Docstoc

Ljungbackens skola F_r_ldrafrukost M_ndagen 12 november 2012

Document Sample
Ljungbackens skola F_r_ldrafrukost M_ndagen 12 november 2012 Powered By Docstoc
					Ljungbackens skola Föräldrafrukost
   Måndagen 12 november 2012

            VÄLKOMNA
         • Hur arbetar skolan 
          med läs- och 
          skrivutveckling?
         • Hur kan du som 
          förälder på bästa 
          sätt stötta ditt barn i 
          sin läs- och 
          skrivutveckling?


                      1
Varför föräldrafrukost?
Hem och skola ansvarar 
gemensamt för elevernas 
skolgång och ska tillsammans 
skapa bästa möjliga 
förutsättningar för barnens 
utveckling och lärande
              2
 Läsåret 2012-2013
• Idag, 12 november 2012
    Läs- och skrivutveckling 


• Februari & april 2013
    Angående vårterminens föräldrafrukostar så 
  återkommer vi med datum och innehåll
  Dagens föräldrafrukost

• Hur arbetar skolan med läs- och 
 skrivutveckling?

• Hur kan du som förälder på bästa sätt 
 stötta ditt barn i sin läs- och 
 skrivutveckling?

                   4
  Hur arbetar skolan med läs- 
    och skrivutveckling?
•  Klasscreening och individuella kartläggningar
•  Helklass, grupp och enskilt
•  Varierade teorier och metoder
•  Varierat material och sammanhang
•  Högläsning och samtal
•  Läskvart varje morgon
                     5
  Utbildningen ska…

… vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.                6
  Några teorier om inlärning
Kognitivism
Kunskapskonstruktionen betraktas som en process. Vad händer i 
inlärarens huvud? 
•  Den proximala utvecklingszonen

Konstruktivism
Individen kunstruerar själv sin kunskap. Elevens idéer och 
lärandemiljön är viktiga.
Sociokulturell teori
Inlärning sker alltid i ett sammanshang. Var och med vem/vilka?
•  Scaffolding
                               7
Läsförståelseutveckling beror på individens 
kognitiva faktorer och ålder, men också i hög 
grad på motivation och den omgivande 
sociokulturella kontexten.                         8
    Några teorier om läsning
• Pseudoläsning – ”läser” namn, skyltar, logotyper (läser av bilden)
• Logografisk läsning – enskilda ord känns igen på form och längd
• Alfabetisk- fonologisk läsning – kan bokstävernas namn, ljud 
 och form och förstår sambandet, dvs syntes (hur bokstavsljuden dras 
 ihop till ord) och analys (hur ord delas upp i bokstavsljud)
• Ortografisk läsning - avkodningen automatiserad och mentala 
 resurser frigörs och kan användas till tolkning och förståelse 


                                  9
Förutsättningar för att lära sig 
   läsa och skriva?

  Språklig medvetenhet – språkets form

  Avkodning x Förståelse x Motivation 
        = Läsning

Inkodning x Budskapsförmedling x Motivation 
        = Skrivning

                      10
    Samband mellan läsning 
      och skrivning
• Även skrivandet har nivåerna; skriva på lek, logografisk, 
 alfabetisk och ortografisk
• Nivåerna behöver inte komma i en bestämd ordning, de 
 kan växelverka och utvecklas parallellt
• De kan vara på olika nivåer, t.ex. läsnivå – logografisk 
 och skrivnivå – skriva på lek
• Läsningen en väg till skrivningen, bl.a. känner igen ord
• Skrivningen en väg till läsningen, bl.a. syntes och 
 analys av bokstavsljud och ord
    När läs- och skrivinlärningen inte 
        ”flyter på” - orsaker

