EMBALLAGE 2010 Paris Nord Villepinte

Document Sample
EMBALLAGE 2010 Paris Nord Villepinte Powered By Docstoc
					                                                                www.transpack.hu

Eiler Olga


Beszámoló Párizsból

EMBALLAGE 2010 Paris Nord Villepinte
2010. november 22-25.

                             Dryander kommunikációs vezetõ ismertette a kiállí-    években fejlesztették a termékválasztékot boros-
                             tást és felhívta figyelmünket néhány fontos        üvegeket, valamint a szeszipar számára terveztek
                             látnivalóra.                       és gyártottak új változatos formájú üvegeket.
                                                          Komoly sikereket értek el saját design-stúdiójuk
                                                          révén. Tovább bõvült vevõkörük étolajhoz, és ecet-
                             Csomagolóeszközök                     féleségekhez is kezdtek új formájú színvonalas
                                                          üvegeket gyártani. A milánói központon kívül új
                             Ginko PET flakon Evalys kupakkal             gyárakat hoztak létre Olaszországban, majd az
                             ACTI PACK, Franciaország                 USA-ban.
                               Az Axium vállalatcsoporthoz tartozó Acti Pack       A Tonneau borosüveg termékcsalád egyaránt
                             tartályokat, tégelyeket és flakonokat gyárt fúvási    megnyerte a vevõk és a zsûri tetszését. Az antik
                             technológiával a kozmetikai és az élelmiszeripar     zöld színû borosüvegek 330, 500, 750 és 1500
                             számára. Sztenderd és egyedi csomagolóeszkö-       ml-es térfogattal készülnek, különbözõ szájkikép-
                             zöket gyártanak PET-bõl, 75-tõl 5000 ml-es térfo-     zéssel, parafa dugóval, koronazáras vagy csavaros
                             gatig. Termékválasztékukat állandóan bõvítik, saját    pilfer proof kupakkal való záráshoz. Az üvegek
                             fejlesztésû termékcsaládokkal és a megrendelõi      formája modern és hordóra emlékeztet. A környezet
                             tervek megvalósításával. A vevõi igények kielégíté-    és a termék szempontjából egyaránt elõnyös, az
                             sére együttmûködnek a záróelemeket, kupakokat       üveg újrahasznosítása sikeres és a termékvédelem
                             gyártó Loire Plastic Industrie-val és a töltõgépeket   ideális.
                             gyártó Packinovval, amelyek szintén az 1999-ben
                             megalakult Axium csoporthoz tartoznak, ezen kívül
                             Csehországban is van gyáruk. Az új elegáns 250
                             ml-es Ginko flakon, amelyet PET-bõl és
                             Polikarbonátból gyártanak sampon, tusfürdõ és test-
                             ápoló kiszerelésére alkalmas. A flakonhoz az Evalys
                             márkanevû polipropilén kupakot, a Loire Plastic
                             Industrie gyártja. A zsüri a kiállításra való kiválasz-
                             táskor megállapította, hogy az innovatív flakon
                             formája esztétikus, eredeti és a nagy homlokfelület
                             alkalmas figyelemfelkeltõ, reklámhatású grafika
                             elhelyezésére. A csomagolás anyagában
                             újrahasznosítható.
Beszámoló a kiállításról
  Az EMBALLAGE nemzetközi csomagolási kiállí-
tást az idén 39. alkalommal rendezték meg.
  A kiállítók száma 1295 volt, a látogatók száma
pedig 85372, szemben a 2008.évi 86730 fõvel. A
nemzetközi szakkiállítás, amelyet kétévenként
rendeznek, mindenkor valósággal kirakatba helyezi
az újdonságokat, a közelmúlt innovációs eredmé-                                           Fotó: Bruni Glass
nyeit. A csomagolási szakkiállításokon általában
csomagolási versenyeken díjazottakat szoktak                                    Magic bag™
bemutatni. Az EMBALLAGE-on ettõl eltérõen a kiál-                                  Greendustries, Franciaország
lítók benevezhették termékeiket, amelyekbõl a 10                                     A mágikusnak nevezett csomagolást a
tagú zsûri választotta ki a 7 legjobbat, amelyeket                                 Greendustries vállalkozás szakemberei tervezték,
külön innovációs díjjal tüntettek ki. A tíztagú zsûri a                               szakterületük a környezetkímélõ csomagolások
hét legjobbnak a „PACK EXPERTS coup de coeur”                                    fejlesztése. Azt vallják honlapjukon, hogy „csak a
díjat adományozta, amelynek jelentése: a csomago-                                  természet tud jobban csomagolni”, amit egy tojással
lási szakértõk szívdobbanása, tehát ezek a neve-                                  illusztrálnak.
zések dobogtatták meg a szakértõk szívét. A 243                                     A Magic Bag alapanyaga papír polietilén
nevezésbõl 48 kiválasztott terméket kiállítottak a                                 réteggel, amelybõl azután „pliszírozással” készül a
fõbejáratnál, a 6-os csarnokban, a Forum PACK                                    rendkívül ötletes és praktikus ételcsomagolás.
INNOVATION területén három vitrinben, közülük                                    Változatosan használható, akár tasakként, akár
ismertetünk néhányat.                                                mint egy szalvétát vagy kiterítve tálcaszerûen. Külö-
                                      Fotó:Acti Pack             nösen a büfék, gyorséttermek, a fast food kategóri-
Csoportunk az Emballage-on                                             ában sikeres lehet ez az innovatív csomagolás. A
  Néhányan, akik rendszeres látogatói csomago-     Tonneau borosüveg                     tasak, amely a termék formájához és méretéhez
lási kiállításoknak összefogtunk és együtt utaztunk    Bruni Glass, Olaszország                 idomul, anyagtakarékos, sokkal kisebb tömegû
Párizsba. Különbözõ szakterületeket képviseltünk,      A Bruni Glass üveggyárat 1974-ben alapították     csomagolás, mint az általában alkalmazott karton-
tizenyolcan voltunk. A vásárigazgatóság VIP        Milánóban. Kezdetben az élelmiszeripar és a gyógy-    dobozok, poharak, vagy mûanyagdobozok. A
vendégként fogadta csoportunkat, Stephanie        szeripar számára gyártottak üveget. A 90-es        csomagolás csekély alapanyaga miatt környezetkí-

