Current Affairs The Financial Sector June-2013

Document Sample
Current Affairs The Financial Sector June-2013 Powered By Docstoc
					                     mycareersportal.blogspot.com


               కభెంట్ అ఩ైర్సస జూన్ – 2013

 ఆభథథక యెంగెం

                               జూన్ 4


¤ ఫెంగ఺యెంలో నట్టఫడులనఽ తుయుణససహ఩యచడెం కోసెం ఩రబుత్వెం తీసఽకొచ్చిన ద్రవ్యోలఫణ ఆదసభథత్ ఫ ెండల (ఐఐతె) ణొలి ద్శకు భెంచ్చ
        ు


స఩ెంద్న లతేెంచ్చెంథి. ఩థేళ్ల క఺లవ్ోవ్ది ఉనన ఈ ఫ ెండల కు ణొలి ద్శలో యూ.1,000 కోట్ల విలువ్ైన త౅డ్‌
                                               లనఽ ఆపర్స ఙేమగ఺ యూ.4,616


         ల
కోట్ల విలువ్ైన త౅డు థసఖలు క఺వ్డెం విశేషెం.


   » ద్రవ్యోలఫణెం నఽెంచ్చ భన నట్టఫడులనఽ క఺తృ఺డుకోవ్డెం కోసెం ఉ఩యోగ఩డే ఈ ఐఐతెలనఽ ఩రతిధలా చ్చవ్భథ భెంగళ్వ్఺యెం
                 ు


఩రబుత్వెం జాభీ ఙేసత ఽెంథి.                               జూన్ 6


¤ భథలమన్స ఇెండస఼ుీస్ లిమిట్ెడ (ఆర్సఐఎల్) 39వ్ వ్఺భథషక వ్఺ట్ థసయుల సభావ్ేశెం (ఏజీఎెం)నఽ భుెంఫబలో తుయవహెంఙసయు.

   » కెంనతూ చైయమన్ భుకైష్ అెంఫ తూ ఈ సభావ్ేశెంలో బవిషోత్త ఩రణసళికలనఽ వివ్భథెంఙసయు. వ్ఙేి భూడేళ్లలో యూ.1.5 లక్షల కోట్ల కు
                             త


నైగ఺ తుధఽలనఽ నట్టఫడుల కోసెం వ్చ్చిెంచనఽననట్ట అెంఫ తూ ఩రకట్ెంఙసయు.
        ు             ల


   » భుఖోెంగ఺ చభుయు, గ఺ోస్ అధేవషణ - ఉత్఩తిత , నట్రలిమెం భథ఩ైతుెంగ్ - భాభెట్ెంగ్, నట్ర కమికల్, భథట్ెైల్, ట్ెలికెం యెంగ఺లో
                          ర                 ర                 ల


భథలమన్స ఈ నట్టఫడులనఽ నట్ు నఽెంథి.
       ు


                                                                 నఽ
¤ ద్ళిత్ తృ఺భథశ఺మికవ్ేత్తల కోసెం ద్ళిత్ ఇెండిమన్ చసెంఫర్స ఆఫ్ క఺భర్సస అెండ ఇెండస఼ుీ (డికకె) ఏభ఺఩ట్ట ఙేస఻న వ్ెంచర్స క఺ోన఻ట్ల్ పెండ్‌
        ా


భుెంఫబలో కైెంద్ర ఆభథథకభెంతిర న఻.చ్చద్ెంఫయెం తృ఺యెంతేెంఙసయు.
                       ర


   » ఩థేళ్లలో యూ.500 కోట్ట సమీకభథెంచ్చ ద్ళిత్ వ్఺ోతృ఺య వ్ేత్తలకు ఆభథథకెంగ఺ ణోడస఩ట్టనెంథిెంచడెం లక్షోెంగ఺ ఈ పెండ్‌ డికకె
              ల                                           నఽ


అెంద్ఽఫ ట్టలోకక ణచ్చిెంథి.


       కు                           ఫ
   » ఈ పెండ్‌ ణొలిస఺భథగ఺ యూ.10 కోట్ల తుధఽలనఽ స఺మల్ ఇెండస఼ుీస్ డవ్లప్‌ ెంట్ ఫ ోెంక్ ఆఫ్ ఇెండిమా (స఻డిఫ) అెంథిెంచ్చెంథి.


