Current Affairs National June-2013 by cnublogger

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                 mycareersportal.blogspot.com


           కభెంట్ అ఩ైర్స్ జూన్ – 2013

 జాతీమెం

                     జూన్ 1


        ై
  ¤ క఺యేభీ ట్ైఫయయనల్ తీయప఩ అభలుకు సెంఫెందెంచి క఺యేభీ ఩యయయేక్షక కమిటీ తన ముదటి సభాయేర఺న్నన

  నాయఢిల్లీలో న్నయవళెంచిెంథ.


       » కైెందర జలవనయపల క఺యయదభశి ఎస్.క.థాస్ ధేతితవెంలో ఈ సభాయేశెం జభశగశెంథ.

  ¤ ఫైధాభశటీలీ ో విథాయయ఺యన఻ి కి ఩రణయయకెంగ఺ అబదఽ విశవవిథాయలమాలనఽ ఏభ఺఩టు చయమాలన్న కైెందర ఩రబయతవెం

  న్నయణ బెంచిెంథ.


       » ఈ వభశ్టీలీ ో 50 ర఺తెం ల఼టీనఽ ఫైధాభశటీలకు కైటాబశూ఺యప.
                                ి


                ణ
       » ఉతి య఩రథయశ్, కభ఺టక, భశృర్స, ఫెంగ఺ల్, భశృభ఺ష్రలీ ో ఈ విశవవిథాయలమాలనఽ ధెలకొలు఩ణాయప.

                               ఖాన్
       » కైెందర ఫైధాభశటీ వయవశృభ఺ల ర఺ఖ భెంత్రర క.యశృమన్్‌ .

  ¤ ప఺యదయికతకు నదద న఼ట యేసి ా, థయశీమ తమాభీ పరర ణా్హఫే లక్షయెంగ఺ థయశెంలో నాతన ''యక్షణ యెంగ కొనఽగోళ్ీ

  విదానెం-2013'' అభలోకి వచిచెంథ.
           ీ


                              ర
       » థెంణో యక్షణ కొనఽగోళ్ీ లో థయశీమ ఩భశశభకు ఇక ప఺దానయెం లమెంచనఽెంథ.
                          ర


                     జూన్ 3


 ¤ సభాచాయ హకుు చట్ ెంలో ఫైలుభ఺బ లాెంటి ఆథయర఺లనఽ కైెందర సభాచాయ కమిషన్ (ల఼ఐల఼) యెలువభశెంచిెంథ.


       » భ఺జకీమ ప఺భీ్లు ఩రబయతవ సెంసథ లేనన్న (఩బీ క్ అతాభశటీస్), సభాచాయ హకుు చట్ ెం కిెంద

  పౌయపలకు జయ఺ఫయథాభీగ఺ ఉెండాల్్ెంథయనన్న ల఼ఐల఼ స఩ష్ెం చయల఻ెంథ.
                 mycareersportal.blogspot.com
                      mycareersportal.blogspot.com

          » ఈ ఆథయర఺లు భ఺జకీమాలో, ప఺భీ్ల ఩న్నతీయపలో ప఺యదయికతనఽ, కొతి ఩రభాణాల్లన న్నభైదశిశూ఺బ. ఈ
                    ీ                             ి


   ఆథయర఺ల పల్తెంగ఺ ఇక నఽెంచి ప఺భీ్లు య఺టికి న్నధఽలు ఎకుడి నఽెంచి వసఽధానయో, ఎలా ఖయపచ
                                   ి


               థ
   నడుతుధానయో, ఎన్ననకలో అబయయపల ఎెంన఻క తథతయ అెంర఺లనై వివభ఺లు పౌయపలు అడిగశణయ యెలీడిెంచాల్్ెంథయ.
            ీ


          » క఺ెంగరస్, పాజప఺, ల఼న఼ఎెం, ల఼న఼ఐ, ఎన్్‌ న, భఎల఼఩ల ఆభశథక వయవశృభ఺లు, ఈ ప఺భీ్లకు వచయచ
                             ల఼ ఼


