Docstoc

CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU

Document Sample
CERCETAREA CAUZELOR DE INCENDIU Powered By Docstoc
					CERCETAREA CAUZELOR DE
    INCENDIU
      Incendiul

Incendiul este un proces complex de ardere, cu
evoluţie nedeterminată, incluzînd şi alte
fenomene de natură fizică şi chimică ( transfer
de căldură, formarea flăcărilor, schimbul de gaze
cu mediul înconjurător, transformări structurale
produse în materialele de construcţie şi
elemente de rezistenţă.
• Cercetarea cauzelor de incendii reprezintă
 ansamblul măsurilor si acţiunilor
 organizatorice, tehnice si operative care
 includ metode, procedee şi mijloace
 specifice în vederea stabilirii precise a
 împrejurărilor, surselor, mijloacelor de
 aprindere şi, după caz, a autorilor care au
 generat producerea incendiului sau
 evenimentului urmat de incendiu.
Surse de aprindere
•  arc cu scînteie electrică;
•  efectul termic al curentului electric;
•  scurtcircuit electric;
•  electricitate statică;
•  flacără închisă;
•  flacără deschisă;
•  efect termic;
•  frecare;
•  scînteie mecanice,
•  jar sau scînteie ( ţigara);
•  autoaprindere;
•  reacţie chimică;
•  explozie;
•  substanţe incendiare;
•  trăsnet;
•  alte surse ( radiaţie solară, energie nucleară, căderea unor corpuri
  din atmosferă ).
Scopurile activităţii de cercetare a
incendiilor
• descoperirea împrejurărilor şi cauzelor reale care au
 generat incendiile;
• prevenirea în viitor a incendiilor datorate cauzelor şi
 împrejurărilor similare sau asemănătoare celor cercetate;
• sprijinirea organelor de cercetare penală în elucidarea
 cauzelor, în identificarea făptuitorilor şi în administrarea
 probelor în vederea aflării adevărului pentru luarea
 măsurilor ce se impun;
• formularea concluziilor şi învăţămintelor privind
 activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor
 desfăşurată şi luarea măsurilor pentru perfecţionarea
 acesteia în viitor.
Activitatea de cercetare a cauzelor
de incendii presupune:
• Cercetarea la faţa locului
• Documentarea
• Efectuarea de analize şi expertize de
  laborator
•  Solicitarea sprijinului celorlalte organe
  abilitate prin lege
•  Elaborarea ipotezelor
• cercetarea la faţa locului –
 activitate de bază - care trebuie efectuată
 la un interval de timp cât mai scurt faţă de
 iniţierea incendiului;
Documentarea
• • studierea proiectului sau a documentaţiei tehnice (piese scrise
  sau desenate) a construcţiei, procesului tehnologic, instalaţiilor
  tehnologice sau de utilităţi;
•  • studierea documentelor principale de organizare a apărării
  împotriva incendiilor: avizul si autorizaţia P.S.I., scenariile de
  siguranţă la foc, instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor,
  planul de intervenţie, planul de depozitare a materialelor
  periculoase, permise de lucru cu foc, etc;
•  • studierea reglementărilor tehnice, dispoziţiilor generale p.s.i. a
  normelor si normativelor ce se aplică în obiectivul respectiv;
•  • studierea fişelor cu atribuţiunile salariaţilor din zona implicată, a
  activitaţii depuse de serviciul de pompieri civil, a documentelor de
  control tehnic de prevenire, etc;
•  • studierea unor evenimente similare produse în ţară sau
  străinătate.
Efectuarea de analize şi expertize

• pentru determinarea unor caracteristici
 tehnice ale materialelor şi substanţelor
 implicate, compararea rezultatelor cu
 valorile teoretice luate în considerare în
 estimarea riscului iniţial de incendiu
solicitarea sprijinului

