Docstoc

Meldingen + antw - Wijkraad Getsewoud

Document Sample
Meldingen + antw - Wijkraad Getsewoud Powered By Docstoc
					   Wijkschouw Getsewoud november 2012
Nr Omschrijving               Lokatie         Status eind maart 2013                   Soort
4a Bakken voor plastic afval plaatsen bij de                                           Afval
  glasbakken bij de toegangsstraten vanaf              Recent heeft de wethouder nog aangegeven voorstander
  de IJweg                              te zijn van ondergrondse bakken. Helaas is tot nu toe niet
36b Alle brengparkjes voorzien van oranje               duidelijk wanneer dit zal gebeuren. Wel zullen er     Afval
  bakken voor plastic                        waarschijnlijk wat extra oranje bollen geplaatst worden.
48c Inzamelpunt plastic bij de brengparkjes                                            Afval
37c Afval bij de brengparkjes                                                   Afval
                                    Binnen een straal van 5m moet de Meerlanden dit
                                    meenemen. Als de de bakken/brengparkjes regelmatig te
45a Afval rondom papier/glas/plastic                  vol zijn, dan zal de frequentie van legen worden verhoogd. Afval
  containers                             Het is intussen doorgegeven aan de Meerlanden en zou nu
82c Overvolle brengparkjes naar de Ijweg toe Ijweg           verbeterd moeten zijn.                   Afval

68  Slingerend afval               Laan van                                    Afval
                                    Zwerfvuil zit in het bestek en wordt opgehaald door
                          Loevestein
                                    AMgroep. Eventueel kan dit gemeld worden bij de
2b Zwerfvuil op Händelplein            Händelplein                                   Afval
                                    gemeente die de onderaannemer hierop aan zal spreken.
82b Er wordt veel rommel op straat         Sarabande      Graag blijven melden.                    Afval
  aangetroffen
48a Veel afval voor de deur            Herfstpark                                   Afval
70f Zwerfvuil in Lentepark             Lentepark      Tot nu toe is er geen extra bak geplaatst en helaas is er  Afval
48b Afvalbak bij de voetgangersbrug van het    Wayesteinsingel   nog steeds veel zwerfvuil. We zullen de gemeente      Afval
  Handelplein richting Wayesteinsingel                verzoeken hier nogmaals naar te kijken.
  altijd bomvol
4b Voor de inrit van mijn garage staan 2x     Regulierspoort 73 Dit is besproken met de Meerlanden. Zij zouden de    Afval
  per week tenminste 10 afvalbakken                oplossing middels briefjes op de bakken aan de bewoners
  zodat ik niet van mijn inrit weg kan rijden           meedelen. Aan de Regulierspoort is de situatie wel
                                   verbeterd, maar kan nog meer, door voor de bewoners van
93  Grijze vuilcontainers versperren de inrit;  Wapserveld 2                               Afval
                                   de huisnr's 30-38 een vaste plek aan te wijzen.
   contact met Meerlanden geen effect


24a Onduidelijke bewegwijzering Zomerpark   Remmersteinpark Hier wordt al aan gewerkt. Er zal nogmaals een herinnering Bebording
                                uitgaan.
52  Onveiligheid door brom en snorfietsen op Vivaldi en   De bebording is op orde. Dit betreft gedrag van      Bebording
   de singels                Nabuccosingel  medebewoners. De politie zal hierop handhaven.


7a  Kwaliteit van de fietspaden, mn       Nabuccosingel en                                Bestrating
                                    Deze zaken zijn doorgegeven aan de afdeling Beheer en
   overgangen van drempels of          hoek
                                    worden indien nodig in 2013 aangepast. Nieuw-Vennep
   verschillende soorten wegbestratingen    Rigolettosingel
                                    krijgt dit jaar gedurende 3 maanden de beschikking over
36a  Bestrating Wapseveld zeer slecht       Wapserveld                                   Bestrating
                                    een tweede servicebus die dit soort dingen kan oppakken.
62d  Aflopende stoepen              Leusveld                                    Bestrating
                                    Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer dit plaats zal
97b  Zeer modderig voetpad vanaf         Remmersteinpark?                                Bestrating
                                    vinden.
   Vivaldisingel naar Wozoco
65b  gladde, onveilige metalen stoepklinkers   Leidsepoort-                                  Bestrating
                                    Hier zal geen nadere actie op ondernomen worden.
   her en der verspreid over de trottoirs    Rijnpoort
64  Wegdek brug Vivaldisingel-Ilperveld     Zuilensteinsingel                                Bestrating
8   Brug Vivaldisingel-Zuilensteinsingel     Zuilensteinsingel  Er wordt gewerkt aan een oplossing. Er zijn twee      Bestrating
                                    proefvakken geweest, in januari is dit nader geëvalueerd
86  brug van de laan van Bizet naar de      Zuilensteinsingel  en zijn de bruggen binnen de gemeente op een hoger     Bestrating
   Zuilenstein Singel                        niveau besproken. Daar probeert men om middelen/
87  brug van de laan van Bizet naar de      Zuilensteinsingel  oplossingen te vinden voor deze problemen.         Bestrating
   Zuilenstein Singel
   Wijkschouw Getsewoud november 2012

