Εισαγωγ_ στο Unix - LPIS_2_ by hcj

VIEWS: 0 PAGES: 89

									    Κελύφη, Μεταβλητές και
    Προγραμματισμός

    Γλώσσα C & Unix
    Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ
    B’ εξάμηνο

lpis.csd.auth.gr/curriculum/C+Unix/UNCL202.html
  Μεταβλητές του κελύφους
¡  Το κέλυφος του UNIX περιέχει ένα
  μηχανισμό μεταβλητών που κρατούν
  πληροφορίες χρήσιμες για το κέλυφος και
  για τα προγράμματα του χρήστη
  l  Όπως σε μια γλώσσα προγραμματισμού
¡  Το κέλυφος παρέχει ένα σύνολο από εντολές
  με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να
  l  δει τις τιμές των μεταβλητών
  l  τις αλλάξει
  l  να δημιουργήσει δικές του μεταβλητές για να τις
    χρησιμοποιεί στα προγράμματα του
                             2
Κοινές μεταβλητές (HOME )

¡  Περιέχει το πλήρες μονοπάτι του
  home directory του χρήστη.
¡  To home directory είναι ένας
  κατάλογος στο σύστημα αρχείων του
  UNIX, στο οποίο ο χρήστης μπορεί να
  αποθηκεύει τα αρχεία του.
¡  Η τιμή στην μεταβλητή HOME
  ορίζεται από το κέλυφος κατά τη
  διάρκεια του login.
                   3
  Κοινές μεταβλητές (PATH )
¡  Περιέχει ένα σύνολο από μονοπάτια,
  χωρισμένα με άνω και κάτω τελείες (:) που
  ορίζουν τα μονοπάτια στα οποία θα ψάχνει
  το κέλυφος για εκτελέσιμα αρχεία.
¡  Αν για παράδειγμα υπάρχει το πρόγραμμα
  calculator στον κατάλογο
  /users/bob/mybin/ τότε για να μπορεί ο
  χρήστης να τρέχει το calculator ανεξάρτητα
  από τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται, θα
  πρέπει η μεταβλητή PATH να περιέχει και το
  μονοπάτι /users/bob/mybin.

                      4
  Κοινές μεταβλητές (LOGNAME,
  MAIL )
¡  Η LOGNAME κρατά το login name του
  χρήστη
  l  Ορίζεται αυτόματα από το κέλυφος κατά
    την είσοδο του χρήστη στο σύστημα.
¡  Η MAIL κρατά το όνομα του αρχείου στο
  οποίο αποθηκεύονται τα e-mails που
  φτάνουν για το χρήστη
  l  Το κέλυφος χρησιμοποιεί αυτή τη
    μεταβλητή για να ειδοποιεί τον χρήστη
    όταν καταφθάνουν νέα μηνύματα.

                        5
  Κοινές μεταβλητές (SHELL, TERM )
¡  Η SHELL κρατά το όνομα του κελύφους που
  χρησιμοποιεί ο χρήστης.
  l  Κάθε φορά που ο χρήστης αλλάζει κέλυφος (π.χ.
    με την εντολή /bin/csh) ενημερώνεται ανάλογα και
    η μεταβλητή SHELL.
¡  Η TERM κρατά κάποιες πληροφορίες για τον
  τύπο του τερματικού που χρησιμοποιεί ο
  χρήστης.
  l  Αυτή η πληροφορία είναι χρήσιμη για
    προγράμματα όπως το vi για να προσαρμόζουν την
    έξοδο τους στις δυνατότητες του τερματικού.
                           6
Εμφάνιση της τιμής των
μεταβλητών
¡  Το κέλυφος δίνει τη δυνατότητα στο
  χρήστη να χρησιμοποιεί τις τιμές των
  μεταβλητών μέσα σε εντολές του
  UNIX σαν να ήταν κανονικό κείμενο.
¡  Η αναφορά στην τιμή μιας
  μεταβλητής γίνεται προσθέτοντας
  στην αρχή του ονόματος της
  μεταβλητής τον χαρακτήρα "$".


                    7
  Εμφάνιση της τιμής των
  μεταβλητών - Παράδειγμα
¡  $ cd $ΗΟΜΕ
¡  Έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθούμε στο
  home directory του χρήστη.
¡  Όταν το κέλυφος συναντήσει τον χαρακτήρα
  $ και μετά το όνομα μιας μεταβλητής, τα
  αντικαθιστά αυτόματα με την τιμή της
  μεταβλητής.
¡  Αν υποθέσουμε ότι το home directory είναι
  το /users/bob, το κέλυφος μεταφράζει την
  εντολή cd $HOME στην εντολή
  cd /users/bob.
                      8
  Εμφάνιση της τιμής των
  μεταβλητών - echo
¡ Για να τυπώσουμε την τιμή μιας μεταβλητής
 στην οθόνη χρησιμοποιούμε την εντολή
 echo η οποία τυπώνει το κείμενο που
 δέχεται στην είσοδο της.
$ echo Hallo world
Hallo world
$ echo $HOME
/users/bob
$ echo $PATH
/bin/:/usr/local/bin/:/users/bob/:/user
 s/bob/mybin/
                     9
  Εμφάνιση της τιμής των
  μεταβλητών - set
¡  Επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την
  εντολή set, η οποία τυπώνει στην οθόνη τις
  τιμές όλων των μεταβλητών του κελύφους.
BASH=/usr/bin/bash
MAKE_MODE=unix
NUMBER_OF_PROCESSORS=1
OSTYPE=cygwin
PATH='/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:...:.'
PROMPT='$P$G'
SESSIONNAME=Console
SHELL=/bin/bash
TERM=cygwin
                         10
  Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές
¡  Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αλλάζει
   τις τιμές των μεταβλητών
  l  Εκτός από αυτές που ορίζονται αυτόματα από το
    κέλυφος (π.χ. LOGNAME)
¡  Για να αλλάξουμε την τιμή μιας μεταβλητής,
   στο prompt του UNIX πληκτρολογούμε το
   όνομα της μεταβλητής, τον χαρακτήρα "="
   και την νέα τιμή της μεταβλητής.
$ TERM = vtlOO
$ ΡΑΤΗ = /users/billy/mybin

