book cab64.pmd by jf73ne7df

VIEWS: 66 PAGES: 12

									  
                   ่          ่
 จากอาสาสมัครโครงการ ยาต้านไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี/เอดส์ตางกัน (HPTN 052)
ถาม : ขอช่วยเล่าประวัตสวนตัวคร่าวๆ ให้ฟงหน่อยค่ะ
              ิ ่        ั                มาซักระยะ แล้วก็เลยไม่คิดอะไรมาก คิดว่าต้องอยู่เลี้ยงดูแลลูก ต้องสู้
ตอบ : เป็นคนเพชรบูรณ์แล้วย้ายมาอยู่นครสวรรค์ มีแฟนเป็นคน                ่
                                       แฟนอยูได้ไม่นานก็เสีย ประมาณ 3 เดือนหลังจากทราบผลเลือด คิดว่าถ้าเรา
เชียงใหม่ ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้ว ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ได้ 6 - 7 ปีแล้ว              ้                ั     ั
                                       ตายอีกคนใครจะเลียงลูก ก็ทำใจ มีคนถามว่าทำใจได้ยงไง ก็มนเป็นไปแล้ว
ตอนนี้อายุ 41 ปี มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ปลูกผักสวนครัวบ้าง รับจ้าง       เราจะทำใจให้มันเสียใจมากก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา บ้านอยู่ใกล้อนามัย หมอที่
ดายหญ้าตามบ้านบ้าง ก่อสร้างบ้าง ปลูกนา ทำทุกอย่างแล้วแต่จะมีคน        อนามัยบอกว่าดีแล้วคิดแบบนี้ บางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายก็มี แฟนทำใจไม่ได้
       ่ ิ ่ั                   ั
มาจ้าง บ้านอยูแม่รมอยูกบลูกสาว แฟนคนใหม่ (คนปัจจุบน) และพ่อ          พอทราบว่าติดเชื้อก็ไม่ยอมกินยา กินยารักษาวัณโรคได้แค่เดือนเดียว
ของแฟนคนแรกทีเ่ สียชีวตไปิ                          หลังจากนั้นมาก็ไม่ยอมกิน มาหาหมอครั้งเดียว เราก็ให้กำลังใจแกนะ
                                                  ่   ้ิ ้            ่
                                       ลูกก็ให้กำลังใจ แต่เมือก่อนผูตดเชือจะโดนสังคมรังเกียจ เมือปี 45 - 46 นะ
             ้ ่
ถาม : ทราบว่าตัวเองติดเชือเมือไหร่คะ
                                       โรคนี้จะถูกสังคมรังเกียจ แกทำใจไม่ได้ ไม่ยอมกินยา เอายาซ่อนตาม
ตอบ : ทราบว่าติดเชื้อตั้งแต่ปี 2546 เพราะแฟนคนแรกไม่สบาย เป็น
                                        ่      ่    ้ ้
                                       ทีนอนบ้าง ก็เริมเป็นเชือราขึนสมอง เชือราทีปาก เป็นคล้ายๆ ขีเ้ ถ้า ออกขาวๆ
                                                          ้ ่
เชื้อราขึ้นสมอง และเป็นวัณโรคด้วย ไปนอนโรงพยาบาลอีก 2 คืน
                                       ที่ลิ้น รอบๆ ปากเนี่ย ออกเต็มหมดเลย มีตุ่มขึ้นเต็ม แม้แต่ที่ตาก็ขึ้น เจ็บ
   ้                      ่
ถึงขันเพ้อ พูดคนเดียวตอนกลางคืน ไม่ได้สติ พูดไปเรือย หมอถามว่า
                                       ไม่ทานข้าว เห็นสภาพแฟนแล้ว ก็เลยแบบ..... ทุกวันนีคดในใจคนเดียวนะ
                                                                  ้ิ
                             ั
จะเจาะตรวจเลือดดูไหมหมอสงสัย ก็ให้หมอเจาะเลย อีก 7 วัน ก็นดไป
                                       ถ้าเขามียาให้กิน.... หมอถามทุกวันนี้ว่าถ้าให้กินยาแล้วจะกลัวยาไหม
ฟังผล หมอถามว่าถ้าแฟนมีเลือดบวกแล้วจะทำอย่างไร ก็บอกหมอไปว่า
                                       เห็นแฟนแล้ว มันทรมารนะคนที่เป็นแบบนี้ ก็เลยคิดว่าถ้าเขาให้กินยา
มันเป็นไปแล้วจะทำอย่างไรก็ต้องทำใจ ก็อยากได้รับการรักษา การ
                                                ่ ิ
                                       เราต้องกิน กินเพือชีวตเราจะได้ไม่ทรมาน ทรมานนะโรคนี้ ทรมานมาก ๆ
ช่วยเหลือ เพราะลูกยังเล็กอยู่ หมอบอกว่าแฟนติดเชือนะ หลังจากนัน
                        ้      ้
                                       อย่างแฟนน่าสงสารมาก
ประมาณ 2 เดือน ตัวเองไปตรวจเลือดก็พบว่าตัวเองมีเลือกบวก
                                                ่ั    ิ
                                       ถาม : แล้วในช่วงทียงไม่ได้กนยา มีการดูแลตัวเองอย่างไรบ้างค่ะ
        ่            ้ ึ
ถาม : ตอนทีทราบว่าผลเลือดบวก รูสกอย่างไร คิดอย่างไรคะ
                                                  ิ      ่    ่ื    ู     ิ
                                       ตอบ : คือตัวเองจะไม่กนอะไรไปเรือย ไม่ดมเหล้า ไม่สบบุหรี่ ไม่กนของ
ตอบ : ไม่ ค ิ ด มาก คื อ ตั ว เองเป็ น คนอารมณ์ ด ี ไม่ ค ิ ด ไม่ เ ครี ย ด
                                           ้    ้       ่    ิ
                                       แสลง เนือวัว เนือควาย ของดองเนียจะไม่กนเลย
จุดหนึงก็คอลูก ก่อนทีจะรูวาแฟนติดเชือ อาการเค้าก็เริมทรุดลงเรือยๆ
   ่ ื        ่ ้่        ้      ่      ่
                                                           ั
                                       ถาม : ทราบว่าพีเ่ ปิดเผยผลเลือดให้กบครอบครัว ชุมชน ตอนทีบอก  ่
                                           ผลเลือดเป็นอย่างไรบ้างคะ
                                       ตอบ : ลูกสาวก็ไม่ว่าอะไร คนรอบข้างก็ดี ไม่ว่าอะไร ที่อนามัยก็บอกว่า
                                                                ั       ่
                                       ดีแล้วทีเ่ ปิดเผย เพราะลูกต้องเรียนหนังสือ จะได้รบการช่วยเหลือเรืองลูกด้วย
                                       เป็นเบี้ยเลี้ยงชีพสำหรับผู้ติดเชื้อแต่ต้องเปิดเผย มีใบรับรองแพทย์ รับจาก
                                                                    ุ
                                       ศาลากลาง โดยเข้าบัญชีให้ เดือนละ 500 บาท ก็เอาไว้จนเจือลูก ถึงแม้จะ
                                       เป็นเงินไม่มาก แต่กเ็ ป็นสิทธิของเรา และอีกหลาย ๆ ด้าน ถ้าเราไม่เปิดเผย
                                                       ์
                                       มันเป็นไปไม่ได้ คือเราสบายใจ เราคุยให้เขาฟัง ระบายให้เขาฟัง บางครัง   ้
                                       มาหาหมอ มีคนถามว่าเป็นอะไร ก็บอกว่าเราเป็นเอดส์ ก็จะบอกอย่างนี้
                                       บางคนก็ว่าพูดซื่อไป แต่เราพูดความจริง ไม่โกหกใคร เหมือนเราไม่ได้
                                       โกหกตัวเองด้วย ถ้าเราโกหกตัวเองก็จะรู้สึกไม่ดี ลูกสาวก็ให้กำลังใจดี
                                              ้่          ่         ิ
                                       เพราะแกรูวาพ่อเป็นอะไร ตอนทีแฟนคนแรกเสียชีวต ลูกกำลังอยูชน ป.3   ่ ้ั
            โครงการ                                ้
                                       ถาม : การติดเชือเอชไอวี มีผลกระทบต่อครอบครัวอย่างไรบ้างคะ
 ยาต้านไวรัสในคูผลเลือดเอชไอวี/เอดส์ตางกัน
           ่            ่                ตอบ : ไม่มคะ คนนีกรบได้ (คูคนปัจจุบน) เพราะก่อนจะแต่งงานกัน คุยกัน
                                              ี่    ้็ั   ่      ั
            …รับสมัคร…                       แล้วว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อ ก็บอกว่ารับได้ ดูแลได้ ทุกวันนี้จะป้องกันโดย
                                          ุ              ้ิ ้ ่ั
                                       ใช้ถงยางอนามัยตลอด ขอฝากถึงผูตดเชือทียงไม่เปิดเผยว่าอยากจะให้เปิดเผย
   ้ ่ี ี ้       ่ ี
  ผูทมเชือเอชไอวี ทีมระดับ ซีดี 4 350-550                  เพือสุขภาพตัวเขาเอง เพราะมันก็คงไม่มอะไรทีเ่ ลวไปกว่านีแล้ว ในเมือเป็น
                                         ่                   ี        ้     ่
     และไม่เคยรับยาต้านไวรัสมาก่อน                                        ้
                                       แล้วจะปิดบังไปทำไม ก็ไม่ได้อะไรขึนมา เราเปิดเผย ถ้าใครมีขอแนะนำ ้
             ่ ่ี ั ิ ้
         พร้อมคูทยงไม่ตดเชือ                      ่                  ี
                                       ทีดี ๆ ก็บอกเราได้ ถ้าเราปิดบัง ก็ไม่มใครสามารถช่วยเราได้ ผลเสียจะตามมา
      รับฟังรายละเอียดเพิมเติมได้ท.่ี ..