5a  Niet maaien van het gras aan slootkant    Meeresteinsingel                                 Groen
   en tussen parkeerplaatsen, met als      Zuilensteinsingel
   gevolg veel onkruid
5b  Na maaien wordt gras niet opgeruimd --    Meeresteinsingel                                 Groen
   > verstopte putten
13  Veel onkruid van kruidenrijk gras c.q.    Zuilensteinsingel  In 2013 zal de Zuilensteinsingel op dezelfde wijze gemaaid Groen
   beperkt maaien
                                    gaan worden als de Waayesteinsingel. Dit wordt als het
50  Hoog en ongemaaid gras waardoor        Zuilensteinsingel                               Groen
                                    goed is nu op de goede manier onderhouden. Indien dit
   uitzicht belemmerd wordt
                                    niet zo blijkt te zijn, dan graag melding maken zodat de
61  Te hoog gras: geen fraai gezicht,       Zuilensteinsingel  gemeente de aannemer erop kan spreken.           Groen
   hondenpoep niet opgeruimd, gevaar
   langs slootkant voor kinderen, worden
   vies, onkruid verspreid zich in alle tuinen

80  Ongemaaid en onverzorgd gras, daardoor Zuilensteinsingel                                    Groen
   onkruid en hondenpoep
83  Door het hoge riet onmogelijk om in en                                            Groen
   om het water te spelen                      Het riet wordt in planmatige cyclus gemaaid en wel degelijk
                                    ook aan beide kanten. Dit vindt echter niet gelijktijdig
                                    plaats. Men kan evt zelf wat riet weghalen om bij het
69c  Teveel riet in sloot Vivaldisingel,   Vivaldisingel      water te kunnen.                      Groen
   overkant wordt wel gemaaid,
57  Agressief riet in de sloot dat helemaal Flamenco,                                       Groen
   onze tuin ingroeit via het talud; ook de Fandango         Het enige dat helpt is zéér regelmatig maaien. De
   stukken talud van de gemeente die aan               gemeente maakt een afspraak om de sitatie ter plaatse
   de slootkant in de doodlopende straten              nogmaals te bekijken.
   gelegen zijn, zijn gewoon onkruidperkjes

99a Ongemaaid hoog gras en daardoor weinig Componistenweg Op verzoek van de bewoners is kruidenrijk gras ingezaaid.          Groen
  zicht naast busbaan          Operaweg    Om het zicht op de openbare weg te houden worden de
                             hoeken regelmatig gemaaid. De gemeente zal geen verder
                             aktie nemen.
10 Ratjetoe aan bomen; gemeente reageert Vlietestein   De bomen staan op de inboetlijst. Men ligt achter met            Groen
  alleen met ontvangstbevestiging meer         vervanging. Bomen op Palmestein zijn reeds vervangen. De
  niet                         andere bomen staan op de lijst en worden als er middelen
  omgevallen en niet vervangen bomen   Vlietestein  zijn ook vervangen.                             Groen
11c Verwilderde hagen door gras dat niet  Fandango                                          Groen
  gemaaid wordt en waardoor symmetrie
  verdwijnt                       Het hele deel is opnieuw ingezaaid. Nu afwachten hoe het
27 Heggen niet gesnoeid en gras niet    Fandango    zich ontwikkelt.                              Groen
  gemaaid langs slootkant tussen Tango
  en Calypso
11f Händelplein voorzien van paar grote  Handelplein  Goed idee.                                 Groen
  bomen --> nog gezelliger
15 Afgeven van hars door de bomen     Velperpoort  Hier zal door de gemeente niets aan gedaan worden.             Groen
22 Overhangende begroeing met stekels   Leusveld    De gemeente zal dit bekijken; indien dit op openbaar            Groen
                                    terrein is, zullen de bewoners hierop aangesproken worden.
                                    Overigens kan men elkaar ook op dit soort zaken
62c  Overhangend groen en bloembakken op      Leusveld                                    Groen
                                    aanspreken.
   de stoep
71  dichtgroeien van de doorgang tussen      Wapserveld     Zie hierboven. Indien het niet op openbaar terrrein is, zal  Groen
   Wapserveld en Welerveld                      men zelf zijn medebewoners erop aan moeten spreken.
                                    Klimop betekent regelmatig snoeien.
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
 32  Onvoldoende zicht door te hoog groen    Deliuslaan     Dit is een lastige situatie omdat het particulier groen    Groen
   fietspad van Vivaldisingel naar Deliuslaan           betreft, dat op zich voldoet aan de normen.