                          11
  Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές –
  μεταβλητή PATH
¡  Η αλλαγή στην τιμή της PATH θα πρέπει να
  γίνεται πολύ προσεχτικά.
¡  Οι εντολές του UNIX είναι εκτελέσιμα αρχεία
  που βρίσκονται σε καταλόγους, τους οποίους
  περιέχει αρχικά η PATH ώστε να μπορεί ο
  χρήστης να τις εκτελεί.
¡  Συνήθως αυτό που χρειαζόμαστε με την PATH
  είναι να προσθέσουμε ακόμη ένα μονοπάτι σε
  αυτά που ήδη περιέχει.
¡  Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας το $ΡΑΤΗ που
  μεταφράζεται στην τιμή που ήδη έχει η
  μεταβλητή
                      12
  Ανάθεση τιμών σε μεταβλητές –
  μεταβλητή PATH - Παράδειγμα

¡ Για να προσθέσουμε το μονοπάτι
 /users/billy/mybin στην μεταβλητή
 PATH, κάνουμε το εξής:
$ echo $PATH
/bin/:/usr/local/bin/:/users/billy/
$ PATH=$PATH:/users/billy/mybin
$ echo $PATH
/bin/:/usr/local/bin/:/users/billy/
 :/users/billy/mybin
                  13
Δημιουργία μεταβλητών

¡  Για να ορίσουμε μια νέα μεταβλητή
  απλά της αναθέτουμε τιμή σαν να
  υπήρχε ήδη στο σύστημα και αυτή
  δημιουργείται αυτόματα.
¡  Δημιουργία μιας μεταβλητής με
  όνομα MYPLACE και τιμή
  /users/maria/documents/
$ MYPLACE=/users/maria/documents/

                    14
  Συχνό Λάθος
¡ Το σημάδι $ το χρησιμοποιούμε μόνο
 όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την
 τιμή μιας μεταβλητής και όχι για
 ανάθεση τιμής
$ X=2
$ echo $X
2
$ $X=3
bash: 2=3: command not found
                  15
Διαγραφή μεταβλητών

¡  Με τη χρήση της εντολής unset
¡  Σύνταξη:
unset μεταβλητή
¡  Παράδειγμα:
unset X
                  16
  Το περιβάλλον
¡  Ένα υποσύνολο των μεταβλητών του
   κελύφους.
¡  Μία ομάδα μεταβλητών στις οποίες
   έχουν πρόσβαση τα προγράμματα που
   τρέχει ο χρήστης από το κέλυφος.
¡  Όταν ο χρήστης ζητήσει την εκτέλεση
   ενός προγράμματος το πρόγραμμα αυτό
   μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές των
   μεταβλητών του κελύφους που ανήκουν
   στο περιβάλλον, αλλά όχι και τις
   υπόλοιπες μεταβλητές.
                     17
  Το περιβάλλον
¡  Αρχικά στο περιβάλλον δεν
   περιέχονται οι μεταβλητές που
   ορίστηκαν από τον χρήστη και αυτές
   στις οποίες επενέβη ο χρήστης
   αλλάζοντας τις τιμές τους.
¡  Όμως το κέλυφος δίνει τη
   δυνατότητα στον χρήστη να
   προσθέσει στο περιβάλλον όποια
   μεταβλητή επιθυμεί.

                   18
  Εκτύπωση μεταβλητών
  περιβάλλοντος

¡  Για να τυπώσουμε τις μεταβλητές του
  περιβάλλοντος χρησιμοποιούμε την
  εντολή env.
$ env
HOME=/users/billie
PWD=/users/billie/papers
MAILRC=/users/billie/mail/.mailrc
...

                   19
     Συμπερίληψη μεταβλητής στο
     περιβάλλον
   ¡  Για να «αναγκάσουμε» το UNIX να
     συμπεριλάβει μια μεταβλητή στο περιβάλλον,
     χρησιμοποιούμε την εντολή export.
                Η μεταβλητή PAPERS
              Η μεταβλητή PAPERS
                 επειδή ορίστηκε από
              συμπεριλήφθηκε στο
$ export PAPERS
 PAPERS=/users/jimmy/papers    τον χρήστη δεν
              περιβάλλον μετά την
$ env               περιλαμβάνεται
              εκτέλεση της εντολής
HOME=/users/jimmy           αρχικά στο
                  export
PWD=/users/jimmy/papers       περιβάλλον
MAILRC=/users/jimmy/mail/.mailrc
PATH=/usr/bin:/usr/local/bin
PAPERS=/users/jimmy/papers
                         20
  Ιστορικό εντολών
¡  Η εντολή history εμφανίζει στην οθόνη τις
   τελευταίες εντολές που εκτέλεσε ο χρήστης
   στο κέλυφος.
$ ls
a.txt documents games
$ cd games
$ ls
nfs3 fifa2000
$ cd ..
$ history
112 ls
113 cd games
114 cd ..
115 history
                       21
  Ιστορικό εντολών
¡  Ο αριθμός των εντολών που εμφανίζει
   η εντολή history καθορίζεται από τη
   τιμή της μεταβλητής HISTSIZE.
¡  Η τιμή της HISTSIZE είναι αρχικά 500
   (στο CYGWIN) αλλά μπορεί να
   αλλάξει.
$ HISTSIZE=10