                               జూన్ 7
                     mycareersportal.blogspot.com
                       mycareersportal.blogspot.com¤ ఩రభుఖ తృ఺భథశ఺మిక వ్ేత్తలు, సవమాధస సో ద్యుల ైన
       ా


భుకైష్, అతుల్ అెంఫ తూలు భభోస఺భథ ఙేత్తలు కలితృ఺యు.


యూ.12,000 కోట్ల విలువ్ైన ఑క ఑఩఩ెంథసతున


కుద్ఽయుికుధసనయు.


                                       అతుల్ అెంఫ తూ, భుకైష్ అెంఫ తూ   » ఑఩఩ెంద్ెంలో ప గెంగ఺ భుకైష్ అెంఫ తూ ధేత్ిత్వెంలోతు భథలమన్స జియో ఇధఫపక఺మ్ అతుల్ అెంఫ తూ ఆధవయోెంలోతు భథలమన్స

         క఺మ్)కు ఙెంథిన ముఫైల్ తౄో న్ ట్వ్యల నఽ అథద కు తీసఽకుతు వితుయోగథెంచఽకుెంట్టెంథి.
కభూోతుకైషన్స (ఆర్స్‌                              జూన్ 10
                                 ¤ భూడు ఫ ోెంకులకు భథజయువ ఫ ోెంకు జభథభాధసలు విదిెంచ్చెంథి.

                                         కు        డీ స఼      కు
                                 మాకకసస్ ఫ ోెంక్్‌ యూ.5 కోట్ట, హెచ్‌ ఎఫ్్‌ ఫ ోెంక్్‌ యూ.4.5
                                               ల


                                            కు
                                 కోట్ట, ఐస఼ఐస఼ఐ ఫ ోెంక్్‌ యూ.కోట్ (ముత్త ెం యూ.10.5 కోట్ట)
                                   ల                         ల


                                 జభథభాధసగ఺ విదిెంచ్చెంథి.
   » ఈ ఫ ోెంకులు 'మీ ఖాణసథసయు గుభథెంచ్చ ణలుసఽకోెండి (ధఫ మువ్ర్స కసు భర్స)' తుఫెంధనలణో తృ఺ట్ట మాెంట్ీ - భతూ లాోెండభథెంగ్

                         ల                             తెఐ
(ఏఎెంఎల్) భాయగ ద్యశక సాణసలనఽ ఉలల ెంఘెంచ్చనట్ట ఆన్్‌ ైన్ తృో యుల్ కోఫర తృో స్ు ఆభోన఻ెంచడెంణో ఆ ఆభో఩ణలనై ఆర్స్‌ విఙసయణ జభథన఻ ఈ
            ర          ల


చయోలు తీసఽకుెంథి.                              జూన్ 11


                         ర                 ర ు       ా
¤ ట్ ట్ స఼ుల్ (఑డిశ఺)కు ఙెంథిన యూ.22,800 కోట్ల తృ఺జక్ు యుణఫే ఇ఩఩ట్ వ్యకూ అతినద్ద తృ఺జకు యుణభతు అెంత్భ఺తీమ ఑఩఩ెంద్

఩భథశీలన సెంసథ 'డీలాజిక్' వ్లల డిెంచ్చెంథి.


              లో                                 ల
   » ఑డిశ఺లోతు కళిెంగనగర్స్‌ ట్ ట్ స఼ుల్ తుభథమెంచనఽనన 60 లక్షల ట్నఽనల స఺భయథయభునన కొత్త ఉకుె తృ఺ెంట్టకు 21 ఫ ోెంకుల

కూట్మి యూ.22,800 కోట్ల యుణసతున ఇవ్వడసతుకక అెంగీకభథెంచ్చెంథి.                              జూన్ 12
                       mycareersportal.blogspot.com
                       mycareersportal.blogspot.com

    ా
¤ అెంత్భ఺తీమ భైట్ెంగ్ సెంసథ ఩఻చ ప యత్ స఺యవపౌభ ఩య఩తి ద్ిక఩తసతున (స఺వ్భథన్ కడిట్ అవ్ుట్ లుక్) '఩రతికూలెం' నఽెంచ్చ 'స఻థయెం'
                                     ా


స఺బకక సవ్భథెంచ్చెంథి.
 థ


   » ఆభథథక లోట్టనఽ కట్ు డి ఙేమడసతుకక ఩రబుత్వెం ఙేసత ఽనన ఩రమణసనలనఽ ఩భథగణనలోకక తీసఽకుతు, 'తెతెస఼ ఫైనస్' భైట్ెంగ్్‌ ఖభ఺యు
                                                        నఽ


ఙేస఻ెంథి.