35a Drassig voetbalveld tussen Siciliano en    Siciliano     Er komt meer afwatering, er ontbreken namelijk wat      Groen
  Sarabande                            zogenaamde uitstroombakken. Op dit moment is er geen
                                   budget voor een stukje kunstgras voor het doel. Na de
                                   zomer wordt dit opnieuw bekeken.
38a Bomen b.v. langs Nabuccosingel te dicht    Nabuccosingel   Dit hoort bij de aanleg van de wijk/singel. Om en om een   Groen
  op elkaar en op de huizen, nemen veel              boom en een lantaarnpaal. Snoeien is slechts in beperkte
  licht weg                            mate mogelijk.
40a Aanpassingen aan voetbalveld         Bolwerksepoort   Langs de achtervanger zullen haagjes gezet worden. Dit    Groen
  Bolwerksepoort en aanbrengen groen                zal najaar 2013 uitgevoerd worden.
40b Onkruid wordt wel gewied maar niet      Herfstpark     In het kader van het onderhoud is het niet altijd nodig dat  Groen
  opgeruimd                            al het vuil opgeruimd wordt.
44b Niet maaien grote velden           Herfstpark     Deze worden volgens bestek gemaaid.              Groen
58 Na herinrichting herfstpark heeft zich     Herfstpark 50                                  Groen
  zgn. “olifantenpaadje” gevormd
67 Na herinrichting herfstpark heeft zich     Herfstpark 50   De situatie is opnieuw bekeken en wordt na de zomer van    Groen
  zgn. “olifantenpaadje” gevormd
                                   2013 aangepast.
44a Voetpad verdwenen bij herinrichting      Herfstpark                                    Groen
  Herfstpark waardoor voetgangers over
  weg moeten
63 Modderpoel en slecht onderhouden        La Traviata    Bomen zijn ingeboet. Als het nu weer verkeerd gaat zal  Groen
  gebied, de 4 omgewaaide bomen zijn nog    plantsoen     een deel bestraat worden. Voor de gehele wijk geldt dat
  niet vervangen.                         de frequentie van het doorspuiten van de drainage is
                                   aangepast. Er komt geen aparte drainage. De heesters die
                                   geplant waren, zijn door onbekenden verwijderd. Er is nu
                                   gras ingezaaid.
 85  een leeg veld, omheind met heel veel    Wecherlerveld   Dit betreft een deel van het terrein van Staatsbosbeheer Groen
   lelijke palen, die overigens "geen dienst           en daar heeft de gemeente geen zeggenschap.
   doen".
 92  Onvoldoende onderhoud aan groenperk     Havenpoort     Dit is doorgegeven aan Beheer met het verzoek snel in te Groen
   oneven zijde                          planten zodra dit kan. De opdracht om voor Havenpoort in
                                   te boeten is al gegeven.
82e Het mag van mij ook wel wat groener      Sarabande                                  Groen
  worden in en om Sarabande en het                 De gemeente gaat de mogelijkheden bekijken, maar extra
  binnenterrein. Meer bossages en vollere             werk is op dit moment financieel niet haalbaar.
  bomen


 5c  Ook veel overlast van            Meeresteinsingel  Hier heeft de gemeente geen beleid voor en zij zullen er  Hondenpoep
   kattenuitwerpselen                       ook niets aan doen. Het enige is de eigenaren er op aan te
                                   spreken.
37b Hondenpoep wordt niet opgeruimd                                               Hondenpoep
                                   Het nieuwe hondebeleid is recent van kracht geworden. Dit
42d Overlast van hondenpoep tussen     Rijnpoort        houdt in dat alle hondenpoep opgeruimd dient te worden. Hondenpoep
   parkeerplaatsen en waterkant
                               Indien dit niet gebeurt dan graag melden, dan zal dit
75d Veel overlast van hondendrollen op gras Wayesteinsingel worden doorgegeven aan de handhavers. Er worden alleen Hondenpoep
   Wayesteinsingel
                               in uiterste nood nog borden geplaatst. Handhaving blijft
101c Hondenpoep wordt niet opgeruimd    Paganiniplantsoen-                             Hondenpoep
                               lastig aangezien er op heterdaad betrapt moet worden.
                      Ravelplantsoen
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
 91  De grens van losloopgebied loopt tot aan Zijlpoort                                 Hondenpoep
   de voortuinen met als gevolg veel
                                Gaat de gemeente naar kijken en indien nodig aanpassen.
   overlast en hondenpoep zelfs in onze
                                Nog geen reactie op van de betrokken ambtenaar. Wordt
   tuinen in, terwijl in Getsewoud-Zuid het
                                nogmaals onder de aandacht gebracht.
   losloopgebied zich beperkt tot de strook
   langs het water
 29  Onduidelijk waar honden mogen loslopen Venneperhout   Venneperhout is van Staatsbosbeheer, doet de gemeente   Hondenpoep
   in Venneperhout --> hondenpoep              niets aan. De klacht is wel doorgegeven aan
                                Staatsbosbeheer met het verzoek dit te verbeteren.


25c Bij vorst strooien op Bramerveld     Bramerveld                                 Onderhoud
82a Strooibeleid: bijvoorbeeld vanaf de    Sarabande    Het strooibeleid is aangepast               Onderhoud
  IJweg, de straat Sarabande inrijdend en
  vice versa
51a Fandango (bij tennis en hockey) heeft   Fandango     Dit is half april besproken en begin mei is er een     Onderhoud
  na regen dagenlang de aanblik van een
                                vervolgafspraak met de gemeente en de verenigingen.
  rijstveld
51b Het dak van de dug-out naast de skate           Na de zomer zal dit vervangen worden. Waarschijnlijk komt Onderhoud
  baan is stuk                        er een andere dug-out.
70g Grasveld Lentepark staat vaak blank    Lentepark    Er komt een herinrichting. Voorbereiding is nu gepland in Onderhoud
                                augustus , uitvoering van plantwerk in september.
76a Diepe plassen over de hele breedte van Winterpark                                  Onderhoud
  het voetpad, tussen de vrijstaande             Dit is doorgegeven aan de afdeling drainage. Wordt
  Winterpark-woningen en de brug naar de           nogmaals nagevraagd.
  Laan van Norma
76b Vijver Winterpark is heel vies; wat is  Winterpark                                  Onderhoud
  overigens het ‘doel’ van deze vijver; is
                                Het betreft een siervijver.
  deze voor de sier, voor pootjebaden,
  …?)
100 Graffiti op zijmuur, hoe te verwijderen? Nabuccosingel   Het betreft privébezit en dient door de eigenaren zelf   Onderhoud
                                schoongemaakt te worden. Wellicht dat de firma
                                Griekspoor een suggestie heeft hoe dit het best gedaan
                                kan worden.
101a Borden slecht onderhouden                 Komt altijd langs in schouw van toezichthouders      Onderhoud


