Prezentace 11-12 by hcj

VIEWS: 1 PAGES: 38

									Výrobní proces
§  Výroba je základní činností výrobního 
  podniku 

§  Výrobní proces
  = proces přeměny vstupů na výstupy  za 
  účelem tvorby nové hodnoty 
Řízení výroby a výroba jako transformační proces

      Poptávka      Řízení výroby      Vliv okolí
      Vstupy       Výrobní proces      Výstupy
Vstupy:        Výstupy:         Poptávka a vliv okolí

   zařízení  produkty nebo
   práce   služby pro zákazníka
   materiál
   informace

Řízení výroby
 vlastní aktivita manažerského vedení
Povaha výrob (členění výroby, její organizace) 


     Výroby: hlavní, pomocné, vedlejší, obslužné      
     Členění výrob z hlediska technologického 

     
            Výroby mechanick é
            Výroby chemick é
            Výroby biochemick é
     
      Vnitřní členění výrob   
Základní pojmy

   Výrobní operace
   Výrobní cyklus
   Výrobní várka
   Výtěžek várky
   Sled várek

1. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění:
    a) Předvýrobní cyklus
    b) Vlastní výrobní cyklus
 
2. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění: 


     a) časy technologických operací

             b) časy netechnologických operací
              doba na dopravu
              doba na kontrolu
              doba na adjustaci

     c) časy čekání a ztrát
Chronogram
Harmonogram    časová osa
 
 
 
 

    sled várek        s = 1,5 hod
    trvání výrobního cyklu  tv = 3,2 hod
Zdvojení aparátu
 
 
 
 
    sled várek           s = 1,2 hod
    trvání výrobního cyklu     tv = 3,2 hod

Přidáním zásobníku
 
 
 
 
 
    s1 = 1,5 hod  =    s2 = 1,5 hod
    tv1 = 4,7 hod      tv2 = 3,2 hod
 Členění výrob z časového hlediska     kontinu ální výroba
    diskontinu ální výroba

 Členění výrob podle počtu a typu vznikajících výrobků     sdružen á výroba
           - absolutní sdruženost
            - relativní sdruženost
 
    štěpen á výroba
 Členění výrob z hlediska organizace výroby 


     výroba kusov á
         - univerzálnost strojů + vysoká kvalifikace
       pracovníků
         - postupný způsob výroby
 
     výroba s ériová
      - příznivější struktura výrobního cyklu.
      - výrobní série
      - postupný způsob výroby po dávkách
      - příp. hromadný způsob výroby
 
     hromadn á výroba
      - předmětné uspořádání strojů (výrobní linka)
      - efektivnější způsob výroby
Cíle řízení výrobního procesu 


      - předmět – výrobek
      - výrobní služba
      - jiná služba - výsledek jiné činnosti podniku


         činnost                  určeno pro


                  polotovar
         výrobní                  další zpracování
                   výrobek
         obchodní                   odběratele
                  obchodní 
                   zboží
   
      Schéma postavení polotovaru, výrobku, obchodního
    zboží
Kvalita výrobku 
          - normy jakosti
                 - zmetek, odpad
                      - opravitelné zmetky
                      - neopravitelné zmetky
                - technická kontrola  
Standardizace ve výrobě 
           Technicko hospodářské normy (THN)
 
  Cíl standardizace:
      snížit rozmanitost a nahodilost v řízeném procesu, 
      zajistit jednoznačnost výkladu přijatých rozhodnutí, 
      přístupů a použitých prvků.
   
  Jednotlivé oblasti standardizace 

    A. Standardizace řídícího procesu
         Ø Standardy pro základní organizační vztahy podniku 
               (organizační normy)
        Ø Standardy pro dílčí činnosti 
      Ø Standardy pro principy kódování a číselníky 
 B. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu
   Ø Materiálové standardy  
   Ø Standardy strojů a zařízení 
   Ø Standardy nástrojů, nářadí a přípravků

 C.Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu
  Ø Standardy technické přípravy výroby, montážních postupů   
   (technické normy)
  Ø  Standardy technologických postupů (technologický předpis)
  Ø  Standardy pracovních postupů (pracovní předpis)
D. Standardizace  vztahů  ve  spotřebě  a  využití 
  výrobních činitelů
           - normy spotřeby materiálu a energie
                   - normy kapacit
                    - normy času a práce
prvek         ukazatel skutečné    THN
           úrovně
materiál   měrná spotřeba        norma spotřeby materiálu
       materiálu           (stechiometrická měrná spotřeba)
energie    měrná spotřeba energie    norma spotřeby energie

výrobní    výkon výrobního zařízení výkonnost výrobního zařízení
zařízení   časové využití      využitelný časový fond
       celková produkce     výrobní kapacita

pracovníci  výkon dělníka         výkonové normy
Základní vlastnosti THN:
           - konkrétní - specifické
               - dynamické
               - reálné
               - technicky i ekonomicky odůvodněné
               - aktuální
 Použití THN: 
           - pro dosažení kvalitní produkce a plánovaných nákladů
              - při plánování výroby
              - při sestavování plánových kalkulací
              - při tvorbě plánu nákupu surovin a materiálů
              - při optimalizaci velikosti zásob
           - jako podklad pro hodnocení výsledků motivace pracovníků ve
        výrobě
 Zdroj informací
Materiál ve výrobě 
       - základní materiál, surovina
       - pomocný materiál
       - katalyzátory - speciální prostředky


                    výrobní proces
                rozpracovaná 
                              rozpracovaná 
                        polotovary
                 výroba
                                výroba
        výrobní                            hotové 
 materiál                                 výrobky
        zásoby
                                      na skladě

                nedokončená  výroba


        Tok materiálu výrobním procesem
Tok materiálu výrobním procesem
 
Látkové bilance 
             - sledování využití materiálu ne výrobě
              - druhotný odpad, zmetek, ztráty
 
