The Economy of Culture in Europe_1_ by malj

VIEWS: 0 PAGES: 14

									    ERASMUS 2012/2013
      mobilita studentů


Oddělení mobilitních programů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 1
OBSAH PREZENTACE


 Studijní pobyt
 Pracovní stáž
 Jazykový kurz EILC
 Speciální stipendium
             2
Erasmus v roce 2012/13 Období akademického roku 2012/2013:
  od 1. června 2012 do 30. září 2013
                     3
STUDIJNÍ POBYT

Podmínky

 3 až 12 měsíců v rámci jednoho akademického roku
 (nelze prodloužit pobyt z letního semestru do zimního)


 podmínkou je bilaterální smlouva mezi VUT v Brně a
 přijímající institucí, obě musí mít Erasmus University
 Charter
                              4
STUDIJNÍ POBYT
Podmínky pro studenty

 Student zapsán v akreditovaném bakalářském, magisterském nebo
 doktorském studijním programu - prezenční, kombinovaná i distanční forma
 studia

 zapsaný min. do 2. ročníku studia

 Student nesmí před nebo během celého pobytu v zahraničí studium na
 domácí vysokoškolské instituci (VUT) přerušit nebo ukončit.

 Ke studiu v zahraničí musí být student vybrán na základě výběrového řízení
                                        5
STUDIJNÍ POBYT
Podmínky pro studenty

 splní-li student studijní povinnosti, pak mu musí být studium v zahraničí
 domácí institucí plně uznáno

 student neplatí žádné poplatky zahraniční instituci za výuku (školné),
 zkoušky, přístup do knihoven nebo laboratoří

 student je povinen zajistit si před výjezdem cestovní pojištění

  prodloužení studijního pobytu – možné v případě, že VUT disponuje
  volnými finančními prostředky v rámci programu; závisí na souhlasu
  partnerské univerzity a příslušné fakulty VUT
                                       6
STUDIJNÍ POBYT
Dokumenty potřebné před výjezdem studenta
  Application Form = přihláška na partnerskou univerzitu
  Learning Agreement (LA) = studijní smlouva - přehled kurzů (min. 18
  ECTS/semestr) nebo název projektu. Veškeré změny studijní smlouvy jsou
  možné do 30 dnů od začátku studijního pobytu v zahraničí (viz změnový LA)
  Transcript of Records - přehled dosažených výsledků na vysílající
  univerzitě - je vyžadován pouze některými univerzitami (formulář TR
  potvrdí studijní oddělení příslušné fakulty).
  Finanční dohoda - student podepisuje na Oddělení mobilitních programů
  rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem do zahraničí. Při podpisu je
  nutné doložit:
    kompletně potvrzený Learning agreement
    v červenci a srpnu také potvrzení o studiu
                                       7
STUDIJNÍ POBYT
Dokumenty potřebné při návratu studenta
  Potvrzení o délce pobytu- rozhodující pro výši grantu, příp. vrácení
  odpovídající částky. Dokument potvrzený odpovědnou osobou partnerské
  univerzity student odevzdá po návratu na oddělení mobilitních programů
  rektorátu.

  Závěrečná zpráva - student vyplní do 30 dnů po návratu na webových
  stránkách NAEP: http://erasmus-databaze.naep.cz/

  Transcript of records - přehled dosažených výsledků v zahraničí. Kopii
  student doručí na oddělení mobilitních programů rektorátu, originál na
  studijní oddělení fakulty.
Pracovní stáž
Podmínky
  Podobné jako u studijních pobytů
  Jakýkoli ročník studia
  Práce na plný úvazek
  V podniku, školícím či výzkumném středisku, neziskové organizaci,
  na vysoké škole, apod.
  Není nutná bilaterální smlouva
Pracovní stáž
Dokumenty před výjezdem
  Training Agreement = pracovní plán stáže obsahující ustanovení
  Odpovědnosti za kvalitu
  Finanční dohoda – student podepisuje na Oddělení mobilitních programů
  rektorátu cca 2 týdny před plánovaným odjezdem.
  Student předloží
    originál Traning Agreement – kompletně potvrzený
    v červenci a srpnu také potvrzení o studiu
Dokumenty po návratu
  Certifikát z pracovní stáže – originál student odevzdá na Oddělení
  mobilitních programů rektorátu
  Závěrečná zpráva – student zprávu vyplní na stránkách Národní
  agentury pro evropské vzdělávací programy http://erasmus-databaze.naep.cz
STUDIJNÍ/PRACOVNÍ POBYT
Finanční zajištění pobytu
  stipendium formou paušální částky na měsíc pobytu
  příspěvek z mobilitního stipendijního fondu VUT
  Grant = příspěvek na pobyt v zahraničí
  Zero-grant student – výjezd bez grantu, student má stejná práva a
  povinnosti jako student s grantem

Forma zaslání stipendia
  převodem na účet v CZK nebo v EUR
Jazykový kurz EILC
Intenzivní kurzy méně používaných jazyků zemí zapojených do LLP (kromě
  angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny)
PODMÍNKY PRO STUDENTY:
 účastnit se může každý student, který bude vybrán na studijní pobyt nebo pracovní
 stáž v rámci programu Erasmus
 v zemi, ve které bude student absolvovat studium/praxi
 délka kurzů obv.: 2 - 6 týdnů před začátkem studijního pobytu/prac. stáže
 termíny pro přihlášení: letní kurzy do 1.6., zimní kurzy do 29.10.
 výše grantu na EILC je stejná jako na studijní pobyt Erasmus
 přihlášku student zasílá elektronicky oddělení mobilitních programů rektorátu
 formulář přihlášky a další informace na:
 http://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici/erasmus/studenti/eilc
 Nabídka kurzů:
 http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/index_en.html
                                         12
HANDICAPOVANÍ STUDENTI –
SPECIÁLNÍ STIPENDIUM
 Pro studenty s těžkým handicapem nebo se zvláštními potřebami na
 pokrytí zvýšených výdajů v zahraničí, které vyplývají z jejich zdravotních
 potřeb.
 Žádost se podává prostřednictvím Oddělení mobilitních programů rektorátu.
 K žádosti je dále nutné připojit lékařskou zprávu; kopii průkazu ZTP (pokud
 ho žadatel vlastní); dokumenty programu Erasmus pro příslušný typ
 mobility – přihlášku, Learning Agreement/Training Agreement; akceptační
 dopis, ve kterém přijímající instituce potvrzuje přijetí k pracovní stáži a kde
 je uvedeno, že je srozuměna se zdravotním stavem studenta.
 Termíny pro podávání žádostí – červenec (pro pobyty v zimním
 semestru/pobyty přes celý rok), prosinec (pro pobyty v letním semestru).
 Aktuální informace na https://www.vutbr.cz/studium/studium-v-zahranici,
 nebo www.naep.cz.
                                        13
Program LLP/ERASMUS


Potřebné informace a aktuality na:


         www.vutbr.cz

 Studium -> Studium v zahraničí -> LLP/Erasmus
                         14

								
To top