2006 鮯z Bevezet閟 szakosoknak by changcheng2

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                  BEVEZETÉS A NÉPRAJZBA
         néprajz szakosok és néprajz minor szakosok számára: BBN-NEP-101
             Tematika és kötelező irodalomjegyzék, 2006 őszi félév
                    Mohay Tamás, egy. doc.

    Vizsgán az alábbi témákról és szakirodalmi tételekről önállóan, összefüggően kell tudni
    beszélni és kérdésekre válaszolni, konkrétumokra, részletekre kitérve is, néprajz szakosok
    esetében hasznosítva a szemináriumi megbeszélések tanulságait is. A további ajánlott
    irodalom cím alatt felsorolt tételek közül legalább hármat kell alaposabban ismerni.

1. Néprajz: tárgya, felosztása, eredete és értelme. Alapfogalmak: adat, tény, idegen, terep, változás, idő,
  emlékezés. A néprajz Janus-arcai: közismeret és tudomány; történeti- és társadalomtudomány; tudomány
  és művészet.
    VOIGT Vilmos: Alapismereti bevezetés a néprajz iránt érdeklődő hallgatóknak. Debrecen, 1989.
    /Néprajz egyetemi hallgatóknak 1./
2. Kultúra, népi kultúra. Hagyomány, változás. Paraszt, nép, nemzet.
    SHILS, Edward: A hagyomány. In: Hagyomány és hagyományalkotás. Szerk: HOFER Tamás –
    NIEDERMÜLLER Péter. Budapest, 1987. 15–66.
    SÁRKÁNY Mihály: Parasztság és termelési viszonyok. Népi Kultúra –Népi Társadalom XIII. (1983)
    21–37.
3. A néprajzi gyűjtés alapjai
    ORTUTAY Gyula: A magam gyűjtéséről. In: A nép művészete. Bp. 1981. 114–130.
4. Kutatástörténet és intézmények.
    KÓSA László: A magyar néprajz a két világháború között – új tudományos célok és gyakorlati
    feladatok. Ethnographia 100. (1989) 342–355.
    PALÁDI-KOVÁCS Attila: A néprajz helye a társadalomtudományok mai rendszerében és
    szervezetében. A Miskolci Hermann Ottó Múzeum Közleményei 26. (1989.) 1–9. Újra közölve:
    Tárgyunk az időben. Néprajzi kihívások és válaszok. Debrecen, 2002. 81–96.
5. Néprajzi muzeológiai kitekintés.
    Néprajz a magyar múzeumokban. Szerk. SELMECZI Kovács Attila és SZABÓ László. Budapest –
    Szolnok, 1989. (áttekintés és két kiválasztott megye anyaga)
    A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerk.: FEJŐS Zoltán. Budapest, Néprajzi Múzeum, 2000.
    Bevezető (9–49), valamint két alfejezet az I–II–III. fejezetekből.
6. Néprajzi forrásismeret.
      Magyar Néprajzi Lexikon. Főszerk. ORTUTAY Gyula. Budapest, 1977–1982. I–V. k.
      Magyar néprajz. Főszerkesztő PALÁDI-KOVÁCS Attila Megjelent: 2–8. kötet, Bp. 1988–2001.
7. A paraszti társadalom. Rétegek, csoportok. Falu és külvilág, intézmények, hatalom. Család, rokonság.
  Egyének és életutak.
    WELLMANN Imre: Közösségi rend és egyéni törekvések a 18. századi falu életében. Történelmi
    Szemle 1980. 376–449.
    FARAGÓ Tamás: Háztartás, család, rokonság. Jegyzetek a legújabb család- és rokonságkutatási
    eredmények kapcsán. Ethnographia 1983. 216–254.
8. Történeti változások és ezek kutatása a paraszti kultúrában
    HOFER Tamás: Három szakasz a magyar népi kultúra XIX–XX. századi történetében. Ethnographia
    LXXXVI. (1975) 2–3. 398–414.
    VARGYAS Lajos: Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Néprajzi Értesítő XIII.(1961) 5–20.
                                                       2
9. Történeti forrásfelhasználás és múlt-rekonstrukció.
    ANDRÁSFALVY Bertalan: A Sárköz és a környező Duna-menti területek ősi ártéri gazdálkodása...
    Budapest, 1973. (Vízügyi történeti füzetek.)
    K. CSILLÉRY Klára: A magyar bölcső eredeti formája. Néprajzi Értesítő 1966. 5–47.
10. Táji tagolódás, térbeli szerkezet, népcsoportok. Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély, Kárpátokon túliak.
  Nemzetiségek. Kartográfiai módszer, néprajzi atlasz.
    ANDRÁSFALVY Bertalan: A táji munkamegosztás néprajzi vizsgálata. Ethnographia LXXXIX.
    (1978) 230–243.
    BARABÁS Jenő: A Magyar Néprajzi Atlasz helye és jelentősége az európai etnológiai
    kutatásokban. MTA I. (Nyelv- és Irodalom) Osztály Közleményei 1967. 117–133.
    KÓSA László – FILEP Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1975.
11. Tárgyi világok, tárgyegyüttesek, tárgyak élete. A megélhetés és gazdálkodás tárgyai.
    FÉL Edit – HOFER Tamás: A monografikus tárgygyűjtés. Néprajzi Értesítő 1964. 5–89.
    FÉL Edit – HOFER Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest,
    Balassi, 1997. előszó: XI–XXIII., bevezetés: 1–18. és két kiválasztott fejezet a könyvből
12. Ízlés, esztétikum: Táplálkozás. Népművészet.
    KISBÁN Eszter: A főtt tészták elterjedése Európában és Magyarországon. In: Közelítések. Szerk.
    Mohay Tamás et al.. Debrecen, Ethnica, 1992. 13–35.
    HOFER Tamás – FÉL Edit: Magyar népművészet. (Bevezető tanulmány és képek, felosztás.)
    Budapest, 1975. (későbbi kiadások más képanyagot tartalmaznak, a tanulmány ugyanaz)
13. A népi kultúra „megalkotása” és „felhasználása”. Mai népi kultúra, jelenkutatás, perspektívák.
    ANDRÁSFALVY Bertalan: Mit jelenthet a néphagyomány a jövő műveltségében? Janus Pannonius
    Múzeum Évkönyve (1983) 241–251. Újra közölve: Hagyomány és jövendő. Budapest, Antológia Kiadó,
    2004, 110–135.
    SÁRKÁNY Mihály: A lakodalom funkciójának megváltozása falun. Ethnographia XCIV. (1983)
    279–285.
                                                       3


