SMEs Role in the Serbian Economy by pptfiles

VIEWS: 0 PAGES: 16

									Програми за подршку МСП
Садржај
üПрограм за програмирање регионалног развоја и 
подршке МСПП у 2012. години
üПрограм стандардизованог  сета  услуга  у  2012. 
години
Програм за програмирање регионалног развоја
и подршке МСПП у 2012. години
üМера  суфинансирања  иницијатива  јединица  локалне 
самоуправе  за  припрему  и  спровођење  пројеката  на 
локалном и регионалном нивоу;
üМера  подршке  МСПП  и  задругама  за  јачање 
иновативности;
üМеру  подршке  малим  и  средњим  предузећима  која  имају 
тенденцију брзог раста – газеле
üМеру  суфинансирања  годишње  чланарине  јединица 
локалне  самоуправе  за  рад  и  пословање  акредитованих 
регионалних развојних агенција;
Мера подршке МСПП и задругама за јачање
иновативности
•буџет:
50 милиона динара, мин.100.000, РСД – 1.500.000,00 РСД
•циљ Мере:
подршка развоју културе инвестирања малих и средњих предузећа, 
предузетника и задруга у иновативност ради повећања конкурентности, 
кроз учешће у суфинансирању до 50% оправданих трошкова иновативних 
активности
•корисници:
привредни субјекти, регистровани у Агенцији за привредне регистре, и то:
1) правна лица категорисана као мала и средња предузећа у складу са 
чланом 7. Закона о рачуноводству и ревизији; 
2)  предузетници који воде двојно књиговодство и
3) задруге. 
АКТИВНОСТИ                      ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ

развој новог производа или услуге              израда техничке документације за нови 
                              производ/услугу;  израда прототипа 
                              производа/услуге;  тестирање/испитивање прототипа
значајно побољшање постојећег производа или услуге     израда техничке документације за нови 
                              производ/услугу; израда прототипа  
                              производа/услуге;  тестирање/испитивање прототипа
израда нових колекција у модној индустрији                  израда скица и прототипа

израда идустријског дизајна/редизајна производа       израда дизајнерске студије; израда  идејног решења 
                              за дизајн са описом техничких карактеристика; 
                               израда прототипа дизајна производа у реалном или 
                              адекватном материјалу или у дигиталној формиизрада нове амбалаже производа               израда идејног решења; израда пробног узорка нове 
                              амбалаже
маркетинг планирање развоја производа/услуге                 израда маркетинг плана новог производа/услуге

побољшање постојећег и увођење новог процеса         израда техничке/технолошке документације;             
производње                         израда конструктивне документације алата, прибора 
                              и средстава рада

откуп права на патент/мали патент и патентну                  откуп права на патент/мали патент
документацију
Мера подршке МСП са тенденцијом брзог раста - газеле
Циљ:
Унапређење  конкурентности  МСП  која  својим  пословањем 
остварују  успех  на  тржишту,  повећавају  запосленост  и  убрзано 
се развијају – газеле
Буџет:
30.000.000,00 РСД

 ГАЗЕЛА је оно МСП које послује најмање пуне три године, има 
 најмање  10 запослених, остварило је раст прихода од продаје у 
  2010. години најмање 30% у односу на 2008. годину, није
 пословало са губитком најмање протекле 3 године и независно
         I група активности             Оправдани трошкови
усклађивање технолошких капацитета постројења с најбоље   израда анализа;
доступним техникама у области еколошке заштите       израда елабората;

усклађивање са захтевима домаћих и европских техничких   трошкови лабораторисјких анализа; 
прописа и стандарда о безбедности производа        трошкови мерења;
                              трошкови испитивања; 
                              трошкови сертификације;
припрема за добијање права на коришћење еко-знака     трошкови лабораторисјких анализа; 
                              трошкови мерења;
                              трошкови испитивања; 
                              трошкови сертификације
планирање инвестиционих пројеката; припрема за повећање   израде студија; 
енергетске ефикасности; успостављање унутрашњих система   израде техничко – пројектне 
управљања отпадом и за заштиту животне средине       документације;

добијање и потврђивање патената и других права       трошкови који претходе додели права 
индустријске својине                    индустријске средине;
                              превод ради остваривање права у 
                              другим правним системима
увођење информационих система за развој пословања (ERP)  трошкови набавке ERP 
                              трошкови консултаната за увођење 
                              система;
         II група активности              Оправдани трошкови
Припрема и реализација развојних пројеката представљања и    трошкови ангажовања 
повезивања предузећа са инвеститорима - investment readiness  консултаната

Увођење нове организационе структуре              трошкови ангажовања 
                                консултаната
Припрема средњорочног стратешког плана             трошкови израде плана