   చెంథాల వివభ఺లు, చెంథాథాయపల నేయీ ప, చియపధాభాలు తథతయ వివభ఺లు కోయపతూ శూ఺భాజిక క఺యయకయి సఽపాష్


                          కు
   అగభ఺వల్, అశూర ల఻బేషన్ ఆఫ్ డెముకరటిక్ భశఫ఺ర్స్స్్‌ చెెంథన అన్నల్ ఫైభ఺వల్ సభాచాయ హకుు చట్ ెం కిెంద


   కోయగ఺, ఆ ప఺భీ్లు త్రయసుభశెంచాబ. థెంణో య఺యప ల఼ఐల఼న్న ఆశరబెంచిన ధే఩థయెంలో ల఼ఐల఼ ణాజా ఆథయర఺లు జాభీ


   చయల఻ెంథ.


                             జూన్ 4
¤ భ఺ష్ర఩త్ర బవన్్‌ ఇటీవల నవీకభశెంచిన
        లో


దఽక఺ణ సభయథామాన్నన (శు఺న఻ెంగ్ క఺ెంనీ క్్)


       భయఖభీీ ప఺యెంమెంచాయప. ఢిల్లీ
భ఺ష్఩త్ర ఩రణబ్‌
  ర        ర


ల఼ఎెం ఱ఼లాథక్షిత్ కూడా ఈ క఺యయకరభెంలో


ప఺లగధానయప.
  ొ
     » ణాజా దఽక఺ణ సభయథామెంలో సపల్ వికరమ కైెందరెం, కైెంథరమ పాెండార్స, శకిి శృట్ వెంటి వికరమర఺లలుధానబ.

                                లో
     »శూ఺వతెంత్రెం భ఺కభయెందఽ నఽెంచయ భ఺ష్ర఩త్ర ఎలే్ట్ భాభుట్్‌ ఎన్నమిథ దఽక఺ణాలు ఉెండయవి. ణాజా దఽక఺ణ సభయథామెంలో

భళళ్ల కోసెం శూౌెందయయర఺ల (ఫయయటీ ప఺యీ ర్స), ఩ుయపషుల కోసెం క్షౌయర఺ల కూడా ఏభ఺఩టు చయర఺యప.


¤ ఫహృళ్యెంగ అమవిథధ ఩థకెం (ఎెంఎస్్‌ న)నఽ ఩ునయవయవల఼థకభశెంచి, 12వ ఩రణాళిక క఺లెంలో అభలోకి ణయయ఺లనన ఫైధాభశటీ
                డీ ఼                       ీ


వయవశృభ఺ల ర఺ఖ ఩రత్రప఺దననఽ ఆభశథక వయవశృభ఺ల కైబధెట్ కమిటీ (ల఼ల఼ఈఏ) ఆమోథెంచిెంథ.


   డీ
ఎెంఎస్్‌ న఼లో భ఺నఽనన భాయప఩లు:


         డీ                  గ఺
     » ఎెంఎస్్‌ న఼ అభలుకు ఩రసి ఽతెం జిలానఽ మయన్నట్్‌ ఩భశగణిసి ఽెండగ఺, ఇకనై ఫైధాభశటీలనై భభశెంత దిఱ఻్ కైెంథరకభశెంచయెందఽకు
                      ీ
                      mycareersportal.blogspot.com
                      mycareersportal.blogspot.com

    ీ నఽ     గ఺
వీలుగ఺ ఫాక్్‌ మయన్నట్్‌ ఩భశగణిశూి ఺యప.