• obţinerea unor date şi informaţii necesare
 elucidării cazului (exemplu, declaraţii ale
 martorilor);
• Elaborarea ipotezelor
 privind locul, împrejurările şi cauzele
 iniţierii incendiului şi verificarea tuturor
 ipotezelor înaintea stabilirii concluziilor.
Ce trebuie să stabilească investigatorul
• a) Situaţia existentă în obiectivul afectat şi
  la locul incendiului înaintea producerii
  evenimentului
•  b) Situaţia în care a fost observat incendiul
•  c) Evoluţia în timp şi în spaţiu a incendiului
•  d) Situaţia meteorologică
•  e) Desfăşurarea intervenţiei de stingere a
  incendiului
•  f)Situaţia obiectivului după lichidarea
  incendiului
Situaţia existentă
• - date privind dispunerea în plan şi structura constructivă
  a clădirii,;
•    - tipul şi parametrii de funcţionare ai mijloacelor
  tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, starea
  tehnică a acestora;
•    - măsurile şi dispozitivele de preîntâmpinare a
  propagării incendiului (;
•    - materialele şi obiectele aflate în zona afectată
•    - tipul, amplasarea şi numărul stingătoarelor şi
  mijloacelor iniţiale de intervenţie
Situatia existenta

• - procesele tehnologice sau activităţile ce
  se desfăşoară în obiectivul afectat;
•   - atribuţiile salariaţilor şi corelarea lor
  cu pregătirea profesională;
Situatia existenta
• - activitatea de apărare împotriva incendiilor;
•   - faza de activitate în care se află obiectivul
•   - deficienţe şi abateri manifestate anterior
 faţă de parametrii de funcţionare stabiliţi
•   - activităţi sau operaţii diferite de cele
 specifice executate înaintea incendiului
Situaţia în care a fost observat
incendiul
• data, ora şi modul în care s-a făcut alarmarea
 serviciului de pompieri civili, alertarea
 pompierilor militari, anunţarea conducerii
 obiectivului;
•   - aspecte reţinute de martori (ora observării,
 împrejurări, manifestarea incendiului percepută
 optic, acustic, persoane străine observate la
 locul incendiului etc.);
Evoluţia în timp şi în spaţiu a
incendiului
• modul de manifestare (intensitatea şi durata
  arderii);
•  fenomene însoţitoare (răbufniri sau explozii,
  zgomote ş.a.);
•  proporţiile atinse în diferite faze;
•  focare principale de ardere;
•  viteza de propagare;
•  aspecte reţinute de martori;
•  timpii de siguranţă la foc şi operativi de
  intervenţie care prezintă interes.
Situaţia meteorologică

• înaintea declanşării incendiului;
• pe timpul manifestării incendiului
  Desfăşurarea intervenţiei
• acţiunea salariaţilor la locul de muncă;
• acţiunea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi
  alertare în caz de incendiu şi a sistemelor, instalaţiilor şi
  dispozitivelor de limitare şi stingere a incendiului (ora la care au
  acţionat, sectorul de declanşare, dacă au funcţionat la întreaga
  capacitate, deficienţe în funcţionare, efectul acţiunii lor asupra
  desfăşurării procesului de ardere). Cunoaşterea acestor date
  poate furniza indicii valoroase asupra locului iniţierii incendiului
  (unde va trebui căutat focarul), duratei acestuia şi modul de
  evoluţie (rapid sau lent). Este necesară verificarea corectitudinii
  alegerii, montării şi întreţinerii acestora.
•  acţiunea serviciului de pompieri civili (după caz, cooperarea cu
  alte servicii);
•  acţiunea pompierilor militari
Situaţia obiectivului după lichidarea
incendiului
• se fac observaţii pentru stabilirea “amprentei
 incendiului”, precizându-se zonele afectate de
 incendiu, efectul fumului, gazelor fierbinţi,
 gazelor corosive etc., poziţia bunurilor şi
 proporţiei în care au ars sau au fost deformate,
 acţiunea şi efectele solicitărilor termice asupra
 construcţiei, instalaţiilor şi materialelor;
• se stabilesc urmele (care vor fi analizate pe loc
 sau ulterior;
Aspecte reţinute de martori

