Current Affairs People in the news June-2013 by cnublogger

VIEWS: 0 PAGES: 6

									                      mycareersportal.blogspot.com


                కభెంట్ అ఩ైర్స్ జూన్ – 2013

         త
 య఺రత ల్ో ల వ్యకతల్త

                                 జూన్ 1


   ¤ లైప్రస్, లిత౅యా, సాడాన్ వ్ెంటి థేర఺ల్ల ఏడాథి తృ఺టు ఐకయభ఺జ్య సమితి ఆధ్వరయెంల్లతు ర఺ెంతి ప్భిరక్షణ దళెంల్ల లృధ్ఽల్త తురవభితెంచడాతుకి మన భ఺ష్ట్రెం
                       ో


   నఽెంచి ణొమిిథి మెంథి తృో లీసఽ ల఻బ్ఫెంథి ఎెంన఻కయాయరు.


                                                     ల          కతమార్స, ల఻టీ ల఩ష్టల్ బ్ాెంచ్
     » లౄభిల్ల ళైదభ఺బ్ాద్ నగభ఺తుకి చెంథిన ఉత్త ర మెండల్ెం డీల఼న఼ ల఻ళచ్.శ్రీక఺ెంత, బ్ేగెం బ్జ్ార్స ఇన్్‌ ఩క్ర్స క.ఎెం.కిరణ్‌           ర


   ఇన్్‌ ఩క్ర్స జి.ల్క్ష్ీిమాధ్లృల్ణో తృ఺టు మెంచిభ఺యల్ డీఎల఼఩ ఎెం.రమణకతమార్స, బ్ెల్ోెంప్లిో ఆర్సమ్ భిజ్ర్సవ డీఎల఼఩ న఻.ఎస్.ఆర్స.మూభిత, ల఼ఐడీ ఇన్్‌ ఩క్ర్స
     ల                                                                    ల


   జ్.రఫేష్ ఇెంటలిజ్న్్ లకయయభిటీ లృెంగ్ ఆర్స.ఐ.స఺బభ఺మ్, తెతెనగర్స ఎలై్ రఘులౄభ఺భడడమ , క ెంటర్స ఇెంటలిజ్న్్ లల్ (తిరుప్తి) ళడ్ క఺తులట్బ్ుల్


     బ్ాష఺ ఉధానరు.
   గ స్్‌


     » థేశెంల్ల ముత్త ెం మీద 195 మెంథి తృో లీసఽల్త ఎెంన఻కవ్గ఺, య఺భిల్ల మనభ఺ష్ట్ెం నఽెంచి ణొమిిథి మెంథి ఉధానరు. లౄరెంణా ఏడాథి తృ఺టు ఆయా
                                          ర


   థేర఺ల్ల లృధ్ఽల్త తురవళిసత ఺రు.
      ో
¤ ఇధఫపల఻స్కత కొత్త ఛైరిన్గ఺ ఆ సెంసథ మాజీ ఛైరిన్ సహ వ్యవ్స఺ప్కతడు
                             థ


                          మ
ఎన్.ఆర్స.ధాభ఺యణమూభితతు తుయమిసా కెంనతూ డైభక్రో బ్ో రు బ్ెెంగళూరుల్ల తురణ యెం
               త


తీసఽకతెంథి.


  » జూన్ 1 నఽెంచి అబథేళో క఺ల్ాతుకి ఆయననఽ తుయమిెంచిెంథి.

                                                   ఎన్.ఆర్స.ధాభ఺యణమూభిత     » మూభిత కోసెం కెంనతూ ఎగిికయయటివ్ ఛైరిన్ ప్దలౄ లృరమణ వ్యోప్భిమితితు ఇప్ప఩డునన 60 ఏళో నఽెంచి 75 ఏళో కత నెంచఽత్ూ ఇధఫపల఻స్ తురణ యెం

   తీసఽకతెంథి.


     » ఏడేళో కిత్ెం ఇధఫపల఻స్ ప్రదాన బ్ాధ్యత్ల్ నఽెంచి త్ప్ప఩కతనన ధాభ఺యణమూభిత 66 ఏళో వ్యసఽల్ల త్న కల్ల్ సౌదాతుకి మభోస఺భి జ్వ్సణావల్త
          ీ


   అెంథిెంచడాతుకి ముెందఽకొచాారు.