      » ఩ట్ ణాలు, నగభ఺లణోప఺టు ఫైధాభశటీల జధాపా ఎకుువగ఺ ఉనన గ఺భాలకు లైతెం ఈ ఩థక఺న్నన విసి భశశూి ఺యప.
                                ర


                         ర ్
      » ఈ ఩థకెం యేగెంగ఺ అభలబేయెందఽకు వీలుగ఺ ప఺జకులనఽ ఆమోథెంచయ అదక఺భ఺న్నన భ఺శు఺లకు అ఩఩గశశూి ఺యప.
                                         ్ర


          డీ
      » ఎెంఎస్్‌ న఼ కోసెం ఩రబయతవెం 12వ ఩ెంచవయష ఩రణాళిక఺ క఺లాన్నకి యూ.5,775 కోటు కైటాబెంచిెంథ. ఈ ఩థకెం ఩రసి ఽతెం 20
                                          ీ


                             ఘడ్
భ఺శు఺లో అభలువుతుెండగ఺ కొతి గ఺ ఇెందఽలో ఆెంధర఩రథయశ్, ఛతీి స్్‌ , గయజభ఺త్, ఩ెంజాబ, భ఺జశూ఺న్, త్రర఩ుయ భ఺శు఺లు చయయనఽధానబ.
  ్ర ీ                                       థ        ్ర


      » ఩ునయవయవల఼థకయణ తభ఺వత ఈ ఩థకెం ఫైధాభశటీల జధాపా ఎకుువగ఺ ఉనన 710 ఫాకులో, 66 ఩ట్ ణాలు/ నగభ఺లో అభలు
                                     ీ  ీ          ీ


క఺నఽెంథ.                             జూన్ 5


¤ గడిచిన ఩థయళ్ీలో గయజభ఺త్్‌ భళళ్లనై యేదెం఩ులూ, అణాయచాభ఺లూ ఫాగ఺ నభశగశన ధే఩థయెంలో గయజభ఺త్ ఩రబయతవెం శృర్స్ (ళెల్఩
             లో


ఎభభీ న్స్ అలెర్స్ భసాుయ టభశమనల్) నేయపణో 1091 టోల్ ఩఼ర ధెెంఫయపనఽ ఏభ఺఩టు చయల఻ెంథ.


      » ఆకణాబల య఺యఖయలకూ, యేదెం఩ులకూ గయయబేయ య఺యప ఈ ధెెంఫయపకు ఫర న్ చయలేి యెెంటధే శూ఺మెం లమసఽెంథ. సభసయనఽ
                                                ి


                                                    ర
చెనే఩ సభమెం లేదనఽకుెంటే మిస్్ క఺ల్ ఇచిచధా, ఎలమఫమస్ చయల఻ధా శూ఺ెంకైత్రక ఩భశజా ానెం శూ఺మెంణో ఫాదతుభ఺లు ఏ ప఺ెంతెంలో ఉెంథో


ణెలుసఽకొన్న పర ల్లసఽలు అకుడికి యెళ్ణాయప.


¤ యెైదయ కమార఺లలో ఎెంభభఎస్, భడీఎస్ కోయప్లో ఩రయేర఺ల కోసెం ల఼భఎస్ఈ ణొల్శూ఺భశగ఺ న్నయవళెంచిన 'జాతీమ అయహత ఩రయేశ఩భీక్ష' (న్సట్-
        ీ            ీ


మయజీ) పల్ణాలు విడుదలమాయబ.


                    థ
      » ముతి ెం 6,58,040 భెంథ అబయయపలు ఩భీక్ష భ఺మగ఺ 3,66,317 భెంథ అయహత శూ఺దెంచాయప. వీభశలో భ఺ష్రెం నఽెంచి 36,587

భెంథ అయహత శూ఺దెంచాయప.