                 ่                      เร็ว ถ้าเราทำใจไม่ได้ เห็นหลายคนแล้ว แถวบ้านรับไม่ได้ ผลเสียตามมาเร็วมาก
         08-1961-5959                                  ่
                                       หากไม่เปิดเผยคนอืนอาจจะรูเ้ อง ภายหลัง เขาจะรังเกียจ ถ้าเปิดเผยก็กลายเป็น
                           ่
                        สารทีปรึกษาชุมชน 2         ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552
ว่าเขาสงสาร เอ็นดูเรา ถ้าไม่รับว่าเป็นโรคนี้ก็ทำให้เราคิดทำให้เครียด        ถาม : แล้วไม่กลัวผลข้างเคียงของยา
พูดกับใครก็ไม่ได้ ถ้ารับเราก็สามารถพูดได้ มีอะไรก็ไปปรึกษาได้                       ่       ่ื     ่
                                          ตอบ : ไม่กลัว ตอนทีเ่ ริมกินแรกๆ จะมีผนคันแดงๆ ทีแขน ขา ตามตัวไม่มี
                    ้
เขารับฟัง บางคนก็ให้คำแนะนำ ทำแบบนันนะ แบบนีนะ เพราะตัวเอง
                           ้                                 ็      ่ ่ี ็ ู   ่
                                          หน้าก็ไม่มี เวียนศีรษะนิดหน่อย แต่กทำงานได้เพราะทีนกดแลดี เป็นผืนคัน
อยู่กับ อสม.ด้วย ที่อนามัยด้วย เขาก็บอกว่าทำใจได้ดีแล้ว ไม่ต้องคิด           ่ ิ ี      ั     ู้ ึ
                                          มาทีคลินคก็มยาแก้คนให้ ทำให้รสกดี กินมาตลอดจนวันนี้ ก็ไม่เป็นอะไร
ไม่ตองเครียดมาก บางทีนงรถจากแม่แตงมาทีน่ี (ทีคลินก) แฟนไม่ได้มา
   ้           ่ั      ่ ่ ิ                   ้ ึ ้ึ    ่                    ้็
                                          รูสกดีขนมาเรือย ๆ แข็งแรงดี ทานยามาได้เกือบปี ตอนนีกหายหมดแล้ว
มาคนเดียว คนที่นั่งรถก็จะถามว่ามารักษาโรคอะไร ก็บอกไปตามตรง
ว่ามารักษาโรคเอดส์ เขาก็มองหน้าเหมือนกันนะ แต่เราสบายใจไง ใน                 ู้ ึ
                                          ถาม : ไม่รสกว่าเป็นภาระกับการกินยา
หมูบานรูหมด แต่เขาก็ไปมาหาสู่ มีอะไรก็เอามาแบ่งให้กน เราทำอะไร
  ่ ้ ้                        ิ                     ู้ ึ                 ่ี
                                          ตอบ : ไม่ได้รสกว่าเป็นภาระอะไร ถ้ากินช้าก็จะช้าไปไม่กนาที ไปทำงาน
        ิ
ไปให้ เขาก็กน ไม่ได้รงเกียจเรา อย่างคนทีไม่ยอมรับ ก็ไม่มใครไปดู
             ั         ่        ี                                    ่
                                          ก็จะพกยาติดตัวตลอด ไปไหนก็พกไป บางคนถามว่านียาอะไร ก็จะบอกว่า
ไม่มใครสนใจ ในเมือเราเป็นไปแล้ว จะหลอกตัวเราก็ไม่ได้ เราหลอก
    ี       ่                              เป็นยาต้านไวรัส
คนอื่นได้วันนี้ แต่วันหน้าเราจะหลอกใครได้ กลับทำให้อายมากขึ้น
กว่าเก่า เปิดเผยเสียก่อนทีมนจะสายเกินไป
              ่ ั                                   ้ ู้ ึ
                                         ถาม : ตอนนีรสกอย่างไรกับโครงการคะ
                                         ตอบ : ก็รสกว่าเปินดี เปินเอาใจใส่ คนไข้ดี ดูแลดี ไม่อยากให้โครงการนี้
                                               ู้ ึ      ้  ้
                                                         ่
ถาม : ตอนทีรจกโครงการนีจากโรงพยาบาลค่ายดารารัศมี รูสกอย่างไร หยุดเลย เห็นว่าจะอยูประมาณ 7 ปี อยากให้มอยูจนชีวตเราไปแล้วก็ถาจะดี
          ่ ู้ ั      ้               ้ ึ                                 ี ่    ิ        ้
     กับคำว่าโครงการวิจยคะ  ั                       ก็คิดแบบนี้ ไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะถึงจะดูแลดี แต่คนไข้ก็เยอะ
ตอบ : พูดจริงนะ รู้สึกดีใจมากเลย ตอนที่จะเข้ามา เคยไปถามหมอที่ จะมาดูเราคนเดียวก็เป็นไปไม่ได้ แต่ทโครงการมันคล้ายๆ กับเป็นส่วนตัว
                                                               ่ี
อนามัยนะ เขาว่าถ้าได้เข้าโครงการก็ดี เพราะเมื่อก่อนที่โรงพยาบาล
ทุกโรงพยาบาลจะไม่ค่อยให้คนไข้ที่ติดเชื้อได้กินยา พูดกันเรื่องจริง ถาม : ดูเป็นคนทีมกำลังใจดีมากนะคะ     ่ ี
                                                             ่
เพราะยามันแพง เราไม่มเี งิน ดีใจมากเลย ภาวนาเลยว่าขอให้ได้กนยา ตอบ : ค่ะ ลูกเป็นกำลังใจทีดี ทุกคนรอบตัวทีบานให้กำลังใจเราดีมากเลย
                                      ิ                              ่ ้
                                                               ่ ่
โดยที่เราไม่เสียเงิน ไม่ได้อะไรก็ช่างมัน เราไม่เสียเงิน มีคนดูแลเรา จะให้กำลังใจเราตลอด ตัวเองเป็นคนทีไม่ยอท้อเรืองการกินยา การมาหาหมอ  ่
ก็ดแล้ว ดีใจมากๆ เลย ไม่กลัว ไม่วตกเลย ทุกวันนีกไม่วตกเลย บางคนว่า บางคนมาหาหมอต้องมีเลือนวัน แต่ตวเองไม่เคยเลือนเลย มาตามนัดทุกครัง
  ี                    ิ      ้็ ิ                            ่   ั         ่            ้
                                              ่             ้
เป็นหนูลองยา แต่สำหรับตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าเป็นหนูลองยา เหมือน จะไม่ยอท้อเลย แฟนคนนีทเ่ี ข้าโครงการมาด้วยกัน ไม่ใช่คนที่ 2 คนที่ 2
สวรรค์มาโปรด                                   เลิกกันไปแล้ว ไม่ใช่เพราะทะเลาะกัน แต่เพราะเขาเป็นโรคกระดูกสันหลัง
                                         แตก ไม่ได้ตดเชือเอชไอวี เราเองก็เป็นแบบนี้ และมีภาระมาก่อนแล้ว คือ
                                                  ิ ้
ถาม : ก่อนทีจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการได้ปรึกษาครอบครัวก่อน
         ่                                เลี้ยงพ่อแฟนคนแรกกับลูกสาว ถ้าต้องดูแลเขาอีกก็เป็นภาระที่หนักมาก
     หรือเปล่าคะ                               ไม่ได้ไปทำมาหากิน เราเป็นคนไม่มีเงิน เขาก็เลยกลับไปอยู่กับลูกสาว
ตอบ : ตัดสินใจเองไม่ได้ปรึกษากับแฟนคนที่ 2 พอที่โรงพยาบาลค่าย ได้ประมาณ 2 ปีแล้ว พ่อแฟนคนแรกอายุกมาก 82 ปีแล้ว ทำอะไรไม่ได้      ็
                                                     ้ ้
ให้เบอร์โทรศัพท์มาก็โทรวันนันเลยทันที ก็โทรถาม แล้วก็มาทีโครงการเลย ลูกสาวกำลังจะขึนชัน ม.2 ต้องใช้เงินมาก แฟนคนนีกบอกว่าจะมาช่วยดูแล
                    ้             ่                                      ้็
                                           ้
ไม่ได้ปรึกษาใคร หมอทีอนามัยก็วาได้เข้าโครงการนีกดแล้ว คนทีอยาก เลียงลูก ส่งลูกเรียน หนังสือ แต่เราก็เปิดเผยนะ ว่าติดเชือ ทุกวันนีกปองกัน
                ่       ่       ้็ี      ่                                      ้   ้็ ้
เข้าอีกหลายคนก็ยังไม่ได้เข้า คนที่บ้านที่เป็น เขากินยาต้านมาก่อน ใช้ถงยางอยู่ แล้วก็มาหาหมอทุกเดือน เขามาด้วยกันปีหนึงแล้ว ตรวจเลือด
                                             ุ                               ่
แต่ไม่ได้กนทีน่ี ก็บอกว่าดีแล้ว ได้กนยาก็ดี มีคนดูแล
       ิ ่                ิ                    ั         ้           ี        ้ ิ ้ ่ ี ู่ ิ ้
                                         ก็ยงไม่พบว่าติดเชือเอชไอวี ก็ขอฝากไว้อกนิดสำหรับผูตดเชือทีมคไม่ตดเชือ
                                         ผลเลือดต่างกัน ว่าเราต้องอย่าให้คู่ของเราติดเชื้อ ต้องดูแล ป้องกันอย่าให้
ถาม : เหตุผลทีตดสินใจเข้าโครงการ
             ่ ั                           เขาติด ถ้าเกิดติดแล้วเวลาทีเ่ ป็นอะไรใครจะเป็นคนดูแลใคร ถ้าติดเหมือนกัน
                                          ้
ตอบ : อยากเข้าเองอยูแล้ว อยากกินยา อยากมีชวตอยูดแลคนข้างเคียงคือ ทังคู่ ไว้ฝากผีฝากไข้ ต้องป้องกันอย่าให้คของเราติดเชือจากเรา
               ่            ีิ ู่                                    ู่        ้
                     ิ    ่   ่ ่   ิ
ลูกสาว กับพ่อของแฟนทีเ่ สียชีวต ถ้าถูกสุมได้กลุมทีไม่ได้กนยาก็จะรูสก     ้ ึ
                          ่ ่ ิ
เสียใจเหมือนกัน วันทีเ่ ข้าโครงการแล้วได้กลุมทีได้กนยาต้านทันที ก็ดใจ     ี
    ้            ้ ่ี
วันนันยัง พูดกับแฟนคนนีทมาเข้าโครงการด้วยกันว่า ขอให้ได้กนยาเถอะ    ิ
   ้
ไม่ตองรอจนเราไปไหนไม่ได้ ไม่อยากรอให้ ซีดี 4 มันต่ำ ถึงจะกินยา
       ี ีิ ่
เราจะได้มชวตอยูไปนานๆ
        ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 3                 ่
                                            สารทีปรึกษาชุมชน
                                     ทั้งหญิงและชายที่มีสุขภาพดี แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
                                          ่
                                     จำนวน 3,000 คน เพือประเมินความปลอดภัยในการใช้วคซีน     ั