    Forma látkové bilance
                     - bilanční tabulky
                     - schéma toku materiálu výrobou
Látková bilance 2-naftolu ve výrobě kyseliny G a R

              kg jako                kg jako
   vstup      kg          výstup      kg
              2-naftol                2-naftol
  2-naftol     100  100 ,0   sůl kyseliny G   137,0  65,9
filtrát po čištění
           10,5   5,1    sůl kyseliny R   41,9   19,9
  kyseliny G
                    ztráta v louzích
                              7,2   7,2
                    (jako 2-naftol)
                    ztráta v pracích       5,2
                              10,9
                      vodách
                    nezjišt. ztráty a
                                   6,9
                    bilanční chyby
  celkem          105,1     celkem          105,1
           2-naftol  100          filtrát  5,1chyby  6,9
        sůl G surová  65,9    filtrát 32,3
                  prací                louhy  7,2
                  voda  
                   2,0               prací  voda  
                                     5,2
                  filtrát  
                   5,1

       sůl G  60,8            sůl R  
                        19,9
         2-naftol
          100                   nezjištěné 
filtrát
                    ztráty
 5,1
                     6,9
               louhy
               7,2
          Sůl R  prací 
     Sůl G       voda
      65,9   19,9
               5,2
     Ukazatele využití materiálu 

   §  měrná spotřeba materi álu (sij )
   §  stechiometrick á měrn á spotřeba ( sij(st) )
   §  měrný výtěžek ( qij )
   §  stechiometrický měrný výtěžek ( qij(st) )
   kde    Si … množství spotřebované i-té suroviny
        Qj … množství vzniklého j-tého výrobku
    
§  výtěžnost (v)
§  stupeň konverze (k)
    kde  Si … množství nově vstupující suroviny
       Sc … množství cirkulující suroviny
§  měrná ztráta (z)                kde sij  … měrná spotřeba

                  sij (st) … stechiometrická měrná spotřeba
§  určení hodnot ztrát
        z materiálových bilancí
  Sdružené výroby    (vzniká více výrobků)
§  skupinová měrná spotřeba (s i )                kde:
                 Si … množství i-té suroviny v procesu
                Qj … množství získaného produktu j
                Qv … množství vedlejšího produktu
                Qz … množství produktu zvoleného za základní
                ∑Q … celkové množství produkce
  Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)§  měrný výtěžek nebo spotřeba vztažená k základní surovině (q  z ),(s iz )
             kde:

             ∑Q … celkové  množství  produktu  získaného 
                 v jednotlivých výrobních stupních
             Sz   …  spotřeba základní suroviny
             Si   … spotřeba i-té suroviny
  Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)


                  kde:
§  souhrnná měrná spotřeba (s ik) ∑S …     celkové  množství  suroviny 
                         potřebné pro výrobu produktu Qk
                   sik…    je  měrná  spotřeba  této  suroviny 
                         v jednotlivých výrobních stupních
                   Qk…    množství  produktu  získaného  v k-
                         stupních výroby


  S0         Q1          …             Qk
      stupeň 1       stupeň 2        stupeň k
      Schéma výpočtu měrných spotřeb ve stupňovitých výrobách
 Funkce norem spotřeby materiálu a jejich tvorbaA. Funkce norem:

 Ø Plánová 

 určení předpokládané spotřeby materiálu na plánovanou produkci
 kde Si  … předpokládaná spotřeba materiálu i za dané období na produkci
  Qj
   Nsij … norma spotřeby i-tého materiálu na j-tou produkci
Určení potřeby přísunu materiálu na sklad - potřeba dodávek Pi 
  kde Pi …potřeba přísunu i-tého materiálu do skladu na období td pro zajištění
  Qj
    Si…= předpokládaná spotřeba materiálu i v období td
    Zi…zásoba i-tého materiálu – skutečná, zjištěná ve skladu ke dni propočtu
  Pi
    Doč.i … očekávané dodávky i-tého materiálu ode dne propočtu do počátku
        období td
       …předpokládaná spotřeba i-tého materiálu na celou produkci ode
  dne      propočtu do počátku období td
    td …počet dnů v období
    Nzči(opt) …časová norma optimální zásoby i-tého materiálu ve skladu na
          počátku období td (o časových normách v kap. 11.7)
Ø Další funkce norem spotřeby:

 §operativní

 §stimulativní

 §vymezující Tvorba norem:
  Základním předpokladem plného uplatnění norem spotřeby je 
   stanovení:
  § Přesné specifikace výchozího materiálu

  § Jednoznačné stanovení normy spotřeby v příslušné měrné jednotce

  § Určení základních technologických podmínek, pro které norma platí

								
To top