Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Prezentace 8

VIEWS: 1 PAGES: 15

									FINANČNÍ ANALÝZA
A HODNOCENÍ
INVESTIC
(ukazatelé, kritéria,
zdroje financování,
efektivnost investic)
  Druhy ukazatelů
ukazatele neodvozené
ukazatele odvozené:
  1. ukazatele absolutní
   (okamžikové, úsekové, kumulované, klouzavé)

  2. ukazatele poměrové:
   - heterogenní
   - homogenní (struktury, srovnávací, intenzitní)
    Finanční analýza
Techniky využívané finanční analýzou:
  Procentní rozbor
  Poměrová analýza

Cíle finanční analýzy:
-volba vhodných poměrových ukazatelů a výpočet jejich hodnoty

-srovnání hodnot těchto ukazatelů s odvětvovými (komparativní analýza)

-vyhodnocení poměrových ukazatelů ve vzájemných vztazích

-sledování a vyhodnocení poměrových ukazatelů v čase (analýza trendu)
   Finanční analýza
 obvykle se volí jenom několik ukazatelů,

 mnohdy různé podniky různé ukazetele,

 nutnost využívat více zdrojů účetních informací,

 neexistuje jediná vhodná hodnota ani jednotný pohled,

 v rozvaze či výsledovce mohou být údaje jednorázové, které jsou
 zkreslující,

 pouhý ukazatel nemůže dostatečně komplexně postihnout realitu.
Ukazatelé pro finanční
   analýzu
• návratnost vlastního kapitálu (ROE-return
of equity):
             zisk
       ROE 
          vlastní kapitál

      zisk           výnosy      aktiva
   ROE                  
      výnosy          aktiva    vlastní kapitálROE  ziskovost rentabilit a tržeb   obrat aktiv  finanční páka
Ukazatelé pro finanční
   analýzu
• ukazatelé výnosnosti:
výnosnostcelkovýchaktiv (ROA)  rentabilit a tržeb obrat aktiv

       zisk    zisk   tržby
 ROA            
    aktiva (netto) tržby aktiva (netto)
              zisk před úroky a zdaněním (EBIT)
 výdělečná síla podniku 
                     aktiva
       »       , kde z …..zisk
                  k0….náklady kapitálu
  EVA  Z  k0  ( A   KZ ) A ….aktiva celkem (netto)
                  KZ …krátkodobé závazky
Ukazatelé pro finanční
   analýzu
• ukazatelé aktivity:
        tržby
 obrat zásob 
        zásoby

            365
 doba obratu zásob 
           obrat zásob

               pohledávky   pohledávky
 doba inkasa pohledávek          
             jednodenní tržby   tržby
                         365
               krátkodobé závazky
 doba splatnosti závazků 
                 denní tržby
Ukazatelé pro finanční
   analýzu
• ukazatelé zadluženosti:

           EBIT
 úrokové krytí 
         úrokové náklady

                 EBIT
 úverové krytí 
                rocnisplátky jistiny
         úr.náklady 
               (1- sazba daně z príjmu)
   Ukazatelé pro finanční
      analýzu
   • ukazatelé likvidity:
                 obežná aktiva
  bežná likvidita 
           krátkodobé závazky  krátkodobé úvery

                    obežná aktiva - zásoby
rychlá likvidita (acid test) 
                krátkodobé závazky  krátkodobé úvery

              krátkodobý financní majetek
  hotovostnípomer 
           krátkodobé závazky  krátkodobé úvery
  Ukazatelé pro finanční
     analýzu
  Přijatelné hodnoty pro jednotlivé stupně likvidity:
  - Běžná likvidita     1,5 – 2,5
  - Rychlá likvidita    1 -1,5
  - Hotovostní poměr    0,5

 ukazatelé tržní hodnoty:
                  zisk        zisk na akcii (EPS)
 výnosnostakcie                   
          tržní hodnota akciového kapitálu   tržní cena akcie


                 tržní cena akcie
 výnosovýpomer (PE ratio) 
                  zisk na akcii
  Hodnocení efektivnosti
     investic
Financování podniku - získávání finančních zdrojů a jejich alokace
v jednotlivých podnikových aktivitách

Hlavní úkoly finančního řízení:
  získání kapitálu,
  rozhodnutí o jeho umístění v jednotlivých časových etapách,
  rozhodnutí o rozdělení podnikem vyprodukovaného kapitálu (zisku),
  plánování, zaznamenávání, kontrolování jednotlivých fází finančních toků.

Faktory ovlivňující finanční řízení:
  faktor času
  faktor rizika
    Podstata alternativního
     nákladu kapitálu

          hotovost inv. příležitost        akcionář    inv. příležitost
          podnik
(reálné aktivum)        (společník)  (finanční aktivum)
  Současná hodnota – PV
    (present value)
- výpočet pomocí tzv. metody diskontování

výpočet PV v prvním roce:

    C1
 PV       , kde c1 ……peněžní tok v prvním roce investování
   1  r1      r1…….výnosová míra v roce 1 (alternativní náklad kapitálu)

          1 ….diskontní faktor
         1  r1
výpočet PV ve druhém roce:
     C2
 PV         , kde c2 ……peněžní tok v druhém roce investování
   (1  r2 ) 2      r2…….výnosová míra v roce dva
  Současná hodnota – PV
   (present value)
Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky
za 2 roky:
          C1    C2
       PV     
          1  r1 (1  r2 ) 2

Výpočet hodnoty aktiva vytvořeného peněžními toky
za t let:      n
              Ct
       PV  
          t 1 (1  rt ) t
            - vzorec pro diskontovaný peněžní tok
Pravidlo čisté současné
  hodnoty - NPV
Výpočet NPV:
                       n
                  Ct
    NPV  C0  PV  C0  
              t 1 (1  rt ) t
      C0 ….peněžní tok v zahajovacím obdobíPoužití NPV – hodnocení efektivnosti investic:
- NPV > 0 investici uskutečníme
- NPV < 0      investici odmítneme
- NPV = 0      investice je marginální

								
To top