1984) potpunije
 razvio i obrazložio u saradnji sa Majklom Kasetarijem
 (Michael Cassettarij).
MDSS možemo tretirati ili kao relativno noviju fazu u
 razvoju MIS­a ili kao sastavni deo koncepcije ovih sistema.
U obrazloženju značaja koncepcije MDSS­a Litl i Kasetari
 navode:
 “Direktori se, kao nikad do sada, nalaze u situaciji da
 posluju u sredini koju karakteriše veoma oštra (i rastuća)
 konkurencija. Oni su prinuđeni da znatno brže reaguju
 nego što su to činili u prošlosti, a posledica njihovih
 odluka sežu sve dalje i dublje. Što je više podataka
 dostupno, sve je teže doneti odluku i za to je potrebno više
 od jednog menadžera. Uporedo s tim, tržište se stalno
 menja, ponekad na način koji je neshvatljiv onome ko želi
 da otkrije uzročno­posledične odnose.
Definicija MDSS-a

MDSS je koordiniran skup elemenata
 (podataka, modela, analitičkih oruđa,
 hardvera i softvera) koje organizacija
 može da upotrebi, prvo da prikupi
 informacije iz poslovanja i sa tržišta, a
 zatim da pretvori te informacije u
 osnovu za akciju.
Raison d'etre svakog MDSS­a je da svakom
 marketinškom rukovodiocu (menadžeru)
 omogući da bolje razume funkcionisanje tržišta.
 Ovo je važno zbog toga što bolje razumevanje
 zakonitosti funkcionisanja tržišta omogućava
 marketinškim rukovodiocima da kreiraju
 efikasnije tržišne strategije.
MDSS doprinosi promeni stila rada marketinških
 rukovodilaca. Primena MDSS­a vodi ka
 prerastanju pristupa „pokušaj i vidi” u modelsko
 eksperimentisanje, u razvoj novih
 (eksperimentalnih) marketinških programa.
Ako je dobro koncipiran, MDSS omogućava brzo i
 efikasno praćenje efekata novih ideja (koje se odnose
 na promociju, ambalažu, pakovanje i sl.) na ukupne
 performanse marketinga.
Pored izveštaja o stanju na tržištu, razvijen MDSS
 omogućava da se dobiju izveštaji o tržišnom
 reagovanju. Odgovor o efikasnosti marketinških
 akcija dobija se odgovorom na pitanja: kolika je
 elastičnost prodaje u odnosu na cenu? u kolikoj meri
 promocija utiče na prodaju? i sl.
Da bi MDSS produkovao odgovarajuće pozitivne
 efekte neophodno je, kako ističu Little i
 Cassettari:
  Pravilno odabrani softver (ako se pogrešno izabere
  softver – MDSS neće zadovoljiti zahteve korisnika, što
  će konačno dovesti do raspada sistema);
  Primeniti pravilan metodološki pristup u projektovanju
  i implementaciji MDSS­a;
  Formirati službu za održavanje sistema u okviru
  preduzeća.
Jedan od efikasnih metoda koji se koriste za utvrđivanje onih
 podataka koje treba obuhvatiti sistemom jeste metod
 kritičnog faktora uspeha (CSF – Critical Success Factor),
Pomoću CSF­metoda saznajemo:
 koje su informacije potrebne menadžerima,
 kakva je (ne)povezanost odnosno (ne)konzistentnost
 informacionih potreba raznih menadžera,
 izvore za kompilaciju podataka,
 razne upotrebe informacija u preduzeću i njihov uticaj na
 proces odlučivanja.
Pomoću ovog metoda postiže se sledeće:
   obezbeđuje se čvrsta podloga za donošenje
   marketinških odluka;
   ciljno se usmerava inicijalna primena MDSS­a ka
   hitnim (prioritetnim) zahtevima;
   obezbeđuje se da MDSS zadovolji aktuelne potrebe
   preduzeća;
   osigurava se baza za evoluciju MDSS­a;
   smanjuje se rizik od neuspeha.
U razvoju MDSS­a preporučuje se pristup „korak po
 korak”. Polazi se od toga da je nemoguće
 definisati sve buduće potrebe menadžera koji rade
 u dinamičnom poslovnom okruženju.
Bazična ideja MDSS­a jeste da sistem treba da
 podržava proces donošenja odluka. Stoga MDSS
 treba da bude fleksibilan, da izlazi u susret
 promenljivim potrebama menadžera.
Proces implementaciju MDSS­a obuhvata tri faze:
  nabavku i instaliranje hardvera,
  kreiranje baze podataka, konstrukciju modela i
  standardnih izveštaja,
  obuku kadrova – korisnika i izradu neophodne
  dokumentacije, uključujući i izradu priručnika za
  upravljanje bazama podataka.
Makromarketinški informacioni sistem
Mikromarketinški informacioni sistem je omeđen
 granicama preduzeća, pa čak i granicama
 marketinškog odeljenja preduzeća.
On se posmatra kao informacioni sistem u
 marketinškom odeljenju preduzeća ili kao onaj deo
 upravljačkog informacionog sistema koji se odnosi
 na marketinške informacije.
Koncept makromarketinškog informacionog sistema razvio je Pirsi na
 primerima kanalnog i tržišnog marketinškog informacionog sistema.
U razvijanju koncepta kanalnog (makro) MIS­a Piersi polazi od toga da je
 distribucioni kanal svojevrsni marketinški informacioni sistem,
 obrazlažući taj stav na sledeći način:
 Prvo, ako usvojimo bilo koju definiciju (mikro) marketinškog
 informacionog sistema, onda se sve ono što ona sadrži može, veoma
 lako, da primeni na distribucioni kanal – na trgovce na malo, trgovce
 na veliko, snabdevače i agencije koje olakšavaju prenos robe od mesta
 proizvodnje do mesta potrošnje.
 Drugo, potrošačima su bliži trgovci na malo. U suštini, maloprodajni
 je objekt laboratorija za izučavanje stvarnog ponašanja na tržištu.
Najvažnije implikacije nove tehnologije za kanalni
 marketinški informacioni sistem vide se:
 (1) u bar­kodovima otisnutim na upakovanim
 proizvodima;
 (2) u uređajima za lasersko skaniranje na prodajnim
  mestima, kojima se očitavaju jedinstveni bar­kodovi
  otisnuti na upakovanim proizvodima radi obrade
  prodaje – pravljenje računa i odgovarajućih zapisa u
  kompjuterskoj datoteci.
Distributeri u SAD, na primer, prema izveštaju istraživačke
 agencije A. C. Nielsen, koriste podatke prikupljene
 skaniranjem (u sprezi sa podacima o oglašavanju
 proizvoda u štampi i o merama koje preduzimaju
 prodavnice radi reklamiranja robe) – da bi otkrili koja
 vrsta promocije dovodi kupca u radnju, koje vrste
 proizvoda i u kojim količinama treba držati na zalihama,
 kada i kako promovisati proizvode, kakva je efikasnost
 novinskog oglašavanja proizvoda i kakva je efikasnost
 unapređenja prodaje.
U kombinaciji sa intervjuisanjem, posmatranjem i
 ispitivanjem potrošača, lasersko skaniranje na izlazu iz
 prodavnice može da zameni tradicionalni panel potrošača.
Model kanalnog MIS­a:
  ukazuje na širinu koncepta marketinškog
  informacionog sistema;
  definiše neke glavne informacione i
  strategijske probleme sa kojima se
  marketinški menadžeri suočavaju u
  praksi.
Infrastruktura
marketing informacionog sistema