     లో
¤ గయజభ఺త్్‌ భెండు లోక్సబ శూ఺ధాలకు, ధాలుగయ ర఺సనసబ శూ఺ధాలకు జభశగశన ఉ఩ ఎన్ననకలో పాజప఺ విజమెం శూ఺దెంచిెంథ.
              థ            థ            ీ


          ఫెందర్స, ఫనశూ఺ుెంత లోక్సబ శూ఺ధాలణో ప఺టు ల్ెంఫాడి, మోభ఺వ హథాఫ్, జట్్‌
      » పర ర్స్‌             థ                   ఩ూర్స, దో భ఺జి ర఺సనసబ శూ఺ధాలన్ననెంటిలో
                                                       థ


     థ
పాజప఺ అబయయపలు గలుప ెంథాయప.


          లోన్న  గెంజ లోక్సబ శూ఺ధాన్నకి జభశగశన ఉ఩ ఎన్ననకలో భ఺ఱ఼్రమ జనణాదళ్ (ఆర్స్‌ డ) విజమెం శూ఺దెంచిెంథ.
      » భశృర్స్‌ భశృభ఺జ్‌      థ             ీ           జై ీ


       లోన్న హౌభ఺ లోక్సబ ఉ఩ ఎన్ననకలో తిణభయల్ క఺ెంగరస్ విజమెం శూ఺దెంచిెంథ.
఩శిచభ ఫెంగ఺ల్్‌


      » ఉతి య఩రథయశ్లో శృెండిమా ర఺సనసబ శూ఺ధాన్నన సభాజ్‌ ప఺భీ్ న్నలఫటుకుెంథ. భశృభ఺ష్రలోన్న మావతమల్ ర఺సనసబ శూ఺నెం
            ్‌          థ      య఺థ      ్                   థ


ఉ఩ ఎన్ననకలో క఺ెంగరస్ ప఺భీ్ గలుప ెంథెంథ.                             జూన్ 7
                      mycareersportal.blogspot.com
                      mycareersportal.blogspot.com

¤ ణొమిమథ భ఺శు఺లోన్న 24 నక్ల్్ ఩రపావిత జిలాలో 50 యేల భెంథ మయవతీ మయవకుల కోసెం కైెందర ఩రబయతవెం 'భోఱ఼న' ఩థక఺న్నన
       ్ర ీ            ీ ీ


఩రయేశనటి్ ెంథ.


      » వయవల఼థకిత యెంగెంలో ఉప఺ద ప ెందడాన్నకి క఺య఺ల్్న ధెై఩ుణాయలనఽ నెంప ెంథెంచయెందఽకు వీభశకి ఈ ఩థకెం కిెంద శిక్షణ

అెంథశూ఺యప.
   ి


      » నాయఢిల్లీలో జభశగశన క఺యయకరభెంలో కైెందర గ఺మీణామవిథధ భెంత్రర జైభ఺ెం యఫేష్ ఈ ఩థక఺న్నన ప఺యెంమెంచాయప.
                          ర                      ర


      » లబధ థాయపలో ఎకుువ భెంథ గశభశజనఽలు, వీభశలో కన్ససెం సగెం భెంథ భళళ్లు ఉెంటాయప.
           ీ


      » న్నధఽలనఽ కైెందర భ఺ష్ర ఩రబయణావలు 75 : 25 న్నష఩త్రి లో ఏభ఺఩టు చయశూి ఺బ.

      » ఩థకెం భయడయళ్ీప఺టు అభలవుతుెంథ. ఈ ఩థకెం కిెంద శిక్షణ అెందఽకునన య఺యప థయశెంలో ఎకుడెైధా ఉప఺ద ప ెందవచఽచ.

                                        గఢ్
      » నక్ల్జెం తీవరశూథ ఺బలో ఉనన ఩శిచభ ల఻ెంగభ్ (జాయఖెండ్), సఽక఺మ (ఛతీి స్్‌ ) జిలాలో అభలవుతునన ఩థకెం, జభయమ
                                            ీ ీ


    లో                                  ద
క఺శీమర్స్‌ మయవత కోసెం చయ఩టి్ న ళభామత్ క఺యయకరభాల ఆదాయెంగ఺ 'భోఱ఼న' ఩థకెం యూ఩ుథదఽకుెంథ.


