Roy portfolio v1 - communiceren.docx - Google Code by cuiliqing

VIEWS: 94 PAGES: 18

									Portfolio
DIS Project 2010:
Vaardigheden
Gericht aan: Sabine Craenmehr
HBO-competentie Communiceren Niveau 3
Student:
Roy Rutten - 428148
Iris groep 12, DIS 2010
Portfolio Roy Rutten - 428148


Inhoud
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
Communiceren niveau 3 ......................................................................................................................... 4
Planmatig werken niveau 2 ..................................................................................................................... 6
Samenwerken niveau 2 ........................................................................................................................... 7
Reflectie ................................................................................................................................................... 8
Bijlage ...................................................................................................................................................... 9
  Bijlage A: DROP MODEL ....................................................................................................................... 9
  Bijlage B: Opdracht 1 ......................................................................................................................... 15
  Bijlage C: Opdracht 2 ......................................................................................................................... 16
  Bijlage D: Ontvangen feedback ......................................................................................................... 18
                                                                    Pagina 2 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Inleiding
Deze periode ben ik begonnen met het semester DIS. Een 8 weken durend project was onderdeel van
het semester. Tijdens dit project hadden we als opdracht: het realiseren van een prototype
webapplicatie, die de huidige Iris applicatie zal vervangen. Dit project heb ik met een team van 5
studenten uitgevoerd.

Vervolgens heeft ieder projectlid een keuze gemaakt uit de vaardigheden competenties. Mijn keuze
als HBO-competentie is Communiceren. Deze HBO-competentie had ik als enige nog niet aangetoond
op niveau 3 waardoor de keuze voor mij gemakkelijk was.

Tijdens het project heb ik de rol als projectleider op mij genomen. Hiermee heb ik extra de
mogelijkheid gekregen om mijn communicatieve vaardigheden te verbeteren. In dit document zal ik
de HBO-competentie communiceren aantonen op niveau 3. Voor de overige competenties zal ik
vormbehoud aantonen op niveau 2.
                                         Pagina 3 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Communiceren niveau 3

Tijdens een project zal er altijd communicatie plaatsvinden tussen projectleden. Communicatie
speelt een belangrijke rol voor het verloop van het project. Naast communicatie tussen projectleden
heeft er ook communicatie met opdrachtgever, procesbegeleider en andere personen
plaatsgevonden. Om deze communicatie goed te laten verlopen was het belangrijk om de
gesprekken goed voor te bereiden.
Om een gesprek goed voor te bereiden heb ik DROP modellen opgesteld. Dit heb ik onder andere
gedaan om van te voren duidelijk te krijgen wat ik ga vertellen en vooral hoe ik het ga vertellen. Ik
heb gemerkt dat ik met het DROP model beter voorbereid was voor een gesprek . Hierdoor kwam ik
minder snel voor verassingen te staan en wist ik wat het daadwerkelijke doel was van het gesprek.
Doormiddel van de voorbereiding kon ik een geïnteresseerde en professionele indruk achter laten
bij de opdrachtgever.
In het DROP model heb ik vragen geformuleerd die ik wilde gaan stellen aan de opdrachtgever.
Hiermee kon ik tijdens het gesprek zien in hoever ik alle informatie heb gekregen. Zodoende kon ik
voorkomen dat ik op het eind van het gesprek niet de gewenste informatie heb verkregen.
Doormiddel van het DROP model dacht ik van tevoren ook na over de locatie, manier van
plaatsnemen aan de tafel en het eventueel gebruik maken van hulpmiddelen.
In de toekomst zal ik me meer voorbereiden voor een gesprek. Ik het gemerkt dat ik hierdoor meer
informatie uit een gesprek kan krijgen. Het DROP model is hierbij zeker een handig hulpmiddel. Voor
het DROP model verwijs ik naar bijlage A op pagina 10.
Naast het voorbereiden van een gesprek moet het gesprek natuurlijk ook nog goed en soepel
verlopen. Hierdoor heb ik geprobeerd gebruik te maken van gesprekstechnieken. Doormiddel van
deze gesprekstechnieken wil ik mezelf ontwikkelen op het gebied van communiceren. Het gebruik
maken van deze gesprekstechnieken maakte het voor mij mogelijk om meer grip te houden op het
gesprek en beter te controleren of de ander het goed begrepen heeft. De volgende
gesprekstechnieken heb ik gebruikt voor mijn leerproces :
    Aandachtig luisteren, laten merken aan de opdrachtgever dat je actief luistert. Hierbij
    oogcontact maken, hoofd knikken en een juiste houding aannemen.
    Op het juiste momenten het onderwerp afkappen. Zorgen dat het gesprek niet te langdradig
    wordt. In veel gevallen heb ik dit moeten doen, als dit niet gebeurt wordt de concentratie
    minder en komt er uiteindelijk minder zinvolle informatie uit het gesprek.
    Het afwisselen tussen gesloten en open vragen. Proberen niet alleen maar open vragen te
    stellen, hierbij is het risico groter dat het antwoord vaag blijft.
    Ook gebruik maken van keuzevragen. Hiermee beperk ik de opties en houdt ik meer controle
    en duidelijkheid.
    Meer controlevragen gebruiken om misverstanden te voorkomen.

