How to Know God Kreyol by ProphecyFactory

VIEWS: 22 PAGES: 9

									             Fason pou Konnen Bondye                              GEN YON SEL VRE BONDYE                 1
 Menm jan Abraram te “you zanmi Bondye” paske li te soumèt li epi              Senyè a, Bondye nou an, se li ki    Men pawòl Senyè a di: Se nou
obeyi Bondye, ou menm tou ou ka konnen Bondye e jwenn mizerikòd              sèl mèt. Se pou nou renmen Se-     menm menm ki pou sèvi m te-
Li, lapè Li, ak benediksyon Li. Konnen Bondye lè nou soumèt nou nèt            nyè a, Bondye nou an, avèk tout    mwen. Se nou menm mwen te
devan Li, se eksperyans ki pi enpòtan nan lavi a. Bondye moutre tèt            kè nou, avèk tout nanm nou, avèk    chwazi pou sèvi m, pou nou kon-
Li bay moun ki chache Li ak tout kè yo.                          tout fòs kouray nou.          nen m, pou nou kapab mete kon-
 Si ou kite move chemen ou tap fè a, epi ou soumèt ou nèt devan                     – Detewonòm 6:4b, 5   fyans nou nan mwen, pou nou ka
Bondye, Lespri L va viv nan ou. Anyen pap ka separe ou ak lamou Li              Se Senyè a ki kreye syèl la. Se li  konprann se mwen menm sèl
a lè ou konfiye ou nan pwomès Li yo epi swiv Li nan obeyisans ou. Li            menm sèlman ki Bondye. Se li      ki Bondye tout bon an. Anvan
va Bondye ou, e ou va trezò pa Li. Ou va konnen ke Li te peye yon gran           menm ki fè latè, ki ba li fòm li. Se  mwen, pat gen lòt bondye. Apre
pri pou ou, e Li vle gen zanmitay avèk ou — kounyeya e pou tout tan.            li menm ki fè l chita fèm. Li pat fè  mwen, p’ap gen lòt bondye. Se
 Mande Bondye pou l ba ou konpreyansyon pandan wap etidye vèse               l pou l te tounen yon dezè, men    mwen menm sèl ki Granmèt la,
sa yo ki sòti nan Pawòl Bondye a. Bondye te pouse moun ki te kon-             pou l te yon kote pou moun rete.    Senyè a. Pa gen lòt ki ka delivre
sakre yo pou swiv Li pou yo ekri pawòl sa yo, e pandan anpil je-              Men sa li di: Se mwen menm ki     nou pase mwen menm!
nerasyon Li te proteje Pawòl la ak mirak Li yo, byen ke Satan tap             Senyè a. Nanpwen lòt.                  – Ezayi 43:10, 11
eseye detwi li.                                                  – Ezayi 45:18  Tounen vin jwenn mwen pou
--------------------------------                               Konsa, tout nasyon sou latè va    nou ka delivre, nou tout ki rete
 The Bible text used is from the “Pawol Bondye” an Ayisyen © Societe Biblique Haitienne,
                                              konnen se Senyè a sèl ki Bondye.    sou latè! Paske se mwen ki Bon-
Editon Corrigee 1998 - United Bible Societies. Permission granted by American Bible
Society.                                          Pa gen lòt!        –1 Wa 8:60  dye. Pa gen lòt!  – Ezayi 45:22
2      BONDYE GEN MIZERIKOD AK KONPASYON                                   BONDYE RENMEN OU                 3
 Senyè a gen kè sansib, li gen        Senyè a pa janm sispann ren-          Byen lwen, Senyè a te fè m wè li.   Ou wete m nan kè sere m te ye a.
bon kè. Li pa fè kòlè fasil, li p’ap     men nou. L’ap toujou gen pitye        Li t’ap di: Nou menm moun pèp     Se ou menm ki wete m nan bouch
janm sispann renmen nou. Menm        pou nou. Tankou solèy la ki leve       Izrayèl, mwen p’ap janm sispann    twou a. Ou voye tout peche m yo
jan syèl la byen lwen anwo tè a,       chak maten konsa tou l’ap toujou       renmen nou. Se poutèt sa m’ap tou-   jete dèyè do ou.   – Ezayi 38:17
se konsa Senyè a renmen moun ki       kenbe pawòl li.                jou aji byen ak nou. –Jeremi 31:3    Nou menm nou konnen jan Bon-
gen krentif pou li. – Sòm 103:8, 11             – Lamantasyon 3:22, 23                        dye renmen nou, nou kwè se vre.
                                              Se mwen ki konnen sa m gen
 Men renmen Bondye pou moun         Li ka fè nou lapenn, men l’ap        nan tèt mwen pou nou. Se mwen     Pou nou menm, nou gen renmen
ki gen krentif pou li yo, se bagay      gen pitye pou nou paske li ren-        menm Senyè a k’ap pale. Se byen    nan kè nou, paske Bondye te ren-
ki la pou tout tan. Pitye . . . pou     men nou anpil.                nou mwen ta vle wè, pa malè nou.    men nou anvan.   –1 Jan 4:16a, 19
moun ki kenbe pawòl yo ak li,                  – Lamantasyon 3:32     Mwen ta vle denmen nou jwenn       Senyè a, Bondye nou an, la nan
pou moun ki chonje kòmandman         Lwanj pou Senyè a paske li bon.       sa n’ap tann lan. – Jeremi 29:11    mitan nou! Se yon vanyan gason.
li yo pou obeyi yo.             Li p’ap janm sispann renmen nou.                           Se li menm k’ap delivre nou. Li
         – Sòm 103:17a, 18                 –1 Kwonik 16:34     Senyè a di: Mwen renmen nou!     kontan wè sa n’ap fè. L’ap mete ou
                                                       – Malachi 1:2a    kanpe ankò paske li renmen ou.
 Pa gen bondye tankou ou, ou         Mwen konnen ou: Ou se yon
menm ki padonnen mechanste ti        Bondye ki gen bon kè, ki gen          Menm jan yon papa sansib pou     W’ap fè kè l kontan. L ap chante.
rès ki rete nan pèp ou a, ou menm      pitye pou nou. Ou pa fè kòlè fasil,      pitit li, se konsa Senyè a sansib               – Sofoni 3:17
ki pa gade sou sa yo fè ki mal.       ou pa janm sispann renmen nou,        pou moun ki gen krentif pou li.     Bondye, ala bon sa bon, renmen
           – Miche 7:18a      se vre . . . .       – Jonas 4:2b               – Sòm 103:13   ou gen pou nou an!   – Sòm 36:7a
4 PI GWO BAGAY NAN LAVI A SE KONEN BONDYE                         LE YON MOUN AP VIV SAN BONDYE,                 5
  Men, moun k’ap sèvi Bondye yo    diksyon yon bò, madichon yon bò
                                                VI LI NAN GWO DANJE
ap kanpe fèm, y’ap kenbe tèt avè    pou nou chwazi. Chwazi lavi      Bondye pat fè pa zanj ki te fè    ki ka rive konprann sa k’ap pase
l.        – Danyèl 11:32b    tande, pou nou ka viv. Renmen Se-  peche yo. Li te voye yo jete nan    nan kè lèzòm?     – Jeremi 17:9
                    nyè a, Bondye nou an. Koute l. Pa  lanfè, li lage yo nan gwo twou kote   Men, si nou pa koute sa Senyè a
 Men si yon moun vle fè gran-
                    lage l menm, paske se li menm ki   ki fènwa anpil la, l’ap kenbe yo la   di nou, si nou pa fè tou sa li
dizè, l’a fè grandizè dèske li kon-
                    tout lavi nou.            pou yo tann jou jijman an. Konsa,    mande nou fè, l’ap leve dèyè nou
nen m, dèske li konprann mwen.
                         – Detewonòm 30:19b, 20a  Bondye konnen ki jan pou l delivre   ansanm ak tout wa nou an.
Paske mwen gen bon kè, Mwen fè
sa ki dwat ak sa ki kòrèk sou latè.    Mwen ta pito wè nou renmen m    moun k’ap sèvi l yo nan mitan               –1 Samyèl 12:15
Se bagay sa yo ki fè m plezi. Se    tout bon pase pou n’ap fè tout o-  eprèv. Men, li kite mechan yo pou    Moun ki pa fè yonn ak mwen,
mwen Senyè a ki di sa.         frann bèt sa yo ban mwen. Mwen    l ka pini yo jou jijman an.       y’ap koupe l voye jete. L’ap che-
           – Jeremi 9:24   ta pito wè nou chache konnen m                –2 Pyè 2:4, 9  che tankou yon branch bwa. Lè
                    vre, mwen menm Bondye nou an,     Chemen ou kwè ki bon an, se li    branch bwa yo cheche, yo ran-
 Ala bon sa bon pou moun ki                                             mase yo, yo jete yo nan dife, yo
kenbe prensip li yo, pou moun      pase pou n’ap boule tout bèt sa yo  ki mennen ou tou dwat nan
                                                           boule yo.          – Jan 15:6
k’ap chache obeyi l ak tout kè yo!   pou mwen.        – Oze 6:6  lanmò.     – Pwovèb 16:25
                                                           Men, moun k’ap fè mal yo, y’ap
           – Sòm 119:2     Menm jan yon bèt anvi bwè dlo    Pa gen anyen ki ka twonpe       rete konsa y’ap disparèt. Tout
 Men li, mwen mete devan nou      larivyè, se konsa mwen anvi wè    moun pase sa ki nan kè lòt moun.    pitit ak pitit pitit yo ap disparèt
lavi yon bò, lanmò yon bò, bene-    ou, Bondye.      – Sòm 42:1   Pa gen renmèd pou sa. Ki moun      tou.           – Sòm 37:38
6 SI NOU VLE KONEN BONDYE FOK NOU CHACHE-L                          BONDYE VLE NOU VIN JWEN NI                7
 N’a chache m, n’a jwenn mwen       Mwen renmen moun ki renmen     Paske Senyè a, Bondye nou an,     wouj fonse, m’ap blanchi nou,
paske n’a chache m ak tout kè      m. Depi yon moun chache m, fòk    se yon Bondye ki gen bon kè, yon    m’ap fè nou blan kou lenn mouton.
