Thuyet Minh XDCB 6 tháng cuối 2008 Trình HĐND 1 by Hihoney

VIEWS: 188 PAGES: 4

									ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỊNH BIÊN Số : /BC-UBND-KH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tịnh Biên, ngày 03 tháng 7 năm 2008

BÁO CÁO THUYẾT MINH Điều chỉnh Kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 06 tháng năm 2008 thuộc nguồn ngân sách huyện
_______

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-CT.UBND ngày 11/01/2008 của UBND huyện Tịnh Biên về việc Kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2008 thuộc nguồn ngân sách huyện; Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-CT.UBND ngày 26/02/2008 của UBND huyện Tịnh Biên về việc bổ sung Kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2008 thuộc nguồn ngân sách huyện; Để thực hiện tốt theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang, tại Công văn số 1653/UBND-XDCB ngày 12/05/2008 về việc điều chỉnh kế họach đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 nguồn vốn ngân sách cấp huyện phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. UBND huyện Tịnh Biên tổng hợp nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng 6 tháng năm 2008 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, cụ thể như sau : A/- NGUÔN VÔN TIÊN SƯ DUNG ĐÂT: ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ - Kế hoạch vốn đầu năm bố trí 8.480 trđồng, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuôi năm ́ 2008 là 7.720 trđồng, để phù hợp với chỉ tiêu “thu tiên sư dung đât năm 2008” mà Hội đồng ̀ ̉ ̣ ́ nhân dân huyện giao cho UBND huyện ngay từ đầu năm. - Tông sô thưc hiên 09 dư an, trong đo 06 dư an co trong kê hoach XDCB đâu năm ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ 2008 và 03 dư an phat sinh 6 tháng cuối năm (gôm Nha vê sinh chơ Tị nh Biên , lò hạ mổ gia ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ súc ơ TT Nhà Bàng, XD mơi chơ V.Giáo). ̉ ́ ̣ a)- Các danh mục công trình giảm vốn so với kế hoạch đầu năm, gồm : 1. Nâng cấp cải tạo chợ Nhà Bàng: Kế hoạch vốn từ đầu năm 4.700 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 1.879 trđồng, giảm 2.821 trđồng. Nguyên nhân chỉ bố trí vốn phục vụ đủ cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần thi công các hạng mục còn lại UBND huyện đang lập thủ tục chuyển giao cho Doanh nghiệp tiếp tục đầu tư khai thác nên không tiêp tuc ghi vôn xây dưng cac hang mục còn lại(vôn NS huyên). ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̣ 2. Khu tái định cư lộ 30/4: Kế hoạch vốn từ đầu năm 760 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 726 trđồng, giảm 34 trđồng do công trình đã hoàn thành khôi ́ lương thưc quyêt toan la 726 triêu thâp hơn vô n đa bô trí trong kê hoach nên đê nghị cắt ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ́ ́ ̣ ̀ giảm vốn (vôn NS huyên). ́ ̣ b)- Các danh mục công trình cân bổ sung vốn so với kế hoạch đầu năm, gồm : ̀ 1. Hệ thống hạ tầng KDC trung tâm xã An Cư: Kế hoạch vốn đầu năm 120 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 380 trđồng, bổ sung 260 trđồng. Nguyên nhân, là do đã ghi vốn năm 2007 nhưng không sử dụng được. Hiện công trình đang trong giai đoan hòan thành nên bố trí bổ sung để đu vôn quyêt toán dứt điểm vơi nha thâu ̣ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̀ (vôn NS huyên). ́ ̣
1

