Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom by Daliborr

VIEWS: 0 PAGES: 2

									         IZVRŠAVANJE PLATNOG PROMETA SA
             INOSTRANSTVOM


SADRŽAJ:
    1.Uvod ...................................................................................................................................... 2
    2.INSTRUMENTI PLAĆANJA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU .....Error!
Bookmark not defined.4
     2.1. DOZNAKA ............................................................... Error! Bookmark not defined.4
     2.2.MENICA .................................................................... Error! Bookmark not defined.5
     2.3.ČEK ............................................................................ Error! Bookmark not defined.7
     2.4. DOKUMENTARNI AKREDITIV ........................... Error! Bookmark not defined.9
     2.5. INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA OD RIZIKA NEIZVRŠENJA OBAVEZA
 UGOVORNIH STRANA .......................................................... Error! Bookmark not defined.11
    3. ZAKLJUČAK ................................................................ Error! Bookmark not defined.13
                                                                          1
     1.Uvod

     Bezgotovinski platni promet, odnosno sva plaćanja, lnaplaćivanja i prenosi sredstava, vrše se
preko:
   deviznih računa rezidenata ( preduzeća i preduzetnika), otvorenih kod banaka koje imalu
   ovlašćenje NBS za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom
   tekućih stedstava domaćih poslovnih banaka (ovlašćenih kod NBS), otvorenih kod banke u
   inostranstvu – nostro računi, i
   tekućih računa stranih banaka, otvorenih kod ovlašćenih domaćih banaka – loro računi

     Sva plaćanja, naplaćivanja i prenosi sredstavaobavljaju se posredstvom pomeenutih b anaka,
putem instrumenata plaćanja (uz primenu međunarodnih pravila i standarda iz područja bankarstva)
kao i uz korišćenje naloga platnog prometa sa inostranstvom.
     OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE

PREUZETI NA SAJTU:           www.maturskiradovi.net
     MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
maturskiradovi.net@gmail.com
     pošaljite nam i link do ovog fajla radi lakšeg pronalaženja rada
                                                  2

								
To top