nou.       – Jeremi 29:13    li jwenn mwen.  – Pwovèb 8:17   Bondye ki gen pitye pou moun. Si                – Ezayi 1:18
                                       nou tounen vin jwenn li, la louvri    Vini jwenn mwen, nou tout ki
 Chache konesans tankou moun       Senyè a bon pou tout moun ki
                                       bra l ban nou.  –2 Kwonik 30:9b    bouke, nou tout ki anba chay, m’a
k’ap chache ja lajan. Si ou fè tou   mete konfyans yo nan li, pou
sa . . . w ’a resi konnen ki moun    moun k’ap konte sou li.        Pwoche bò kote Bondye, Bon-      soulaje nou. Pran joug mwen,
Bondye ye.      –Pwovèb 2:4b, 5         – Lamantasyon 3:25   dye va pwoche bò kote nou tou.     mete l sou zepòl nou. Pran leson
                                                  – Jak 4:8a    nan men mwen. Paske mwen dou,
 Mande, y’a ban nou. Chache, n’a     Se li menm tou ki kreye tout                        mwen toujou soumèt mwen tout
jwenn. Frape, y’a louvri pou nou.    nasyon ki rete toupatou sou latè.   Senyè a kanpe toupre moun       bon devan Bondye. Konsa, n’a viv
           – Matye 7:7    Li fè tou sa pou yo ka chache l,   k’ap rele l, toupre tout moun k’ap   ak kè poze.    – Matye 11:28, 29
 Nou konnen pèsonn pa ka fè      pou yo ta ka rive jwenn li lè yo   rele l ak tout kè yo. – Sòm 145:18
                                                           Vini non, nou tout ki swaf dlo.
Bondye plezi si li pa gen kon-     seye pran kontak avèk li. Men,    Senyè a di konsa: Nou mèt vini     Men dlo! Vini non, nou tout ki pa
fyans nan Bondye. Moun ki vle      Bondye pa pi lwen okenn nan nou   atò! Vini non! Ann regle koze a!    gen lajan, nou mèt vini. Achte
pwoche bò kote Bondye, se pou      pase sa.    – Travay 17:26a, 27  Menm si peche nou yo ta tache      manje pou nou manje. Nou pa
yo kwè gen yon Bondye, yon Bon-     Si m te nan plas ou, Job, se Bon-  wouj kou san sou tout kò nou,      bezwen lajan! Achte diven ak lèt
dye k’ap rekonpanse tout moun      dye m ta rele. Mwen ta mete siti-  m’ap lave nou. M’ap fè nou vini     pou nou bwè. Nou pa bezwen
k’ap chache li.   – Ebre 11:6    rasyon an devan l.    – Job 5:8  blan kou koton. Nou te mèt tache    peye!         – Ezayi 55:1
8       BONDYE SE YON BONDYE KI SEN                       PEP BONDYE A DWE VIV YON VI KI SEN                  9
 Senyè, nan tout bondye yo, kilès    Men sa mwen di: mwen rete yon     Ou kwè gen yon sèl Bondye. Ou     mantò. Verite a pa nan li. Men jan
ki tankou ou?   – Egzòd 15:11a    kote ki anwo nèt, yon kote ki apa  fè byen. Denmon yo tou yo kwè sa,    nou ka depati pitit Bondye yo ak
                    pou mwen nèt.    –Ezayi 57:15a  men y’ap tranble sitèlman yo pè.    pitit Satan yo: depi yon moun pa fè
 Pa gen Bondye tankou Senyè a.
                                       Gade jan ou manke konprann!       sa ki dwat devan Bondye, depi li
Non, pa gen tankou l.           Ki moun ki pa ta gen krentif pou
                                       Eske ou vle wè ki jan konfyans pa    pa renmen frè li, se pa pitit Bondye
         – 1 Samyèl 2:2a    ou, Mèt? Ki moun ki pou ta refize                      li ye.        –1 Jan 2:4; 3:10
                                       vo anyen si l pa mache ak sa ou fè
                    fè lwanj ou? Se ou menm sèl ki    ki byen? Se pou nou fè tou sa
 Se yon sèl bon ki genyen, se                                             Chache viv ak kè poze ak tout
                    sen.      – Revelasyon 15:4a  pawòl la mande nou fè. Pa rete ap
Bondye.      – Mak 10:18b                                            moun. Mennen yon lavi apa pou
                     Lwanj pou Senyè a, Bondye nou    koute ase. Lè sa a, se pwòp tèt nou   Bondye. Si se pa sa, pa gen moun
 Bondye pa ka fè mechanste.                         n’ap twonpe.   – Jak 2:19, 20; 1:22
                    an! Adore l sou mòn ki apa pou li                      k’ap wè Senyè a.     –Ebre 12:14
Bondye ki gen tout pouvwa a pa
                    a! Paske, Senyè a, Bondye nou an,   Senyè a pa ka sipòte jan         Okontrè, nan tou sa n’ap fè, se
ka nan patipri.   – Jòb 34:10b
                    se Bondye tout bon li ye.      mechan yo ap viv la. Men, li ren-    pou nou bon nèt, tankou Bondye
 Li apa! Wi, li apa! Se yon Bondye              – Sòm 99:9  men moun k’ap fè sa ki dwat       ki rele nou an bon nèt tou.
ki apa vre! Pouvwa li kouvri tout                      devan li.     – Pwovèb 15:9                 –1 Pyè 1:15
                     Wi, li sen, li sen, li sen vre,
latè.          – Ezayi 6:3b
                    Bondye sèl Mèt ki gen tout pou-    Lè yon moun di: Mwen menm,        Ki moun li kite antre nan kay ki
 Se mwen menm Bondye ki anwo      vwa a, Li menm ki te la, ki la    mwen konn Bondye, epi pou        apa pou li a? Se moun ki pa fè
nèt nan syèl la, Bondye ki la pou    kounyeya, ki gen pou vini an.    anmenmtan an li pa fè sa Bondye     anyen ki mal, moun ki pa gen move
tout tan an, Bondye ki apa nèt la.           – Revelasyon 4:8b  mande l fè a, moun sa a se yon     lide nan tèt yo.   – Sòm 24:3b, 4a
10        BAGAY BONDYE KOMANDE NOU                                BAGAY BONDYE RAYI                 11
 Tou sa li mande ou, se pou ou fè     Se pou ou renmen Mèt la, Bon-      Gen sis bagay Senyè a pa vle wè.  bann moun deprave yo, moun
sa ki dwat, se pou ou gen kè san-     dye ou, ak tout kè ou, ak tout      Sa m’ap di la a: Gen menm sèt     k’ap fè maji yo, moun k’ap adore
sib nan tout sa w’ap fè, se pou ou    nanm ou, ak tout fòs kouray ou,     bagay li pa ka sipòte: Se moun    zidòl ansanm ak moun k’ap bay
mache san lògèy devan li.         ak tout lide ou. Se pou renmen frè    k’ap gonfle lestonmak yo sou     manti, plas yo se nan letan dife ak
           – Miche 6:8b    parèy ou tankou ou renmen pwòp      moun, se moun k’ap bay manti, se   souf k’ap boule a yo ye. Se sa yo
                     tèt pa ou.       – Lik 10:27b   moun k’ap touye moun inonsan,     rele dezyèm lanmò a.
 Se pou nou viv apa pou mwen                            se moun k’ap fè move lide nan tèt           – Revelasyon 21:8
paske mwen menm, Senyè a, Bon-       Ou konn kòmandman yo: Piga       yo pou fè mechanste, se moun ki     Respekte pwomès nou te fè ma-
dye nou an, mwen se yon Bondye      ou touye moun. Piga ou fè adiltè.    toujou pare pou fè sa ki mal, se   danm nou te marye lè nou te jenn
apa.       –Levitik 19:2b     Piga ou vòlè. Piga ou fè manti sou    fo temwen k’ap bay manti sou     lan. Mwen rayi wè lè mouche se-
                     moun. Piga ou twonpe moun.        moun, se moun k’ap mete frè ak    pare ak madanm. Se Senyè ki gen
 Se pou pawòl ki nan liv lalwa a     Respekte papa ou ak manman ou.      zanmi dozado.  – Pwovèb 6:16-19   tout pouvwa a. – Malachi 2:15b, 16a
toujou nan bouch ou. Se pou w’ap                 – Mak 10:19
                                          . . . Mwen menm, Senyè a, mwen     Pa fè plan pou nou aji mal yonn
kalkile yo nan tèt ou lajounen                                              ak lòt. Pa fè sèman, lèfini pou n’ap
                      Se pou nou toujou gen konfyans     renmen sa ki dwat, mwen pa vle
kou lannwit, pou ou ka viv dapre     nan Bondye.     – Mak 11:22b                        bay manti pou akize moun. Paske,
                                          wè lè moun ap vòlò. – Ezayi 61:8a
sa ki ekri nan liv la. Se konsa w’a                                           tou sa se bagay mwen pa vle wè.
mennen bak ou byen. Tout zafè       Se mwen menm . . . Bondye nou      Men, pou moun ki lach yo, moun    Se Senyè a menm ki di sa!
ou va mache byen.    – Jozye 1:8   an, pou nou sèvi. – Egzòd 23:25a     ki pa kenbe pawòl yo, ansasen yo,              – Zakari 8:17
12      MOUN MANKE OBEYI BONDYE NET                          BON ZEV NOU PA KA FE BONDYE PLEZI                13
 Men, mwen konnen ki moun          Jan sa ekri nan Liv la: Nanpwen     Paske, m’ap kanpe di sa pou yo:   la yo gendwa fè sa ki mal, mwen
nou ye: nou pa gen renmen pou       moun ki gen rezon devan Bondye.     yo devwe anpil pou sèvis Bondye    p’ap chonje jan yo te konn mache
Bondye nan kè nou.  – Jan 5:42     Non, pa menm yon grenn. Tout       a, men yo manke konprann. Yo     dwat la menm. Y’ap mouri paske
                     moun fè peche. Yo tout vire do      pat konprann ki jan Bondye t’ap    yo fè sa yo pat dwe fè.
