Current Affairs News sites June-2013 by cnublogger

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                   mycareersportal.blogspot.com


             కమెంట్ అపైర్స్ జూన్ – 2013

 ర఺రత ల్ో ల ప్రదేఱ఺ల్ు

                             జూన్ 2
                   ¤ ణాళ్ో తృ఺క అన్నమయయ 605వ జయెంతి ఉత్్ర఺తున 'ళ఻లిక఺నాెంధ్ర' సెంసథ స఺రథ్యెంల్ల

                   అబెమిక఺ల్లతు ళ఻లిక఺న్ ర఺యలీ ల్లతు సతూనరేల్ దేర఺ల్యెంల్ల ఘన్ెంగ఺ తురవఴెంచారు.
                             జూన్ 3


      ల్లతు   ల్ల         ర                    డె       ర
  ¤ గుజమ఺త్‌ అహమదాబాద్‌ బెలిియెం వీస఺ కెందాతున బెలిియెం క఺న్ఽ్ల్ జన్రల్ మ఺ర్సో ర఺న్్‌ న్ బో ళ఼ీ తృ఺రెంభెంచారు.

         ర                        ణో
    » 2002 గోదా అల్ో రో త్రుర఺త్ యూమో఩఻యన్ సెంఘ దేఱ఺ల్ు గుజమ఺త్‌ దౌత్య సెంబెంధాల్న్ఽ తులి఩఻రేఱ఺భ.

    » గత్ అకటోబరుల్ల బ్రరటన్ ణొలిస఺మిగ఺ ముెందఽకొచ్చి గుజమ఺త్‌ మళ్లో దౌత్య సెంబెంధాల్న్ఽ ప్ున్రుదధ మిెంచ్చెంది. ఆ త్రుర఺త్ జరమతూ, ణాజాగ఺
                                ణో


           ణో
  బెలిియెంల్ు గుజమ఺త్‌ దౌత్య సెంబెంధాల్న్ఽ ప్ున్రుదధ మిెంచాభ.


    » బెలిియెం, గుజమ఺తల్ మధ్య వజాల్ ర఺యతృ఺రెం ఎకుీవగ఺ జరుగుణోెంది.
                  ర


  ¤ చెైనాల్లతు జిలిన్ తృ఺విన్ఽ్ల్లతు డెహుభ న్గరెంల్లతు మ ెంసెం వుదిధ కెందరెంల్ల జమిగిన్ అగిన ప్రమ దెంల్ల 119 మెంది క఺మిమకుల్ు మరణెంచారు.
             ర
                             జూన్ 4
                   mycareersportal.blogspot.com
                       mycareersportal.blogspot.com                        ్‌
¤ ప్రప్ెంచెంల్లనే ఩దద , తృొ డరైన్ కెంటైన్ర్స ల఻పల్ల్ల ఒకటైన్

    ో  కి           ళ఼
ళ఻వటి మ఺ెండ్‌ చెెందిన్ ఎెంవీ ఎెంఎస్‌ వల్ేమియ కెంటైన్ర్స నౌక


గుజమ఺త్‌     ర         ో
   ల్లతు ముెందాల్లతు అదాతూ తృో రుకు చేరుకుెంది.
                                                                  ో
      » దీతు స఺మరథయెం 14,036 టీఈయూల్ు. దేశెంల్ల సగటు కెంటైన్ర్స ల఻ప స఺మరథయెం 4,000 టీఈయూల్ు. ఈ నౌక మొత్త ెం తృొ డవు 365.5 మీటరు.

   ఇెంత్ ఫామీసథ ఺భ కెంటైన్ర్స ల఻ప ఫారత తీమ఺తుకి మ఺వడెం ఇదే ణొలిస఺మి.                                జూన్ 11


   ¤ న్ాయఢిలీోల్ల 'తురభయ భవన్'కు మ఺షోరప్తి ప్రణబ్ ముఖమీి శెంకుస఺ప్న్ చేఱ఺రు.
                                 థ


      » గత్ డిళెంబరు 16న్ ఢిలీోల్ల బసఽ్ల్ల స఺మూఴక అణాయచామ఺తుకి గుమై మరణెంచ్చన్ తురభయ జాప్క఺రథెం దక్షిణ ఢిలీోల్లతు జసో ల్ వదద జాతీయ
                                              ా


   మఴయా సెంఘెం అభదఽ అెంత్సఽల్ భవనాతున 'తురభయ భవన్' ఩ేమిట తుమిమెంచన్ఽెంది.
               త


                                జూన్ 13
¤ ప్రప్ెంచెంల్లనే అతి ఎణెత ెన్ బెలికల్ బేడన్ఽ దఽబాయ్ల్ల ఆవిషీమిెంచారు.


   » 1,017 అడుగుల్ ఎణెత ెన్ ఈ భవన్ెంల్ల 75 అెంత్సఽల్ునానభ.
                          థ


   » ఈ భవన్ెం ఩ేరు 'కయ న్ టవర్స'. కిెందిన్ఽెంచ్చ ఩ైదాక఺ 90 డిగీల్ కటణెంల్ల ఇది బెలిక (టవవసో )

తిమిగి ఉెంటుెంది.                                                 కయ న్ టవర్స
           ఩఼
       ¤ 'ళ఼ఆర్స్‌ ఎఫ్ 217 బెటాలియన్ ముఖయ క఺మ఺యల్య తున చెనైన న్ఽెంచ్చ ఖమమెం జిల్ో చ్చెంత్ూరుకు త్రలిెంచారు.


          గఢ్‌          ా       ద ర                            ర       ల్ల
      » ఛతీత స్‌ ల్ల సల్ వజుడుెం ఏర఩డాక ఆెంధ్ర సమిహదఽ తృ఺ెంణాల్ల మ రోభసఽల్ క఺రయకల్ తృ఺ల్ు ముమమరెం క఺వడెంణో, భదాచల్ెం డివిజన్్‌
                                  ో    ో


             ఩఼
   2008 న్ఽెంచ్చ ళ఼ఆర్స్‌ ఎఫ్ బల్గ఺ల్న్ఽ ఏమ఺఩టు చేఱ఺రు. ఈ శిబ్రమ఺ల్ తురవహణ చెనైనల్ల ఉన్న క఺మ఺యల్యెం దావమ఺ జమిగది. దీెంణో వయయప్రయ సల్కు


                                       ఩఼
   గురర఺వలి్న్ ప్మిళథ ఻తి. ఈ నేప్థ్యెంల్ల ఖమమెం జిల్ో చ్చెంత్ూరుల్ల 'ళ఼ఆర్స్‌ ఎఫ్ 217 బెటాలియన్' ముఖయ క఺మ఺యల్య తున ఏమ఺఩టు చేఱ఺రు.
                       mycareersportal.blogspot.com

								
To top