 66  Onbereikbaarheid en onveiligheid door          Vanuit het perspectief van de wijkschouw zal hier niets Overig
   slechte dekking mobiele netwerk             mee gedaan worden. Wel is het een apart onderwerp waar
                                de wijkraad zich mee bezighoudt.


35b Heuvel vervangen door speeltoestel    Siciliano                                  Speelplaatse
                                Dit verzoek zal niet gehonoreerd worden.
                                                             n
 39  Mooie speeltoestellen, maar niet voor  Regulierspoort  Dit gaat niet gehonoreerd worden. De hele wijk is recent  Speelplaatse
   hele kleintjes 1-4 jaar                 voorzien van nieuwe speeltoestellen afgestemd op de    n
                                meest voorkomende leeftijden. Voor extra speeltoestellen
                                is geen budget.
 90  Voetbalveld regelmatig een modderpoel  Sarabande-    Op dit moment is er geen geld voor aanpassing van het   Speelplaatse
   en onbruikbaar             Siciliano    speelveld. Hopelijk na de zomer.              n


2a Fietsers/scooters op Händelplein      Händelplein                                 Handhaving
21b Fietsers op de voetpaden, mijden de                                          Handhaving
  verkeersdrempels
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
26b Fietsers op de voetpaden en het gras bij  Lentepark                                    Handhaving
  Lentepark
70d Zomerpark: misbruik fietspaden door     Zomerpark     Door de inrichting van de wijk komt het op veel plekken  Handhaving
  brommers
                                 voor dat voetgangers e/ofn fietsers en/of brommers en/of
69b Fietsers op het voetpad voor het               skeeleraars en/of hondenbezitters en honden op 'elkaars'  Handhaving
  WOZOCO langs (tussen de heuvel en het
                                 terrein komen. Ook daar waar dit niet is toegestaan. Er
  complex)
                                 wordt door de gemeente regelmatig gehandhaafd, maar
12 Fietsers op voetpad van de          Herfstpark    een permanente actie is ondoenlijk. Er wordt voor dit punt Handhaving
  Noordhavenpoort naar het fietspad
                                 dus een groot beroep gedaan op de verdraagzaamheid en
  Herfstpark - Nabuccosingel
                                 solidariteit van alle verkeersdeelnemers.
69d Bromfietsers op de voetpaden en singels   Vivaldisingel                                Handhaving

69a Veel fietsers op het voetpad bij het Waayesteinsingel                                   Handhaving
  WOZOCO, ter hoogte van de Jeu de
  Boules baan, nl geen doorgang van
  Waayesteinsingel naar zomerpark
20 Fietspad tussen de twee blokken huizen Winterpark    Dit zal niet gebeuren; het is landelijk beleid dat bromfietsen    Handhaving
  van het winterpark beschikbaar maken
                              binnen de bebouwde kom niet op fietspaden mogen rijden.
  voor scooters
7b Fout-parkerende ouders bij Breedeborg Sarabande     Zomer 2013 zal er bij de Breedenborgh een schoolzone         Handhaving
                              worden aangelegd. Dit zal in overleg met o.a. onderwijzend
                              personeel en ouders gebeuren.
38b Loslopende honden, onoverzichtelijk                                             Handhaving
                                 De gebieden waar honden los mogen zijn vastgelegd in
                                 het hondenbeleid en van bebording voorzien.
56a Overlast door loslopende honden in de    Zomerpark, LHW                                 Handhaving
  parken


 6  Overlast door hangjongeren: lawaai,    Pannaveldje    Er is een multidisciplinair straatteam dat nogmaals op deze Overlast
   zwerfvuil, vernielingen          Vossestein 46   situatie gewezen is; er zullen geen aanpassingen worden
                                 gedaan.
55a Overlast van hangjongeren en afval bij   Vivaldisingel   Tot op heden zijn er geen meldingen bekend bij de      Overlast
  onderdoorgang Kam en Lintgras                 wijkagent. Deze zal er alert op zijn/blijven. Tot nader
                                 bericht zal er geen actie ondernomen worden.
70e Vanwege de akoustiek veel overlast     Zomerpark     De belangrijkste oorzaak is de inrichting van de wijk. Daar Overlast
   doorgaand fietsverkeer/voetgangers 's
                                 valt verder niets aan te doen.
   nachts
 95 Overlast van geluid, afval en schade aan  Weleveld-     Er zijn inmiddels wat maatregelen genomen: jeu de       Overlast
   geparkeerde auto's. Jongeren niet uit de  Ilperveld     boulebaan en bankjes zijn verwijderd. Na de zomer wordt
   wijk, vaak ook later op de avond en 's            de drempel verplaatst. De straatcoaches gaan vaker
   nachts                            kijken.
105 parkeeroverlast door ouders en in avond/  Vlietestein/   De school zone is recent geëevalueerd en vooralsnog      Overlast
   weekend                  Wayesteinsingel  worden er geen parkeerplekken bijgemaakt.
105b hangjongeren op schoolplein,                 Blijft een gevoelig onderwerp. Vanuit het speelruimtebeleid  Overlast
   geluidsoverlast, afval, onveilig gevoel,           zal nog gekeken worden naar een aantal plekken waar de
   vernielingen                         jeugd kan "hangen". Het zal niet meevallen om een aantal
                                 plekken te vinden.
 1  Voetballende jongeren tegen muurtje    Bachlaan 36    Bankje is kwartslag gedraaid zodat voetballen moeilijker is  Overlast
                                 geworden.