                                                        ้
                                     ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชือและประสิทธิภาพในการ
            ั
ความคืบหน้าของโครงการวิจย                        ยับยั้งไวรัสในกระแสเลือด จนกระทั่งกลางเดือนกันยายน
วัคซีนเอดส์ของสถาบันฯ                            ่่       ี
                                     ทีผานมา ได้มการเปิดเผยผลการทดลองวัคซีนของบริษทเมิรค  ั ์
                                     บางส่วน โดยเป็นผลการวัดประสิทธิภาพของวัคซีนในการ
โดย... คุณผ่องพรรณ เสาร์เขียว                      ป้องกันการติดเชื้อในอาสาสมัคร ทั้งพบว่าวัคซีนไม่สามารถ
     ้
    ผูประสานงานโครงการ
    สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        ั      ุ                      ป้องกันการติดเชื้อได้และไม่สามารถควบคุมปริมาณไวรัสใน
                                                     ่ิ ้
                                     กระแสเลือดของอาสาสมัครทีตดเชือเอชไอวีจากพฤติกรรมเสียง    ่
     จากการที ่ พ บผู ้ ต ิ ด เชื ้ อ เอชไอวี ที ่ แ สดงอาการเอดส์                          ่
                                     ของตนเองในระหว่างการเข้าร่วมโครงการให้อยูในระดับต่ำได้
                        ั
รายแรกในปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบน นักวิทยาศาสตร์ได้ทำ               ่ ่ ั       ั       ้
                                     และกลุมทีได้รบวัคซีนมีอตราการติดเชือจากการมีพฤติกรรมเสียง   ่
การทดลองเพือค้นหาและทดสอบวัคซีนเอชไอวีมาแล้วมากกว่า
        ่                            ที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน (โดยกำลังอยู่ในระหว่างการ
95 การทดลอง ในอาสาสมัครมากกว่า 2 แสนหกหมืนคน แต่ก็      ่           ึ           ้      ่
                                     วิเคราะห์ถงสาเหตุของการติดเชือ เช่น ความเสียง และลักษณะ
ยังไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาวัคซีนสำหรับป้องกันการ                         ่        ่
                                     ประชากรของประชากรในกลุมควบคุมและกลุมทดลองไม่เหมือนกัน)
ติดเชือหรือรักษาโรคติดเชือเอชไอวีให้หายขาด วัคซีนทีได้รบ
    ้              ้                ่ ั     ั ์           ิ
                                     บริษทเมิรค จึงได้ประกาศยุตการทดลองวัคซีนในเดือนกันยายน
การพัฒนาขึ้นมาในยุคแรกนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้น             ่่
                                     ทีผานมา
ให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสร้างโปรตีนชนิดหนึ่งออกมา               อีกโครงการหนึ่งที่สถาบันฯ ได้ร่วมทำการศึกษา คือ
จับกับไวรัสและทำลายไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดย           วัคซีนที่เลียนแบบสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี ภายใต้
โปรตีนที่ระบบภูมิคุ้มกันสร้างมานี้มีความจำเพาะกับเอชไอวี                ั
                                     เครือข่ายวิจยวัคซีนเอชไอวี (HVTN) (แต่ไม่ได้นำส่วนประกอบ
แต่ละสายพันธุ์ แต่เนื่องจากเอชไอวีสามารถกลายพันธุ์ได้              ้
                                     ของเชือเอชไอวีมาทำวัคซีนแต่อย่างใด) ฉีดจำนวน 5 ครัง และ ้
อย่างรวดเร็ว ทำให้บริเวณผิวด้านนอกของไวรัสมีโครงสร้าง          เป็นการศึกษาในด้านความปลอดภัยของวัคซีนดังกล่าว จากนัน      ้
เปลี่ยนแปลงไป โปรตีนของระบบภูมิต้านทานจึงไม่สามารถ            ติดตามอาสาสมัครเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง ปัจจุบันอาสาสมัคร
จับกับไวรัสและทำลายไวรัสได้ นอกจากนี้ เอชไอวียงมีกลไก      ั    ทุกรายได้รับการติดตามครบแล้วและทางทีมผู้วิจัยที่สหรัฐ
ในการซ่อนโครงสร้างบริเวณผิวของไวรัสเพือป้องกันไม่ให้โปรตีน
                         ่           อเมริกากำลังวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูความปลอดภัยของวัคซีน
ของระบบภูมคมกันเข้ามาจับได้อกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้วคซีน
        ิ ุ้             ี            ั  ดังกล่าว
ในยุคแรกมีประสิทธิภาพไม่ดีตามที่คาดหวังไว้                    โดยสรุปแล้ว ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่ประสบ
     นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท เมิร์ค ได้ออกแบบวัคซีน         ความสำเร็จในการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชือหรือ ้
ชนิดใหม่ โดยนำยีนของเอชไอวีใส่เข้าไปในแอดีโนไวรัส                      ้
                                     รักษาโรคติดเชือเอชไอวีให้หายขาด แต่อย่างไรก็ตามการศึกษา
(Adenovirus) ซึ่งเป็นไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดในมนุษย์           ่                    ั
                                     เพือหาวัคซีนป้องกันเอชไอวีหรือรักษาก็ยงถือว่าเป็นความหวังทีสดุ่
ยีนของเอชไอวีในแอดีโนไวรัสจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง           ของมนุษย์เรา เพราะหากประสบผลสำเร็จก็จะสามารถช่วย
ภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านเอชไอวี (ที่มา : หนังสือพิมพ์        ประชากรได้นับหลายสิบล้านคน เนื่องจากโรคเอดส์ยังคง
โพสต์ทูเดย์) ซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพก็ได้เข้าร่วม        เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ เป็นปัญหาโรคติดต่อที่สำคัญ
ในการศึกษา และมีอาสาสมัครทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ จำนวน                   ่          ่       ิ
                                     เป็นอันดับหนึง และมีการระบาดทีรวดเร็วจนคร่าชีวตมนุษย์เรา
29 คน ซึ่งต้องทำการติดตามอาสาสมัครเป็นระยะเวลา 5 ปี           ไปเป็นล้านล้านคน
      ั
โดยปัจจุบนเหลืออีก 1 ปี ก็จะจบโครงการ จากนันบริษทเมิรค   ้   ั ์
จึงร่วมกับสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา ทำการทดลองขั้นต่อมาในมนุษย์เมื่อเดือน
ธันวาคม 2547 ในหลายประเทศในทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย
และประเทศในหมูเ่ กาะแคริบเบียน โดยทดลองในอาสาสมัคร

                        ่
                     สารทีปรึกษาชุมชน 4        ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552
                                  ✹ 19 - 23 ม.ค. 52 อบรมฟืนฟูการเป็นผูชวย
                                              ้      ้่
                               ให้คำปรึกษาสำหรับอาสาสมัครสุขภาพต่างด้าว :
                               คุณเกรียงไกร ยอดเรือน โทร. 0-5321-1048
                                   ✹ 25 ม.ค. 52 ประชุ ม ประสานงานเพื ่ อ การ
                               เก็บข้อมูลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
             โดย.. ทีมข่าวนกพิราบ        บันเทิง ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน :
                               คุณบุญทิน จิตร์สะบาย โทร. 0-5353-2477 ต่อ 122
   สวัสดีปใหม่ ปี 2009 ขอให้ทกท่านประสบความสำเร็จ
       ี          ุ                  ✹ 28 ม.ค. 52 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ง านการ
                               ดำเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาเอดส์ ร ะดั บ อำเภอ
ในหน้าที่การงาน คิดหวังสิ่งใดให้สมปรารถนา ปีใหม่ก็เริ่มต้น  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน :
สิ่งใหม่ๆ กันนะคะ ช่วงนี้อากาศยังคงหนาว ก็ดูแลสุขภาพ     คุณบุญทิน จิตร์สะบาย โทร. 0-5353-2477 ต่อ 122
กันด้วยคะ                               ✹ 30 ม.ค. 52 กิจกรรมการพบกลุ่มผู้ติดเชื้อ
   ✹ 30 ธ.ค. 51-12 ม.ค. 52 งานฤดูหนาวจังหวัด        อ.สันทราย ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เชียงใหม่ : คุณวิฑรย์ วงค์ทพย์ โทร. 0-5321-1048
          ู       ิ             : คุณอำพร ธินะ โทร. 0-5349-8998
ต่อ 131                                ✹ 30 ม.ค. 52 ประชุมพบกลุมผูตดเชือ อ.เชียงดาว
                                                  ่ ้ ิ ้
    ✹ 4 ม.ค. 52 พิธนมัสการพระเจ้าของกลุมผูเผชิญ
              ี           ่ ้     ณ โรงพยาบาลเชี ย งดาว อ.เชี ย งดาว จ.เชี ย งใหม่ :
    ีิ                ่
วิกฤติชวตด้วยโรคเอดส์ทเ่ี ป็นคริสเตียน เพือหนุนเสริมเติมใจ  คุณสุชาดา อายุมน โทร. 0-5345-5816 ต่อ 119
                                          ่ั
ในการมีชวตอยู่ ณ สำนักงานโครงการพันธกิจเอดส์ อ.เมือง
