Docstoc

Employment_ education and training of persons with disabilities in

Document Sample
Employment_ education and training of persons with disabilities in Powered By Docstoc
					Krajowa Rada Konsultacyjna ds. Osób 
Niepełnosprawnych
                                        Warszawa, 19 kwietnia 2012 r.

  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
  w Polsce na podstawie dostępnych 
  danych statystycznych. 
  Procesy demograficzne zachodzące w 
  Polsce.

      Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 
             Niepełnosprawnych
        Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 
prawnie w 15 lat i więcej w latach 2006-2011


 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 15 lat i 
 więcej
          2006  2007  2008  2009  2010  2011

 Współczynnik    15,0  15,1  15,6  15,7  17,0  17,2
 aktywności 
 zawodowej
 Wskaźnik      12,6  13,2  13,7  13,8  14,5  14,6
 zatrudnienia
 Stopa       15,8  12,9  12,3  12,1  14,4  14,8
 bezrobocia
 Źródło: BAEL, średnie roczne
Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych 
prawnie w wieku produkcyjnym w latach 2006-2011


 Osoby niepełnosprawne prawnie w wieku 
 produkcyjnym (18-59/64)
          2006  2007  2008  2009  2010  2011

 Współczynnik    22,1 22,6   23,9  24,6  25,8  26,4
 aktywności 
 zawodowej
 Wskaźnik      18,2 19,4   20,8  21,4  21,7  22,3
 zatrudnienia
 Stopa       17,3 14,1   13,1  12,8  15,5  15,5
 bezrobocia
 Źródło: BAEL, średnie roczne
Aktywność zawodowa osób sprawnych w wieku 
produkcyjnym w latach 2006-2011


 Osoby sprawne w wieku produkcyjnym 
 (18-59/64)
          2006  2007  2008  2009  2010  2011

 Współczynnik    74,2 74,0   74,7  75,3  76,2  76,7
 aktywności 
 zawodowej
 Wskaźnik      63,3 66,8   69,4  69,1  68,9  69,2
 zatrudnienia
 Stopa       14,6  9,6  7,0  8,2  9,6  9,7
 bezrobocia
 Źródło: BAEL, średnie roczne
Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w 
wieku produkcyjnym wg statusu na rynku pracy

              Pracujące osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym

              Z tego:
                        Pracujący na własny 
                        rachunek i pracodawcy     Pomagający
Wyszczególnienie  Ogółem  Pracownicy 
                                w tym     członkowie
                najemni
                        razem      pracoda     rodzin
                                  wcy
                         w tys.
   2006      416     238       130       17        48
   2007      439     277       116       11        46
   2008      460     317       100       10        44
   2009      443     311       92       11        40
   2010      449     326       94       12        30
   2011      452     331       95       12        26
Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w  Systemie 
Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych                        grudzień                    styczeń  luty        2004    2005   2006   2007   2008   2009    2010  2011     2012

                               w tys.


ogółem
         200,7   206,8   212,1   221,0 203,0 247,2 267,2 245,2          237,8  237,1

 w ZPCH
         172,6 173,9     174,1 178,8 163,8 188,7 198,2 173,9            166,7  167,0

na OR
          28,1   32,9   38,0   42,2   39,2     58,4  68,7  71,3   70,8   69,9

ZPCH – zakłady pracy chronionej , OR – otwarty rynek pracy 
Źródło: dane PFRON wg stanu na koniec marca 2012 r.
 Liczba pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań 
 i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
 Niepełnosprawnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania do 
 wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych


                   grudzień                   styczeń   luty
     2004   2005  2006   2007  2008   2009   2010   2011      2012


Ogółe  6 585  7 290  7 949  9 135  9 281  13 596  16 086  17 445  17 157  16 778
m

prowa-  2 463  2 356  2 251  2 185  2 146   2 087   2 003   1 846   1 752   1 745
dzący 
ZPCH


OR    4 122  4 934  5 698  6 950  7 134  11 507  14 075  15 595  15 399  15 030
Struktura zatrudnienia według typu pracodawcy, stopnia niepełnosprawności i 
występowania schorzeń specjalnych (wg danych SODiR PFRON)


                                    luty 2012

                                              Otwarty
             Wyszczególnienie        ogółem      zpch
                                              rynek

                                              

         Pracownicy niepełnosprawni ogółem     100,0      100,0       100,0
    w tym:                                       

       Ze schorzeniami specjalnymi          18,4       20,4       14,0
       Ze znacznym stopniem 
         niepełnosprawności
                               6,0        5,6      7,2
   

       Z umiarkowanym stopniem 
        niepełnosprawności
                              53,4       55,7       49,3
   

       Z lekkim stopniem niepełnosprawności      40,6       38,8       46,2
   
Osoby niepełnosprawne według 
kryterium NSP w 2009 roku
 Osoby niepełnosprawne w Polsce według kryterium 
  NSP na podstawie Europejskiego badania zdrowia 
           w 2009 roku
                   niepełnosprawni
     Ludność                        tylko
                  prawnie i   tylko          sprawni
     ogółem   razem                  biolo-
                 biologicznie  prawnie
                                gicznie

                    w tysiącach

                     
 ogółem  37 744,6   5 258,3    1 555,2    2 600,1  1 102,9  32 486,4
Osoby niepełnosprawne według 
kryterium NSP w 2009 roku
 Ludność Polski według niepełnosprawności biologicznej wg kryteriów 
  UE na podstawie Europejskiego badania zdrowia w 2009 roku