                    22
  Συμπλήρωση ονομάτων
  αρχείων
¡  Ένα πολύ βολικό χαρακτηριστικό που δίνει
  στο χρήστη τη δυνατότητα να εργάζεται
  ευκολότερα και γρηγορότερα.
¡  Σύμφωνα με αυτό, όταν ο χρήστης θέλει να
  πληκτρολογήσει σε μία εντολή το όνομα
  ενός αρχείου (π.χ. cat text1.txt) δεν
  χρειάζεται να πληκτρολογήσει ολόκληρο το
  όνομα, αλλά μόνο τους πρώτους
  χαρακτήρες και το πλήκτρο TAB.
¡  Το κέλυφος τότε συμπληρώνει αυτόματα
  τους χαρακτήρες που υπολείπονται για να
  ολοκληρωθεί το όνομα του αρχείου.
                     23
 Συμπλήρωση ονομάτων
 αρχείων - Παράδειγμα
$ ls
Alaska California Calories Kentucky
$ cat A <ΤΑΒ>
 l  ‘Ισοδυναμεί με την εντολή cat Alaska.
 l  Ένας μόνο χαρακτήρας αρκεί γιατί δεν
   υπάρχουν άλλα αρχεία που να ξεκινούν
   από A.
$ cat Cali <ΤΑΒ>
 l  ‘Ισοδυναμεί με την εντολή cat California.
 l  Εδώ χρειάζονται 4 χαρακτήρες για να γίνει
   η διάκριση από το αρχείο Calories.
                       24
Προγραμματισμός του κελύφους

¡  Το κέλυφος εκτός από διερμηνέας
  εντολών εκτελεί το έργο και μιας
  γλώσσας προγραμματισμού στην
  οποία ο χρήστης μπορεί να γράψει
  τα δικά του προγράμματα (shell
  scripts) αυτοματοποιώντας κάποιες
  εργασίες που εκτελούνται συχνά

                  25
  Προγραμματισμός του κελύφους
¡  Ένα πρόγραμμα στο κέλυφος μπορεί
  να:
  l  εκτελεί ένα σύνολο από εντολές του UNIX
    ή άλλες εφαρμογές
  l  έχει αλληλεπίδραση με το χρήστη (να
    τυπώνει μηνύματα στην οθόνη και να
    διαβάζει χαρακτήρες από το
    πληκτρολόγιο)
  l  δέχεται παραμέτρους κατά την εκτέλεση
    του
  l  αλλάζει την ροή εκτέλεσης με εντολές
    διακλάδωσης και επανάληψης κ.α.
                       26
Προγραμματισμός του κελύφους
¡  Προγράμματα κελύφους υπάρχουν
  στα περισσότερα λειτουργικά
  συστήματα.
¡  Τα αντίστοιχα στο DOS είναι τα
  batch files (.bat)
  l  Είναι λιγότερο ευέλικτα και δεν έχουν
    τις δυνατότητες των shell scripts του
    UNIX.


                        27
  Κατασκευή ενός απλού
  προγράμματος κελύφους

¡  Ένα απλό πρόγραμμα κελύφους
  ομαδοποιεί ένα σύνολο από εντολές
  του λειτουργικού συστήματος, τις
  οποίες εκτελεί σειριακά.
¡  Μόλις τερματίσει και η τελευταία
  εντολή τερματίζει και το πρόγραμμα
  και ο έλεγχος επιστρέφει στο prompt
  του UNIX
  l  Αν το πρόγραμμα εκτελέστηκε στο
    προσκήνιο
                     28
  Κατασκευή ενός απλού προγράμματος
  κελύφους - Δημιουργία

¡ Για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα
 κελύφους που θα εκτελεί σειριακά τις
 εντολές: cal, pwd και ls -la, θα πρέπει να
 δημιουργήσουμε ένα αρχείο κειμένου (π.χ.
 my_first_script.sh), με κάποιον editor το
 οποίο θα περιέχει 3 γραμμές με τις εντολές
 που θέλουμε να εκτελέσουμε
cal
pwd
ls –la

                     29
  Κατασκευή ενός απλού προγράμματος
  κελύφους - Δικαιώματα

¡  Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθούν στο
  αρχείο my_first_script.sh δικαιώματα
  εκτέλεσης ώστε να μπορεί ο χρήστης να το
  εκτελέσει όπως θα έκανε με οποιαδήποτε
  εντολή ή εφαρμογή.
¡  Για να δώσουμε στο αρχείο δικαιώματα
  εκτέλεσης για όλους τους χρήστες του
  συστήματος εκτελούμε την εντολή:
$ chmod ugo+x my_first_script.sh
ή
$ chmod a+x my_first_script.sh
                        30
  Κατασκευή ενός απλού προγράμματος
  κελύφους - Εκτέλεση

¡ Για να εκτελέσουμε τώρα το
 πρόγραμμα αρκεί να πληκτρολογούμε
 το όνομα του.
$ my_first_script.sh
¡ Αν η μεταβλητή PATH δεν περιέχει το
 τρέχοντα κατάλογο, τότε πριν από το
 όνομα του προγράμματος
 πληκτρολογούμε τους χαρακτήρες "./".
$./my_first_script.sh
                  31
Κατασκευή ενός απλού προγράμματος
κελύφους - Αποτελέσματα

¡  Εκτελώντας το πρόγραμμα του
  κελύφους, με έναν από τους
  παραπάνω τρόπους, διαπιστώνουμε ότι
  η εκτέλεση του έχει τα ίδια ακριβώς
  αποτελέσματα που θα είχε και η
  σειριακή εκτέλεση των 3 εντολών:
  l  cal, pwd, ls -la


                   32
Προσθήκη αλληλεπίδρασης

¡  Όπως συμβαίνει με όλες τις
  γλώσσες προγραμματισμού, έτσι
  και το κέλυφος παρέχει στα
  προγράμματα κελύφους
  δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το
  χρήστη.
¡  Δυνατότητα εκτύπωσης μηνυμάτων
  στην οθόνη και ανάγνωσης
  χαρακτήρων από το πληκτρολόγιο.