   Računarski hardver
   Računarski softver
   Računarske mreže i komunikacije
   Baza podataka
   Procedure
   Radno osoblje
  hardver (hardware) ­ skup tehničkih sredstava (kao što
  su procesor, monitor, tastatura i štampač) koja
  prihvataju podatke, obrađuju ih i prikazuju.
  softver (software) – skup programa ili instrukcija za
  upravljanje samim (računarskim) sistemom i
  izvršavanje raznih zahtevanih aplikacija
  mreže i druga komunikaciona sredstva (netware),
  uključujući Internet i intranetove, koja dozvoljavaju da
  različiti računari zajednički koriste resurse
  baza podataka – skup povezanih fajlova, tabela i
  relacija; sadrži podatke i veze između njih.
  procedure (orgware) ­ uključuju organizacione
  postupke, metode i uputstva za rukovanje računarskim
  sistemom i njegovim aplikacijama
  radno osoblje (lifeware) ­ računarski operateri,
  programeri, sistem­analitičari i drugo osoblje koje
  upravlja sistemom ili koristi izlazne informacije sistema.
 Inernet, intranet i ekstranet
Internet je globalna mreža računarskih mreža.
Internet ili kratko, Net, predstavlja danas jednu od najvažnijih informacionih
  tehnologija.
Osnovni servisi ili aplikacije Interneta su:
   WWW (World Wide Web)
   Elektronska pošta
   Telnet
   FTP (File Transfer Protocol – Program za prenos datoteka)
Internet omogućuje pretraživanje i pronalaženje informacija.
On pruža brze i jeftine komunikacione kanale.
Internet omogućava elektronsku saradnju među pojedincima i/ili grupama odnosno
  organizacijama.
Intranet je mreža stvorena da služi internim
 informaciono­komunikacionim potrebama
 kompanije, korišćenjem Web alata.
Često je povezan sa Internetom, omogućavajući
 kompaniji da obavlja aktivnosti elektronske
 trgovine odnosno elektronskog marketinga.
Ekstranet je obezbeđena mreža koja dopušta poslovnim
 partnerima da pristupe delovima unutrašnjih mreža
 drugih partnera.
Kao informaciono­komunikaciona infrastruktura, ekstranet
 pruža ograničen pristup intranetu kompanija­učesnica,
 primenom Internet tehnologije.
Elektronska razmena podataka
Elektronska razmena podataka (EDI - Elektronic Data
 Interchange) je međukompanijska razmena poslovnih
 dokumenata u standardnim formatima, direktno između
 računara.
Pomoću EDI­ja, opšti poslovni obrasci – kao što su: fakture,
 konosmani i narudžbenice – transformišu se u podatke
 standardnih formata i elektronski transferišu među
 poslovnim partnerima.
Izrazi „između kompanija” i „između poslovnih partnera”
 znače da se prenos podataka odvija između kompanija, tj.
 da je saradnja među kompanijama uslov za valjano
 funkcionisanje EDI­ja.
Izraz „između računara” znači da informacije teku direktno
 od aplikativnog programa na pošiljaočevom računaru
 (recimo, izlaznog naloga) do aplikativnog programa na
 primaočevom računaru (recimo, ulaznog naloga) – bez
 ljudske intervencije i bez papira.
Izraz „standardan format podataka” znači da informacije
 moraju da budu tako uobličene da ih računar može da
 obradi bez ljudske pomoći.
Neposredne prednosti EDI­ja
 EDI eliminiše papir, poštanske troškove i sl.
 EDI­komunikacija je direktna, trenutna i odmah potvrdiva;
 razmenjena dokumenta su stopostotno tačna i potpuna
 trenutna komunikacija koju EDI pruža naročito je važna za
 one kompanije za koje je vreme ključno
 EDI doprinosi visokom stepenu saradnje među poslovnim
 partnerima.
Za EDI su posebno važne dve vrste standarda:
  1) standardi za komunikacije, kojima se propisuje
    „jezik” kojim će se računari služiti u međusobnoj
    komunikaciji;
  2) standardi za sadržaje dokumenata, kojima se
    propisuje redosled u kome će se informacije slati i
    primati – da bi primaočev računar mogao da ih
    obradi.
Baze podataka
Baza podataka (database) je veći skup međusobno
 povezanih podataka.
Preciznije, baza podataka je skup međusobno povezanih
 podataka, uskladištenih zajedno, bez štetne i nepotrebne
 redundanse (dupliranja), koji na najbolji mogući način
 služi jednoj ili većem broju aplikacija.
Podaci se memorišu na takav način da budu nezavisni od
 programa koji se njima služe.
Podaci se samo jednom zapisuju, s jednog mesta ažuriraju
 (upisuju novi, modifikuju ili brišu postojeći podaci), tako
 da mogu da služe većem broju korisnika i aplikacija.
U poređenju sa klasičnim konceptom, organizacija podataka prema
 koncepciji baze ima niz prednosti:
 Podaci se mogu višestruko upotrebljavati
 Troškovi skladištenja (pohranjivanja), upotrebe i menjanja podataka
 su minimalni
 Korisnici lako uočavaju koji su im podaci na raspolaganju
 Korisnici mogu na jedinstven način pristupiti podacima
 Minimizirana je nekonzistentnost, tj. mogućnost da se pojavi više
 (različitih) verzija istog podatka.
 Sprečen je neovlašćen pristup podacima
 Podaci su dostupni (ovlašćenim) korisnicima, praktično u trenutku
 kada su im potrebni
 Menadžderi­korisnici mogu da generišu čitav niz informacija
 (izveštaja) bez pomoći aplikacionih programera i sistem­analitičara.
 Baza podataka je srce svakog informacionog sistema. U
 bazi podataka, podatak je integrisan i povezan tako da
 jedan skup softvera određuje pristup svim podacima.
 U bazi podataka, podaci se održavaju u određenim
 vremenskim intervalima u obliku u kom su generisane.
 Kako se primaju novi ulazi, oni se održavaju zajedno sa već
 postojećim podacima.
 Skladište podataka je dodatna baza podataka, koja je
 projektovana za podršku u analitičkoj obradi sa direktnim
 pristupom (OLAP – Online Analytical Processing) i
 drugim aktivnostima krajnjih korisnika, kao što su
 sastavljanje izveštaja, upita i grafičke prezentacije.
 Skladište podataka pomaže korisnicima da dobiju «izvršni
 pogled» na podatke i da formiraju jedinstvenu celovitu
 sliku pojava odnosno procesa na nivou preduzeća.
 U skladište podatka ne prenose se svi podaci, a često se
 prenose samo agregatni podaci. Podaci su unutar skladišta
 po pravilu organizovani kao relacione baze podataka, tako
 da im krajnji korisnici mogu lako pristupiti.
 Podaci su organizovani po oblastima (predmetima,
 temama), kao što su na primer podaci o kupcu, o
 prodavcu, prodajnom regionu, nivou cene i sl.
 Skladište podataka sadrži samo one informacije koje su
 bitne za podršku pri donošenju odluka.
 Jedna od glavnih karakteristika skladištenja
 podataka ogleda se u tome što se podaci koji su
 jednom uneti u skladište više ne ažuriraju.
 Zahvaljujući tome, podaci koji se čuvaju po
 nekoliko godina u skladištu, mogu da se koriste
 za dinamičku analizu (za poređenja u vremenu,
 za otkrivanje trendova) i predviđanje.
 Pored toga, skladištenje podataka ima još jednu
 važnu prednost koja se ogleda u tome što
 obezbeđuje mogućnost kombinovanja podataka
 iz različitih organizacionih delova preduzeća.
Funkcionisanje i stepen razvoja
MIS-a