Het gesprek heb ik gefilmd waardoor ik het later kon terugkijken. Met dit materiaal heb ik
vervolgens feedback ontvangen op de gesprekstechnieken. In de feedback is duidelijk te zien dat ik
gebruik heb gemaakt van de gesprekstechnieken uit mijn leerproces. Het feedback document is
terug te vinden in bijlage B op pagina 16.


                                           Pagina 4 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Als ik nu terug kijk naar de gesprekken doe ik dit met een tevreden gevoel. De gesprekken zijn goed
verlopen en ik heb er iets van geleerd. Doormiddel van doorvragen en verschillende soorten vragen
te stellen kan ik in de toekomst meer informatie krijgen van een opdrachtgever. Vaker met het hoofd
knikken zorgde ervoor dat de opdrachtgever begreep dat ik aandachtig luisterde. Hierdoor vertelde
de opdrachtgever vaak meer informatie zonder dat ik door hoefde te vragen.

Om mezelf te verbeteren op communicatieve vaardigheden was het van groot belang om kritisch
naar mezelf te kijken. Hierbij heb ik naar mijn sterke punten gekeken maar natuurlijk ook naar mijn
zwakke/verbeter punten. Door te kijken naar mijn gedrag in het verleden hoop ik mijn gedrag in de
toekomst te verbeteren.

Met het STARR model heb ik mijn eigen communicatie geanalyseerd. Na een gesprek met de
opdrachtgever heb ik mijn voorafgestelde leerdoelen opnieuw bekeken. Met behulp van het STARR
model ben ik gaan kijken in hoeverre ik me heb ontwikkeld tijdens het gesprek. Voor het STARR
model verwijs ik naar bijlage C op pagina 17.

Het STARR model is vervolgens voorzien van feedback door mijn vaardigheden docent. Hierdoor
kwam ik erachter dat het beter is om groepsgenoten expliciet te vragen om feedback te geven op
mijn leerdoelen. Ik ben op dat moment een document gaan opstellen met een aantal punten waarop
een groepsgenoot mij kritisch kon beoordelen. Dit document heb ik vervolgens samen met de video
overhandigt aan een groepsgenoot. Deze heeft mij beoordeeld op mijn leerdoelen. Voor deze
feedback verwijs ik naar bijlage D op pagina 19.

Uit deze feedback kwam o.a. het volgende naar voren:

    De student neemt goed de tijd om de vraag te formuleren. Hierdoor komt er een hele
    duidelijk vraag uit waarbij de opdrachtgever makkelijk antwoord kan geven.
    De student knikt regelmatig met het hoofd. Hij heeft ook bijna het gehele gesprek
    oogcontact met de opdrachtgever. Hij zorgt er ook voor dat zijn lichaamshouding juist is. Hij
    is altijd gericht op degene tegen wie hij praat en hij houd zich rustig.


Deze voorbeelden sluiten goed aan bij mijn vooraf opgestelde leerdoelen. Bewust heb ik tijdens het
gesprek mijn leerdoelen onthouden en geprobeerd deze op een goede manier in te vullen. De
feedback is positief en laat op mijn leerdoel vlakken zien dat ik me verbeterd heb.
                                           Pagina 5 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Planmatig werken niveau 2

Tijdens dit project was ik projectleider. Samen met de projectplanners hield ik nauwlettend de
planning in de gaten. Wekelijks werd er een voortgangsverslag opgesteld die ik altijd even doorkeek.
Hierin was snel te zien of we de planning na kwamen. Zelf heb ik de planning overigens niet
opgesteld, dit hebben de projectplanners gedaan.