                  33
  Εκτύπωση μηνυμάτων στην οθόνη
¡  Η εκτύπωση μηνυμάτων στην οθόνη του
  τερματικού μέσω ενός προγράμματος
  κελύφους, γίνεται με την εντολή echo.
¡  Η echo ακολουθείται από το μήνυμα που
  θέλουμε να τυπωθεί.
¡  Απλό κείμενο,
  l  π.χ. echo Hello world
¡  Μεταβλητή, οπότε η echo τυπώνει στην
  οθόνη τα περιεχόμενα της.
  l  Π.χ. echo $ΡΑΤΗ

                      34
  Εκτύπωση μεταβλητών

¡  Για να τυπώσουμε τα περιεχόμενα μιας
  μεταβλητής με την εντολή echo, θα
  πρέπει πριν από το όνομα της
  μεταβλητής να προσθέσουμε τον
  χαρακτήρα $.
¡  Η echo PATH τυπώνει τη λέξη PATH
¡  Η echo $PATH τυπώνει τα περιεχόμενα
  της μεταβλητής με όνομα PATH

                    35
  Ανάγνωση χαρακτήρων
¡  Η ανάγνωση χαρακτήρων από το
  πληκτρολόγιο γίνεται με την εντολή read.
¡  Σύνταξη:
read Μεταβλητή
¡  Μεταβλητή είναι το όνομα μιας μεταβλητής
  (νέας ή υπάρχουσας), στην οποία
  αποθηκεύεται η συμβολοσειρά (string) που
  πληκτρολογεί ο χρήστης.
read NAME
                        36
Παράδειγμα Εισόδου/Εξόδου

¡  Πρόγραμμα κελύφους, το οποίο θα
  ζητάει από το χρήστη να
  πληκτρολογήσει μία εντολή του
  UNIX και το όνομα ενός αρχείου και
  θα εκτελεί την εντολή
  ανακατευθύνοντας τα αποτελέσματα
  της στο αρχείο που όρισε ο χρήστης


                   37
 Πρόγραμμα κελύφους

echo Please type a command:
       Τοποθετούμε στη μεταβλητή
read COM
          Τυπώνουμε
       COM αυτά που θα ένα
          προτρεπτικό μήνυμα
       πληκτρολογήσει ο χρήστης
echo Now type the name of a file:
         Τυπώνουμε ένα
read FN   Εκτελούμε την εντολή που
         προτρεπτικό μεταβλητή
       Τοποθετούμε στη μήνυμα
       FN αυτά που μεταβλητή COM
       υπάρχει στην θα
$COM > $FN  και ανακατευθύνουμε
       πληκτρολογήσει ο χρήστης
       την έξοδο της στο αρχείο που
       υπάρχει στη μεταβλητή FN
                    38
  Παραμετροποίηση των
  προγραμμάτων κελύφους
¡  Ένα πρόγραμμα κελύφους μπορεί να δέχεται
  είσοδο από το πληκτρολόγιο και έτσι να
  παραμετροποιείται η λειτουργία του.
¡  Ένας εναλλακτικός τρόπος, είναι η
  προσθήκη παραμέτρων (ή ορισμάτων) στο
  prompt του UNIX κατά την εκτέλεση του
  προγράμματος.
¡  Π.χ. εντολή ls
  l  Πρόγραμμα γραμμένο στη γλώσσα
    προγραμματισμού C, το οποίο μπορεί να δέχεται
    παραμέτρους κατά την εκτέλεση του (π.χ. ls -la).

                           39
  Παραμετροποίηση των
  προγραμμάτων κελύφους

¡  Όταν εκτελούμε ένα πρόγραμμα στο UNIX
  αυτόματα το κέλυφος δημιουργεί ένα σύνολο
  από μεταβλητές στις οποίες δίνει ως τιμή το
  όνομα της εντολής που εκτελέσαμε και τις
  παραμέτρους, οι οποίες συνοδεύουν την
  εντολή.
¡  Τις μεταβλητές αυτές μπορούμε να τις
  χρησιμοποιούμε μέσα στα scripts και έτσι να
  τα παραμετροποιούμε χωρίς να χρειάζεται
  καμία επιπλέον διεργασία από μέρους μας.
                       40
  Παραμετροποίηση των
  προγραμμάτων κελύφους
¡  Τα ονόματα αυτών των μεταβλητών είναι:
  l  0 για το όνομα της εντολής,
  l  1 για το πρώτο όρισμα,
  l  2 για το δεύτερο όρισμα
  l  κ. ο. κ.
$ grep Hallo greetings.txt
¡ Το κέλυφος αυτόματα δημιουργεί 3
 μεταβλητές με ονόματα τους αριθμούς από το
 0 μέχρι το 2 και αναθέτει τις τιμές:
  l  0 = grep
  l  1 = Hallo
  l  2 = greetings.txt
                       41
  Παραλλαγή Παραδείγματος
  Κελύφους
¡ Το όνομα της εντολής και το όνομα του
 αρχείου δεν διαβάζονται από το πληκτρο-
 λόγιο την ώρα της εκτέλεσης, αλλά περνιού-
 νται ως παράμετροι στο prompt του UNIX.
¡ Το πρώτο όρισμα του προγράμματος περιέχει
 το όνομα της εντολής και το δεύτερο το
 όνομα του αρχείου
¡ Το πρόγραμμα απλοποιείται στην εντολή:
$1 > $2
¡ Έστω rd.sh το αρχείο στο οποίο
 αποθηκεύεται το script
                     42
  Παραλλαγή Παραδείγματος
  Κελύφους - Πρόβλημα
¡ Θέλουμε να εκτελέσουμε την εντολή ls -la:
$ rd.sh ls –la out.txt
  l  Δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
¡  Το κενό ανάμεσα στην λέξη ls και στη -la
  ερμηνεύεται ως αλλαγή παραμέτρου
¡  Ανάθεση τιμών στις μεταβλητές:
  l  0  =  rd.sh
  l  1  =  ls
  l  2  =  -la
  l  3  =  out.txt
¡  Το πρόγραμμα θα εκτελέσει την εντολή ls και
  θα ανακατευθύνει τα αποτελέσματα της σε ένα
  αρχείο με όνομα '-la'
                          43
 Παραλλαγή Παραδείγματος
 Κελύφους - Λύση
¡ Τοποθέτηση της εντολής ls –la μέσα σε
 εισαγωγικά, έτσι ώστε το κέλυφος να την
 ερμηνεύσει ως μία συμβολοσειρά.
$ rd.sh ‘ls –la’ out.txt
¡ Ανάθεση τιμών:
  l  0 = rd.sh
  l  1 = ls –la
  l  2 = out.txt
¡ Η εντολή $1 > $2 που περιέχεται στο script,
 αντικαθίσταται κατά την εκτέλεση με την
ls –la > out.txt
                      44
Διακλάδωση