 16  Onvoldoende parkeerruimte in       Mandeveld                                    Parkeren
   veldenbuurt
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
81a afgehakte boom, met daaromheen twee    Vlietestein                                 Parkeren
  paaltjes; eigenlijke probleem tekort aan
  parkeerplaatsen
88 Parkeren op de stoep en bomen staan in   Bloemstein                                  Parkeren
  de weg
73a Gevaar doordat auto's op de stoep     Wechelerveld                                 Parkeren
  parkeren: op de hoek van o.a. de
  Wechelerveld en de Loenerveld                Het aantal parkeerplaatsen in de hele wijk is een lastig
94b Onvoldoende parkeerplaatsen (lage     Waayesteinsingel probleem. Voorals nog gaat de gemeente geen groen      Parkeren
  huisnummers)                        opheffen om extra parkeerplaatsen te maken als er in de
75c Parkeerplekken Wayesteinsingel kijkend   Wayesteinsingel nabije omgeving voldoende parkeermogelijkheid is. De     Parkeren
  op de Venneperweg zijn onvoldoende             wijkraad ziet hierin ook weinig mogelijkheden.
31 Onvoldoende parkeerruimte          Faustlaan                                  Parkeren
79 Overlast door parkeren op de stoep en    La                                      Parkeren
  lichten door het huis           Bohemeplantsoen

 3 Trottoir gebruikt als parkeerplaats,    Rossinilaan                                 Parkeren
  gevaarlijk voor schoolgaande kinderen
98 Parkeerplaatsen tekort in Figarolaan en   Figarolaan                                  Parkeren
  Carmenlaan door bewoners          Carmenlaan
  Nabuccosingel
11b Veel in gras geparkeerde auto's bij de   Fandango                                   Parkeren
  hockey
                                 Hier worden waarschijnlijk insteekhavens gerealiseerd.
37d Onvoldoende parkeerplaatsen bij tennis   Fandango                                   Parkeren
  en hockey
21a Overlast van ouders die kinderen met    Breedenborgh   Wordt meegenomen in de inventarisatie van de        Parkeren
  auto naar school brengen; stagnatie bij
                                 schoolzone. Afspraak wordt voor januari gemaakt.
  verlaten van wijk in de ochtend


41b Schoolzone maken bij Breedenborgh     Rijnpoort     De uitvoering van de schoolzone zal in dezomervakantie   Veiligheid
                                 van 2013 plaatsvinden.
59  Onveilige oversteek bij Jeugdland    Componistenweg                                Veiligheid

17 Verkeersonveilige oversteek bij      Componistenweg April 2013 is de verkeersregelinstallatie geplaatst. De    Veiligheid
  Jeugdland
                               bebording zal nog aangepast worden evenals de 'druppels'
18 Verkeersonveilige oversteek bij       Componistenweg op de rijbaan. Wel pas later dit jaar.            Veiligheid
  Jeugdland
25b Oversteek bij Jeugdland          Componistenweg                                Veiligheid
  Oversteek bij Jeugdland          Componistenweg                                Veiligheid
7c Geen voorrang verleend aan fietsers bij   Venneperweg/                                 Veiligheid
  grote rotondes               Operaweg    Binnen de bebouwde kom heeft de fietser voorrang,
                               daarbuiten de auto. De bebording en belijning is ook als
45b Verschillende voorrangsregels auto’s-           zodanig aangegeven.                      Verkeer
  fietsers bij verschillende rotondes
41c Teveel riet in sloot, vissen en schaatsen Rijnpoort     Het riet wordt volgens bestek gemaaid, evt zelf wat riet  Veiligheid
  niet mogelijk, tevens onoverzichtelijk en
                                 weghalen om te kunnen vissen.
  gevaarlijk
43b Trapveldjes aan Reestein onveilig     Reestein      Het is formeel geen trapveldje en de gemeente zal geen   Veiligheid
                                 aanpassingen maken.
51c Van het speelplaatsje midden in Mambo   Mambo                                  Veiligheid
                                 Op dinsdag 16 april is er overleg geweest over de
  komen beide in/uitgangen op de rijweg
                                 aanpassingen die gedaan moeten worden. De opdracht om
  uit
                                 hekjes te plaatsen is gegeven. Wanneer e.e.a. precies
53b kinderen vanaf het speelterrein zo de   Mambo       uitgevoerd gaat worden is nog niet bekend.      Veiligheid
  weg over kunnen steken
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
102 onveilige situatie op de trottoirs/Rondom Stepelerveld                                  Veiligheid
  de 3 speelplekken staat een spijlenhek.           Hier zal niets aan gedaan worden; fietsers moeten
  Aan weerszijden is een opening/toegang           afstappen.