     » పారత్ థేర఺తుకి ఐటీ అెంటే ఏమిటో ణలియతు భోజుల్ల ఇధఫపల఻స్ సెంసథ నఽ 1981ల్ల స఺న఻ెంచిన ధాభ఺యణమూభిత ఆ సెంసథ నఽ ప్రప్ెంచ స఺బ
                            ో              థ                     థ


   కెంనతూగ఺ మలిచారు.
                      mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

    » థేశెంల్ల భెండో అతినదద స఺ఫ్ట్్‌ ర్స లటవ్ల్ కెంనతూ ఇధఫపల఻స్్‌ కో బెంటు త్గిితృో వ్డెం, మాభెట్ య఺టా క్ష్ీణిసత ా ఉెండటెం, ల఻బ్ఫెంథి వ్ల్సల్త
                   యే              ల్ల    ో


                          ి                                       ి
  నచఽామీరడెం, ల్ాపాల్త థిగజ్ారడెం, ఆదిప్త్యెం త్గుత్ూ ఉెండటెం వ్ెంటి ప్రతికయల్ ప్భిలథ ఻త్ుల్ ధేప్థ్యెంల్ల ధాభ఺యణమూభితకి మలూో ప్గ఺ల్త అెంథిెంచాల్తు


  సెంసథ తురణ బెంచిెంథి.


                            ి
    » ప్రసత ఽత్ ఛైరిన్ క.లృ.క఺మత్‌ బ్దఽల్త మూభిత ప్గ఺ల్త చేప్డణారు.
                  కత


    » క఺మత హయెంల్ల సెంసథ ఱటరో లృల్తవ్ 15 ర఺త్ెం క్ష్ీణిెంచడెం గమధారహెం.

    » క఺మత ఇకనై ప్రదాన సవత్ెంత్ర డైభక్ర్స హో థాల్ల కొనస఺గుణారు.

                     గ఺                            ్‌  గ఺
    » ప్రసత ఽత్ క఺రయతుభ఺వహక సహ ఛైరిన్్‌ ఉనన ఎస్.గోతృ఺ల్కిష్టణన్ (కిస్)నఽ మలూో క఺రయతుభ఺వహక యైస్ఛైరిన్్‌ మాభ఺ారు.
                                    ీ


    » ఫేధేజిెంగ్ డైభక్ర్స, ల఼ఈయోగ఺ ఉనన ఎస్.డడ.శిబ్ూల్ాల్ ప్రసత ఽత్ బ్ాధ్యత్ల్లధే కొనస఺గుణారు.
                                         ో


    » మూభిత తుయామకెం ఈ ధల్ 15న జ్భిగే సెంసథ య఺భిిక స఺దారణ సమాయేశెం (ఏజీఎెం)ల్ల ఆమోదెం అనెంత్రెం అమల్లకి వ్సఽెంథి.
                                                    ో   త


    » ఈ అబథేళోల్లనా మూభిత ఏడాథికి ఑కె రూతృ఺బ మాత్రఫే జీత్ెంగ఺ తీసఽకతెంటారు.

    » మూభిత ఇధఫపల఻స్ ల఼ఈఒగ఺ 19 ఏళో తృ఺టు ప్తుచేయగ఺, ఆ క఺ల్ెంల్లధే అఫెభిక఺ల్లతు ధాస్్‌ ల్ల నమోథైన ణొలి పారతీయ కెంనతూగ఺ ఇధఫపల఻స్
                                            డాక్‌


  చభిత్ర సిఱ఻్ెంచిెంథి. అెంణే క఺కతెండా 7.3 త౅లియన్ డాల్రో (రూ.40,000 కోటో ) కెంనతూగ఺ ఎథిగిెంథి.