¡  Υπάρχουν εντολές με τις οποίες
  μπορούμε να τροποποιούμε την
  ροή εκτέλεσης του προγράμματος
  αν συμβεί κάποιο γεγονός.
¡  Οι εντολές που επιτρέπουν
  διακλαδώσεις στη ροή εκτέλεσης
  του προγράμματος κελύφους είναι
  η if και η case.


                   45
   Εντολή if – Σύνταξη - Σημασία
          ¡  Αρχικά εκτελείται η εντολή
if εντολή 1
            1.
then        ¡  Αν το αποτέλεσμα είναι
            επιτυχές (επιστροφή
 ομάδα εντολών 1    αριθμού 0), τότε
            εκτελούνται οι εντολές της
            ομάδας εντολών 1.
else        ¡  Αν το αποτέλεσμα δεν είναι
            επιτυχές (επιστροφή
 ομάδα εντολών 2    κάποιου άλλου αριθμού),
            τότε εκτελείται η ομάδα
fi           εντολών 2.
                       46
  Εντολή if – Εναλλακτικά
¡ Το τμήμα else της if μπορεί να παραλειφθεί,
 οπότε η εντολή απλοποιείται στην:
if εντολή 1
then
 ομάδα εντολών 1
fi
¡ Αν η εντολή 1 εκτελεστεί επιτυχώς,
 εκτελείται και η ομάδα εντολών 1
¡ Στην αντίθετη περίπτωση η ομάδα εντολών 1
 παραλείπεται.
                      47
  Εντολή if – Παράδειγμα 1
¡ Το ακόλουθο script στέλνει το αρχείο results
 στον χρήστη nick μέσω email
¡ Αν η αποστολή του μηνύματος είναι επιτυχής,
 διαγράφει το αρχείο results από το δίσκο:
if mail nick < results
then
 rm –f results
 echo Η αποστολή του μηνύματος ήταν
 επιτυχής!
else
 echo Αδυναμία αποστολής του μηνύματος!
fi
                      48
  Λογικές Συνθήκες
¡  Πολλές φορές επιθυμούμε να αλλάζει η ροή
  εκτέλεσης ανάλογα με τη τιμή κάποιας
  λογικής πρότασης και όχι ανάλογα με την
  έκβαση της εκτέλεσης κάποιας εντολής.
  l  Π.χ. A > 5 ή ΝΑΜΕ = ‘Peter’
¡  Υπάρχει στο UNIX η εντολή test η οποία
  ελέγχει την συνθήκη που την ακολουθεί
  l  Τερματίζει επιτυχώς (επιστρέφει 0) αν η συνθήκη
    είναι αληθής
  l  Αλλιώς επιστρέφει 1 (ανεπιτυχής)
¡  Ο έλεγχος που ακολουθεί την εντολή test
  μπορεί να είναι αριθμητικός, αλφαριθμητικός
  ή έλεγχος αρχείων
                             49
 Αριθμητικοί έλεγχοι

 Έλεγχος  Αληθεύει αν     Παράδειγμα
N1 –eq N2  Ν1=Ν2     test  $NUM –eq 0
N1 –ne N2  Ν2≠Ν2     test  $NUM –ne $NUM2
N1 –gt N2  Ν1>Ν2     test  $NUM –gt 1000
N1 –ge N2  Ν1≥Ν2     test  $NUM –ge 10
N1 –lt N2  Ν1<Ν2     test  $NUM –lt 30
N1 –le N2  Ν1≤Ν2     test  $NUM –le 0                       50
    Αλφαριθμητικοί έλεγχοι
  Έλεγχος    Αληθεύει αν    Παράδειγμα
–z S1     Το μέγεθος του S1 test –z $NUM
       είναι 0
-n S1     Το μέγεθος του S1 test –n $1
       δεν είναι 0
S1 = S2    Το S1 είναι ίδιο  test $1 =
       με το S2       ‘Hallo’
S1 !=     Το S1 διαφέρει   test $1 != $2
 S2     από το S2
S       Το S δεν είναι το test $3
       κενό string
                         51
 Έλεγχοι αρχείων
Έλεγχος    Αληθεύει αν      Παράδειγμα
-a FILE Το FILE υπάρχει      test –a mydocs.txt
-r FILE Το FILE μπορεί να     test –r mydocs.txt
     διαβαστεί
-w FILE Το FILE μπορεί να     test –w mydocs.txt
    τροποποιηθεί
-x FILE Το FILE μπορεί να     test –x mydocs.txt
     εκτελεστεί
-f FILE Το FILE είναι αρχείο   test –f $1
-d FILE Το FILE είναι κατάλογος  test –d $1
-h FILE Το FILE είναι σύνδεσμος  test –h $1
-s FILE Το μέγεθος του FILE    test –s $2
    είναι μεγαλύτερο από το          52
Εντολή if – Παράδειγμα 2