• Aspecte vizuale
• Aspecte auditive
• Aspecte de simţ tactil şi miros
Aspecte vizuale
•  Unde aţi văzut întâi foc?
•  Aţi văzut ceva licărind, pâlpâind, flacără mică (mare), strălucitoare?
•  Aţi văzut întâi fum, dispersat, mult, în ce loc?
•  Luminile becurilor, lămpilor funcţionau normal?
•  Aparatul funcţiona normal?
•  Maneta, butoanele aparatului în ce poziţie erau?
•  Aţi văzut flăcări în mai multe locuri?
•  Aţi văzut fisuri?
•  Aţi văzut descărcări electrice atmosferice?
•  Aţi văzut lichide deversate?
•  Aţi văzut dispozitive uzate?
•  Aţi văzut instalaţii electrice improvizate, reşouri, sobe alte surse
  termice?
•  Aţi văzut o persoană spălând, uscând, fumând?
•  Aţi observat că se “ard” siguranţele frecvent?
•  Aţi observat flama la întrerupătoare
Aspecte auditive
• Aţi auzit o explozie?
• Aţi auzit pocnituri?
• Aţi auzit zgomote neobişnuite (ca de
  fierbere, de obiecte căzute, de paşi)?
•  Aţi auzit paraziţi la radio, TV.?
•  Aţi auzit tunete?
Aspecte de simţ tactil şi miros
• Aţi simţit unele suprafeţe neobişnuit de
  fierbinţi pe un aparat sau pe un alt obiect?
•  Aţi simţit un perete cald, fierbinte?
•  Aţi simţit un şoc sau o electrocutare? De
  unde?
•  Aţi simţit un miros neobişnuit? Cu ce se
  aseamănă şi de unde provenea?
•  Aţi simţit miros de produse petroliere?
Definitie
• Urma este orice modificare materială
 produsă în mediul în care a izbucnit
 incendiul sau în alte locuri ce au legătură
 cu acesta, ca urmare a interacţiunii dintre
 fenomenele tehnice, naturale, infracţionale
 sau de altă natură, mijloacele şi căile de
 acţiune ale acestora şi elementele
 componente ale spaţiului incendiat.
Principalele urme ale incendiilor
• urme de cenuşă şi fum
• urme de lichide, vapori şi gaze combustibile
• urme create de explozivi
• microurme create de incendii şi explozii
• urme de produse chimice incendiare, toxice şi
 radioactive;
• urme ale instrumentelor, dispozitivelor şi ale altor
 obiecte
•  urme ale  omului
•  urme ale  vegetalelor
•  urme ale  animalelor
•  urme ale  mijloacelor de transport
Cercetarea incendiilor la faţa locului

• examinarea ansamblului de urme, obiecte
 şi materiale prezente în zona incendiată, în
 interacţiunea lor, atât între ele, cât şi cu
 spaţiul şi mediul înconjurător.
Locul incendiului

• zona focarului şi toate zonele de
 propagare a incendiului (spaţii afectate de
 solicitări termice, fum sau gaze, căi de
 acces spre zona focarului, locurile de unde
 au putut fi observate anumite faze ale
 incendiului).
Cercetarea la faţa locului