 Paske, moun ki obsève tout       bay Bondye ki gen pouvwa a.       fè lèzòm gras. Yo te pito chache fè           – Ezekyèl 33:13
lalwa a men ki dezobeyi yon sèl                – Women 3:10, 23   sa nan jan pa yo. Se konsa yo pat
nan kòmandman yo, se tankou si                           asepte jan Bondye te vle fè l la.   Moun ki soumèt devan egzijans
                      Depi yon moun pa fè sa ki dwat                        kò yo pa kapab fè Bondye plezi.
l te dezobeyi tout kòmandman yo.     devan Bondye, depi li pa renmen               – Women 10:2, 3
            – Jak 2:10                                                      –Women 8:8
                     frè li, se pa pitit Bondye li ye.     Nou tout nou te tankou moun ki
 Mwen di: Nanpwen sove pou                    – 1 Jan 3:10b  pa nan kondisyon pou sèvi ou.      Se pa paske yon moun fè sa
mwen! Jodi a m’ap mouri vre!        Nou te tankou mouton ki te pèdi    Tou sa nou t’ap fè ki byen te tan-  lalwa a mande kifè li inonsan
Paske tout pawòl ki sòti nan       bann, chak moun bò pa yo. Men,      kou rad sou moun ki pa nan      devan Bondye.  –Women 3:20a
bouch mwen se move pawòl. Epi       chatiman ki pou te tonbe sou nou     kondisyon pou sèvi ou.         Lalwa pa kapab fè Bondye fè
m’ap viv nan mitan yon pèp ki pa     an, Senyè a fè l tonbe sou li.                 –Ezayi 64:6a  pèsonn gras. Se bagay ki klè. Men
janm gen bon pawòl nan bouch li.                  – Ezayi 53:6a  Wi, mwen deklare tout moun      sa ki ekri nan Liv la: Moun Bondye
Lèfini, mwen wè Wa a, Senyè ki       Ki moun ki ka kanpe devan Sen-     k’ap mache dwat yo gen pou viv.    fè gras paske yo gen konfyans nan
gen tout pouvwa a, avèk pwòp je      yè a, Bondye sa a ki yon Bondye     Men, si yo tanmen mete nan tèt    li, se yo menm ki va gen lavi.
m.          – Ezayi 6:5     apa?         – 1 Samyèl 6:20b  yo, paske yo te konn mache dwat                – Galat 3:11
14       PECHE SEPARE NOU AK BONDYE                             PECHE ATIRE KOLE BONDYE                15
 Se poutèt yon sèl moun peche       Senyè a, Bondye a mande pou-      Bondye se yon jij ki san patipri:  pa vle wè Bondye, yo ensolan, yo
antre sou latè. Peche a louvri pòt    kisa nou pa vle swiv kòmandman      Li toujou kondannen mechan yo.    awogan, yo grandizè. Yo toujou ap
pou lanmò. Se konsa lanmò vin       li yo kifè n’ap rale malè sou nou                – Sòm 7:11  chache lòt jan pou fè sa ki mal, yo
pou tout moun, paske tout moun      konsa? Nou vire do ba li, l’ap vire                      fwonte ak paran yo. Yo san kon-
                     do ban nou tou! –2 Kwonik 24:20b      Senyè a pa fache fasil, men se pa
fè peche.      –Women 5:12                                             syans, yo pa kenbe pawòl yo. Kè yo
                                          ti kras pouvwa li genyen. Li p’ap
 Konsa, move dezi a travay nan       Dezobeyi Bondye nan sa l man-     janm manke pa pini moun ki antò.   di konsa, yo san pitye pou lòt moun.
kè li, li fè l fè peche. Lè peche a fin  de ou fè a se menm bagay ak fè                – Nawoum 1:3a   Yo konn jijman Bondye a byen pwòp:
fèt, li bay lanmò.      –Jak 1:15  maji. Fè tèt di ak Bondye se menm                       yo konnen moun ki fè bagay sa yo
                     bagay ak sèvi zidòl. Enben, ou       Se tout bagay sa yo ki fè kòlè   merite lanmò. Atousa, y’ap plede
 Men se mechanste nou yo ki        voye pawòl Bondye a jete, Senyè     Bondye tonbe sou moun ki dere-
mete yon bayè ant nou ak Bondye                                             fè yo toujou. Sa ki pi rèd, yo dakò
                     a wete ou nan plas wa a, li voye     fize obeyi li.   – Kolosyen 3:6
nou an. Se peche nou yo ki fè l                                             ak moun k’ap fè yo tou.
                     ou jete tou.    –1 Samyèl 15:23a
vire figi l pou l pa tande nou.                           Men sèl lide ki nan tèt yo: se fè            – Women 1:29-32
                      Men malgre sa, mwen menm m’a      tout kalite lenjistis, tout kalite
            – Ezayi 59:2                                            Se poutèt sa, n’ap wè kòlè Bon-
                     refize ede yo paske yo te fè twòp    mechanste, se anvi sò moun, se fè
                     bagay mal lè yo te al kouri dèyè                        dye sòti nan syèl la, li tonbe sou
 Yon moun ki sòti pou fè sa ki                           rayisab. Se sa sèlman ki nan kè yo:  tout mechanste ak tout lenjistis
dwat ap toujou viv. Men, moun       lòt bondye.   –Detewonòm 31:18a
                                          fè jalouzi, touye moun, chache    moun fè. Sitèlman kè yo pa bon,
k’ap chache fè sa ki mal gen pou      Moun ki fè peche, se yo k’ap      moun kont, fè riz, fè kokenn. Yo   y’ap chache anpeche verite a fè
yo mouri.     –Pwovèb 11:19     mouri.       –Ezekyèl 18:20a   tripòt konsa. Yonn pale lòt mal. Yo  travay li.       – Women 1:18
16          JIJMAN BONDYE AP VINI                           NOU PA KA KACHE DEVAN BONDYE                   17
 Tout moun gen pou mouri yon        M’ap di nou sa: Jou jijman an,      Je Senyè a toupatou, l’ap veye     Bondye ki bay zòrèy, ki jan pou
sèl fwa, apre sa, Bondye gen pou      moun gen pou rann kont pou tout     tout moun, bon kou mechan.       l pa ta ka tande? Bondye ki fè je,
jije yo.        – Ebre 9:27     pawòl yo di yo pat bezwen di.                – Pwovèb 15:3    ki jan pou l pa ta ka wè? – Sòm 94:9
                                – Matye 12:36    Senyè, ou sonde m, ou konnen      Je m louvri sou tou sa y’ap fè.
 Apre sa, mwen wè tout moun ki                          ki moun mwen ye. Ou konnen lè      Anyen pa kache pou mwen. Yo
te mouri yo, gran kou piti, kanpe                         m chita, ou konnen lè m kanpe.
                       Paske Bondye ap jije tou sa n’ap                       mèt kache kò yo jan yo vle, mwen
devan fòtèy la. Yo louvri yon bann                         Ou rete byen lwen, ou konnen tou
                      fè, kit yo bon, kit yo pa bon, ata                       wè tou sa yo fè ki mal.
liv. Apre sa, yo louvri liv ki gen                         sa k’ap pase nan tèt mwen. Mwen
                      bagay nou fè an kachèt.                                        – Jeremi 16:17
non moun ki gen lavi yo. Yo jije                          te mèt ap mache, mwen te mèt
                               – Eklezyas 12:14                        Anyen pa kapab kache pou Bon-
tout moun mouri yo dapre sa yo                           kouche, ou wè m, ou konnen tou
te fè, dapre sa ki te ekri nan liv                         sa m’ap fè. Mwen poko menm lou-     dye. Tout bagay nan kreyasyon
                      Se konsa sa pral rive tou lè tout                       Bondye a aklè konsa devan je
yo. Tout moun ki pat gen non yo                          vri bouch mwen, ou gentan kon-
                      bagay va fini. Zanj Bondye yo va    nen tou sa mwen pral di.        l, san anyen pa kouvri yo. Nou
ekri nan liv ki gen non moun ki
                      vini, y’ap mete mechan yo yon bò,              – Sòm 139:1-4   menm tou, nou gen pou nou rann
gen lavi a, yo jete yo nan letan                                              li kont pou tou sa nou fè.
                      moun ki fè sa ki byen yo yon bò.     Mwen pa jije valè yon moun jan
dife a tou. – Revelasyon 20:12, 15
                      Y’a jete mechan yo nan gwo founo    lèzòm fè l la. Lèzòm gade sou sa                 – Ebre 4:13
 Aaa! Se yon bagay terib wi, pou      k’ap boule a. Se la va gen rèl, se la  ki parèt devan je yo. Men, mwen      Pa gen okenn fènwa, ni okenn
yon moun tonbe anba men Bon-        moun va manje dan yo.          menm mwen gade sa ki nan kè       lonbray ki ka anpeche l wè sa
dye vivan an!    – Ebre 10:31               – Matye 13:49, 50  moun.       –1 Samyèl 16:7b   mechan yo ap fè.     – Jòb 34:22
18         FOK NOU SISPANN FE PECHE                         LE NOU REPANTI NOU JWENN PADON                    19
 Eske nou kwè mwen ta renmen        nou, plenn sò nou! Se pa rad sou     Se pou mechan yo kite move       Men, si nou rekonèt devan Bon-
wè mechan an mouri? Se Senyè        nou pou nou chire, se kè nou      chemen y’ap swiv la. Se pou mal-    dye nou fè peche, nou mèt gen
sèl Mèt la ki mande sa. Non!        menm pou nou chire pou fè wè      veyan yo wete move lide k’ap tra-    konfyans nan li. Paske l’ap fè sa k
Mwen ta pito wè l sispann fè sa ki     jan nou nan lapenn. Tounen vin     vay nan tèt yo. Se pou yo tounen    gen pou fèt la: l’a padonnen tout
mal pou l ka viv. –Ezekyèl 18:23     jwenn Senyè a, Bondye nou an.      vin jwenn Senyè a ki va gen pitye    peche nou yo, l’a netwaye nou
                               – Jowèl 2:12, 13a   pou yo. Se pou yo tounen vin      anba tou sa ki mal.   –1 Jan 1:9
 Mwen di nou: Non. Men, si nou                          jwenn Bondye nou an, paske l’ap
menm nou pa tounen vin jwenn         Tounen vin jwenn Senyè a! Men                         Chanje lavi nou, tounen vin
                      sa pou nou di li: Padonnen tout     padonnen tou sa yo fè.