      ొ ీ
¤ అణగ఺భశన వభ఺లో ధెై఩ుణయ లోప఺లనఽ ఩ూడచటాన్నకి కైెందర ఩రబయతవెం జాతీమ ధెై఩ుణయ అమవిథధ సెంసథ (ఎన్ఎస్్‌ ఏ)నఽ ఏభ఺఩టు
                                               డీ


చయల఻ెంథ.


      » ధెై఩ుణయ అమవిథధ కి సెంఫెందెంచి ఇ఩఩టికై ఏభ఺఩ట్ై ఉనన ఩రదాన భెంత్రర జాతీమ ధెై఩ుణయ అమవిథధ భెండల్ (న఼ఎెం

                       ్
ఎన్్‌ ఎస్్‌ ), జాతీమ ధెై఩ుణయ అమవిథధ సభనవమ ఫో యప (ఎన్ఎస్్‌ ల఼భ)లు ఎన్ఎస్్‌ ఏలో విల్లనభవుణాబ.
  ల఼ డీ                        డీ       డీ


      » 12వ ఩ెంచవయష ఩రణాళిక క఺లెంలో, ఆ తభ఺వత విదెంచఽకునన ధెై఩ుణయ అమవిథధ లక్షయయలనఽ శూ఺దెంచడాన్నకి కైెందర ఩రబయతవెం,

                    డీ
నైయేటు యెంగెం చయసి ఽనన ఩రమణానలనఽ ఎన్ఎస్్‌ ఏ సభనవమ఩యపసఽెంథ.
                           ి


                     ొ ీ        ొ
      » ఎల఼్, ఎల఼్, భల఼, ఫైధాభశటీ వభ఺లాెంటి అణగ఺భశన వభ఺ల ధెై఩ుణయ అవసభ఺లనఽ తీయచడెం థావభ఺ శూ఺భాజిక, ప఺ెంతీమ, ఆభశథక
                                                    ర


                 డీ
తథతయ అెంతభ఺లనఽ ఩ూడచటాన్నకి ఎన్ఎస్్‌ ఏ తీవరెంగ఺ కిఱ఻ చయసి ఽెంథ.                                 జూన్ 11¤ దర఺ఫాలుగ఺ థయశ ఩రజల జీవిణాలో చెయగన్న భయదర యేల఻ గతక఺ల఩ు యేగవెంతఫైన
   ద           ీ


                             ద
సెంథయశెంగ఺ విభ఺జిల్ీ న ట్ల్గ఺్ వయవసథ నఽ జులెై 15 నఽెంచి యదఽ చయసి ఽననటు పాయత్ సెంచార్స
              ర                    ీ


న్నగ్ ల్మిట్డ్ (భఎస్ఎన్ఎల్) ఩రకటిెంచిెంథ.
                                 జూన్ 13


 ¤ 'డెక్శూర్ ర పర ప కి్఩఻న్' భెందఽలనఽ కైెందర ఩రబయతవెం న్నఱేదెంచిెంథ.
                      mycareersportal.blogspot.com
                    mycareersportal.blogspot.com

                    ణోప఺టు 'డెక్్‌ ్ ర పర ప కి్఩఻న్' ఉనన భెందఽలనఽ ఎకుువగ఺ య఺డటెం భభశన్నన ఆభోగయ
     » జవభ఺లు, ధొ఩ు఩లకు ప఺భ఺లటభాల్్‌     శూర


సభసయలకు థాభశ తీశూరి ెంథ. థెంణో ఩రబయతవెం ఈ భెందఽలనఽ న్నఱేదెంచిెంథ.
¤ థయశ ఆభశథక ఩భశలథ ఻తులనఽ దిఱ఻్లో ఉెంచఽకున్న, ఩రజలు ఏడాథప఺టు ఫెంగ఺యెం కొనఽగోలునఽ