• Reguli tactice generale
• Reguli tactice şi activităţi specifice
Reguli tactice generale
• Nelimitarea anticipată, în timp, a duratei
• Efectuarea cercetării complete şi minuţioase la faţa
  locului, independent de orice ipoteză preconcepută sau
  de alte anticipări.
•  Executarea organizată a sarcinilor.
•  Utilizarea metodelor, procedeelor, aparaturii şi tehnicii
  adecvate în raport de natura şi particularităţile locului
  faptei.
•  Consemnarea, în cursul cercetării, a tuturor constatărilor,
  datelor, informaţiilor şi elementelor în legătură cu cauza.
•  Observarea comportamentului potenţialilor făptuitori
  prezenţi la faţa locului.
Reguli tactice şi activităţi specifice
• Deplasarea în cel mai scurt timp la faţa
  locului.
•  Organizarea acordării primului ajutor
  pentru salvarea vieţilor omeneşti
  periclitate şi a victimelor.
•  Luarea măsurilor pentru prevenirea şi
  înlăturarea eventualelor pericole iminente
  (propagarea incendiului la alte construcţii
  şi instalaţii, alte explozii, prăbuşiri etc.),
  precum şi pentru prevenirea sustragerilor.
Reguli tactice şi activităţi specifice
• Aflarea, notarea şi fixarea pe timpul
  stingerii incendiului şi a cercetării acestuia
  a datelor
•  Începerea imediată a cercetării cauzelor şi
  împrejurărilor în care s-a produs incendiul
  sau explozia, în care scop se asigură;
Activităţi desfăşurate de investigator
• în timpul intervenţiei se vor stabili şi nota date despre: dimensiunea
  incendiului
•  existenţa mai multor focare distincte, a unor zone cu ardere mai
  intensă alternând cu zone cu ardere mai lentă
•  prăbuşirea unor elemente de construcţii, cedarea unor elemente de
  compartimentare;
•  înălţimea şi culoarea fumului;
•  culoarea şi mirosul fumului;
•  existenţa unor uşi sau ferestre deschise dacă instalaţiile tehnologice
  şi utilitare (electrice, ventilaţie, încălzire) sunt în funcţiune sau nu;
•  intrarea în funcţiune a instalaţiilor automate de stingere sau de
  evacuare a fumului;
•  direcţia şi intensitatea vântului, alte fenomene meteo: ploaie, ceaţă
  (infomaţiile vor fi ulterior completate cu datele exacte de staţia
  meteo cea mai apropiată);
•  efecte negative ale incendiului asupra utilizatorilor
După lichidarea incendiului
• observarea din exterior a locului
 incendiului, pentru perspectiva de
 ansamblu şi pentru identificarea efectelor
 produse asupra construcţiei şi
 vecinătăţilor.
• pătrunderea în interior şi parcurgerea
 întregului spaţiu afectat pentru formarea
 imaginii de ansamblu
Analizarea amprentei
incendiului în diferite zone, pe baza
• intensitatea arderii
  efectelor asupra materialelor existente, în funcţie
  de natura lor ;
•  utilajele şi instalaţiile din zona afectată de
  incendiu sau, în cazul incintelor rezidenţiale,
  aparatele capabile să iniţieze aprinderea
  materialelor combustibile din jur notându-se
  poziţia în care au fost găsite cordoanele de
  alimentare şi ştecherele;
•  urme de mirosuri neobişnuite;
•  urme de scurgeri de lichide combustibile;
•  corpuri sau obiecte care prezintă urme de
  degradări termice anormale, direcţiei acestor
  degradări
Stabilirea poziţiei focarului şi a
cauzelor incendiului
• stabilirea locului în care s-a declanşat
  primul proces de ardere (focul iniţial)
•  primul material aprins
•  sursa care a produs iniţierea
•  circumstanţele care au permis producerea
  evenimentului
Formarea carbonizării
• materialele solide care cad arzând la sol, precum şi
 corpurile metalice incandescente, supraîncălzite sau alte
 obiecte cu emisie calorică importantă, în contact direct
 sau la mică distanţă de pardoseala combustibilă, pot
 iniţia arderea pe faţa superioară a acesteia şi produce
 carbonizarea ei în profunzime.
• - lichidele combustibile ce ard pe pardoseală nu pot
 provoca, de regulă, aprinderea acesteia pe faţa sa
 superioară, deoarece radiaţia calorică a flăcărilor are
 numai efecte foarte reduse;
• - pardoseala combustibilă poate fi aprinsă numai dacă
 lichidul combustibil pătrunde sub nivelul ei, prin găuri,
 interstiţii sau alte neetanşeităţi, arzând dedesupt.
Sisteme, instalaţii şi dispozitive
de semnalizare , alarmare,
limitare şi stingere a incendiilor
PARAMETRI PENTRU APRECIEREA
PERICOLULUI DE INCENDIU
a)Combustibilitatea;
b)Temperatura de inflamabilitate;
c)Temperatura de aprindere
d)Temperatura de autoaprindere ;
e)Explozia ;
f)Energia minimă de aprindere;
g)Conţinutul minim de O2 pentru explozie ;
h )Indicele de O2;
i) Viteza de ardere ;
j) Presiunea maximă de explozie ;
k) Puterea calorică
.PARAMETRII INCENDIULUI, CA MIJLOC
DE STABILIRE A TIPURILOR DE
DETECTOARE DE INCENDIU