Bondye, nou tout n’ap peri menm                                     – Ezayi 55:7   jwenn Bondye pou l ka efase
jan an tou.       – Lik 13:3     peche nou yo. Asepte sa n’ap                          peche nou yo.   – Travay 3:19
                      mande ou la a.      – Oze 14:2a   Senyè a kanpe toupre moun ki
 Moun k’ap kache peche p’ap         L’ap mache bay Bondye lwanj      dekouraje yo, li delivre tout moun    M’ap koute sa Senyè, Bondye a,
janm wè zafè yo mache. Men,        toupatou. L’ap di: Mwen te peche.    ki te pèdi espwa.    – Sòm 34:18   ap di: Li pale ak pèp li a, ak moun
Bondye va gen pitye pou moun ki      Li egzante m lanmò. Li ban m lavi                        ki kenbe l fèm yo, li pwomèt pou l
rekonèt peche yo, pou moun ki                            Lè sa a, mwen rekonèt peche m
                      ankò.        – Jòb 33:27a, 28  yo devan ou, mwen pat kache ou     fè yo viv ak kè poze, depi yo pa
chanje lavi yo.  – Pwovèb 28:13                                              janm lage kò yo nan fè betiz ankò.
                       Tounen vin jwenn mwen, sis-      sa m te fè ki mal. Mwen di: M’ap
 Senyè a pale, li di: Menm koun-      pann fè sa ki mal, pa kite peche    rakonte Senyè a tout bagay. Apre                 – Sòm 85:8
yeya, tounen vin jwenn mwen ak       nou yo lakòz nou mouri.         sa, ou te padonnen tout peche m      Repanti vle di nou vire do bay peche epi
tout kè nou! Fè jèn, kriye kont kò              – Ezekyèl 18:30b   yo.          – Sòm 32:5    konfese peche nou bay Bondye.
20     SAKRIFIS SE YON BAGAY NESESE POU                      JEZI SE TI MOUTON BONDYE TE BAN NOU AN                  21
      NOU KA VIN AN RELASYON AK BONDYE                    Nan denmen, Jan wè Jezi ki t’ap     Nou konnen sa li te peye pou sa.
  (Peche pòte separasyon, paj 14.)     Se pou ti bèt nou chwazi a yon    vin jwenn li, li di: Men ti mouton   Se pat avèk bagay ki ka pèdi valè
                      timal ki gen ennan, epi ki pa gen    Bondye a k’ap wete peche moun      yo tankou lajan ak lò. Men, se
 L’a mete men l sou tèt bèt l’ap ofri a
                      okenn enfimite. San nou pase sou    sou tout latè.      – Jan 1:29  avèk gwo ofrann san Kris la ki te
pou Bondye ka asepte l tankou yon
                      pòt yo va make kay kote nou ye a.                        koule lè li te ofri tèt li tankou yon
ofrann l’ap fè pou mande Bondye fè                         Kris la pase nan tant lan, li
                      Lè m’a wè san an, m’a sote kay                         ti mouton san defo ni okenn en-
li gras. Nanm tout bèt vivan se nan                        antre kote yo mete apa pou Bon-
                      nou.       – Egzòd 12:5a, 13a                       fimite.       –1 Pyè 1:18b, 19
san an li ye. Se poutèt sa, mwen                          dye a, li ofri san an yon sèl fwa
menm Senyè a, mwen mande pou yo       Izarak mande l: Mwen wè ou      devan Bondye epi li fini. Lè sa a,    Nou pa bezwen mande kisa san
vide tout san an sou lotèl la pou li ka  gen dife ak bwa. Men, kote mou-     se pat san bouk kabrit ni san ti    Kris la p’ap fè. Avèk pouvwa Sen-
wete peche pèp la. Nou bay san an     ton pou boule a? Abraram reponn:    towo bèf li te ofri. Se san pa l    tespri ki la tout tan an, li menm li
pou nanm nou. –Levitik 1: 4; 17:11     Pitit mwen, se sou kont Bondye     menm li te ofri. Se sa k fè li antre  ofri tèt li bay Bondye tankou yon
                      sa ye. Abraram voye je l, li wè yon   yon sèl fwa a devan Bondye, li     ofrann bèt ki bon nèt, san okenn
 Dapre lalwa, san an mete prè-       belye mouton ki te gen kòn li yo    tou peye pou l te ka delivre nou    defo. Se konsa, san l ap lave kon-
ske tout bagay nan kondisyon        makònen nan yon lyann. L’ale, li    pou tout tan. Konsa tou, Kris la    syans nou, l’ap delivre nou anba
pou fè sèvis Bondye. Si san pa       pran mouton an, li touye l, li boule  ofri tèt li pou li mouri yon sèl fwa  esklavaj lalwa k’ap touye nou an
koule, nanpwen padon pou peche       li nèt sou lotèl la pou Bondye nan   pou wete peche anpil moun.       pou nou ka sèvi Bondye vivan an.
yo.         – Ebre 9:22      plas pitit li a. – Jenèz 22:7b-8a, 13            – Ebre 9:12, 28a              – Ebre 9:14
22          NOU KA RACHTE SELMAN PA                                    YO TE ANONSE NESANS JEZI A                 23
            PWOVIZYON BONDYE A                              Bondye voye zanj Gabriyèl nan     gouvènman l lan p’ap janm fini.
 Men Bondye ki renmen yo, li fè        zwen mande si Kris la p’ap deli-         yon vil nan peyi Galile yo rele     Mari di zanj lan konsa: Ki jan sa
yo gras. Li fè sa pou yo gratis,        vre nou tou anba kòlè Bondye.           Nazarèt. Bondye te voye l kay      pral fè rive? Ala mwen poko janm
gremesi Jezikri ki vin delivre yo.                – Women 5:8, 9         yon jennfi ki te fyanse ak yon     konn gason! Zanj lan reponn li:
Se li menm, Jezikri, Bondye te ofri                                nonm yo rele Jozèf. Jozèf sa a, se   Sentespri a pral vin sou ou.
tankou bèt pou touye. Li bay san         Se paske li renmen nou kifè li          te moun ras David. Yo te rele jenn-   Pouvwa Bondye ki anwo nan syèl
li.       –Women 3:24, 25a        delivre nou, nou menm ki mete
                                                 fi a Mari. Zanj lan antre lakay     la pral kouvri ou tankou yon lon-
                        konfyans nou nan li. Sa pa sòti
 Se li menm sèl ki ka bay deli-         nan nou menm menm, se yon kado          Mari li di li: Bonjou, Mari, ou     bray. Se pou sa tou, tipitit ki pral
vrans paske Bondye pa bay non          Bondye ban nou. Non, nou pa fè          menm ki resevwa anpil favè. Mèt     fèt la pral viv apa pou Bondye, y’a
okenn lòt moun sou latè ki kapab        anyen pou sa. Konsa, pèsonn pa          la avèk ou. Lè Mari tande pawòl     rele l Pitit Bondye. . . . Tou sa rive
delivre nou.    – Travay 4:12        ka vante tèt yo. – Efezyen 2:8, 9         sa yo, tèt li te boulvèse, li t’ap   paske pa gen anyen Bondye pa ka
 Sou pwen sa a, Bondye moutre                                   mande nan kè l kisa bonjou sa a     fè.          – Lik 1:26b-37
nou jan li renmen nou anpil. Pas-         Tout pwofèt yo te di sa sou li:         te vle di. Men, zanj lan di li: Pa
                                                                      Gen de (2) gason sèlman ki te vini nan
ke nou t’ap fè peche toujou lè         Nenpòt moun ki met konfyans yo          pè, Mari. Ou jwenn favè nan       monn nan, san se pa yon papa ak you
Kris la mouri pou nou. Se paske li       nan Jezi va resevwa padon pou           men Bondye. Ou pral vin ansent,     manman ki te fè yo; sete Adan ak Kris.
bay san li pou nou kifè kounyeya        tout peche yo gremesi non sa a.          ou va fè yon pitit gason. W’a rele   Adan te pòte peche nan monn nan, men
Bondye fè nou gras. Nou pa be-                   – Travay 10:43         l Jezi. L’ap vin yon grannèg . . .   Jezi pòte viktwa sou peche.
24           KI MOUN JEZI YE VREMAN                                    KI MOUN JEZI YE VREMAN                 25
 Jezi Kris la . . . Sa Bondye ye a,      Mari. Yo te rele l Pitit lòm la, men nan espir-  Tout moun fèt pou rekonèt jan     fèt, mwen menm, mwen te la
se sa l te toujou ye. Men, li pat        ityèl la Li se Pitit Bondye a. Bib la sèvi ak   sekrè relijyon nou an se yo gwo     deja.       – Jan 8:58
janm konsidere sa tankou yon          mo “Pitit” la pou eksplike relasyon ki gen-    zafè. Li te parèt tankou yon moun.
                                                 Lespri a fè nou wè jan li mache      Pawòl la te nan lemonn. Se ak
avantaj pou l te chache kenbe ak        yen ant Bondye ak Pawòl Li a —Jezi.