 Prikupljanje podataka
 Obrada podataka
 Korišćenje informacija
Prikupljanje podataka
• Traženje koje uključuje zahteve za određene podatke, koji
 se kreću od sažetih ad hoc upita do obimnih marketinško­
 istraživačkih projekata.
 Skaniranje ili stalno nadgledanje okruženja, koje
 uključuje redovno pregle­danje novina, časopisa,
 statističkih publikacija i specijalnih izveštaja, zatim
 razgovore s kupcima, dobavljačima, prodavcima i drugim
 osobama od kojih se mogu prikupiti podaci koji su
 značajni za marketinške akcije.
 Pretraživanje ili ponovno dobijanje – uzimanje
 informacija iz baze (banke) podataka.
Obrada podataka

     Evaluacija

     Apstrakcija

     Indeksiranje

     Diseminacija

     Skladištenje
Korišćenje informacija
Korišćenje informacija predstavlja krunu rada marketinškog
 informacionog sistema.
Marketinškim menadžerima (i drugim korisnicima marketinških
 informacija) potrebna je podrška marketinškog informacionog sistema
 u obliku:
 Informacija sadržanih u istraživačko­marketinškim studijama,
 periodičnim izveštajima i raznim marketinškim obaveštenjima.
 Analiza koje vrše marketinški istraživači, statističari, ekonometričari, i
 drugi specijalisti koji donosiocima odluka pomažu u formulisanju i
 rešavanju modela, u ocenjivanju i interpretaciji parametara i drugih
 rezultata koji se dobijaju korišćenjem modela i sl.
 Računarskih programa koji, pored ostalog, omogućavaju da se uz
 pomoć računara eksperimentiše na modelu, tj. da se unapred
 sagledaju konsekvence alternativnih marketinških odluka i, na taj
 način, poboljša sistem marketinškog odlučivanja.
Marketinški informacioni sistem u realnom svetu zastupljen
 je u jednoj od dve veće firme, pri čemu je taj odnos još
 nepovoljniji kod srednjih i malih kompanija.
Ograničenu zastupljenost MIS­a u preduzećima ne treba
 shvatiti kao „propuštenu mogućnost”, već je treba shvatiti
 kao neostvareni potencijal koji i dalje postoji
Funkcionalne komponente MIS
  Sistem internih izveštaja (SII)
  Sistem marketinškog obaveštavanja
  (SMO)
  Sistem istraživanja marketinga (SIM)
  Sistem analitičkog marketinga (SAM)
  ili Sistem za podršku odlučivanju u
  marketingu
Sistem internih izveštaja
Vaš najveći kapital – vaše ljude, vašu reputaciju, vaše
 robne marke i vaše kupce – ne možete naći u
 računovodstvenim knjigama.
                  Ted Levit
Sistem internih izveštaja predstavlja najosnovniju,
 polaznu komponentu u projektovanju i izgradnji
 marketinških informacionih sistema.
Čak bi i rudimentaran marketinški informacioni sistem
 morao da bude projektovan tako da može da oceni
 rezultate (prodaju, profitabilnost itd.) i da identifikuje
 osnovne marketinške inpute (izdatke za prodaju,
 troškove ekonomske propagande, prodavčeve obilaske
 kupaca i sl.).
Sistem internih izveštaja ili interni računovodstveni
 sistem predstavlja onu komponentu MIS­a koja
 izveštava o narudžbinama, prodaji, visini zaliha,
 naplatama, isplatama i tako dalje (Kotler)
Srž internog računovodstvenog sistema jeste ciklus
 „porudžbina – otprema – fakturisanje”
Osnovni zadatak internog računovodstvenog sistema:
  poboljšanje ažurnosti izveštaja o prodaji
  odnosno u obezbeđivanju blagovremenih
  informacija za analizu, planiranje,
  izvršenje i kontrolu prodaje (Kotler).
  obezbeđivanje informacija za analizu
  marketinške produktivnosti (Pirsi i
  Evans).
Analiza efikasnosti marketinga
Postoji pet osnovnih načina za povećanje marketinške
 efikasnosti:
 povećanje prodaje ili neto­profita koje je veće od
 odgovarajućeg povećanja marketinških troškova;
 povećanje prodaje ili neto­profita bez povećanja
 marketinških troškova;
 povećanje prodaje ili neto profita uz smanjenje
 marketinških troškova;
 zadržavanje istog nivoa prodaje ili neto­profita uz
 smanjenje marketinških troškova;