    » 1981 నఽెంచి 2002 వ్రకత మూభిత ఇధఫపల఻స్్‌ ల఼ఈఒగ఺, 2002-06 మధ్య ఛైరిన్్‌ ఉధానరు. 2006-11 మధ్య క఺ల్ెంల్ల క఺రయతురవహణేత్ర
                        కత              గ఺


     గ఺
  ఛైరిన్్‌ వ్యవ్హభిెంచారు. ఆగసఽ 2011ల్ల త్న 65వ్ ఏట ప్దలౄ లృరమణ చేర఺రు.
                ్


    » ణాజ్ాగ఺ మూభిత ప్పనభినయామకెంణో తృ఺టు ఆయన కతమారుడు, ఇధఫపల఻స్్‌ త్దఽప్భి త్రెం ప్రతితుది భోహన్ మూభిత కయడా ఇధఫపల఻స్్‌ చేరడాతుకి
                                  ల్ల                         ల్ల


  రెంగెం ల఻దధఫెెంథి. భోహన్ త్న త్ెండడరకి క఺రయతుభ఺వహక సహయకతడడగ఺ తుయమిత్ుడయాయరు.                               జూన్ 2


       ్‌
  ¤ ఇజ్ాబెల్ల్ల ఆలట్రలియా భ఺యబ్ాభిగ఺ పారత్ సెంత్తికి చెంథిన థేయ఺నెంద్ శరి తుయమిత్ుడయాయరు.
     ర


                                    మ
    » ఈ ఘనత్ స఺దిెంచిన అత్యెంత్ న఻నన (37 ఏళో ) వ్యసఽెడడగ఺ శరి భిక఺రు సిఱ఻్ెంచారు.

  ¤ ఇత్ర గీహల్నై మానవ్పడడ మనఽగడ అధే అెంశెంనై అఫెభిక఺కత చెంథిన ధేష్టనల్ ఏభోధాటిక్ అెండ్ లట఩స్ అడడితులట్రష్టన్ (ధాస఺) తురవళిెంచిన లట఩స్

     ్‌                               థ           ర  ్
  లటిల్ఫెెంట్ క఺ెంటెస్్-2013ల్ల మన భ఺ష఺తుకి చెంథిన టిరప్పల్ ఐటీ లృథాయరుల్త రూతృ ెంథిెంచిన తృ఺జ్కతల్కత బ్హుమత్ుల్త ల్తేెంచాబ.
                    ్ర


    » నాజిలౄడు టిరప్పల్ ఐటీకి చెంథిన బ్త్ుల్ ల్క్ష్ీిప్రసనన రూతృ ెంథిెంచిన 'టెైటాన్.. థి డీరెం వ్రల్మ ' ప్రథ్మ బ్హుమతి గల్తచఽకతెంథి.
                       త


                                             ్
    » ఇథే సెంసథ కత చెంథిన మతిత యామితూ న఻రయ, సౌమయ, ల఻థధ ారథ రూతృ ెంథిెంచిన గరుడ తృ఺జ్కత మూడో బ్హుమతి స఺దిెంచిెంథి.
                                           ర


    » అఫెభిక఺ల్లతు ర఺ెండడయాగోల్ల ఈ తృో టీల్త తురవళిెంచారు.
                               జూన్ 3
                    mycareersportal.blogspot.com
                      mycareersportal.blogspot.com

                                                        మ
    ¤ ఎవ్భసఽ శిఖభ఺తున అదిభోళిెంచిన అతిన఻నన వ్యసఽెడైన పారతీయుడడగ఺ 15 సెంవ్త్్భ఺ల్ 7 ధల్ల్ భ఺ఘవ్ జ్ాధేజ్ా భిక఺రు సిఱ఻్ెంచాడు.
       ్


                                           థ
      » నాయఢడలీోల్లతు ల్ాభన్్ తృ఺ఠర఺ల్ లృథాయభిథ అబన జ్ాధేజ్ా మభో నల్తగురు లృథాయరుల్ణో కల్ల఻ ఎవ్భసఽనఽ లృజ్యవ్ెంత్ెంగ఺ అదిభోళిెంచాడు. ఈ
                                                    ్


    బ్ిెందెంల్ల ఇత్డే చినన వ్యసఽెడు.