                                                 dwat devan Bondye.           Pawòl la Bondye te fè tou sa ki
tout fòs. Li rabese tèt li. Tankou        Se poutèt sa, lè Kris la ta pral                             nan lemonn. Men, moun ki nan
yon moun, li soumèt devan Bon-                                             –1 Timote 3:16a
                        vin sou latè, li di Bondye: Ou pa                             lemonn pat rekonèt li. – Jan 1:10
dye. Li obeyi Bondye jouk li rive        bezwen yo fè okenn ofrann bèt           Se nan lavi Kris la t’ap mennen
asepte mouri, wi jouk li asepte         pou yo touye pou ou, ni pou yo fè         nan kò li a nou jwenn tou sa       Se yon sèl Bondye a ki genyen.
mouri sou kwa a. – Filipyen 2:5b-8       ou kado anyen. Men, ou ban m           Bondye ye.      – Kolosyen 2:9  Se yon sèl moun tou ki mete lè-
 Mwen menm ak Papa m, nou fè          yon kò.         – Ebre 10:5        Nou gen yon ti pitit ki fenk fèt.   zòm dakò ak Bondye ankò, se
yon sèl. Mwen menm menm, se                                    Bondye ban nou yon gason. Se li     Jezi, Kris la. Se li menm ki te
Bondye ki te mete m apa pou li, se        Men, dapre Sentespri ki fè nou         menm ki pral chèf nou. Y’a rele l:   asepte mouri pou tout moun ka
li ki voye m sou latè. Ki jan nou        viv pou Bondye, li te fè nou wè          Bon konseyè k’ap fè bèl bagay la,    sove.      –1 Timote 2:5, 6a
ka di m’ap pale Bondye mal lè m         avèk pouvwa se Pitit Bondye a li         Bondye ki gen tout pouvwa a,
                        ye, lè l te leve sòti vivan nan                              Se gremesi Pitit sa a nou deli-
di se pitit Bondye mwen ye?                                    Papa ki la pou tout tan an, Wa     vre, nou resevwa padon pou
            – Jan 10:30, 36     lanmò.        – Women 1:4         k’ap bay kè poze a!    – Ezayi 9:6  peche nou yo. Kris se pòtre Bon-
 Jezikri, Pawòl Etènèl la, te toujou egziste.  Toma reponn li: Senyè mwen,            Jezi reponn yo: Sa m’ap di nou la   dye, Bondye nou pa ka wè a.
Bondye te fè yon mirak pou mete l nan vant   Bondye mwen!    – Jan 20:28          a, se vre wi: Abraram pat ankò            –Kolosyen 1:14, 15a
26            BIB LA SE PAWOL BONDYE                                    JEZI SE PAWOL BONDYE                  27
 Paske, pwofèt yo pat janm bay         mete tout espwa nou nan Bon-            Li te gen yon rad benyen nan       Bondye pale pà mwayen Jezi
mesay paske yo menm yo te vle.         dye.       – Women 15:4           san. Yo rele l pawòl Bondye.       Nan tan lontan, Bondye te mete
Okontrè, se Sentespri ki te pouse         Tou sa ki ekri nan Liv la, se nan                –Revelasyon 19:13   pawòl nan bouch pwofèt yo nan
yo lè yo t’ap bay mesay ki sòti nan       Lespri Bondye a yo sòti. Y’ap sèvi                            divès okazyon ak divès jan pou l
Bondye.        – 2 Pyè 1:21       pou moutre moun verite a, pou                               te ka pale ak zansèt nou yo. Men,
                                                  Anvan Bondye te kreye anyen,
 Se sa menm Bondye te fè kon-          konbat moun ki nan lerè, pou ko-         Pawòl la te la. Pawòl la te avèk    nan dènye jou sa yo, se pitit li a
nen nan bouch pwofèt li yo depi         rije moun k’ap fè fot, pou moutre         Bondye. Sa Bondye te ye, se sa     menm Bondye te voye pale ak
nan tan lontan.    – Lik 1:70        yo ki jan pou yo viv byen devan          Pawòl la te ye tou. Pawòl la tou-    nou nan non li. Se ak Pitit sa a
                        Bondye.       – 2 Timote 3:16        nen moun. Li te vin viv nan mitan    Bondye te kreye tout bagay. Se li
 Se lespri Senyè a k’ap pale nan
                                                 nou.         –Jan 1:1, 14a   menm tou Bondye chwazi pou
mwen. Se mesay li k’ap sòti nan         Nou nan lerè wi. Nou pa kon-
                                                                     eritye tout bagay lè sa va fini nèt.
bouch mwen.    –2 Samyèl 23:2        prann sa ki ekri nan Liv la, ni
                                                                                 – Ebre 1:1, 2
 Se konsa, tou sa ki te ekri nan        nou pa konnen pouvwa Bondye.            Jezi fè moun konnen Bondye
Liv la depi nan tan lontan, yo te                 –Matye 22:29b          Pèsonn pa janm wè Bondye. Men,     Moun ki pa renmen m, li p’ap fè
ekri yo pou moutre nou anpil           . . . Map fè lwanj ou, . . . paske ou      sèl Pitit Bondye a, li menm ki Bon-   tou sa m di l fè. Tou sa nou tande
bagay, wi, pou bagay nou jwenn         fè sa ou te pwomèt la. Se tout          dye tou, li menm k’ap viv kòtakòt    m’ap di a, se pa nan mwen yo sòti,
ekri nan Liv la ka ban nou pas-         moun k’ap nonmen non ou kou-           ak Papa a, se li menm ki fè moun    men se nan Papa m ki voye m lan
yans ak ankourajman pou n ka          nyeya.          –Sòm 138:2b       konnen Bondye.      – Jan 1:18  yo sòti.         – Jan 14:24
28      KOMAN YO KONPARE PAWOL VIVAN AN                     Bib la Ede Nou Viv You Vi Ki Itil    Jezi Ban Nou Yon Vi Ki Itil    29
          AK PAWOL EKRI A                           Men ki pran tout plezi l nan     Se pou n fè yonn ak mwen, jan
 Bib la Se Manje pou Nanm la      Jezi Se Pen Ki Sòt nan Siyèl la       lalwa Senyè a, k’ap repase l nan    mwen fè yonn ak nou. Mwen se
 Mwen te fè volonte l, mwen pa      Se mwen menm pen ki bay lavi        tèt li lajounen kou lannwit. Li    pye rezen an, nou se branch yo.
fè sa m te gen nan tèt mwen.      a, pen ki desann sot nan syèl la.      tankou yon pyebwa yo plante bò     Moun ki fè yonn avè m, moun
           – Jòb 23:12b   Si yon moun manje nan pen sa a,       kannal dlo: Li donnen lè sezon l    mwen fè yonn ak li, l’ap donnen
 Men sa ki ekri: Moun pa kapab     l’ap viv pou tout tan. Pen mwen
                                           rive. Fèy li p’ap janm fennen. Tou   anpil, paske nou pa kapab fè
viv ak manje ase. Yo bezwen tout    gen pou m bay la, se kò mwen.
pawòl ki sòti nan bouch Bondye     M’ap bay li pou tout moun ki sou       sa l fè sòti byen.   – Sòm 1:2, 3  anyen san mwen.  – Jan 15:4a, 5
tou.         – Matye 4:4b   latè ka jwenn lavi.   – Jan 6:51
   Bib la Klere Chemen Nou
 Pawòl ou se yon chandèl ki fè m                                  BIB LA PALE NOU DE JEZIKRI
wè kote m’ap mete pye m, se yon        Jezi Se Limyè Monn nan
                     Jezi pale ankò ak foul moun yo,       N’ap plede etidye sa ki ekri nan   ta kwè nan mwen tou, paske li
limyè k’ap klere chemen mwen.
Esplikasyon nou jwenn nan pa-      li di: Se mwen menm ki limyè         Liv la, paske nou mete nan tèt     ekri sou mwen tou.    Jan 5:39, 46
wòl ou klere lespri nou. Yo louvri   k’ap klere tout moun ki sou latè.      nou nou ka jwenn lavi ki pa janm    Epi li pran esplike yo tou sa ki te
lespri moun ki san konprann yo     Moun ki swiv mwen va gen limyè        fini an ladan li. Men, se Liv sa a   ekri sou li nan Liv yo. Li konmanse
pou yo konprann.            ki bay lavi a. Yo p’ap janm mache      menm ki pale sou mwen. Si nou     ak Liv Moyiz yo, li pase nan tout
        – Sòm 119:105, 130   nan fènwa.        – Jan 8:12     te kwè tout bon nan Moyiz, nou     Liv pwofèt yo.       –Lik 24:27
30   PAWOL ETENEL BONDYE A PA JANM CHANJE                        LAMO JEZU A TE REYALIZE PLAN BONDYE A                31
                                           Papa a renmen m, paske m’ap      yo ki jan Kris li a te gen pou l soufri.
 Senyè, pawòl ou la pou tout tan.    Lezòm Pa Dwe Oze Chanje Bib la        bay lavi m pou m ka resevwa l     Se konsa sa l te di a vin rive vre.
Y’ap toujou rete jan yo ye a nan     Se pou nou toujou fè tou sa mwen
syèl la. Tou sa ki nan pawòl ou se                          ankò. Pèsonn pa ka wete lavi m,                 –Travay 3:18
                    mande nou fè la a, san nou pa ni       se mwen menm ki bay li paske
verite. Tout jijman ou yo se jijman   mete ni wete anyen ladan yo.                             Yo te lage nonm sa a nan men
ki san patipri. Yo la pou tout tan.                         mwen vle. Mwen gen pouvwa pou     nou, jan Bondye te vle l la, dapre
                            – Detewonòm 12:32       m bay li, mwen gen pouvwa pou
          – Sòm 119:89, 160                                            plan li te deja fè nan tèt li. Nou
                     Pa fè l di sa li pa di. Si ou fè sa, l’a  m resevwa l ankò. – Jan 10:17, 18a   menm, nou fè touye l, nou fè yon
 Wi, zèb la cheche, flè a fennen,   fè ou repwòch, l’a fè tout moun wè                         bann mechan kloure l sou yon
Men, pawòl Bondye nou an la pou     se mantò ou ye.      –Pwovèb 30:6     Ou pa konnen mwen ta ka rele     kwa.         – Travay 2:23
tout tan!       – Ezayi 40:8                         Papa m vin ede mwen. Menm lè a,
                     Konsa tou, si yon moun wete                            Men, se te volonte Bondye pou
 Tout tan syèl la ak tè a va la, pa                         li ta voye depase douz lame zanj
                    anyen nan pawòl Bondye ki nan                            yo te kraze l anba soufrans konsa,
yon ti detay, ni yon sèl ti bout lèt                         ban mwen. Men lè sa a, ki jan sa
                    liv sa a, Bondye va wete pòsyon ki                         pou l te bay lavi li pou Bondye te
nan lalwa a p’ap disparèt, jouk                           ki ekri nan Liv la ta ka rive vre?