  8  2011. január - február
www.transpack.hu

                                                       folyamat végén (End – of – Line – System). A
                                                       HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH. kiállított
                                                       eXaminer XAC detektora többre képes, nem csak
                                                       fém, hanem üveget, fát, köveket és mûanyagot is
                                                       érzékel. Az International Food Standard (IFS) köve-
                                                       telményei szigorúak és ezért nem elég csak fémde-
                                                       tektort alkalmazni, hanem röntgensugárral mûködõ
                                                       detektorra van szükség. A HEUFT eXaminer XAC
                                                       detektor a csomagolási mûvelet végén, a szállító-
                                                       szalagon ellenõrzi a termékeket 1000 termék/perc
                                                       teljesítménnyel. A detektor darabárú, portermékek,
       Fotó: Greendustries                                       folyadékok és pépes anyagok felügyeletére
                                                       egyaránt alkalmas. A detektor csekély sugárterhe-
                                                       léssel, pulzálva mûködik és csak az idegen anyag
mélõ és lényegesen olcsóbb az eddig alkalmazot-             Fotó: Billerud
                                                       felismerésekor aktiválódik, akkor is csak ezredmá-
taknál, a fogyasztók és a vendéglátóipar, valószí-                              sodpercnyi röntgensugár-felvillanásra.
nûleg gyorsan megkedvelik. A zsûri a kiválasztáskor  fejlõdés és a környezetvédelem minden követelmé-      A detektor számos iparágban alkalmazható,
a design újszerûségén kívül értékelte az eredeti    nyét kielégíti, komposztálható biológialag lebomlik,  elsõsorban az élelmiszeriparban élelmiszerek,
ötletet, az esztétikailag és funkcionálisan egyaránt  utánnövõ nyersanyagból készül100 százalékos      italok, konzervek felügyeletére, ezen kívül a gyógy-
kitûnõ megoldást. A Magic Bag felületére változatos  elsõdleges szálból és FSC tanúsítvánnyal rendel-    szer- és kozmetikai iparban.
színes, reklámhatású grafika, például szõnyeg-     kezik. További elõnye, hogy közvetlen érintkezésbe     A gépegység
minta, logó stb. kerülhet.               kerülhet az élelmiszerrel, a Marks & Spencer beve-   mûködése gazda-
                            zette felvágott és húscsomagoláshoz. A Fibre Form   ságos és bizton-
                            látványa, külsõ megjelenése esztétikus, elegáns,
Csomagolóanyagok                    mutatós csomagolások készültek belõle, várható,
                                                       ságos,    elõnye
                                                       még a modula-
                            hogy divatba jön és elterjed.             ritás, a flexibilitás
Billerud FibreForm®
a formázható papír                                              és a gyors átállítás
                            Polywood®                       lehetõsége vala-
Billerud, Svédország
                            CGL PACK , Franciaország                mint a kis hely-
„PACK EXPERTS coup de coeur”
                              A környezetkímélõ innovatív szerkezeti anyag    igény. Kezelése
  A FibreForm a svéd Billerud innovációs ered-
                            hagyományos polimerbõl, polipropilénbõl és 20     egyszerû      és
ménye: a világon az elsõ nyújtható, sõt
                            százalékban farostból készül. Ez az összetétel     könnyen elsajátít-
hõformázható papírja. A világ élvonalába tartozó
                            kombinálja a biológiailag lebomló anyag és a      ható.
papíripai vállalatnak cellulóz és papírgyárai vannak                                            Fotó: HEUFT
                            mûanyag tulajdonságait. Tehát a Polywood azáltal,
Svédországban és az Egyesült Királyságban. A
                            hogy 20 százalékkal kevesebb mûanyagot         Micra pozici-
FibreForm szenzációs innovációs eredmény,