                                                               మ
      » ఎవ్భసఽ శిఖభ఺తున అదిభోళిెంచేెందఽకత లృథాయభిథ ప్రవణాభోహక బ్ిెంథాతున ప్ెంన఻న ణొలి తృ఺ఠర఺ల్గ఺ ల్ాభన్్ తృ఺ఠర఺ల్ భిక఺రు సిఱ఻్ెంచిెంథి.
          ్                                 జూన్ 6


                 ో           ధ                          ో
    ¤ అఫెభిక఺కత చెంథిన 84 ఏళో గోభియో ఫెకెంజీ అధే వ్ిదఽభ఺ల్త 'ప్వ్ర్స బ్ాల్' ల్ాటభీల్ల 590.5 మిలియన్ డాల్రు (రూ. 3,360 కోటు) గల్తచఽకతతు
                                                              ో


    సెంచల్నెం సిఱ఻్ెంచిెంథి. అఫెభిక఺ల్ల ఑క వ్యకిత ఇెంత్ ముత్త ెంల్ల జ్ాక్‌
                                      తృ఺ట్ కొట్ డెం ఇథే ణొలిస఺భి.                                 జూన్ 7


                                        మ
    ¤ పారతీయ అఫెభికన్ యైదయ తుప్పణుడు థేయేెందర్స పాటియా టెక఺్స్ ఫెడడకల్ బ్ో రు సభ్ుయడడగ఺ తుయమిత్ుడయాయరు.

                             మ ో
      » ఇథి అఫెభిక఺ యైదయ వ్యవ్హభ఺ల్ ప్రయయేక్షణ బ్ో రుల్ల ప్రముఖఫెెంథి.

      » పాటియా ఈ ప్దలృల్ల ఆభేళో ల ఉెంటారు.

    ¤ ళైదభ఺బ్ాద్ బ్ెంజ్ాభ఺ళిల్స్్‌ స఺ర్స ఆస఩తిరకి చెంథిన ల఼తుయర్స కన్ల్్్ెంట్ క఺భిమయోతొ భ఺ల఻క శసత ర చికిత్్ తుప్పణుడు డాక్ర్స సజ్ా ల్లకేశవరభ఺వ్పకత
                  ల్లతు ్                                             ి


                               ీ
    ప్రతిష఺త్ిక 'అఫెభికన్ అసో ల఻బేష్టన్ ఫర్స తొ భ఺ల఻క సరి భ' (ఏఏటీఎస్) సభ్యత్వెం ల్తేెంచిెంథి.
       ా


      » 1917ల్ల స఺న఻ెంచిన ఈ అసో ల఻బేష్టన్్‌ 35 థేర఺ల్ నఽెంచి థాథాప్ప 1,200 మెంథి ప్రముఖ క఺భిమయోతొ భ఺ల఻క సరినోకత సభ్యత్వెం ఉెంథి. ఈ ఏడాథి
            థ            ల్ల


    అత్యెంత్ ప్రతిభ్ ఉనన 37 మెంథి సరి నోకత సభ్యత్వెం కలి఩ెంచారు. అెందఽల్ల పారత నఽెంచి నల్తగురు మాత్రఫే ఎెంన఻క క఺గ఺, మన భ఺ష్ట్రెం నఽెంచి


    ల్లకేశవరభ఺వ్పకత ముదటిస఺భి ఈ అవ్క఺శెం దకిెెంథి.


             త
¤ సెంచల్ధాిక కేసఽల్ దభ఺యప్పనకత చిరుధామాగ఺ మాభిన ల఼తెఐ ళైదభ఺బ్ాద్ లృపాగెం జ్ాబెంట్

       ీ
డైభక్ర్స (జ్ేడ) ల్క్ష్ీిధాభ఺యణనఽ లృధ్ఽల్ నఽెంచి భిలీవ్ చేసత ా ల఼తెఐ ప్రదాన క఺భ఺యల్యెం ఉత్త రువల్త


జ్ాభీ చేల఻ెంథి.