                    ta pou li . . . nan liv sa a.                            ka padonnen peche nou yo.
tout bagay ki pou rive yo rive.              – Revelasyon 22:19a    Paske Liv la di: Se konsa pou sa
                                           pase.       – Matye 26:53, 54             –Ezayi 53:10a
           – Matye 5:18b
                     Lè ou pa respekte pawòl ki nan                           Eske se pa pou Kris la te soufri
 Nou konnen sa Liv la di, li di l    lalwa Bondye a, se dèt ou fè.         Men, depi nan tan lontan, Bondye   bagay sa yo anvan pou l te rese-
nèt.        – Jan 10:35a             – Pwovèb 13:13a       te fè konnen nan bouch pwofèt li    vwa lwanj li?     –Lik 24:26
32    ANPIL TEMWEN TE RAKONTE LAMO JEZI A                       JEZI TE GANYEN LAVIKTWA SOU PECHE                   33
 Yo te kloure de ansasen sou de    l’ap di laverite, pou nou menm         Men, Bondye fè l leve vivan ankò,  gen pou fè nou lapenn lan? Men,
lòt kwa, anmenmtan avèk Jezi,      tou nou ka kwè. Tou sa pase         li delivre l anba doulè lanmò a,    ann di Bondye mèsi, li menm ki fè
yonn sou chak bò. [Se konsa pawòl    konsa pou pawòl ki te ekri nan        paske se pat posib pou lanmò te    nou genyen batay la sou lanmò
ki te ekri a vin rive vre: Yo mete l  Liv la te ka rive vre: Yo pa kraze      kenbe l anba pouvwa li. Bondye fè   gremesi Jezikri, Senyè nou an!
ansanm ak mechan yo.]          yon sèl zo nan kò li . . . . Y’a leve je   Jezi sa a leve sòti vivan. Nou tout         – 1 Korent 15:55, 57
           – Mak 15:27, 28  yo gade, y’a wè moun yo te pèse a.      nou temwen bagay sa a.
                                                               Mwen se moun ki vivan an.
                               – Jan 19:32- 37              – Travay 2:24, 32
 Se lè sa a, sòlda yo vini, yo kraze                                            Mwen te mouri, men kounyeya,
janm premye nonm yo te kloure       Jezi bay yon gwo rèl ankò, epi li      Moun li rele pitit li yo, se moun  mwen vivan pou tout tan. Mwen
sou kwa menm lè ak Jezi a. Apre     mouri. Menm lè a, rido ki te nan       ki gen yon kò ki fèt ak chè ak     gen pouvwa sou lanmò ak sou
sa, yo kraze janm dezyèm lan tou.    tanp lan chire an de moso, depi       san. Jezi vin tankou yo tou, menm   peyi kote mò yo ye a.
Men, lè yo rive sou Jezi, yo wè li   anwo jouk anba. Tè a tranble.        chè ak yo, menm san ak yo. Konsa,           – Revelasyon 1:18
te gentan mouri. Se sa k fè yo pat   Wòch yo fann. Lè ofisye lame a an-      lè li mouri, li detwi Satan ki te
                                                               Kounyeya, li fè nou konnen favè
kraze janm li yo. Men, yonn nan     sanm ak gad ki t’ap veye Jezi        gen pouvwa pou touye moun. Li
                                                              sa a avèk Jezikri, Sovè nou, ki te
sòlda yo pèse bò kòt li avèk yon    ansanm avè l yo wè tranblemann-       delivre tout moun ki pase tout
                                                              vini an. Paske, Jezikri kraze pou-
lans. Lamenm, dlo ak san koule     tè a ak tou sa ki te pase, yon sèl      lavi yo esklav paske yo te pè lan-
                                                              vwa lanmò te genyen an. Avèk
sot nan twou a. Moun k’ap rapòte    lapè pran yo. Yo di: Se vre wi, nonm     mò.         – Ebre 2:14, 15
                                                              bòn nouvèl la, li fè lavi ki p’ap
bagay sa yo te wè yo ak je li. Sa    sa a te Pitit Bondye.             Lanmò! Kote batay ou genyen      fini nan lanmò a parèt aklè.
l’ap di a se vre. Li konnen li menm          – Matye 27:50-51, 54     an? Lanmò! Kote pouvwa ou te                – 2 Timote 1:10
34        KISA NOU DWE FE AK JEZI?                          NOU GEN YON LAVI NOUVO NAN JEZI                35
 Koute. Men mwen kanpe la de-      Resevwa Sentespri. Mande, n’a      Men pawòl verite a: Bondye ban     nou pa sòti nan yon jèm ki ka
van pòt la, m’ap frape. Si yon      jwenn pou nou ka kontan nèt ale.     nou lavi ki p’ap janm fini an. Se    mouri, men nan yon jèm ki pa ka
moun tande vwa m, si l louvri pòt           –Jan 20:22b; 16:24b    nan Pitit li a li ban nou li. Moun ki  mouri.        – 1 Pyè 1:23
la ban mwen, m’a antre lakay li,                         gen Pitit la, yo gen lavi sa a tou.
m’a manje ansanm avè l, l’a man-      Moun ki renmen papa l osinon                           Lalwa Sentespri a ap fè nou viv
                     manman l plis pase m pa kapab      Men, moun ki pa gen Pitit Bondye
je ansanm avèk mwen.                               a, yo pa gen lavi sa a nonplis.     ansanm ak Jezikri, li delivre nou
         – Revelasyon 3:20    moun pa m. Apre sa, Jezi di disip
                                                    – 1 Jan 5:11, 12  anba lalwa peche a ansanm ak
                     li yo: Si yon moun vle mache dèyè
 Okontrè, moun ki pa fè okenn                                               anba lanmò.     – Women 8:2
                     m, se pou li bliye tèt li. Se pou l    Se sa k fè, se pa mwen k’ap viv
travay pou yo dwe li kichòy, men
                     chaje kwa l sou zepòl li, epi swiv    ankò, se Kris la k’ap viv nan mwen:    Si yon moun ap viv nan Kris la, li
ki mete konfyans li nan Bondye
                     mwen. Paske, moun ki ta vle sove                         vin yon lòt moun. Bagay lontan yo
sèlman, Bondye k’ap fè tout moun                         lavi m’ap mennen nan kò m kou-
                     lavi l va pèdi li. Men, moun ki va                        disparèt, se lòt bagay nèf ki pran
ki meprize l yo gras, ap fè moun                         nyeya, m’ap viv li nan konfyans
                     pèdi lavi l poutèt mwen, li va
sa yo gras tou paske yo mete kon-                         mwen gen nan Pitit Bondye a ki      plas yo kounyeya. – 2 Korent 5:17
                     jwenn li ankò.
fyans yo nan li. Si ou deklare ak                         te renmen m sitèlman li te rive
                           – Matye 10:37a; 16:24, 25                       Tankou timoun ki fenk fèt, se
bouch ou devan tout moun Jezi                           bay lavi l pou mwen. – Galat 2:20
se Senyè a, si ou kwè tout bon      Mete konfyans ou nan Senyè Jezi,                         pou nou kriye dèyè bon lèt san
nan kè ou Bondye te fè l leve sòti    epi w’a va delivre, ou menm an-      Gremesi pawòl Bondye a ki yon      dekoupe ki sòti nan Bondye, pou
vivan pami mò yo, w’a sove.       sanm ak tout fanmi ou.          pawòl vivan epi ki la pou tout tan,   nou kapab grandi, pou nou ka-
         – Women 4:5; 10:9              – Travay 16:31    nou resvwa yon lòt lavi. Fwa sa a,    pab fin delivre nèt. –1 Pyè 2:2
36      BONDYE SE YON PAPA POU PEP LI A                             NOU KONNEN BONDYE KOM                 37
 Bondye rete nan kay ki apa pou     nou yo bon bagay, nou pa bezwen                YON PAPA, NAN JEZI
li a, li sèvi papa pou timoun ki san   mande si Papa nou ki nan syèl la      Jezi reponn li: Se mwen menm      Jezikri kifè nou se pitit Bondye.
papa yo, li pwoteje vèv yo.       p’ap ban nou bon bagay lè nou      ki chemen an. Se mwen menm ki             – Galat 4:4b, 5b-6; 3:26
              – Sòm 68:5  mande li. Men ki jan pou nou       verite a, se mwen menm ki lavi a.
                                         Pèsonn pa ka al jwenn Papa a si      Men, sa ki te resevwa l yo, sa ki
 Men, Senyè, se ou ki papa nou!     lapriyè: Papa nou ki nan syèl la,
                                         li pa pase nan mwen. Si nou kon-     te kwè nan li yo, li ba yo pouvwa
Se tè krich nou ye. Se ou menm      Nou mande pou yo toujou respek-
                                         nen m, n’a konn Papa m tou.       tounen pitit Bondye.   – Jan1:12
k’ap ban nou fòm. Se ou menm ki     te non ou.    – Matye 7:11; 6:9
                                         Moun ki renmen m, se li menm ki      Men, si yon moun rive fè peche,
te fè nou ak men ou. Se ou menm,
                     Lè sa a, mwen menm, m’a rese-      va fè tou sa m di l fè. Papa m va    nou gen yon avoka k’ap plede pou
Senyè, ki papa nou. Se ou menm
                     vwa nou. M’a tankou yon papa       renmen l tou. Papa m va vin jwenn    nou bò kote Papa a: Se Jezikri,
ki toujou delivre nou!                              li ansanm avè m, n’a viv nan li.