¡  Το ακόλουθο script δέχεται σαν
  παράμετρο το όνομα ενός αρχείου
  και έναν αριθμό
¡  Ταξινομεί το αρχείο με αλφαβητική
  σειρά αν ο αριθμός είναι 1 και με
  αντίστροφη αλφαβητική σειρά αν ο
  αριθμός είναι 2.                    53
 Εντολή if – Παράδειγμα 2
if test –a $1
then                Υπάρχει το αρχείο –
  if test $2 –eq 1          1η παράμετρος?
  then
   sort $1 > temp        Η 2 παράμετρος στο
             Μετονόμασε τοη αρχείο temp είναι
   rm –f $1        όνομα του αρχείου-1ης
                     ίση με 1?
   mv temp $1          παραμέτρου
               Ταξινόμησε το αρχείο-1η
  else           Σβήσε το αρχείο-1η παράμετρο
              παράμετρο και αποθήκευσε στο
   if test $2 –eq 2
   then             αρχείο temp
     sort –r $1 > temp     Η 2η παράμετρος είναι
     rm –f $1        Ταξινόμησε το αρχείο με
                      ίση με 2?
     mv temp $1       ανάστροφη σειρά, κ.ο.κ.
   else
     echo Το δεύτερο όρισμα πρέπει να είναι 1 ή 2!
   fi
  fi              Λάθος τιμή για την 1η 2η
                  Λάθος τιμή για την
else                   παράμετρο
                    παράμετρο
  echo Το αρχείο δεν υπάρχει
fi                           54
  Σύνθετοι Έλεγχοι

¡ Η εντολή test μπορεί να δεχτεί εκτός
 από απλούς ελέγχους (π.χ. test $N –
 eq 0) και σύνθετες λογικές
 παραστάσεις που περιέχουν τελεστές
 σύζευξης (&&) και διάζευξης (¦¦).
test $N –gt 0 && test $N –le 10
¡ Επιστρέφει 0 αν η μεταβλητή N
 κυμαίνεται στο διάστημα (0,10] και 1
 αν όχι.
                  55
  Παράδειγμα Ουράς Εκτύπωσης

¡  Όταν βγαίνουμε με CTRL-C από το
  πρόγραμμα print-queue, τα
  περιεχόμενα του αρχείου pqueue.log
  μένουν αναλλοίωτα
¡  Την επόμενη φορά που εκτελείται το
  print-queue ξανατυπώνονται τα ίδια
  αρχεία
¡  Λύση: Χρήση script


                     56
  Script για την ουρά εκτύπωσης

¡  Αρχείο pqueue.sh     Εκτέλεση του
               προγράμματος
print-queue
if test -a pqueue.log
then
            Αν υπάρχει το αρχείο
             Όταν τερματιστεί η
  rm pqueue.log     pqueue.log, και
            εκτέλεση (έστωτότε με
               σβήνεται
             CTRL-C) ο έλεγχος
fi
            εκτέλεσης επιστρέφει
               στο script
                     57
  Επανάληψη
¡  Ένας δεύτερος τρόπος αλλαγής της
  ροής εκτέλεσης ενός προγράμματος
  είναι με τη χρήση εντολών
  επανάληψης.
¡  Μπορούμε μέσα σε ένα script να
  εκτελούμε ένα σύνολο από εντολές
  περισσότερες της μία φορές.
¡  Οι εντολές αυτές είναι η for, η while
  και η until.
                    58
Εντολή for

¡  Υπάρχουν δύο τρόποι χρήσης
  της εντολής for:
  l  α) Με ορισμένο σύνολο τιμών
  l  β) Με τις παραμέτρους εκτέλεσης
                   59
 for με ορισμένο σύνολο τιμών
for μεταβλητή in σύνολο
do
 Ομάδα εντολών
done
¡ Η ομάδα εντολών θα εκτελεστεί τόσες φορές
 όσο είναι το μέγεθος του συνόλου.
¡ Π.χ., εκτύπωση των άρτιων αριθμών 0 - 10
for I in 0 2 4 6 8 10      Αριθμός 0
                 Αριθμός 2
do           Εκτύπωση Αριθμός 4
 echo Αριθμός $I        Αριθμός 6
                 Αριθμός 8
done               Αριθμός 10
                     60
  Χρήση wildcards στην for
¡ Το σύνολο τιμών μιας μεταβλητής
 μπορεί να καθοριστεί με την χρήση
 των wildcards * και ? για ονόματα
 αρχείου
for X in *.txt
do            Εκτύπωση στην
   echo File: $X    οθόνη όλων των
             txt αρχείων
   cat $X
done
                   61
for με τις παραμέτρους εκτέλεσης
for μεταβλητή
do             Οποιαδήποτε
              μεταβλητή!
  Ομάδα εντολών
done
¡  Οι τιμές της μεταβλητής είναι αυτές
  των παραμέτρων με τις οποίες έγινε η
  κλήση στο script ($1, $2 κ.τ.λ.).

                     62
  for - Παράδειγμα
¡  Έστω ότι έχουμε ένα script με όνομα
  sort_file, το οποίο ταξινομεί ένα αρχείο
¡ Θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα άλλο script
 (με όνομα multi_sort) το οποίο θα δέχεται
 σαν παραμέτρους πολλά ονόματα αρχείων
 και θα τα ταξινομεί:
for FILE            Μπορεί να
do             αντικατασταθεί με
 sort_file $FILE 1    οποιοδήποτε όνομα
               μεταβλητής!
done
                        63
  for - Παράδειγμα

¡  Αν εκτελέσουμε την εντολή:
$ multi_sort a.txt b.txt test2.txt
¡  θα εκτελεστούν διαδοχικά οι εντολές:
$ sort_file a.txt 1
$ sort_file b.txt 1
$ sort_file test2.txt 1