   » డడప్పయటేష్టన్్‌ ై ఏడేళో ల స ెంత్ భ఺ష్ట్రెంల్ల లటవ్ల్త అెంథిెంచిన ఆయన గడుప్ప ప్ూరత బన
          న


ధేప్థ్యెంల్ల ఆయననఽ భిలీవ్ చేర఺రు.                                     ల్క్ష్ీిధాభ఺యణ      » ల్క్ష్ీిధాభ఺యణ స఺నెంల్ల చధైన ల఼తెఐ లృపాగ఺తుకి జ్ేడీగ఺ వ్యవ్హభిసత ఽనన అరుణాచల్ాతుకి బ్ాధ్యత్ల్త అప్఩గిెంచారు.
               థ


      » కరూనల్త జిల్ాకత చెంథిన ల్క్ష్ీిధాభ఺యణ మహభ఺ష్ట్ర క఺యడర్స ఐన఼ఎస్ అదిక఺భి.
             ో


                                 జూన్ 9
                      mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

  ¤ గుజ్భ఺త ముఖయమెంతిర నభేెందరమోడీతు తృ఺భీ్ ఎతునకల్ ప్రచార కమిటీ స఺రతిగ఺ పాజ్తృ఺ తుయమిెంచిెంథి. ఈ తురణ యెంణో ఆయన అనదిక఺భికెంగ఺ పాజ్తృ఺

   ప్రదాతు అభ్యభిథ అబతృో యారు.                             జూన్ 12


                                                                   మ
   ¤ ఆలట్రలియా ల఻వమిర్స ఖోల్్ఫెక క఺భమ ల్ కయయబ్ాల్లతు హయ఺ధా నఽెంచి అఫెభిక఺ల్లతు ఫ్ోో భిడాకత 166 కిల్లమీటరో దాభ఺తున ఈథి, ప్రప్ెంచ భిక఺రు

   సిఱ఻్ెంచారు. ష఺ర్సె చేప్ల్ నఽెంచి రక్షణకత సెంబ్ెందిెంచి ఎల్ాెంటి ప్భికభ఺ల్నఽ (ష఺ర్సె కేజ్) ఉప్యోగిెంచకతెండా ఈ ఘనత్ స఺దిెంచిన ణొలి మళిళగ఺ ఆఫె


   గుభితెంప్ప తృ ెంథారు.


                ి
     » ఈ ప్రమాదకర జ్ల్ మాభ఺తున 'ఫ్ోో భిడా జ్ల్సెందిగ఺ న఻ల్తస఺రు.
                                 త                             జూన్ 14


                     ల఼
   ¤ తిరుమల్ శ్రీ యేెంకటేశవర స఺వమికి ళచ్్‌ ఎల్ అదిధేత్ శివ్ధాడార్స రూ.కోటి లృభ఺ళెం సమభి఩ెంచారు.

   ¤ తృ఺కిసథ ఺న్్‌ ప్ెంజ్ాబ్ ర఺సనసభ్ల్ల సభ్ుయడడగ఺ కతూి భ఺మ్ అధే ళిెందఽవ్పకత అవ్క఺శెం ల్తేెంచిెంథి. ప్దహభేళోల్ల ఑క ళిెందఽవ్ప తృ఺క్‌ చట్ సభ్ల్ల
         ల్లతు                                                      ల్ల


   ప్రయేశిెంచడెం ఇథే ణొలిస఺భి.


     » న఼ఎెంఎల్ఎన్ త్రఫపన రళిమ్ యార్స్‌          కత             కత             ద     ్‌
                     ఖాన్ జిల్ా సథిఖాబ్ాద్్‌ చెంథిన కతూి భ఺మ్, నభోవ్ల్్‌ చెంథిన ల఻కతె ప్రతితుది సభ఺ర్స రఫేష్ల఻ెంగ్ అభోభ఺ల్త
                          ో


   తుయమిత్ుల్యాయరు.


