Docstoc

Virtual Reality ______ _____

Document Sample
Virtual Reality ______ _____ Powered By Docstoc
					Virtual Reality     
  ‫        מציאות מדומה‬
‫מציאות מדומה   ‪Virtual Reality‬‬
           ‫מסגרת ההרצאה:‬
       ‫‪ n‬תקשורת תלת-מימדית ‬
          ‫‪ n‬הסבר לטכנולוגיה‬
       ‫‪ n‬נתיבי תקשורת חדשים‬
           ‫‪ n‬שימושים ב-‪VR‬‬
      ‫‪ n‬מימצאי מחקר ראשוניים ‬
          ‫‪ n‬יתרונות וחסרונות‬
        ‫תקשורת תלת מימדית‬
     ‫‬אם‪‬  ‭‬רב‪ ‭‬‬     ‫‬תלת‪ ‭‬‬
‫‬אנו‪‬  ‭‬בסביבה‪‬  ‭‬מימדית‪‬  ,‭‬לא‪‬  ‭‬מימדית‪‭‬‬  ‫‪‬ n‬חיים‪ ‭‬‬
‫‬ורעיונות‪‭‬‬       ‫‬אולם‪‬  ,‭‬להסביר‪‬  ‭‬מה‪ ,‭‬‬
     ‫‬דבר‪‬  ‭‬אינפורמציה‪ ,‭‬‬       ‫‬כדי‪ ‭‬‬    ‫‪n‬‬
        ‫‬דו‪-‭‬‬
   ‫‬לסמלים‪‬  ‭‬מימדיים‪ ‭‬‬
‫‬כגון‪‭‬‬                ‫‬את‪ ‭‬‬
              ‫‬מתרגמים‪‬  ‭‬המידע‪ ‭‬‬   ‫‬אנו‪ ‭‬‬
                ‫‬ווידאו‪ ‭‬‬
            ‫‬וקול‪ .‭‬‬        ‫‬טקסט‪ ,‭‬‬
                    ‫‬תמונות‪ ,‭‬‬
 ‫‬אותו‪‭‬‬      ‫‬במידע‪‬  ,‭‬שוב‪ ‭‬‬
    ‫‬אנו‪‬  ‭‬מתרגמים‪ ‭‬‬            ‫‪‬ n‬מנת‪ ‭‬‬
                  ‫‬על‪‬  ‭‬להשתמש‪ ‭‬‬
                    ‫‬תלת‪-‭‬‬
              ‫‬למשמעות‪‬  ‭‬מימדית‪ .‭‬‬
   ‫‬האצה‪‬  ‭‬של‪ ‭‬‬
‫‬ניכרת‪‬  ‭‬תהליך‬     ‫‬מאפשרת‪ ‭‬‬ ‫‬המדומה‪ ‭‬‬ ‫‬המציאות‪ ‭‬‬ ‫‪n‬‬
      ‫‬על‪‬  ‭‬ביטול‪‬  ‭‬הדו‪-‭‬‬
 ‫‬השלב‪‬  ‭‬מימדי‪ .‭‬‬      ‫‬המסרים‪‬  ,‭‬ידי‪ ‭‬‬ ‫‬הבנת‪ ‭‬‬
  ‫‬אותה‪ ‭‬‬      ‫‬כך‪‬  ‭‬משפרים‪‬  ‭‬התקשורת‪ ‭‬‬
      ‫‬ומעבירים‪ ‭‬‬      ‫‬את‪ ‭‬‬     ‫‪‬ n‬אנו‪ ‭‬‬
                  ‫‬חדשים‪ .‭‬‬‫‬למימדים‪ ‭‬‬
       ‫הסבר לטכנולוגיה‬
   ‫המציאות המדומה היא ניסיון חושי , יציר מחשב ‬
             ‫שדומה מאוד לעולם האמיתי.‬
   ‫המציאות המדומה משתמשת בגרפיקה,           ‬
‫אנימציה, קול ודמויות כדי ליצור מצבים              ‬
  ‫מהעולם האמיתי. היא מכניסה את                 ‬
  ‫המשתמש אל תוך ראיה תלת  ממדית של       ‬
 ‫עולם מלאכותי, שנוצר בתוך המחשב.               ‬
          ‫‬המשך‪ ‭‬‬
        ‫‬הסבר‪‭‬‬
   ‫בסביבת הסימולציה שנוצרת, המשתמשים ‬
   ‫מרגישים ורואים את עצמם, חפצים וארועים ‬
             ‫"כמו בעולם האמיתי". ‬
  ‫בעזרת מתמרים  ‪  Transducers‬וחיישנים  ‬
  ‫‪) Sensors‬שנמצאים  באביזרים נלווים - כמו ‬
    ‫כובע - קסדה  ‪Head Mounted Display‬‬
 ‫‪ ,HMD‬משקפיים, כפפה( המשתמשים מקיימים ‬
     ‫אינטר אקציה עם דמויות, מזיזים ועושים ‬
‫מניפולציות על עצמים, ומבצעים פעולות אחרות ‬
     ‫שגורמות לתחושה של נוכחות אמיתית ‬
  ‫)‪ immersion‬הטמעות( בסביבת הסימולציה.‬
