Docstoc

FAQ's master in het management - FEB - KU Leuven

Document Sample
FAQ's master in het management - FEB - KU Leuven Powered By Docstoc
					FAQ’s master in het management


1. Kan ik rechtsreeks worden toegelaten tot de master in het management op basis van mijn
  vooropleiding?

Zie de toelatingsvoorwaarden in het programmaboek. Enkel indien de door jou gevolgde academische
bachelor voorkomt in de lijst van opleidingen die rechtstreeks toegang geven tot de master in het
management, kun je rechtstreeks worden toegelaten tot deze master. Indien de door jou gevolgde
academische bachelor niet voorkomt in deze lijst, moet je ook het voorbereidingsprogramma naar de
master in het management opnemen.

2. Ik kan niet rechtstreeks worden toegelaten tot de master in het management (zie vraag 1). Mag ik
  het voorbereidingsprogramma tegelijk met de master in het management opnemen in één
  academiejaar?

Ja, het voorbereidingsprogramma mag gelijktijdig met de master in het management worden
opgenomen. Je dient je dan in te schrijven voor beide programma’s. Het totale aantaI opgenomen
studiepunten is dan gelijk aan de som van het aantal studiepunten dat je opneemt binnen het
voorbereidingsprogramma (maximaal 10) en het aantal studiepunten dat je opneemt binnen de master
in het management.

3. Ik kan niet rechtstreeks worden toegelaten tot de master in het management (zie vraag 1), maar
  heb wel al voorkennis statistiek en/of economie. Kom ik in aanmerking voor vrijstelling(en) in het
  voorbereidingsprogramma?

Studenten die niet rechtstreeks kunnen worden toegelaten op basis van hun vooropleiding, maar die
mogelijk over voldoende voorkennis statistiek en/of economie beschikken, kunnen een
vrijstellingsaanvraag indienen voor opleidingsonderdelen uit het voorbereidingsprogramma. In de
vrijstellingsdatabank kun je nagaan of je in aanmerking komt voor een vrijstelling en welke stappen je
moet ondernemen om deze aan te vragen.

Studenten die voor beide opleidingsonderdelen van het voorbereidingsprogramma worden vrijgesteld,
blijven ingeschreven in het voorbereidingsprogramma, maar betalen enkel voor de
opleidingsonderdelen die zij opnemen in de master in het management.

4. Heb ik voor bepaalde opleidingsonderdelen van de master in het management
  voorkennistekorten als ik het voorbereidingsprogramma (S0A25A Economie en D0O24A
  Kwantitatieve beleidsmethoden I ) tegelijk opneem met de master in het management?
In het eerste semester wordt S0A25A Economie uit het voorbereidingsprogramma simultaan gegeven
met D0R68A Micro-economie uit de master in het management, een opleidingsonderdeel dat
inhoudelijk volgt op S0A25A Economie. Hierdoor is er gedurende een aantal weken sprake van een
voorkennistekort bij D0R68A Micro-economie. Dit vraagt een tijdelijke extra inspanning van de student.

Na de lessen van D0O24A Kwantitatieve beleidsmethoden I uit het voorbereidingsprogramma volgen de
lessen van D0O27B Kwantitatieve beleidsmethoden II als onderdeel van de masterproef. Hier is er dus
geen sprake van een voorkennistekort.

5. Kan ik me reeds inschrijven voor de master in het management als ik mijn academische bachelor
  nog niet volledig heb afgerond?

Ja, studenten mogen zich ook al inschrijven voor de master in het management indien zij bij het begin
van het academiejaar nog minder dan 66 studiepunten moeten afleggen alvorens toegang te hebben tot
de master in het management. Dit betekent:

  o  Voor studenten die op basis van de academische bachelor die zij volgen rechtstreeks toegang
    hebben tot de master in het management dat zij nog minder dan 66 studiepunten binnen hun
    bachelor moeten afleggen.
  o  Voor studenten die op basis van de academische bachelor die zij volgen geen rechtstreekse
    toegang hebben tot de master in het management dat het aantal studiepunten dat zijn nog
    moeten afleggen binnen hun bachelor plus het aantal studiepunten dat zij moeten opnemen uit
    het voorbereidingsprogramma naar de master in het management, kleiner moet zijn dan 66.