Naast projectleider was ik ook een van de twee programmeurs in het projectteam. Dit wil zeggen dat
ik me ook aan de planning heb moeten houden. Dit zowel op ontwerp als realisatie niveau. Soms
vond ik dit niet altijd even makkelijk. Op het moment dat het werk van de ontwerpers vertraging
opliep was ik als programmeur daar ook afhankelijk van. Omdat ik ook ontwerpen moest aantonen
heb ik op dat moment de ontwerpers geholpen om niet te ver op achterstand te komen.

Op de aspecten in de IPV rondes is duidelijk te zien dat ik goed scoor op de punten planning en
gemaakte afspraken. Dit gebruik ik dan ook onder andere om mijn planmatig werken niveau 2 te
bewijzen. Daarnaast heb ik ook een logboek bijgehouden. Zo kon ik na het project heel simpel zien
hoe alles verlopen is en hoeveel uren ik in totaal gewerkt had.
                                           Pagina 6 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Samenwerken niveau 2
Tijdens het project heb ik samengewerkt in een groep van 5 studenten. Ik ben elke dag op school
geweest om daar als groep samen aan het eindproduct te werken. Als projectleider heb ik
geprobeerd de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarvoor hebben ik een aantal
acties ondernomen:

    Zo snel mogelijk erover praten als er problemen zijn
    Gezamenlijk uitje om elkaar meer te leren kennen
    Samen lunchen en pauzes houden
    IPV rondes houden om problemen in de groep aan te kunnen geven

De samenwerking is gedurende het project goed verlopen. Ik heb hier de projectgroep eigenlijk maar
minimaal voor hoeven aan te sturen. De groepsleden konden goed met elkaar omgaan.
                                          Pagina 7 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Reflectie

Tijdens elk project dient er natuurlijk gecommuniceerd te worden. Dit project was ik de projectleider
van de groep wat betekende dat ik verantwoordelijk was voor de communicatie tussen de
projectgroep en de opdrachtgever. Ik zorgde voor het contact met de opdrachtgever(afspraken
maken) en leidde meestal de gesprekken. Dit vond ik vooral in het begin lastig. Er kwamen een aantal
zaken bij kijken die voor mij nieuw waren. Om een goede projectleider te zijn moest ik meer initiatief
nemen en veel verantwoordelijkheid voor het groepsgebeuren nemen. Dit was in het begin even
wennen maar verliep gedurende het project steeds beter.

Het opstellen van leerdoelen vond ik in eerste instantie niet zo zinvol. Ik deed het vooral omdat het
moest. Uiteindelijk heb ik er toch profijt van gehad. Door later terug te kijken naar het gesprek zag ik
waar ik mezelf kon verbeteren, ik kon ook zien of mijn leerdoelen behaald waren. Door hierover na
te denken heb ik ook ontdekt dat simpele zaken, zoals knikken met hoofd en een goede houding, een
heel grote invloed kunnen hebben op het verloop van een gesprek. In de toekomst ga ik hier dan ook
zeker gebruik van maken(afstudeersollicitatie).
                                            Pagina 8 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Bijlage

Bijlage A: DROP MODELVOORBEREIDING ELICITATIE
1. Doelen

1.1 Wat wil ik met het gesprek bereiken?

De opdracht duidelijker krijgen. Wat de problemen zijn met het huidige systeem.
Meer informatie over het gebruik van het huidige systeem, hoe het systeem werkt en wat de overige
wensen zijn.

1.2 Wat moet het mij opleveren?

We willen graag een versie bemachtigen van het programma dat nu wordt gebruikt. Ook willen we
een datum prikken voor de vervolgafspraak.

1.3 Wanneer ben ik tevreden met het resultaat?

Als we het bovenstaande hebben bereikt. Er moet in ieder geval worden voldaan aan de punten die
bij vraag 1.1 zijn opgeschreven. Mochten er vragen zijn die we zijn vergeten dan zullen we dit
opnemen in het tweede gesprek.

1.4 Waaraan merk ik dat ik mijn doel zal hebben bereikt?

Als we genoeg informatie hebben voor het opstellen van het plan van aanpak in de eerste week van
het project.