 smanjenje prodaje ili neto­profita koje je manje od
 odgovarajućeg smanjenja marketinških troškova.
Uloga informacionog sistema u obezbeđivanju osnove za
 povećanje marketinške produktivnosti opisuje se kao
 uredno saopštavanje propisanih podataka odnosno
 informacija potrebnih za:
   analizu prodaje,
   analizu učešća na tržištu,
   analizu distribucije,
   analizu troškova i profita,
   analizu performansi prodajne operative,
   analizu efikasnosti ekonomske propagande...
Prva informatička oblast za analizu marketinške
 produktivnosti jeste identifikovanja i
 kategorisanja marketinških ulaza – izdataka za
 marketing i različitih vrsta marketinških napora.
Sevin identifikuje kao funkcionalne izdatke za
 marketing:
   direktne izdatke za prodaju (telefonski pozivi);
   indirektne izdatke za prodaju odnosno marketing
   (administracija, istraživanje tržišta, razvoj novog
   proizvoda);
   izdatke za ekonomsku propagandu;
   izdatke za unapređenje prodaje;
   izdatke za transport;
   izdatke za skladištenje;
   izdatke za obradu porudžbina.
Rayburn smatra da treba razlikovati:
 izdatke za marketing vezane za kreiranje
 porudžbina (kreiranje tražnje, na primer, pomoću
 ekonomske propagande),
 izdatke za marketing vezane za izvršavanje
 porudžbina (transportovanje, skladištenje,
 obrađivanje porudžbina).
Marketinški napori obuhvataju razne aktivnosti u oblasti:
 upravljanja prodajom (analiza promena ukupnog prihoda
 od prodaje u zavisnosti od cenovne elastičnosti tražnje;
 analiza prodavčeve aktivnosti – broj kupaca ili kontakata
 po prodavcu, broj telefonskih poziva po danu, odnos
 porudžbina prema pozivima);
 pružanja usluga kupcima (držanje robe na zalihama kao
 aspekt raspoloživosti dobara, uključujući skladištenje te
 robe i rukovanje njome; transportne usluge; kreditiranje
 radi obezbeđivanja datog nivoa prodaje).
 Marketinški napori se takođe finansijski
 izražavaju u vidu izdataka (za prodaju odnosno
 upravljanje prodajom, za transport, za
 skladištenje i slično).
 Marketinške izdatke i napore kao marketinške
 ulaze zajedničkim imenom nazivamo
 marketinškim troškovima.
Marketinške troškove možemo klasifikovati na sledeći način:
 izdaci za prodaju (Tp): izdaci za prodavce (Tpc), bonusi
 (Tb), izdaci za upravljanje prodajom (Tup);
 izdaci za distribuciju (Td): izdaci za zalihe (Tz), izdaci za
 transport (Tt), izdaci za skladištenje (Ts):
 izdaci za promociju (Tpm): izdaci za unapređenje prodaje
 (Tpp), izdaci za ekonomsku propagandu (Tep), ostali
 izdaci za promociju (Top);
 izdaci za marketinški informacioni sistem (Tmis): izdaci
 za istraživanje tržišta (Tim), izdaci za marketinško
 obaveštavanje (Tmo), ostali izdaci za marketinški
 informacioni sistem (Tois).
Ako marketinške troškove označimo sa
Tm,
a ostvarenu prodaju, kao jedan od najvažnijih indikatora
performansi marketinga, sa
Po,
onda možemo definisati racio-brojeve kao analitičko­
planska i kontrolna oruđa u marketingu
Druga faza u analizi marketinških troškova (prva faza
 odnosila se na identifikovanje funkcionalnih troškova)
 sastoji se u alociranju funkcionalnih troškova na tržišne
 (marketinške) entitete – proizvode, kupce, prodajne
 teritorije – koji se analiziraju.
U ovoj fazi analize moramo proceniti koliko od svakog
 funkcionalnog izdatka otpada na svaki pojedini
 marketinški entitet.
 Povezivanje troškova sa marketinškim entitetima pruža
 osnovu za analizu (ocenjivanje) produktivnosti
 (efikasnosti) različitih marketinških entiteta.
 “Analiza marketinških troškova retko je nemoguća: ona je
 samo teška i mučna. Osvetljavanje oblasti neostvarene ili
 niske profitabilnosti (i potpunih gubitaka) donelo je
 značajno povećanje efikasnosti mnogih kompanija. Stoga
 neki program analize marketinških troškova treba uključiti
 u svaki sistem analize performansi” (Luck at al.) .
