Docstoc

Current Affairs Seminars - Meetings June-2013

Document Sample
Current Affairs Seminars - Meetings June-2013 Powered By Docstoc
					                     mycareersportal.blogspot.com


               కమెంట్ అపైర్సస జూన్ – 2013

 షదష఼సలు – షభావేశహలు

                                    జూన్ 5


¤ అెంతయగ త బదరత఩ై మహశుహల భుఖ్ొభెంతరల వహమషషక షభావేశహన్నౄ నఽొఢిల్లీలో న్నయవహెంచాయు.
           రా     ర


           స఺
  » ఩రధాన్న భనమ౉సన్్‌ ెంగ్ ఈ షభావేవెంలో పహలగన్న ఩రషెంగషెంచాయు.
                       గ


  » 2013 బే 25న ఛత్తీ స్‌ లో నకసల్సస జమష఩఺న దాడిన్న ఩రజాశూహవభొెం఩, ఴొక్తీసవవచ్ఛ఩ై దాడిగహ అబుఴమషిషీ ఽ షభావేవెం ఑క త్తమహ౉నాన్నౄ
             గఢ్‌                   ై


ఆమోదిెంచెంది.                                   జూన్ 6


¤ ఇెండిమన్ ఫ్ొెంక్సస అశూో స఺భేశన్ (ఐబీఏ) 66ఴ వహమషషక షదష఼సన఼ భుెంఫభలో న్నయవహెంచాయు.

  » క్ైెందర ఆమషుక భెంత్రర ఩఺.చదెంఫయెం ఈ షదష఼సలో పహలగన్న ఩రషెంగషెంచాయు.
                           గ


  » ఩స఺డి దిగుభతరల ఫ్యెం ఩మషగషపో తరనౄ నే఩థొెంలో డిభాెండ్ తగషగెంచెంద఼కు ఫ్ొెంకులు కూడా తభ ఴెంతర ఩రమణాౄలు చమాలన్న ఇెంద఼లో

ఫ్గెంగహ ఫ్ొెంకులు ఩స఺డి అభ౉క్హలన఼ శూహధొబైనెంతగహ తగషగెంచ఼్క్ోవహలన్న చదెంఫయెం ఩఺లు఩ున్నచాాయు.                                    జూన్ 7


                             ీ                     లో
¤ ఩ర఩ెంచ్ెంలోన్న అతొెంత ఩రఫ్ఴశీలుమైన 100 భెందిక్త ఩ైగహ ఴొకులు లెండన్ లోన్న విలాషఴెంతబైన గరోవ్ సో టల్స్‌ షభావేవభమాొయు.

  » ఏట్ యసషొెంగహ జమషగై ఈ 'బిలడ ర్స ఫెర్సగ' షభావేశహన్నక్త శృజమైన వహమషలో గూగుల్స క్హయొన్నయవసక ఛైయ౉న్ ఎమషక్స స఺౉త, అబజాన్ స఻ఈవో జఫ్ ఫెజోస,

   ా
అెంతమహత్తమ దరఴన్నధి అధి఩త్ర క్తసర ఻న్ లగహమైడ, అబమషక్హ భాజీ విదశహెంగ భెంత్రర హెన్రర క్తస఺ెంజర్స, బిరటన్ ఩రధానభెంత్రర డవిడ్ క్హబమహన్ తదితయులు ఉనాౄయు.
                ో


  » ఩రచ్ఛనౄ ముదృ ెం షెందయైెంగహ ఉతీ య అబమషక్హ, మూయప్ భధొ ఆమషుక, సైన్నక షసక్హమహన్నక్త భదూ త్రచా ఉదూ వెంణో 'బిలడ ర్స ఫెర్సగ' ఫాెందెం 1954లో

ఏయ౅డిెంది.