1.5 Wat wil ik van de opdrachtgever? (Wat is een essentiële behoefte? Wat is een wenselijke
behoefte?)

Informatie krijgen over het project en een idee krijgen over wat de applicatie op dit moment wel en
niet kan. Ook verwachten we dat de opdrachtgever beschikbaar is en het project met dezelfde
professionaliteit aan zal gaan als de studenten.
                                           Pagina 9 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


2. Rollen

2.2 Doe ik het interview alleen of met een medestudent?

De projectgroep bestaat uit 5 studenten. Het interview zal worden geleid door Roy Rutten en Sander
de Wildt . De overige studenten zullen zich actief bezighouden met het interview en (waar nodig)
invallen als er vragen worden vergeten of als er punten zijn die de twee interviewers vergeten.

2.3 Wie zijn er nog meer bij het gesprek aanwezig?

De andere 3 studenten zijn ook bij het gesprek aanwezig (Tom, Mark en Stef).

2.4 Wie stelt vragen en wie schrijft er wat op?

De vragen zullen in eerste instantie worden gesteld door Sander en Roy (zie 2.2.) Stef zal gaan
notuleren samen Mark en de laatste student zal kijken hoe het gesprek gaat en ons er later feedback
op kunnen geven.

2.5 Wat weet ik van mijn gesprekspartner?

We weten vrij weinig van de opdrachtgevers. Sabine Craenmehr is de vaardighedendocente die veel
werkt met de applicatie. De andere opdrachtgever is een docent Databases.

2.6 Hoe zit het met taken en verantwoordelijkheden?

Aan de kant van de studenten hebben we twee interviewers en twee notulisten. Deze zijn al
beschreven in de vragen hierboven. De verantwoordelijkheid voor het leiden van het gesprek in de
goede richting ligt bij alle studenten.

2.7 Wat mag ik van alle participanten verwachten?

Dat iedereen een professionele en serieuze houding zal aannemen tijdens het gesprek met ede
opdrachtgevers. En dat alle leden van de projectgroep actief mee zullen doen in het gesprek of met
het notuleren van het gesprek.


3. Onderwerpen


3.1 Welke vragen zou ik kunnen formuleren?

Waarom moet er een nieuwe versie van Iris komen?
Wat mis je in de huidige applicatie?
Wat is de bedoeling van de beheermodule en wie heeft er toegang voor?
Wie gaan de applicatie gebruiken?

                                          Pagina 10 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Op welke platformen moet het kunnen draaien?
Wat verwachten jullie van ons?

Zet een datum voor een vervolgafspraak aan het einde van de eerste elicitatie.


3.2 Wat wil de opdrachtgever van ons?

De opdrachtgever wil een nieuw pakket met eisen ontvangen tezamen met een werkende applicatie
die voldoet aan de eisen en wensen die door ons zijn opgesteld.4. Procedures

4.1 Waar vindt het gesprek plaats?

Om 12:00 in Arnhem op de Ruitenberglaan 26. We gaan proberen om lokaal C2XX te reserveren.

4.2 Hoe lang kan, mag, moet het duren?

60 minuten maximaal.

4.3 Welke hulpmiddelen heb ik nodig gezien voorgaande punten? (schrijfblok, bord, recorder etc.)

De volgende hulpmiddelen zullen worden gebruikt:
    Videorecorder,
    Audiorecorder,
    Schrijfblok + pen.

4.4 Gaan we aan tafel zitten?
    Hoe? (tegenover elkaar, in een hoek? Etc.)

We gaan een tafel zitten. De opstelling hangt af van het lokaal waarin het gesprek zal plaatsvinden.
De opstelling zal waarschijnlijk de twee interviewleiders tegenover de opdrachtgevers zetten. De
notulisten zullen er naast gaan zitten.

Dit zal er volgt uit gaan zien:
Rood:       Studenten
Blauw:      Opdrachtgevers

                                           Pagina 11 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148VOORBEREIDING ELICITATIE 2
1. Doelen

1.1 Wat wil ik met het gesprek bereiken?

We willen het projectcontract ondertekent hebben. Het plan van aanpak dient doorgenomen te
worden met de opdrachtgevers. We willen tevens met de opdrachtgever tot overeenstemming
komen wat betreft de functionele eisen en duidelijkheid hebben wat betreft de keuze: eigen
webversie of Imagine.

