Docstoc

Knokke-Heist

Document Sample
Knokke-Heist Powered By Docstoc
					  INSTITUUT
  voor
  VOLWASSENENONDERWIJS

   I.V.O. CVO-GO

   Nederlands voor
 anderstaligen * Dutch for
 foreigners * Néerlandais
   pour étrangers *
Niederländisch für Ausländer
       Vestiging
      Knokke-Heist


 www.ivoknokke-heist.be
              Praktische inlichtingen
Waar?
De cursussen Nederlands voor anderstaligen gaan door in de gebouwen van het
Gemeenschapsonderwijs te Knokke: ofwel ’s namiddags in de gebouwen van KTA
Heist, Heistlaan 124, ofwel ’s avonds in de gebouwen van KA Knokke, Verweeplein
25.
Waar inschrijven?
Inschrijving is mogelijk op het secretariaat gelegen aan de Piers de
Raveschootlaan 54 te Knokke.
Hoeveel niveaus?
Er zijn vier niveaus voorzien, afhankelijk van de voorkennis van de cursist. Elke
cursus behelst één les van drie resp. vier uur per week, maar de startcursus
(niveau 1) kan ook op meer intensieve basis gevolgd worden (2x les per week),
zodat niveaus 1 en 2 in één jaar i.p.v. twee jaar kunnen worden afgewerkt. Alle
cursussen vangen aan begin september, maar voor wie pas later tijdens het
cursusjaar in Vlaanderen arriveert worden nieuwe cursussen op niveau 1 en niveau
2 ingericht die starten half januari.
Kostprijs?
De cursussen Nederlands voor anderstaligen zijn gratis.
Welk handboek?
Wij gebruiken het handboek Vanzelfsprekend voor de niveaus 1 en 2; in de
hogere niveaus bouwen we daarop voort met het vervolgboek Niet
vanzelfsprekend (+ werkboek). Men kan de handboeken aanschaffen in de
boekhandel, maar het gebruikte handboek kan ook op het secretariaat ontleend
worden mits een garantie van 20 euro; op het einde van het schooljaar wordt het
ontleende handboek terug ingediend en (voorzover het handboek niet beschadigd
is) krijgt men de betaalde waarborgsom terug.
Nieuwe cursisten dienen zich eerst aan te melden bij het Huis van het
Nederlands voor een intakegesprek (0478/804 452).
Voor meer inlichtingen, bel 050/62.98.45 of mail naar ivo.knokke@ivo.skynet.be.
Cours de néerlandais à Knokke: quatre niveaux prévus, inscription gratuite.
Début du cours: début septembre (tous les niveaux) et à la mi-janvier
(niveaux 1 et 2). Pour plus de renseignements pratiques, téléphonez au
050/62.98.45 ou contactez-nous par courriel: ivo.knokke@ivo.skynet.be.
                                        2
Dutch for foreigners: four levels, free enrolment. Lessons start at the
beginning of September and start again mid-January. For more information,
contact   us   by   telephone  (050/62.98.45)   or   e-mail
(ivo.knokke@ivo.skynet.be).


Niederländisch für Ausländer: für Anfänger und Fortgeschrittene, Eintritt
frei. Anfang der Kurse Anfang September und wieder halb Januar. Für
Auskünfte, bitte rufen Sie uns an (050/62.98.45) oder mailen Sie uns
einfach (ivo.knokke@ivo.skynet.be).
                                    3
         NEDERLANDS VOOR
         NEDERLANDS VOOR
      ANDERSTALIIGEN 1 (NÉERLANDAIIS 1 -
      ANDERSTAL GEN 1 (NÉERLANDA S 1 -
       DUTCH 1 - NIIEDERLÄNDIISCH 1)
       DUTCH 1 - N EDERLÄND SCH 1)