                    64
  Εντολή while
¡ Η σύνταξη της εντολής while είναι:
while εντολή1
do
  ομάδα εντολών 1
done
¡ Η εντολή while εκτελεί την ομάδα
  εντολών 1 επαναληπτικά μέχρι η
  εκτέλεση της εντολής 1 να αποτύχει
  (να επιστρέψει δηλαδή τιμή <> 0).
                    65
  Εντολή until
¡ Η σύνταξη της εντολής until είναι:
until εντολή1
do
   ομάδα εντολών 1
done
¡  Η εντολή until εκτελεί την ομάδα
   εντολών 1 μέχρι η εκτέλεση της
   εντολής 1 να επιτύχει.
                    66
  Μέτρηση Συχνότητας Εμφάνισης
  Λέξεων σε Κείμενο – Παραλλαγή 6
¡  Βασίζεται στην Παραλλαγή 5
  l  Διαβάζει ένα αρχείο κειμένου στην είσοδο και
    αποθηκεύει τα αποτελέσματα σε ένα δυαδικό
    αρχείο εξόδου
  l  Π.χ. cw txt1.txt out.dat
  l  Αν το αρχείο εξόδου υπάρχει ήδη, τότε οι λέξεις
    προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες και τα
    συνολικά αποτελέσματα αποθηκεύονται ξανά στο
    αρχείο εξόδου
¡  Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα
  καθορισμού πολλαπλών αρχείων κειμένου με
  wildcards
  l  Π.χ. cw *.txt out.dat
                          67
  Δημιουργία script
¡ Δημιουργούμε το αρχείο cw.sh:
for FILE in $1      Η 1η παράμετρος
do           αντιπροσωπεύει σύνολο
               αρχείων
 cw5 $FILE $2
              Χρησιμοποιούμε την
done             5η παραλλαγή
display $2
                Εκτυπώνουμε το
¡ Αλλάζουμε τα permissions:   συγκεντρωτικό
                  αρχείο
$ chmod a+x cw.sh

                     68
  Εκτέλεση script
¡ Εκτελούμε:
$ cw.sh “*.txt” out.dat
  l  Είναι απαραίτητα τα διπλά quotes γιατί αλλιώς θα
    γίνει μετατροπή των wildcards στο αντίστοιχο
    σύνολο αρχείων στην γραμμή διαταγών και όχι μέσα
    στο script
¡ Η ακόλουθη κλήση:
$ cw.sh *.txt out.dat
  l  είναι ισοδύναμη με:
$ cw.sh file1.txt ... filen.txt out.dat

                           69
  Αρχεία batch σε Command Window σε
  λειτουργικό Microsoft Windows

¡ Το προηγούμενο παράδειγμα σε MS-
 Windows αρχείο batch θα γραφόταν ως
 εξής:
for %%x in ( %1 ) do cw5 %%x %2
display %2
¡ Το αρχείο θα ονομαζόταν cw.bat
¡ Δεν χρειάζεται αλλαγή δικαιωμάτων για
 εκτέλεση στα Windows
¡ Το ότι είναι εκτελέσιμο καθορίζεται από
 την επέκταση .bat
                    70
  Διαφορές batch files από script
  files
¡  Οι μεταβλητές υποδηλώνονται με τον
  χαρακτήρα % αντί του $
¡  Οι παράμετροι της γραμμής εντολών
  υποδηλώνονται με %1, %2, ...
¡  Οι μεταβλητές της FOR χρειάζονται %%
  (π.χ. %%x)
¡  Οι μεταβλητές περιβάλλοντος
  χρειάζονται % πριν ΚΑΙ ΜΕΤΑ το όνομα
  της μεταβλητής (π.χ. %PATH%)
                     71
 Παράδειγμα μεταβλητής
 περιβάλλοντος

C:\>echo %PATH%
C:\Program Files\Common Files\Roxio
Shared\DLLShared;C:\DJGPP\BIN;C:\Program
Files\Microsoft Visual
Studio\Common\MSDev98\Bin;C:\Program
Files\Microsoft Visual
Studio\Common\Tools;C:\Program
Files\Microsoft Visual
Studio\VC98\bin;C:\BC5\BIN;C:\Program
Files\Java\j2re1.4.2_06\bin;C:\BC5\BIN;
                   72
  Μεταβλητές περιβάλλοντος
¡ Τις βλέπουμε όπως και στο Unix με
 set
¡ Θέτουμε τιμή στην μεταβλητή

set x=3
¡ Βλέπουμε την τιμή της μεταβλητής

     set x ή echo %x%
¡ Την διαγράφουμε

set x=
                 73
  Απεικόνιση εντολών batch file

¡ Όταν εκτελείται ένα batch file οι
 εντολές που εκτελούνται απεικονίζονται
 στο παράθυρο εντολών
¡ Για να μην γίνεται αυτό πρέπει να δοθεί
 στην αρχή του batch file:
echo off
for %%x in ( %1 ) do cw5 %%x %2
display %2

                   74
  Απεικόνιση εντολών batch file

¡ Η εκτέλεση της εντολή echo off θα
 εμφανιστεί στην οθόνη!
¡ Αν θέλουμε η εκτέλεση του batch file
 να είναι εντελώς «αόρατη» τότε πρέπει
 να βάλουμε πριν από το echo off τον
 χαρακτήρα @
@echo off
for %%x in ( %1 ) do cw5 %%x %2
display %2
                   75
  Απεικόνιση εντολών batch file

¡  Ο χαρακτήρας @ μπορεί να μπει
  μπροστά από οποιαδήποτε εντολή δεν
  θέλουμε να εμφανίζεται
¡  Μπορούμε να μην εμφανίζουμε εντολές
  επιλεκτικά
@for %%x in ( %1 ) do cw5 %%x %2
display %2

                   76
                •Προαιρετικό
                •Αντιστρέφει τη
  Λήψη Αποφάσεων        λογική τιμή

