modelformulier - Vreg by cuiliqing

VIEWS: 3 PAGES: 5

									Formulier voor de rapportering van                      Gelieve dit formulier ten laatste
                                       op 15 maart 2013 per e-mail te
de oorsprong van de geleverde                        bezorgen aan
elektriciteit in 2012                            hans.berden@vreg.be                             Vul de gele velden in
Brandstofmix per product
Deadline rapportering: 15/03/2013

                                                               Symbool
Gevraagde data                                Detaillering van de vraag            parameter     Eenheid  Uw antwoord

NAAM LEVERANCIER
NAAM CONTACTPERSOON
EMAILADRES CONTACTPERSOON
TELEFOONNUMMER CONTACTPERSOON
                                       Totale hoeveelheid elektriciteit over het
                                       distributie- en/of transmissienet geleverd
                                       aan eindafnemers in het Vlaamse Gewest in
Totale levering in Vlaanderen                        2012, in MWh                            MWh


Rapportering per product
                                                                             Product 1   Product 2    Product 3   Product 4   Totaal
                                       De commerciële naam van het product
                                       waarop dit formulier betrekking heeft, of
                                       indien van toepassing, alle commerciële
                                       namen van al uw producten met eenzelfde
Naam product                                 brandstofmix.

                                       De hoeveelheid elektriciteit van dit (deze)
                                       product(en) die in 2012 aan eindafnemers in
Totale hoeveelheid geleverde elektriciteit van dit product          het Vlaamse Gewest werd geleverd      T           MWh                                        0
Aantal voorgelegde garanties van oorsprong

                                       Hoeveelheid in het Vlaamse Gewest
                                       geleverde elektriciteit die overeenkomt met
                                       het aantal garanties van oorsprong dat voor
Aantal voorgelegde garanties van oorsprong voor               2012 werd voorgelegd via de VREG
elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen in dit             certificatendatabank ter staving van de
product                                   hernieuwbaarheid van dit (deze) product(en) HEBGVO         MWh                                        0
                                       Hoeveelheid in het Vlaamse Gewest
                                       geleverde elektriciteit die overeenkomt met
                                       het aantal garanties van oorsprong dat voor
                                       2012 werd voorgelegd via de VREG
                                       certificatendatabank ter staving van het
                                       gedeelte van dit (deze) product(en)
Aantal voorgelegde garanties van oorsprong voor               afkomstig uit kwalitatieve
elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling             warmtekrachtkoppeling gelegen in het
geproduceerd in het Vlaams Gewest, voor dit product             Vlaams Gewest                WKKGVO         MWh                                        0
Elektriciteit die niet uit hernieuwbare energiebronnen of uit kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling gelegen in het Vlaams Gewest komt

                                       gebaseerd op tabel 1 van het Formulier voor
                                       de rapportering van de oorsprong van de
                                       geleverde elektriciteit in 2012, gedetailleerd
Aandeel elektriciteit uit fossiele energiebronnen in             in tabblad 'productiepark producenten'
productiepark                                                         [Σi (Ai x C2i)]          0.00%      0.00%     0.00%     0.00%      0.00%
                                   gebaseerd op tabel 1 van het Formulier voor
                                   de rapportering van de oorsprong van de
                                   geleverde elektriciteit in 2012, gedetailleerd
Aandeel elektriciteit uit nucleaire energiebronnen in         in tabblad 'productiepark producenten'
productiepark                                                     [Σi (Ai x C3i)]  0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                                   gebaseerd op tabel 1 van het Formulier voor
                                   de rapportering van de oorsprong van de
                                   geleverde elektriciteit in 2012, gedetailleerd
Aandeel elektriciteit uit onbekende bronnen in            in tabblad 'productiepark producenten'
productiepark                                                     [Σi (Ai x C4i)]  0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                                   gebaseerd op tabel 1 van het Formulier voor
                                   de rapportering van de oorsprong van de
Aandeel elektriciteit uit kwalitatieve                geleverde elektriciteit in 2012, gedetailleerd
warmtekrachtkoppeling in productiepark, geproduceerd         in tabblad 'productiepark producenten'
buiten het Vlaams Gewest                                                [Σi (Ai x C1i)]  0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%