Duur:         2 semesters gespreid over 1 schooljaar, of 1 semester (intensief)
Wanneer:       3 lesuren per week (over 1 schooljaar) of
           intensief (6 lesuren per week) (over 1 semester)
Waar:         Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Inhoud van de     Deze cursus richt zich naar anderstaligen die geen enkele kennis
cursus        hebben van het Nederlands. Je leert er wat je nodig hebt om
           elementaire boodschappen in het Nederlands te verstaan en om te
           kunnen functioneren in onze samenleving. Op het niveau 1 leer je o.a:
               mensen begroeten en jezelf voorstellen (naam, nationaliteit,
               beroep, leeftijd, …)
               vragen hoe iemand het maakt
               vragen hoe laat het is
               de weg vragen
               praten over het weer
               iets beleefd vragen en zich verontschuldigen
               iets bestellen, vragen naar de prijs
               om hulp vragen
               een eenvoudig telefoongesprek voeren, …
             De nadruk ligt op wat je praktisch met de taal kan doen;
             grammatica en woordenschat komen aan bod in functie van wat je
             concreet nodig hebt om je te kunnen uitdrukken.
Vereiste voorkennis  Er is geen enkele voorkennis vereist; cursisten dienen in principe wel
           het Latijnse alfabet te beheersen.


Durée:        2 semestres (1 année scolaire) ou 1 semestre (cours intensif)
Quand         3 heures de cours par semaine (une année scolaire) ou
           cours intensif (6 heures de cours par semaine) (durant 1 semestre)
Où          Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Contenu du cours   Ce cours s’adresse aux étrangers qui ignorent tout du néerlandais. Il
           veut les aider à fonctionner dans notre société à un niveau élémentaire
           et vise à faciliter leur insertion sociale. Au niveau débutant, on
           apprend e.a.:
               comment saluer et se présenter (nom, nationalité, profession,


                                                4
            âge, …)
            demander comment on va
            demander l’heure
            parler du temps qu’il fait
            demander et expliquer le chemin
            s’informer du prix, commander quelque chose
            s’excuser, demander de l’aide
            soutenir une conversation élémentaire au téléphone, …
        L’accent est mis résolument sur les aptitudes, c.-à-d. sur ce qu’on
        peut faire avec la langue (d’un point de vue pratique), la grammaire et
        le vocabulaire étant présentés en fonction des nécessités pratiques.
Connaissances  Aucune connaissance préalable n’est requise. Il est pourtant
préalables   recommandé que l’on soit familiarisé avec l’alphabet latin.Duration:    2 semesters (1 school year) or
        intensive course (1 semester)
When:      3 hours (one evening) a week during one year or
        6 hours (two evenings) a week (during one semester)
Where:     Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Content     This course is destined to foreigners with no knowledge of Dutch
        whatsoever. The aim is to help you to function (on an elementary
        level) in our society, giving you the basic knowledge necessary in
        order to understand people, to read simple messages, and to converse
        in Dutch. In the level 1 course you learn for instance:
            how to salute people
            how to present oneself (name, age, profession, origin, …)
            how to make inquiries concerning someone’s health
            how to ask for the road, for help, …
            how to inform about prices, how to command something, …
            and other things.
        This course pays attention to practical communication, which means
        that grammar is taught to such an extent that you will be able to
        communicate.
Prerequisites  No prerequisite knowledge of Dutch is necessary; note however that
        you should be familiar with the Latin alphabet.


Dauer:     2 Semester (1 Schuljahr)
Wann:      3 Stunden pro Woche pro Schuljahr oder
        (Intensivkurs) 6 Stunden pro Woche pro Semester

                                           5
Wo:     Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Inhalt:   Dieser Kurs stellt sich zum Ziel, Ausländer ohne Niederländische
      Sprachkenntnisse das Wissen und die Fertigkeiten zu übermitteln um
      mit Erfolg am gesellschaftlichen Leben in Flandern teilnehmen zu
      können. Im Anfängerkurs lernt man unter anderem:
          sich vorstellen (Name, Beruf, Alter, Nationalität, …)
          nach dem Weg fragen
          den Preis fragen
          die Uhrzeiten
          etwas kaufen oder bestellen
          jemanden anrufen, …
      Wichtig sind vor allem die praktischen Fertigkeiten; Grammatik und
      Wortschatz werden in den praktischen Übungen integriert.
Vorwissen  Keine Vorkenntnisse sind erfordert.
                                       6
           NEDERLANDS VOOR
            ANDERSTALIGEN 2

