Tờ trình cấp kinh phí P VHTT by Hihoney

VIEWS: 36,388 PAGES: 2

									UBND HUYÊN TỊ NH BIÊN ̣ PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH ________________ Sô:……/CV- TCKH ́
V/v dư toan kinh phí mua săm, trang bị ̣ ́ ́ phương tiên lam viêc cho Phòng VHTT. ̣ ̀ ̣ .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Tịnh Biên, ngày 31 tháng 07 năm 2008

Kính gởi: UBND huyên Tị nh Biên. ̣ Thưc hiên chỉ đao cua UBND huyên Tị nh Biên V /v khao sat gia , lâp dư toan ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ mua săm, trang bị phương tiên lam viêc cho Phong Văn hoa - Thông tin (VHTT) mơi ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ́ sáp nhập theo nghị đị nh 14/NĐ-CP cua Chí nh phu tai công văn sô 644/UBND-KT ̉ ̉ ̣ ́ ngày 25/6/2008 của UBND huyện Tịnh Biên , Phòng Tài chính – Kê hoach (TCKH) ́ ̣ tiên hanh thâm đị nh gia tưng loai tai san va thưc hiên dư toan theo chao gia canh tranh ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ để lập dự toán kinh phí trang bị theo nhu cầu sử dụng tài sản của Phòng VHTT như sau: 1/- Bô may Vi tí nh đê ban (01 bô): ̣ ́ ̉ ̀ ̣ - Vi tính Quốc Cường báo giá: 12.800.000đ / bô. ̣ - Vi tí nh Thiên Thiên bao gia: 12.400.000đ / bô ́ ́ ̣ - DNTN Tin hoc T&D bao gia: 12.200.000đ/ bô. ̣ ́ ́ ̣ - Đề nghị phê duyệt giá : 12.200.000đ/ bô. Tông kinh phí la : 12.200.000đ ̣ ̉ ̀ * 1 bô = 12.200.000đ (mươi hai triêu, hai trăm ngàn). ̣ ̀ ̣ 2/- Máy in + Fax Model HP 3050 (01 cái): - Vi tính Quôc Cương báo giá: 6.600.000đ / cái. ́ ̀ - Vi tí nh Thiên Thiên báo giá: 6.600.000đ / cái - DNTN Tin hoc T&D bao gia: 5.600.000đ/cái. ̣ ́ ́ - Cty TNHH Canh Toan bao gia: 5.338.000đ / cái. ̉ ̀ ́ ́ - Đê nghị phê duyêt gia : 5.338.000đ / cái. Tông kinh phí la: 5.338.000đ * ̀ ̣ ́ ̉ ̀ 1 cái = 5.338.000đ (năm triêu, ba trăm, ba mươi tam ngan). ̣ ́ ̀ 3/- Bô lƣu điên UPS Santak 1000VA (02 cái): ̣ ̣ - Vi tính Thành Nhân báo giá: 1.900.000đ / cái. - Cty TNHH Canh Toan bao gia: 1.610.000đ / cái. ̉ ̀ ́ ́ - Đê nghị phê duyêt gia : 1.610.000đ / cái. Tông kinh phí la: 1.610.000đ * ̀ ̣ ́ ̉ ̀ 2 cái = 3.220.000đ (ba triêu, hai trăm, hai mươi ngan). ̣ ̀ 4/- Ổn áp 10 Kva (01 cái): - Vi tính Quốc Cường báo giá: 7.500.000đ / cái. - Vi tí nh Thiên Thiên bao gia: 7.000.000 / cái. ́ ́ - DNTN Tin hoc T&D bao gia: 6.800.000đ/ cái. ̣ ́ ́ - Đê nghị phê duyêt gia : 6.800.000đ / cái. Tông kinh phí la: 6.800.000đ * ̀ ̣ ́ ̉ ̀ 1 cái = 6.800.000đ (sáu triệu, tám trăm ngan). ̀

Tông sô kinh phí phai câp cho Phong VHTT để mua sắm các trang thiết bị theo ̉ ́ ̉ ́ ̀ nhu câu la 25.948.000đ (hai mươi lăm triêu, chín trăm bốn mươi tám ngàn đồng). ̀ ̀ ̣ Kính trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Xin trân trong kí nh chao. ̣ ̀ TRƢƠNG PHONG ̉ ̀
Nơi nhận: như trên
- P. VHTT. - BLĐ Phòng. - Lưu VT.

2


								
To top