; Lien BC TH tinh hinh cong no 2007
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Lien BC TH tinh hinh cong no 2007

VIEWS: 50 PAGES: 5

  • pg 1
									UBND HUYỆN TỊNH BIÊN PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH Số : ......./BC.TC-KH.NS 2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. ----------------------------------Tịnh Biên, ngày 16 tháng 01 năm

BÁO CÁO “Tổng hợp tình hình công nợ của các đơn vị” Thực hiện công văn số 1382/UBND.NC ngày 14/12/2007 của UBND huyện Tịnh Biên về việc báo cáo công nợ. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tịnh Biên báo cáo tổng hợp tình hình công nợ của các đơn vị đã gởi báo cáo đến Phòng Tài chính-Kế hoạch đến ngày 15/01/2008 như sau : * Tổng số cơ quan ban ngành thuộc huyện quản lý : 36 đơn vị. * Tổng số xã, thị trấn huyện quản lý : 14 đơn vị xã, thị trấn.. A. Ngành huyện : 1. Các đơn vị đã gởi báo cáo :26 đơn vị. Trong đó : a. Số đơn vị có phát sinh công nợ : 09 đơn vị như sau : 1. Phòng Tài chính-Kế hoạch 2. Công An 3. BCH Quân sự Huyện 4. VP HĐND và UBND huyện 5. Phòng Giáo Dục 6. Phòng NN & PTNT 7. Ban Công trình Công cộng 8. Đài Truyến Thanh 9. BQL Trạm Bơm 3/2 b. Số đơn vị không có phát sinh công nợ : 17 đơn vị như sau : 1. Phòng Tư pháp 2. Phòng Y tế 3. VP huyện ủy 4. BĐH Bến Xe Tàu 5. Phòng Kinh tế 6. Trung Tâm dạy nghề 7. Phòng Nội Vụ Lao Động TB và Xã hội 8. Thanh Tra huyện
1

9. Phòng Văn Hóa Thông Tin - Thể Thao 10. UBDSGĐ và Trẻ Em 11. Hội Y Học Dân Tộc 12. Hội Chử Thập Đỏ 13. Phòng Tài Nguyên & Môi Trường 14. BQL du Lịch 15. TT BD chính trị huyện 16. VP Đăng Ký Quyền Sử Dụng Đất 17. Trung Tâm Văn hoá Thông tin 2. Số đơn vị không gởi báo cáo : 10 đơn vị như sau : 1. Trung Tâm Thể Dục Thể Thao 2. Phòng Hạ tầng Kinh Tế 3. Phòng Tôn Giáo Dân tộc 4. UB Mặt Trận Tổ Quốc huyện 5. Hội Nông Dân huyện 6. Hội Phụ Nữ huyện 7. Huyện Đoàn 8. Cựu Chiến Binh 9. Hội Người Cao Tuổi 10. Ban Quản lý dự án huyện. B. Xã, Thị Trấn : 1. Các xã, thị trấn đã gởi báo cáo : 11 đơn vị. Trong đó : a. Các xã, thị trấn gởi báo cáo có phát sinh công nợ : 08 đơn vị như sau : 1. UBND Xã An Nông 2. UBND Xã Văn Giáo 3. UBND Xã Thới sơn 4. UBND Xã Vĩnh Trung 5. UBND Xã Nhơn Hưng 6. UBND Xã Tân lập 7. UBND Xã Núi Voi 8. Thị Trấn Nhà Bàng b. Các xã, thị trấn gởi báo cáo không có phát sinh công nợ : 03 đơn vị như sau : 1. Thị Trấn Chi Lăng 2. UBND Xã An Phú 3. UBND Xã Tân Lợi 2. Các xã, thị trấn không gởi báo cáo : 03 đơn vị như sau : 2.1 . Thị Trấn Tịnh Biên 2.2 . UBND Xã An Hảo

2

2.3 . UBND Xã An Cư C. Ngành dọc : 1. Các đơn vị đã gởi báo cáo : 04 đơn vị. Trong đó : a. Các đơn vị đã gởi báo cáo có phát sinh công nợ : 01 đơn vị 1.1. BHXH b. Các đơn vị đã gởi báo cáo không có phát sinh công nợ : 03 đơn vị 1.1. Kho Bạc 1.2. Chi cục thuế 1.3. Phòng Thống Kê I. Tổng số nợ phải thu : 3.320.634.885 đ. (Có số liệu chi tiết đính kèm ) Trong đó : A. Ngành huyện :1.552.518.738. Bao gồm 03 đơn vị như sau : 1. Bảo hiểm Xã hội huyện : 27.883.781 đ: 2. Phòng NN & PTNT : 792.156.061 đ 3. Trạm bơm 3/2 : 732.478.896 đ B. Xã, Thị trấn : 1.768.116.147 đ. Bao gồm 06 đơn vị như sau : 1. UBND Xã An Nông : 102.740.100 đ 2. UBND Xã Văn Giáo : 514.625.260 đ. 3. UBND Xã Nhơn Hưng : 290 trđ. 4. UBND Xã Vĩnh Trung : 622.746.000 đ. 5. UBND Xã Tân Lập : 88.204.787 đ. 6. UBND Thị Trấn Nhà Bàng : 149.800.000 đ II. Tổng số nợ phải trả : 7.789.706.378 đ. ( Có số liệu chi tiết đính kèm ) Trong đó : A. Ngành Huyện : 1.287.314.911 đ . Bao gồm 04 đơn vị như sau : 1. Đài Truyền Thanh : 100 trđ 2. Ban Công Trình Công Cộng : 135.057.850 đ 3. Phòng NN & PTNT : 792.156.061 đ 4. Trạm Bơm 3/2 : 260.101.000 đ B. Xã Thị Trấn : 1.502.391.467 đ. Bao gồm 07 đơn vị như sau : 1. UBND Xã An Nông : 46.730.000 đ. 2. UBND Xã Văn Giáo : 473.282.600 đ. 3. UBND Xã Nhơn Hưng : 144.840.000 đ 4. UBND Xã Vĩnh Trung : 622.746.000 đ. 5. UBND Xã Thới Sơn : 47.569.280 đ