Специјализоване обуке за менаџмент - стратешко планирање    трошкови предавача; 
и управљање, финансијски менаџмент, управљање          трошкови припреме и 
интелектуалном својином предузећа               штампање материјала 
Набавка специфичних софтвера од значаја за унапређење      трошкови набавке софтвера 
пословне делатности предузећа                 трошкови консултаната за 
                                увођење система;
Мера суфинансирања иницијатива јединица локалне
самоуправе за припрему и спровођење пројеката на
локалном и регионалном нивоу
•буџет:
30 милиона динара
•циљ Мере:
•Подршка развоју пословне инфраструктуре и друге инфраструктуре која 
доприноси стварању повољних услова за пословање, отварање и развој 
МСПП, повећању запослености, иновативности и конкурентности и
•Развој услуга за МСПП,промоција регионалног идентитета и брендирање 
региона.
•корисници:
Јединице локалне самоуправе
     Намена бесповратних средстава                 Оправдани трошкови
суфинансирање припреме апликационе документације којима ЈЛС       трошкови људских ресурса и 
конкуришу за добијање средстава из домаћих и међународних извора    административни трошкови који су 
са пројектима од значаја за регионални развој;             директно повезани са израдом 
                                    апликационе документације;
суфинансирање припреме пројектно-техничке документације         трошкови људских ресурса и 
(претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални    административни трошкови који су 
пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат,     директно повезани са израдом 
пројекат изведеног објекта и студија утицаја на животну средину) за   пројектно-техничке документације ;
пројекте пословне инфраструктуре, које ће реализовати јединице 
локалне самоуправе појединачно или у сарадњи са другим јединицама 
локалне самоуправе;
Суфинансирање учешћа у реализацији пројеката од значаја за       трошкови људских ресурса, трошкови 
регионални развој, који су јединицама локалне самоуправе одобрени    путовања, радови, остали трошкови и 
из бесповратних извора финансирања.                   услуге. 
Програм стандардизованог сета услуга у 2012. години
Стандардизовани сет услуга обухвата четири групе стандардизованих услуга 
које пружају акредитоване развојне агенције : 
• Информације;
• Обуке;
• Консалтинг;
• Промоцију
Циљ 
Подршка равномерном регионалном развоју кроз  унапређење доступности, обима и 
квалитета услуга подршке за сектор МСПП, задруге, јединице локалних самоуправа и 
друге осниваче АРРА, као и јачање капацитета АРРА.
Финансијски оквир
44.000.000 РСД

    Услуге су бесплатне за потенцијалне и постојеће МСПП, задруге, 
        јединице локалних самоуправа , оснивача АРРА
Намена
I Пружање информација у вези са:
•започињањем пословања;
•националним програмима за подршку МСПП;
•доступним изворима финансирања (домаћим и страним) за МСПП; 
•правним прописима и обавезама МСПП, порезима и таксама, 
као и обавезним формуларима; 
•информацијама које се могу добити кроз Пројекат „Европска мрежа 
предузетништва“ (EEN); 
•удруживањем МСПП – формирање и рад кластера, удружења и задруга;
•иновацијама, заштитом интелектуалне својине;
•стандардима квалитета; 
•другим информацијама од значаја за пословање сектора МСПП;
•националним  прописима,  стратешким  документима  и  документима  ЕУ  од  значаја  за  регионални 
 развој; 
•доступним домаћим и међународним програмима, пројектима и изворима финансирања из области 
 регионалног развоја;
•догађајима  на  локалном,  регионалном,  националном  и  међународном  нивоу  од  значаја  за 
 регионални развој; 
•активним и потенцијалним инвеститорима у регионуи њиховим потребама;
•примерима добре праксе домаћих и ЕУ пројеката и другим информацијама од значаја за регионални 
 развој.
Намена
II Обуке:
•како започети сопствени бизнис – start up пакет; 
•припрема бизнис плана и пословање са банкама; 
•стандарди квалитета и еко стандарди – преглед;
•финансијско управљање; 
•иновације – увод ; 
•извоз – за оне који први пут извозе ; 
•управљање пројектним циклусом;
•елементи планске и пројектно техничке 
документације
Намена

III Консалтинг:
•подршка за припрему пријава за кредите Start up и женско 
 предузетништво; 
•дијагностиковање иновативности (процена иновационих потенцијала 
 предузећа и степена њихове иновативности); 
•подршка у припреми документације и пријаве за програме подршке 
 МСП и регионалном развоју које спроводе Министарство и 
 Национална 
•подршка припреми и спровођењу регионалних развојних стратегија; 
•подршка оснивачима у свим фазама пројектног циклуса


 IV Промоција:
 •предузетништва и различитих програма подршке, као и региона
Акредитоване регионалне развојне агенције – регион Шумадије и Западне
Србије
Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа
Телефон: 036/397-777
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org

Регионална развојна агенција „Златибор“
Директор: Славко Лукић
E-mail: office@rrazlatibor.co.rs
www.rrazlatibor.co.rs

Регионална развојна агенција Санџака - СЕДА, ДОО Нови Пазар
Телефон: 020/332-700, 317-551
E-mail: office@seda.org.rs
www.seda.org.rs
Хвала на пажњи!
Министарство економије и регионалног развоја
Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва

      Булевар краља Александра 15
       11000 Београд, Србија
       Тел : (381) 11 2855 066
       Фаx : (381) 11 2855 221
         www.merr.gov.rs

								
To top