51d Onduidelijk wat voor soort pad het is.   Tango                                     Veiligheid
  (Pad in verlengde van Tango) Wordt             De bebording van het hele gebied bij de hockey en
  gebruikt ook door brommers                 tennisvelden zal opnieuw bekeken worden. Dit is nog niet
34 Pad achter de hockeyvelden is zowel     Tango      gebeurd, maar heeft de aandacht.               Veiligheid
  losloopgebied, voetpad én fietspad
104 verzoek omheining hondenveldje bij     Laagveld    Zal niet gehonoreerd worden.                 Veiligheid
  Laagveld


78a De voetgangersoversteekplaatsen in de    De Steinen                                  Verkeer
  wijk de Steinen zijn gevaarlijk:
  gelijkvloers en er is er geen fysieke
  demarcatie van “einde stoep” ;
                                Deze situatie heeft te maken met de inrichting van de wijk.
  onvoldoende zicht door geparkeerde
                                Wij zullen de gemeente adviseren witte stenen aan te
  auto's
                                brengen. Gemeente aangesppord tot actie.
19 Fietsers die met hoge snelheid uit t     Duyvestein/                                  Verkeer
  lentepark komen,onder het          Swaenstein
  appartementen complex door richting de
  zuilenstein-Singel gevaarlijk
25a Schubertlaan richting Flierweg rechtsaf,  Flierveld                                   Verkeer
  of Buinerveld rechtdoor, blinde muur
                                Dit is een gevolg van de inrichting van de wijk. Er zal
  geen overzicht
                                waarschijnlijk niets aan gedaan worden. Het plaatsen van
30 Onoverzichtelijke hoek Flierveld-      Flierveld    spiegels zal zeker niet gebeuren, omdat deze vaak nog     Verkeer
  Buinerveld
                                meer gevaar opleveren.
47 Gevaarlijk punt bij fietspad Flierveld-   Flierveld                                   Verkeer
  Buinerveld
70b fietspad langs parkeerterrein Handelplein  Händelplein                                  Verkeer
  veiligheid verbeteren. Veel auto's merken          De verkeerssituatie is voldoende overzichtelijk. Rekening
  het fietspad van twee kanten niet op.            houden met elkaar is de enige oplossing.