             niepełnosprawni biologicznie wg UE
                                   nie mają
                                         brak
      ogółem                  ograniczeni,   ograni-
                  poważnie                   danych
             razem            ale niezbyt    czeń
                  ograni-czeni
                           poważnie

                       w tysiącach

                      

 ogółem   37 744,6  8 107,5   2 658,1        5 449,4  29 527,4   109,7
Szacunkowe dane dot. poziomu aktywności osób niepełnosprawnych 
(biologicznie) w  wieku produkcyjnym w Polsce na podstawie badania stanu 
zdrowia 2009 i BAEL
                       Osoby niepełnosprawne w
                        wieku produkcyjnym    Współczynnik aktywności zawodowej               46,3    wskaźnik zatrudnienia                     38,9


    stopa bezrobocia                        16,1
LUDNOŚĆ POLSKI WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU 
W LATACH 2010-2035 (W TYS.) – PROGNOZA GUS

     Ludność          Ludność w wieku:
     ogółem
           0-17 lat 18-59/64 18-44    45-59/64   60+/65+

 2010   38 092   7 107   24 571   15 294     9 277    6 414 

 2015   38 016   6 918   23 718   15 005     8 713    7 380 

 2020   37 830   6 959   22 503   14 072     8 431    8 368 

 2025   37 438   6 816   21 625   12 823     8 802    8 997 

 2030   36 796   6 253   21 254   11 624     9 630    9 289 

 2035   35 993   5 632   20 739   10 834     9 905    9 622 
TABLICA . ZMIANY LICZBY LUDNOŚCI POLSKI W LATACH 2009
-2035 (OD 2010 W STOSUNKU DO 2009) W TYS. 


 l  GRUPY WIEKU 2010      2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030 2031-2035 
 l  Ogółem      -8,7    -75,9    -186,2    -391,8    -642,1    -803,0 
 l  0-14 lat     -31,2   49,1     124,3    -293,6    -566,1    -524,5 
 l  15-59 lat     -191,3   -1 265,3   -1 293,8   -528,6    -339,0    -789,2 
 l  60 i więcej    213,8   1 140,3   983,3    430,4    263,1    510,8 
 l  15-64 lata    13,5    -901,0    -1 334,7   -988,7    -427,3    -440,6 
 l  65 lat i więcej  9,1    776,0    1 024,1   890,5    351,3    162,2 
 l  75 lat i więcej  48,6    147,7    -35,8    580,0    766,0    586,8 
 l  85 lat i więcej  38,1    148,8    83,1     41,9     -10,3    321,4 
 l  0-17 lat     -98,1   -189,5    41,5     -143,0    -563,9    -620,5 
 l  18-44 lata    -4,2    -288,7    -933,0    -1 249,5   -1 198,4   -789,9 
 l  45-59/64 lata  -25,2    -564,1    -282,1    371,9    827,8    274,9 
 l  18-59/64 lata  -29,4    -852,8  -1 215,2 -877,6  -370,6  -515,0 

 l  Źródło: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2009-2010, Rządowa Rada 
   Ludnościowa, Warszawa 2010, tab.89, s.246 
OBCIĄŻENIE DEMOGRAFICZNE LUDNOŚCI POLSKI W WIEKU PRODUKCYJNYM 
LUDNOŚCIĄ W WIEKU NIEPRODUKCYJNYM W LATACH 2010-2035             2010   2015   2020   2025   2030  2035

  Ludność w wieku 
  nieprodukcyjnym na 
  100 osób w wieku 
              55    60    68    73    73   73 
  produkcyjnym

  Ludność w wieku 
  przedprodukcyjnym    29    29    31    31    29   27 
  na 100 osób w wieku 
  produkcyjnym

  Ludność w wieku 
  poprodukcyjnym na    26    31    37    42    44   46 
  100 osób w wieku 
  produkcyjnym
Wykształcenie osób niepełnosprawnych prawnie oraz 
osób sprawnych w wieku 15 lat i więcej
 Tab. Struktura wykształcenia ludności w wieku 15 lat i więcej

                                    Według poziomu wykształcenia
                                                       gimnazjalne,
                                 policealne i  średnie           podstawowe,
                                                zasadnicze   niepełne
      Wyszczególnienie       Ogółem    wyższe     średnie    ogólno-
                                                zawodowe    podstawowe
                                 zawodowe    kształcące
                                                       i bez
                                                       wykształcenia
                                           w%
                              2009 rok
 Osoby w wieku 15 lat i więcej       100,0     16,6      23,0     10,6      25,5       24,3
 Osoby niepełnosprawne prawnie       100,0      5,9      18,8      7,4      30,4       37,5
 Osoby sprawne               100,0     18,0      23,5     11,0      24,8       22,7
                              2010 rok
 Osoby w wieku 15 lat i więcej       100,0     18,1      23,2     10,6      24,7       23,4
 Osoby niepełnosprawne prawnie       100,0      6,6      19,8      7,3      30,3       36,0
 Osoby sprawne               100,0     19,5      23,6     11,0      24,0       21,9
                              2011 rok
 Osoby w wieku 15 lat i więcej       100,0     19,0      23,1     10,5      24,8       22,6
 Osoby niepełnosprawne prawnie       100,0      7,1      20,1      7,2      31,0       34,6
 Osoby sprawne               100,0     20,4      23,5     10,8      24,1       21,2

 Źródło: Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, GUS.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:7/12/2013
language:Polish
pages:18