Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

2010 鮯z Bevezet閟 t鰎t閚閟zeknek

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                BEVEZETÉS A NÉPRAJZBA
           történelem alapszakosok számára: BBN-TRN-111
                    2010 őszi félév
        Mohay Tamás, egy. doc., Néprajzi Intézet, Tárgyi Néprajzi Tanszék

    Vizsgán az alábbi témákról és szakirodalmi tételekről önállóan, összefüggően kell tudni
    beszélni és kérdésekre válaszolni, konkrétumokra, részletekre is kitérve.
    A kötelező irodalom teljes egészében fel van adva.
    Az ajánlott irodalom cím alatt felsorolt könyvek közül legalább kettőt kell alaposabban
    ismerni (szerző, műfaj, szerkezet, tartalom, módszertan, szerkesztés, hivatkozások).

Tematika és kötelező irodalom:
Alapvető könyvek, áttekintő ismeretük szükséges, a továbbiakban rövidítve:
MNL: Magyar Néprajzi Lexikon I–V. Főszerk. Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.
   neten a Magyar Elektronikus Könyvtárban (http://mek.oszk.hu/02100/02115).
MN:. Magyar Néprajz nyolc kötetben. II–VIII. kötet. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Budapest,
   1988– (http://mek.oszk.hu/02100/02152), CD-n is megjelent az Arcanum kiadásában.
    Neten elérhető az Ethnographia c. folyóirat teljes szövege is a www. arcanum.hu oldalról.


1. A néprajz általában. A) Néprajz: tárgya, felosztása, eredete és értelme. Emlékezet, adat, tény,
   idegen, terep, változás, idő. B) A néprajz Janus-arcai: közismeret és tudomány; történeti- és
   társadalomtudomány; tudomány és művészet. Közvélekedések a néprajzról. C) A néprajz
   helye a tudományok rendszerében, rokon területek. Etnológia, antropológia, szociológia,
   történettudomány.
    MNL: néprajz, etnográfia, etnológia, folklór, folklorisztika, társadalomnéprajz kutatásának
    története címszavak és utaltjaik
2. Alapfogalmak. A) Kultúra, népi kultúra. B) Hagyomány, változás. C) Paraszt, nép, nemzet.
    MNL: kultúra, hagyomány, nép, paraszt címszavai és ezek utaltjai
3. A néprajzi gyűjtés alapjai. A) Felderítés, leírás, interjú, kérdőív, kartográfiai módszer. B)
   Monografikus tárgygyűjtés, megfigyelés, hosszú terepmunka. C) Folklór anyag gyűjtése.
    FÉL Edit: A saját kultúrájában kutató etnológus. Ethnographia 102. (1991). 1-2. sz. 1-8.
4. Történelem és néprajz. A) Történeti változások a paraszti kultúrában. B) Történeti források
  néprajzi felhasználása. C) Múlt-rekonstrukció.
    VARGYAS Lajos: Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Néprajzi Értesítő
    XIII.(1961) 5–20. Újra közölve: Keleti hagyomány – nyugati kultúra: néprajzi, zenei, irodalmi
    tanulmányok második gyűjteménye. Budapest, Püski, 1999.
    Neten: http://www.neprajz.hu/neprajzi_ertesito/1961.PDF
5. A népi kultúra térbeli tagoltsága. A) A táji tagoltság és térbeli szerkezet tényezői. B) Nagytáj,
   kistáj, néprajzi csoport, etnikai csoport, táji csoport. C) Kartográfiai módszer, néprajzi
   atlaszok
    ANDRÁSFALVY Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethnographia
    LXXXIX. (1978) 230–243.
                                                 2
6. A népi kultúra társadalmi tagoltsága. A) Rétegek, csoportok. B) Falu és külvilág,
   intézmények, hatalom. C) Család, rokonság. Egyének és életutak.
    Magyar Néprajz VIII. kötet: Társadalom. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Bp. 2000.
    Bevezetés (13–28.), Társadalmi tagozódás (484–531.), Egyének és életutak (760–790.) c.
    fejezetek
7. Néprajzi témakörök. A) A megélhetés: földművelés, állattartás, kiegészítő foglalkozások. B) A
   felhasználás: település, építkezés, ház, lakás. C) Stílus, ízlés, jel és jelzés: táplálkozás,
   viselet, népművészet
    FÉL Edit – HOFER Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest,
    Balassi, 1997. Egy kiválasztott fejezet a könyvből.
    Neten: http://mek.oszk.hu/04900/04950/04950.pdf
8. Folklór témakörök. A) Szövegek, műfajok. B) Szokás, ünnep, vallás, hiedelem. C) Zene
   (vokális, hangszeres), tánc (típusok, dialektusok, egyéniségek)
    VOIGT Vilmos (szerk.): A magyar folklór. Budapest, Osiris, 1998. áttekintés, 15–37,
    valamint egy kiválasztott fejezet a 3–13. fejezetek közül
9. Tudománytörténet: nemzedékek, kérdések, kutatók, teljesítmények. A) Előzmények,
   reformkor: nemzeti kultúra építés, önazonosság, határok. Bél M., Tessedik S., Fényes E.,
   Kriza J., Erdélyi J., Ipolyi A. B) Pozitivizmus: őstörténet, szakmai alapok, intézményesülés,
   összegzések. Herman O., Jankó J., Györffy I., Katona L., Sebestyén Gy., Bartók B. C)
   Huszadik század második fele: megújulási törekvések, társadalmi problémák,
   összehasonlítás. Tálasi I., Fél E., Gunda B., Bálint S., Ortutay Gy.,
    A felsorolt kutatókról szóló címszavak a Néprajzi Lexikonból.
10. Intézmények. A) Múzeumok, múzeumi hálózat, gyűjtemények, kiadványok. B) Oktatás,
    egyetemek, C) Társaságok, kutatóintézetek.
    A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerk.: FEJŐS Zoltán. Budapest, Néprajzi Múzeum,
    2000. Bevezető (9–49), valamint egy kiválasztott alfejezet az I–II–III. fejezetekből.
11. A néprajz Európában. A) Témák, problémák, módszerek. B) Szomszéd népek. C) Európai
  etnológia
    DOBROWOLSKI, Kazimierz: A hagyományos paraszti kultúra. Ethnographia LXXXIII.
    (1972.) 1–28.
12. Jelenkutatás, mai problémák, kitekintés. A) A népi kultúra „megalkotása” és „felhasználása”.
    B) Mai népi kultúra, jelenkutatás. C) Modernizáció, globalizáció, hagyományőrzés
    Magyar Néprajz VIII. kötet: Társadalom. Főszerk.: Paládi-Kovács Attila. A falusi
    társadalom a szocializmus időszakában (977–1006.) c. fejezet
                                                3
                  További ajánlott irodalom
               két kiválasztott mű ismerete kötelező