¤ అఫభథక఺కు ఙెంథిన కూ఩ర్స ట్ెైర్స అెండ యఫఫర్స కెంనతూతు కొనఽగోలు ఙేమనఽననట్ట అతృో లో ట్ెైర్సస సెంసథ ఩రకట్ెంచ్చెంథి. యూ.14,500
                                    ల


కోట్ల ణో ఆ కెంనతూతు అతృో లో ట్ెైర్సస స ెంత్ెం ఙేసఽకోనఽెంథి.                                 జూన్ 14


¤ ట్రకు ధయల సాచీ (డఫూయన఼ఐ) ఆదసభథత్ ద్రవ్యోలఫణెం వ్యుసగ఺ ధసలుగో ధలలోనా త్గథగెంథి. ఏన఻రల్లో 4.89 శ఺త్ెంగ఺ ఉనన ద్రవ్యోలఫణెం
          ల                                 ్‌


ఫేలో 4.7 శ఺ణసతుకక ఩భథమిత్ఫైెంథి. గణేడసథి ఫేలో ఇథి 7.55 శ఺త్ెంగ఺ నమోథైెంథి. త్మాభీ వ్సఽవ్ుల ధయలు త్గగ డెంణో ద్రవ్యోలఫణెం
                                           త


భూడుననయ సెంవ్త్సభ఺ల కతుషఠ స఺బకక ఙేభథెంథి.
              థ


   » ట్రకు ధయల సాచీ ఆదసభథత్ ద్రవ్యోలఫణెంలో 14.34 శ఺త్ెంగ఺ ఉనన ఆహాయ వ్సఽవ్ుల ధయలు 8.25 శ఺ణసతుకక ఙేభ఺బ.
                                    త


   » కూయగ఺మల ధయలు ఏన఻రల్ (9.05%)ణో తృో లిసతత త్గథగ, 4.85 శ఺ణసతుకక ఙేభ఺బ.

                                 గ
   » త్మాభీ వ్సఽవ్ుల ధయలు 3.41 శ఺త్ెం నఽెంచ్చ 3.11 శ఺ణసతుకక త్గ఺బ.
         త


                                        ్‌
   » ఆహాభైత్య వ్సఽవ్ుల ధయలు ఫ గ఺ క్షీణెంచ్చ 4.88 శ఺ణసతుకక ఩భథమిత్భమాోబ. ఏన఻రల్లో ఇవి 7.59 శ఺త్ెంగ఺ ఉధసనబ.
          త


   » భాభథిలో 5.96 శ఺త్ెంగ఺ నమోథైన డఫూయన఼ఐ ద్రవ్యోలఫణసతున 5.65 శ఺ణసతుకక సవ్భథెంఙసయు.
                   ల                                 జూన్ 15


    కు                          లో
¤ స఩బన్్‌ ఙెంథిన వ్఺హన విడిప గ఺ల త్మాభీ కెంనతూ స఼ఐఈ ఆట్రమోట్వ్‌ 13.5 శ఺త్ెం వ్఺ట్ నఽ 96.24 మిలిమన్ మూభోలు

(సఽభాయు యూ.740 కోట్ట) వ్చ్చిెంచ్చ కొనఽగోలు ఙేసత ఽననట్ట భహెంద్ర అెండ భహెంద్ర (ఎెం అెండ ఎెం) ఩రకట్ెంచ్చెంథి.
          ల                 ల                                 జూన్ 17


   తెఐ
¤ ఆర్స్‌ గవ్యనయు ద్ఽవ్వవభథ సఽఫ ఫభ఺వ్ు భుెంఫబలో భధోెంత్య ణైైభాస఻క సమీక్షనఽ ఩రకట్ెంఙసయు.

