Bao gia Mau - Excel by hanoioptic

VIEWS: 1,623 PAGES: 2

									C«ng ty Cæ phÇn KÝnh M¾t Hµ néi - HANOI OPTIC
48 Trang Tien Street, Hanoi, Vietnam Tel: 84.4.8243751 – 8248901 Fax: 84.4.8253243 Email: hanoioptic@fpt.vn

B¸o gi¸
Hµ néi, ngµy 01 th¸ng 06 n¨m 2005 KÝnh göi :
Anh Hoµng M¹nh Hµ Tr-êng KTTBYT

C«ng ty chóng t«i xin göi tíi quÝ tr-êng b¶n chµo gi¸ c¸c lo¹i hµng ho¸ nh- sau:
STT KiÓu Tªn M· Quy c¸ch KT §¬n vÞ tÝnh Sè l-îng §¬n gi¸

I2I 1 Gäng nguyªn vµnh Nokitosi Avanglion Nokitosi 2 Gäng khoan Avanglion DEA Nokitosi 3 Gäng c-íc DEA Avanglion Ph-¬ng thøc thanh to¸n: Thêi gian giao hµng: §Þa ®iÓm giao hµng:

L,G,U

DV DV

Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i Kim lo¹i

ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc ChiÕc

1 1 1 1 1 1 1 1 1

140,000 95,000 180,000 105,000 180,000 180,000 105,000 180,000 180,000

Thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt …… ngµy kÓ tõ ngµy cã ®¬n ®Æt hµng. C«ng ty CP KÝnh m¾t Hµ Néi.

B¸o gi¸ nµy cã gi¸ trÞ trong vßng 30 ngµy kÓ tõ ngµy b¸o gi¸.

§¬n vÞ b¸o gi¸ Phßng Kinh Doanh §T: (04)8243751 ( sè lÎ 24-27-28-14)

(DuyÖt)

ANOI OPTIC

3243

µy 01 th¸ng 06 n¨m 2005

Thµnh tiÒn

140,000 95,000 180,000 105,000 180,000 180,000 105,000 180,000 180,000


								
To top