1.2 Wat moet het mij opleveren?

Op het einde van het gesprek dient het projectcontract ondertekent te zijn. Daarnaast willen we
duidelijk hebben of de opdrachtgever akkoord gaat met de functionele eisen en wat zijn keuze is wat
betreft ontwikkelmethode.

1.3 Wanneer ben ik tevreden met het resultaat?

Als we het bovenstaande hebben bereikt. Er moet in ieder geval worden voldaan aan de punten die
bij vraag 1.1 zijn opgeschreven. Mochten er vragen zijn die we zijn vergeten dan zullen we dit
opnemen in een vervolg gesprek.

1.4 Waaraan merk ik dat ik mijn doel zal hebben bereikt?

Als wij en onze mede projectleden tevreden zijn met het resultaat.

1.5 Wat wil ik van de opdrachtgever? (Wat is een essentiële behoefte? Wat is een wenselijke
behoefte?)


Het is absoluut essentieel dat we te weten krijgen wat de keuze wordt wat betreft de implementatie
methode. Daarnaast zal het projectcontract ook ondertekent moeten worden. Het plan van aanpak
doornemen is een wenselijke behoefte. Dit zou ook later nog kunnen indien we het plan van aanpak
uitgeprint meegeven.
                                          Pagina 12 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


2. Rollen

2.2 Doe ik het interview alleen of met een medestudent?

De projectgroep bestaat uit 5 studenten. Het interview zal worden geleid door Roy Rutten en Tom
Somerville . De overige studenten zullen zich actief bezighouden met het interview en (waar nodig)
invallen als er vragen worden vergeten of als er punten zijn die de twee interviewers vergeten.

2.3 Wie zijn er nog meer bij het gesprek aanwezig?

De andere 3 studenten zijn ook bij het gesprek aanwezig (Sander, Mark en Stef).

2.4 Wie stelt vragen en wie schrijft er wat op?

De vragen zullen in eerste instantie worden gesteld door Tom en Roy (zie 2.2.) Stef zal gaan
notuleren samen Mark en de laatste student zal kijken hoe het gesprek gaat en ons er later feedback
op kunnen geven.

2.5 Wat weet ik van mijn gesprekspartner?

We weten niet bijzonder veel van de opdrachtgevers. Sabine Craenmehr is de vaardighedendocente
die veel werkt met de applicatie. De andere opdrachtgever is een docent Databases.

2.6 Hoe zit het met taken en verantwoordelijkheden?

Aan de kant van de studenten hebben we twee interviewers en twee notulisten. Deze zijn al
beschreven in de vragen hierboven. De verantwoordelijkheid voor het leiden van het gesprek in de
goede richting ligt bij alle studenten.

2.7 Wat mag ik van alle participanten verwachten?

Dat iedereen een professionele en serieuze houding zal aannemen tijdens het gesprek met de
opdrachtgevers. En dat alle leden van de projectgroep actief mee zullen doen in het gesprek of met
het notuleren van het gesprek.


3. Onderwerpen
3.1 Wat wil ik aan de weet komen?

We willen weten of de opdrachtgever het eens is met de functionele eisen die we hebben opgesteld.
Zo niet dan willen we hiermee tot overeenstemming komen.

3.2 Welke vragen zou ik kunnen formuleren?

Heeft u het plan van aanpak al bekeken?

                                          Pagina 13 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Heeft u het project contract al bekeken?

Heeft u al een keuze gemaakt tussen de 2 mogelijke ontwikkelmethodes?

Zet een datum voor een vervolgafspraak aan het einde van de eerste elicitatie.


3.3 Wat wil de opdrachtgever van ons?

De opdrachtgever zal meer willen weten over de applicatie en de planning.4. Procedures

4.1 Waar vindt het gesprek plaats?

Om 11:30 in Arnhem op de Ruitenberglaan 26. We gaan proberen om lokaal C2YY te reserveren.

4.2 Hoe lang kan, mag, moet het duren?

60 minuten maximaal.

4.3 Welke hulpmiddelen heb ik nodig gezien voorgaande punten? (schrijfblok, bord, recorder etc.)

De volgende hulpmiddelen zullen worden gebruikt:
    Videorecorder,
    Audiorecorder,
    Schrijfblok + pen.