Duur:         2 semesters gespreid over 1 schooljaar, of 1 semester (intensief)
Wanneer:       3 lesuren per week (over 1 schooljaar) of
           intensief (6 lesuren per week) (over 1 semester)
Waar:         Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Inhoud van de     Deze cursus richt zich tot anderstaligen die reeds 120 lesuren
cursus        Nederlands achter de rug hebben. Zoals in Nederlands 1 ligt de
           nadruk op het praktisch gebruik van de taal. Je leert er o.a.:
               spreken over de gezondheid bij de dokter of de apotheker
               een eenvoudig telefoongesprek voeren
               spreken over hobby’s en vrije tijd
               spreken met de huisbaas, de loodgieter, …
               condoleren en feliciteren
               een afspraak maken en afzeggen
               klachten formuleren, …
           Ook belangrijke geschreven documenten in het Nederlands komen
           aan bod: eenvoudige brieven schrijven, je huurcontract lezen en
           begrijpen, … Thema’s die behandeld worden zijn o.a.:
               de delen van het lichaam
               de soorten medicijnen
               het telefoontoestel
               de post, huis en tuin
               lengte-, oppervlakte- en inhoudsmaten
               dienstverlening in Vlaanderen (burgerlijke stand,
               bevolkingsdienst, politie, energiebedrijf, …) …
           Zoals je ziet komen ook verschillende aspecten van het dagelijks
           leven in Vlaanderen aan bod.
Vereiste voorkennis  Deze cursus richt zich tot cursisten die al de cursus Nederlands 1 (120
           lesuren) achter de rug hebben, of die beschikken over de daarin
           aangebrachte kennis. In de loop van de eerste lesmaand zal je hierover
           onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.
                                              7
           NEDERLANDS VOOR
            ANDERSTALIGEN 3

Duur:         2 semesters gespreid over 1 schooljaar
Wanneer:       4 lesuren per week (1 avond)
Waar:         Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Inhoud van de     Deze cursus richt zich tot anderstaligen die reeds 240 lesuren
cursus        Nederlands achter de rug hebben. Zoals in Nederlands 1 en 2 ligt de
           nadruk op het praktisch gebruik van de taal. Je leert er o.a.:
               spreken over woonomstandigheden, huurprijzen en
               huisvestingsproblemen
               spreken over eigen cultuur en land in vergelijking met
               Vlaanderen, o.a. wat betreft samenlevingsvormen en huwelijk,
               rolpatronen man/vrouw, …
               een reis boeken…
           Ook belangrijke geschreven documenten in het Nederlands komen
           aan bod:
               zakelijke brieven schrijven
               contracten lezen en begrijpen
               een verslag of een samenvatting schrijven
               een aanrijdingsformulier invullen…
           Thema’s die aan bod komen zijn o.a.:
               godsdienst en huwelijksleven
               de arbeidsmarkt
               muziekgenres
               TV-programma’s, lectuur en voorkeuren…
           Zoals je ziet komen ook verschillende aspecten van het dagelijks
           leven in Vlaanderen aan bod. Er wordt tevens veel aandacht besteed
           aan het mondeling en schriftelijk argumenteren en verdedigen van een
           eigen standpunt.
Vereiste voorkennis  Deze cursus richt zich tot cursisten die al de cursussen Nederlands 1
           en 2 (240 lesuren) achter de rug hebben, of die beschikken over de
           daarin aangebrachte kennis. In de loop van de eerste lesmaand zal je
           hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.
                                               8
           NEDERLANDS VOOR
            ANDERSTALIGEN 4

Duur:         2 semesters gespreid over 1 schooljaar
Wanneer:       4 lesuren per week (1 avond)
Waar:         Piers de Raveschootlaan 54, 8300 Knokke
Inhoud van de     Deze cursus richt zich tot anderstaligen die reeds 400 lesuren
cursus        Nederlands achter de rug hebben. Thema’s van de vorige niveaus
           worden uitgediept. Je leert er o.a lezersbrieven schrijven, een
           sollicitatiebrief met curriculum vitae opstellen, documenten
           aanvragen, hanteren en invullen, bijsluiters van medicijnen lezen en
           interpreteren, een enquête invullen, contracten lezen en begrijpen, …
           Op het einde van niveau 4 moeten de cursisten een algemene
           woordenschat van ca. 2 500 woorden vlot en correct kunnen
           gebruiken en een algemene woordenschat van ca. 5 000 woorden in
           een zinvolle context kunnen begrijpen.
Vereiste voorkennis  Deze cursus richt zich tot cursisten die al de cursussen Nederlands 1,
           2 en 3 (400 lesuren) achter de rug hebben, of die beschikken over de
           daarin aangebrachte kennis. In de loop van de eerste lesmaand zal je
           hierover onder leiding van je leerkracht een proef afleggen.
                                                9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:12
posted:6/4/2013
language:German
pages:9