Je bent vrij om te beslissen hoeveel studiepunten je opneemt van de master in het management. In de
praktijk raden we uiteraard aan om een evenwichtig en vooral haalbaar programma op te nemen,
waarbij een totaal van 66 à 72 studiepunten over de verschillende programma’s heen doorgaans de
maximumgrens is om de slaagkansen niet te hypothekeren.

In elk geval moet eerst het individueel studieprogramma van de bachelor (en indien van toepassing het
individueel studieprogramma van het voorbereidingsprogramma naar de master in het management)
volgeboekt worden vooraleer het individueel jaarprogramma van de master in het management kan
worden goedgekeurd.

6. Kan ik de master in het management volgen als werkstudent?

Ja, dit is zeker mogelijk, maar vraagt wel de nodige flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin van de
student. Op onze facultaire website vind je informatie voor werkstudenten, zie
http://www.econ.kuleuven.be/ond/werkstudent. Op deze website vind je onder de FAQ’s belangrijke
informatie terug over hoe werken en studeren aan FEB gecombineerd kunnen worden. Onder Werken
en studeren @ K.U.Leuven kun je onder 'flexibiliseringsmaatregelen' informatie vinden over o.a. de
drie contractvormen waaronder je je kunt inschrijven als werkstudent, over een geïndividualiseerd
traject en over de mogelijkheden van examenspreiding. Op de facultaire website voor werkstudenten
wordt tenslotte ook een samenvatting gegeven van de belangrijkste informatie op Werken en studeren
@ K.U.Leuven .

Specifiek voor de master in het management wordt er bij de business game (onderdeel van de
masterproef) rekening gehouden met werkstudenten. De business game vindt plaats in het tweede
semester gedurende 7 weken: 6 modules van 3u en als afsluiting een feedbackmoment . Studenten
worden verdeeld over een aantal wekelijkse sessies die op vaste momenten worden ingepland. Er
wordt in ieder geval steeds een avondsessie georganiseerd. Werkstudenten mogen aangeven aan welke
wekelijkse sessie zij willen deelnemen en hiermee zal dan gegarandeerd rekening worden gehouden.

Verdere vragen i.v.m. de combinatie werken-studeren (bv. over de samenstelling van je programma bij
spreiding over meerdere academiejaren, kun je stellen via het webformulier van de onderwijshelpdesk.

7. Kunnen binnen de master in het management keuze-opleidingsonderdelen worden opgenomen
  die niet vermeld staan in het programmaboek?

Neen, enkel opleidingsonderdelen die vermeld staan in het programmaboek mogen worden
opgenomen.

8. Kunnen er vrijstellingen worden aangevraagd voor opleidingsonderdelen van de master in het
  management?

Ja, voor alle opleidingsonderdelen kan een vrijstelling worden aangevraagd, met uitzondering van het
opleidingsonderdeel D0T00A Wiskunde voor economen, D0N31A Masterpaper Master in het
management en D0N32A Business game. In de vrijstellingsdatabank kun je nagaan of je in aanmerking
komt voor een vrijstelling voor een bepaald vak en welke stappen je moet ondernemen om deze aan te
vragen.

9. Kan ik worden toegelaten tot de master in het management op basis van een professionele
  bachelor (uit het domein Handelswetenschappen en bedrijfskunde) of een Nederlandse HBO-
  opleiding (uit het domein Economie)?

Neen, enkel studenten met een (niet-economische) academische bachelor kunnen worden toegelaten.
Een Nederlands HBO-diploma wordt beschouwd als een professioneel bachelordiploma. Studenten met
een HBO-diploma kunnen dus ook niet worden toegelaten tot de master in het management.

Met een professioneel bachelor – of HBO-diploma uit de genoemde domeinen, heb je wel de volgende
mogelijkheden aan onze faculteit :
   via een verkorte bachelor toegepaste economische wetenschappen (120 studiepunten) kun je
    naar de master in de toegepaste economische wetenschappen (60 studiepunten).
   je kunt toegelaten worden tot de schakelprogramma's naar de master in de verzekeringen, de
    master in de accountancy en het revisoraat en de master in het informatiemanagement (steeds
    60 studiepunten). Vervolgens kun je doorstromen naar de corresponderende master (60
    studiepunten).
    (zie het programmaboek van de faculteit voor deze opleidingen)


10. Ik wil na de master in het management doorstromen naar de master TEW. Ik heb in mijn
  vooropleiding reeds wiskunde gehad. Kan ik zomaar een ander keuze-opleidingsonderdeel
  opnemen ter vervanging van ‘Wiskunde voor economen’ en dan doorstromen naar master TEW?

