H.Doi bao cao kp BCHQS _Hoi Nghi Quan Nhan 2008_

Document Sample
H.Doi bao cao kp BCHQS _Hoi Nghi Quan Nhan 2008_ Powered By Docstoc
					UBND HUYEÄN TÒNH BIEÂN VIEÄT NAM PHOØNG TAØI CHÍNH-KEÁ HOAÏCH
____________ Soá: /TB.TC-KH

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
__________________

Tònh Bieân, ngaøy 31 thaùng 12 naêm 2007

COÂNG TAÙC ÑAÛM BAÛO NGAÂN SAÙCH PHUÏC VUÏ CHO COÂNG TAÙC ANQP NAÊM 2007 VAØ KEÁ HOAÏCH NAÊM 2008

Nhaèm phuïc vuï cho Hoäi nghò Quaân chính huyeän Tònh Bieân naêm 2007 Phoøng Taøi chính Keá hoaïch xin baùo caùo keá hoaïch ñaûm baûo ngaân saùch cho coâng taùc ANQP naêm 2007 vaø keá hoaïch cho naêm 2008 nhö sau. A/- Huyeän Ñoäi: 1/- Toång caáp phaùt kinh phí naêm 2007: 950.325.000ñ Trong ñoù: a)- Caáp phaùt trong döï toaùn naêm 2007: trieäu - Kinh phí tuyeån quaân - Kinh phí huaán luyeän - Kinh phí thöôøng xuyeân 383,370 b)- Chi boå sung ngoaøi döï toaùn: Goàm coù: - KP taëng huy chöông & trao kyû nieäm chöông - KP mua saém quaân trang cho ÑÑCÑ 72,439 - KP coâng taùc tuyeån sinh quaân sö - KP trang bò maùy tính - KP ñoái ngoaïi 2/- Döï toaùn Kinh phí naêm 2008: .Kinh phí tuyeån quaân .Kinh phí giaùo duïc quoác phoøng .Kinh phí huaán luyeän .Kinh phí hoäi dieån ngheä thuaät quaàn chuùng 10 .Kinh phí hoäi thao quoác phoøng 20 .Kinh phí chi thöôøng xuyeân 360

670 14 272,630

280,325 10,725

6,111 29,500 161,550 700 20 20 270

B/- Xaõ Ñoäi: 1/- Löông Xaõ Ñoäi Tröôûng (tính theo Nghò ñònh 204 cuûa CP): - Möùc löông toái thieåu ñöôïc höôûng naêm 2008: 540.000ñ - Baäc1: höôûng heä soá 1,75 laàn (ñoái vôùi CB coù thaâm nieân döôùi 5 naêm). - Baäc2: höôûng heä soá 2,25 laàn (ñoái vôùi CB coù thaâm nieân treân 5 naêm). 2/- Xaõ Ñoäi Phoù: Thöïc hieän theo CV soá 36/SNV-ÑP ngaøy 17/01/2006 cuûa Sôû Noäi vuï Angiang “Veà cheá ñoä tieàn löông ñoái vôùi CB xaõ Ñoäi” thì xaõ Ñoäi Phoù laø CB khoâng chuyeân traùch neân chæ ñöôïc höôûng phuï caáp, möùc phuï caáp moåi thaùng laø 485.000ñ baét ñaàu töø ngaøy 01/02/2006 cho ñeán nay. 3/- Veà Kinh phí hoaït ñoäng keå caû löông cuûa DQTV (khoâng tính löông Tröôûng, Phoù xaõ Ñoäi): - Khoaûn kinh phí naøy thöïc hieän theo Quyeát ñònh 47 cuûa tænh “V/v phaân boå ñònh möùc chi thöôøng xuyeân cho CA, QS xaõ, TT” quy ñònh. + Xaõ döôùi 10.000 daân: 150 trieäu/ naêm (keå caû CA, QS xaõ). + Xaõ treân 10.000 daân: 160 trieäu/ naêm (keå caû CA, QS xaõ). + Xaõ bieân giôùi: 220 trieäu/ naêm (keå caû CA, QS xaõ). Caùc khoaûn kinh phí neâu treân Öu tieân chi traû caùc cheá ñoä thu nhaäp cho con ngöôøi tröôùc (löông nhaân vieân CA, Daân quaân) soá coøn laïi daønh chi cho hoaït ñoäng cuûa 2 löïc löôïng CA, QS xaõ (trong ñoù CA xaõ döôïc 40%, xaõ Ñoäi 60%) trong ñoù phaân chia kinh phí hoaït ñoäng cho 02 löïc löôïng do HÑND xaõ vaø UBND xaõ quyeát ñònh. 4/- Ñoái vôùi caùc xaõ, TT coù 02 xaõ Ñoäi Pho:ù thì chæ tính cheá ñoä phuï caáp cho 01 CB xaõ Ñoäi Phoù, CB coøn laïi UBND xaõ, TT töï caân ñoái. 5/- Veà Quyû ANQP naêm 2008: ñaõ mieãn khoâng coøn thu nöõa thì ngaân saùch huyeän seõ tính vaøo trôï caáp vaø caáp ñaày ñuû cho NSX trong naêm 2008 (ñaõ tính vaøo döï toaùn chi naêm 2008 cuûa caùc xaõ, TT xong). Treân ñaây laø keá hoaïch ñaûm baûo ngaân saùch cho coâng taùc ANQP taïi ñòa phöông xin baùo caùo hoäi nghò

TRÖÔÛNG PHOØNG .

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:49
posted:9/26/2008
language:Vietnamese
pages:2