               స఻
¤ శూహెంకోమిక్ైతయ జఫుేల఩ై (ఎన్్‌ డీ) జాత్తమ షభావేశహన్నౄ నఽొఢిల్లీలో న్నయవహెంచాయు. ఈ షభావేవెంలో ఩రభుఖ్ భధ఼బేస న్న఩ుణులు, శహషీ రవేతీలు,

   ా
అెంతమహత్తమ ఩రత్రన్నధ఼లు పహలగనాౄయు.
              గ


  » ఈ షభావేవెంలో భధ఼బేసెం వహొధిక్త షెంఫెంధిెంచ ఑క న్నవేదికన఼ విడుదల చశహయు.

భుఖ్ాొెంశహలు:
                     mycareersportal.blogspot.com
                     mycareersportal.blogspot.com

  » ఫ్యత్‌ 2011లో పో లిసవీ 2012లో భధ఼బేసుల షెంఖ్ొ 12% ఴాదిృ చెందిెంది. 2011లో 5.08 క్ోటీ భెంది భధ఼బేసులుెండగహ, 2012లో వీమష
     లో


షెంఖ్ొ 6.1 క్ోటీ కు ఎగఫ్క్తెంది. భధ఼బేసెం అతొధిక భయణాలకు క్హయణభఴుతరనౄ జఫుేగహ కూడా ఩మషణమిెంచెంది. 2012లో భధ఼బేసెం భూలెంగహ


9.83 లక్షల భెంది భయణెంచ్డబే దీన్నక్త న్నదయశనెం.

      ా                   లో
  » అెంతమహత్తమ భధ఼బేస షభాఖ్ొ అెంచ్నా బేయకు ఫ్యత్‌ 9.2% భెంది భధ఼బేసులు ఉనాౄయు. దీన్న ఩రక్హయెం ఩ర఩ెంచ్ెంలో చైనా తమహవత

భధ఼బేసులు అతొధికెంగహ ఉనౄ దవెం భనద.                                    జూన్ 10


                గ                   స఺
¤ నకసల్సస షభషొ఩ై పో యుకు ఉనౄ భామహల఩ై చ్మషాెంచ్డాన్నక్త ఩రధాన్న భనమ౉సన్్‌ ెంగ్ నఽొఢిల్లీలో అఖిల఩క్ష షభావేవెం న్నయవహెంచాయు.

                                                                       జ లీ
  » ఈ షభావేశహన్నక్త క్ైెందర సో ెంశహఖ్ భెంత్రర ష఼న్రల్స కుభార్స ష఺ెండ, క్హెంగోస అధొక్షుమహలు శూో న్నమాగహెంధీ, వి఩క్ష నేతలు ష఼శుహ౉ షవమహజ్, అయుణ్‌ ైట,

బీఎస఻౅ అధొక్షుమహలు భామాఴత్ర, ఎస఻౅ అధి఩త్ర భులామెం స఺ెంగ్ మాదవ్, జైడీ (మూ) అధొక్షుడు వయద్ మాదవ్, శిఴసవన నేత అనెంత గీణ తదితయులు


శృజయమాొయు.


       కు                                          గఢ్‌
   »నకసల్సస్‌ ఴొత్రమైకెంగహ ఑కక ణాటి఩ై న్నలవహలన్న అఖిల఩క్షెం త్తమహ౉న్నెంచెంది. గత నెల 25న చ్త్తీ స్‌ లో దాడిచస఺ మహజక్ీమ నేతలన఼, క్హయొకయీ లన఼

సతభాయాడాన్నౄ ఖ్ెండిెంచెంది.                                    జూన్ 11


¤ పహడి ఩వుఴుల అబుఴాదిృ఩ై అఖిల ఫ్యత శూహభ షదష఼సన఼ గుజమహత్‌ గహెంధీనగర్స్‌ గుజమహత భుఖ్ొభెంత్రర నమైెందరమోడీ పహయెంబుెంచాయు.
                   ు        లోన్న     లో                 ర