      ีิ                             ✹ 4–6 ก.พ. 52 จัดรณรงค์ให้ความรูและบริการ
                                                       ้
จ.เชียงใหม่ : คุณศศิธร ถินวงศ์ญวน โทร. 0-5330-6310
             ่                                           ้
                               เชิงรุกการให้คำปรึกษาและตรวจเลือดหาการติดเชือเอชไอวี
    ✹ 12 ม.ค. 52 ประชุมเพือติดตามความก้าวหน้า
                   ่           และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขต อ.สารภี อ.ดอยสะเก็ด
การดำเนินโครงการสิ่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงาน       อ.หางดง และ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ :
ข้ามชาติ ประเทศไทย (PHAMIT) : คุณสุคนธ์ทพย์ วาตา
                        ิ       คุณเกรียงไกร ยอดเรือน โทร. 0-5321-1048
โทร. 08-9759-2579                           ✹ 10 ก.พ. 52 ประชุ ม กลุ ่ ม “การดู แ ลเด็ ก
    ✹ 13 ม.ค. 52 ประชุมกลุม “การดูแลเด็กโรคเรือรัง
                  ่         ้       ้
                               โรคเรือรังและครอบครัว (โปรเจค Hope)” ณ โรงพยาบาล
และครอบครัว (โปรเจค Hope)” ณ โรงพยาบาลสันทราย        สันทราย จ.เชียงใหม่ : คุณอำพร ธินะ
จ.เชียงใหม่ : คุณอำพร ธินะ โทร. 0-5349-8998         โทร. 0-5349-8998
    ✹ 15 ม.ค. 52 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ            ✹ 14 ก.พ. 52 รณรงค์วันวาเลนไทน์ ในเขต
         ้     ู่ ู
ลดการถ่ายทอดเชือจากแม่สลก ณ สำนักงานสาธารณสุข        อ.เมือง จ.เชียงใหม่ : คุณพรชัย ทะนามแสง
จังหวัดลำพูน : คุณบุญทิน จิตร์สะบาย             โทร. 08-9556-9303
โทร. 0-5353-2477 ต่อ 122                       ✹ 27 ก.พ. 52 กิจกรรมการพบกลุ่มผู้ติดเชื้อ
    ✹ 16 ม.ค. 52 ประชุมเชิงปฏิบตการการติดตาม
                     ั ิ         อ.สันทราย ณ โรงพยาบาลสันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ประเมินผลการดำเนินงานด้านการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วย    : คุณอำพร ธินะ โทร. 0-5349-8998
เอดส์โดยใช้โปรแกรม HIVQUAL-T ณ สำนักงานสาธารณสุข           ✹ 30 ม.ค. 52 ประชุมพบกลุมผูตดเชือ อ.เชียงดาว
                                                  ่ ้ ิ ้
จังหวัดลำพูน : คุณบุญทิน จิตร์สะบาย             ณ โรงพยาบาลเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ :
โทร. 0-5353-2477 ต่อ 122                            ่ั
                               คุณสุชาดา อายุมน โทร. 0-5345-5816 ต่อ 119
    หน่วยงานใดมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำเนินงานผ่านทางคอลัมน์นี้
   ติดต่อทาง E-mail: aids@chiangmaihealth.com หรือ โทร. 0-5321-1048-50 ต่อ 131
                     ่
     หรือ... สำนักงานคณะกรรมการทีปรึกษาชุมชน โทร. 0-5394-5055-8 ต่อ 427
           E-mail : caboffice@rihes.org, caboffice@rihes-cmu.org

      ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 5      ่
                               สารทีปรึกษาชุมชน
                                           สมองที่ใช้เหตุผลยังคงตัดสินใจให้ใช้ยา เพื่อตอบสนองเหตุผลบางอย่าง
                                            ่
                                           ทีตน "คิด"
                                                                 ่ ้      ่
                                               2. ระยะคงการใช้ยา จะมีการใช้ยาเพิมขึนและเริมใช้เป็นประจำ เช่น
                                    ใช้ทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน ในระยะนี้สมองส่วนนอก ยังคงควบคุม
                                           ความคิดได้ พฤติกรรมยังคงถูกควบคุมโดยเหตุผลแต่สมองส่วนคิด
    สวัสดีครับท่านผูอานทุกท่าน รอบรูเ้ รืองยาเสพติดในฉบับทีแล้ว
            ้่         ่         ่           เริ่มบังคับตนเองได้น้อยลง ขณะที่สมองส่วนควบคุมความอยากมีพลัง
ได้นำเสนอเรืองราวเกียวกับ “จิตใต้สำนึก” ซึงมีผลกับการบำบัดรักษา
       ่    ่            ่                   มากขึ้นทำให้การตัดสินใจเริ่มเอนเอียงไปในทางใช้ยาเสพติดต่อไป
ยาเสพติดไปแล้ว ในฉบับนี้ก็เลยอยากจะนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน                             ่
                                           แม้ผลเสีย จากการใช้ยาเสพติดเริมมีมากขึน  ้
อีกอย่างหนึงซึงเป็นส่วนทีอยูในร่างกายและเป็นศูนย์กลางด้านความคิด
      ่ ่      ่ ่                                3. ระยะหมกมุนใช้ยา ในระยะนีผลทางลบทีกระทบต่อชีวตผูใช้ยา
                                                      ่         ้        ่  ิ ้
ความรู้สึกอีกส่วนหนึ่งของมนุษย์เรานั่นคือ “สมอง” เรามาเรียนรู้            เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสัมพันธภาพหรือกฏหมาย มีผลต่อผูเ้ สพชัดเจน
สักนิดหนึงว่าสมองของคนเราตอบสนองกับยาเสพติด และเกิดอาการ
     ่                                      ุ่ ้
                                           ทีจดนีบางคนสามารถหยุดยาได้โดยใช้เหตุผล แต่บางคนจะทำไม่ได้เพราะ
ติดสารเสพติด หรือที่เรียกว่า “อาการสมองติดยา” นั้นได้อย่างไร             สมองส่วนอยาก มีอำนาจเหนือสมองส่วนคิดแล้ว จึงไม่สามารถควบคุม
น่าสนใจดีนะครับ                                   ตนเองได้และก้าวเข้าสูสภาพของการเสพติด ทังทีผทตดยายังมีความคิดถึง
                                                       ่            ้ ่ ู้ ่ี ิ
                         ่
    การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนืองทีเ่ กิดขึนได้อย่างรวดเร็ว
                             ้                      ้
                                           ผลเสียทีเ่ กิดขึน และตระหนักว่าตนควรเลิกเสพยาก็ตาม
เริ่มต้นจากการใช้เป็นครั้งคราวสู่การใช้ถี่ขึ้น จนใช้ทุกวัน และวันละ             4. ระยะวิกฤต แม้ในระยะนี้ผลเสียจากการใช้ยาที่เกิดกับผู้เสพ
หลายครัง การใช้ยาเสพติดมีผลต่อสมอง 2 ส่วนคือ
     ้                                      ยาเสพติดจะรุนแรงชัดเจน แต่ผู้เสพติดก็ยังคงการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง
    1. สมองส่วนนอก เป็นสมองส่วนคิด                        เพราะการตัดสินใจทีใช้เหตุผลและสติจากสมองส่วนควบคุมความคิดอ่าน
                                                     ่
    2. สมองส่วนที่อยู่ชั้นใน เป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์                ่       ้ ึ    ้        ่
                                           ไม่เพียงพอทีจะขัดขวางความรูสกทีเ่ กิดขึนในสมองทีควบคุมการตอบสนอง
และความอยาก                                                   ่
                                           ความอยาก จึงทำให้หมกมุนกับการเสพติดอย่างรุนแรง
                                    ผลกระทบต่อสมองอันเกิดจากการเสพติด
      สมองมนุษย์             สมองส่วนที่คิด             การติดยาเสพติดหรือการเลิกยาเสพติดนั้น ควรทำความเข้าใจถึง
                       (Cerebral Cortex)
                                              ่
                                    ความเป็นจริงทีสำคัญ คือ ผลกระทบต่อสมองอันเกิดจากสารเสพติด
                                           จากการศึกษาวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับเรื่องสมอง
                                    ที ่ ไ ด้ น ั บ ผลกระทบจากสารเสพติ ด โดยเฉพาะแอมเฟตามี น (ยาบ้ า )
                                    โดยศึกษาจากภาพถ่ายทางรังสีทใช้เทคนิคพิเศษ ( PEI Scan) ของสมอง
                                                     ่ี
                                        เมื่อนำภาพถ่ายทางรังสีที่ใช้เทคนิคพิเศษของสมอง รูปผ่าขวาง
                        สมองส่วนอยาก      สมองของคนปกติเปรียบเทียบกับรูปผ่าสมองของคนที่ติดยาเสพติด
                        (Limbie Systom)
                                    แล้วหยุดใช้ยาเสพติด ติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปี จะยังคงมีความแตกต่างกัน
    สมองส่วนคิดทำหน้าทีควบคุมสติปญญา ใช้ความคิดแบบมีเหตุผล เล็กน้อย คือ สีแดงของรูปผ่าของสมองคนที่ติดยาแล้วได้รับการรักษา
               ่       ั
ขณะที่สมองส่วนอยากเป็นศูนย์ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ยาเสพติด จะ มีสีแดงไม่เข้มสดใสเหมือนรูปผ่าขวางของสมองของคนปกติ นั้นคือ
กระตุนปลายประสาทในสมองให้สงโดปามีนซึงเป็นสารเคมีชนิดหนึงออกมา ผลจากอิทธิพลของยาเสพติด ยาบ้าที่ไปทำลายสมอง ทำอย่างไรก็ตามก็