3

6. UBND Xã Tân Lập : 79.223.587 đ. 7. UBND Thị Trấn Nhà Bàng : 88 trđ III. Nợ tạm ứng NS : 18.288.118.561 đ. (Có số liệu chi tiết đính kèm ). Trong đó : A. Ngành huyện : 17.035.606.561 đ . Bao gồm 07 đơn vị như sau : 1. Công An huyện : 141.757.000 đ. 2. BCH Quân Sự huyện : 277.018.000 đ. 3. VP HĐND và UBND huyện : 469.294.000 đ. 4. Phòng Tài Chính-Kế Hoạch : 14.685.136.100 đ. 5. Phòng Giáo dục : 111 trđ. 6. Phòng NN & PTNT : 792.156.061 đ 7. Trạm bơm 3/2 : 559.245.400 đ B. Xã, Thị Trấn : 1.252.512.000 đ. Bao gồm 05 đơn vị như sau : 1. UBND Xã An Nông : 102.740.100 đ. 2. UBND Xã Văn Giáo : 386.397.000 đ. 3. UBND Xã Tân Lập : 8.981.200 đ. 4. Thị Trấn Nhà Bàng : 104.393.700 đ 5. UBND Xã Núi Voi : 650 trđ IV. Biện pháp thu nợ, trả nợ : Có 06 đơn vị đề xuất biện pháp thu nợ, trả nợ như sau : 1. Phòng Tài Chính-Kế hoạch : - Tiền bồi hoàn cây của Ông Xem : 23,3 trđ để xây dựng trường học ở Nhơn Hưng và bồi hoàn đất trường TH “B” Văn giáo : 28 trđ, chờ tỉnh phê duyệt và chuyển kinh phí về, sẽ hoàn trả cho ngân sách huyện năm 2008. - Tiền bồi hoàn đất Quốc phòng : 13.031.225.600 đ, còn tiếp tục chi trả cho các đối tượng, số đã chi rồi chờ tỉnh quyết toán, sẽ chuyển sang cấp chính thức. - Chi phí chống buôn lậu : 15 trđ, sẽ hoàn trả cho ngân sách khi thanh toán chi phí. - Tiền bồi hoàn đường điện Núi Cấm : 1,216 tỷ, tỉnh đã chuyển về 934 trđ. Chờ tỉnh chuyển trả đủ sẽ hoàn tạm ứng cho ngân sách huyện. - Tiền bồi hoàn đất lũ núi : 371.610.500 đ. Đang đề nghị tỉnh hổ trợ. 2. Công An huyện : Trang bị phương tiện, dụng cụ cho 5 xã, TT. Sẽ trừ dần từ nguồn trích thu phạt ATGT quý IV/2007 và quý I/2008. 3. Phòng Giáo Dục : Tạm ứng nguồn sự nghiệp GD để bồi hoàn mặt bằng trường TH Tân Lập và TH “C” An Cư : 111 trđ theo chỉ đạo của UBND huyện. Đề nghị huyện cấp bổ sung theo tinh thần văn bản chỉ đao của huyện.

4

4. UBND Xã An Nông : Sẽ thu tiền làm đê bao của nhân dân và TT Khai thác công trình Thủy lợi An Giang để hoàn trả cho ngân sách trong năm 2008. 5. UBND Xã Nhơn Hưng : Đề nghị huyện cho tạm ứng ngân sách để hoàn trả cho HTX Đông Hưng 39 trđ, sau khi thu tiền đê bao 3 vụ của dân sẽ hoàn trả cho ngân sách. Tiền gia cố đê bao mùa lũ ( 2001 ) tạm mượn tiền thu nền nhà tuyến Lý thị Cầm : 24 trđ, đề nghị huyện cho xóa nợ. 6. UBND Xã Vĩnh Trung : Công trình đê bao 3 vụ không đảm bảo kỷ thuật, không làm được 3 vụ, nên không thu được của dân. UBND Xã sẽ tiếp tục rà soát số nợ trong dân, lập danh sách và vận động để thu. Thu đến đâu, trả nợ đến đó. 7. Các đơn vị còn lại không có báo cáo biện pháp thu nợ và trả nợ.

Nơi nhận : - UBND huyện (để báo cáo) - BLĐ Phòng TC-KH (để biết) - Lưu VT ; NSH.

TRƯỞNG PHÒNG

5


								
To top