                            tartalmaz energiatakarékos és környezetkímélõ,     onáló gép
amellyel változatos újszerû csomagolásokat lehet
                            csökkenti a nem megújuló nyersanyagok (olaj)      Packfeeder, Spanyolország
tervezni és megvalósítani. A FibreForm felületére
                            felhasználását. A fa természetes utánnövõ nyers-      A spanyol gépgyártó több mint 20 éve fejleszt és
sokkal erõteljesebb dombornyomást lehet alkal-
                            anyag, amelynek elõállításához nincs szükség ener-   gyárt pozicionáló gépeket különbözõ méretû és
mazni, mint a hagyományos anyagokra, egyedi
                            giára, alkalmazása ezért gazdaságos.          alakú flakonokhoz, amelyeket közvetlenül a töltõgép
csomagolási megoldásokat, izgalmas, érdekes
                              A Polywood-ból az élelmiszer-, a kozmetikai-, a  elõtt alkalmaznak. Gépeiket elsõsorban az élelmi-
formákat lehet létrehozni. A FibreForm verse-
                            textil-, a cipõ és a ruházati ipar számára készülnek  szer-, a vegyi- ,a gyógyszer- és a kozmetikai ipar
nyezhet mûanyagokkal azokon a területeken, ahol
                            csomagolások, még luxustermékekhez is. Az új      használja. A cég standján kiállított és a zsûri által
ez korábban nem volt lehetséges. Máris jelentõs az
                            anyag külsõ megjelenése esztétikus, természetes    kiválasztott pozicionálógép, új fejlesztésû kisméretû
új anyag sikere, a designerek és a márkatulajdo-
                            színe és felülete dekoratív, egyaránt alkalmas     mûanyag-flakonokhoz készült. A flakonok mérete:
nosok elkezdték alkalmazni, a FibreForm-ból
                            sztenderd és egyedi különleges csomagolásokhoz.    magasság 25 mm, átmérõjük 15 mm. A pozicioná-
megvalósított csomagolásokat meg lehetett
                            Gazdaságossági és környezeti elõnyein kívül a     lógép helyigénye csekély, 1, 2 négyzetméter. A gép
csodálni a Billerud standján. A feldolgozást, a
                            belõle készülõ csomagolások a terméket jól megkü-   megfelel a kozmetikai-, a gyógyszer- és az élelmi-
csomagolások gyártását Multivac hõformázó beren-
                            lönböztetik, és hozzáadott értéket jelentenek.     szer-ipar követelményeinek. A gép a töltõgéppel
dezéssel végzik. Elõször Svédországban a Scan
Pack csomagolási versenyen nyert díjat a                                   összhangban gépegységként mûködtethetõ, keze-
FibreForm, majd a Flextrus Paperlite-tel skandináv                              lése, csatlakoztatása egyszerû. Mûködtetése
innovációs díjat, Kínában a ProPak csomagolási                                gazdaságos, gyorsan és egyszerûen indítható és
szakkiállításon szintén innovációs díjat nyert, a                               üzemeltethetõ. A tervezéskor takarékossági elveket
Sony Ericsson mobiltelefon csomagoláshoz alkal-                                vettek figyelembe, eco-designt alkalmaztak, a lehe-
mazta és a Pentaward Worldwide Design Verseny                                 tõség szerinti legkevesebb anyagot használtak és
2009.ben díjat nyert, majd a párizsi siker követke-                              legkevesebb alkatrészt alkalmaztak. A zsûri külön
zett, a zsûri a 7 legjobb innovációnak járó „coup de                             értékelte   az   automatizáltságot,   a  gép
coeur” díjjal jutalmazta. A FibreForm fenntartható                              mechanizmusát és mûködési elvét.                                   Fotó: CGL PACK


                            Csomagológépek
                            HEUFT eXaminer XAC Fémdetektor
                            HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH.
                            Németország
                              Az élemiszerbiztonság érdekében nélkülözhe-
                            tetlen az automata csomagoló gépsorokon a folya-
                            matos ellenõrzés, a fémdetektor alkalmazása a             Fotó: Packfeeder
         Fotó: Billerud
                                                                     2011. január - február  9

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:6/1/2013
language:Unknown
pages:2
haoqianaw haoqianaw
About