   ้             ่      ่          ่
เป็นปริมาณมากๆ สารนีทำให้เกิดความรูสกสบาย และเป็นสุข เมือหมดฤทธิ์ ไม่สามารถรักษาสมองให้กลับเหมือนเดิม 100%
            ้       ้ ึ            ่
ของยาเสพติด สมองจะมีการปรับตัวด้วยการลดการหลั่งสารเคมีนั้นลง         การเลิกเสพสารเสพติดและเริ่มบำบัดทันทีจะช่วยรักษาสมองของ
จึงเสมือนว่าร่างกายมีอาการขาดสารโดปามีน ทำให้มอาการหงุดหงิด หรือ ผู้เสพยาเสพติดไว้ได้บ้างก่อนจะถูกทำลายจนไม่สามารถรักษาสภาพ
                           ี
                                                       ้
ซึมเศร้า ส่งผลให้ผู้เสพยาเสพติด พยายามแสวงหายาเสพติดมาใช้ซ้ำ สมองไว้ได้ สมองจะถูกทำลายโดยสินเชิง อาจจะมีอาการทางจิต หูแว่ว
ในขณะเดียวกันเมือใช้ยาเสพติดบ่อยๆ ครัง จะทำใสมองส่วนนอกซึงเป็น หวาดระแวง ประสาทหลอน จนรักษาไม่หายก็เป็นได้ ฉะนั้นจึงควรรู้
         ่            ้             ่
ส่วนคิดถูกทำลาย การใช้ความคิดทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลจะเสียไปผูทใช้ยาเสพติด รักสมองของคุณ หยุดการใช้ยาเสพติดทุกชนิด
                              ้ ่ี
จึ ง มั ก แสดงพฤติ ก รรมที ่ ไ ม่ เ หมาะสม มี อ ารมณ์ ก ้ า วร้ า ว หงุ ด หงิ ด
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ จึงทำให้มการใช้ยาเสพติดบ่อยขึน ผลสุดท้าย
                     ี           ้                        สีแดง ตรงกลางสมองคล้ายเมล็ดถัว 2 เมล็ด
                                                                       ่
จะเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงในด้านต่างๆ ของชีวิต โดยที่ผู้เสพ                          เป็นสีที่บอกถึงเลือดที่เลี้ยงสมอง ในคน
ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ดวยสติปญญาหรือความคิด
                ้    ั                                    ปกติ จ ะมี เ ลื อ ดมาเลี ้ ย งสมองส่ ว นนี ้ ม าก
ขันตอนสูการติดยาเสพติด แบ่งออกเป็น 4 ระยะ คือ
 ้   ่                                                    ทำให้ความทรงจำดี ร่างกายสดชืน กระปรี้่
    1. ระยะเริ ่ ม ต้ น ใช้ ย า อาจเริ ่ ม ใช้ ย าเสพติ ด เป็ น ครั ้ ง คราว ใน                กระเปร่า ร่าเริง
โอกาสพิเศษ เช่น มีกิจกรรมสังสรรค์กับเพื่อนฝูงที่ใช้ยาเสพติด หรือ                         รูปผ่าขวางสมองของคนปกติ
ใช้เพราะเหตุผลบางอย่าง เช่น ลดน้ำหนัก ลดอาการเศร้า หรือไม่ให้งวงนอน     ่
                            ่
                         สารทีปรึกษาชุมชน 6           ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552
               สีแดง ตรงกลางสมองมีสเี ข้มมากกว่า
               ในคนปกติ เพราะเมือเริมใช้ยาครังแรก
                         ่ ่     ้      
               ยาบ้าจะเข้าไปกระตุ้นสมอง ทำให้มี              ้ึ
                                    "บางส่วนของความรูสก...จากโครงการพาไทย"
               เลือดไปเลี้ยงสมองมากขึ้นกว่าปกติ
               ทำให้ เ กิ ด อารมณ์ ส นุ ก ครึ ก ครื ้ น        ⌫        ⌫
               เพิมกำลัง เพิมความสามารถในการคิด
                ่     ่                 ⌫              
               สร้างความเชื่อมั่น เพิ่มอารมณ์ทาง        ⌫             ⌦
               เพศ ทำให้คนทีเ่ ริมใช้ยาติดใจ ในการ
                        ่               ⌫             
 รูปผ่าขวางสมองของคน     ใช้ยา และจะเริ่มเพิ่มจำนวนการใช้                               
    ทีเ่ ริมใช้ยา
        ่       ยาเสพติดมากขึน ้                           ่      ่้
                                         ทีละคน ทีละกลุม ทีละหมูบาน ทีละชุมชน จนทุกคนเข้าใจแล้วร่วมแรงร่วมใจ
                                                                        ่
                                    ป้องกันเอชไอวีอย่างพร้อมเพรียงและเข้มแข็ง เหมือนบทกลอนข้างต้น ทีทำให้เรายังมี
               สี แ ดง ตรงกลางสมองหายไปหมด        ความหวังเสมอในการทำงานให้การปรึกษาอย่างมีเป้าหมาย ในการลดและป้องกัน
               เนื่องจากอิทธิพลของยาเสพติดที่ใช้           ่         ้
                                    ความเสียงต่อการติดเชือเอชไอวีในทุกชุมชน
               จำนวนมากขึ้นและถี่ขึ้นได้ไปทำลาย           โครงการพาไทยเป็นโครงการให้การปรึกษาเพื่อหาร่องรอยการติดเชื้อ
               เลือดที่เลี้ยงสมอง ทำให้ผู้ติดยาเริ่ม                              ้
                                    เอชไอวีในกระแสเลือดโดยสมัครใจในชุมชน ลงพืนทีใ่ น 6 อำเภอ คือ แม่แตง เชียงดาว
               ความจำเสี ย ควบคุ ม ตนเองไม่ ไ ด้                              ี
                                    พร้าวไชยปราการ ฝาง และแม่อาย โดยมีทมลงชุมชนหลัก 3 ทีม คือ ทีมขับเคลือน       ่
               ไม่ ส นใจในสิ ่ ง แวดล้ อ มรอบตั ว                                   ุ    ้
                                    ชุมชน (CM) ทีมให้การปรึกษาตรวจเลือด (MVCT) โดยใช้ชดตรวจแบบรูผลเร็ว และทีม
                         ่
               ความคิดเสีย และเมือยังเสพยาเสพติด                           ่
                                    บริการหลังการตรวจเลือด (PTSS) ซึง 3 ทีมหลักจะออกให้บริการชุมชนทัง 6 อำเภอ ้
                                                            ้     ้
                                    หมุนเวียนกันจนครบแต่ละรอบ รวมทังหมด 3 ปี ตังแต่ปี 2549-2551 ปัจจุบน          ั
               ต่ อ ไปเรื ่ อ ยๆ จะเกิ ด อาการทางจิ ต
                                                              ี
                                    ออกให้บริการเกือบครบ 7 รอบแล้ว และมีทมเก็บข้อมูลเชิงลึก (Qualitative) ซึงจะ    ่
  รูปผ่าขวางสมองของ     หวาดระแวง หูแว่ว ประสาทหลอน
                                        ้       ่
                                    ลงพืนทีเ่ ป็นระยะเพือเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพควบคูกนไป   ่ั
   คนติดยาเสพติด
                                         ผู้รับบริการหลายร้อยหลายพันคน ที่เข้าร่วมรับฟังการให้สุขศึกษาจาก
 (หลักการสำคัญ ทีทำให้สมองกลับคืนสูสภาพคล้ายปกติ
           ่         ่               ทีมขับเคลื่อนชุมชน ผู้มารับบริการจากจุดบริการให้การปรึกษา และตรวจเลือด
  เหมือนยังไม่ได้ใช้ยาเสพติด คือต้องหยุดยาบ้าทันที)          ในชุมชนจากโครงการพาไทยและสมาชิกโครงการพาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ
             สีแดง หมายถึง เลือดเริ่มทำงาน         ทีมบริการหลังการตรวจเลือดจะได้รับรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่เข้ามา
                                               ั        ่             ้
                                    บริการเชิงรุกให้กบชุมชน เพือสร้างความเข้าใจต่อการติดเชือเอชไอวี โรคเอดส์
                 ้     ่
             หล่อเลียงสมอง เพือให้กลับคืนคล้าย
                                                      ้
                                    ตลอดจนการป้องกันการติดเชือเอชไอวีและทราบผลการตรวจเลือดเอชไอวี เมือชุมชน     ่
             สภาพเดิม (แต่ไม่สมบูรณ์)                           ่่     ้ิ ้
                                    เข้าใจแล้วก็จะสามารถอยูรวมกับผูตดเชือได้อย่างเข้าใจ เห็นอกเห็นใจ ไม่รงเกียจกันั
              รูปผ่าขวางสมองของคนที่ได้รับการ          ่      ุ่ ื              ้ิ ้
                                    และทีสำคัญทีสดก็คอชุมชนจะปลอดจากผูตดเชือรายใหม่อย่างแน่นอน
              รักษาให้พ้นจากสภาพติดยาเสพติด                                       ่
                                         งานทีเ่ ราทำทุกส่วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะเริมต้นจากจุดเล็กๆ จากคน
              ยาบ้ า และเลิ ก ใช้ ย าเสพติ ด ทุ ก ชนิ ด              ่         ่้             ่ ่
                                    เพียงคนเดียว เป็นกลุมใหญ่ เป็นหมูบานจนถึงระดับชุมชน จากความเชือมัน และการ
              เป็นเวลา 2 ปี                       ่             ่                  ่
                                    ทำงานทีเ่ ริมต้นจากจุดเล็กๆ เราเชือว่าจะค่อยๆ เติบโตขยายวงกว้างไปเรือยๆ แม้วา      ่
                                    จะเหนื่อยหรือมีอุปสรรคเท่าใด งานของเราจะดำเนินต่อไป เพื่อชุมชนบ้านเราจะมี
                                    สุขภาพอนามัยแข็งแรง ปลอดจากการติดเชื้อเอชไอวี ด้วยแรงกายแรงใจ จาก
     เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ควรอยู่ห่าง ๆ ให้ไกลยาเสพติด     ความร่วมมือของพวกเรา เจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนชุมชน เจ้าหน้าที่ให้การปรึกษา
เข้าไว้เป็นดีที่สุดล่ะครับ แล้วก็คอยเตือนคนที่คุณรักรอบข้าง       และเจ้าหน้าที่โครงการทุกคน รวมถึงการ
ตัวคุณด้วยว่ามัน ยาเสพติดอันตรายมากเพียงใด ผลเสียที่จะ         สนั บ สนุ น จากผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาในการทำ
              ่
ตามมามันช่างมากมายเมือเทียบกับความสุขเล็กน้อยแค่ครังคราว  ้      ประโยชน์เหล่านี้
อย่างเทียบไม่ได้เลย..                                      ดิน น้ำ ป่า ฝน
                          ปีเตอร์แพน....
          www.thaigoodview.com
    บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา”
  e-mail : thaigoodview@hotmail.com ”ICQ : 82032264
      ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 7            ่
                                      สารทีปรึกษาชุมชน
                        
           ่ั       ้
      เรายังอยูกบเครือข่ายผูใช้ยาประเทศไทย หรือ TDN นะครับ
มาฉบับนี้ทางกลุ่มมีกิจกรรมดีๆ ที่ทำผ่านมามาเล่าให้ท่านผู้อ่าน
ได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่ทางกลุ่มได้ร่วมทำกัน
นะครับ ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางศูนย์ลดอันตรายเชียงใหม่
        ้              ั     ั
เครือข่ายผูใช้ยาประเทศไทย ได้จดอบรมให้กบเยาวชนเกียวกับการ       ่
ลดอันตรายจากการใช้สารเสพติดและเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน
                              ้
ในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ครังที่ 2 จัดขึนเมือ       ้ ่
วันที่ 16-17 ตุลาคม 2551 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่                                    ่
                                         การใช้สารเสพติดและลดพฤติกรรมเสียง อันเนืองมาจากการใช้  ่
จัดอบรม โดย Asian Harm Reduction Network และได้รับการ               สารเสพติด เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นต้น และ
สนับสนุนงบประมาณ ส่วนหนึ่งจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย                            ู่           ั ่
                                         สามารถนำข้อมูลทีถกต้องไปถ่ายทอดให้กบเพือน ๆ ในกลุมได้         ่
ภาคเหนือบน สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5                อีกด้วย
และอีกจำนวนหนึ่งจากกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ตำบล                   ่
                                          ผลทีได้
ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติ              ในการอบรมครังนีได้จดแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ หัวข้อ
                                                       ้ ้ ั
จากท่ า นนายกเทศมนตรี ต ำบลช้ า งเผื อ กมาเป็ น ประธานกล่ า ว                   ่          ่
                                         ที่ 1 ความรูเ้ รืองยาเสพติด ซึงประกอบด้วยการบรรยาย การทำ
เปิดการ อบรม จำนวนเยาวชนทีเ่ ข้าอบรมในครังนี้ รวมทังสิน 34 คน
                            ้       ้ ้     กิจกรรมกลุ่ม และการทำกิจกรรมฐาน นอกห้องประชุม ซึ่ง
จำนวน 25 คน เป็นเยาวชนในพืนทีเ่ ขตเทศบาลตำบลช้างเผือก และ
                    ้                     ทำให้เยาวชนที่เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูล ความรู้ และได้มี
อีก 9 คน เป็นเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงเยาวชนที่เข้ารับการอบรม           ส่ ว นร่ ว มในการทำกิ จ กรรม การทำกิ จ กรรมฐานซึ ่ ง จำลอง
ในช่วงอายุ ระหว่าง 14 - 25 ปี เป็นชาย 31 คน และเป็นหญิง 3 คน           ผลกระทบจากการใช้ ส ารเสพติ ด เพื ่ อ ให้ เ ยาวชนเกิ ด ความ
เพราะได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบนนีผใช้ยา (เสพติด) มีอายุนอยลงเรือยๆ
                  ั ้ ู้             ้     ่  ตระหนัก และมีความเข้าใจมากขึ้น หัวข้อที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับ
                                         โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอชไอวี/เอดส์ และการใช้
จากล่าสุดที่เข้ามาเป็นสมาชิกของ เครือข่ายฯ เป็นเยาวชนอายุเพียง
                                                    ่          ่
                                         ถุงยางอนามัยทีปลอดภัยและถูกวิธี ซึงประกอบด้วยการบรรยาย
     ่          ่ี ่
12 ปี ซึงเป็นสถานการณ์ทนาเป็นห่วง เพราะเยาวชน ยังไม่มวฒภาวะ       ีุ ิ
                                                     ่             ่
                                         การทำกิจกรรมกลุม การนำเสนอรายงาน ซึงเยาวชนได้มโอกาส       ี
             ้             ่
ขาดความรอบคอบยังคิด และถูกชักจูงได้งาย ดังนันจากการทดลอง ้            สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่เคยเรียนในห้องเรียน และ
เล่นๆ หรือเอาอย่างเพื่อน อาจกลายเป็นติดสารเสพติดโดยไม่รู้ตัว                  ั ่            ้
                                         ได้ลองปฎิบตเิ พือให้เกิดความรูและทักษะในการนำไปใช้ทถกต้อง     ่ี ู
                       ่ ่      ่
และทีเ่ ป็นปัญหาสำคัญคือเยาวชนกลุมเสียงนีเ้ ป็นกลุมทีเ่ ข้าถึงได้ยาก                       ้
                                         และปลอดภัยจากการติดเชือ เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ
   ี ่ี
ไม่มทอยูเ่ ป็นหลักแหล่งและมีการเข้าออกสถานพินจบ่อยครัง หาก   ิ     ้    ของถุงยางอนามัยว่าสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อที่ติดต่อทาง
เยาวชนเหล่านี้ ได้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้           เพศสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิงสามารถป้องกันการติดเชือเอชไอวี/
                                                           ่             ้
              ั ้         ่ี
สารเสพติด และได้รบรูประสบการณ์ทแบ่งปันจากพีๆ อาสาสมัคร      ่        เอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่อันตรายและยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้
                       ่ ้
จากทางศูนย์ฯ อาจทำให้เยาวชน กลุมนีได้ตระหนักถึงอันตรายจาก             ในขณะนี้ จากการอบรม 2 วันเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมการอบรมสามารถ
                                         เรียนรู้ การดูแลและป้องกันตนเองจากสารเสพติดและการมี
                                         เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย เยาวชนสามารถสรุปและนำเสนอ
                                         รายงานได้ และคาดว่าเยาวชนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จะได้
                                               ้          ่ี
                                         นำความรูและประสบการณ์ทได้จากการอบรมไปใช้ในชีวตประจำวัน   ิ
                                         และถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องนี้ต่อไปยังเพื่อน ๆ ในกลุ่ม
                                         หรือในชุมชนที่ตนอยู่อาศัย กิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมทาง
                                         ศูนย์ฯยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตลอด และจะรายงานให้
                                              ้่    ั
                                         ท่านผูอานได้รบทราบต่อไปครับ
                                                                .........TDN chiang mai
                          ่
                       สารทีปรึกษาชุมชน 8         ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552
 ÇÑÂÃØè¹..ÇØ蹨ÃÔ§ËÃ×Í
            ผูเ้ ขียน : โอตะ
    สวัสดีปีใหม่ครับน้องๆ วัยรุ่นและท่านผู้อ่านที่ติดตามกันมา
                      ั
ตลอดระยะเวลา 3 ปีกบคอลัมน์น้ี ทีเขียนถึงเรืองราวความเป็นไป่        ่
      ่ ่                     ่
ของวัยรุนทีมี มากมายหลากหลายเรืองราวทีเขียนเท่าไหร่กไม่รจบ       ่          ็ ู้
สักที... แต่บางทีกลับคิดไม่ออกว่าจะเขียนเรืองอะไรดี คิดไม่ออก      ่
                ้     ้
จริงๆ (สมอง ตือซะงัน) อาศัยว่าได้ อ่านหนังสือ ดูทวี ฟังข่าวสารบ้าง        ี
      ่ ่
อันไหนทีนาสนใจ ก็จะหยิบยกมาเล่าสู่ กันฟัง....