     » ఎతునకల్ల తృ఺భీ్ల్త స఺దిెంచిన స఺ధాల్నఽ బ్టి్ ప్ెంజ్ాబ్ ర఺సనసభ్ల్ల ముల఻ో ఫేత్రుల్కత ఎతుమిథి స఺ధాల్నఽ కేటాబెంచారు. ప్ెంజ్ాబ్్‌
          ో           థ                              థ               ల్ల


   న఼ఎెంఎల్ఎన్ అత్యదిక స఺ధాల్త గల్తచఽకతనన ధేప్థ్యెంల్ల ఏడు ల఼టోనఽ ఆ తృ఺భీ్కి కేటాబెంచారు.
             థ


                   భ఺మ్ అధే ళిెందఽవ్ప తృ఺క చట్ సభ్ల్ల ప్రయేశిెంచారు.
     » గత్ెంల్ల 1997ల్ల లటత భ్రత్‌


                             జూన్ 15¤ ఆెంధ్రప్రథేశ్ తృ఺భిర఺మిక, య఺ణిజ్య మెండళో సమాఖయ (తౄ఺యన఼్) నాత్న అధ్యక్షుడడగ఺ శ్రీతుయ఺స్ అయయథేవ్ర
           ీ


ఏకగీీవ్ెంగ఺ ఎతునకయాయరు.


  » ల఼తుయర్స ఉతృ఺ధ్యక్షుడడగ఺ శివ్్‌      త
                  కతమార్స రుెంగ఺ ఎతునకయాయరు.


  » లౄభిదదరూ ఏడాథి క఺ల్ెం తృ఺టు ప్దవ్పల్ల ఉెంటారు.
                     ో
                                                  శ్రీతుయ఺స్ అయయథేవ్ర
                    mycareersportal.blogspot.com
                     mycareersportal.blogspot.com¤ ల఼తెఐ జ్ేడీగ఺ అరుణాచల్ెం బ్ాధ్యత్ల్త ల఼వకభిెంచారు. డడప్పయటేష్టన్నై ఏడేళో తృ఺టు ప్తుచేల఻

మహభ఺ష్ట్కత యలుో తృో బన ల఼తెఐ జ్ేడీ ల్క్ష్డి ధాభ఺యణ స఺నెంల్ల అరుణాచల్ెం బ్ాధ్యత్ల్త
    ర                      థ


తురవభితెంచనఽధానరు.


                                                  అరుణాచల్ెం   ¤ కేెందర గిహ తుభ఺ిణ, ప్ట్ ణ నటదభిక తురూిల్న ర఺ఖ మెంతిర అజ్య్ మాకన్ త్న మెంతిర ప్దలృకి భ఺జీధామా చేర఺రు.

   ¤ ఐకయ భ఺జ్య సమితి స఺దారణ సభ్ అధ్యక్షుడడగ఺ జ్ాన్ డబ్ూూ ఆఱట మూజుయ఺ణి ఒటుణో ఎతునకయాయరు. వ్పక జ్భిమిక స఺నెంల్ల ఈ తుయామకెం జ్భిగిెంథి.
                             ో                        థ


     » ఐభ఺సల్ల ఆెంటిగ఺వ, బ్ారుఫడాస్ ర఺శవత్ ప్రతితుదిగ఺ ఉనన జ్ాన్ ఆఱట స఺దారణ సభ్ 68వ్ సమాయేశ క఺ల్ాతుకి అధ్యక్షుడడగ఺ ఎతునకయాయరు.


                               జూన్ 16                                      మ
¤ అెంత్భిక్షెంల్లకి యలుో న ణొలి మళిమా యోయమగ఺మిగ఺ వ్ల్్ెంటిధా ణభిషో ెయ఺ భిక఺రు సిఱ఻్ెంచిన ఘటనకత

   ో
50 ఏళల ప్ూరత యాయబ.

   » సభిగి ఺ 50 ఏళో కిత్ెం రష఺య మళిమా యోయమగ఺మి వ్ల్్ెంటిధా ణభిషో ెయ఺ 1963 జూన్ 16న
            ీ


తృ఺రెంతేెంచిన భోదల఼యానెం ఎెందభెందభికో సాపభితగ఺ తులిచిెంథి.
 ర
                                                 వ్ల్్ెంటిధా ణభిషో ెయ఺
              మ
¤ ఎబర్స ఏఱ఻యా ఇెండడయా బ్ో రుకత ప్రదాన సల్హథారుగ఺ తృ఺భిర఺మిక థిగిజ్ెం రత్న్్‌
                            ీ         టాటా నటరునఽ


మల్ేఱ఻యాకత చెంథిన ఎబర్స ఏఱ఻యా ప్రకటిెంచిెంథి.