   » కీలక భైట్లలో భాయు఩లేద్ఽ. భతృో భైట్ట 7.25% వ్ద్ద మదసత్థెం. భథవ్ర్సస భతృో 6.25 శ఺త్ెం.

   » నగద్ఽ తులవల తుష఩తిత (స఼ఆర్సఆర్స) సైత్ెం 4 శ఺త్ెం వ్థేద.

   » యూతృ఺బ క్షీణత్, నయుగుత్తనన ఆహాయ ద్రవ్యోలఫణెం త్థిత్భ఺లు ఆెంథో ళ్నకయెం.

                                                      ు
   » నైైవ్ేట్ట నట్టఫడులకు త్గథన వ్఺ణసవ్యణసతున ఩రబుత్వెం సిష఻ుెంఙసలి. వ్ిథిధతు తృోర త్సహెంఙేెంద్ఽకు తృ఺జకు అనఽభత్తలనఽ
           ు                                         ర
                       mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

ఫయుగు఩యఙసలి.


   » వితుభమ వ్సఽవ్ుల ద్రవ్యోలఫణెం త్గథగన఩ు఩డే కీలక భైట్ల కోత్కు అవ్క఺శెం ఉెంట్టెంథి.
         త


   » కభెంట్ ఖాణస లోట్ట (స఼ఏడీ)తు త్గథగెంచడెం ఒ సవ్఺ల్. అెంద్ఽకోసెం స఻థయఫైన విథేశీ నట్టఫడులు భ఺వ్఺లిస ఉెంథి.
                                            ు


   » కభెంట్ ఖాణస లోట్ట (స఼ఏడీ), ద్రవ్యోలఫణెం, వ్ిథిధభైట్లనై ఆదసయ఩డే బవిషోత్ ఩య఩తి విదసన తుయణ మాలు ఉెంట్ బ.

       ా           ల
   » అెంత్భ఺తీమెంగ఺ ఏవ్ైధస సవ్఺ళ్ల ఎద్ఽభైణ, త్ట్టకుధేెంద్ఽకు ఆర్స్‌ వ్ద్ద ఉనన అతున విదసధసలనఽ ఉ఩యోగథెంచడసతుకక స఻ద్ధెంగ఺
                      ే   ు        తెఐ


ఉననట్ట ఩రకట్ెంఙసయు.
   ల


   » ణొలి ణైైభాస఻క ఩య఩తి విదసన సమీక్ష జుల ై 30న ఉెంట్టెంథి.

¤ 2013 ఫే ధలకు ఎగుభత్తలు 1.1 శ఺త్ెం క్షీణెంచ్చ 2,451 కోట్ల డసలయల కు ఩భథమిత్భమాోబ. ఏడసథి కకత్ెం ఇథే ధలో 2,478 కోట్ల
                                             ా     ల


డసలయల విలువ్ైన ఎగుభత్తలు జభథగ఺బ.


   » ఩రణేోక ఆభథథక భెండళ్ల లో (సజ్‌ ) ఩స఻డి లావ్఺థేవీలనఽ తులిన఻వ్ేమడెం ఎగుభత్తలు త్గగ డసతుకక ఩రదసన క఺యణెం. ఩ుత్త డి
                 లు


లావ్఺థేవీలు తులిన఻వ్ేమడెంణో తృ఺ట్ట మూయప భాభెట్ట ఫలహనెంగ఺ ఉెండట్ెం కూడస ఎగుభత్తలనై ఩రతికూల ఩రప వ్఺తున చాన఻ెంథి.
                       ల


   » ఫే లో ఎగుభత్తలు క్షీణెంచ్చన఩఩ట్కీ, థిగుభత్తలు భాత్రెం త్గగ లేద్ఽ. థిగుభత్తలు 6.99 శ఺త్ెం నభథగథ 4,465 కోట్ల డసలయల కు

ఙేభ఺బ.


   » ఎగుభత్తలు క్షీణెంచడెంణోతృ఺ట్ట థిగుభత్తలు నయగడెంణో ఫే ధలకు వ్఺ణజోలోట్ట ఏడు ధలల గభథషఠ స఺బ 2,014 కోట్ల
                                              థ


డసలయల కు ఙేభథెంథి.