                    További ajánlott irodalom


1. A magyarság néprajza I – IV. Budapest, 1933–37. ill. újabb kiadások
2. ANDRÁSFALVY Bertalan: Magyar népismeret (néprajz történészeknek). Budapest, Tankönyvkiadó, 1990.
  (egységes jegyzet)
3. BALASSA Iván – ORTUTAY Gyula: Magyar néprajz. Budapest, Corvina, 1979.
4. BÁTKY Zsigmond: Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest, 1906. (reprint: Budapest,
   1992.)
5. BAUSINGER, Herman: Népi kultúra a technika korszakában. Budapest, Osiris, 1995.
6. BORSÁNYI László: A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethnographia 1988. 53–
   82.
7. BURKE, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában. Budapest, Osiris, 1991.
8. ERDEI Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Budapest, 1942. valamint In: A magyar társadalomról.
   Budapest, Akadémiai Kiadó, 1980. 83–252. (Erdei Ferenc összegyűjtött művei)
9. GUNDA Béla: Néprajzi gyűjtőúton. Budapest, Gondolat, 1956.
10. GYÖRFFY István: A néphagyomány és a nemzeti művelődés. Budapest, 1939. (újabb kiadása: Debrecen,
   1993. A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára 1.sz.)
11. BALASSA Iván: A határainkon túli magyarok néprajza. Budapest, Gondolat, 1989.
12. FÉL Edit – HOFER Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Budapest, Balassi, 1997.
13. HOFFMANN Tamás: Európai parasztok I.: A munka. Budapest, Osiris, 1998. II. Az étel és az ital.
  Budapest, Osiris, 2001.
14. JANKÓ János: Kalotaszeg magyar népe. Budapest, 1892. és reprint: 1993. (Budapest, Néprajzi
  Múzeum; sajtó alá rendezte Hála József)
15. KÓSA László: A magyar néprajz tudománytörténete. Budapest, 1989. és újabb kiadás is
16. KÓSA L.: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880–1920).
  Budapest, 19983.
17. Kulturális kisenciklopédia. Budapest, Gondolat, 1986 (nép, néprajz, antropológia, kultúra címszavak, és
  ezek utaltjai)
18. Kunt Ernő: Az antropológia keresése. Budapest, L’Harmattan, MTA NKI, 2003.
19. Magyar néphagyomány – európai néphagyomány. Szerk. BALÁZS Géza. Budapest – Debrecen, 1991.
20. Magyar Néprajzi Atlasz. Budapest, Akadémiai, 1987–1994. (3 kötet 9 dobozában 634 térképlap)
21. Magyar tájak néprajzi felfedezői. Szerk. PALÁDI-KOVÁCS Attila. Budapest, Gondolat, 1985. (A
  magyar néprajz klasszikusai)
22. Múltunk jövője. Szabadelvűek a népi kultúráról. Budapest, 1993.
23. Néprajzi filmkatalógus. . Szerk. CSORBA Judit ... TARI János. Budapest, 1995. (Néprajzi Filmstúdió)
24. Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk. CSERI Miklós – KÓSA László – T. BERECZKI Ibolya.
  Budapest – Szentendre, 2000.
25. A régi világ falun. A századfordulót követő évtizedek fotográfiái. Vál., bev.: FOGARASI Klára.
  Budapest, Helikon, 1996.
26. SZARVAS Zsuzsa: Tárgyak és életmód. Budapest, MTA NKI, 1988.
27. Történeti antropológia. Szerk.: HOFER Tamás. Budapest, MTA NKI, 1984.
28. VAJKAI Aurél: Szentgál. Budapest, Akadémiai, 1959.

								
To top