Neen, in het geval van ‘Wiskunde voor economen’ moet er nagegaan worden of de wiskunde -
opleidingsonderdelen die je hebt gevolgd inhoudelijk equivalent zijn met ‘Wiskunde voor economen’.
Als dat het geval is, hoef je ‘Wiskunde voor economen’ niet op te nemen binnen de master in het
management, maar moet je wel in de plaats een ander keuze-opleidingsonderdeel opnemen. Je moet
dus een volwaardig studieprogramma van 60 studiepunten opnemen (of 62 studiepunten, afhankelijk
van de keuzevakken die je kiest).

In de vrijstellingsdatabank kun je nagaan of de wiskunde-opleidingsonderdelen die jij gevolgd hebt
inhoudelijk equivalent zijn met ‘Wiskunde voor economen’. Je dient een vrijstellingsaanvraagformulier
op te sturen waarin je aangeeft welke wiskunde-opleidingsonderdelen je gevolgd hebt en waaraan je
een puntenlijst toevoegt. De vrijstellingsverantwoordelijke zal je aanvraag behandelen en per e-mail
laten weten of je ‘Wiskunde voor economen’ mag vervangen door een ander keuze-
opleidingsonderdeel. Verder wordt er door je ISP-verantwoordelijke bijgehouden dat, ondanks dat je
geen ‘Wiskunde voor economen’ hebt opgenomen binnen de master in het management, je toch
rechtstreeks mag doorstromen naar de master TEW.

11. Ik heb een niet-economische bachelor afgerond, maar ben niet van plan de hiermee
  corresponderende master te volgen. Geeft de combinatie van mijn niet-economische bachelor en
  de master in het management mij een duidelijk profiel op de arbeidsmarkt?

Aan studenten die een academische bachelor hebben behaald, maar niet de corresponderende master
willen volgen, adviseren we om niet enkel de master in het management te combineren met hun
bachelor, maar na de master in het management door te stromen naar de master in de toegepaste
economische wetenschappen (TEW) of de Engelstalige Master of Business Economics. Indien je je niet-
economische bachelor enkel combineert met de master in het management, heb je je niet
gespecialiseerd in het domein van je bachelor en niet in de bedrijfseconomie, waardoor je een
onduidelijk en minder waardevol profiel hebt voor de arbeidsmarkt. Binnen de master TEW kun je je
door je keuze van major en minor specialiseren in een bepaald bedrijfseconomisch domein en verdiep je
je bedrijfseconomische kennis. Dit leidt tot een duidelijkere en waardevolle profilering op de
arbeidsmarkt.
Je kunt er ook voor kiezen om toch de master die correspondeert met je bachelor te volgen en daarna
de master in het management. Dan heb je een niet-economische specialisatie en vormt de master in
het management een aanvullende opleiding bedrijfseconomie voor jou. Ook dit is weer een duidelijk en
consistent profiel voor de arbeidsmarkt.

12. Binnen de master in het management moet gekozen worden tussen D0V02A Inleiding tot
  management en strategie en D0R78A Introduction to Management and Strategy. Wat is het
  verschil tussen deze twee opleidingsonderdelen?

Deze twee opleidingsonderdelen zijn gelijk wat betreft handboek, aantal lesuren en wijze van
examinering. Het fundamentele verschil (buiten het feit dat ze in een verschillend semester staan
geprogrammeerd) is dat D0V02A Inleiding tot management en strategie in het Nederlands wordt
gedoceerd en D0R78A Introduction to Management and Strategy in het Engels. Op het examen van
D0R78A Introduction to Management and Strategy mag wel in het Nederlands geantwoord mag
worden.

13. Kan een deel van de master in het management in het buitenland gevolgd worden
  (Erasmusuitwisseling)?
Neen, Erasmusuitwisseling is niet mogelijk.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:6/5/2013
language:Dutch
pages:5