    สามปีทผานมาได้เห็นถึงพัฒนาการการเจริญเติบโตของหลายคน
             ่ี ่
ได้เรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างปกติสุขและมีความสุข แต่สิ่งหนึ่งที่เคยพยายามมา
หลายครั้งแต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังเหมือนเดิมนั้นคือ คนที่พยายามที่จะ
แสวงหาความรัก พยายามที่จะไขว่คว้าให้ได้มา คนที่มีอยู่ (แน่ใจว่ามัน
                       ่
คือความรัก) ก็พยายามทีจะรักษามัน ไว้ประคับประคองอย่างดี แต่กรกษา              ็ั
ไว้ไม่ได้ ต้องปล่อยไปโดยมีน้ำตา เป็นตัวแทนของการจากลาหลายคน
ต้องวนเวียนกับเรื่องนี้จนกลายเป็นความ เคยชินและชินชากับความรัก
            ่
มองเห็นเป็นเรืองธรรมดา (เด็กๆ) ไป
    เอ็ม :                 ั
                 หวัดดีคบใบเฟิรน  ์
        ์
    ใบเฟิรน : คะ...
    เอ็ม :          เหงาจังเลยคับ
         ์
    ใบเฟิรน : “..........”””
    เอ็ม :            ั
                 ดีคบน้ำ ผมเอ็มครับคุยได้มยคับ้ั
    น้ำ :              ่
                 ได้คะกำลังเหงาเมือนกัน
    เอ็ม :                  ่
                 น้ำเรียนทีไหนครับ “.........””””
    น้ำ :           ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคะ......
    เอ็ม :          ใครว่างคับ???????
    ในห้องสนทนาของสาวกคนไม่นอนกลางคืนบทสนทนาระหว่าง
เอ็มและสาวๆ ถ้อยคำที่วนเวียนอยู่กับคนแล้วคนเล่า ที่ผ่านเข้ามาและ
ผ่านออกไป คืนแล้วคืนเล่าต้องทนมานั้ง ตามหาใครก็ไม่รู้ที่มีแต่ตัว
หนังสือลอยมาลอยไป ข้อความที่บรรยายจริงหรือไม่ไม่อาจทราบได้
 ้   ้                            ้
ทังเราทังเขา คุยได้เป็นนาน สองนาน และคนนีออกไปก็เริมคุยใหม่ โดยใช้         ่
บทพรรณนาเดิมๆ คำพูดเดิมๆ และหวังว่าจะมีสกคนทีจะคุยได้นานๆ และ    ั     ่
ลงท้ายด้วยการนัดเจอกันบ้าง สมหวังบ้าง ผิดหวัง แต่ไม่ใช่กบความรัก            ั
เพราะความรักไม่ใช่สิ่งที่หาได้ง่าย แต่ก็ไม่ยาก.....บางคนมีความรัก ล้นเหลือแต่กลับไม่ได้มีความสุขกับความรักที่มี แต่ต่างกับบางคนที่มีความรัก
อันน้อยนิด แต่สามารถมีความสุขกับมันได้อย่าง เหลือล้น คำนิยามความรักมีมากมายแล้วแต่ใครจะชอบนิยามรักแบบไหน พอใจ หรือเป็นอยู่กับ
ความรักแบบไหนก็นิยามกันไปไม่มีผิดหรือถูก แต่จะมีรัก แบบไหนบ้างที่เป็นรักที่บริสุทธิ์ปราศจากการหวังผลตอบแทนใดๆ “รักจากพ่อ แม่”
ยังไงล่ะจริงมัยครับ.....
          ้
                   ่ ุ                     ่ ้        ้
     ความรักมีอยูทกหนทุกแห่งบ้างรักพ่อรักแม่ รักพีนอง รักแฟน(ประเด็นสำคัญของหลายๆคนนะเนีย) รักเจ้าน้องหมา รักครูอาจารย์ รักลูกน้อง
เจ้านาย และรักอื่นๆ ที่เราอยากจะรักและเราก็ให้โดยที่ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพียงหวังแค่(ยังมีแอบหวัง)ให้เขามีความสุขจากการให้จากเรา
คอยปลอบโยนยามที่มีทุกข์ ให้กำลังใจยามที่มีปัญหา ดีใจและหัวเราะด้วยเมื่อมีความสุข เพียงเท่านี้เราก็มีความสุขแล้ว บ้างทุ่มเททั้งกายใจ
เงินทองทรัพย์สนหวังว่าเขาจะมีความรักกลับมาให้สดท้ายก็ตองมานังเจ็บอยูคนเดียวมีแต่เสีย ความสุขก็ไม่มี
               ิ                        ุ      ้   ้ ่
    .....เริ่มปีใหม่กับรักใหม่(ไม่ได้ให้ไปมีรักกับคนใหม่นะ +_+) กับความคิดใหม่ปรับเปลี่ยนความคิดเรื่องความรักใหม่ให้เป็นความรักที่
           ่                      ่
เป็นความรักทีเกิดจากใจ จากตัวตนแห่งตนทีตนแล้วเราจะมีความสุขในความรักทีแท้จริง            ่
      ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 9           ่
                                     สารทีปรึกษาชุมชน

      เข้าหน้าหนาวแล้ว ปีนี้อากาศหนาวเย็นมาก.. มากจริง ๆ
     ู                  ี้
ขอให้ดแลสุขภาพตัวเองและคนใกล้เคียงให้ดดวยนะครับ เสือกันหนาว้
หนา ๆ ที่เก็บอยู่ในตู้เสื้อผ้าก็ถึงเวลาเอาออกมาใส่แล้ว ชุมชนสัมพันธ์
ในฉบับนี้อยากนำเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
        ั         ้
ดำเนินงานวิจยในชุมชน ของผูใช้สารเสพติดชนิดฉีด ( IDU - CWG)
ของโครงการวิจัย HPTN 058 ประจำพื้นที่ อำเภออมก๋อย จังหวัด
                         ่
เชียงใหม่ และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ทีใกล้จะสมบูรณ์แบบ
แล้วโดยได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัย บทบาท
หน้าทีของคณะกรรมการฯ และร่วมกันกำหนด นโยบายการดำเนินการ
    ่
ทั้งสองพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม        การประชุม IDU-CWG อำเภออมก๋อย เชียงใหม่
ที่ผ่านมา
                                      มีข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
                                           อย่างที่กล่าวนำตอนต้นแล้วว่าหน้าหนาวปีนี้
                                      อากาศหนาวจับใจจริง ๆ ด้วยความที่พวกเราขึ้นไป
                                      ทำงานบนดอยทุกสัปดาห์ จึงได้ไปสัมผัสกับความ
                                      ทุกข์ยากลำบากของพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่บนดอย
                                      ที่ห่างไกลมาก ๆ เช่น พี่น้องที่อำเภออมก๋อยนั้นยัง
                                      ขาดแคลนสิ่งอุปโภค บริโภคขั้นพื้นฐานอยู่ในหลาย
                                                ่ ้   ้
                                      ตำบล หลายหมูบาน ดังนันพวกเราจึงมีแนวคิดทีจะให้     ่
                                      ความช่ ว ยเหลื อ พี ่ น ้ อ งเหล่ า นั ้ น โดยในปี น ี ้ ท าง
                                      โครงการ 058 จะมี ก ิ จ กรรมออกค่ า ยอาสา โดย
                                      ผู ้ ท ำงานและผู ้ ม ี ค วามประสงค์ อ ยากช่ ว ยเหลื อ
                                      มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างห้องสุขา หรือส้วมซึมแบบ
                                      ถูกสุขลักษณะให้แก่โรงเรียน 3 ห้อง และหมูบาน อีก  ่ ้
                                                      ่ ่
                                      2 ห้อง (ใช้งบประมาณ หนึงหมืนบาท) ซึงได้จากการ ่
        การประชุม IDU-CWG อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย          ขอบริจาคจากที่ต่าง ๆ และนำเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว
    สืบเนืองมาจากการขยายพืนทีโครงการวิจย HPTN 058 ออกไปยังอำเภอ
        ่        ้ ่       ั                       ้
                                      ยารักษาโรค ขึนไปแจกยังพีนอง บ้านยะริกย ตำบล
                                                      ่ ้       ุ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย มีผใช้สารเสพติด
                              ู้           ่ื                  ่
                                      แม่ตน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึงอาสาสมัคร
                                             ่่
                                      ของเราอยูคอนข้างมากในวันที่ 14 -17 มกราคม 2552
            ั       ่     ้    ้ ่ ี
สนใจเข้าร่วมโครงการวิจยเป็นอย่างดี ซึงใน ขณะนีในแต่ละพืนทีมอาสาสมัคร
                                      ซึ่งเป็นช่วงที่เราคาดว่าเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของ
จำนวนหนึ่งที่ต้องได้รับการดูแลและติดตามผลตามที่โคงการวิจัยกำหนด
                                      ฤดูหนาว
         ่    ้         ่
จึงเหมาะสมทีจะมีการจัดตังคณะกรรมการทีปรึกษาการดำเนินงานวิจยในชุมชนั
     ้ ่่        ่    ่
ประจำพืนทีตาง ๆ ดังกล่าวเพือเป็นสือกลางระหว่างชุมชน กับโครงการวิจยให้ ั
                                         ยังมีพี่น้องที่กำลังลำบากและต้องการความ
ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นใน     ช่วยเหลือจากพวกเราอยู่อีกมากครับ คาดว่าชุมชน
                          ู   ่ ่ี ้
ระหว่างการดำเนินโครงการ สำหรับอำเภอแม่สรวย มีศนย์กลางอยูทบานดอยช้าง     สัมพันธ์ฉบับหน้าจะประมวลภาพกิจกรรมมาฝาก
       ่               ั ่   ่ ้ ่
ตำบลวาวี ซึงมีอาสาสมัครในโครงการวิจยทีอาศัยอยูในพืนทีดอยช้างและพืนที่  ้  กันครับ ขอบคุณแทนพี่น้องผู้ห่างไกลสำหรับน้ำใจ
ใกล้เคียงประมาณสามสิบคนในขณะนี้ และสถานที่สำหรับเป็นศูนย์กลางการ      ของท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ
ประชุมแต่ละครั้งจะใช้ที่สำนักงานของโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี       เข้ามาแล้วด้วยครับ ดีใจที่ได้เห็นคนไทยเอื้อเฝื้อและ
                     ่
    สำหรับอำเภออมก๋อย เราใช้สถานทีในการประชุมคณะกรรมการฯทีสถานี ่    ช่วยเหลือกันขอให้คนไทยรักกันเช่นนี้ตลอดไป
อนามัยบ้านใหม่ หรืออาจจะมีการสับเปลี่ยนไปยังสถานที่อื่น ในพื้นที่ตำบล
   ่ื ่             ั
แม่ตน ซึงมีอาสาสมัครในโครงการวิจยประมาณสามสิบคนในขณะนีเ้ ช่นกันครับ                           ปีเตอร์แพน....