   » ఩రసత ఽత్ ఆభథథక సెంవ్త్సయెం ముద్ట్ భెండు ధలలకు ఎగుభత్తలు 0.21 శ఺త్ెం వ్ిథిధణో 4,867 కోట్ల డసలయల కు, థిగుభత్తలు

8.88 శ఺త్ెం నయుగుద్లణో 8,660 కోట్ల డసలయల కు ఙేభ఺బ.


                              జూన్ 18


¤ నాోఢిల్లలలో ఆభథథకభెంతిర చ్చద్ెంఫయెం ఐఐఎఫ్్‌ ఎల్్‌ ఙెంథిన 100 కోట్ల డసలయల ఐడీఎఫ్్‌ తృ఺యెంతేెంఙసయు.
                      స఼ కు                 నఽ ర


   » థేశెంలోధే ఇథి ణొలి ఐడీఎఫ్ క఺వ్డెం విశేషెం.

         నఽ ర                                 తౄ఺
   » ణొలి ఐడీఎఫ్్‌ తృ఺యెంతేెంచడసతుకక భూడు ఩రబుత్వ యెంగ ఫ ోెంకులు, హడో ెణో ఇెండిమా ఇన్్‌ ర సు ీకిర్స ఩ైధసన్స కెంనతూ లిమిట్ెడ

   స఼            స఼        ్‌                          లో
(ఐఐఎఫ్్‌ ఎల్) ఩రమోట్ ఙేస఻న ఐఐఎఫ్్‌ ఎల్ అసట్ ఫేధేజఫెంట్ కెంనతూ అవ్గ఺హన ఑఩఩ెంద్ెం కుద్ఽయుికుెంథి. ఈ పెండ్‌ కనభ఺

                 ల                                       స఼ లు
ఫ ోెంకు, హడో ెలు వ్వోహాత్మక భద్ఽ఩యుగ఺ ఉెంట్ బ. క఺భప఩భైషన్ ఫ ోెంకు, ఒభథమెంట్ల్ ఫ ోెంక్ ఆఫ్ క఺భర్సస (ఒతెస఼), ఐఐఎఫ్్‌ ఎల్్‌


ఇత్య ప గస఺వభులు.


                ర ు
   » యుణ సకూోభథట్ీలు, భౌలిక తృ఺జకులు, కెంనతూలు, భౌలిక సద్ఽతృ఺మాల భూలధన కెంనతూల యుణ స఺ధధసల కొనఽగోలు

(సకూోభథట్ెైజైషన్) లో ఐడీఎఫ్ నట్టఫడులు నడుత్తెంథి.
                ు
                    mycareersportal.blogspot.com
                     mycareersportal.blogspot.com

      స఼
   » ఐఐఎఫ్్‌ ఎల్ స఼ఎెండీ ఎస్.క.గోమల్.


                             డీ   ర ు
¤ యూ.1,647 కోట్ల విలువ్ైన 16 విథేశీ ఩రత్ోక్ష నట్టఫడుల (ఎఫ్్‌ ఐ) తృ఺జకులకు ఩రబుత్వెం ఆమోద్ెం ణలిన఻ెంథి.
                        ు


                         ు
   » ఎఫ్ఐన఼తె (విథేశీ నట్టఫడుల తృోర త్సహక఺ల ఫో యు) ఆమోద్ భుద్ర తృ ెంథిన వ్఺ట్లో విజయ్ ట్ెలివిజన్ (యూ.962 కోట్ట); కొభథమా
              ు                                          ల


వ్సు ర్సన ఩వ్ర్స కో (యూ.270 కోట్ల ) ఩రతితృ఺ద్నలుధసనబ. ఏజీతె కెంట్ెైనర్స హాెండిల ెంగ్, ఫలిామెంకు ఙెంథిన స఼లియో ఇెంట్భైనషనల్, ఫైలాన్


లాోఫొ భైట్భీస్, ట్ెయుమో భాభథషస్ హో లిుెంగ్ల ఩రతితృ఺ద్నలకు కూడస అెంగీక఺యెం ణలిన఻ెంథి.
                     mycareersportal.blogspot.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/14/2013
language:Unknown
pages:5