¡ Υπάρχει η εντολή IF-THEN
IF [NOT] ERRORLEVEL number command
  l  Εκτελείται όταν η προηγούμενη εντολή
    επέστρεψε κωδικό εξόδου ίσο ή
    μεγαλύτερο από number
IF [NOT] string1==string2 command
  l  Εκτελείται όταν τα δύο strings (μεταβλητές
    ή σταθερές) είναι ίσα μεταξύ τους
IF [NOT] EXIST filename command
  l  Εκτελείται όταν το αρχείο filename
    υπάρχει
                         77
  Batch για την ουρά εκτύπωσης

¡  Αρχείο pqueue.bat     Εκτέλεση του
                προγράμματος
print-queue
if EXIST pqueue.log del pqueue.log

            Αν υπάρχει το αρχείο
           εκτέλεση
 Όταν τερματιστεί η pqueue.log, τότε σβήνεται
(έστω και με CTRL-C) ο έλεγχος
εκτέλεσης επιστρέφει στο script


                       78
  Διαφορά με UNIX
¡  Όταν πατηθεί CTRL-C για να τερματιστεί το
  print-queue.exe, το λειτουργικό σύστημα
  «κρατάει» την εντολή διακοπής εκτέλεσης
  και για το batch file
¡  Ρωτάει τον χρήστη αν θέλει να διακόψει την
  εκτέλεση του batch file
¡  Αν ο χρήστης απαντήσει yes τότε δεν θα
  εκτελεστούν οι εντολές που βρίσκονται μετά
  από το αρχείο που διακόπηκε
¡  Αν απαντήσει no τότε η εκτέλεση του batch
  συνεχίζεται κανονικά
                       79
 Οθόνη


^CTerminate batch job (Y/N)? n
              80
  Εντολή pause

¡  Σταματάει την εκτέλεση ενός batch file
  και περιμένει το πάτημα ενός πλήκτρου
  από τον χρήστη για να συνεχίσει
¡  Τυπώνει και το ανάλογο μήνυμα:
Press any key to continue . . .                    81
  Εντολή pause - Παράδειγμα
     for %%x in ( %1 ) do cw5 %%x %2
     echo I will display the result
     pause
     display %2
¡  Στην οθόνη:
C:\>cw.bat text*.txt out.dat
I will display the result
Press any key to continue . . .
  1 Aristotle
  3 CLIPS
  ...
                    82
  Σχόλια

¡  Για σχόλια μέσα σε batch files
  χρησιμοποιούμε την εντολή rem
rem The following starts the queue
print-queue
rem The following deletes the log
if EXIST pqueue.log del pqueue.log


                   83
Εντολή goto
¡  Μέσα στα batch files μπορούν να
  οριστούν labels που σηματοδοτούν
  κάποια κομβικά σημεία του
  προγράμματος
¡  Με την εντολή goto label μπορούμε
  να μεταφέρουμε την εκτέλεση του
  batch file σε αυτά τα σημεία                    84
 Εντολή goto – Παράδειγμα
if EXIST %1 goto continue
echo File %1 does not exist!   Υπάρχει το αρχείο –
goto end            Μεταφορά εκτέλεσης
                  1η παράμετρος?
:continue            Μεταφορά εκτέλεσης
                   στο τέλος
                   αν όλα OK
                 Η 2η τιμή για την 1η
if %2==1 goto 1         Λάθος παράμετρος είναι
if %2==2 goto 2            η ίση με 1?
                    παράμετρος είναι
                 Η 2παράμετρο
echo 2nd arg must be 1 or 2!
                     ίση με 2?
goto end            Μεταφορά εκτέλεσης η
:1              Ταξινόμησε το αρχείο-1
              Μεταφορά εκτέλεσης
                   στο τέλος
sort %1 > temp         αν είναι η
             παράμετρο και 1αποθήκευσε στο
            Σβήσε το αρχείο-1 παράμετρο
del %1         Μετονόμασε το αρχείο temp στο
                  αρχείο temp
rename temp %1       όνομα του αρχείου-1ης
goto end            Μεταφορά εκτέλεσης
                παραμέτρου
                Ταξινόμησε το αρχείο με
                   εκτέλεσης
             Μεταφορά στο τέλος
:2
sort –r %1 > temp       ανάστροφη σειρά, κ.ο.κ.
                αν είναι 2
del %1
rename temp %1
goto end           Λάθος τιμή για την 2η
:end                παράμετρο
                          85
Κλήση batch από batch

¡  Μέσα από ένα batch file μπορούμε
  να καλέσουμε ένα άλλο batch
¡  Ο έλεγχος εκτέλεσης μεταφέρεται
  από το ένα στο άλλο
¡  Για να επιστραφεί η εκτέλεση πίσω
  στο 1ο batch, όταν το 2ο batch
  τερματίσει, πρέπει η κλήση να γίνει
  με την εντολή call


                     86
Παράδειγμα call - 1

¡ Αρχείο test-1.bat:
echo Before 2nd batch      Οθόνη
test-2        c:\>test-1
echo After 2nd    Before 2nd batch
           In 2nd batch
¡ Αρχείο test-2.bat:
echo In 2nd batch


                 87
Παράδειγμα call - 2

¡ Αρχείο test-1.bat:
echo Before 2nd batch      Οθόνη
call test-2     c:\>test-1
echo After 2nd    Before 2nd batch
           In 2nd batch
¡ Αρχείο test-2.bat: After 2nd

echo In 2nd batch


                 88
Αρχεία batch files των Windows

¡  Αν και έχουν αρκετές δυνατότητες,
  δεν φτάνουν με τίποτα την
  εκφραστικότητα και ευελιξία των
  γλωσσών script για το Unix
¡  Λείπουν εντολές επανάληψης με
  συνθήκη τερματισμού, αριθμητικές
  πράξεις, είσοδος δεδομένων από το
  πληκτρολόγιο, κ.ά.


                    89

								
To top