 U analizi marketinških troškova (i marketinške
 produktivnosti) koristi se kako koncept punih troškova tako
 i koncept marginalnih troškova.
Analiza prodaje
Računovodstveni podaci o marketinškim
 troškovima, bez obzira na to kako su klasifikovani,
 mogu biti „samostalno” analizirani – mogu se
 porediti u vremenu (radi ustanovljavanja trendova)
 i u odnosu na planske ili standardne troškove (radi
 utvrđivanja odstupanja), ali će oni biti najbolje
 iskorišćeni u sprezi sa ocenom rezultata
 (marketinških outputa), tj. onda kada se
 marketinški troškovi konfrontiraju sa
 učincima.
Podaci o prodaji koriste se:
 za kontrolu (za ocenu efikasnosti funkcionisanja
 marketinškog sistema odnosno za proveru racionalnosti
 planskih marketinških odluka),
 za reviziju marketinških aktivnosti (za dijagnozu
 marketinških problema i preduzimanje korektivnih
 upravljačkih akcija pre nego što uočeni problemi postanu
 signifikantni, tj. pre nego što preduzeće zapadne u
 ozbiljne teškoće) i
 za marketinško planiranje (za davanje prognoza prodaje u
 zavisnosti od odabranih marketinških akcija).
Analiza prodaje u svakom preduzeću zahteva da se
 prethodno razjasne sledeća pitanja:
  kako obuhvatiti i evidentirati prodaju?
  kako klasifikovati prodaju?
  kako iskazati informacije o prodaji?
  koji su standardi za poređenje, odnosno kako vrednovati
  prodajne rezultate?
 Kako pratiti i evidentirati prodaju – po primljenim
 porudžbinama, po isporukama iz fabrike, prema
 ulaganjima kupaca, prema kupovinama kupaca u
 maloprodaji – zavisi od: vrste robe o čijoj je prodaji reč,
 načina prodaje, kanala prodaje itd.
 Kako klasifikovati prodaju – po proizvodima, po
 tržištima (teritorijama), po kupcima; prema prodavcima,
 prema porudžbinama, prema prodajnim teritorijama,
 prema „ključnim” kupcima, prema kanalima prodaje,
 prema cenama – zavisi od preduzeća i zahtevanog nivoa
 analize.
 Kako iskazati informacije o prodaji – u originalnim
 (naturalnim) jedinicama (komad, metar, kilometar) ili u
 novčanim (finansijskim) jedinicama (dinar, dolar, funta) –
 zavisi od ciljeva analize
 Kako vrednovati prodajne rezultate? Najčešće se vrši
 poređenje u odnosu na prethodni period i u odnosu na
 planiranu prodaju. Međutim, samo poređenje sopstvenih
 prodajnih rezultata sa prodajnim rezultatima glavnih
 konkurenata i globalnom (ukupnom) prodajom svih
 proizvođača (prodavaca) datog proizvoda na
 posmatranom tržištu – daje pravi uvid u produktivnost.
 Bez odgovarajućih računovodstvenih informacija ne može se
 zamisliti racionalan marketinški informacioni sistem niti
 efikasno upravljanje marketingom.
 Računovodstvena informacija odnosno analiza prodaje (profita)
 i troškova po proizvodima, po prodajnim teritorijama i sl. –
 omogućava da se stekne pravi uvid u rentabilnost pojedinih
 proizvoda, pojedinih tržišta i sl., da se ustanove uzroci takvih
 rezultata i akcije koje treba preduzeti (modifikovati proizvodni
 program, korigovati regionalnu usmerenost prodaje i sl.) da bi
 se poboljšale ukupne performanse marketinga i preduzeća u
 celini.
 Uz uobičajenu (klasičnu) analizu računovodstvenih podataka
 (informacija) o prodaji postoji i kreativna analiza tih podataka,
 koja pruža dopunske informacije i koja može znatno da poveća
 sposobnost korisnika marketinškog informacionog sistema u
 manipulisanju („rukovanju”) informacijama.
 Sposobnost proizvođača, prodavaca ili distributera za
 pridobijanje novih kupaca predstavlja, u mnogim
 slučajevima, značajnu meru produktivnosti marketinga
 (prodaje)
 Zaključci o produktivnosti razlikuju se ako, na primer, dva
 distributera imaju iste prodajne trendove, ali jedan
 distributer prodaje samo uhodane, zrele proizvode, dok
 drugi distributer prodaje znatan broj novih proizvoda koji
 imaju dobre izglede u budućnosti.
Sistem marketinškog obaveštavanja