1. ANDRÁSFALVY Bertalan: Magyar népismeret (néprajz történészeknek). Budapest,
   Tankönyvkiadó, 1990. (egységes jegyzet)
2. BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Budapest, Corvina, 1979.
   (neten: http://mek.oszk.hu/02700/02789)
3. BALASSA Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Budapest, Gondolat, 1989.
4. BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest, 1906. (reprint:
   Budapest, 1992.)
5. BAUSINGER, Herman: Népi kultúra a technika korszakában. Budapest, Osiris, 1995.
6. BURKE, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest, Osiris, 1991.
7. ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Budapest, 1942. Újra kiadva: A magyar
   társadalomról. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 83–252. (Erdei Ferenc összegyűjtött
   művei)
8. FÉL Edit – HOFER Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest, Balassi,
   1997.
   neten pdf-ben: http://mek.oszk.hu/04900/04950
9. GUNDA Béla: Néprajzi gyűjtőúton. Budapest, Gondolat, 1956.
10. GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Budapest, 1939.
   (újabb kiadása: Debrecen, 1993. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 1.sz.)
11. HOFER Tamás (szerk.): Történeti antropológia. Budapest, MTA NKI, 1984.
12. HOFFMANN Tamás: Európai parasztok I.: A munka. Budapest, Osiris, 1998.
   II. Az étel és az ital. Budapest, Osiris, 2001.
13. JANKÓ János: Kalotaszeg magyar népe. Budapest, 1892. és reprint: 1993. (Budapest, Néprajzi
   Múzeum; sajtó alá rendezte Hála József)
14. KÓSA L.: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–
   1920). Budapest, 19983.
15. KÓSA László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989. és újabb kiadás is
   neten: http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b53
16. KÓSA László – FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1975.
17. KUNT Ernő: Az antropológia keresése. Budapest, L’Harmattan, MTA NKI, 2003.
18. Múltunk jövője. Szabadelvűek a népi kultúráról. Budapest, 1993.
19. PALÁDI-KOVÁCS Attila (szerk.): Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest, Gondolat,
   1985. (A magyar néprajz klasszikusai)
20. SZARVAS Zsuzsa: Tárgyak és életmód. Budapest, MTA NKI, 1988.

								
To top