          ‫אוריינות חדשה‬
                 ‫הטמעות ‪:Immersion‬‬
     ‫עוצמתה הקוגניטיבית של המציאות המדומה ‬
                   ‫טמונה ביכולתה:‬
      ‫להעניק חויית נוכחות בסביבה סינטתית.     ‬
  ‫לשבח את המציאות על ידי הענקת חוויות נוכחות ‬
            ‫בסביבות ובתנאים דמיוניים.   ‬
    ‫להעניק למשתמש את האפשרות לחדור לתוך ‬
‫המדיום ובכך לבטל את נוכחות המדיום.             ‬
   ‫התוצאה היא העברת מסרים ללא מדיום.           ‬
         ‫המשתמש הופך להיות חלק מהמסר. ‬
         ‫הגדרה‬
‫מציאות מדומה היא קומבינציה של מספר ‬
  ‫ממשקי טכנולוגיה מתקדמים הכוללים ‬
   ‫מחשבים ומגוון של ציוד מולטימדיה ‬
  ‫היקפי, ומאפשרים למשתמש לתקשר ‬
    ‫אינטואיטיבית בתוך סביבת מחשב ‬
           ‫מטמיעה ודינמית. ‬
      ‫נתיבי הבעה חדשים‬
‫מציאות מדומה תעביר באופן לא סמלי את אותו ‬    ‫‪n‬‬
‫תוכן  שבדרך כלל היה מועבר באמצעות סמלים.‬
 ‫‪  VR‬מאפשרת ללמוד באמצעות סוגים מגוונים ‬    ‫‪n‬‬
    ‫של התנסויות לבניית ידע שאינם אפשריים ‬
    ‫בעולם האמיתי אבל הם חשובים ללמידה. ‬
  ‫כגון: מידה  )‪ ,(Size‬היקש )‪ (Transduction‬‬  ‫‪n‬‬
  ‫)טרנסדוקציה – למידה מן הפרט על הפרט(,  ‬
           ‫והמחשה )‪. ( Reification‬‬
              ‫שימושים‬
‫‬המדומה‪                      ‭‬‬ ‫‬במציאות‪ ‭‬‬    ‫‬סביבות‪ ‭‬‬
                     ‫‬העבודה‪ ‭‬‬     ‫‪n‬‬
 ‫‬ניסיונית‪           ‭‬‬      ‫‬נועדו‪ ‭‬‬
            ‫)‪‬   (Virtual Reality‬ללמידה‪ ‭‬‬
            ‫)‪. (Experimental Environment‬‬
  ‫‬להמחשה‪  .‭‬‬   ‫‬נועדה‪ ‭‬‬‫‬המדומה‪ ‭‬‬     ‫‬טכנולוגיית‪ ‭‬‬
                   ‫‬המציאות‪ ‭‬‬      ‫‪n‬‬
  ‫‬מרחוק‪ ‭‬‬  ‫‬רובוטיקה‪‭‬‬     ‫‬של‪‬  ‭‬עשויות‪ ‭‬‬
              ‫‬לכלול‪ ‭‬‬    ‫‪ VR‬‬  ‫‬הדמיות‪ ‭‬‬ ‫‪n‬‬
                ‫‬במרחק‪ ‭‬‬
              ‫‬רב‪ .‭‬‬   ‫‬משתתפים‪ ‭‬‬‫‬וקישור‪ ‭‬‬
   ‫מימצאי מחקר ראשוניים‬
‫כיצד טכנולוגיה זו עומדת להשפיע עלינו?‬
 ‫המציאות המדומה הולכת להשפיע על‬
  ‫המוח, על הקוגניציה, על תחושת‬
   ‫הראיה, על הזמן ועל המשקל...‬
    ‫  ‬מסתדרים‪‬ ‭‬כזה‪?‭‬‬
      ‫‬במצב‪‭‬‬  ‫‬איך‪‭‬‬
     ‫יתרונות וחסרונות‬
     ‫‬אם‪‬  ‭‬חושב‪ ‭‬‬
‫‬אתה‪‬  ‭‬שהעולם‪ ‭‬‬
     ‫‬באופן‪ ‭‬‬
 ‫‬השתנה‪‬  ‭‬דרמתי‪ ‭‬ב-‬
      ‫‬השנים‪ ‭‬‬
 ‫5  ‬האחרונות‪ ,‭‬‬
   ‫‬עדיין‪‬‭‬ראית‪ ‭‬‬
  ‫‬לא‪‬  ‭‬כלום‪‭‬‬‫ ‬
   ‫‬כתב‪JUAN  :‭‬‬
   ‫‪ENRIQUEZ‬‬
‫סרט קצר על המעבדה למציאות מדומה‬
    ‫באוניברסיטת בר-אילן‬


   ‫/‪http//:www.passig.com‬‬

   ‫‪ Aims of Lab   VR‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:7/3/2013
language:
pages:18