Primarna uloga upravljanja marketingom sastoji se u
 izolovanju informacija o mogućnostima i
 ograničenjima u okruženju radi jačanja
 konkurentskog položaja kompanije.
               H. Ansoff
Sistem marketinškog obaveštavanja kao
komponenta MIS-a

 Dok sistem internih izveštaja na osnovu računovodstvenih
 podataka o marketinškim ulazima (troškovima) i izlazima
 (prodajnim i finansijskim rezultatima) pruža istorijske
 informacije o marketinškoj produktivnosti, dotle
 marketinški obaveštajni sistem obezbeđuje informacije o
 tekućim i budućim događajima.
 Dok je predmet izučavanja internog računovodstvenog
 sistema – marketinški sistem, dotle je predmet izučavanja
 marketinškog obaveštajnog sistema – marketinško
 okruženje
Termin „marketinško obaveštavanje” (Marketing
 Intelligence) prvi je upotrebio Kelly – 1961. godine. On
 je povukao paralelu između marketinškog i vojnog
 obaveštajnog sistema u tom smislu da marketinški i
 obaveštajni sistem predstavlja evaluaciju informacija i
 povezivanje informacija tako da se stekne opšta slika
 o neprijateljskim mogućnostima i namerama.
Marketinški obaveštajni sistem jeste
„skup postupaka i izvora koje koriste izvršni organi da
bi dobili svakodnevne informacije o razvoju u određenoj
marketing-okolini” (Kotler).
 S obzirom na to da izučavanje okruženja
 preduzeća predstavlja sastavni deo marketinških
 istraživanja, MOS se ponekad poistovećuje sa
 sistemom istraživanja tržišta, što je sasvim
 pogrešno.
 Suštinska se razlika sastoji u vremenu koje se
 posvećuje „istraživanju” okruženja. Marketinško
 obaveštavanje podrazumeva stalno praćenje
 (nadgledanje, snimanje, skaniranje) promena u
 okruženju, a istraživanje okruženja u sklopu
 istraživanja tržišta obavlja se da bi se rešio
 određeni (pojedinačni) marketinški problem.
 Istraživanje tržišta, u opštem slučaju, ne obuhvata
 nadgledanje (praćenje) marketinškog okruženja
 na stalnoj osnovi.
Skaniranje okruženja
 Glavna uloga marketinškog obaveštajnog sistema
 sastoji se u skaniranju, tj. u stalnom nadgledanju,
 praćenju ili snimanju okruženja.
 Skaniranje okruženja definiše se kao
 „proces traženja informacija o događajima i
 odnosima u spoljnjem okruženju preduzeća, čiji
 rezultati pomažu upravljačkom nivou u skiciranju
 spoljnih snaga, događaja i odnosa onako kako oni
 utiču ili mogu da utiču na budućnost preduzeća”.
Tehnike skaniranja okruženja
 indirektno posmatranje – opšti pristup informaciji u
 kojem direktor nema na umu neki poseban razlog;
 uslovno posmatranje – usmereni pristup, prema više ili
 manje jasno identifikovanom području ili vrsti informacije,
 koji ne uključuje aktivno istraživanje;
 neformalno istraživanje – relativno ograničen i
 nestrukturisani napor da se dobije posebna informacija ili
 informacija za neku posebnu svrhu;
 formalno istraživanje – promišljeni napor u kojem se
 obično sledi neki ranije utvrđeni plan, postupak ili
 metodologija da bi se osigurala posebna informacija ili
 informacija koja se odnosi na neki posebni marketinški
 entitet.
 U poslednje vreme Internet igra sve značajniju
 ulogu za prikupljanje informacija o
 promenama u okruženju, posebno za
 prikupljanje informacija o konkurentima. Za te
 svrhe koriste se razni informatički alati, koji
 variraju od inteligentnih egaenata (softverskih
 alata za automatizaciju zadataka koji zahtevaju
 inteligenciju) do traganja za podacima (traženje u
 velikim bazama podataka odnosa između delova
 podataka, koristeći specijalizovane logičke alatke).
 Empirijska istraživanja su pokazala da je procenat
 preduzeća koja koriste informatičke tehnologije
 da podrže sistem obaveštavanja o konkurentima
 porastao sa 31% u 1993. na 70% u 2000. godini.
Organizacija aktivnosti marketinškog
obaveštavanja
Marketinški obaveštajni sistem obuhvata sledeće aktivnosti:
  utvrđivanje saznajnih napora koje treba uložiti i rangiranje
   različitih projekata (planova) saznajnih napora;
   sticanje saznanja iz različitih izvora, uključujući i razne načine
   tajnog sticanja saznanja: „špijuniranje” konkurencije,
   „ispipavanje” konkurentskih rukovodilaca, zapošljavanje radnika
   iz konkurentskih firmi i druge načine koji mogu biti u suprotnosti
   sa osnovnim načelima poslovne etike;
   procenu i verifikaciju prikupljenih podataka, proučavanjem
   izvora podataka i međusobnim upoređivanjem podataka iz
   različitih izvora;
   interpretaciju informacija;
   predviđanje (ekstrapolaciju trendova i sl.);
   izveštavanje o informacijama.
Mere koje se tiču stimulisanja prodajne operative (prodavaca
 i trgovačkih predstavnika); kontakti sa kupcima i
 konkurentima imaju strateški značaj u sticanju saznanja:
  prvo, ... (kompanije) konkurenti imaju strateški značaj
   u sticanju saznanja
  drugo, ... (kompanije) obučavaju i motivišu prodajnu
   silu da otkriva i izveštava o novim momentima
 Trgovački su predstavnici 'oči i uši' kompanije. Oni su u
   izvanrednoj poziciji da prikupe informaciju koja nije
   postignuta drugim sredstvima... Kompanija mora
   'objasniti' svojoj prodajnoj sili njenu važnost kao
   sakupljača obaveštenja i istaknuti tu važnost davanjem
   prodajnih premija. Prodajnu silu treba “opskrbiti” s
   jednostavnim obrascima za dostavljanje izveštaja...”.
U ostale mere koje mogu unaprediti marketinški
 obaveštajni sistem Kotler ubraja:
  zapošljavanje specijaliste za sakupljanje marketinških
  informacija; kupovinu informacija od spoljnih izvora
  obaveštenja(kao što su instituti i agencije za istraživanje
  tržišta, agencije za ekonomsku propagandu i dr.);
  osnivanje marketinških obaveštajnih centara.
“Neke kompanije, navodi Kotler, zapošljavaju specijaliste
 za sakupljanje marketinških informacija. One upućuju
 „veštačke kupce” da posmatraju ophođenje prodavaca u
 maloprodajnim objektima. Mnogo se može saznati o
 konkurentima i kupovinom proizvoda konkurencije,
 posećivanjem izložbi, analizom objavljenih izveštaja
 konkurenata, razgovorima sa (bivšim i sadašnjim)
 rukovodiocima iz konkurentskih firmi, trgovcima,
 prodavcima, dobavljačima i prevoznicima, skupljenjem
 konkurentskih oglasa te putem novina i publikacija
 udruženja proizvođača”.
Sistem analitičkog marketinga