ఆనేమాలన్న ఆభశథకభెంత్రర చిదెంఫయెం న఻లు఩ున్నచాచయప.
                                                 చిదెంఫయెం


     » 'ఫెంగ఺యెం కొనఽగోలు చయలేయ఺యప ఑కటి అయథెం చయసఽకోయ఺ల్. ఑కు గ఺భయ ఫెంగ఺యెం కూడా థయశెంలో తమాయప క఺వడెం లేదఽ. ఩రతీ
                                  ర


ఔనా్ విథయర఺ల నఽెంచయ థగయభత్ర చయసఽకుెంటుధానెం. ఩రజలు య఺సి య఺న్నకి ఫెంగ఺భ఺న్నన డాలయీ లో కొెంటుధానయప. ఩ల఻డి ఫదఽలు ఇతయణా
                                                         ర


                                            ీ
నటుఫడులో అెంతకెంటే ఎకుువ ఩రత్రపలాలు ప ెందవచఽచ. య఺టిలో నటుఫడులు నట్ ెండి. దరయయయలబణ ఫాెండు ఇక భభశెంతగ఺
 ్  ీ                        ్


అెందఽఫాటులోకి వశూ఺బ. య఺టిన్న దిఱ఻్లో నటుకోెండి. ఑క ఏడాథ ప఺టు పాయతీమయలు ఩ల఻డి థగయభతులు చయసఽకోకపర ణయ కభెంట్ ఖాణా
         ి           ్


లోటు ఫయపగయ఩డుతుెంథ. అెంణయక఺దఽ శూ఺క్ భాభుట్, ఎకై్చెంజీ భైటీ ు, వడీ్ భైటీ ు... ఇలా ఩రతీ ఆభశథక అెంశెంనైధా ఇథ శూ఺నఽకూల ఩రపాయ఺న్నన
                ్


చా఩ుతుెంథ' అన్న చిదెంఫయెం నేభకుధానయప.


     » ఫెంగ఺యెం థగయభతులనై కస్ ్్ సఽెంక఺న్నన ఏడాథప఺టు నెంచఫో భన్న చిదెంఫయెం నేభకుధానయప.


                             జూన్ 15


¤ థయశెంలో ఩రజలకు ఉ఩యోగ఩డయ కొతి ఆవిషుయణలు, నవయ ఉ఩కయణాలనఽ పర త్ళెంచడఫే లక్షయెంగ఺ యూ.5 యేల కోటీ ణో నవకల఩ధా

(ఇధొనయేషన్) న్నద ఏభ఺఩టు చయసి ఽననటు జాతీమ నవకల఩ధా భెండల్ ఛెైయమన్ ర఺య్ న఻టరోడా అహమథాఫాద్లో యెలీడిెంచాయప.
                 ీ


                                               ర
     » శూ఺భానఽయలు సఽలబెంగ఺ ప ెందగల్గై, య఺డగల్గై, ఫాహయ ఩భశలథ ఻తులు తటుకోగల్గై ఆవిషుయణలకు ప఺దానయమివవనఽననటు
                                     ్                 ీ


ఆమన ఩రకటిెంచాయప.


¤ 'జాతీమ ధాయమర఺సి ై విశవవిథాయలమెం' ణొల్ శూ఺నతకోత్య఺న్నన నాయఢిల్లీలో న్నయవళెంచాయప.

      » భ఺ష్఩త్ర ఩రణబ భయఖభీీ ఈ క఺యయకరభెంలో ప఺లగన్న ఩రసెంగశెంచాయప.
         ర                 ొ


         ీ
      » అెంతభ఺తీమ ధాయమశూ఺నెంలో ధాయమభయభశిగ఺ ఉనన జల఻్స్ దల్లవర్స బెండాభీకి ఎల్ఎల్్‌ ఩టానఽ భ఺ష్ర఩త్ర ఩రథానెం చయర఺యప.
               థ                           డీ  ్
                    mycareersportal.blogspot.com

								
To top