4.4 Gaan we aan tafel zitten?
    Hoe? (tegenover elkaar, in een hoek? Etc.)

We gaan een tafel zitten. De opstelling hangt af van het lokaal waarin het gesprek zal plaatsvinden.
De opstelling zal waarschijnlijk de twee interviewleiders tegenover de opdrachtgevers zetten. De
notulisten zullen er naast gaan zitten.

Dit zal er volgt uit gaan zien:
Rood:       Studenten
Blauw:      Opdrachtgevers

                                           Pagina 14 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Bijlage B: Opdracht 1
Communiceren opdracht 1
Gesprekstechnieken

Tijdens het eerste gesprek met de opdrachtgever was ik de voorzitter. Ik had me voorbereid met
behulp van de "DROP" methode. Nadat ik deze methode had gebruikt wist ik beter wat ik ging vragen
tijdens het eerste gesprek. Op het moment dat het antwoord op een van deze vragen vaag was heb
ik geprobeerd door te vragen. Ik merkte hierbij dat dit niet altijd even makkelijk is. Vooral het goed
formuleren van een vraag vind ik lastig en dit zal voor mij een leerdoel zijn. De volgende technieken
ga ik gebruiken bij het volgende gesprek:

    Het afwisselen tussen gesloten en open vragen. Proberen niet alleen maar open vragen te
    stellen, hierbij is het risico groter dat het antwoord vaag blijft.
    Ook gebruik maken van keuzevragen. Hiermee beperk ik de opties en houdt ik meer controle
    en duidelijkheid.
    Meer controlevragen gebruiken om misverstanden te voorkomen.

Daarnaast zijn er nog verschillende gesprektechnieken waarin ik me wil ontwikkelen. Het beter
gebruik maken van gesprekstechnieken maakt het voor mij mogelijk om meer grip te houden op het
gesprek. De volgende technieken wil ik gaan gebruiken:

    Aandachtig luisteren, laten merken aan de opdrachtgever dat je actief luistert. Hierbij
    oogcontact maken, hoofd knikken en een juiste houding aannemen.
    Op het juiste momenten het onderwerp afkappen. Zorgen dat het gesprek niet te langdradig
    wordt. In veel gevallen moet ik dit eerder doen, als dit niet gebeurt wordt de concentratie
    minder en komt er uiteindelijk minder zinvolle informatie uit het gesprek.

Bronnen:

http://www.leren.nl/cursus/professionele-vaardigheden/gesprekstechnieken/

http://counselor.infoteur.nl/specials/gesprekstechnieken.html

http://mens-en-samenleving.infonu.nl/communicatie/26402-verschillende-soorten-vragen.html

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/meer_weten/solliciteren/sollicitatiegesprek/gesprekstech
nieken

Feedback Sabine Craenmehr:

Hoe ga je feedback organiseren?

Bekijk je informatiebehoefte en formuleer de vragen op verschillende manieren. Wat is het effect op
degene aan wie je de vraag stelt?

Algemeen Hoe ga je d e feedback organiseren? Maak mbv literatuur(theoretische kader) een lijstje
items waarop je feedback wilt van bijv. docent, procesbegeleider, groepsgenoot.                                           Pagina 15 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Bijlage C: Opdracht 2


STARR Model(opdracht 2)

Situatie
Na het eerste gesprek met de opdrachtgever heb ik een aantal leerdoelen opgesteld. Dit heb ik
gedaan om mezelf tijdens het tweede gesprek communicatief te verbeteren. Een leerdoel voor mij
was het beter formuleren van vragen en doorvragen. Bij het formuleren van vragen probeerde ik
verschillende technieken te gebruiken: Open/gesloten vragen, keuzevragen en controlevragen. Het
tweede leerdoel was meer contact leggen met de opdrachtgever.

Taak
Tijdens het tweede gesprek heb ik geprobeerd het gesprek te leiden en vragen te stellen aan de
opdrachtgever. Voor dit gesprek had ik een aantal doelen: ik wilde het projectcontract doornemen
en een keuze van de opdrachtgever krijgen wat betreft de ontwikkelmethode.