• Fumul ca parametru de incendiu ;
• Căldura ca parametru de incendiu;
• Radiaţia flăcărăilor ca parametru de
  incendiu
Fumul
• este un aerosol care se compune dintr-un
 mediu de dispersie şi o fază dispersă. Mediul de
 dispersie este un gaz famat dintre amestecul de
 aer şi gaze de ardere ca: CO2; CO1, acid
 clorhidric.
•   Faza dispersă este formată din particule
 lichide şi solide rezultate, în urma procesului de
 ardere a materialului combustibil.
Căldura
• energia termică care se degajă în urma
 incendiului, ca urmare a arderii substanţelor şi
 materialelor combustibile, se transmit mediului
 înconjurător prin conducţie, convenţie si/sau
 radiaţie;
• o importanţă deosebită o are transportul de
 energie termică care se realizează prin
 convecţie.
• este important a se determina modul cum
 variază temperatura în diferite puncte ale
 spaţiului protejat.
Radiaţia flăcărăilor
• energia care se degajă la incendiu nu se
 propagă numai prin convecţie ci şi prin radiaţie.
• orice corp aflat la o temperatură mai mare zero
 absolut, emite radiaţii, pe măsură ce
 temperatura corpului creşte şi radiaţia emisă de
 el, va creşte atât în intensitate cât şi în
 frecvenţă.
• radiaţia emisă de corpurile calde este de natură
 electromagnetică.
STRUCTURA INSTALAŢIILOR AUTOMATE
DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR

• centrală de semnalizare;
• detectoare automate de incendiu;
• butoane manuale de semnalizare;
• circuite de legătură între centrala de
  semnalizare şi echipamentele exterioare
  ale acestuia;
•  echipamente şi dispozitive anexe ( baterie,
  redresor, dispozitive de alarmare acustică
  şi optică).
CENTRALA DE SEMNALIZARE
• funcţiunea de bază - răspunde automat la semnalele de
  incendiu provenite de la detectoarele automate sau de la
  butoanele automate de semnalizare.
•  poate recepţiona simultan semnalele de incendiu
  furnizate prin circuitele de semnalizare distincte.
•  selectivitatea în afişarea semnalelor optice de incendiu
  asigură identificarea fiecărui circuit alarmat fără
  posbilitate de confuzie.
•  semnalizările optice de incendiu sau detectările afişate
  de centrală nu trebuie să poată fi anulate decât atunci
  când a încetat cauza care le-a produs.
•  prioritatea alarmei de incendiu - semnalul de incendiu
  transmis la centrală, simultan cu un semnal de
  defecţiune, conduce la declanşarea alarmei de incendiu.
•  lipsa sau scăderea tensiunii sursei de bază sub valoarea
  minimă de funcţionare trebuie să conducă la cuplarea
  sursei de rezervă
 DETECTOARE DE INCENDIU
• sunt elemente periferice ale instalaţiei de
 semnalizare a incendiului prin care se
 supraveghează în mod continuu la
 anumite intervale de timp, un parametru
 fizic şi/sau chimic asociat incendiului.
• declanşează un semnal, care este transmis
 la centrală prin intermediul circuitului de
 legătură
DETECTOARE DE INCENDIU
Caracteristici:
• funcţionarea sigură în condiţii specifice de mediu
 (temperatură, umiditate);
• timp de răspuns rapid în prezenţa parametrului
 supravegheat;
• stabilitate în timp a pragului de acţionare;
• temporizare pentru eliminarea semnalelor false;
• imunitate la semnalele perturbatoare;
• consum propriu redus de energie;
• starea semnalizării în bună funcţiune;
• construcţie simplă;
• întreţinere şi depanare uşoară
Detectoarele de incendiu

