Geotermalni izvori energije - prijava

					Ime, Prezime, adresa kandidata
Univerzitet/Fakultet
Grad, ..................... godine


Broj zahteva: _________________
Datum prijave: ________________
PREDMET: Prijava teme master rada
Nakon što sam položio ispite predviđene nastavnim planom i programom studija
________________________, obraćam Vam se sa molbom da razmotrite prijavu teme
master rada pod naslovom:
" Geotermalni izvori energije"
U prilogu prijave dostavljam sledeće:
  1. Curriculum vitae
  2. Tema i radna hipoteza master rada
  3. Naslov i radna struktura
  4. Kratki prikaz sadržaja pojedinih poglavlja
  5. Obrazloženje teme master rada
  6. Metodološke napomene
  7. Spisak literature


Za mentora master rada predlažem Prof. ______________________________________,
sa kojim sam obavio konsultacije i dobio saglasnost za prijavu navedene teme master rada.
                                            1
Prilog 1. Curriculum vitae
                                Potpis kandidata:


.........................................
II OBRAZLOŽENJE TEZE
  Predmet i cilj istraživanja


Većina zemalja u svetu suočava se se sa ozbiljnim nedostatkom izvora energije, a one
zemlje koje trenutno nemaju taj problem, sučiće se sa njim u bliskoj budućnosti. Velika
potrošnja energenata i rapidni porast broja stanovnika u svetu primorava veliki broj
zemalja da potraže rešenja za problem kritičnog smanjenja zaliha domaćih fosilnih
energetskih izvora.


Znatna redukcija potrošnje fosilnih goriva putem efikasnijeg korišćenja energije i primena
solarnih i drugih obnovljivih izvora produžili bi vek trajanja fosilnih izvora energije sa
jedne strane, a sa druge strane mogli bi da obezbede vreme neophodno za razvoj i
poboljšanje tehnologija korišćenja obnovljivih izvora energije.


Najznačajniji obnovljivi izvori energije su: energija vetra, energija sunca, energija vode,
geotermalna energija i energija biomase.


Osnovni energetski izvori koji se danas koriste uglavnom spadaju u neobnovljive izvore.
To su prirodni gas, ugalj, treset i nafta. Obnovljivi resursi, kao što su drvo, biljke, sunce,
vodena snaga, termalni izvori, takođe su u upotrebi, ali znatno manje. Korišćenje svakog
od ovih izvora ima svoje ekonomske, ekološke i zdravstvene prednosti i mane i nosi sa


                                              2
OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU:
www.maturskiradovi.net
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
maturskiradovi.net@gmail.com
pošaljite nam i link do ovog fajla radi lakšeg pronalaženja rada
                                  3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/7/2013
language:Croatian
pages:3