Actie
Tijdens het gesprek heb ik de leerdoelen in mijn achterhoofd gehouden. Zo heb ik regelmatig
geprobeerd door te vragen. Dit deed ik dan voornamelijk om meer informatie en duidelijkheid te
krijgen. Doordat ik er bewust meer bezig was tijdens het gesprek ging het formuleren van deze
vragen al iets beter.

Tijdens het tweede gesprek zie ik ook dat ik daadwerkelijk meer contact maak met de opdrachtgever.
Hierbij maak ik meer oogcontact, knik ik vaker met het hoofd en heb ik een juiste houding. Het
sneller afkappen van een onderwerp heb ik dit gesprek niet gedaan. In geen enkele situaties vond ik
dit nodig.

Resultaat
Onder andere doordat ik bovenstaande acties ondernomen heb is het gesprek goed verlopen. We
hebben alle informatie gekregen, en het gesprek verliep bovendien zeer ontspannen.

Reflectie
Doormiddel van het opstellen van leerdoelen ben ik het gesprek ook nog met een ander doel
aangegaan dan alleen maar het krijgen van informatie. Ik heb geprobeerd te letten op mijn
communicatieve vaardigheden. Als ik hier nu op terug kijk doe ik dit met een tevreden gevoel. Het
gesprek is goed verlopen en ik heb er ook iets van geleerd. Doormiddel van doorvragen en
verschillende soorten vragen te stellen kan ik in de toekomst meer informatie krijgen van een
opdrachtgever. Vaker met het hoofd knikken zorgde ervoor dat de opdrachtgever begreep dat wij
aandachtig luisterde. Hierdoor vertelde de opdrachtgever vaak meer informatie zonder dat ik door
hoefde te vragen.                                          Pagina 16 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Feedback Sabine Craenmehr:

Het is beter als je groepsgenoten of een docent expliciet vraagt om feedback op jouw leerdoelen.
D.w.z. dat je concrete punten benoemd waarop je beoordeeld wilt worden. Je kunt bijvoorbeeld
informatie opzoeken over soorten vragen die je kunt stellen in elicitatiegesprekken en hoe je daarin
kunt sturen. Ik vind overigens dat je je rol tijdens de gesprekken op een goede manier vervult. Je
blijft vriendelijk, maar je hebt goed in je hoofd wat je wilt weten.
                                          Pagina 17 van 18
Portfolio Roy Rutten - 428148


Bijlage D: Ontvangen feedback


Feedback gever:         Tom Somerville

Feedback ontvanger:       Roy RuttenGebruikt de student verschillende soorten vragen? Gesloten en open vragen?

De student maakt goed gebruik van de gesloten vraag om duidelijk te krijgen wat de opdrachtgever
bedoelt. Hij maakt gebruik van een het keuzewoord of. Zo kan de opdrachtgever kiezen voor het een
of het ander. Zo word er duidelijk gekozen voor een mogelijkheid.

Formuleert de student de vragen goed? Zijn de vragen duidelijk voor de opdrachtgever?

De student neemt goed de tijd om de vraag te formuleren. Hierdoor komt er een hele duidelijk vraag
uit waarbij de opdrachtgever makkelijk antwoord kan geven.

Controleert de student of de vragen goed zijn overgekomen? Controle vragen?

Hij laat zien dat hij snapt wat de opdrachtgever bedoelt door regelmatig een controle vraag te
stellen.

Is het zichtbaar of de student actief luistert naar de opdrachtgever? Denk hierbij aan
lichaamshouding, hoofd knikken, oogcontact met opdrachtgever.

De student knikt regelmatig met het hoofd. Hij heeft ook bijna het gehele gesprek oogcontact met de
opdrachtgever. Tijdens het luisteren naar het antwoord van zijn vraag knikt hij om te laten zien dat
hij het begrijpt. Hij zorgt er ook voor dat zijn lichaamshouding juist is. Hij is altijd gericht op degene
tegen wie hij praat en hij houd zich rustig.

Heeft de student voldoende invloed op het gesprek? Zorgt hij ervoor dat het gesprek niet te
langdradig wordt?
In dit gesprek is hier niet echt sprake van omdat hij niet voorzitter is van het gesprek. Tom Somerville
zorgt er in dit gesprek voor dat dit gebeurt.


Extra feedback:

Heel duidelijk met vragen stellen. Geeft ook duidelijk antwoord wanneer de opdrachtgever een vraag
stelt.
                                            Pagina 18 van 18

								
To top