•  Biologiska – bl.a. ärftliga faktorer
•  Språkliga – talspråkliga färdigheter och kognitiv bearbetning
•  Perceptuella – auditiv och visuell varseblivning
•  Miljöbetingade – hemma och i skolan                              12
  Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i svenska
                i slutet av årskurs 3
•  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på 
  ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga 
  delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom 
  kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera 
  detta till egna erfarenheter. 
•  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven 
  använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta 
  använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven 
  skriver har tydlig inledning, handling och avslutning. Eleven kan söka information ur någon 
  anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av 
  faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som 
  används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan 
  eleven förtydliga och förstärka sina budskap. Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge 
  enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och 
  förtydliga sina texter på ett enkelt sätt. 
•  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer 
  och framföra egna åsikter. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven 
  dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga 
  instruktioner. 
                                              13
 Hur kan du som förälder på bästa 
  sätt stötta ditt barn i sin läs- och 
      skrivutveckling?
• Lyssna när ditt barn läser dagligen, 
   10 – 15 minuter
• Läs högt för ditt barn
• Samtala om texter ni möter tillsammans
• Lek med bokstäver och ord
• Böcker och dagstidningar
• Dator
• Läxor                 14
       Vi är många…
•  Lärare
•  Fritidspersonal
•  Föräldrar
•  Specialpedagog och speciallärare
•  Skoldatateket
•  Elevhälsoteamet - kurator, skolsköterska & rektor
•  Läkare
•  Logoped
•  Psykolog
                          15
Kod-Knäckarna är ett stöd för föräldrar till barn 
med läs- och skriv-svårigheter. Vi vet hur svårt det 
kan vara att se sitt barn kämpa med orden och 
bokstäverna och att inte veta hur man bäst kan 
hjälpa till.  
 Välkommen till Kod-Knäckarna
En del barn har lätt för att lära sig läsa medan 
andra behöver kämpa betydligt mer för att erövra 
bokstäverna och orden. Det är lätt att känna sig 
maktlös när ens barn har problem med läs- och 
skrivutvecklingen, men det finns mycket ni som 
föräldrar kan göra.
  Hur kan jag hjälpa mitt barn?
                 Öva och
Du är i första hand ditt barns   repetera
förälder och du ska inte ta 
över lärarens uppgift kring 
läs- och skrivinlärningen. 
Men det är en stor fördel om 
du och läraren har ett gott 
samarbete, så att du kan 
hjälpa ditt barn med att öva 
hemma på det man lär sig i 
skolan.
                    Lek med
                    språket!
                 Skoja om tokiga ord
Särskilda, förberedda 
                 Hitta ord som rimmar
övningar är bra att hålla på 
                 Anna panna sockerkanna, 
med – korta stunder. Men      Markus sparkus cykelbarkus
glöm inte att vardagen är full   Samma begynnelseljud 
av andra tillfällen när du kan   Maja-moster-muffins-mysig
leka med språket och träna     Vad ord blir om man tar 
läs- och skrivförmågan med     bort ett ljud i dem
ditt barn, utan att det känns   - Vad blir ’gapa’ om jag tar   
                 bort ’g’?
som plugg!
                 Högläsning
                 Skriva inköpslistan 
Sporra ditt barn och beröm varje framsteg hur 
litet det än må vara. Lyft fram de saker som 
ditt barn är bra på och de fina egenskaper ditt 
barn har som person. Hitta tid för att göra 
roliga saker ihop som barn och förälder, så att 
inte all tid läggs på skolarbetet.
                        •


                    Barnens
                    självkänsla
Du stöttar ditt barn genom att 
hjälpa till att avgränsa problemen, 
och lyfta fram sådant som går      Det viktigaste vi 
bra. Beröm fungerar bättre än      kan hjälpa våra 
kritik som morot. I uppgifter där    barn med, är att 
stavningen inte är huvudsaken      bevara deras 
kan man bortse från stavfelen och     självkänsla.
fokusera på innehållet.
Med hjälp av övningarna i Hitta läsningen! gör 
du en spännande resa in i bokstävernas värld 
tillsammans med ditt barn. Bodil Andersson 
Rack, legitimerad logoped med bred erfarenhet 
av arbete med läs- och skrivsvårigheter, ger dig 
vägledning i hur du ska hitta just ditt barns nivå 
och hur ni kan göra övningarna tillsammans. 
Övningarna är utformade som lekar och går lätt 
att utföra i vardagen.


            Hitta läsningen!
  Så hjälper du ditt barn att lyckas med ljud och bokstäver
“Föräldrar – en resurs för sina 
barn” är ett informationsmaterial 
som beskriver vad läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är. På 
ett enkelt sätt får du veta hur du 
kan hjälpa ditt barn i vardagslivet 
och med skolarbetet redan från 
starten. 
“Föräldrar – en resurs för sina 
barn” är gjort för föräldrar, men 
även lärare efterfrågar materialet 
som kan ligga till grund för en bra 
dialog. Materialet betonar 
betydelsen av samarbete mellan 
föräldrar och lärare.
                    http://www.kodknackarna.se/
Välkomna med frågor


24


     Rektor Sigrid Sturegård 
   Specialpedagog Kristina Widmark
      Ljungbackens skola

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/18/2013
language:Swedish
pages:24