    baza podataka,
    statistička banka,
    banka modela.
Baza podataka

 Baza podataka je srce svakog informacionog sistema.
 U bazi podataka, podatak je integrisan i povezan tako
 da jedan skup softvera određuje pristup svim
 podacima.
 U bazi podataka, podaci se održavaju u određenim
 vremenskim intervalima u obliku u kom su
 generisane. Kako se primaju novi ulazi, oni se
 održavaju zajedno sa već postojećim podacima.
Statistička banka


Kao komponenta sistema analitičkog marketinga, statistička
 banka sadrži statističke postupke za redukovanje sirovih
 podataka na oblike kojima se lakše manipuliše i koji se
 efikasnije mogu analizirati.
Osnovna statistička oruđa koja se koriste u sistemu
 analitičkog marketinga za donošenje marketinških
 odluka,su:
    Višestruka regresiona analiza
    Diskriminaciona analiza
    Faktorska analiza
    Analiza grupisanja ili klaster analiza
    Analiza povezanosti (Conjoint Aanalysis)
    Multidimenzionalne skale
Modeliranje i modeli

  Banka modela je kolekcija modela koji
  pomažu marketinškim menadžerima u
  donošenju odluka.
  Obuhvata modele koje se koriste za
  odlučivanje: o proizvodima, cenama,
  distribuciji i promociji.
Projektovanje i razvoj
marketing informacionih sistema
Razumevanje informatičkih potreba i
načina korišćenja informacija od strane
rukovodilaca marketinga
fundamentalniji je faktor od bilo kog dela
opreme ili tehnološke mogućnosti.
        N. Piercy i M. Evans
Metod životnog ciklusa razvoja MIS-a
  “Životniciklus razvoja MIS­a” predstavlja generalni
  koncepcijski okvir za sagledavanje svih aktivnosti koje su
  uključene u razvoj sistema.
  Zasnovan na pretpostavci da MIS kao i svaki drugi sistem
  ima svoj “životni ciklus”, koncept životnog ciklusa MIS­a
  može da se posmatra i kao metod ili metodologija razvoja
  MIS­a.
Osnovne grupe aktivnosti koje mogu da se posmatraju kao
  faze životnog ciklusa razvoja MIS­a, prema ovoj
  metodologiji, jesu:
  1.  Iniciranje projekta.
  2.  Analiza sistema.
  3.  Izrada studije izvodljivosti.
  4.  Logičko projektovanje.
  5.  Fizičko projektovanje.
  6.  Testiranje.
  7.  Implementacija.
  8.  Funkcionisanje.
  9.  Evaluacija.
  10.  Održavanje.
Metod prototipa