Clasificare:
a) Detector de temperatură, sensibil la temperatură şi/sau gradient de
  temperatură şi /sau diferenţă de timp;
b) Detector de fum, sensibil la particulele produse de combustibili, şi/sau
  pirolize, suspensii în atmosferă;
c) Detector cu camere de ionizare, sensibil la particule capabile să afecteze
  curentul de ionizare;
d) Detector optic sensibil la particulele capabile să afecteze absorbţia sau
  împrăştierea radiaţiilor din spectrul infraroşu şi/sau vizibil, şi/sau
  ultraviolete;
e) Detector de gaze combustibile, sensibil la anumite produse gazoase
  rezultate în urma combustiei şi/sau descompunerii termice;
f) Detector de flacără sensibil la radiaţia electromagnetică emisă de flăcările de
  incendiu;
Detectoarele de incendiu
În funcţie de modul de răspuns la parametrul
 supravegheat
a)Detector cu acţiune statică, semnalizare la
 atingerea unei valori prestabilite, a parametrului
 supravegheat;
b)Detector cu acţiune diferenţiată, semnalizare la
 depăşirea unei valori prestabilite a diferenţei de
 mărime a parametrului supravegheat în cel puţin
 2 locuri;
c)Detector cu acţiune velocimetrică, semnalizare la
 depăşirea unei valori prestabilite a vitezei de
 creştere (gradient) a parametrului supravegheat;
Detectoarele de incendiu


În funcţie de configuraţia senzorului
• Detector punctual;
• Detector multipunctual;
• Detector liniar.
Detectoarele de incendiu

În funcţie de modul de utilizare după
 acţionare

• Detector reutilizabil;
• Detector parţial reutilizabil;
• Detector neutilizabil.
BUTOANE MANUALE DE
SEMNALIZARE
 Dispozitivele prin intermediul cărora se poate
 semnaliza manual de către om, apariţia unui
 incendiu
Tipuri de butoane de semnalizare
• pentru medii normale – amplasate în interiorul
 sau exteriorul acestora;
• pentru medii explozive – amplasate în exteriorul
 acestora;
• pentru mediul naval – amplasate în interiorul sau
 exteriorul acestora.
SISTEME , INSTALAŢII ŞI
DISPOZITIVE DE LIMITARE ŞI
STINGERE A INCENDIILOR
Hidranţi exteriori

 Definitie - dispozitive racordate la
 reţeaua de apă de incendiu prin sistem
 prevăzut cu ventil şi guri de preluare a
 apei, amplasaţi pe conducte cu diametrul
 de 50-75 mm.
Hidranţi supraterani
•   hidranţi de suprafaţă STAS 8979/80; se montează
  pe reţeaua de distribuţie a apei cu presiunea nominală
  de 10 atm. , la care se racordează furtunuri de trecere a
  apei sau motopompe pentru alimentarea cu apă , la
  stingerea unui incendiu sau alte necesităţi.
•   hidranţi portativi cu robinete STAS 697/82,
  utilizaţi pentru alimentarea cu apă la o presiunea de 10
  atm.;
•   hidranţi portativi STAS 698/86, hidrant simplu (fără
  robinete), utilizat pentru alimentarea cu apă la presiunea
  de 10 atm., la stingerea incendiilor precum şi în alte
  scopuri;
Hidranţi subterani