70a kruising fietspaden Vivaldisingel en de   Vivaldisingel                                 Verkeer
  Venneperweg (ter hoogte van het
                                Rechts heeft voorrang, in alle gevallen tenzij er
  viaduct). Onduidelijk wie voorrang heeft.
                                haaietanden staan. Het betekent goed uitkijken.
  De bochten zijn weer niet makkelijk te
  maken zonder op de andere helft terecht
48d te komen rotonde van de IJweg en de
  Onveilige                  Ijweg      Het is druk in de spits, maar men moet alert blijven en de  Verkeer
  Noordelijke Randweg 's morgens vroeg            regels blijven volgen.
49c Uitrit wijk de Velden naar Ijweg wordt   Ijweg                                     Verkeer
  zicht belemmerd door grote heg
36d Er is maar 1 uitgang vanuit wijk de     Laagveld                                   Verkeer
  Velden, d.i ontoereikend zeker 's winters
  en gevaarlijk bij calamiteiten               Het blijven lastige uitgangen, op alle plekken. Bij de velden
43a Uitgang Steinen naar Ijweg staat vaak    Laan van    zit je met scholen, op een andere plek staat er wat      Verkeer
  vast en gevaarlijk in geval van       Loevestein   particuliere beplanting in de zichtlijn enz. Getsewoud is
  calamiteiten                        echter een volledige 30 km wijk, dis mensen moeten zich
26a Geen zicht bij kruising Loevestein-Ijweg  Laan van    daaraan houden. Als men gewoon doorrijdt tot de        Verkeer
                        Loevestein   haaientanden is het zicht het best zoals het hoort.
72  Gevaarlijke uitritten van de Steinen en  Laan van    Spiegels zullen zeker niet geplaatst worden.         Verkeer
   de Velden naar ijweg door het slechte   Loevestein
   zicht
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
78b Onvoldoende zicht bij verlaten van wijk Laan van                                     Verkeer
  De Steinen naar Ijweg          Loevestein
45c 60km zones op rerenoveerde Ijweg    Ijweg         Bij hogere snelheid is bovenstaande nog problematischer.  Verkeer
  (toevoerwegen naar Getsewoud) te laag             Geen aanpassingen aan de maximum snelheid.
11a Te steile oprit bij oversteek (fiets);    Ijweg-Opmaat   De oversteek kan niet aangepast worden in verband met  Verkeer
  onduidelijkheid door knipperlichten
                                 het asfalt. Afstappen en dan oversteken is het beste. De
77 Zeer gevaarlijke oversteek voor fietsers   Ijweg-Opmaat   verlichting is op orde en daar zal de gemeente niets aan Verkeer
  vanaf de Fandango naar de Ijweg &
                                 doen.
  slecht verlicht
36c Hoeken Laagveld-Wechelerveld en       Laagveld                                  Verkeer
  Laagveld-Leusveld zijn werkelijk veel te
                                 Dit heeft te maken met de intrichting van de wijk (30 km
  smal voor passerende auto's
                                 zone) en zal niet worden aangepast.
49b rijbaan hoek Laagveld-Wechelerveld te    Laagveld                                  Verkeer
  krap en onoverzichtelijk
94a Onveilige situatie bij oversteken, begin   Laan van                                  Verkeer
  van de laan vanaf de Ijweg          Gildestein
54b Onveilig punt in onze wijk bij de      Leidschepoort                                Verkeer
  oversteek bij basisschool het venne en
                                 Waarschijnlijk zal er een stoepje in de middenberm komen.
  marlijn naar de brug, m.n. bij het uitgaan
                                 Oversteek van de school zal worden meegenomen in de
  van de scholen
                                 gedachten over de schoolzone, die in de zomer van 2013
65a onveilige oversteek vanuit de        Regulierspoort  uitgevoerd zal worden.                  Verkeer
  Leidsepoort de Regulierspoort over, we
  lopen eigenlijk midden op straat, we
  moeten als het ware om de middenberm
  heen
62a Gevaarlijk punt fietspad t.h.v. Leusveld   Leusveld     De uitritten naar de IJweg zijn op zich duidelijk. Als men Verkeer
  2, naar Ijweg                         zich aan de regels houdt moet het lukken. Naar aanleiding
                                 van een recente aanrijding is nogmaals het verzoek bij de
                                 gemeente neergelegd met de vraag na te gaan of er toch
                                 iets gedaan kan worden aan het verbeteren van het zicht.
62e Bewoners Stepelerveld en daaraan       Leusveld                                  Verkeer
  gelegen hofjes rijden tegen
                                 Moeilijk te handhaven.
  éénrichtingsverkeer in om wijk te
  verlaten
107 Fietspad te smal, Leusveld-Laagveld     Leusveld                                  Verkeer
                                 Is bewust zo gehouden, het verkeer gaat daardoor
49a fietspad/rijbaan hoek Laagveld-Leusveld   Leusveld     langzamer rijden, dus veiliger.              Verkeer
  te krap en onoverzichtelijk
14a Te hoge drempels in wijk "de Velden"     Vledderveld 9  De drempels voldoen aan de wettelijke eisen en de     Verkeer
                                 gemeente zal geen maatregelen nemen.
82d Hele hoge drempels liggen in Sarabande, Sarabande    In 2013 zal er een schoolzone komen bij de Breedenborgh.
  maar juist ter hoogte van het
                               Hiermee zal een herinrichting gepaard gaan.
  scholencomplex, zijn deze lager
41a Verkeersdrempels laten doorlopen tot  Rijnpoort en                               Verkeer
  aan de stoeprand            Stadhouderspoort
                                 Dit betreft gedrag van bewoners en bezoekers, de
62b Verkeersdrempels wordt door         Leusveld 44   gemeente zal geen extra maatregelen nemen. Op het     Verkeer
  automobilisten omzeild waardoor auto's
                                 moment dat bijvoorbeeld varkensruggen op de stoep
89a over de stoep rijden te hoge
  Onveilige situatie door           Waayesteinsingel
                                 worden geplaatst ter hoogte van de drempels, struikelen  Verkeer
  snelheden en over de stoep rijden.      nr 1 tm 51
                                 mensen daarover op de stoep. Dit is eerder het geval
84 Onveilige situatie doordat bij het      Laan van Bizet  geweest en wordt daarom niet gedaan.            Verkeer
  passeren van tegenliggers auto's gebruik
  te maken van de opritten van de huizen
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
74  Hard rijdende auto's tussen de drempels  Mambo                                      Verkeer
   in
                                  Dit betreft gedrag van bewoners en bezoekers, de
53a  Te hard rijden, waardoor          Mambo                                      Verkeer
                                  gemeente zal geen extra verkeerstechnische maatregelen
   verkeersonveilige situatie ontstaat
                                  nemen. Extra obstakels aan de stoepranden zijn nadelig
54a  Te hard rijden, waardoor          Mambo                                      Verkeer
                                  voor voetgangers. Er zal wel bij de speelplek van Mambo
   verkeersonveilige situatie ontstaat
                                  gekeken worden om de hekwerken wat aan te passen
46  Te hard gereden, waardoor         Laan van Aida                                  Verkeer
                                  zodat kinderen niet meer in eens de weg op kunnen.
   verkeersonveilige situatie ontstaat
94c  Te hard gereden (lage huisnummers)     Waayesteinsingel                                 Verkeer
81b  Onveilige situatie door te hard rijden   Vlietestein                                   Verkeer
   (ondanks de tekens van schoolzone en             In de zomervakantie worden de aanpassingen die in de
   witte strepen) en open poortjes van de            evaluatie naar voren zijn gekomen uitgevoerd.
   speelplaatsen
60  Verschillende voorrangsregels auto’s-   Operaweg      Binnen de bebouwde kom geldt op rotonde heeft de       Verkeer
   fietsers bij verschillende rotondes              fietsers voorrang en buiten de kom de automobilist.
76c  de oversteek van de Operaweg t.h.v. de   Operaweg                                     Verkeer
   Rodelindalaan is al verbeterd maar graag
   een zebrapad toevoegen
99b  Gevaarlijke oversteek naar de busbaan in  Operaweg                                     Verkeer
   Getsewoud Noord
11d  Verwarring kruising Rodelindelaan, nl   Operaweg -                                    Verkeer
                                  Alles is geregeld middels belijning en bebording; de
   enige kruising zonder voorrang voor    Rodelindalaan   gemeente zal geen verdere aanpassingen maken.
   fietsers
23  Oversteek Rodelindalaan-Operaweg nog    Operaweg -                                    Verkeer
   steeds gevaarlijk             Rodelindalaan
11e  Voorrang voor fietsers bij rotonde     Operaweg -                                    Verkeer
   Noordelijke Randweg            Noordelijke
                         Randweg
24b Gevaarlijke manouevres vrachtwagens     Remmersteinpark Hier wordt in 2013 naar gekeken door de afdeling Beheer;     Verkeer
  Zomerpark                          op dit moment is er geen budget beschikbaar.
28a Onoverzichtelijke bocht Rigolettosingel-   Rigolettosingel Heeft te maken met de inrichting van de wijk en spiegels     Verkeer
  Griseldalaan                          worden eigenlijk niet meer geplaatst. Ze geven een gevoel
                                  van schijnveiligheid, omdat de spiegels het beeld
28b Onoverzichtelijke bocht Siciliano-Calypso Siciliano       vertekenen.                        Verkeer