Berekeningen
Aandeel elektriciteit dat niet uit hernieuwbare
energiebronnen of uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling
gelegen in het Vlaams Gewest komt in productiepark van
uw producenten                      NHp = Σi (Ai x C1i + Ai x C2i + Ai x C3i + Ai x C4i) p
                                                       NH             0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel geleverde elektriciteit dat niet uit hernieuwbare
energiebronnen of uit kwalitatieve
warmtekracht-koppeling gelegen in het Vlaams Gewest
komt, te vermelden op de factuur             NHf = 1 – (HEBGVO + WKKGVO) /T           NHf             0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                                                            NHf/NHp      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel elektriciteit uit kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling dat werd geproduceerd buiten het                                 %KWKK buiten
Vlaams Gewest                     [Σi (Ai x C1i)] x (NHf/NHp)]                  Vlaams Gewest   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel elektriciteit uit kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling dat werd geproduceerd binnen                                   %KWKK binnen
het Vlaams Gewest                   WKKGVO /T                            Vlaams Gewest   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%

Op de factuur te vermelden percentages voor de brandstofmix van het
betreffende product
Aandeel elektriciteit uit fossiele brandstoffen            %Fossiel = [Σi (Ai x C2i)] x (NHf/NHp)]     %Fossiel     0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel elektriciteit uit nucleaire energie              %Nucleair = [Σi (Ai x C3i)] x (NHf/NHp)]     %Nucleair     0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel elektriciteit uit onbekende bronnen              %Onbekend = [Σi (Ai x C4i)] x (NHf/NHp)]     %Onbekend     0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel elektriciteit uit kwalitatieve                %WKK= %KWKK buiten Vlaams Gewest +
warmtekrachtkoppeling                         %KWKK binnen Vlaams Gewest     %WKK              0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Aandeel uit hernieuwbare energiebronnen                %HEB = HEBGVO / T         %HEB              0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
                                                                      0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%

Naam product                                                                 0     0     0     0   Totaal
Aandeel van product in totale levering                                                  0.00%   0.00%   0.00%   0.00%   0.00%
Formulier voor de rapportering van
de oorsprong van de geleverde
elektriciteit in 2012                        Vul de gele velden inProductiepark van alle producenten
bij wie u elektriciteit aankocht in
2012
Partijen (1 tot i) waarbij u elektriciteit % aandeel van deze      % HEB    %KWKK gelegen
      heeft aangekocht        producent in de door u           in het Vlaams
                      geleverde elektriciteit          Gewest, excl.HEB
                          (Ai)
 Nummer       Naam partij                     (Hi)        (Wi)
  partij


   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
                                0%
         Gelieve dit formulier ten laatste op 15 maart
         2013 per e-mail te bezorgen aan
         hans.berden@vreg.be
% KWKK gelegen % Fossiel in het % Nucleair in het % Onbekend in         Indien het percentage met
buiten het Vlaams   volledige     volledige    het volledige     onbekende oorsprong>5%: Ik
 Gewest in het  productiepark van productiepark van productiepark van      wens het percentage met
   volledige     partij i     partij i     partij i       onbekende oorsprong toe te
productiepark van                               wijzen aan de verschillende niet-
   partij i                                 hernieuwbare energiebronnen
                                          volgens de gemiddelde
                                        brandstofmix van de Entso-E
                                             van 2012
   (C1i)       (C2i)       (C3i)       (C4i)            1=ja; 0=nee                                     0%                 0
                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%

                                     0%
   Ai x C1i       Ai x C2i       Ai x C3i       Ai x C4i


       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
  [Σi (Ai x C1i)]    [Σi (Ai x C2i)]    [Σi (Ai x C3i)]    [Σi (Ai x C4i)]
       0.00%         0.00%         0.00%         0.00%
Aandeel        Aandeel        Aandeel        Aandeel
elektriciteit uit   elektriciteit uit   elektriciteit uit   elektriciteit uit
kwalitatieve     fossiele       nucleaire       onbekende
warmtekrachtkop    energiebronnen    energiebronnen    bronnen in
peling in       in productiepark   in productiepark   productiepark
productiepark,
geproduceerd
buiten het
Vlaams Gewest

								
To top