 Razvoj MIS­a na osnovu izrade prototipa sistema
 karakteriše: brzina, niži troškovi i intenzivno uključivanje
 korisnika u proces razvoja.
 Umesto da prave kompletan sistem odjednom, da prave
 detaljne specifikacije koje iziskuju mnogo vremena,
 projektanti sistema prema ovoj metodologiji samo
 generalno registruju šta korisnici žele, naprave prototip
 koji sadrži delove sistema koji najviše zanimaju korisnika.
 Ova metodologija, koja se naziva i nelinearnom ili
 iterativnom metodologijom razvoja, omogućava
 krajnjim korisnicima – marketinškim menadžerima da
 menjaju i “nadograđuju” svoje zahteve tokom čitavog
 perioda izgradnje sistema.
 Razvoj MIS­a na bazi izrade protipa je naročito
 podesan u situacijama u kojima je posebno važna
 interakcija korisnika.
Analiza informatičkih potreba
 Analiza informatičkih potreba marketinškog
 rukovodstva predstavlja jednu od važnih faza razvoja
 MIS­a.
 Glavni razlog za postavljanje korisnika u žižu vrlo je
 praktičan: empirijska istraživanja pokazuju da
 korisnici – marketinški rukovodioci jednostavno neće
 koristiti sisteme koje nisu projektovani iz perspektive
 korisnika.
Postoji čitav niz praktičnih i konceptualnih
 ograničenja procene informatičkih potreba
 marketinških rukovodilaca:
 U tipičnom slučaju rukovodioci ne poznaju svoje
 informatičke potrebe, a u mnogim slučajevima te
 potrebe mogu biti neprepoznatljive.
 U mnogim je slučajevima teško predvideti potrebe
 u vezi sa donošenjem marketinških odluka.
 Razlike u stilovima rukovodilaca pri rešavanju
 upravljačkih problema.
Koncepti merenja informatičkih potreba
 Analize podataka ­ Ovaj pristup, koji podrazumeva
 proučavanje pisanih, formalnih i neformalnih izvora
 informacija obezbeđuje:
  1. identifikovanje redundantnih informatičkih tokova, koji nastaju
    kao rezultat izmene zahteva i personala na određenoj funkciji,
  2. određivanje najčešće korišćenih izvora informacija,
  3. identifikovanje slučajeva kada je dotok informacija rukovodiocima
    neadekvatan.
Slabost metode je u tome što se oslanja na rukovodioce pri
 identifikaciji i opisivanju praznina u tokovima informacija,
 kao i problema sa formatima, učestanošću izveštavanja i sl.
Analiza odlučivanja ima sledeće ciljeve:
 1. određivanje glavnih odluka za koje je rukovodilac
 odgovoran,
 2. razvoj analitičkog modela svake identifikovane
 odluke, radi izolovanja informatičkih zahteva.
Učešće korisnika u razvoju MIS-a
 Tokom projektovanja korisnici učestvuju u dizajniranju izveštaja,
 menija, potrebnih podataka i datoteka.
 U toku analize rezultat svake faze i svako predloženo rešenje mora
 dobiti 'zeleno svetlo' od korisnika... Na taj se način lakše otkrivaju
 propusti i moguće greške i osigurava da novi sistem odgovara stvarnim
 potrebama.
 Kada se za projektovanje koriste klasični metodi koji ne predviđaju
 aktivno učešće korisnika evidenta je pojava negiranja i bojkotovanja
 sistema. U tom slučaju korisnici doživljavaju sistem kao nešto strano i
 plaše se promena koje on donosi.
 Aktivno učešće omogućava korisnicima da se još na samom početku
 detaljno upoznaju sa novim sistemom i da ga prime kao nešto 'svoje', a
 to ima veliki značaj za efikasno korišćenje”.
Barijere razvoju MIS-a
Osnovne (organizacione) barijere razvoju
   Marketinški informacioni sistem kao
   inovacija.
   Informacije kao resurs.
   Manipulacije informacijama.
   Međuodeljenski konflikt i kompeticija.
   Redistribucija moći.
Organizacija i kontrola
marketing informacionog sistema


Teorijski informacioni se sistemi projektuju i kreiraju da bi
 pružili informacije koje donosilac odluka traži, ali je to
 nemoguć zadatak jer donosilac odluka ne zna šta mu je
 potrebno; on samo zna šta je raspoloživo. Raspoložive
 informacije daju ključ za ono što se smatra organizaciono
 važnim; one obuhvataju informacije koje donosioci odluka
 mogu upotrebiti.
               Pfeffer i Salancik
Organizovanje aktivnosti razvoja MIS-a

    Prilaz „čistog lista papira”,
    Prilaz „komiteta”,

    Prilaz „niskog nivoa”,

    Prilaz „informacionog koordinatora
Organizacioni nivo i lokacija odeljenja za MIS
 marketinški informatički centar na nivou kompanije;
 marketinško odeljenje na nivou kompanije;
 vanmarketinška jedinica strukture u obliku centralne
 informatičke jedinice.
Evaluacija i kontrola MIS-a
Evaluacija MIS-a trebalo bi, pored ostalog, da odgovori na
 sledeća pitanja:
 Da li MIS doprinosi ostvarivanju opštih i marketinških
 ciljeva preduzeća?
 Da li MIS podržava posebne ciljeve marketinga?
 Koliko je potrebno vremena da MIS odgovori na zahteve
 korisnika?
 Da li je MIS pouzdan?
 Da li hardver, softver i ostale tehničke komponente MIS­a
 zadovoljavaju sadašnje i buduće zahteve korisnika?
 Da li je budžet za razvoj MIS­a adekvatan?
 Da li je MIS efikasan?
Kao kriterijumi za merenje kvaliteta MIS-a najčešće se
 navode sledeći:
  Kompatibilnost ­ da li je MIS kompatibilan sa drugim
  podsistemima informacionog sistema preduzeća.
  Efektivnost – da li MIS funkcioniše na najbolji mogući
  način kako bi ostvarivao opšte i marketinške ciljeve
  preduzeća.
  Ekonomičnost – da li su troškovi MIS­a u okviru zadatih
  resursa.
  Pouzdanost – da li su greške svedene na najmanju
  moguću meru.
  Fleksibilnost – da li je MIS lako modifikovati.
  Bezbednost – da li je MIS bezbedan u pogledu mogućih
  zloupotreba.
  Lakoća održavanja – da li zahteva mnogo napora da bi
  se sistem održavao tako da uspešno funkcioniše tokom
  svog “životnog” veka.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/16/2013
language:Croatian
pages:145