• hidranţi subterani pentru tun de stins
  incendii STAS 10764/76, se montează pe
  reţelele de distribuţie a apei cu presiunea
  de 10 atm la care se racordează tunul
  pentru stingerea incendiilor cu apă şi
  spumă;
•  hidranţi subterani STAS 695/80.
Hidranţi de grădină
•  subterani şi supraterani.
•  În combinatele petrochimice sunt folosiţi hidranţi de
   suprafaţă tip rafinărie pentru stingerea incendiilor ,
   care se compun din :
1.  corpul hidrantului;
2.  piuliţa de deschidere cu tijă de legătură;
3.  2 ieşiri tip „C” sau „B” prevăzute cu racord şi capac;
4.  1 ieşire tip „A” cu capac;
5.  cotul cu flanşele de fixare la reţeaua de alimentare cu
   apă.
Hidranţi interiori

• pentru clădiri, STAS 2501/79 sunt
  amplasaţi în interiorul clădirilor în nişele
  pereţilor special destinate şi amenajate.
•  compunere: ventil şi racord cu garnitură,
  având cutie cu geam, pe care va fi notat
  numărul hidrantului şi ajutajul. Hidrantul
  va fi echipat cu o rolă de furtun tip „C” sau
  „B” şi ţeavă pentru refularea apei.
Instalaţii de stingere cu sprinklere

•  funcţiuni :
1.  detectează;
2.  localizează (uneori sting incendiul);
3.  semnalizează incendiul.
Instalaţii de stingere cu sprinklere
 Compunere :
1. capete sprinkler, duze de refulare a apei,
  normal închise, care se deschid la o
  temperatură dinainte fixată;
2. reţele de conducte ramificate sau inelare;
3. aparat de control şi semnalizare (A.C.S.);
4. conducte principale de alimentare cu apă;
5. racorduri pentru cuplarea pompelor mobile de
  incendiu;
6. surse de alimentare cu apă, în principal 2 ,din
  care alta de bază ce poate fi acţionată într-un
  interval de timp prestabilit.
Instalaţii de stingere cu sprinklere

Clasificare:
• cu apă;
• cu aer;
• cu apă şi aer.
Sisteme de sprinklere cu apă

 Se aplică pentru încăperi în care
 temperatura nu poate să scadă sub +
 40C. Reţeaua de conducte este permanent
 umplută cu apă şi menţinută sub presiune.
 De îndată ce sub acţiunea căldurii, 1,2 sau
 mai multe capete sprinkler se deschid, iar
 apa este energie proiectată asupra
 incendiului.
Sisteme de sprinklere cu aer

•    Este un sistem de instalaţii care se proiectează
  numai în spaţiile reci în care temperatura este sub + 40
  C sau în cele calde care au peste 1000 C. La acest gen
  de instalaţii, reţeaua de conducte aflate în aval de A.C.S.
  se umple cu aer comprimat la presiunea de 1,8 – 2 bari,
  iar conducta de alimentare până la A.C.S., cu H2O. La
  deschiderea sprinklerelor trebuie să se evacueze mai
  întâi aerul comprimat din conducte, apa pătrunde în
  reţea numai dacă presiunea aerului scade suficient
  pentru ca supapa A.C.S. să se ridice, apa ajungând la
  sprinkler cu oarecare întârziere.
Sisteme de sprinklere cu apă şi aer