   » ఎబర్స ఏఱ఻యా అదిప్తి టోతూ ఩భ఺నెండజ్


                                                    టాటా
                                                  రత్న్్‌   » టాటాసన్్, అరుణ పాటియా (టెల్్స్ ఺ టేరడ్ నటో స్)ల్ణో కలిల఻ 49 : 30 : 21 తుష్ట఩తిత ల్ల ఎబర్స ఏఱ఻యా ఇెండడయానఽ ఩భ఺నెండజ్
                   ర


ఏభ఺఩టు చేర఺రు.


   » ఎబర్స ఏఱ఻యా ఇెండడయా ల఼ఈయో చాెండడళయ.


                               జూన్ 17


¤ ప్రతితృ఺థిత్ వ్సఽ లటయ఺ప్నఽన (జీఎస్్‌ ) అమల్తనై ఏభ఺఩టెైన భ఺ష఺ల్ ఆభిథక మెంత్ుల్ స఺దిక఺ర కమిటీ ఛైరిన్ ప్దలృకి పాజ్తృ఺ తెహర్స
         త         టీ            ్ర       ర
                     mycareersportal.blogspot.com
                     mycareersportal.blogspot.com

    ధే      కతమార్స మోడీ భ఺జీధామా చేర఺రు.
ల఼తుయర్స్‌ త్ సఽశ్రల్్‌


                                టీ
   » పాజ్తృ఺-జ్నణాదళ్ (యుధైటెడ్) ణగణెంప్పల్ ధేప్థ్యెంల్ల జీఎస్్‌ స఺దిక఺ర కమిటీ ఛైరిన్ ప్దలృకి ఆయన భ఺జీధామా చేర఺రు.
¤ ప్రదాతు మధఫిహన్ ల఻ెంగ్ భ఺జ్యసభ్ సభ్ుయడడగ఺ ప్రమాణ ల఼వక఺రెం చేర఺రు.

                               ల్ల
   » భ఺జ్యసభ్ ఛైరిన్, ఉప్భ఺ష్ట్రప్తి హమీద్ అధా్భీ ఛాెంబ్ర్స్‌ జ్భిగిన ప్రమాణ ల఼వక఺ర

క఺రయకీమాతుకి క఺ెంగీస్ అధ్యక్షుభ఺ల్త సో తుయాగ఺ెందీ, భ఺జ్యసభ్ డడప్ూయటీ ఛైరిన్ న఼జ్ే


కతభియన్, ఇత్ర క఺ెంగస్ ధాయకతల్త హజ్రయాయరు.
          ీ
                                             మధఫిహన్ ల఻ెంగ్   » ఇటీవ్ల్ే మధఫిహన్ వ్రుసగ఺ అబథో స఺భి అసో ెం నఽెంచి భ఺జ్యసభ్కత ఎతునకయాయరు.


                               జూన్ 18


¤ అఫెభిక఺ల్ల సఽన఼రెంకోరు త్భ఺వత్ అత్యెంత్ శకితమెంత్ఫెన అన఼఩ళో కోరు జ్డడిగ఺ పారతీయ అఫెభికన్ శ్రీతుయ఺సన్ (46) ప్రమాణ ల఼వక఺రెం
            ్                     ్


చేర఺రు.


                         ్
   » చెండీగఢ్‌ జ్తుిెంచిన ఆయన అఫెభిక఺ అన఼఩ళో కోరు ధాయయమూభితగ఺ ఇటీవ్ల్ే ఏకగీీవ్ెంగ఺ ఎతునకయాయరు. ఈ ఘనత్ స఺దిెంచిన
       ల్ల


          గ఺
ణొలి పారతీయ అఫెభికన్్‌ తులిచారు.
                     mycareersportal.blogspot.com

								
To top