2. Cải tạo, nâng cấp chợ Tịnh Biên, Hạng mục: Bê tông nhựa mặt sân : Kế hoạch vốn đầu năm 650 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 850 trđồng, bổ sung 200 trđồng. Nguyên nhân, do trượt giá vật tư. Công trình đã thi công hòan thành (vôn của ́ BQL chơ TB). ̣ 3. Cải tạo, nâng cấp chợ Tịnh Biên, Hạng mục: Hệ thống thoát nước: Kế hoạch vốn từ đầu năm 250 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 350 trđồng, bổ sung 100 trđồng. Nguyên nhân, do trượt giá vật tư. Công trình đang giao thầu thi công (vôn ́ BQL chơ TB). ̣ 4. Bổ sung danh mục công trình Nhà vệ sinh chợ Tịnh Biên: Dư an nay k hông có ̣ ́ ̀ trong Kế hoạch vốn đầu năm 2008, kế hoạch vốn bổ sung 6 tháng năm 2008 là 500 trđồng, bổ sung 500 trđồng. Nguyên nhân, xây dựng mơi để thay thế cho nhà vệ sinh củ nằm trong ́ nhà lồng chợ cân phai đâp bo nhăm mơ rông , thông thoan cho nha lông chơ (Vôn BQL chơ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ TB). 5. Xây dựng lò hạ mỗ Thị trấn Nhà Bàng: Không có trong Kế hoạch vốn đầu năm 2008, kế hoạch vốn bổ sung dư an nay vao 6 tháng cuôi năm 2008 vơi tông mưc vôn đâu tư ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ là 635 trđồng. Nguyên nhân, để thay thế lò hạ mỗ củ nằm trong khu dân cư đang bị ô nhiễm trầm trọng (vôn cua UBND TT Nha Bàng từ nguồn phát mải nhà, đât lo mô cu ). ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ 6. Xây dựng chợ Văn Giáo: Không có trong Kế hoạch vốn đầu năm 2008, kế hoạch vốn bổ sung 6 tháng cuôi năm 2008 để xây dựng chợ văn Giáo là 400 trđồng. Nguyên nhân, ́ xã Văn Giáo chưa có chợ. Sau khi đầu tư hoàn thành sẽ cho thuê sạp và bán nền nhà tại khu vực chợ để bù đắp cho công trình (Vôn cua UBND xa Văn Giao tư nguôn cho thuê đât trươc ́ ̉ ̃ ́ ̀ ̀ ́ ́ chơ để Doanh nghiệp xây Kiốt được 100 triêu va ban khu đât làm chợ tạm phía sau chơ ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ chính hiện nay để tạo vốn đầu tư xây dưng chơ ). ̣ ̣ B/- NGUÔN VÔN TÂP TRUNG : ̀ ́ ̣ Kế hoạch vốn đầu năm bố trí 5.582 trđồng, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 5.582 trđồng (tông sô không tăng , không giam nhưng cơ câu cac dư an co tăng, giảm để ̉ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ nhăm phu hơp vơi nhu câu XDCB 6 tháng cuối năm). ̀ ̀ ̣ ́ ̀ a)- Các danh mục công trình giảm vốn so với kế hoạch đầu năm, gồm : 1. Trường Tiểu học Tân Lập (điểm chính): Kế hoạch vốn từ đầu năm 300 trđồng để làm kè, san lâp va đên bu măt băng , 6 tháng cuối năm 2008 cắt giảm 300 trđồng. Nguyên ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ nhân, do bô trí chuyển sang nguồn vốn KCH trường lớp để thực hiện khoản chi phí bồi ́ thương, còn khoản xây kè và san lấp chơ dư an WB 5 nạo vét kênh sẽ tân dung đât nao vet ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ để san lấp mặt bằng nhằm tiết kiệm kinh phí , vân đê nay đa đươc sư nhât trí cu a BQL dư an ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ́ huyên va UBND xa Tân Lâp thông nhât . ̣ ̀ ̃ ̣ ́ ́ 2. Trụ sở xã đội An Nông: Kế hoạch vốn đầu năm 200 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 căt giảm 200 trđồng. Nguyên nhân, do hiện nay thủ tục đâu tư của ́ ̀ công trình chưa được thực hiện xong, dư toan vươt lên trên 700 triêu nên không co nguôn ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ vôn để bố trí , măt băng thưc tê nho hơn nhu câu xây dư ng nên cân phai bô sung thêm diên ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ tích, do thưc hanh tiêt kiêm trong XDCB đôi vơi cac công trì nh la tru sơ cơ qua ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ n không mang tí nh bưc xuc nên thông nhât cắt giảm công trì nh nay chuyển sang năm 2009 thực hiện ́ ́ ́ ́ ̀ đầu tư. 3. Mặt bằng các điểm trường: Kế hoạch vốn từ đầu năm 800 trđồng, kế hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 là 450 trđồng (để thực hiện san lấp các điểm trường sau : mâu giao ́ ̉ ́ An Hao 110 triêu, mâu giao An Phu 105 triêu, tiêu hoc B V. Trung 35 triêu; Mâu gia1O Tân ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ Lơi 100 triêu, Mâu giao V. Giáo 100 triêu), căt giảm 350 trđồng. Nguyên nhân, do dưng san ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ mặt bằng 07 điểm trường bơi cac nguyên nhân sau đây gồm : ̉ ́
2