         – Ezayi 64:8; 63:16b  pou nou. Nou menm, n’a tankou                           moun ki te mache dwat devan
                     pitit gason m ak pitit fi mwen. Se            – Jan 14:6, 7a, 23b
                                                              Bondye a.      – 1 Jan 2:1b
 Si kounyeya Bondye ap di: Nou      Mèt ki gen tout pouvwa a ki di sa.     Bondye te voye pwòp pitit li. . . .
pa moun pa m ankò, yon jou la di            – 2 Korent 6:17b, 18   pou n te kapab vin pitit Bondye.      Paske, gremesi Kris la, nou tout,
yo: Nou se pitit Bondye vivan an.                         Pou fè nou wè nou se pitit li tout    kit nou jwif kit nou pa jwif, nou
            – Oze 1:10b    Paske, tout moun Lespri Bondye     bon, Bondye te voye Lespri Pitit     ka pwoche bò kote Papa a, nan
 Si nou menm ki mechan jan nou      a ap dirije, se pitit Bondye yo ye.   li a k’ap rele: Papa, nan kè nou.    pouvwa yon sèl ak menm Sen-
mechan an, nou konn bay pitit                  – Women 8:14   Se paske nou gen konfyans nan      tespri a.      – Efezyen 2:18
38       JEZI POTE LAMOU, LAJWA, LAPE                            JEZI VA RESISITE MOUN KAP                39
 Bondye se renmen an menm.       pa manke kontan. Bò kote ou, Sen-               SWIV LI TOUT BON YO
Moun ki gen renmen nan kè yo,      yè, se yon plezi ki p’ap janm fini.    Si Lespri Bondye ki te fè Jezikri    Paske menm jan se yon sèl moun
yo fè yonn ak Bondye, Bondye fè                  – Sòm 16:11  leve sòti vivan nan lanmò a rete     ki fè lanmò antre sou latè, menm
yonn ak yo.     – 1 Jan 4:16b     Kounyeya, paske nou gen kon-      nan nou, li menm ki te fè Jezikri    jan an tou se yon sèl moun ki fè
 Okontrè, se pou nou aji byen      fyans nan Bondye, Bondye fè nou     leve sòti vivan nan lanmò a, li va    moun ki mouri yo kapab leve vi-
yonn ak lòt, se pou nou gen bon     gras, n’ap viv san kè sote ak Bon-    bay kò nou yo ki la pou mouri a     van ankò. Menm jan tout moun
kè yonn pou lòt, pou nou yonn      dye, gremesi Jezikri, Senyè nou     lavi tou, pa pouvwa Lespri li a ki    gen pou mouri paske yo fè yonn
padonnen lòt, menm jan Bondye      an.           – Women 5:1   rete nan nou.    – Women 8:11    ak Adan, konsa tou, tout moun ki
te padonnen nou nan Kris la.        M’ap ban nou kè poze. M’ap fè kè    Bondye te fè Senyè a leve sòti     fè yonn ak Kris la ap gen lavi
          – Efezyen 4:32    nou poze nan jan pa mwen. Mwen      vivan nan lanmò. L’a fè menm ba-     ankò. Men, chak moun va leve sòti
 Si nou yonn renmen lòt, lè sa     p’ap fè li pou nou jan sa fèt dapre   gay la tou pou nou ak pouvwa li.     nan lanmò nan tan pa yo: Kris la
a tout moun va konnen se disip      prensip ki nan lemonn. Pa kite               – 1 Korent 6:14    an premye anvan tout moun, apre
mwen nou ye.      – Jan 13:35    anyen toumante tèt nou, nou pa                          sa, moun ki pou Kris la, se va tou
                                          Men sa Papa m vle: Tout moun ki     pa yo pou yo leve sòti vivan lè Kris
 Men, Lespri Bondye a bay ren-     bezwen pè.         – Jan 14:27  wè Pitit la, ki kwè nan li, se pou
men, kè kontan, kè poze.                                                  la va tounen ankò.
                      Konsa, Bondye va ban nou kè      yo gen lavi ki p’ap janm fini an.            – 1 Korent 15:21-23
           – Galat 5:22a    poze nan jan pa l . . . La kenbe kè   Mwen gen pou m fè yo leve sòti
 W’a fè m konnen chemen ki bay     nou ak lespri nou fèm nan Jezi-     vivan nan lanmò nan dènye jou a.     Paske m’ap viv, nou menm tou
lavi a. Paske ou la avè m, mwen     kri.          – Filipyen 4:7              – Jan 6:40    n’ap viv.      – Jan 14:19b
40        PA NEGLIJE GRAN SALI SA A                                  JEZIKRI VA JIJE NOU                41
 Men, moun ki refize kwè nan       ban nou favè li a. Nou tou konnen      Se konsa tou, li fikse yon jou lè li  osinon dapre mal li te fè antan l
mwen, ki pa asepte pawòl mwen       li merite yon pi gwo chatiman.       gen pou l jije tout moun san pa-     te nan kò sa a.  –2 Korent 5:10
yo, li jwenn ak sa k’ap kondannen               – Ebre 10:28, 29    tipri: li chwazi yon nonm pou sa.
l lan.         – Jan 12:48a                          Li bay tout moun prèv la lè l fè     Bondye va voye Jezikri pou jije
                      Se poutèt sa mwen di nou, n’ap                           tou sa lèzòm t’ap fè an kachèt.
 Lè yon moun te dezobeyi lalwa      mouri nan peche nou. Wi, nou        nonm sa a leve sòti vivan nan
                                           lanmò.         –Travay 17:31             – Women 2:16b
Moyiz la, depi te gen de osinon      gen pou n mouri nan peche nou si
twa moun ki vin depoze kont li, se     nou pa kwè mwen se moun mwen        Papa a pa jije pèsonn, men li bay    Jezi va parèt nan syèl la avèk
touye pou yo te touye l san pitye.     ye a.         – Jan 8:24     Pitit la tout pouvwa pou jije.      zanj li yo ki gen pouvwa. L’a
Nou pa bezwen mande kisa ki va                            Konsa, tout moun va gen respè      parèt nan mitan gwo flanm dife
                      Nou menm ki zanmi m, m’ap di
rive yon moun k’ap meprize Pitit                           pou Pitit la, menm jan yo gen res-    pou pini tout moun ki pa konn
                      nou sa. Nou pa bezwen pè moun
Bondye a, yon moun ki pran san                            pè pou Papa a. Moun ki pa res-      Bondye yo ansanm ak moun ki
                      ki touye kò men ki pa kapab fè
Pitit Bondye a pou anyen, san ki                           pekte Pitit la, li pa gen respè pou   p’ap mache dapre bòn nouvèl ki
                      anyen plis pase sa. M’ap moutre
sèvi pou siyen kontra Bondye a,                            Papa ki voye l la nonplis.        pale sou Jezi, Senyè nou an.
                      nou moun pou nou pè a: Se Bon-
san ki mete nou nan kondisyon                                        – Jan 5:22, 23        – 2 Tesalonisyen 1:7b, 8
                      dye pou nou pè. Lè Bondye fin
pou fè sèvis Bondye a, san ki mete     touye, li gen pouvwa pou l jete       Paske, nou tout nou gen pou n      Kanta lènmi m yo ki pat vle
nou apa pou Bondye a. Wi, nou pa      nan lanfè apre sa. Wi, mwen di       konparèt devan Kris la pou li ka     mwen pou wa yo, mennen yo isit,
bezwen mande kisa ki va rive yon      nou se li menm pou nou pè.         jije nou. Lè sa a, chak moun va     touye yo la devan je mwen.
moun k’ap joure Lespri Bondye ki                – Lik 12:4, 5     resevwa sa ki pou li dapre byen                – Lik 19:27
42     SE PA TOUT MOUN KI DI YAP SWIV                              VRE SEVITE JEZI YO OBEYI LI                43
       JEZI KI MOUN JEZI TOUT BON                        Si nou fè sa Bondye mande nou     pare davans pou nou te fè.
 Y’ap mache di yo konn Bondye.      sèlman moun ki fè volonte Papa       fè, lè sa a nou mèt sèten nou kon-               –Efezyen 2:10
Men, sa y’ap fè a demanti yo.       m ki nan syèl la. Lè jou sa a va      nen li.          – 1 Jan 2:3   Men, si Kris la ap viv nan ou, kò
               – Tit 1:16a  rive, anpil moun va di m: Mèt,        M’ap mete Lespri m nan nou, kon-    ou te mèt mouri akòz peche a, Les-
                      Mèt, se sou non ou nou t’ap bay      sa m’ap fè nou mache dwat dapre     pri Bondye a ap ba ou lavi, paske
 Si yon moun pa gen Lespri Kris                           lòd mwen ban nou, pou nou fè tou     ou jwenn gras devan Bondye. Si
la nan li, li pa pou Kris la.       mesay ki sòti nan Bondye a. Se
                      sou non ou nou te chase move        sa mwen mande nou fè. N’a kenbe     n’ap viv dapre egzijans kò a, n’a
             – Women 8:9b                        prensip mwen yo. – Ezekyèl 36:27
                      lespri yo. Se sou non ou nou te                           mouri. Men, si okontrè, pa pou-
 Y’ap vin chita devan ou pou yo      fè anpil mirak. Lè sa a, m’a di       Lè li fin bon nèt, li tounen yon    vwa Lespri Bondye n’ap swiv la,
ka koute sa w’ap di. Men, yo p’ap     yo: Mwen pat janm konnen nou.       delivrans pou tout moun ki obeyi     nou fè egzijans kò a mouri, n’a
fè sa w’ap di yo fè. . . .         Wete kò nou sou mwen, nou menm       l, yon delivrans k’ap delivre yo     viv.        – Women 8:10, 13
          –Ezekyèl 33:31b    k’ap fè sa ki mal.             pou tout tan.       – Ebre 5:9   Tout moun ki di se pou Senyè a
 Se nan bouch pèp sa a respekte               – Matye 7:21-23      Nou delivre anba peche. Kou-      y’ap viv, se pou yo sispann fè sa ki
mwen. Men, kè yo byen lwen mwen.       Konsa tou, sou deyò nan je moun,     nyeya se esklav sa ki byen nou ye.    mal.        – 2 Timote 2:19b
              –Matye 15:8  nou sanble moun k’ap mache dwat                 – Women 6:18    Pyè ansanm ak lòt apòt yo re-
 Se pa tout moun k’ap plede di      devan Bondye. Men anndan kè         Se Bondye ki fè nou. Nan Jezikri    ponn li: Se pou n obeyi Bondye
m: Mèt, Mèt, ki pral antre nan       nou, nou plen ipokrizi ak mechans-     li kreye nou pou nou ka fè anpil     pase pou n obeyi moun.