           ూ
  » 'ఉకుకభన్నష఺' షమహర్స ఴలీ ఫ్య్ ఩టేల్స జా఩క్హయుెం ఐకొణా విగోశృన్నౄ బూమి఩ైనే అతొెంత పొ డవెైెందిగహ ఫ్మీ శూహభలో న్నమష౉ెంచాలన్న తభ ఩రబుతవెం
                      ా                                ు


న్నయి భెంచనటల మోడీ షదష఼సలో ఩రకటిెంచాయు.
      ీ


                              లోన్న ూ
  » దవవహొ఩ీ ెంగహ మైతరల న఼ెంచ ఇన఼఩ భుకకలన఼ సవకమషెంచ, గుజమహత్‌ షమహర్స షమరఴర్స డాొమ్ ఎద఼యుగహ నయ౉దా నది఩ై 392 అడుగుల ఎతరనౄ
                                                           ీ


                                       లోన్న 'శూహచ్ఽొ ఆఫ్ లిఫమీర' కెంటే ఎకుకఴ ఎతరలో ఉెంటలెంది.
఩టేల్స విగోశృన్నౄ న్నమష౉ెంచాలనేది గుజమహత ఩రబుతవ లక్షొెం. ఈ విగోసెం నఽొమార్సక్స్‌    ర                ీ                                    జూన్ 15
                     mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

¤ ఇనమెస఺స 32ఴ వహమషషక శూహధాయణ షభావేవెం (ఏజీఎెం)న఼ ఫెెంగళూయులో న్నయవహెంచాయు.

  » ఎగషాకూొటివ్ ఛైయ౉న్ సో దాలో ఎన్.ఆర్స.నామహమణభూమషీ ఈ షభావేవెంలో వహట్దాయులన఼ ఉదూ శిెంచ భాట్డాయు. అెందయూ క్ోయుకునేలా ఇనమెస఺స్‌
                                              ీ                న఼


఩ట్లెక్తకెంచ్డాన్నక్త కన్రషెం 36 నెలలు ఩డుతరెందన్న భూమషీ షభావేవెంలో ఩రకటిెంచాయు.
 ర                                 జూన్ 16


  ీ                               లో
¤ 'గరఫల్స పయొచ్ర్సస 2045 ఇెంటమైౄశనల్స క్హెంగోస' షదష఼సన఼ నఽొమార్సక్స్‌ న్నయవహెంచాయు.

   » జపహన్ ఑శూహక్హ వివవవిదాొలమెంలో ఇెంటెలిజెంట్ మరఫో టిక్సస లేఫొ మైటమీక్త షెంచాలకుడిగహ ఉనౄ హమరష఺ ఇష఺గుమర తమాయు చస఺న మెండు మరఫో లన఼

షదష఼సలో ఩రదమషశెంచాయు. భన఼శరలన఼ పో లిఉనౄ ఈ మరఫో లన఼ 'జమినాభడ్ అెంట్యు.


   » ఈ మరఫో లో ఑కదాన్నౄ అచ్ాెం తనన఼ పో లి ఉెండలా ఇష఺గుమర యూపొ ెందిెంచాడు. ఈ మరఫో షదష఼సలో ఉ఩నాొషెం కూడా ఇచాెంది.
        ీ


                       లా    వహక్స
   » భమర భహళన఼ పో లి ఉనౄ మరఫో షదష఼సలో మోడల్స్‌ 'క్హొట్్‌ ' కూడా చస఺ెంది.
                    mycareersportal.blogspot.com

				
DOCUMENT INFO
Description: Current Affairs-2012, International Affairs 2013, National Affairs 2013, Bilateral Affairs 2013, Economic Affairs 2013, Science and Technology 2013 Awards 2013, Sports 2013, Persons 2013, Current Affairs-2013, latest Current Affairs, Current news-2013, Current News, Latest news Januarary Current Affairs, Current International Affairs 2013, current affairs questions, current affairs 2011, current affairs in telugu, current affairs quiz, world current affairs, current affairs 2013 for bank exams,