 9 Fietsersbocht Venneperweg-diamant      Venneperweg                                   Verkeer
75b Vanaf Componistenweg Rotonde         Venneperweg                                   Verkeer
  venneperweg rechtsaf de bocht nemen
  richting orange plastic verzamelbollen
  Händelplein is erg moeilijk                   De rotonde Venneperweg-Operaweg wordt in tweede helft
97a Onhandige bocht in fietspad         Venneperweg    van 2013 aangepast om oversteken van fietsers te      Verkeer
  Venneperweg linksaf naar Capricciolaan             vegemakkelijken en de verkeerssituatie aldaar wat veiliger
70c kruispunt fietspaden bij de rotonde: de   Venneperweg    te maken.                         Verkeer
  bocht vanaf de Venneperweg naar links
  maar ook terug naar rechts is niet te
  maken zodat je met de fiets vaak op de
  andere weghelft terecht komt
33 Situatie scholen aan Vlietestein       Vlietestein    Dit verzoek zal niet gehonoreerd worden, een aanpassing    Verkeer
                                  van de middenberm was juist het eerste ontwerp en is
                                  door bezwaren van de aanwonenden afgewezen.
89b Te krappe bocht waardoor onveilige      Waaysteinsingel-                                 Verkeer
  situatie ontstaat              Laan van
                         Gildestein
                                  Dit is inrichting van de wijk, geeft veiligheid,zal door de
   Wijkschouw Getsewoud november 2012
                                  Dit is inrichting van de wijk, geeft veiligheid,zal door de
75a Onhandige bocht bij het verlaten van de Wayesteinsingel     gemeente niets aan gedaan worden.               Verkeer
  wijk via de Wayesteinsingel, rechtsaf
  laan van Gildestein richting Ijweg

73b Geen zicht op het verkeer bij de 90     Wechelerveld    Dit moet nog besproken worden met de           Verkeer
  graden hoek van de Wechelerveld naar              verkeersdeskundige van de gemeente. Aansporing tot
  Laagveld                            actie.
96 Zomerpark vanaf Laan van Gildestein     Zomerpark      Hier zal een aanpassing worden gemaakt als de servicebus Verkeer
  niet meer toegankelijk per fiets                beschikbaar is (waarschijnlijk pas na de zomer)

106 auto's over fietspad            Zuilensteinsingel  De paaltjes worden verwijderd tijdens het strooiseizoen.   Verkeer
                        t.o. 48       Verder is dit een kwestie van handhaven.
62f  Gevaarlijk punt bij Leusveld en De Ark:  Leusveld                                     verkeer
                                  Dit zal besproken worden met de verkeersdeskundige van
   kinderen fietsen vanaf het bruggetje zo
                                  de gemeente in het verkeersoverleg van eind april.
   de straat op


55b Overlast door teveel licht op        Handelplein en   De verlichting is volgens norm aangelegd; op termijn wordt Verlichting
   parkeerplaats Handelplein en langs     Vivaldisingel    alles vervangen door led verlichting.
   Vivaldisingel
101b een heel donker steegje / pleintje     Laan van Berlioz  Hier zal naar gekeken worden met de deskundige van de     Verlichting
                                  gemeente. Aangespoord tot actie.
37a Lantaarnpalen doen het regelmatig niet             Melden bij gemeente                      Verlichting
103 verzoek binnengekomen voor verlichting   Venneperhout    Recreataire fietspaden worden niet verlicht; utilitaire    Verlichting
  vh fietspad                           fietspaden wel. Hier zal dus niets veranderd worden.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:6/6/2013
language:Dutch
pages:10
cuiliqing cuiliqing
About Those docs come from internet,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail cuiliqinghx@163.com,and i will delete it on the first time. I just want more peo learn more knowledge. Thank you!