peyi Wa ki nan syèl la, men se       te.          – Matye 23:28    bon zèv nan lavi nou, dapre sa li te               – Travay 5:29
44    LEMONN RAYI MOUN KAP SWIV JEZI YO                          PWOMES POU MOUN YAP PESEKITE YO                 45
 Si moun k’ap viv dapre prensip      tou sa paske yo pa konnen ni         Lage tout tèt chaje nou yo ba li,    Konsa, nou kapab di avèk kon-
lemonn yo rayi nou, pa bliye yo te     Papa a ni mwen menm.            paske l’ap pran swen nou.        fyans: Se Bondye k’ap vin ede
rayi m anvan yo te rayi nou. Si                   – Jan 16:2b, 3              – 1 Pyè 5:7   mwen. Mwen pa pè anyen. Kisa
nou te moun lemonn, lemonn ta        Li sitèlman renmen nou li rele       Nou pa bezwen pè. Mwen la       moun ka fè mwen?   – Ebre 13:6
renmen nou, paske nou ta pou li.      nou pitit li. . . . S e poutèt sa le-   avèk nou! Nou pa bezwen kite       Menm si m’ap pase nan yon
Men, mwen chwazi nou, mwen         monn pa konnen nou, paske li pa      anyen ban nou kè sote. Se mwen      ravin kote ki fè nwa anpil, mwen
wete nou anba pouvwa lemonn.        konnen Bondye.        –1 Jan 3:1b  menm ki Bondye nou. M’ap ban       p’ap pè anyen, paske, Senyè, ou la
Se poutèt sa lemonn rayi nou: nou                           nou fòs, m’ap ede nou. M’ap soutni    avèk mwen. Se baton ou ak gòl ou
                       Yo t’ap di yo: Nou gen pou nou
pa moun lemonn ankò.                                 nou ak fòs ponyèt mwen ki pa       ki fè kè m pa kase. Bondye ap
                      soufri anpil anvan pou n antre
          – Jan 15:18, 19                          janm pèdi batay.   – Ezayi 41:10   pase zanj li yo lòd pou yo veye sou
                      nan peyi kote Bondye wa a.
 Mwen te ba yo pawòl ou. Le-                   –Travay 14:22b    Papa m ak manman m te mèt       ou, pou yo pwoteje ou kote ou
monn rayi yo paske yo menm yo        Tout moun ki vle viv nan sèvis      lage m. Senyè a va ranmase mwen.     pase.        Sòm 23:4; 91:11
pa moun lemonn, menm jan          Bondye ansanm ak Jezikri gen                   – Sòm 27:10
mwen menm mwen pa moun                                                      Nenpòt sitirasyon ki parèt de-
                      pou soufri pèsekisyon.            Si yo joure nou paske n’ap swiv    van mwen, m’ap degaje m, greme-
lemonn.       – Jan 17:14                  – 2 Timote 3:12  Kris la, konsidere sa tankou yon     si Kris la ki ban mwen fòs kou-
 Yon lè, moun k’ap touye nou yo       Nou gen pou n soufri anpil sou      benediksyon. Paske, Lespri ki gen    ray. Bondye ki rich anpil la va
va mete nan tèt yo se sèvis y’ap      latè. Men, pran kouray, lemonn de-     gwo pouvwa a, Lespri Bondye a      ban nou tou sa nou bezwen nan
rann Bondye lè yo fè sa. Y’ap fè      ja pèdi devan mwen. – Jan 16:33b      nan nou.        – 1 Pyè 4:14   Jezikri.    – Filipyen 4:13, 19
46     VIKTWA SOU PECHE AK SOU SATAN                                LAPRIYE TOUT BON AN SE               47
 Tout tantasyon nou jwenn sou      Men, si n’ap viv nan limyè menm                  ZANMITAY AK BONDYE
chemen nou, se menm kalite tan-    jan li menm Bondye li nan limyè,        Ou pale nan kè m, ou di m vin     Bondye, Bondye va ba li li. Paske,
tasyon tout moun jwenn sou che-    lè sa a se tout bon n’ap viv an-       jwenn ou. M’ap vin jwenn ou,      Bondye bay tout moun san me-
men yo tou. Men, Bondye li menm    sanm yonn ak lòt. Jezi, Pitit Bon-      Senyè. Nou menm, pèp mwen,       zire, pou gremesi.    – Jak 1:5
toujou kenbe pawòl li: li p’ap kite  dye a, va netwaye nou ak san li        toujou mete konfyans nou nan li!
                                                              Si nou fè yonn ak mwen, si nou
yo tante nou yon jan ki depase sa   anba tout peche nou yo. – 1 Jan 1:7      Louvri kè nou ba li, paske se li
                                                              kenbe pawòl mwen yo nan kè nou,
nou ka sipòte. Men, lè nou va anba                         menm ki tout nou. – Sòm 27:8, 62:8
                    Konsa tou, nou menm, konsidere                           nou mèt mande sa nou vle, y’a ban
tantasyon an, l’a ban nou fòs pou                           Senyè, geri m non, m’a gaya! De-   nou li.        – Jan 15:7
                   tèt nou tankou moun ki deja mou-
nou ka sipòte l, pou nou ka sòti                          livre m non, m’a sove! Se pou ou
                   ri annegad peche epi k’ap viv pou                           Mwen te kriye nan pye Senyè a, li
anba li.      – 1 Korent 10:13                         m’a fè lwanj.    – Jeremi 17:14
                   Bondye ansanm avèk Jezikri.                             te reponn mwen. Li delivre m anba
                             –Women 6:11        Pa janm sispann lapriyè. Di Bon-   tout sa ki t’ap fè m pè yo.
 Se poutèt sa, ann pwoche avèk                           dye mèsi pou tout bagay. Se sa Bon-               – Sòm 34:4
konfyans devan fòtèy kote Bondye    Se poutèt sa, desann nou devan
                   Bondye. Men, pran pozisyon kont        dye mande nou, nou menm ki mete     Si mwen te gen move lide nan tèt
ki renmen nou an chita. Se la n’a                          konfyans nou nan Jezikri.
jwenn padon pou peche nou yo, se   Satan, la kouri kite nou. – Jak 4:7                         mwen, Senyè a pa ta koute sa m
                                               –1 Tesalonisyen 5:17, 18   t’ap di l la. Senyè, poutèt non ou
la n’a jwenn pou gremesi sekou     Mwen sere pawòl ou yo nan kè
n’a bezwen lè nou nan nesesite.    mwen, pou m pa fè peche kont ou.        Si yon moun pami nou manke      pote a, padonnen peche m yo,
           – Ebre 4:16             – Sòm 119:11       bon konprann, se pou l mande      paske yo anpil. – Sòm 66:18; 25:11
48        JEZI AP VINI — METE OU PRET!                       SE POU NOU RANPLI AK LESPRI BONDYE A
 Lè sa a, n’a tande yon gwo lòd    kenbe kò nou ak nanm nou nan         Se pou n koute m lè m’ap rale     kè nou. Nan non Senyè nou an,
pase, n’a tande vwa chèf zanj lan   kondisyon pou n sèvi Bondye!         zòrèy nou. M’ap di nou tou sa ki    Jezikri, se tout tan pou n’ap di
ansanm ak kout klewon Bondye      Ann voye tout bagay ki ka wete        nan tèt mwen, m’ap fè nou kon-     Bondye Papa a mèsi pou tout ba-
a: epi Senyè a menm va desann     nou nan kondisyon sa a jete! Ann       nen tou sa m konnen.          gay. Se pou nou yonn soumèt de-
sot nan syèl la. Moun ki te mete    chache viv apa pou Bondye! Ann                 – Pwovèb 1:23    van lòt pa respè pou Kris la.
konfyans yo nan Kris la lè yo te    viv nan krentif li! – 2 Korent 7:1                                  – Efezyen 5:18-21
                                           Tounen vin jwenn Bondye, epi
mouri, se yo ki va leve sòti vivan
                     Wi, pitit mwen yo, ann toujou fè      yonn apre lòt vin resevwa batèm     Eske nou pa konnen se tanp Bon-
an premye. Apre sa, nou menm ki
                                          nan non Jezikri, pou Bondye pa-    dye a nou ye, se Lespri Bondye a
va vivan toujou lè sa a, y’ap vin   yonn ak Kris la. Konsa, lè Kris la
                                          donnen tout peche nou yo. Apre     ki rete nan kè nòu? Bondye achte
pran nou, nou menm ansanm ak      va parèt, n’a gen konfyans. Wi,
                                          sa, n’a resevwa Sentespri, kado    nou kach, li peye chè pou sa. Se
moun ki sòti vivan nan lanmò yo,    jou l’a vini an, nou p’ap wont
                                          Bondye a.     –Travay 2:38b    poutèt sa, sèvi ak kò nou yon jan
y’ap mete nou sou nyaj yo pou n’al   devan l, yo p’ap kapab voye nou
                                           Pa soule tèt nou ak diven, sa ka   pou fè lwanj Bondye.
kontre Senyè a anwo a. Konsa,     jete byen lwen li.   – 1 Jan 2:28
                                          mennen nou nan debòch. Okon-             – 1 Korent 3:16; 6:20
nou tout n’ap toujou ansanm ak
Senyè a. – 1 Tesalonisyen 4:16, 17    Nou menm tou, se pou n tou-        trè, plen kè nou ak Sentespri a ,    Yo tout te anba pouvwa Sen-
                    jou pare, paske Moun Bondye         ak . . . chante Lespri Bondye a mou-  tespri, epi yo pran anonse pawòl
 Mezanmi, se pou nou wi Bondye    voye nan lachè a va vini lè nou       tre nou. Chante kantik ak sòm pou   Bondye a avèk konviksyon.
te fè tout pwomès sa yo. Ann      pa ta kwè!      – Lik 12:40       Senyè a lè n’ap fè lwanj li ak tout            –Travay 4:31b
                       If you are interested in receiving additional studies of God’s Word, write
                       to the publisher in English:
                                    W. M. Press, Inc.
                                     P. O. Box 120
                                New Paris, Indiana 46553-0120 USA
                                              Ti liv sa a pa fèt pou vann
                       www.wmpress.org                      1538-R Kreyol HKG

								
To top