                      ่
                    สารทีปรึกษาชุมชน 10 ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552
          ข่าวประชาสัมพันธ์                       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะแพทยศาสตร์
    คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่ ได้รับขึ้น                              ่
                                      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับอาสาสมัครเพือเข้าร่วมโครงการ
                                                     ั
                                      “การให้ยาต้านไวรัสทันทีกบชะลอเวลาในการให้ยาใน
ทะเบี ย นเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาและตรวจคั ด กรอง         ้ ่     ้     ่ี           ่
                                      ผูปวยติดเชือ เอชไอวีทกำลังรักษาวัณโรค ซึงมี ซีดี 4
โดยสมัครใจ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.)              น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.”
ผู้เข้ารับบริการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ โดยมีเงื่อนไข
                                      โดยต้องมีคุณสมบัติ
การรับบริการ ดังต่อไปนี้
                                        1.       ้ ิ ้         ้ั ้ึ
                                           เป็นผูตดเชือเอชไอวี อายุตงแต่ 18 ปีขนไป
    1. เป็นผูมสญชาติไทย หรือผูทมเี ลขประจำตัว 13 หลัก
         ้ ี ั        ้ ่ี                   2.         ิ ิ
                                           แพทย์วนจฉัยว่าเป็นวัณโรค
    2. การตรวจเลือด Anti-HIV ครอบคลุมสิทธิหนึ่ง               3.  จำนวนซีดี 4 น้อยกว่า 200 เซลล์/ลบ.มม.
สิทธิใดต่อไปนี้ คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการ             4.           ั
                                           ไม่เคยได้รบยาต้านไวรัสเอดส์มาก่อน ยกเว้นเคยได้รบ ั
รักษาพยาบาลข้าราชการ ประกันสังคม ยกเว้นกลุมแรงงาน    ่              ขณะตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
ต่างด้าวไม่ได้สิทธินี้                             5. กำลังรักษาวัณโรคไม่เกิน 14 วันก่อนเข้าร่วมโครงการ
    3. เป็นผู้ที่สงสัยว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ                 ี
                                        6. ไม่มประวัตดอยาวัณโรค  ิ ้ื
สัมผัสเชื้อเอชไอวีอย่างชัดเจน เช่น การมีเพศสัมพันธ์ที่                   ่
                                        7. ไม่อยูในระหว่างการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ภายใน
                         ้ ่ี ้
ไม่ปลอดภัย ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้น ผูทตองการตรวจ                 30 วัน ก่อนเข้าร่วมโครงการ
                                               ่         ้
                                        8. ไม่อยูระหว่างการตังครรภ์ หรือให้นมบุตร
เลือดก่อนแต่งงาน ผู้ที่มีข้อบ่งชี้ทางแพทย์ เช่น วัณโรค           ต้องการทราบรายละเอียดเพิมเติม      ่
ปอดอักเสบ PCP เป็นต้น                              ติดต่อ คุณดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์
                      ่  ้
    4. สามารถรับการตรวจเลือดเพือหาเชือเอชไอวี (Anti-              ้
                                        (ผูประสานงานโครงการ) หรือ
HIV Testing) ได้ไม่เกิน 2 ครัง/ปี ้                               ่ ิ
                                        เจ้าหน้าทีคลินกรักษ์สขภาพ   ุ
      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                            ั        ุ
                                        สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   คลินกนิรนาม สภากาชาดไทย สาขาเชียงใหม่
     ิ                                   โทรศัพท์ 0-5394-5055-58 ต่อ 469
       โทร. 0-5323-4669 ถึง 70                      มือถือ 08-5040-8881

    สำหรั บ คำถามประจำฉบั บ ที ่ แ ล้ ว ซึ ่ ง ถามว่ า “ศู น ย์ ล ด
อันตรายเชียงใหม่ เครือข่ายผู้ใช้ยาประเทศไทย ให้บริการอะไรบ้าง
           ู้ ่
บอกมา 3 ข้อ” มีผรวมสนุกตอบคำถามถูก โชคดี ได้รบของทีระลึกั    ่
ดังนี้ค่ะ                                         ่    ้      ่
                                     วัตถุประสงค์ เพือเผยแพร่ขอมูลข่าวสารเกียวกับหลักการวิจย ั
    1. คุณเพ็ญแข ราตรีสวัสดิ์ จ.ลำปาง                 ความก้าวหน้าของการวิจัยและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
    2. คุณปรานอม อินต๊ะคำ จ.ลำปาง                   โครงการวิจัยที่จะดำเนินการในชุมชน
         ิ
    3. คุณสุพน อุปาละสืบ จ.ลำปาง                   บรรณาธิการ พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต
    4. คุณพิเชษฐ ดวงจันโท จ.ลำพูน                   ผู้ช่วยบรรณาธิการ
    5. คุณสงกรานต์ บุญโญ จ.เชียงใหม่                   นางวิภาดา ชีวะวัฒน์   นายประเชิญ ปาละน่าน
                ั
    6. คุณกานดา สิงห์ชยชิด จ.เชียงใหม่                  นางสาวสุดาภรณ์ สุทธดุก  นายปิย ปัญญาราษฎร์
    7. คุณปราณี วงค์ษา จ.เชียงใหม่                    นางสาวนพรัตน์ แสงมณีวรรณ
    8. คุณขนิษฐา โสวรรณะ จ.ลำปาง
                                     กองบรรณาธิการ
    9. คุณบุญเจริญ สุทธิไชยากุล จ.ลำพูน
                                          ิิ
                                       พระครูววธประชานุกล ู     นายประเสริฐ เดชะบุญ
              ั
    10. คุณปรัชญาภิวฒน์ กระจ่าง จ.เชียงใหม่
                                            ั
                                       รศ.นพ.สุวฒน์ จริยาเลิศศักดิ์  นางบุญทิน จิตร์สะบาย
    รอรับของรางวัลที่บ้านเลยนะคะ ส่วนคำถามประจำฉบับนี้
                                       นายสำราญ ทะกัน         นางชลลิสา จริยาเลิศศักดิ์
ถามว่า “การใช้ยาเสพติดมีผลต่อสมองส่วนใด” ทราบคำตอบแล้ว
                                             ั
                                       ผศ.นพ.อภินนท์ อร่ามรัตน์    นายสมเกียรติ สกุลศึกษาดี
เขียนคำตอบลงใน ไปรษณียบัตร ส่งมายัง
สำนักงานคณะกรรมการทีปรึกษาชุมชน
               ่
                                     ที่ปรึกษา
    สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สขภาพ มช.
          ั      ุ                            ิ ั
                                       ศ.นพ.ธีระ ศิรสนธนะ       นพ.ทรงวุฒิ หุตามัย
         ่ ่้
      ตามทีอยูดานล่าง หมดเขต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ค่ะ       ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน         ิ
                                                      คุณอุดม ลิขตวรรณวุฒิ
                                              ่
                                       ศาสนาจารย์สนัน วุฒิ         พิมพ์จำนวน 3,200 ฉบับ
                               ่
     ปีท่ี 9 ฉบับที่ 64 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2552 11 สารทีปรึกษาชุมชน
พิมพ์ที่ : ลภัสการพิมพ์ (ทิศใต้ ว.เทคนิคลำพูน) โทร. 053-560135 แฟกซ์ 053-534834

								
To top