- Trường THCS Ngô Quyền Tân Lập : Dừng san lắp mặt bằng chờ dự án WB5 để lấy đât san lâp nhăm tiêt kiêm kinh phí . ́ ́ ̀ ́ ̣ - Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc: Chưa thoã thuận đền bù được mặt bằng. - Trường MN Hoa Sen: Do chuyển toàn bộ sang nguồn vốn tỉnh. - Trường TH A Văn Giáo: Do không bồi thường được mặt bằng mở rộng. - Trường TH B Văn Giáo: chuyển sang nguồn vốn mức chất lượng tối thiểu. - Trường TH A Nhơn Hưng, Trường TH B Chi Lăng chuyển sang nguồn kiên cố hoá trương lơp giai đoạn 2. ̀ ́ 4. XD trụ sở Trạm y tế xã Núi Voi: Kế hoạch vốn từ đầu năm 107 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuôi năm 2008 còn 54 trđồng, căt giảm 53 trđồng. Nguyên nhân, ́ ́ công trì nh đa thi công va nghiêm thu xon g kinh phí thưc tê sư dung đa quyêt toan chỉ co 54 ̃ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̃ ́ ́ ́ triêu, sô con lai 53 triêu căt giam chuyên vôn sang đâu tư cho dư an khac . ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ 5. Trụ sở công an xã Văn Giáo: Kế hoạch vốn từ đầu năm 200 trđồng, kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm 2008 căt giảm 200 trđồng không tiêp tuc đâu tư. Nguyên nhân, do dự toán ́ ́ ̣ ̀ của công trình được lập tăng lên trên 500 trđồng nên không có nguồn để bố trí cân đối, và hạng mục này là xây dựng mới trụ sở nhưng không mang tính cấp thiết vì vậy trong thực hành tiết kiệm trong XDCB là đối tượng cần ngưng lại để tập trung nguồn vốn cho những công trì nh cân thiêt khac vì vây đề nghị cắt giảm chuyển sang năm 2009 thực hiện đầu tư. ̀ ́ ́ ̣ 6. Sửa chữa khối ngành huyện + VP. Huyện Uỷ: Kế hoạch vốn từ đầu năm 500 trđồng, kế hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 là 233 trđồng, điều chỉnh giảm 267 trđồng. ́ Nguyên nhân, do đã thi công hòan thành và thanh tóan dứt điểm tông dư toan chỉ co 233 ̉ ̣ ́ ́ triêu, sô con lai 267 triêu đê nghị căt giam điêu chuyê n nguôn vôn sang phuc vu cho nhưng ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ công trì nh cân thiêt khac. ̀ ́ ́ 7. Chi phí quyết toán vốn đầu tư: Kế hoạch vốn đầu năm 2008 là 136 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2008 là 36 trđồng, điều chỉnh giảm 100 trđồng. b)- Các danh mục công trình bổ sung vốn so với kế hoạch đầu năm, gồm : 1. Bổ sung Lập BCKTKT (chuân bị đâu tư ) 07 dư an vơi tông kinh phí la 235 ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̀ triêu, 07 dư an nay không co trong kê hoạch vốn 6 tháng đầu năm , 6 tháng cuối năm cần ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ phải đưa vào để chuẩ n bị đâu tư ơ đâu năm 2009 (gôm các dự án : trụ sở Công an xã Văn ̀ ̉ ̀ ̀ Giáo, Khu dân cư đường vào bệnh viện huyện, Tuyên dân cư Khu Hội chợ, Khu tái định cư ́ Cầu Đinh, Khu dân cư 20-22, KDC Chợ Tân Định, Tuyến dân cư Xuân Bình). 2. Đường Otưksa - Vĩnh Thượng (trả nợ) : Không ghi Kế hoạch vốn đầu năm 2008, kế hoạch vốn 6 tháng cuối năm cân bổ sung 68 trđồng. Nguyên nhân, do công trình này còn ̀ nợ bên thi công 68 trđồng. 3. Trụ sở UBND xã Văn Giáo (trả nợ) : Không ghi Kế hoạch vốn đầu năm, cân bô ̀ ̉ sung vốn 6 tháng cuôi năm 2008 là 130 trđồng. Nguyên nhân, do công trình này đa thi công ́ ̃ xong hiên còn đang nợ bên thi công 130 trđồng cân phai ghi vôn đê tra nhăm quyêt toan dưt ̣ ̀ ̉ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ điêm. ̉ 4. Bổ sung Cống trên đường Otưksa - Vĩnh Thượng : Đầu năm không ghi vôn, kế ́ hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi là 233 trđồng. Nguyên nhân, do đoạn đường này ́ ̀ hàng năm vào mùa mưa đều bị hư hại không đi lại được cân co vôn đê duy tu , sưa chưa cac ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ công đê đam bao lưu thông. ́ ̉ ̉ ̉ 5. Bổ sung NC đường 55A (từ UBND TT Tịnh Biên ÷ Đường Xuân Tô 1): Đầu năm không ghi vôn, kế hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi vôn 236 trđồng. Nguyên nhân, ́ ́ ̀ ́
3