 Reprezintă o combinaţie a celor 2 sisteme.
 Reţeaua de conducte se umple cu apă în
 perioada caldă a anului şi cu aer în
 perioada rece a anului.
 Pe conducta de alimentare a fiecărui
 sector se montează capate de tip apă-apă
 şi aer-apă în serie.
Capetele sprinkler
  Este un element esenţial al instalaţiei,
  având dublă funcţiune :
  – detector de incendiu;
  – duză de stingere a incendiului.
  Se compune din 3 elemente principale:
•  capul sprinkler;
•  deflectorul;
•  dispozitivul de închidere, ventilare.
Instalaţia de drencere
  Scop:
 – stingerea incendiilor în încăperile cu riscuri mari de
  incendiu;
 – realizarea perdelelor de apă, destinate protecţiei
  golurilor de trecere prin pereţi cu zid antifoc;
 – răcirea suprafeţelor bunurilor periclitate de căldură
  în caz de incendiu.
Tipuri de capete drencer:
  După forma deflectorului capetele pot fi:
•  cu rozetă;
•  cu paletă.
  În funcţie de forma jetului de apă dispersat:
•  drencere cu jet semisferic;
•  drencere cu jet conic;
•  drencere cu jet aplatizat.
  Instalaţiile drencer sunt de 2 tipuri :
•  - automate
•  - manuale.
Instalaţii de stingere a incendiilor cu apă
pulverizată.

  Funcţionează pe principiul instalaţiei de drencere ,
  deosebirea de acestea se face prin faptul că, debitează
  apă mai fin divizată;
  Scopul pulverizării este acela de a urmări, raportul din
  suprafaţa exterioară a picăturii şi masa lor, pentru a
  realiza un contact mai bun între apă şi mediul ambiant în
  zona focarului, absorbţie mai intensă a căldurii.
  Tipuri de capete pentru pulverizarea apei:
•  cu jeturi concurente;
•  elicoidal;
•  cu deflector conic.
Instalaţii de stingere cu CO2

•  CO2 – este un gaz incolor şi inodor, se dizolvă uşor în apă,
  solubilitatea scăzând odată cu creşterea temperaturii. Nu arde şi
  nu întreţine arderea.
•   Dacă CO2 este comprimat, i se dă posibilitatea să se destindă
  până la presiunea atmosferică normală, obţinându-se zăpada
  carbonică.
  Efectul de stingere cu CO2 se bazează pe înăbuşirea focarului.
  CO2 ca agent de stingere are următoarele calităţi:
•  Nu distruge obiectele şi materialele stinse.
•  Pătrunde în orificiile materialului stins, fiind mai greu decât aerul.
•  Nu este bun conducător de electricitate.
•  Nu este sensibil la temperaturi scăzute.
Instalaţii de stingere cu CO2
 CO2 ca agent de stingere este indicat a se folosi la:
1. depozite amenjate, în încăperi cu suprafaţă mică;
2. încăperi cu documente de importanţă deosebită;
3. maşini şi instalaţii electrice amplasate în încăperi
  închise;
4. transformatoare şi generatoare electrice;
5. centrale telefonice automate;
6. centre de calcul.
Instalaţii de stingere cu pulberi:

•  Componenţa de bază a majorităţii pulberilor stingătoare este
  bicarbonatul de sodiu. În afară de acestea se mai fabrică pulberi
  pe bază de bicarbonat de potasiu, sulf, uree.
•    Pe plan mondial sau stabilit 3 grupe de pulberi stingătoare:
•    a) Pulberi stingătoare B, C, E, eficace la stingerea incendiilor de
  lichide şi gaze combustibile, la instalaţiile şi aparatura electrică.
•    b) Pulberi stingătoare A, B, C, E, - folosite la stingerea
  incendiilor arătate mai sus , dar şi la cele de materiale solide.
•    c) Pulberi stingătoare A,B, C,D,E, - eficace la toate categoriile
  de incendii precum şi la incendiile de metale uşoare.

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:1
posted:6/26/2013
language:Romanian
pages:71