nhằm mục tiêu giải toả các nhà nằm trên đường (ngay nhà máy Ông Thạnh) để thông tuyến đường. 6. Bổ sung Trung tâm học tập cộng đồng làng dệt Văn Giáo : Đầu năm không ghi vốn, kế hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi vôn 70 trđồng, để đối ứng với số vốn của ́ ̀ ́ nhà tài trợ. 7. XD trụ sở Trạm y tế Thị trấn Chi Lăng: Đầu năm không ghi vốn , kế hoạch vốn 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi vôn 270 trđồng. Nguyên nhân, để đối ứng phần chênh lệch ́ ̀ ́ do Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ chỉ có 600 trđồng. 8. Sửa chửa trụ sở Trung tâm TDTT huyện: Kế hoạch vốn đầu năm 100 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi vôn 150 trđồng (bô sung thêm 50 ́ ̀ ́ ̉ triêu). Nguyên nhân, do trượt giá vật tư nên không đu kinh phí sưa chưa như dư kiên. ̣ ̉ ̉ ̉ ̣ ́ 9. Trụ sở xã đội Thị trấn Tịnh Biên: Kế hoạch vốn đầu năm 200 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuôi năm 2008 cân ghi vôn 360 trđồng (bổ sung 160 trđồng). Công ́ ̀ ́ trình này đã thi công hòan thành, khi quyêt toan thì khôi lương thưc tê là 360 triêu vì vây ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ cân bô sung 160 triêu đê thanh toan cho nha thâu.. ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ 10. Sửa chữa phòng Tài chính - Kế hoạch : Kế hoạch vốn từ đầu năm 200 trđồng, khi thi công xong thưc tê vât liêu phat sinh la 217 trđồng, vì vậy cần bổ sung thêm 17 trđồng ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ để thanh tóan dứt điểm vơi bên thi công. ́ 11. Trang thiết bị phục vụ xử lý điểm nóng chính trị : Kế hoạch vốn từ đầu năm 200 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2008 là 201 trđồng, phân nay khi lâp ̀ ̀ ̣ dư an tiên hanh khao sat gia trị nhưng mon cân mua thì giá trị tăng thêm 1triêu nên cân bổ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ sung thêm 1 trđồng để đảm bảo cho mua sắm. C. Nguồn vốn khác (tạm ứng ngân sách tỉnh) : Không điều chỉnh. Tuyến dân cư Xuân Biên: Kế hoạch vốn từ đầu năm 4.000 trđồng, kế hoạch vốn điều chỉnh 6 tháng năm 2008 là 5.000 trđồng, điều chỉnh tăng 1.000 trđồng. Nguyên nhân, để phù hợp đúng với nguồn vốn Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho huyện vay. UBND huyện xin báo cáo HĐND huyện xem xét chấp thuận để tạo điều kiện cho UBND điều hành thắng lợi Nghị quyết của HĐND./.
Nơi nhận :
- HĐND huyện; - Phòng TC-KH; - Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ngô Hồng Yến

4


								
To top